BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE"

Átírás

1 Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Békéscsaba, október hó

2 VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA TELEFON: (36 1) FAX: (36 1) Pf.: A rendezési terv a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Irodáján készült. Vezető rendező tervező: Tervezők: Faragó Péter Tervezői nyilvántartási szám: TR /01 Erdályi Zsófia Faragóné Huszár Szilvia Huszár Mária Majorné Vén Mariann Szilágyi Tibor Munkatársak: Majorossy Mária Vajda Ferencné Minőségügyi megbízott: Irodavezető: Tervezési igazgató: Vezérigazgató: Jordán Klára Faragó Péter Molnár Attila Csanádi Ágnes Ez a dokumentáció a VÁTI Kht. szellemi terméke. A hozzá kötődő szerzői jogról szóló évi LXXVI törvényben meghatározott vagyoni jogok a VÁTI Kht.-t illetik.

3 Békés Megye Képviselő-testülete 15/2005. (X.7.) KT számú rendelete Békés megye rendezési tervéről Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés c) pontja, valamint a fejlesztésről és rendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény megyei rendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Békés megye rendezési tervéről az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a i, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. (2) A rendelet hatálya Békés megye ére terjed ki. A megye éhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza. Fogalom meghatározások 2. E rendelet alkalmazásában: 1. ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű eken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelő haszonvételt biztosít, 2. belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei rendezési tervekben alkalmazott felhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott, 1

4 3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési ekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények e és szükséges védőük tartoznak, 4. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei rendezési tervekben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban erdőek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt ek tartoznak, 5. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb beli laksűrűségű települések települési ei tartoznak, 6. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi felhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye rendezési tervében meghatározó terv, 7. mezőgazdasági térség: országos rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló ek tartoznak, 8. az ország szerkezeti terve: az ország térségi felhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv, 9. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely egyéb hasznosítása mellett az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény esetén kerül sor, 10. települési : a beépítésre szánt ek közül a település belének és a belhez közvetlenül csatlakozó küli beépítésre szánt einek együttese, 11. települési térség: országos rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban települési ek tartoznak, 12. térség: a rendezés szempontjából megkülönböztetett i egység, amelyre vonatkozóan a rendezési terv előírásokat határoz meg, 13. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei rendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező i egység, amelyben a évi XXVI. törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni, 14. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési e, továbbá azok a települési ek tartoznak, ahol a beli laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti, 15. vegyes felhasználású térség: országos rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló ek tartoznak, 16. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei rendezési tervben alkalmazott felhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási ek tartoznak. 2

5 II. Fejezet A megyei rendezési terv 3. (1) A megyei rendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. (2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1: méretarányú 2. sz. rajzi melléklete *, a megyei övezetek határait a rendelet M=1: méretarányú 3. sz. rajzi melléklete * tartalmazza az alábbiak szerint: a) 3/1. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti övezetéről; b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántó övezetéről; c) 3/3. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezetéről; d) 3/4. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő ének övezetéről; e) 3/5. számú melléklet a védett természeti övezetéről, a védett természeti védőövezetéről, a természeti övezetéről és az ökológiai (zöld) folyosó övezetéről; f) 3/6. számú melléklet a térségi tájrehabilitációt igénylő övezetéről; g) 3/7. számú melléklet a tájképvédelmi övezetéről; h) 3/8. számú melléklet a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható övezetéről; i) 3/9. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta övezetéről, valamint a hullámtér és nyílt ártér övezetéről; j) 3/10. számú melléklet a széleróziónak kitett övezetéről; k) 3/11. számú melléklet a honvédelmi és katasztrófavédelmi övezetéről. (3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket a megye én az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal a 2. sz. melléklet figyelembevételével és a rendelet 1/2-11. sz. mellékletben felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási ét érintve kell megvalósítani. * Az önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletei az M = 1: méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazzák. Az eredeti méretarányú tervlapok térinformatikai rendszerben kidolgozva a megyei TeIR-ben hozzáférhetők. 3

6 III. Fejezet A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok Megyei felhasználási kategóriák 4. Megyei felhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha ű térségek: a) erdőgazdálkodási térség, b) belterjes mezőgazdasági térség, c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség, d) vízgazdálkodási térség, e) városias települési térség, f) hagyományosan vidéki települési térség, g) építmények által igénybe vett térség. Megyei felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 5. A megyei felhasználási kategóriákon belül a települési felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdő kategóriába kell sorolni; b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági kategóriába kell sorolni; c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági kategóriába kell sorolni; d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt nem jelölhető ki; e) a városias települési térség bármely települési felhasználási egységbe sorolható; f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakó kivételével bármely települési felhasználási egységbe sorolható; g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési felhasználási egységbe kell sorolni. 4

7 A felhasználásra vonatkozó általános szabályok 6. (1) A közlekedési vonalas infrastruktúra erdően áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. (2) Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú eihez tartozó földrészlet beépítésre szánt té nem minősíthető. Szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok 7. (1) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az egyedi építmények helyét és védőövezeteit a megyei rendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. (2) Az ökológiai folyosó én áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési infrastruktúra-hálózatok építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó én kényszerűen okozott kár ésszerű ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető. (3) A bányászati tevékenységgel kapcsolatban a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül a következő előírásokat kell alkalmazni: a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki; b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. 5

8 IV. Fejezet Térségi övezeti szabályok Térségi övezetek 8. (1) Országos övezetek: a) kiemelten fontos érzékeny természeti, b) kiváló termőhelyi adottságú szántó, c) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi, d) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő e. (2) Megyei övezetek: a) védett természeti, b) védett természeti védőövezete, c) természeti, d) ökológiai (zöld) folyosó, e) térségi tájrehabilitációt igénylő, f) tájképvédelmi, g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható, h) rendszeresen belvíz járta, i) hullámtér és nyílt ártér, j) széleróziónak kitett, k) honvédelmi és katasztrófavédelmi. (3) A megyei övezetek én a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait is alkalmazni kell. (4) Ahol a évi XXVI. törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. V. Fejezet A térségi övezetekre vonatkozó szabályok Országos ökológiai hálózat övezete 9. (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan megyei felhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 6

9 (2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják földkábelben kell elhelyezni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezete 10 A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő ének övezete 11. (1) A tisztított szennyvizeknek a vízgyűjtő ről való kivezetéséről gondoskodni kell. (2) A vízgyűjtő re kívülről a regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével szennyvíz bevezetését meg kell akadályozni. Védett természeti övezete 12. Védett természeti övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya e (bányatelek) nem bővíthető. Természeti övezete 13. Természeti övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható. Ökológiai (zöld) folyosó övezete 14. Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt té. 7

10 Térségi tájrehabilitációt igénylő övezete 15. A térségi tájrehabilitációt igénylő övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet. Tájképvédelmi övezete 16. (1) A tájképvédelmi övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. (2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és felhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható övezete 17. (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve i hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el. (2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi en, b) védett természeti en és annak védőövezetében, védelemre tervezett en, illetve ökológiai (zöld) folyosó én, c) természeti en, d) erdőben, e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös eken, f) rendszeresen belvíz járta eken, g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes en, h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt ként kezelt eken a jelentős mértékű zavaró hatású ipar és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges kivételével, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben, i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló en és annak 500 m-es körzetében, j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében, 8

11 k) hullámtér és nyílt ártér körzetében regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. Rendszeresen belvízjárta övezete 18. A rendszeresen belvízjárta övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet én beépítésre szánt csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki. Hullámtér és nyílt ártér övezete 19. A hullámtér és nyílt ártér övezet én beépítésre szánt nem jelölhető ki. Széleróziónak kitett övezete 20. (1) A széleróziónak kitett övezetbe tartozó települések veszélyeztetett ein olyan felhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti. (2) Az övezet erdőeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. (3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a et hasznosítani. 9

12 VI. Fejezet Záró rendelkezések 21. E rendelet november hónap 1. napján lép hatályba. 22. A megyei rendezési tervet legalább 10 évenként egyszer felül kell vizsgálni. Békéscsaba, október 7. Varga Zoltán sk. elnök Dr. Biri István sk. főjegyző 10

13 1/1. sz. melléklet Békés megye éhez tartozó települések jegyzéke 1. Békéscsaba 39. Kardoskút 2. Battonya 40. Kaszaper 3. Békés 41. Kertészsziget 4. Dévaványa 42. Kétegyháza 5. Elek 43. Kétsoprony 6. Füzesgyarmat 44. Kevermes 7. Gyomaendrőd 45. Kisdombegyház 8. Gyula 46. Kondoros 9. Mezőberény 47. Körösladány 10. Mezőhegyes 48. Körösnagyharsány 11. Mezőkovácsháza 49. Köröstarcsa 12. Orosháza 50. Körösújfalu 13. Sarkad 51. Kötegyán 14. Szarvas 52. Kunágota 15. Szeghalom 53. Lökösháza 16. Tótkomlós 54. Magyarbánhegyes 17. Vésztő 55. Magyardombegyház 18. Almáskamarás 56. Medgyesbodzás 19. Békéssámson 57. Medgyesegyháza 20. Békésszentandrás 58. Méhkerék 21. Bélmegyer 59. Mezőgyán 22. Biharugra 60. Murony 23. Bucsa 61. Nagybánhegyes 24. Csabacsüd 62. Nagykamarás 25. Csabaszabadi 63. Nagyszénás 26. Csanádapáca 64. Okány 27. Csárdaszállás 65. Örménykút 28. Csorvás 66. Pusztaföldvár 29. Doboz 67. Pusztaottlaka 30. Dombegyház 68. Sarkadkeresztúr 31. Dombiratos 69. Szabadkígyós 32. Ecsegfalva 70. Tarhos 33. Gádoros 71. Telekgerendás 34. Gerendás 72. Újkígyós 35. Geszt 73. Újszalonta 36. Hunya 74. Végegyháza 37. Kamut 75. Zsadány 38. Kardos 11

14 1/2. sz. melléklet A közúthálózat Békés megyét érintő elemei Gyorsforgalmi utak - M44: M8 Kecskemét térsége* Tisza-híd* Békéscsaba* Gyula*** (Románia) - M47: M3 Nyíregyháza térsége* Debrecen* Berettyóújfalu* Békéscsaba* Tiszahíd* M43 Szeged térsége* jel nélkül meglévő elemek * tervezett elemek ** meglévő határátkelők *** tervezett határátkelők (dőlt) országhatáron túli szakasz 12

15 Főutak A főúthálózat elemei sz. főút: 5. sz. főút Kecskemét Békésszentandrás Békéscsaba Gyula** (Románia) sz. főút: 44. sz. főút Szarvas 46. sz. főút Gyomaendrőd sz. főút: 4. sz. főút Törökszentmiklós Mezőtúr Gyomaendrőd Mezőberény Békés* Doboz* Sarkad* Méhkerék** (Románia) sz. főút: 4. sz. főút Debrecen Berettyúójfalu Szeghalom Békéscsaba Orosháza 43. sz. főút Szeged - Békéscsaba Békés közötti főút (mely jelenleg a 47. sz. főút része) Új főúti kapcsolatok: - Szarvas Orosháza Mezőkovácsháza Battonya** (Románia) - Szentes Orosháza sz. főút Kunmadaras Karcag Füzesgyarmat 47. sz. főút Szeghalom sz. főút Békéscsaba 46. sz. főút Doboz - Kunhegyes Kisújszállás Túrkeve Mezőtúr Szarvas Főútkorrekciók A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni sz. főút: Békéscsaba sz. főút: Gyomaendrőd, Mezőberény sz. főút: Mezőberény Békéscsaba Térségi jelentőségű mellékutak (meglévő és tervezett nyomvonalak) - Szeghalom Dévaványa* Túrkeve* - Püspökladány Füzesgyarmat - Gyomaendrőd Körösladány Vésztő* Okány Zsadány Körösnagyharsány országhatár* - Szeghalom Vésztő Doboz (Bélmegyer és Tarhos érintésével) Gyula - Békés Tarhos Sarkadkeresztúr* Méhkerék* országhatár - Komádi Zsadány Sarkadkeresztúr Sarkad Gyula Elek Lőkösháza Dombegyház Battonya Mezőhegyes Makó - Békéscsaba Csanádapáca Kaszaper Tótkomlós Makó - Tótkomlós Pitvaros Nagylak - Tótkomlós Székkutas* - Békéscsaba Szabadkígyós* Medgyesegyháza * Kunágota* Battonya* - Gyula Kétegyháza Medgyesegyháza Mezőkovácsháza Végegyháza Mezőhegyes - Békéscsaba Kétegyháza Elek - Orosháza Tótkomlós Mezőhegyes 13

16 - Orosháza Csanádapáca Medgyesegyháza Kevermes - Szentes Gádoros Nagyszénás - Gyomaendrőd Kondoros Csorvás Csanádapáca Térségi jelentőségű közúti hidak - Hármas-Körösön Szarvas Mezőtúr között* (új főúton) Gyomaendrőd elkerülésénél* (46. sz. főúton) Gyomaendrődnél (jelenlegi 46. sz. főúton) Gyomaendrődnél (4231 j. ök. úton) - Kettős-Körösön Köröstarcsánál (47. sz. főúton) Mezőberénynél* (M47 gyorsforgalmi úton) Mezőberénynél (4237. j. ök. úton) Békésnél (4238. j. ök. úton) Doboznál (4234. j. ök. úton) - Sebes-Körösön Körösladánynál (47. sz. főúton) Szeghalomnál* (M47 gyorsforgalmi úton) Szeghalomnál (4234 j. ök. úton) Vésztőnél (4223. j. ök. úton) - Fekete-Körösön Gyulánál (4219 j. úton) - Fehér-Körösön Gyulánál* (4219 j. úton) 14

17 1/3. sz. melléklet A vasúthálózat Békés megyét érintő elemei Nemzetközi törzshálózati fővonal (A.1.) - E56 Budapest Újszász Szolnok Lőkösháza országhatár (Bukarest) Egyéb fővonal (B.1.) - Szeged Békéscsaba Kötegyán országhatár (Nagyszalonta) Mellékvonalak (B.2.) Kiskunfélegyháza Szentes Orosháza Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes Békéscsaba Kétegyháza Mezőhegyes Makó Újszeged Püspökladány Szeghalom Vésztő Kötegyán Gyoma Vésztő Körösnagyharsány országhatár* (Románia)* Murony Békés Kisszénás Kondoros Mezőhegyes Battonya Térségi jelentőségű vasúti hidak - Hármas-Körösön Szarvasnál Gyomaendrődnél (2 db) - Berettyón Szeghalomnál - Sebes-Körösön Szeghalom Vésztő között - Fekete-Körösön Sarkad Gyula között - Fehér Körösön Gyulánál 15

18 1/4. sz. melléklet Határátkelők Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti főhálózaton - Közúton (nemzetközi személy- és teherforgalommal): Gyula (44. sz. főút)** Gyula (M44.)*** Battonya (új főút)*** Méhkerék (46. sz. főút)*** - Vasúton (nemzetközi Személy- és teherforgalommal): Lőkösháza** Kötegyán** Térségi jelentőségű határátkelők - Közúton: Körösnagyharsány*** Geszt*** Elek*** Lőkösháza*** Dombegyház*** - Vasúton: Körösnagyharsány*** 16

19 1/5. sz. melléklet Békés megyét érintő országos és térségi jelentőségű kerékpárutak (meglevő és tervezett elemek) Országos kerékpárút törzshálózat elemei - Körösök mente kerékpárút: Tiszakécske Cserkeszőlő Szarvas Békés Gyula** (Románia) - Dél-Magyarországi kerékpárút: Baja Szeged Békéscsaba Doboz Vésztő Szeghalom Berettyóújfalu Debrecen Térségi jelentőségű kerékpárutak - Békésszentandrás Gyula országhatár (a jelenlegi 44. sz. főút mentén) - Szarvas Orosháza Battonya országhatár - Békéscsaba Békéscsaba-Póstelek Doboz-Szanazug Gyula Sarkad Méhkerék országhatár - Szarvas Gyomaendrőd Dévaványa Körösladány Szeghalom - Vésztő Okány Zsadány Biharugra Körösnagyharsány (vagy azzal párhuzamosan a Sebes-Körös mentén) - Békéscsaba Békés Mezőberény Csárdaszállás Gyomaendrőd Mezőtúr - Doboz-Szanazug Sarkad Gyula-Dénesmajor Gyula-Gyulavári (a Fekete-Körös mentén) - Doboz Sarkad Sarkadkeresztúr Mezőgyán-Nagygyanté Geszt Biharugra - Békéscsaba Szabadkígyós Kétegyháza Medgyesegyháza Mezőkovácsháza Mezőhegyes Pitvaros - Orosháza Orosháza-Gyopárosfürdő Nagymágocs Szentes - Tótkomlós Makó 17

20 1/6. sz. melléklet Országos jelentőségű vízi utak Békés megyét érintő szakaszai A vízi út neve A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya Sebes-Körös 1,0-0 II. Kettős-Körös 23-0 II. Hármas-Körös 91-0 II. 1/7. sz. melléklet Térségi jelentőségű közforgalmú kikötők - Békés* - Mezőberény* - Köröstarcsa* - Körösladány* - Gyomaendrőd* 1/8. sz. melléklet Repülőtér Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér - Békéscsaba 18

21 1/9. sz. melléklet Logisztikai központ Térségi jelentőségű logisztikai központ - Békéscsaba* 1/10. sz. melléklet Országos jelentőségű meglévő szükségtározók Békés megyét érintő elemei Megnevezés Vízfolyás Település Halaspusztai Berettyó Sebes-Körös Szeghalom Kisdelta Fehér-Körös Gyula Kutas Berettyó Szeghalom Mályvádi Fekete- és Fehér-Körös Gyula Mérgesi Sebes-Körös Köröstarcsa, Körösladány 10 millió m 3 -t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőségek Tápláló vízfolyás Tározó neve Település Kutas Kutas I-II. Szeghalom 1/11. sz. melléklet Térségi jelentőségű hulladéklerakó helyek - Békéscsaba - Gyomaendrőd - Orosháza* 19

22 20 Kiemelten fontos érzékeny természeti Kiváló termőhelyi adottságú szántó Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő e Védett természeti Védett természeti védőövezete Természeti Ökológiai (zöld) folyosó Térségi tájrehabilitációt igénylő Tájképvédelmi Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható Rendszeresen belvízjárta Hullámtér és nyílt ártér Széleróziónak kitett Honvédelmi és katasztrófavédelmi 1/12. sz. melléklet Békés megye egyes településeit érintő térségi övezetek TÉRSÉGI ÖVEZETEK TELEPÜLÉSNÉV Almáskamarás x x x x x x x BATTONYA x x x x x x x x x x x x BÉKÉS x x x x x x x x x x x x BÉKÉSCSABA x x x x x x x x x x x Békéssámson x x x x x x x x x x x Békésszentandrás x x x x x x x x x x Bélmegyer x x x x x x x x x x Biharugra x x x x x x x x Bucsa x x x x x x x x x x Csabacsűd x x x x x x x x Csabaszabadi x x x x x x x Csanádapáca x x x x x x x x Csárdaszállás x x x x x x x x x x x CSORVÁS x x x x x x x x x x x x DÉVAVÁNYA x x x x x x x x x Doboz x x x x x x x x x Dombegyház x x x x x x x x x x x Dombiratos x x x x x x Ecsegfalva x x x x x x x x x x ELEK x x x x x x x x x x x x

23 21 Kiemelten fontos érzékeny természeti Kiváló termőhelyi adottságú szántó Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő e Védett természeti Védett természeti védőövezete Természeti Ökológiai (zöld) folyosó Térségi tájrehabilitációt igénylő Tájképvédelmi Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható Rendszeresen belvízjárta Hullámtér és nyílt ártér Széleróziónak kitett Honvédelmi és katasztrófavédelmi TÉRSÉGI ÖVEZETEK TELEPÜLÉSNÉV FÜZESGYARMAT x x x x x x x x x x x x Gádoros x x x x x x x x x x x Gerendás x x x x x x Geszt x x x x x x x x x GYOMAENDRŐD x x x x x x x x x x x x x GYULA x x x x x x x x x x x x x Hunya x x x x Kamut x x x x x Kardos x x x x x Kardoskút x x x x x x x x x x x x Kaszaper x x x x x x x x x x x Kertészsziget x x x x x x x Kétegyháza x x x x x x x x x x x x Kétsoprony x x x x Kevermes x x x x x x x x x x Kisdombegyház x x x x x x x Kondoros x x x x x Körösladány x x x x x x x x x x x x Körösnagyharsány x x x x x x x x Köröstarcsa x x x x x x x x x Körösújfalu x x x x x x x Kötegyán x x x x x x x x Kunágota x x x x x x x x x

24 22 Kiemelten fontos érzékeny természeti Kiváló termőhelyi adottságú szántó Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő e Védett természeti Védett természeti védőövezete Természeti Ökológiai (zöld) folyosó Térségi tájrehabilitációt igénylő Tájképvédelmi Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható Rendszeresen belvízjárta Hullámtér és nyílt ártér Széleróziónak kitett Honvédelmi és katasztrófavédelmi TÉRSÉGI ÖVEZETEK TELEPÜLÉSNÉV Lőkösháza x x x x x x x x x Magyarbánhegyes x x x x x x Magyardombegyház x x x x Medgyesbodzás x x x x x x x x Medgyesegyháza x x x x x x x x x x Méhkerék x x x x x x x x x MEZŐBERÉNY x x x x x x x x x x x x Mezőgyán x x x x x x x x x x x x MEZŐHEGYES x x x x x x x x x x MEZŐKOVÁCSHÁZA x x x x x x x x x x x x Murony x x x x x x x Nagybánhegyes x x x x x x x x x Nagykamarás x x x x x x x x x Nagyszénás x x x x x x x x x x Okány x x x x x x x x x x x OROSHÁZA x x x x x x x x x x x x x Örménykút x x x x x x x x x x Pusztaföldvár x x x x x x x x x x Pusztaottlaka x x x x x x x x SARKAD x x x x x x x x x x x Sarkadkeresztúr x x x x x x x x x x Szabadkígyós x x x x x x x x x x x x SZARVAS x x x x x x x x x x x x

25 23 Kiemelten fontos érzékeny természeti Kiváló termőhelyi adottságú szántó Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő e Védett természeti Védett természeti védőövezete Természeti Ökológiai (zöld) folyosó Térségi tájrehabilitációt igénylő Tájképvédelmi Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható Rendszeresen belvízjárta Hullámtér és nyílt ártér Széleróziónak kitett Honvédelmi és katasztrófavédelmi TÉRSÉGI ÖVEZETEK TELEPÜLÉSNÉV SZEGHALOM x x x x x x x x x x x x Tarhos x x x x x x x x x Telekgerendás x x x x x x x x x TÓTKOMLÓS x x x x x x x x x x x x x Újkígyós x x x x x x x x x x Újszalonta x x x x x x x Végegyháza x x x x x x x x x x VÉSZTŐ x x x x x x x x x x Zsadány x x x x x x x x x Megye összesen

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX:

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX: A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Kirendeltségek Békéssámsoni Kirendeltség:

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 2 Abádszalók, aut. áll. 15.50 1 Abádszalók, aut. áll. 6.15 * 10.00 8 Almáskamarás, aut. vt. 11.00 < 13.40 z13.40 6 Almáskamarás, aut. vt., 15.00 8 Ambrózfalva, kh. 5.20 3 Ambrózfalva, kh. 714.35 3 Baja,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen esetben az

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településrendezési eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó területrendezési terveknek, jelen esetben az

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint:

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Kemeneshőgyész Község Településrendezési Tervének kivonata

Kemeneshőgyész Község Településrendezési Tervének kivonata ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása

4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása 4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére III-3 Készítette: dr. Kormányos László jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Képviselő-testületének 2018. június 26. napi ülésére Tárgy: A DAREH i Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete

Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 1.2. TERVELŐZMÉNYEK, A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos övezeteket, területfelhasználási kategóriákat

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1033/2005. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Baranya megye területrendezési tervének elfogadása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 A 2013/S 203-350775 ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 1 2 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun megye Területrendezési Tervéről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelete (5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5 / 2014. TISZASÜLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MAGASABB

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. Battonya szennyvíz minőség 8 4,7 0,5 1,2 4 0,5 30,5 49 2,8 A fejlesztéséhez szükséges pályázati előkészületek folyamatban Békés határérték 6,5-9

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 1. Vizsgálat 1.1. Elhelyezkedés Söréd község Fejér megye észak-nyugati határához közel, Székesfehérvártól 16 km-re helyezkedik el. A települést DNy ÉK-i irányban

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V264-8/2014. Előadó: Csernus stván Mell. : 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 20 JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 2010. március 19 - március 25. NB III. Alföld csoport - 2010. március 20. (szombat) Kezdés Játékvezető

Részletesebben

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1 A 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) 1 1.3. A Törvény 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 121. (Békéscsaba ) Kétegyháza Mezőhegyes Újszeged 125. Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes Battonya mrh. 127. Vésztő Gyoma

Részletesebben

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca ar, Oldal: REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FELZÁRKÓZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER C~száqqyúlés Hivatala Erdős Norbert úr Országgyűlési képviselő részére irományszám : K j 4 ~ -54z1 4 ' C-rkezetta

Részletesebben

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Országos térségi k vizsgálata Balatonföldvár településre vonatkozóan a 2003. évi XXVI. tv. (OTrT) szerint: Balatonföldvár teljes közigazgatási területére, ill. a 19. számú módosítással

Részletesebben

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form Kerékpáros létesítmények megyében Támogatott / Település Pályázat Fejlesztés megnevezése Menny. (fm) Külter. Belter. Felmérve Adatszolg 93/I. Petőfi utcai kerékpárút 672 672 672 KENYI form 1/I. 4/OT. Városközponti

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. Iktatószám: BEB/04/110-7/2013. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Terve 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu.

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Döntéshozatal

Részletesebben

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ

EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁSI SÉMA ÉS FORMÁTUM A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRKÉPI ÁLLOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSÁHOZ TELEFON / +361 279 264 1 1. Térségi szerkezeti terv típus - térségi területfelhasználási kategóriák

Részletesebben

PEST MEGYE ÁPRILIS 3-4. időpontja

PEST MEGYE ÁPRILIS 3-4. időpontja Ellenőrzés helyszíne PEST MEGYE 2019. ÁPRILIS 3-4. Ellenőrzés kezdetének időpontja és végének Békéscsaba Orosházi út 1-5 05.45-08.45 Szarvas Csabai út 3. 06.00-07.00 Sarkad 4219. sz 59+92m 06.00-07.30

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. telefon: (30) 364 3996 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2015. ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek

Részletesebben

aug12 FEGYELMI HATÁROZATOK 2008/2009.

aug12 FEGYELMI HATÁROZATOK 2008/2009. aug12 Tárgyalás napja: 2008. augusztus 12. 1 8 (1) B-a Tóth Krisztián Rákóczi-OMTK 1 2 8 (1) B-a Farkas Zoltán Szeghalom 1 3 8 (1) B-a Bela Tibor Gyomaendrőd FC 1 4 8 (1) B-a Varga Csaba Dombegyház 2 5

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A.) Módosítás 3. sz. Függelék A KÖRÖS VOLÁN Zrt., Békéscsaba jegy- és bérletárusító helyei 5. Gyula Autóbusz-állomás

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácsterem

Részletesebben

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke F. 1. számú függelék Az működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke 1 Az

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben