azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN"

Átírás

1 ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

2 A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma Márk Evangéliuma Lukács Evangéliuma János Evangéliuma Az apostolok cselekedetei Pál apostol levelei: a rómabeliekhez a korinthusbeliekhez I a korinthusbeliekhez II a galatákhoz az efézusiakhoz a filippibeliekhez a kolossébeliekhez a thessalonikabeliekhez I a thessalonikabeliekhez II Timótheushoz I Timótheushoz II Titushoz Filemonhoz A zsidókhoz írt levél Jakab apostol levele Péter apostol I. levele Péter apostol II. levele János apostol I. levele János apostol II. levele János apostol III. levele Júdás apostol levele János apostol könyve a jelenésekrõl

3 AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol. Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bûnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz. Nincs olyan bûn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben. Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk? Jézus egyetlen feltételt említ: Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésrõl, hiszen megkérdezte: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján. 3,4.) Jézus így válaszolt: Ami testtõl született, test az; és ami Szellemtõl született, szellem az. (Ján. 3,6.) A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled. Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3,16.) Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam mondja Jézus. (Ján. 14,6.)

4 Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítõre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. Az üdvösségedhez újjászületésedhez nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következõ imádságot. A Biblia tanítja: a hitünkrõl megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan. Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében: Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. (Róm. 10,9.) Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram! Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm! A Te Igéd szerint: Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,10.) Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemrõl: Jézus az én Uram! Jézus az én Megváltóm! Jézus az én Gyógyítóm! Meg vagyok váltva! Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.

5 ÚJ SZÖVETSÉG

6 MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGÉLIUM Jézus Krisztus nemzetségi táblázata 1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való könyv. Zsolt. 132,11. Ésa. 11,1. Luk. 3, Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; Csel. 2,30. Róm. 1,3. Gal. 3, Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; Ruth 4,18. 1Krón. 2, Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; 4Móz. 1,7. Ruth 2,1. 4, Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; Józs. 6,22. Zsid. 11, Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétõl; 1Sám. 16,1. 2Sám. 12, Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 1Krón. 3,10. 2Krón. 11, Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; 2Kir. 15,13. 1Krón. 3, Uzziás nemzé Jóatámot; Jóatám nemzé Áházt; Áház nemzé Ezékiást; 2Kir. 15,38. 16, Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 2Kir. 20, Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. 2Kir. 25,11. 1Krón. 3, Jer. 27,20. Dán. 1, A babiloni fogságra vitel után pedig Jekoniás nemzé Salátielt; Salátiel nemzé Zorobábelt; 1Krón. 3,17. Ezsdr. 3,2. Agg. 1, Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; 14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; 15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Mattánt; Mattán nemzé Jákóbot; 16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitõl született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. 1Móz. 3,15. Ésa. 9,6. 53, Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságraviteltõl Krisztusig tizennégy nemzetség. Jézus Krisztus fogantatása, neve, születése 18. A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az Õ anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielõtt egybekeltek volna, viselõsnek találtaték a Szent Szellemtõl. Gal. 4,4. Zsid. 10, József pedig, az õ férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta õt gyalázatba keverni, el akarta õt titkon bocsátani. 5Móz. 24,1. Ján. 8, Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé, az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtõl van. 21. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja meg az Õ népét annak bûneibõl. 1Móz. 49,10. Dán. 9,24. Csel. 5,31. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,5. Jel. 1, Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott vala a próféta által, aki így szólt: 23. Ímé, a szûz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Ésa. 7,14. 9,6. 1Tim. 3, József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé. 25. És nem ismeré õt, míg meg nem szülte az õ elsõszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. 2Móz. 13,2. Luk. 2,7. 21.

7 A keleti bölcsek 2 Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: 1Kir. 4,30. Ésa. 11,10. Dán. 9,24. Luk. 2,4. 2. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Õ csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk Õt. 4Móz. 24,17. Ésa. 60,3. Luk. 2, Heródes király pedig ezt hallván, megrémült, és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4. És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Zsolt. 2,1. 5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben; mert így írta meg a próféta: 6. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, aki pásztorként terelgeti majd népemet, az Izraelt. Mik. 5,2. Ján. 7,42. Jel. 2, Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tõlük a csillag megjelenésének idejét. 8. És elküldvén õket Betlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezõsködjetek a gyermek felõl, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam Õt. 9. Õk pedig a király beszédét meghallván, elindultak. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, elõttük ment mindaddig, amíg odaérvén, megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. 11. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, imádják Õt; és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak néki: aranyat, tömjént és mirhát. Zsolt. 2,12. 72,10. Ésa. 60,6. Ján. 5,23. MÁTÉ EVANGÉLIUMA 2. 7 Menekülés Egyiptomba 12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. rész 1,20. Jób 33, Mikor pedig azok visszatértek, ímé megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. 14. Õ pedig fölkelt, vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. 4Móz. 24, És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Hós. 11,1. Heródes gyermekgyilkossága 16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták õt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendõstõl és azon alul, az idõ szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektõl. 17. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidõn így szólt: 18. Szó hallatszott Rámában: Sírásrívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az õ fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Jer. 31,15. Jézus visszatérése Názáretbe 19. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban. 20. Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Luk. 2, Õ pedig felkelvén, magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. 22. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az õ

8 8 MÁTÉ EVANGÉLIUMA atyjának helyén, nem mert odamenni, hanem, minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tért. Luk. 2, És odajutván, lakozott a Názáret nevû városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Bír. 13,5. 1Sám. 1,11. Luk. 2,4. Ján. 1,45. Keresztelõ János 3 Azokban a napokban pedig eljött Keresztelõ János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. Józs. 14,10. Mal. 3,1. 2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a menny királysága. rész 4,17. Ezék. 10,7. Dán. 2, Mert ez az, akirõl Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az Õ ösvényeit. Ésa. 40,3. Márk 1,4. Luk. 3,4. 4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszõrbõl volt, és bõröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. 5Móz. 8,8. 2Kir. 1,8. Zak. 13,4. 5. Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. 6. És megkeresztelkednek vala õáltala a Jordán vizében, vallást tévén az õ bûneikrõl. Csel. 19,4. 7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendõ haragjától megmeneküljetek? Róm. 5,9. 8. Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsöket. 9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ján. 8,33. Csel. 13,26. Róm. 4,11. Gal. 3, A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik. rész 7,19. Zsolt. 92, Luk. 13,7. Ján. 15,6. Zsid. 6, Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; Õ Szent Szellemmel és tûzzel keresztel majd titeket. Ésa. 4,4. Mal. 3,2. Márk 1,8. Luk. 3,16. Ján. 1,33. Csel. 1,5. 2, Kor. 12,13. Tit. 3, Akinek szórólapát van kezében, és megtisztítja az Õ szérûjét; és az Õ gabonáját csûrbe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tûzzel. rész 13,30. Mal. 3,3. 4,1. Jézus megkeresztelése 13. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék õáltala. rész 2,22. Ján. 1, János azonban visszatartja vala Õt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és Te jössz énhozzám? Márk 1, Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Dán. 9, És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és Õ látá az Istennek Szellemét alájõni mintegy galambot és Õreá szállani. Ésa. 11,2. Márk 1,10. Luk. 3,22. Ján. 1,32. Csel. 7, És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Zsolt. 2,7. Ésa. 42,1. Luk. 9,35. Ján. 12,28. Kol. 1,13. Jézust a Szellem a pusztába viszi 4 Akkor Jézus viteték a Szellemtõl a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtõl. Ezék. 3,14. Márk 1,12. Luk. 4,1. Csel. 8,39. Zsid. 4, És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végre megéhezett. 2Móz. 34,28. 1Kir. 18,12.

9 Jézus megkísértése 3. És hozzámenvén a kísértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, parancsold meg, hogy e kövek változzanak kenyerekké. 4. Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. 5Móz. 8,3. Ef. 6, Ekkor Õt az ördög a szent városba vitte, és odahelyezte a templom tetejére. rész 27,53. Neh. 11, Dán. 9, És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az Õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe. Zsolt. 91, Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. 5Móz. 6, Ismét egy igen magas hegyre vitte Õt az ördög, és megmutatá néki a világ összes birodalmát és azok dicsõségét, rész 16,26. 1Ján. 2, És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. 10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el sátán, mert meg van ír va: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 5Móz. 6,13.10,20. Józs. 24, Ekkor elhagyá Õt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki. rész 26,53. Luk. 22,43. Zsid. 1,14. Jak. 4,7. Jézus tanítani kezd 12. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába; rész 14,3. Márk 1,14. Luk. 3,20. 4,14. Ján. 4, És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; 14. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ésa. 9, , Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, MÁTÉ EVANGÉLIUMA A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Ésa. 42,7. Luk. 2, Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a menny királysága. rész 10,7. Márk 1,14. Jézus elhívja elsõ tanítványait 18. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, láta két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az õ testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok voltak. rész 16,18. Márk 1,16. Luk. 5,1. Ján. 1, És monda nékik: Kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. Ezék. 47,10. Luk. 5, Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték Õt. rész 19, És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost, annak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívta õket. Márk 1,19. Luk. 5, Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követték Õt. Jézus minden betegséget gyógyít 23. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget. rész 9,35. Márk 1,21. Luk. 4, Ján. 6,59. Csel. 10, És elterjedt az Õ híre egész Szíriában: és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínylõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket. Ésa. 52,13. Márk 3,7. 8. Luk. 6, És nagy sokaság követte Õt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és Júdeából és a Jordánon túlról. Márk 1, Luk. 4,40.

10 10 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 5. A hegyi beszéd 5 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült vala, hozzá mentek az Õ tanítványai. 2. És megnyitván száját, tanítja vala õket, mondván: Márk 3, Áldottak a szellemben szegények: mert övék a mennyeknek országa. Zsolt. 51,17. Ésa. 57,15. 66,2. 1Kor. 1, Áldottak, akik sírnak: mert õk megvigasztaltatnak. Ésa. 61,2. Ján. 16,20. 2Kor. 1,7. Jel. 21,4. 5. Áldottak a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet. Zsolt. 37,11. Róm. 4,13. 1Pét. 3,4. 6. Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek. Ésa. 44,3. Luk. 6,21. Csel. 2,4. 7. Áldottak az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek. Zsolt. 41,1. Zsid. 6,10. Jak. 2, Áldottak, akiknek szívük tiszta: mert õk az Istent meglátják. Zsolt. 15,2. 1Kor. 13,12. Zsid. 12,14. 1Ján. 3, Áldottak a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak. Csel. 7, Zsid. 12, Áldottak, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Márk 10, Kor. 4,17. 1Pét. 3, Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. rész 10,22. 24,9. Márk 13,13. Luk. 6,22. 21, Ján. 15,21. Csel. 5,41. Fil. 1,29. 1Pét. 4, Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik elõttetek voltak. Csel. 7,52. Zsid. 11, Jak. 5, Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Márk 9,50. Luk. 14, Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Péld. 4,18. Ján. 8,12. Fil. 2, Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Márk 4,21. Luk. 8,16. 11, Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat. Ján. 15,8. 1Kor. 14,25. 2Kor. 4,15. 1Pét. 2,12. A törvény igazi betöltése 17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Dán. 9,24. Róm. 10,4. Gal. 3, Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. rész 24,35. Luk. 16, Ha valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Jak. 2, Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Róm. 10,3. 1Kor. 1,30. 2Kor. 5, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. 2Móz. 20,13. 5Móz. 17, Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Hitvány, méltó a fõtörvényszékre; aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. Jak. 2,20. 3,6. 1Ján. 3, Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott emlékezetedbe jut, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

11 24. Hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Márk 11,25. 1Pét. 3, Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Jób 22,21. Zsolt. 32,6. Ésa. 55,6. Zsid. 3, Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. 2Thess. 1, Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodj! 2Móz. 20, Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében. Péld. 6,25. Kol. 3,5. Zsid. 13, Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 30. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. 31. Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. 5Móz. 24,1. Jer. 3,1. Márk 10, Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik. Róm. 5,9. 7,6. 1Kor. 7,10. 1Thess. 5, Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. 3Móz. 19,12. 4Móz. 30, Én pedig azt mondom néktek: Egyáltalán ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyiszéke; Ésa. 66,1. Csel. 7,49. Jak. 5, Se a földre, mert az az Õ lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a hatalmas Királynak városa; Zsolt. 48,1. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; 37. Hanem a ti beszédetekben legyen: az igen igen; a nem nem; ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Kol. 4,6. Jak. 5, Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. 3Móz. 24, Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosz embernek, hanem aki arcul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orcádat is. Péld. 20,22. Ésa. 50,6. Róm. 12,17. 1Kor. 6,7. 1Thess. 5,15. 1Pét. 3, És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, add oda néki a felsõt is. 41. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre. Márk 15, Aki tõled kér, adj néki; és aki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. 43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet. 3Móz. 19,18. 5Móz. 23, Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Zsolt. 109, Róm. 12, Thess. 1, Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az Õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Zsolt. 65,9. Csel. 14,17. Róm. 8, Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekszik-é? Luk. 6, És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekszetek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképpen cselekszenek-é? 48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 1Móz. 17,1. Ef. 5,1. Kol. 1,28. Jak. 1,4. 1Pét. 1,15.

12 12 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. Alamizsna, könyörgés, böjtölés 6 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek elõtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. 2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elõtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektõl dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 3. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; rész 25, Róm. 12,8. 4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Luk. 14, És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. 7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédûek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg. 1Kir. 18,26. Préd. 5,2. 8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle. Zsolt. 139,2. Ésa. 65,24. Róm. 8, Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; rész 23,9. Luk. 11,2. Róm. 8, Kor. 8,6. Zsid. 12, Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Zsolt. 103, A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Péld. 30,8. Ésa. 33,16. Luk. 11, És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen! 1Krón. 29, Kor. 10, Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Márk 11, Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy õk böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Ésa. 58,5 9. Luk. 18, Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Ruth 3,3. 2Sám. 12, Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Dán. 10,3. Ahol a kincsetek, ott van a szívetek 19. Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Péld. 23,4. 1Tim. 6,17. Zsid. 13,5. Jak. 5, Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Luk. 12,33. 1Tim. 6,19. 1Pét. 1, Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Róm. 10, A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Luk. 11, Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévõ világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

13 24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Luk. 16,13. Gal. 1,10. 1Tim. 6,17. Jak. 4,4. 1Ján. 2, Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet? Fil. 4,6. Zsid. 13,5. 1Pét. 5, Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Zsolt. 147, Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? 1Pét. 5, Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; 29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. 30. Ha pedig a mezõnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek? 31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? 32. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Zsolt. 23,1. Fil. 4, Hanem keressétek elõször Isten országát, és az Õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. 1Kir. 3,13. Zsolt. 37,25. Róm. 8,32. 1Tim. 4, Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felõl. Elég minden napnak a maga baja. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Ne ítéljetek 7 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Róm. 2,1. 1Kor. 4,3 5. Jak. 4, Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Márk 4,24. Luk. 6, Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Luk. 6, Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedbõl; holott ímé, a te szemedben gerenda van? 5. Képmutató, vesd ki elõbb a gerendát a te szemedbõl, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szemébõl! 6. Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. Csel. 13,45. Kérjetek és adatik néktek 7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. rész 21,22. Márk 11,24. Luk. 11, ,1. Ján. 14,13. 15,7. 16,23. 1Ján. 3, Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. Péld. 8,17. Jer. 29, Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki? Luk. 11, És ha halat kér, vajon kígyót ád-e néki? 11. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tõle?! Róm. 8,32. 1Thess. 5,9. Jak. 1, Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Ésa. 49,15. Róm. 13,8 10. Gal. 5,14. 1Tim. 1,5.

14 14 MÁTÉ EVANGÉLIUMA Szoros kapu, keskeny út 13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Luk. 13, Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Csel. 14,22. 1Ján. 5, Õrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 5Móz. 13,3. Jer. 23,16. Csel. 20,29. Róm. 16,17. Ef. 5,6. Kol. 2,8. 2Pét. 2,1. 1Ján. 4, Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Vajon a tövisrõl szednek-é szõlõt, vagy a bojtorjánról fügét? Luk. 6, Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Jer. 11, Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 19. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tûzre vettetik. rész 3,10. Ján. 15, Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Aki cselekszi az én Atyám akaratát 21. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a menny királyságába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Hós. 8,2. Csel. 19,13. Róm. 2,13. Jak. 1, Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a Te nevedben prófétáltunk-é, és nem a Te nevedben ûztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a Te nevedben? 4Móz. 24,4. 1Kor. 13, És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti gonosztevõk. Zsolt. 5,5. 6, Valaki azért hallja éntõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kõsziklára építette az õ házát: Luk. 6,47. Csel. 20, És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dõlt össze: mert a kõsziklára építtetett. Ján. 15,7. Csel. 14,7. 19,20. 2Tim. 3, És valaki hallja éntõlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát: Luk. 6,49. 2Tim. 2,15. 1Pét. 1, És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. Zsid. 10,31. 2Pét. 2, És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az Õ tanításán: Márk 1,22. Luk. 4, Mert úgy tanítja vala õket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ésa. 50,4. Ján. 7,46. Zsid. 1,3. Jézus meggyógyítja a bélpoklost 8 Mikor lejött a hegyrõl, nagy sokaság követé Õt. 2. És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult elõtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ján. 9,38. Csel. 10, És kinyújtván kezét, megilleté õt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Márk 1,41. Luk. 5, És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. rész 9,30. 3Móz. 14,3. Márk 5,43. Luk. 5,14. Jézus meggyógyítja a százados szolgáját 5. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Õt, Luk. 7,1. 6. És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. 7. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom õt. Jer. 33,6. Ezék. 34,16. Márk 1,41. Csel. 10,38.

15 8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. 9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus szavai a százados hitérõl 10. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Ésa. 2,2. 3. Mal. 1,11. Márk 11, Csel. 10,45. Róm. 15,9. Ef. 3,6. Jel. 5,9. 7,9. 14, De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a menny királyságában: Ésa. 49,12. Luk. 13, Ez ország fiai pedig kivettetnek a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. 13. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Jézus meggyógyítja Péter anyósát 14. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Márk 1,29. Luk. 4,38. 1Kor. 9, És illeté annak kezét, és elhagyta õt a láz; és fölkelt, és szolgált nékik. Jézus minden beteget meggyógyít 16. Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiûzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget; Márk 1, Luk. 4, Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Õ viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ésa. 53,4. 1Pét. 2,24. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Jézus követése 18. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. 19. És hozzá menvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. Luk. 9, És monda néki Jézus: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Zsolt. 22, Egy másik pedig az Õ tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy elõbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. 1Kir. 19,20. Márk 4,37. Luk. 9, Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az õ halottaikat. Ef. 2,1. Jézus lecsendesíti a háborgó tengert 23. És mikor a hajóra szállt, követék Õt az Õ tanítványai. 24. És ímé, nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok; Õ pedig alszik vala. Márk 4, Luk. 8, És az Õ tanítványai hozzá menvén, felköltötték Õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk. 26. És monda nékik: Mit féltek, oh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Zsolt. 65,7. 89,9. 93,4. 104,3. 107,29. Péld. 30,4. Náh. 1,4. Fil. 4, Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki? Ésa. 32,2. Márk 11,23. Kol. 1,16. Zsid. 1,3. Jézus meggyógyít két ördöngöst 28. És amikor eljutott a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngös ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. Márk 5,1. Luk. 8,26.

16 16 MÁTÉ EVANGÉLIUMA És ímé, kiáltának mondván: Mi közünk teveled Jézus, Istennek Fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt meggyötörj minket? 2Pét. 2, Tõlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala. 31. Az ördögök pedig kérték Õt, mondván: Ha kiûzöl minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk! 32. És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé, az egész disznónyáj a meredekrõl a tengerbe rohant, és odaveszett a vízben. 33. A pásztorok pedig elfutottak, és bemenvén a városba hírül adtak mindent, azokat is, amik az ördöngösökkel történtek. 1Kir. 17,18. Luk. 5,8. Csel. 16, És ímé, az egész város kiment Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérték Õt, hogy távozzék az õ határukból. A gutaütött 9 És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába. rész 4,13. Márk 2,1. Luk. 5, És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvõ gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid. Zsolt. 103,3. Ésa. 43,25. Mik. 7, Ef. 1,7. 3. És ímé, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Káromlást szól. 4. És Jézus, látva az õ gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Zsolt. 139,2. Luk. 5, Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bûneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj? 6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. Zsolt. 103,3. Ján. 3,35. Csel. 5,31. Ef. 1,7. 1Pét. 2, És az felkelvén, haza méne. 8. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. rész 10,1. 8. Luk. 9,1. Máté elhívása 9. És mikor Jézus onnét tovább méne, látott egy embert ülni a vámszedõ helyen, akinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé Õt. Márk 2,13. Luk. 5, És lõn, amikor Õ letelepedék a házban, ímé sok vámszedõ és bûnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az Õ tanítványaival az asztalhoz. 11. És látva ezt a farizeusok, mondának az Õ tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedõkkel és bûnösökkel együtt? Gal. 2,15. Ef. 2, Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. 13. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre. rész 12,7. 18,11. 5Móz. 19,10. Hós. 6,6. Mik. 6,6. Róm. 5,8. 1Tim. 1,15. 1Ján. 3,5. Jézus tanítása a böjtrõl 14. Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, mondván: Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a Te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Márk 2,18. Luk. 5,33. 18, És monda nékik Jézus: Vajon szomorkodhatik-é a násznép, amíg velük van a võlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tõlük a võlegény, és akkor böjtölni fognak. Ján. 3, Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Luk. 5, Új bort sem töltenek ó tömlõkbe; máskülönben a tömlõk szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlõk is elvesznek; hanem az új bort új tömlõkbe töltik, és mindkettõ megmarad.

17 Jairus leánya A vérfolyásos asszony 18. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. Márk 5,22. Luk. 8, És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt. 20. És ímé egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az Õ ruhájának szegélyét. 21. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. rész 14, Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Márk 5,34. 10,52. Luk. 7,50. 8,48. 17,19. 18, És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, 24. Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették Õt. Csel. 20, Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. Márk 5, És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. A két vak szemének megnyílása 27. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Márk 10,47. Luk. 18, Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 29. Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. Márk 5,34. 9,23. 10, És megnyilatkoztak azoknak szemei; és rájuk parancsolt Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Zsolt. 146,8. Márk 7,36. Luk. 5,14. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Azok pedig kimenvén, elterjeszték az Õ hírét abban az egész tartományban. A megszállott néma 32. Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngös néma embert hozának néki. rész 12, Luk. 11, És az ördögöt kiûzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csodálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izraelben! 34. A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket. rész 12,24. Az aratnivaló sok, a munkás kevés 35. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtlenséget a nép között. Márk 6,6. Luk. 13, Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. 4Móz. 27,17. Márk 6,34. 1Pét. 2, Akkor monda az Õ tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Luk. 10,2. Ján. 4, Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Õ aratásába. Csel. 13,2. 20,28. 1Kor. 12,28. Ef. 4,11. 2Thess. 3,1. Jézus kiküldi tizenkét tanítványát És elõszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a 10 tisztátalan szellemek felett, hogy kiûzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erõtlenséget. rész 28,18. Márk 6,7. Luk. 9,1. 10, A tizenkét apostol nevei pedig ezek: elsõ Simon, akit Péternek hívnak, és András, az õ testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az õ testvére; Márk 3,14. Luk. 6,13. Ján. 1,42.

18 18 MÁTÉ EVANGÉLIUMA Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedõ; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak; 4. Simon a kananita, és Júdás, az iskarioti, aki Õt el is árulta. Ján. 13,26. Csel. 1, Ezt a tizenkettõt küldte ki Jézus, és megparancsolta nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be; 6. Hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz. rész 15,24. Ésa. 53,6. Jer. 50, Csel. 13,46. Róm. 11,1. 1Pét. 2, Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menny királysága. Luk. 9,2. 8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. rész 28,18. Márk 16, Ne tegyetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe, 10. Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát ne vigyetek; mert méltó a munkás az õ táplálékára. 4Móz. 18,31. Luk. 10,4. 1Kor. 9,7. 1Tim. 5, Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki méltó abban; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek. 12. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. 13. És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza. 14. És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Luk. 10, Csel. 13,51. 18, Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Szodoma és Gomorra földjének dolga, mint annak a városnak. 16. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért eszesek mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. Luk. 10,3. Róm. 16,19. Ef. 5,15. Fil. 2,14. Megadatik néktek, mit mondjatok 17. De óvakodjatok az emberektõl; mert törvényszékekre adnak titeket, és az õ gyülekezeteikben megostoroznak titeket; Csel. 5,40. 22,19. 26, És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul önmaguknak és a pogányoknak. rész 24,14. Csel. 12,1. 24, De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. 2Móz. 4,12. Jer. 1,7. Márk 13,11. Luk. 12, Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Szelleme az, aki szól tibennetek. 2Sám. 23,2. Csel. 4, Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik õket. Mik. 7, És gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Dán. 12,12. Gal. 6, Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek Fia eljövend. rész 16,28. Csel. 2,1. 14, Nem feljebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az õ uránál. Luk. 6,40. Ján. 13,16. 15, Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az õ Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az õ házanépét?! rész 12,24. Ne féljetek tõlük 26. Azért ne féljetek tõlük. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne; és oly titok, ami ki ne tudódnék. Márk 4,22. Luk. 8,17. 12, Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetõkrõl hirdessétek. 28. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki

19 mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Ésa. 8,12. Jer. 1,8. Luk. 12,4. 1Pét. 3, Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Luk. 12, Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Luk. 21, Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Csel. 27,34. Aki vallást tesz énrólam 32. Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt; Luk. 12,8. Róm. 10,9. Jel. 3, Aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt. Luk. 9,26. 2Tim. 2,12. Aki elveszti az õ életét énérettem, megtalálja azt 34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. 35. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az õ atyja, a leány és az õ anyja, a meny és az õ anyósa közt; Mik. 7, És hogy az embernek ellensége legyen az õ házanépe. Luk. 12,51. Ján. 13, Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engem, nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engem, nem méltó énhozzám. Luk. 14, És aki föl nem veszi az õ keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám. Márk 8, Aki megtalálja az õ életét, elveszti azt; és aki elveszti az õ életét énérettem, megtalálja azt. rész 16,25. Márk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. Ján. 12, Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Luk. 9,48. MÁTÉ EVANGÉLIUMA Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi; rész 25,40. 1Kir. 17,10. 2Kir. 4, És aki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Zsid. 6,10. Jézus válasza Keresztelõ Jánosnak És lõn, mikor elvégezé Jézus a 11 tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. 2. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ tanítványai közül, rész 9,35. Márk 9,41. Luk. 7, Monda néki: Te vagy-é, aki eljövendõ, vagy mást várjunk? Ján. 6, És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok: A vakok látnak és a sánták járnak 5. A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik; Zsolt. 22,26. Ésa. 29,18. 35,5. 61,1. Luk. 4,18. Ján. 2,23. Jak. 2,5. 1Pét. 2, És áldott, aki énbennem meg nem botránkozik. rész 13,57. Ésa. 8, Róm. 9,32. 1Pét. 2,8. 7. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, amit a szél hajtogat? Luk. 7,24. Ef. 4, Hát mit látni mentetek ki? Díszes ruhába öltözött embert-é? Ímé, akik díszes ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! rész 14,5. 21,26. Luk. 1,76. 20,6.

20 20 MÁTÉ EVANGÉLIUMA 11. Aki legkisebb a mennyek országában 10. Mert õ az, akirõl meg van írva: Ímé, én elküldöm az én követemet a Te orcád elõtt, aki megkészíti elõtted a Te utadat. Mal. 3,1. Márk 1, Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelõ Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. rész 13, A Keresztelõ János idejétõl fogva pedig mind mostanig a menny királysága erõszakot szenved, és az erõszakosak ragadják meg azt. Zsolt. 63,8. Jer. 29,13. Luk. 16, Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak. Mal. 4, És, ha be akarjátok venni, Illés õ, aki eljövendõ vala. rész 17,13. Mal. 4,5. Márk 9,11. Luk. 1,17. Ján. 1, Akinek van füle a hallásra, hallja. Luk. 8,8. Jel. 2, , Kihez hasonlítsam e nemzetséget? 16. De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és kiáltoznak az õ társaiknak, Luk. 7, És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem táncoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. 18. Mert eljött János, aki nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. 19. Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé, a nagyétkû és részeges ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcsesség az õ fiaitól. rész 9,10. Luk. 7,29. Ján. 15, Jaj a meg nem térõ városoknak 20. Ekkor elkezdé szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem tértek meg: Mal. 3,7. Luk. 10,12. Ján. 12, Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. Jón. 3,6. 8. Luk. 10, De mondom néktek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek. rész 10, Jel. 20, Te is Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Szodomában történtek volna vala azok a csodák, amelyek tebenned lettek, mind e mai napig megmaradt volna. Ésa. 14,13. JerSir. 2, De mondom néktek, hogy Szodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked. 1Kor. 3, Kor. 5,10. Jézus hálát ad az Atyának 25. Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek jelentetted meg. rész 16,17. Zsolt. 8,2. Luk. 10,21. 1Kor. 1,27. 2, Kor. 3, Igen, Atyám, mert így volt kedves elõtted. 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. rész 28,18. Luk. 10,22. Ján. 1,18. 3,35. 6,46. 10,15. 17,2. 1Kor. 15,57. Ef. 1,21. Jöjjetek énhozzám 28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Ján. 6, Fil. 2, Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Jer. 6,16. Zak. 9,9. Csel. 20,32. Fil. 2,5. 1Pét. 2,21. 1Ján. 2, Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû. 2Móz. 33,14. Ésa. 14,3. Zsid. 4, Ján. 5,3.

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

JÉZUS CSALÁDFÁJA (Lk 3:23-58) Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának történetéről szóló könyv.

JÉZUS CSALÁDFÁJA (Lk 3:23-58) Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának történetéről szóló könyv. JÉZUS CSALÁDFÁJA (Lk 3:23-58) Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának történetéről szóló könyv. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fia volt Júdás és az ő testvérei. Júdás

Részletesebben

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák,Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei.

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák,Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák,Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei. Júda fia volt Fáres és Zára Támártól, Fáres fia volt Ésrom,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák pedig nemzette Jákobot. Jákob pedig nemzette Jutát és ennek testvéreit. Júda pedig nemzette Fáreszt és Zárát

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Máté Evangyélioma. Tartalom. 1.rész

Máté Evangyélioma. Tartalom. 1.rész Máté Evangyélioma Tartalom 1.rész 5.rész 9.rész 13.rész 17.rész 21.rész 25.rész 2.rész 6.rész 10.rész 14.rész 18.rész 22.rész 26.rész 3.rész 7.rész 11.rész 15.rész 19.rész 23.rész 27.rész 4.rész 8.rész

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669 Rembrandt kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott, összesen körülbelül száz önarckép fűződik a nevéhez AMSZTERDAM A Rembrandt-ház homlokzata Jeremiás

Részletesebben

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei.

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fiai voltak Júda és testvérei. Júda fia volt Fáres és Zára Támártól, Fáres fia volt

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Jézus tizenkét tanítványt választ

Jézus tizenkét tanítványt választ A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus tizenkét tanítványt választ Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta

Részletesebben

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 1. feladat Olvassátok el a lábmosásról és az utolsó vacsoráról szóló részletet az Evangéliumból A lábmosás 1 Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

B O C S Á S S M E G, AT YÁ M!

B O C S Á S S M E G, AT YÁ M! B O C S Á S S M E G, AT YÁ M! A B Ű N V A L L Á S R Ó L - N YÁ R I S O R O Z A T, 2 0 1 7 20% - 80% FONTOS MEGJEGYZÉSEK Az Írás nem rejti el a rosszat Valós történeteket elevenítünk fel Nem mi kérdőjelezzük

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

AZ ÖRÖMÜZENET MÁTÉ SZERINT

AZ ÖRÖMÜZENET MÁTÉ SZERINT AZ ÖRÖMÜZENET MÁTÉ SZERINT 1. Máté1.1. Jézus Krisztus nemzetségkönyve ki Dávid fia, ki Ábrahám fia. Máté1.2. Ábrahám volt Izsák apja, akitől eredt, Izsák pedig Jákób apja, Jákób pedig Júda és testvéreinek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákobé meg Júda és a testvérei,

Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákobé meg Júda és a testvérei, Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának családfája. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákobé meg Júda és a testvérei, Júdáé Fáresz meg Zára Támártól, Fáreszé Eszróm, Eszrómé Arám, Arámé Aminadáb,

Részletesebben

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai SSTF 2016/17 BIBLIKUMOK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok formai szabályai Az írásművek külalakja: Betűtípus: Times New Roman (ajánlott) Betűnagyság: 12-es (címeknél 14-es, 16-os)

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Józs. 24,18-20. Kiűzött előlünk az ÚR minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az URat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk! Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor

Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor Ha valaki egyszer egy héten tölt el néhány órát hívők közösségében, akkor a teljes idejének kb. az 1,5 %-át tölti hívők között. Szerencsések azok, akik hívő

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS 4.7-16 Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Nem arról beszélek...hogy a szeretet ne intené a másikat...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk állapotáról...hogy

Részletesebben

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet Tartalom 1. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned......................... 7 2. A kenet tizenöt erőteljes hatása a szolgálatodra................ 13 3. Egyetlen lépés a kenethez...................................

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány. Bel- és a sárkány

APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány. Bel- és a sárkány www.scriptural-truth.com APOKRIF IRATOK Bel és a A KING JAMES Biblia 1611 sárkány Bel- és a sárkány A könyv a Bel és a sárkány [a Dániel] A történelem a megsemmisítése a Bel- és a sárkány, Levágta, a Daniel

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. JÉZUS MESSIÁSI MIVOLTÁNAK

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/36. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől És monda Isten: Legyen világosság: és lő világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől. 1Móz 1:3-4 Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el,

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

Jézus lecsendesíti a tengert

Jézus lecsendesíti a tengert A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus lecsendesíti a tengert Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? Az ajándékozás öröme Drágább ajándék nagyobb szeretet? Az érzelmi hiány ellensúlyozása? Verseny a gyerekek között

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

11. Esketési alapigék

11. Esketési alapigék 11. Esketési alapigék 1Móz 1,27.28.: Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben