BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI FÁZIS KÖZGYŰLÉSI ANYAG Kecskemét, szeptember hó

2 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. /2006. (.) számú önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye területrendezési tervéről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Bács-Kiskun megye területrendezési tervéről az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. (2) A rendelet hatálya Bács-Kiskun megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza. Fogalommeghatározások 2. E rendelet alkalmazásában: 1. ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű területeken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelő haszonvételt biztosít, 2. belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület, 3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak, A keretes szövegrész az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásait tartalmazza. 1

3 4. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak, 5. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak, 6. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv, 7. mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak, 8. az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv, 9. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely egyéb hasznosítása mellett az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény esetén kerül sor, 10. települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese, 11. települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak, 12. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg, 13. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben a évi XXVI. törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni, 14. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti, 15. vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak, 16. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási területek tartoznak. 2

4 II. Fejezet A megyei területrendezési terv 3. (1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. (2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1: méretarányú 2. sz. rajzi melléklete*, a megyei övezetek határait a rendelet M=1: méretarányú 3. sz. rajzi melléklete* tartalmazza az alábbiak szerint: a) 3/1. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetéről; b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről; c) 3/3. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről; d) 3/4. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről; e) 3/5. számú melléklet a védett természeti terület övezetéről, a védett természeti terület védőövezetéről, a természeti terület övezetéről és az ökológiai (zöld) folyosó övezetéről; f) 3/6. számú melléklet a térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről; g) 3/7. számú melléklet a tájképvédelmi terület övezetéről; h) 3/8. számú melléklet a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetéről; i) 3/9. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetéről, valamint a hullámtér és nyílt ártér övezetéről; j) 3/10. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről; k) 3/11. számú melléklet a honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezetéről. * Az önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletei az M = 1: méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazzák. Az eredeti méretarányú tervlapok térinformatikai rendszerben kidolgozva a megyei TeIR-ben hozzáférhetők. 3

5 III. Fejezet A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok Megyei területfelhasználási kategóriák Megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek: a) erdőgazdálkodási térség, b) belterjes mezőgazdasági térség, c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség, d) vízgazdálkodási térség, e) városias települési térség, f) hagyományosan vidéki települési térség, g) építmények által igénybe vett térség. 4. Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 5. A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni; b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni; c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni; d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; e) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 4

6 A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok 6. (1) A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. (2) Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok 7. (1) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az egyedi építmények helyét és védőövezeteit a megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. (2) Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési infrastruktúra-hálózatok építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár ésszerű ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető. (3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket a megye területén az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal a 2. sz. melléklet figyelembevételével és a rendelet 1/2-12. sz. mellékletben felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani. (4) A bányászati tevékenységgel kapcsolatban a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül a következő előírásokat kell alkalmazni: a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki; b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. 5

7 IV. Fejezet Térségi övezeti szabályok Térségi övezetek 8. (1) Országos övezetek: a) kiemelten fontos érzékeny természeti terület, b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, c) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, d) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe. (2) Megyei övezetek: a) védett természeti terület, b) védett természeti terület védőövezete, c) természeti terület, d) ökológiai (zöld) folyosó, e) térségi tájrehabilitációt igénylő terület, f) tájképvédelmi terület, g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, h) rendszeresen belvízjárta terület, i) hullámtér és nyílt ártér, j) széleróziónak kitett terület, k) honvédelmi és katasztrófavédelmi terület. (3) A megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait is alkalmazni kell. (4) Ahol a évi XXVI. törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. V. Fejezet A térségi övezetekre vonatkozó szabályok Országos ökológiai hálózat övezete 9. (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. (2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű 6

8 vezetékeket ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják földkábelben kell elhelyezni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 10 A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 11. A vízgyűjtő területre a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni, amennyiben az nem a regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre csatlakoztatott szennyvízcsatorna - hálózaton keresztül történik. Védett természeti terület övezete 12. Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető. Természeti terület övezete 13. Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható. Ökológiai (zöld) folyosó övezete 14. Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté. 7

9 Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete 15. A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. Tájképvédelmi terület övezete 16. (1) A tájképvédelmi terület övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. (2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 17. (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el. (2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén, c) természeti területen, d) erdőben, e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken, f) rendszeresen belvízjárta területeken, g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen, h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken a jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges terület kivételével, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben, i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében, j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében, k) hullámtér és nyílt ártér körzetében regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. 8

10 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 18. A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. Hullámtér és nyílt ártér övezete 19. A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Széleróziónak kitett terület övezete 20. (1) A széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti. (2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. (3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a területet hasznosítani. 9

11 VI. Fejezet Záró rendelkezések 21. E rendelet napján lép hatályba. 22. A megyei területrendezési terv felülvizsgálata legalább 5 évente történik. Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző Záradék: A rendelet hónap. napján kihirdetésre került. Kecskemét, megyei főjegyző 10

12 1/1. sz. melléklet Bács Kiskun megye területéhez tartozó települések jegyzéke 1. Kecskemét 2. Bácsalmás 3. Baja 4. Dunavecse 5. Izsák 6. Jánoshalma 7. Kalocsa 8. Kecel 9. Kerekegyháza 10. Kiskőrös 11. Kiskunfélegyháza 12. Kiskunhalas 13. Kiskunmajsa 14. Kunszentmiklós 15. Lajosmizse 16. Solt 17. Soltvadkert 18. Szabadszállás 19. Tiszakécske 20. Tompa 21. Ágasegyháza 22. Akasztó 23. Apostag 24. Bácsbokod 25. Bácsborsód 26. Bácsszentgyörgy 27. Bácsszőlős 28. Ballószög 29. Balotaszállás 30. Bátmonostor 31. Bátya 32. Bócsa 33. Borota 34. Bugac 35. Bugacpusztaháza 36. Császártöltés 37. Csátalja 38. Csávoly 39. Csengőd 40. Csikéria 41. Csólyospálos 42. Dávod 43. Drágszél 44. Dunaegyháza 45. Dunafalva 46. Dunapataj 47. Dunaszentbenedek 48. Dunatetétlen 49. Dusnok 50. Érsekcsanád 51. Érsekhalma 52. Fajsz 53. Felsőlajos 54. Felsőszentiván 55. Foktő 56. Fülöpháza 57. Fülöpjakab 58. Fülöpszállás 59. Gara 60. Gátér 61. Géderlak 62. Hajós 63. Harkakötöny 64. Harta 65. Helvécia 66. Hercegszántó 67. Homokmégy 68. Imrehegy 69. Jakabszállás 70. Jászszentlászló 71. Kaskantyú 72. Katymár 73. Kelebia 74. Kéleshalom 75. Kisszállás 76. Kömpöc 77. Kunadacs 78. Kunbaja 79. Kunbaracs 80. Kunfehértó 81. Kunpeszér 82. Kunszállás 83. Ladánybene 84. Lakitelek 85. Madaras 86. Mátételke 87. Mélykút 88. Miske 89. Móricgát 90. Nagybaracska 91. Nemesnádudvar 92. Nyárlőrinc 93. Ordas 94. Orgovány 95. Öregcsertő 96. Páhi 97. Pálmonostora 98. Petőfiszállás 99. Pirtó 100. Rém 101. Soltszentimre 102. Sükösd 103. Szakmár 104. Szalkszentmárton 105. Szank 106. Szentkirály 107. Szeremle 108. Tabdi 109. Tass 110. Tataháza 111. Tázlár 112. Tiszaalpár 113. Tiszaug 114. Újsolt 115. Újtelek 116. Uszód 117. Városföld 118. Vaskút 119. Zsana 11

13 1/2. sz. melléklet Gyorsforgalmi utak A közúthálózat Bács Kiskun megyét érintő elemei M5: M0 Budapest Kecskemét Kiskunfélegyháza Szeged térsége Meglévő csomópontok a megyében a j. mellékúton, az 5. sz. főúton, az 52. sz. főúton, az 54. sz. főúton, az j. mellékúton, az j. mellékúton. Tervezett csomópontok a megyében a tervezett M8 gyorsforgalmi úton, illeve a tervezett Kecskemétet elkerülő főúttal. M8: (Ausztria) Rábafüzes*** Veszprém* M7 keresztezése* M65 keresztezése* Dunaújváros* Duna híd* Szolnok* Füzesabony* Tervezett csomópontok a megyében az 51. sz. főúton, az j. mellékúton, az 5. sz. főúton. M9: (Ausztria) Sopron*** Szombathely térsége* Zalaegerszeg* Nagykanizsa* Kaposvár* Dombóvár* Szekszárd* Duna híd Szeged* Tervezett csomópontok a megyében az 51. sz. főúton, az 54. sz. főúton, az j. mellékúton, az 53. sz. főúton. M44: M8 Kecskemét térsége* Tisza híd* Békéscsaba* Gyula** (Románia) Tervezett csomópontok a megyében a j. mellékúton, a j. mellékúton. jel nélkül - meglévő elemek * - tervezett elemek ** - meglévő határátkelők *** - tervezett határátkelők (dőlt) - határon kívüli szakasz 12

14 Főutak A főúthálózat elemei 5. sz. főút: Budapest Dabas Kecskemét Kiskunfélegyháza Szeged Röszke** (Szerbia) 44. sz. főút: 5. sz. főút, Kecskemét Békéscsaba Gyula** (Románia) 441. sz. főút: 4. sz. főút, Cegléd Nagykőrös 44. sz. főút, Kecskemét 451. sz. főút: M5, Kiskunfélegyháza Csongrád 45. sz. főút, Szentes 51. sz. főút: Budapest Kalocsa Baja Hercegszántó** (Szerbia) 52. sz. főút: 5. sz. főút, Kecskemét Solt Duna híd 6. sz. főút, Dunaföldvár* 53. sz. főút: 52. sz. főút, Solt Kiskunhalas Tompa** (Szerbia) 54. sz. főút: 5. sz. főút, Kecskemét Soltvadkert 51. sz. főút, Sükösd 55. sz. főút: 5. sz. főút, Szeged Baja Duna híd M6, Bátaszék* 57. sz. főút: 58. sz. főút, Pécs Mohács Duna híd* 51. sz. főút, Dávod térsége* 541. sz. főút: 5.sz. főút, Kecskemét 54.sz. főút, Kecskemét Új főúti kapcsolatok Kalocsa Kecel Soltvadkert Kiskunmajsa M9 Szeged térsége Főútkorrekciók 5. sz. főút: Kiskunfélegyháza 44. sz. főút: Kecskemét 51. sz. főút: Dunavecse, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Baja, Nagybaracska, 52. sz. főút: Solt, Kecskemét 53. sz. főút: Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas,Tompa, 54. sz. főút: Jakabszállás, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés, 55. sz. főút: Baja, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút Térségi jelentőségű mellékutak (meglévő és tervezett elemek) 51. sz. főút, Kiskunlacháza Kunszentmiklós Szabadszállás Jakabszállás 5. sz. főút, Kunszállás Tass Kunszentmiklós Lajosmizse 51. sz. főút, Szalkszentmárton Szabadszállás Kiskőrös Öregcsertő 54. sz. főút, Kecel Kiskunhalas M9, Kiskundorozsma 53. sz. főút, Kiskunhalas Csávoly Kalocsa Bácsalmás (Szerbia) 55. sz. főút, Baja 53. sz. főút, Tompa Kecskemét Csongrád Szeged Derekegyház Mindszent Tisza híd Kistelek M5 csomópont Kiskunmajsa 5. sz. főút, Balástya M5 csomópont Üllés Öttömös 54. sz. főút, Tompa (Szerbia) Kiskunmajsa Pusztamérges Ruzsa M9 csomópont Ásotthalom (Szerbia) 13

15 Szolnok Tószeg Tiszajenő Tiszakécske Lakitelek Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa Kiskunhalas 6. sz. főút, Tolna Fadd Fadd-Dombori komp 51. sz. főút, Fajsz Kunszentmiklós Dabas Csávoly Bácsbokod Gara Nagybaracska 14

16 1/3. sz. melléklet A vasúthálózat Bács Kiskun megyét érintő elemei Nagysebességű vasútvonal Hegyeshalom/Rajka Budapest Kelebia (a IV. sz. Páneurópai közlekedési folyosó hazai szakasza) Nemzetközi törzshálózati fővonalak E85 Budapest Kelebia országhatár (Athén) Cegléd* Szeged* Hazai törzshálózati fővonal Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Egyéb fővonalak Kőbánya Kispest Kecskemét Fülöpszállás Kecskemét Kiskunhalas Baja Bátaszék Vasúti fővonalak új elemei Bácsalmás Csikéria Szabadka Röszke Szeged összeköttetés Mellékvonalak Kunszentmiklós Dunapataj Kiskőrös Kalocsa Kecskemét Kunszentmárton Kiskunfélegyháza Szentes Szolnok Kiskunfélegyháza Mellékvonalak új elemei Dunapataj Kalocsa Kecel Baja Zombor (Szerbia) Keskeny nyomtávú vasútvonalak Törökfái Kiskőrös Kecskemét Kiskunmajsa A besorolást váltó elemek *-gal szerepelnek 15

17 1/4. sz. melléklet Az országos főút és vasúthálózaton lévő nagyhidak Bács-Kiskun megyében Országos főúthálózaton lévő nagyhidak a Dunán Dunaújváros* (M8 gyorsforgalmi úton) Solt (52. sz. főúton) Sükösd (M9 gyorsforgalmi úton) Baja (55. sz. főúton) Vasúti nagyhidak a Dunán Baja (Kiskunhalas Baja Bátaszék egyéb fővonalon) Országos főúthálózaton lévő nagyhidak a Tiszán Tiszaug* (M44 gyorsforgalmi úton) Tiszaug (44. sz. főúton) Vasúti nagyhidak a Tiszán Tiszaug (Kecskemét Kunszentmárton mellékvonalon) Térségi jelentőségű kompátkelők Bács-Kiskun megyében Duna Dunaújváros Szalkszentmárton Paks Géderlak Gerjen Kalocsa Fadd Dombor Fajsz Dunaszekcső Dunafalva 1/5. sz. melléklet Tisza Tiszakécske Nagyrév jel nélkül - meglévő elemek * - tervezett elemek 16

18 1/6. sz. melléklet Határátkelők Bács-Kiskun megyében a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti főhálózaton Közúton (személy és teherforgalommal) Tompa** Hercegszántó** Vasúton (nemzetközi személy és teherforgalommal) Kelebia** Térségi jelentőségű határátkelők Bács-Kiskun megyében Közúton Bácsalmás** Vasúton Hercegszántó*** ** - meglévő határátkelők *** - tervezett határátkelők 17

19 1/7. sz. melléklet Bács Kiskun megyét érintő országos és térségi jelentőségű kerékpárutak (meglévő és tervezett elemek) Országos kerékpárút törzshálózat elemei Dunamenti kerékpárút (az Euro Velo hálózat 6. sz. útvonalának része): (Szlovákia) Rajka** Mosonmagyaróvár Győr Komárom** (Szlovákia) Esztergom** Szentendre Budapest Ráckeve Solt Baja Mohács Udvar** (Horvátország) /Mohács Hercegszántó** (Szerbia) Tisza Balaton kerékpárút: Tiszakécske Kecskemét Dunaföldvár Ozora Siófok Zemplén Bodrog Tisza menti kerékpárút (Euro Velo hálózat 11. sz. útvonalának része): (Szlovákia) Tornyosnémeti** Telkibánya Sátoraljaújhely Tokaj Tiszafüred Szolnok Tiszakécske Csongrád Szeged Röszke** (Szerbia) Szeged Kiszombor** (Románia) Dél Magyarországi kerékpárút: Baja Szeged Békéscsaba Szeghalom Berettyóújfalu Debrecen Térségi jelentőségű kerékpárutak Solt Akasztó Kiskőrös Kalocsa Kiskőrös Soltvadkert Jakabszállás Kecskemét Soltvadkert Kiskunhalas Tompa Hercegszántó Csávoly Jánoshalma Kiskunhalas Kiskunmajsa Ópusztaszer Kecskemét Nagykőrös Cegléd Kiskunfélegyháza Kecskemét Lajosmizse Budapest Kiskunfélegyháza Csongrád Kiskunmajsa Kiskunfélegyháza Tiszaalpár Kiskunfélegyháza Bugac 54. sz.főút Orgovány Izsák Szabadszállás Kalocsa Hajós Kéleshalom Jánoshalma Kecskemét Hetényegyháza Kerekegyháza Szabadszállás Szalkszentmárton Szeged Bordány Üllés Kiskunhalas ** - meglévő határátkelők *** - tervezett határátkelők 18

20 1/8. sz. melléklet Országos jelentőségű vízi utak Bács Kiskun megyét érintő szakaszai A vízi út neve A szakasz (fkm fkm) A vízi út osztálya Duna (nemzetközi vízi út) VI/C. Tisza II. Tisza IV. 1/9. sz. melléklet Nemzetközi, országos és térségi jelentőségű kikötők Bács-Kiskun megyében Közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötő, határkikötő Baja Közforgalmú térségi jelentőségű kikötők Dunavecse Harta Repülőterek Bács-Kiskun megyében 1/10. sz. melléklet Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér Kalocsa Állami repülések céljára szolgáló repülőtér Kecskemét 19

21 1/11. sz. melléklet Logisztikai központok Bács-Kiskun megyében Országos jelentőségű logisztikai központ Baja (IV. Dél dunántúli körzet) Térségi jelentőségű logisztikai központok Kecskemét Kiskunfélegyháza* Kalocsa Foktő* Tompa* Dunavecse Apostag* 1/12. sz. melléklet Térségi jelentőségű hulladéklerakó helyek Bács-Kiskun megyében Kecskemét* Izsák Kiskunhalas * Vaskút jel nélkül - meglévő elemek * - tervezett elemek 20

22 BÁCS - KISKUN MEGYE EGYES TELEPÜLÉSEIT ÉRINTŐ TÉRSÉGI ÖVEZETEK TÉRSÉGI ÖVEZETEK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓ FAVÉDELMI TERÜLET SZÉLERÓZIÓNAK KITETT TERÜLET HULLÁMTÉR ÉS NYÍLT ÁRTÉR RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓ HELY KIJELÖLÉSÉHEZ VIZS GÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET TÉRSÉGI TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET ÖKOLÓGIAI (ZÖLD) FOLYOSÓ TERMÉSZETI TERÜLET VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET VÉDŐÖVEZETE VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG- VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETE KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET KIEMELTEN FONTOS ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLET TELEPÜLÉSNÉV 1/13.sz. melléklet ÁGASEGYHÁZA X X X X X X X X X AKASZTÓ X X X X X X X X X X X X APOSTAG X X X X X X X X X BÁCSALMÁS X X X X X X X X X X BÁCSBOKOD X X X X X X X BÁCSBORSÓD X X X X X X BÁCSSZENTGYÖRGY X X X X X BÁCSSZŐLŐS X X X X X X X BAJA X X X X X X X X X X X X X X BALLÓSZÖG X X X X X X X X BALOTASZÁLLÁS X X X X X X X X X X BÁTMONOSTOR X X X X X X X X X X X X BÁTYA X X X X X X X X BÓCSA X X X X X X X X X 21

23 22 BOROTA X X X X X X X X X BUGAC X X X X X X X X X BUGACPUSZTAHÁZA X X X X X X X X CSÁSZÁRTÖLTÉS X X X X X X X X X X X X CSÁTALJA X X X X X X X X CSÁVOLY X X X X X X X CSENGŐD X X X X X X X X X X X CSIKÉRIA X X X X X CSÓLYOSPÁLOS X X X X X X X X X X DÁVOD X X X X X X X X X X X X DRÁGSZÉL X X X X X X DUNAEGYHÁZA X X X X X X X X X DUNAFALVA X X X X X X X X X X X X DUNAPATAJ X X X X X X X X X X X X X X DUNASZENTBENEDEK X X X X X X X X X X X X DUNATETÉTLEN X X X X X X X X X X DUNAVECSE X X X X X X X X X X X X DUSNOK X X X X X X X X X X X X X X ÉRSEKCSANÁD X X X X X X X X X X X X X X ÉRSEKHALMA X X X X X X X X X X FAJSZ X X X X X X X X X X X FELSŐLAJOS X X X X X X FELSŐSZENTIVÁN X X X X X X X FOKTŐ X X X* X X X X X X X X X FÜLÖPHÁZA X X X X X X X X X X FÜLÖPJAKAB X X X X X X X X X FÜLÖPSZÁLLÁS X X X X X X X X X X GARA X X X X X X X X X X GÁTÉR X X X X X X X X X X X GÉDERLAK X X X X X X X X X X X X X HAJÓS X X X X X X X X X X X *Kisfoktő

24 23 HARKAKÖTÖNY X X X X X X X X X HARTA X X X X X X X X X X X X X X HELVÉCIA X X X X X X X X X HERCEGSZÁNTÓ X X X X X X X X X X X X HOMOKMÉGY X X X X X X X X X X X X IMREHEGY X X X X X X X X X IZSÁK X X X X X X X X X X X JAKABSZÁLLÁS X X X X X X X X X JÁNOSHALMA X X X X X X X X X X JÁSZSZENTLÁSZLÓ X X X X X X X X X X KALOCSA X X X X X X X X X X X KASKANTYÚ X X X X X X X X X KATYMÁR X X X X X X X X X KECEL X X X X X X X X X X X KECSKEMÉT X X X X X X X X X X X KELEBIA X X X X X X X X X KÉLESHALOM X X X X X X X X X KEREKEGYHÁZA X X X X X X X X X X KISKÖRÖS X X X X X X X X X X KISKUNFÉLEGYHÁZA X X X X X X X X X X X KISKUNHALAS X X X X X X X X X KISKUNMAJSA X X X X X X X X X X KISSZÁLLÁS X X X X X X X X X X KÖMPÖC X X X X X X X X X X KUNADACS X X X X X X X X X X KUNBAJA X X X X X X X X KUNBARACS X X X X X X X X X X KUNFEHÉRTÓ X X X X X X X X X KUNPESZÉR X X X X X X X X X X KUNSZÁLLÁS X X X X X KUNSZENTMIKLÓS X X X X X X X X X X

25 24 LADÁNYBENE X X X X X X X X X LAJOSMIZSE X X X X X X X X X LAKITELEK X X X X X X X X X X X MADARAS X X X X X X X X X X MÁTÉTELKE X X X X X X X MÉLYKÚT X X X X X X X MISKE X X X X X X X X X X X X MÓRICGÁT X X X X X X X X NAGYBARACSKA X X X X X X X X X X X X NEMESNÁDUDVAR X X X X X X X X X X X X X NYÁRLŐRINC X X X X X X X X X X X ORDAS X X X X X X X X X ORGOVÁNY X X X X X X X X X X ÖREGCSERTŐ X X X X X X X X X X X PÁHI X X X X X X X X X PÁLMONOSTORA X X X X X X X X X X PETŐFISZÁLLÁS X X X X X X X X X X PIRTÓ X X X X X X X X RÉM X X X X X X X SOLT X X X X X X X X X X X X SOLTSZENTIMRE X X X X X X X X X X SOLTVADKERT X X X X X X X X X X SÜKÖSD X X X X X X X X X X X X X X SZABADSZÁLLÁS X X X X X X X X X X SZAKMÁR X X X X X X X X X X X X SZALKSZENTMÁRTON X X X X X X X X X X X X X SZANK X X X X X X X X X SZENTKIRÁLY X X X X X X X X X X SZEREMLE X X X X X X X X X X X X TABDI X X X X X X X X X X TASS X X X X X X X X X X X X TATAHÁZA X X X X X X X

26 25 TÁZLÁR X X X X X X X X X TISZAALPÁR X X X X X X X X X X X TISZAKÉCSKE X X X X X X X X X X X TISZAUG X X X X X X X X X X X TOMPA X X X X X X ÚJSOLT X X X X X X X X X X ÚJTELEK X X X X X X X X X X X USZÓD X X X X X X X X X VÁROSFÖLD X X X X X X X X VASKÚT X X X X X X X X X ZSANA X X X X X X X X X X MEGYE ÖSSZESEN:

27 JELMAGYARÁZAT MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK Erdőgazdálkodási térség Belterjes mezőgazdasági térség Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség Vízgazdálkodási térség Városias települési térség Hagyományosan vidéki települési térség Energia hálózatok és építmények 400 kv-os távvezeték 220 kv-os távvezeték 120 kv-os távvezeték Erőmű Nagy/nagyfeszültségű transzformátorállomás Nagy/középfeszültségű transzformátorállomás Nagynyomású gázvezeték Nagyközépnyomású gázvezeték Gázátadó állomás Szakaszoló állomás Gázfogadó állomás Kőolajvezeték Hulladék kezelés Térségi jelentőségű hulladéklerakó hely Vízgazdálkodási építmények Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Másodrendű árvízvédelmi védvonal Folyami nagyműtárgy Belvíztározó Belvízcsatorna Kettősműködésű csatorna Térségi jelentőségű ivóvízellátó rendszerről ellátott település Térségi jelentőségű szennyvízelvezető rendszer központja, szennyvíztisztító telep Térségi jelentőségű szennyvízelvezető rendszerrel ellátott település Közlekedési hálózatok és építmények Gyorsforgalmi út Főút Térségi jelentőségű mellékút Gyorsforgalmi út csomópontja Országos kerékpárút törzshálózat Térségi jelentőségű kerékpárút Nagysebességű vasútvonal Törzshálózati fővonal (nemzetközi és országos) Egyéb vasúti fővonal Vasúti mellékvonal Keskeny nyomtávú vasútvonal Gyorsforgalmi úthoz, főúthoz és vasúti főhálózathoz tartozó híd Országos közforgalmú kikötő Térségi jelentőségű közforgalmú kikötő Hajóállomás és kishajó kikötő Térségi jelentőségű komp Országos jelentőségű logisztikai központ Térségi jelentőségű logisztikai központ Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér Állami repülések céljára szolgáló repülőtér Gyorsforgalmi úton, főúthálózaton, vasúti főhálózaton és nemzetközi vízi úton lévő határátkelő Térségi jelentőségű határátkelő Államhatár ideiglenes céllal történő megnyitási helye A településrendszer elemei (Magyarország hivatalos helységnévtára szerint)) KALOCSA Város Bugac Község ALAPTÉRKÉPI ELEMEK Országhatár Megyehatár Településhatár Mellékút Egyéb burkolt út Települési terület Erdőterület Gyepterület (rét, legelő) Szőlőterület Gyümölcsös Vegyes művelési szerkezetű terület A térszerkezeti tervlapon a meglévő és tervezett elemek az 1/2003 (IX.9.) TNM rendelet alapján együtt vannak ábrázolva.

28 Tápiószele Tápiógyörgye BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - ELFOGADÁSI FÁZIS Pázmánd Taksony SZÁZHALOMBATTATÖKÖL Szigethalom Martonvásár Baracska Nadap Szigetcsép ERCSI Sukoró VelenceKápolnásnyék Besnyő Beloiannisz Adony Lórév DABAS M E G Y E Kunpeszér F E J É R Talfája Kunadacs Alap Alsószentiván M6 Bölcske PAKS Pusztahencse 54 Újtelek E M9 M43 Y Zákányszék E Tataháza Mátételke Szabadka Csikéria Kunbaja SZEGED Deszk MÓRAHALOM Újfalu Ásotthalom Kelebia BÁCSALMÁS G T O L N A 57 Nagybaracska Gara Csátalja Szabadka Szabadka Röszke Szabadka Szabadka Újszentiván Tiszasziget Kübekháza Kanizsa Nagyszentmiklós Katymár Bajmok Püspökpuszta BARANYA Homorúd MEGYE Dávod MOHÁCS Bácsszentgyörgy 51 Kölked Sátorhely Algyő Madaras Bár Székelyszabar TOMPA CsávolyFelsőszentiván Bácsborsód Szatymaz M Somberek Görcsönydoboka Zsombó Domaszék Bácsszőlős Dunaszekcső Dunafalva Ruzsa Öregmajor Bácsbokod M47 Sándorfalva D Rém Vaskút Bordány 55 Mélykút Bátmonostor Öttömös Kisszállás Báta Üllés Pusztamérges JÁNOSHALMA Sükösd Józsefháza puszta Á 53 Szeremle Palotabozsok Forráskút Balotaszállás 54 Véménd Lánycsók Zsana Kunfehértó Érsekhalma 55 R Hild Érsekcsanád G Csólyospálos Kéleshalom Dóc Balástya Kigyósgárgyán Üdülőterület BAJA Mártély KISTELEK N Dusnok Nemesnádudvar Alsónyék BÁTASZÉK Kömpöc KISKUNHALAS Hajós Pörböly Ópusztaszer Tajó Középcsala M9 Mórágy Baks MINDSZENT Harkakötöny Kiscsala Fajsz Sárpilis Pusztaszer Csengele KISKUNMAJSA Borota AlsónánaVárdomb Szegvár Ötfa üdülőterüle Imrehegy Császártöltés Decs Csanytelek O Grábóc Szálka Szank Tázlár Pirtó Miske Őcsény Tömörkény Jászszentlászló KECEL Öregcsertő Drágszél SZEKSZÁRD Pálmonostora 5 Csorna Homokmégy Bátya Bogyiszló SZENTES S M E G Y E Negyvenszállás KALOCSA Petőfiszállás Bócsa Selymes Fácánkert Harc Sióagárd Vadkerti-tó SOLTVADKERT Szakmár Fadd TOLNA Felgyő C Medina Szedres Móricgát KISKŐRÖS Erdőtelek 512 Gerjen Gátér Alsómonostor Erdőszéplak Géderlak Foktő Dunaszentgyörgy CSONGRÁD 451 Bugac Kaskantyú Uszód Tengelic Nagytőke KISKUNFÉLEGYHÁZA Páhi Tabdi Szelidi-tó üdülő Dunaszentbenedek Kajdacs Szelevény Csépa Dunapataj Ordas Györköny Tiszaalpár Fülöpjakab Bugacpusztaháza Akasztó Nagykékes Nagydorog Budzsák Hóduna m Zo Udvar Eszék Sárok Csengőd Harta Madocsa Bikács Majs 53 KUNSZENTMÁRTON Tiszasas Kunszállás Jakabszállás Orgovány 51 Cserkeszőlő Tiszaug M5 Dunatetétlen Németkér Vajta Lakitelek Városföld IZSÁK Soltszentimre Cece Tiszakürt Árpádtelep Matkó SOLT TISZAFÖLDVÁR Cibakháza Kapásfalu 44 Nyárlőrinc MARTFŰ Tiszainoka Kerekdomb Helvécia Ágasegyháza Fülöpszállás DUNAFÖLDVÁR M44 Szabó Sándor -telep Ballószög Kisizsák Szentkirály 541 Kadafalva 52 Dunaegyháza Előszállás Pálfa SZABADSZÁLLÁS Daruszentmiklós KECSKEMÉT Fülöpháza Újsolt TISZAKÉCSKE Borbás Hetényegyháza DUNAVECSE Apostag Nagykarácsony Katonatelep Nagyrév KEREKEGYHÁZA Balázs Tiszabög 441 Méntelek Rákócziújfalu Vezseny Tiszajenő Kocsér Kunbaracs M8 Rákóczifalva Tiszavárkony M8 NAGYKŐRÖS LAJOSMIZSE Tasskertes NagyvenyimDUNAÚJVÁROS Tószeg Jászkarajenő Ladánybene Szalkszentmárton Kisapostag Kőröstetétlen Nyársapát Felsőlajos KUNSZENTMIKLÓS Baracs Törtel M5 Mezőfalva SÁRBOGÁRD Mikebuda Csemő Tatárszentgyörgy SZOLNOK CEDLÉD 5 Táborfalva Dömsöd Tass Pusztavacs ABONY Örkény Apaj Rácalmás M E G Y E Hernád 2. sz. melléklet Ceglédbercel Dánszentmiklós P E S T Besenyszög Zagyvarékas ALBERTIRSA Újlengyel Újhartyán Kulcs Perkáta Hantos Kakucs ÚJSZÁSZ Újszilvás Nyáregyháza Bugyi Szigetbecse Makád Szabadegyháza Nagylók Délegyháza Tápiószőlős Pilis Inárcs RÁCKEVE Pusztaszabolcs Sárosd Csévharaszt Kiskunlacháza Iváncsa Szászberek Dunavarsány Majosháza Szigetújfalu Áporka Szigetszentmárton GÁRDONY Zichyújfalu Alsónémedi Ócsa A megye szerkezeti terve Ráckeresztúr Vasad J Á S Z - N A G Y K U N S Z O L N O K M E G Y E Kajászó Vereb Hercegszántó bo r Bezdá n Zombor S Z E R B I A HORV ÁTO RSZ ÁG M = 1: KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, Km A feltüntetett elemek koncepcionálisan meghatározottak.

29 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R Km M = 1: FORRÁS: 2/2002.(I.23.) KöM-FVM együttes rendelete, KvVM-TH KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab Nyárlõrinc Szentkirály Lakitelek Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete 3/1. sz. melléklet TISZAKÉCSKE JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

30 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R M = 1: Km FORRÁS: OTrT, GATE-KTI KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab TISZAKÉCSKE Szentkirály Lakitelek Nyárlõrinc Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete 3/2. sz. melléklet JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

31 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség - védelmi terület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R Km M = 1: FORRÁS: 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet, 7/2005.(III.11) KvVm rendelet, VITUKI Rt. KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab TISZAKÉCSKE Szentkirály Lakitelek Nyárlõrinc Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E 3/3. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi terület övezete JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

32 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területének övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R M = 1: Km FORRÁS: 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet, ADUKÖVIZIG KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab TISZAKÉCSKE Szentkirály Lakitelek Nyárlõrinc Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E 3/4. sz. melléklet Felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területének övezete JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

33 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Természeti terület övezete Ökológiai (zöld) folyosó övezete 3/5. sz. melléklet PEST MEGYE Felsõlajos FEJÉR MEGYE Kunpeszér Tass Ladánybene KUNSZENTMIKLÓS Kunbaracs Szalkszentmárton Kunadacs KEREKEGYHÁZA TISZAKÉCSKE DUNAVECSE Újsolt Apostag Soltszentimre TOLNA MEGYE Akasztó Páhi Tabdi Kunszállás Fülöpjakab Jakabszállás Orgovány KISKUNFÉLEGYHÁZA Bugacpusztaháza Bugac Kaskantyú Gátér Dunapataj KISKÕRÖS Újtelek Uszód Bátya SOLTVADKERT KECEL Homokmégy KISKUNMAJSA Harkakötöny KISKUNHALAS Császártöltés Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Nemesnádudvar JÁNOSHALMA Sükösd Érsekcsanád Mélykút Mátételke Bácsborsód Hercegszántó Z S H V Á TO RSZÁG M = 1: FORRÁS: KNPI, DDNPI, HNPI KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, Csikéria A Kunbaja I Madaras Katymár Bácsszentgyörgy Kelebia Bácsszõlõs BÁCSALMÁS Bácsbokod Gara TOMPA Tataháza Szeremle Dunafalva CSONGRÁD MEGYE Rém Csávoly Vaskút Bátmonostor Balotaszállás Kisszállás Borota Felsõszentiván BAJA Kömpöc Csólyospálos Hajós Dusnok Jászszentlászló Pirtó Imrehegy Drágszél Miske Nagybaracska Csátalja Szank Tázlár Öregcsertõ Fajsz Pálmonostora Petõfiszállás Móricgát Bócsa Szakmár Foktõ KALOCSA Dávod Tiszaalpár Városföld Csengõd Harta BARANYA MEGYE Tiszaug IZSÁK Dunatetétlen Ordas Géderlak Dunaszentbenedek Lakitelek Nyárlõrinc Ballószög Ágasegyháza Helvécia Fülöpszállás SOLT Szentkirály KECSKEMÉT Fülöpháza SZABADSZÁLLÁS Dunaegyháza OR LAJOSMIZSE JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Védett természeti terület övezete Védett természeti terület védõövezete R E 0 B 10 20Km Védett természeti terület övezete Védett természeti terület védõövezete Természeti terület övezete Ökológiai (zöld) folyosó övezete Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

34 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Térségi tájrehabilitációt igénylõ terület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Dunaegyháza Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Nagybaracska Csátalja Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R Km M = 1: FORRÁS: Magyar Geológiai Szolgálat Dél-alföldi Területi Hivatala KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab TISZAKÉCSKE Szentkirály Lakitelek Nyárlõrinc Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E 3/6. sz. melléklet Térségi tájrehabilitációt igénylõ terület övezete Térségi tájrehabilitációt igénylõ terület övezete által érintett települések JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

35 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Tájképvédelmi terület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R Km M = 1: FORRÁS: KNPI, DDNPI, HNPI, Magyarország Mûemlékjegyzéke, Állami Erdészeti Szolgálat KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab TISZAKÉCSKE Szentkirály Lakitelek Nyárlõrinc Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E Tájképvédelmi terület övezete 3/7. sz. melléklet JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

36 BÁCS - KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete F E J É R M E G Y E T O L N A M E G Y E Dunafalva BARANYA MEGYE HORVÁTORSZÁG DUNAVECSE Apostag Csengõd Páhi KISKUNFÉLEGYHÁZA Harta Akasztó Bugacpusztaháza Tabdi Bugac Gátér Kaskantyú Dunapataj Ordas KISKÕRÖS Móricgát Pálmonostora Géderlak Bócsa Petõfiszállás Dunaszentbenedek Újtelek SOLTVADKERT Uszód Jászszentlászló Szakmár Tázlár Szank Foktõ KALOCSA KECEL Öregcsertõ Pirtó Bátya Homokmégy KISKUNMAJSA Imrehegy Drágszél Harkakötöny Kömpöc Miske KISKUNHALAS Fajsz Császártöltés Csólyospálos Hajós Dusnok Zsana Kéleshalom Kunfehértó Érsekhalma Balotaszállás Nemesnádudvar Szeremle BAJA Bátmonostor Vaskút Dávod Érsekcsanád Hercegszántó KUNSZENTMIKLÓS Tass Szalkszentmárton Dunaegyháza Nagybaracska Csátalja SOLT Sükösd Gara Bácsszentgyörgy Újsolt Dunatetétlen Rém Kunadacs SZABADSZÁLLÁS Fülöpszállás IZSÁK Soltszentimre Borota Kunpeszér Madaras Katymár JÁNOSHALMA Kunbaracs LadánybeneLAJOSMIZSE KEREKEGYHÁZA Fülöpháza Felsõlajos Ballószög Ágasegyháza Helvécia Orgovány Kisszállás Jakabszállás Felsõszentiván Mélykút TOMPA Csávoly Tataháza Kelebia Mátételke Bácsszõlõs Bácsbokod BÁCSALMÁS Csikéria Bácsborsód Kunbaja S Z E R M = 1: Km FORRÁS: OTrT KÉSZÜLT: a VÁTI Kht. Térségi Tervezési Irodáján, B P E S T M E G Y E I A KECSKEMÉT Városföld Kunszállás Fülöpjakab Nyárlõrinc Szentkirály Lakitelek Tiszaug Tiszaalpár C S O N G R Á D M E G Y E 3/8. sz. melléklet TISZAKÉCSKE Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete JÁSZ - NAGYKUN - SZOLNOK MEGYE Országhatár Megyehatár Településhatár Települési terület Vízfelület, vízfolyás

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu

29/411-919 monor@voroskereszt.hu. 53/311-743 cegled@voroskereszt.hu. 29/360-269 dabas@voroskereszt.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DÉMÁSZ Zrt. (Bács-Kiskun megye, Pest megye déli és Baranya megye) területén villamos energia felhasználási hellyel rendelkező rászoruló fogyasztók támogatására A Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

DAKK Zrt. közlekedési termékek árusítására kijelölt postahelyek CSONGRÁD MEGYE

DAKK Zrt. közlekedési termékek árusítására kijelölt postahelyek CSONGRÁD MEGYE CSONGRÁD MEGYE Helyközi Hmvhely. Szentes Makó Csongrád Szeged bérlet 1. Apátfalva posta 6931 Apátfalva Templom utca 73. 2. Ásotthalom posta 6783 Ásotthalom Királyhalmi utca 32. 3. Baks posta 6768 Baks

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke F. 1. számú függelék Az működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke 1 Az

Részletesebben

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok

EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Település Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok EU csatl. Szavazó Igen Nem Nem sz. Terület Lakás Lakós/tha Lakás/fő Kecskemét dr. Zombor Gábor 6000 Kossuth tér 1. 85 005 107 267 91 059 31 139

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSI FÁZIS Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE BÁCS-KISKUN MGY TRÜLTRNDZÉSI TRV Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 190/2011. (XI. 25.) Kgy. határozata 2011. december

Részletesebben

Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről

Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről A hirdetmény módosításának oka: a Bácska, Borota, Hajós és Vidéke, Rónasági valamint a Szabadszállás

Részletesebben

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és bérleteket értékesítő postahelyek DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. megbízásából Jegyeket és eket értékesítő postahelyek CSONGRÁD MEGYE Ssz. Postahelyek Ir. sz. Közelebbi cím Szeged Hmvhely Szentes Makó 1. Apátfalva posta 6931

Részletesebben

A tanyafelmérés eredményei

A tanyafelmérés eredményei Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai Tervezési Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. A tanyafelmérés eredményei Összefoglaló a Tanyai Tudományos Tanács 2005. június

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-9/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYE NAGYOBB VÁROSAINAK KÖRNYEZETÉBEN 2013 OKTÓBER

MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYE NAGYOBB VÁROSAINAK KÖRNYEZETÉBEN 2013 OKTÓBER BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYE NAGYOBB VÁROSAINAK KÖRNYEZETÉBEN 2013 OKTÓBER 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 A nyilvántartott

Részletesebben

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése

Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János Létesítmény megnevezése Járás Település Létesítmény megnevezése Címe Befogadhatók létszám NAPPAL (fő) Befogadhat ók létszám ÉJJEL (fő) Bácsalmás Bácsalmás Kollégium Szt.János 5. 100 100 Bácsalmás Bácsborsód Művelődési Ház Bácsborsód,

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Érvényes: január 14-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK

Érvényes: január 14-től AUTÓBUSZJÁRATOK ÉRKEZNEK Abony, Kossuth tér S13.35, 21.05 221.05 Ágasegyháza, aut. vt H 5.20 3 5.30, 6.15, 6.43, 6.50 3 6.55, 6.55 M 7.05, 7.15, 7.15 7.24, 7.25, 7.50 a 8.30, 8.30 8.36 H 8.55, 9.00 < 9.05 M 9.10, 10.15 10.50,

Részletesebben

Üzemzavarelhárító készenlétünk. Külső kapacitások az üzemzavaerelhárításban

Üzemzavarelhárító készenlétünk. Külső kapacitások az üzemzavaerelhárításban Üzemzavarelhárító készenlétünk. Külső kapacitások az üzemzavaerelhárításban 2013.03.01. szervezet megújítása 2011 A készenléti körzeteink újragondolásának elvei: 1. 45perc alatt legyen elérhető a körzeten

Részletesebben

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez

ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2016. február havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) mint védjegyjogosult Kiskunsági nemzeti

Részletesebben

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok

Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Melegedőhelyek, átmeneti szállások, népkonyhai étkezési lehetőségek Bács-Kiskun megye Település Intézmény neve, címe Ellátási adatok Akasztó Ágasegyháza Baja Ballószög Balotaszállás Bácsalmás Bácsbokod

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-3/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-3/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 5-től

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám:

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDLPB TRTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTTÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 2015/I. SZÁMÚ ÜTEMÉRE VONTKOZÓN mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró

Részletesebben

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28.

Február 22. vasárnap. Február 23. hétfő. Február 24. kedd. Február 25. szerda. Február 26. csütörtök. Február 27. péntek. Február 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Autópálya Alosztály 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett

Részletesebben

Új külterületi kábelfektetési technológia

Új külterületi kábelfektetési technológia Új külterületi kábelfektetési technológia EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kancsár László 2014. Szeptember 10-12. Vasad Monor Csévharaszt Pilis Nyáregyháza Albertirsa Tápiószőlős Újszilvás Újlengyel Ceglédbercel

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás

Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig. Járási javaslatok. Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási programjavaslat 2020-ig Járási javaslatok Kecskeméti járás Kunszentmiklósi járás Tiszakécskei járás Kiskőrösi járás Kiskunfélegyházi járás Kalocsai

Részletesebben

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik.

1080 BUDAPEST KECSKEMÉT autóbuszvonalon sz. járat (Budapest, Népligettől indul 17.45) XII. 24-én nem közlekedik. A Kunság Volán Zrt. által üzemeltetett országos, regionális és elővárosi közlekedésben 2012/2013. évi karácsonyi és újévi ünnepek időszakában az alábbi korlátozásokra kerül sor. 1080 BUDAPEST KECSKEMÉT

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül.

ÉRTESÍTÉS KECSKEMÉT BAJA SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 322 sz. járat (Szekszárdról órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-15/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 9-től (vasárnaptól) 2012-2013 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Szeptember 30. Szerda

Szeptember 30. Szerda Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság ÜTEMTERV a sebességellenőrző berendezések 2015. szeptember havi vezényléséhez Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS KVZrt-10/2013-2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun

Részletesebben

Érvényes: december 9-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK < 14.45, , n14.30, N

Érvényes: december 9-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK < 14.45, , n14.30, N 8 Ágasegyháza, aut. vt 5.35, 10.50 + 13.30 * 16.05 + 16.35 6 Ágasegyháza, aut. vt, 4.35 3 Ágasegyháza, aut. vt, 5.40, 5.50 M 6.50, 9.00 < 14.30, 16.30 3 Akasztó, kultúrház, 5.50 5 Alsómégy, aut. vt., 5.15

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen esetben az

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen esetben az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 28-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület november 28-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017. november 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!)

Tanyaprogram-2012. (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és családi gazdálkodóknak!) Tanyaprogram-2012 az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt TP-2-2012 kódjelű csekély összegű (de minimis) támogatás (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE)

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) DAKK-4/2015-2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS (BÁCS-KISKUN MEGYE) a Hivatalos Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megye területére érvényes menetrendi kötetéhez A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

3. A Duna Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása december 14.

3. A Duna Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása december 14. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. december 14-ei ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: Melléklet: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási

Részletesebben

Érkezett 2015 JA 2 2.

Érkezett 2015 JA 2 2. wijyyiiiés Hivatalba Irománysxátzr,V_ \ 53r4o2 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Érkezett 2015 JA 2 2. Írásbeli kérdé s Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7.

Részletesebben

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori

2/5 A Fókusz Takarékszövetkezet, mint a TakarékPont hálózat tagja, kölcsönös ügyfélkiszolgálással áll saját, valamint más TakarékPont hálózat tag fori Hirdetmény a TakarékPont hálózatán belül a kölcsönös ügyfélkiszolgálás kondícióiról és feltételeiről A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-9/2010-2011. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2011. karácsonyi és a 2012. újévi ünnepek időszakában a KUNSÁG VOLÁN Zrt. által közlekedtetett helyközi, távolsági autóbuszjáratok

Részletesebben

Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete

Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 1.2. TERVELŐZMÉNYEK, A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos övezeteket, területfelhasználási kategóriákat

Részletesebben

osa Algyő I. Algyő 288/2007. 1967 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 53 95,3 Önkormányzat Algyő I. Algyő Nagyfa 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Csergőtelep 288/2007. 1990 ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Algyő I. Algyő Farkirét

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Kemeneshőgyész Község Településrendezési Tervének kivonata

Kemeneshőgyész Község Településrendezési Tervének kivonata ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

M e n e t r e n d i é r t e s í t

M e n e t r e n d i é r t e s í t DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó Baja, Nagy I. u. 39. Bács -16-2013/2014. M e n e t r e n d i é r t e s í t A régiós ikervonalszámok egységesítése céljából 2014. december 14-t

Részletesebben

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai

A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai A közigazgatási vezetők felkészítésének Bács-Kiskun megyei tapasztalatai Készítette: Szatmári Imre mk. pv. alezredes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Jogszabályi háttér 2004.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása 4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-7/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. június 16-tól (szombattól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak

A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek. 1.3 Térségi mellékutak 1 2. MELLÉKLET A 21/2005. (XII. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK TÉRBELI RENDJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSEK

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Helyzetkép Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Dél-Alföld Bács-Kiiskun Békés Csongrád TARTALOMJEGYZÉK Nyilvántartott álláskeresők fontosabb adatai Dél-Alföld...3 Fontosabb

Részletesebben

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS

KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-6/2012-2013. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július 1-től (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Iktatószám: /2013. Tárgy: Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Iktatószám: /2013. Tárgy: Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039 Adószám: 24290054-2-03 Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.. Ügyfélszolgálati irodáink:

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről 1 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola

Közoktatási Intézmény Neve. Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola. Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Közoktatási Intézmény Neve Város Ádám Jenő Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola Bordány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Orgovány Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola Ágasegyházi Általános

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola ORGOVÁNY Ágasegyháza-Orgovány

Részletesebben

A 28/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

A 28/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 1 A 28/2012. (III. 9.) KGY. HATÁROZAT 1. MELLÉKLETE: TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 1.1. A Csongrád megye területrendezési tervében foglaltakat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) bekezdése alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS

Részletesebben

Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015.

Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015. Bács-Kiskun megye vízhigiénés helyzete 2015. Közműves vízellátás Bács-Kiskun megyében mind a 119 településen (22 város, 97 község) biztosított a közműves ivóvíz szolgáltatás, a lakosság 87,1 %-a közüzemi

Részletesebben

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4.

L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. L 214/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4. A BIZOTTSÁG 1187/2006/EK RENDELETE (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől

Részletesebben

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza

Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Ágasegyházi Általános Iskolája, Ágasegyháza Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanévi Iskolagyümölcs-program KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE VÁROS BORDÁNY Ágasegyháza-Orgovány Áltlános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,Orgovány

Részletesebben

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról szoro_20_2 9/16/08 2:57 PM Page 1 10. szám Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról szoro_20_2 9/16/08 2:57 PM Page 2 Ugyancsak

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Békéscsaba, 2005.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el.

H A T Á R O Z A T. intézkedéseket rendelem el. Ikt.sz.: T0-04I/30/640-23/2014. Tárgy: Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések Ügyintéző: Elérhetőség: Melléklet(ek): település lista Hiv. szám: H A T Á R O Z A T Kéknyelv betegség előfordulásának

Részletesebben

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ Azonos a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1033/2005. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Baranya megye területrendezési tervének elfogadása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág

Állam tulajdoni hányada. Állami AK. Állami terület. Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Megye Település Fekvés hrsz Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni hányada Állami terület Pest Abony külterület 0106/56 a szántó 21990/1043 8,9153 198,53 Pest Abony külterület 0106/56 b legelő 21990/1043

Részletesebben

Oldal: 1/22 DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairány nyító rendszer Babud Zoltán Benke Gábor MEE 55. Vándorgyűlés Eger 2008 Oldal: 2/22 Szervezeti változások 2006 Műszaki Igazgatóság 1 2007 DÉMÁSZ Partner Kp 1 Főmérnökség

Részletesebben

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA

A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA A 2012. ÉVI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM NYERTES PÁLYÁZÓINAK NÉVSORA sorszám 1 2027 Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Kecskemét 2 1585 Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged 3 1448 Bordány

Részletesebben

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora

A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora A 2011. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatainak névsora Sorszám ID azonosító Pályázó neve Település 1 297 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Kiskunmajsa 2 612 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Kecskemét

Részletesebben

2 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javasla

2 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javasla T14060/34. szám Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának ajánlása az egyes agrár-tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/4060.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5 / 2014. TISZASÜLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MAGASABB

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ TELEFON / +361 279 264 1 1. Térségi szerkezeti terv típus - térségi területfelhasználási kategóriák

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. kiegészítem: I. A határozat rendelkező részének 1. oldalán a Szakkérdés vizsgálata című rész az alábbiak szerint egészül ki:

H A T Á R O Z A T. kiegészítem: I. A határozat rendelkező részének 1. oldalán a Szakkérdés vizsgálata című rész az alábbiak szerint egészül ki: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103777-3-307/2016. Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Országos Vízügyi Főigazgatóság Homokhátság vízpótlása, előzetes vizsgálat, határozat kiegészítése H A T Á R

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 1. Vizsgálat 1.1. Elhelyezkedés Söréd község Fejér megye észak-nyugati határához közel, Székesfehérvártól 16 km-re helyezkedik el. A települést DNy ÉK-i irányban

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-8/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. július 16-tól (hétfő) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervéről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Állam tulajdoni. Állami terület

Állam tulajdoni. Állami terület Pest Abony kül 0106/56 a szántó 21990/104 8,9153 198,53 Pest Abony kül 0106/56 b legelő 21990/104 1,7519 21,37 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641 110,2090 446,41 Pest Abony kül 0171/9 legelő 553/44641

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A) Számviteli beszámoló: Mérleg ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév 2010 a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelete (5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben