FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA"

Átírás

1 FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Átfogó intézményi önértékelés: Az intézmény önértékelése Földes, 2015

2 Átfogó intézményi önértékelés: Az intézmény önértékelése Terület: Pedagógiai folyamatok - Tervezés Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? kézikönyv szerinti Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az intézmény vezetése ügyel arra, hogy a pedagógiai programban, önértékelési programban, a vezetői programban meghatározott elképzelések valamint az éves tervekben (különösen az éves munkatervben és a továbbképzési tervben) foglaltak egymással harmonizáljanak. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő- piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő- piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését A mérési és egyéb sajátos adatok, mutatók azonosítása az intézményvezető irányítása alapján történik.

3 Terület: Pedagógiai folyamatok - Tervezés kézikönyv szerinti A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik. A nevelőtestület tagja, tagjai, csoportja a munkaköri leírása, illetve a vezető kijelölése alapján vesz részt a munkában. Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. (Költségvetési tervezés során az egyeztetés, dokumentumok megküldése.) Vezető munkaköri leírása Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési tervbe. Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves intézkedési tervbe. program

4 Terület: Pedagógiai folyamatok - Tervezés Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? kézikönyv szerinti Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal (különösen a pedagógiai, a vezetői, valamint az önértékelési programmal) a munkaközösségek terveivel. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban, az intézmény pedagógiai programjának kötelező felülvizsgálata alapján készülnek. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. Az éves munkaterv elkészítése során a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatok évekre lebontott ütemezése történik. A vezetői programmal összhangban. Vezető munkaköri leírása Vezető munkaköri leírása Vezető munkaköri leírása

5 Hogyan történik a tervek megvalósítása? kézikönyv szerinti A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv aktuális céljai, feladatai.) Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, ) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az Terület: Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre lebontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv aktuális céljai, feladatai.) Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka tervezési dokumentumai, - tanmentek ) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott nevelésioktatási céljai határozzák meg a tényleges tanítási-nevelési folyamatban a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. A tanmenetek, illetve a tanórákon kívüli foglalkozások tervei a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási Vezető munkaköri leírása Vezető munkaköri leírása

6 Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra? Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? kézikönyv szerinti elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói teljesülését szolgálják. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok a csoport, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók adottságait figyelembe véve megjelennek a pedagógus tervező munkájában, és annak ütemezésében. Terület: Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás eredmények elérését, a szülők, tanulók, és munkatársak elégedettségét és a fenntartói teljesülését szolgálják. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A beszámolóban összehasonlítható módon elemzésre, értékelésre kerülnek az éves tervekben meghatározott feladatok. A tanév év végi beszámoló megállapításai, tapasztalatai figyelembe vételével történik a következő tanév tervezése, a következő évi munkaterv összeállítása. A beszámolóban, az éves munkatervben szereplő feladatok értékelése figyelembe veszi az intézményi önértékelési rendszer szempontjait. A pedagógiai programban, illetve a vezetői programban megfogalmazott célok és feladatok, a munkatervben rögzített feladatok az osztály, a csoport, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók adottságait figyelembe véve megjelennek a tanórák, A tanmenetek és egyéb tanórán kívüli foglalkozási tervek a pedagógiai program megvalósítását szolgálják, Munkaköri leírás Munkaköri leírás - alapelvek

7 kézikönyv szerinti A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. Terület: Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás valamint a tanórán kívüli foglalkozások tervezésében, fejlesztési tervekben. A pedagógiai munka - a pedagógiai módszerek és eljárások - megfelel a tanmenetben, illetve az egyéb tanórán kívüli foglalkozások éves foglalkozási tervében foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető: - a tanmenetekben, - az egyéb tanórán kívüli foglalkozások éves foglalkozási terveiben, - az egyéni fejlesztési tervekben, - a naplókban, - a fejlesztési naplókban, valamint - a tanulói produktumokban.

8 Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? kézikönyv szerinti Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Terület: Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés Az intézményi SZMSZ-ében meghatározott pedagógiai ellenőrzés szabályai alapján történik a pedagógiai belső ellenőrzés. SZMSZ Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben. Az éves munkatervben, illetve egyéb dokumentumban szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén - a tanulási eredmények növelése érdekében - az oktatás színvonalát javító korrekciót hajt végre. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben. Éves munkaterv

9 Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi és végrehajtja. Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi és végrehajtja. program

10 Hogyan történik az intézményben az értékelés? kézikönyv szerinti Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. Terület: Pedagógiai folyamatok - Értékelés Az értékelés tények és adatok alapján - a pedagógiai programban meghatározottak alapján - tervezetten és objektíven történik. Munkaköri leírások Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot szervez. Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket. Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit. Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terület). Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot szervez. Az önértékelési csoport tagjainak kijelölése írásban megtörtént. Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket. Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit. Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli (ld. Eredmények terület). program Munkaköri leírás vezető program program program

11 Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? kézikönyv szerinti Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. Terület: Pedagógiai folyamatok - Értékelés Az intézményben folyó nevelésioktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. Munkaköri leírás A tanulók értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik. Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A tanulók értékelése a pedagógiai programban meghatározott alapelvek és követelmények, értékelési rendszer alapján történik. Az intézményben a tanulói teljesítményeket a naplókban, (ide értve a különleges bánásmódban részesülő tanulók esetében az egyéni fejlődési naplókat is) folyamatosan követik. A pedagógiai program szerinti értékelés eredményeit félévenként (a különleges bánásmódban részesülő tanulók esetében negyedévenként) összekapcsolják. A különleges bánásmódban részesülő tanulók esetében minden esetben, egyébként szükség szerint fejlesztési tervet készítenek. Munkaköri leírás Munkaköri leírás

12 kézikönyv szerinti A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. Terület: Pedagógiai folyamatok - Értékelés A pedagógiai programnak megfelelően történik az értékelés, mely a naplókban (osztály, csoport, tanórán kívüli foglalkozási naplóban, illetve fejlődési naplóban) nyomon követhető. A különleges bánásmódban részesülő tanuló esetében az értékelés az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik, és a fejlesztési naplóban rögzítésre kerül. A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. A tájékoztatás formája a tanuló és a szülő felé: - írásban a tájékoztató füzetben, illetve ellenőrzőben, - szóban a gyermek részére - szülői értekezleten, nyílt napon közvetlenül személyesen, az osztály, csoport előtt, illetve a szülő részére fogadóórán. Házirend: a gyermek/szülő rendszeres tájékoztatása

13 Mi történik az ellenőrzés eredményeivel? Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) kézikönyv szerinti Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérésiértékelési eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. Terület: Pedagógiai folyamatok - Korrekció Az intézmény pedagógia programjának, SZMSZ-ének, Házirendjének, önértékelési programjának, a továbbképzési programnak, valamint az éves munkatervnek, beiskolázási tervnek az elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, a fejlesztendő területek meghatározása. Az előbbiek alapján, szükség esetén megtörténnek a vonatkozó dokumentumok módosításai. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről vonatkozó információk alapján felülvizsgálja a pedagógiai programját, a tanmenteket, a tanórán kívüli foglalkozási terveket, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében a fejlesztési terveket. program Munkaköri leírás

14 A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek.

15 Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-önkormányzati munkára, egyéni fejlesztésre). A pedagógiai programban meghatározott személyiségfejlesztési feladatok nyomon követhetőek: - az osztályfőnökök tevékenységében, (annak tematikájában, az elért eredményekben, közösségfejlesztésben) - a diákönkormányzati munkában, - az egyéni fejlesztések során. Munkaköri leírás - osztályfőnöki munka tartalma, SZMSZ - a vezető és diákönkormányzat kapcsolata Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. Az iskolát a pedagógiai programja szerinti (iskolakép) támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. Hogyan ismerik meg az egyes tanulók személyes és szociális készségeit, képességeit? A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat használnak az intézményben erre a célra. A pedagógiai programban meghatározott módszereket, eszközöket, technikákat használnak a tanulók személyes és szociális képességei, készségei felmérésére. Jellemzően alkalmazott megismerési eljárások: megfigyelés, tanulóval folytatott beszélgetés, osztályfőnök által irányított megismerés, tanulói produktum elemzése, speciális tesztek, szülőkkel való beszélgetés.

16 Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése áll. A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére. A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése áll. A kulcskompetenciák szintje, változása rendszeresen mérésre kerül a központi kompetencia mérés során. A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére. E képességek fejlesztése egymással párhuzamosan történik. Munkaköri leírás - pedagógus kép A pedagógusok megosztják egymással ez irányú módszertani tudásukat. A pedagógusok megosztják egymással ez irányú módszertani tudásukat. A tudásmegosztást a munkaközösségek segítik. Munkaköri leírás - pedagógus kép A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, - a naplókban, a fejlesztési naplóban, és ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. Változtatnak a tanmeneten, a tanórán kívüli foglalkozási terveken, Munkaköri leírás - pedagógus kép

17 Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti az alkalmazott módszereken, illetve a különleges bánásmódban részesülő tanulónál a fejlesztési terven. Változtatnak az osztályfőnöki munkán. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető: - az intézmény dokumentumaiban, - a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), - DÖK programokban. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető: - az intézmény dokumentumaiban, - a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek). Az elért eredmények dokumentálása közvetlenül, vagy közvetve megtörténik. A pedagógusok a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra vonatkozóan - a családlátogatás tapasztalataira alapozva - rendelkeznek a tanulók szociális helyzetére vonatkozó információkkal. Az információkat hasznosítják a tanulóval való egyéni nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Munkaköri leírás - pedagógus kép Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális

18 Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti helyzetéről. Az intézmény a tanuló szociális körülményeiről a tanulótól, illetve szülőtől közvetlenül szerez ismereteket. A szociális jellegű probléma észlelése esetén az intézmény beszélgetést kezdeményez a szülővel a szociális helyzete feltárása, illetve a gyermekjóléti szolgálat bevonásával történő - javítása érdekében. Igyekszünk feltárni a szociális problémákat, és a szülővel valamint az érintett önkormányzattal együtt javítani a szociális helyzeten. Az intézménytámogató rendszert működtet: - Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez. - Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. - Képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket. - Célzott programokat tár fel. - Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. - Az intézmény támogató rendszert működtet: - Az SNI-s és BTM-es, illetve a kiemelten tehetséges tanulók részére: - a szakértői bizottság, illetve szakszolgálat véleménye alapján fejlesztő foglalkozásokat tart, - kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálattal.

19 Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése. A tevékenységek úgy kerülnek megszervezésre, hogy a tanulónak alkalma nyíljon az önálló ismeretszerzésre, a saját tanulási módszer megtalálására és fejlesztésére. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. Differenciált nevelésben-oktatásban részesülnek a SNI-s, BTM-s tanulók. A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók részére tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. Munkaköri leírás Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak korszerű nevelési oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat; használják a tanulás tanításának módszertanát. Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban - a tanmeneteknek és a tanórán kívüli foglalkozási terveknek megfelelően - alkalmaznak korszerű nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat. Munkaköri leírás

20 Hogyan történik az egyes tanulói teljesítmények értékelése? Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti Az intézményben a tanulók teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú. Az intézmény vezetése a pedagógiai programban meghatározottak szerint számon kéri a tanulói teljesítmények pontos feldolgozását és nyomon követését is. Az intézményben a tanulók teljesítményének értékelése a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedileg és fejlesztésközpontúan történik. A tanuló fejlődése mindig megállapításra kerül a tanuló viszonylatában is. Az intézmény vezetése a pedagógiai programban meghatározottak szerint számon kéri a tanulói fejlesztési eredményeket. A nyomon követés eszközei a naplókban feltüntetett értékelések, illetve a tanulói produktumok. Munkaköri leírás Munkaköri leírás A fejlesztésben érintett tanulók esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően végzik. A különleges gondozásban részesülő (SNI-s, BTM-es, kiemelten tehetséges) tanulók fejlesztésének értékelését a vonatkozó szakértő bizottsági szakvéleményének figyelembe vételével végzi. Munkaköri leírás Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés feladatai - a pedagógiai programban előírtak szerint - szerepelnek a munkatervben, Munkaköri leírás

21 Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Személyiségfejlesztés) kézikönyv szerinti beszámolókból követhető. illetve a feladatok megvalósításának értékelése az éves szakmai munkáról szóló beszámolóban. A téma megjelenik a tervezésben és a tanórákon, nyomon követhető a tanulói dokumentumokban. A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. A téma megjelenik: - a tervezésben (tanmenetekben, a tanórán kívüli foglalkozási tervekben) - tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon. A téma nyomon követhető a tanulói dokumentumokban. Az egészséges és környezettudatos neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó intézményen kívül programokon (pl.: kirándulásokon, látogatások alkalmával) szerzett tapasztalatokat később az iskolában a tanulók a gyakorlatban is hasznosítják. Munkaköri leírás Munkaköri leírás

22 Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Közösségfejlesztés) kézikönyv szerinti A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. A nevelési programban és az éves munkatervben, valamint az éves tanmenetben és az éves tanórán kívüli foglalkozási tervben szereplő közösségfejlesztési feladatokat (iskolai ünnepségek, hagyományos programok, kirándulások, egyéb diákönkormányzati és osztályközösségi tevékenységek ) megvalósítja az intézmény. Munkaterv A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. A tanulók közötti, valamint a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolatok jók. Az éves munkaterv alapján készült beszámolókban követhetők a pedagógiai program szerinti alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. A tanulók közötti, valamint a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolatok jók, megfelelnek a pedagógiai program szerinti nak: iskolaképnek, tanulóképnek, pedagógusképnek. Munkaterv Beszámoló SZMSZ - hagyomány ápolás

23 Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Közösségfejlesztés) kézikönyv szerinti Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcseréről és együttműködésről. A pedagógiai program szerinti iskolaképnek, tanulóképnek, és pedagógusképnek megfelelően a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és a tanulók közötti kapcsolatra az együttműködés, a nyitottság, valamint a segítő szándékú kommunikáció jellemző. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? Az intézmény közösségi programokat szervez. Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározott alapelveknek megfelelő - az SZMSZben és az éves munkatervben meghatározott - intézményi szintű közösségi programokat szervez. Szorgalmazza az osztályközösségi, illetve évfolyam szintű közösségi programokat is. SZMSZ - ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. Támogatja a diákönkormányzat által szervezett közösségi programokat - ahhoz szervezési és anyagi hátteret is biztosít. SZMSZ - ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás

24 Terület: Személyiség- és közösségfejlesztés (Közösségfejlesztés) kézikönyv szerinti A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. A szülők - a munkatervben, valamint a szülői munkaközösség munkatervének megfelelően - részt vesznek a közösségfejlesztést célzó programok megszervezésében, lebonyolításában. Az intézmény biztosítja: - a szülői szervezet számára - a diákönkormányzat számára, valamint - a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség számára a jogszabályokból, illetve az intézményi SZMSZ felhatalmazásából fakadó jogainak érvényesítését. (Véleményezési jogkör, javaslattételi jogkör ) A szülők és a tanulók elégedettek a: - közösségfejlesztési programok milyenségével, illetve azok szervezésébe, lebonyolításába való bevonásuk módjával, mértékével, - a tanulói önszerveződési lehetőségekkel. Munkaterv Szülői szervet MSZ Munkaterv Szülői szervet MSZ Diákönkormányzati SZMSZ, SZMSZ Nevelőtestületi MSZ Házirend

25 Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? kézikönyv szerinti Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulástanítás eredményessége. Terület: Eredmények Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulástanítás, mivel ez az alapja a tanulók hatékony fejlesztésének. Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: - kompetenciamérések eredményei - tanév végi eredmények tantárgyra, 2 évre vonatkozóan - versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint - továbbtanulási mutatók - vizsgaeredmények - elismerések - lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) - elégedettségmérés eredményei (szülő, Az intézmény partnereinek (a szülőknek, a tanulóknak, a fenntartónak, illetve a továbbtanulással érintett iskoláknak) bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. Nyilvántartják és elemzik évente az intézményi eredményeket: - kompetenciamérések eredményei - tanév végi eredmények tantárgyra, - versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint - továbbtanulási mutatók - vizsgaeredmények - elismerések - lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)

26 kézikönyv szerinti pedagógus, tanuló) - neveltségi mutatók - Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembe vételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. Terület: Eredmények - elégedettségmérés eredményei 5 évente (szülő, pedagógus, tanuló) Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembe vételével) az elvártaknak megfelelő. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tantárgyak oktatása eredményes. Az intézmény - pedagógiai programja szerinti - kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. Az eredmények az elvárnak megfelelőek. Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. Az intézmény minden dolgozója arra törekszik, hogy az intézményi célok, a kívánt eredmények megvalósuljanak.

27 Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? kézikönyv szerinti Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat. A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit. A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. Terület: Eredmények Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. A részletes információkat a nevelőtestületi értekezleteken ismerteti, az összesített eredményeket az éves munkáról szóló beszámolóban is szerepelteti. Az eredmények elemzését és a szükséges szakmai tanulságok levonását és a visszacsatolást nevelőtestület, a nevelőtestület csoportja végzi. Az intézményi önértékelés, valamint a minőségirányítás során a belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva történik meg az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek a meghatározása. A központi intézményi önértékelés rendszerében az intézmény 5 évenként a fejlesztendő területekre fejlesztési tervet fogad el. Munkaköri leírás (vezető A nevelőtestület fogadja el a szakmai beszámolót. program Minőségirányítási program program

28 Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? kézikönyv szerinti A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására. Terület: Eredmények A tanulók követésnek kialakult rendje, eljárása van. A követést az iskola és továbbtanulással érintett iskola végzi. Az iskola gyűjti és nyilvántartja a továbbtanulással érintett iskola által a tanuló eredményeiről érkező visszajelzéseket. Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására. SZMSZ - külső kapcsolatok rendje Az iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, vezetjük a vonatkozó nyilvántartást. SZMSZ - külső kapcsolatok rendje A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. A tanulók továbbtanulás során szerzett iskolai eredményeit elemzi, az elemzés adatait felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.

29 Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? Terület: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kézikönyv szerinti Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). Az intézményben együttműködnek a szakmai munkaközösségek. SZMSZ - Szakmai munkaközösségek A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. A szakmai közösségek vezetőinek hatásés jogköre tisztázott. Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. A pedagógusok szakmai csoportjai szakmai munkaközösséget hoznak létre. A munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervek az intézményi célok figyelembe vételével készülnek. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogkörét: - az intézményi SZMSZ, - az érintett személyek munkaköri leírásai tartalmazzák. A szakmai csoportok (szervezetek) közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. SZMSZ - Szakmai munkaközösségek SZMSZ - Szakmai munkaközösségek Munkaköri leírás SZMSZ - Szakmai munkaközösségek működési szabályzata

30 Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? Terület: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kézikönyv szerinti Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, a szakmai munkaközösségek létrehozását és működtetését. Az intézményvezetés az egyes intézményi célkitűzések megvalósítása során támaszkodik a szakmai munkaközösségek tevékenységére. A munkaközösségek is bevonásra kerülnek a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése során, pl.: tanévre vonatkozó tantervek, egyéb tanórán kívüli foglalkozások foglalkozási terveik, adott tanórára vonatkozó óraterv, és tanórán kívüli foglalkozásra vonatkozó foglalkozási terv vázlatok vizsgálata, tanóra és foglalkozás látogatás Az intézményben jellemző a szakmai ismeretek, tapasztalatok, újítások szervezeten belüli átadása, megosztása. SZMSZ - Szakmai munkaközösségek SZMSZ

31 Terület: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kézikönyv szerinti Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Ezek tervszerűen megjelennek a szakmai munkaközösségek éves munkaterveiben. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak, tervezik és szervezik az ismeretek átadását. SZMSZ SZMSZ Hogyan történik az információátadás az intézményben? Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. A szervezeti és működési szabályzatban rögzített kétirányú (vertikális és horizontális) információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki és működtetnek. SZMSZ - kapcsolattartás az intézményi tanács, a szülői szervezet között - vezetők és a szervezeti egységek kapcsolata Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. A nevelőtestület szintjén a nevelőtestületi értekezletek, illetve a vezetői ellenőrzés, Munkaterv

32 Terület: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kézikönyv szerinti Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. beszámoltatás a munkatervben tervezett. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Az információátadás formáját az információ jellegének megfelelően állapítják meg. (A fontosabb információkat írásban, illetve digitális formában is megjelenítik.) Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A szakmai anyagok minden pedagógus számára elérhető helyen, a nevelőtestületi szobában kerülnek elhelyezésre. A nevelőtestületi értekezletek összehívása az éves munkaterv alapján történik, illetve ezen túl minden olyan további esetben, ha a nevelőtestületet adott témában tájékoztatni kell, vagy a nevelőtestületnek a témában feladatés hatásköre van. A vezetőség dönthet szűkebb, a SZMSZ - kapcsolattartás A szakmai munkához szükséges információkat a nevelőtestületi szobában úgy tároljuk, hogy ahhoz minden pedagógus hozzáférhessen. Nevelőtestületi Működési Szabályzat

33 Terület: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció kézikönyv szerinti A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. nevelőtestület egy meghatározott csoportját érintő értekezlet, megbeszélés összehívásáról is, ha az adott téma csak az adott csoportot érinti. Az intézményben a pedagógiai munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk az értékelés szintjének megfelelően - szóban vagy írásban - folyamatosan eljutnak az érintett pedagógushoz, pedagóguscsoporthoz, a nevelőtestülethez. program

34 Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? kézikönyv szerinti Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Terület: Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai programmal, a önértékelési programmal, valamint a Szervezeti és Működési szabályzattal összhangban megtörténik a külső partnerek, azon belül is kulcsfontosságú partnerek azonosítása. önértékelési program Szervezeti és működési Szabályzat - külső kapcsolatok rendszere A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. A külső partnerek köre - az intézmény stratégiai dokumentumaiból - ismert az intézmény munkavállalói számára. önértékelési program Szervezeti és működési Szabályzat - külső kapcsolatok rendszere Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről a szervezeti és működési szabályzatában, illetve a pedagógiai programjában tartalomleírással is rendelkezik Szervezeti és működési Szabályzat - külső kapcsolatok rendszere

35 kézikönyv szerinti Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. Terület: Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény az éves munkaterve elkészítése előtt - az egyes partnereivel - előzetesen egyeztet. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit. Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Az elégedettségmérésre sor kerül a központi intézményi önértékelés rendszerében, valamint a minőségirányítási rendszer működtetése során. Az intézményi önértékelés eredményei alapján meghatározott intézményi intézkedési terv megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit, így különösen a fenntartót. Az intézmény az intézménnyel kapcsolatos panaszok kezelésére a helyi gyakorlatnak megfelelően kialakított dokumentumokat vezeti. ( jegyzőkönyv, problémajelző lap, emlékeztető) Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Intézményi önértékelési program program

36 eredményeiről? Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? kézikönyv szerinti Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. Terület: Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény az általa elért eredményekről a külső partereit: - nyitott rendezvényein szóban, - az intézmény hirdetőtábláján írásban, - az intézmény honlapján tájékoztatás formájában, - lehetőség szerint a média eszközeivel is tájékoztatja. A partnerek tájékoztatásának és véleményezési lehetőségeinek alapvető szabályait a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, melynek rendelkezéseit a partnerek jelzései alapján évenként felülvizsgálják. Az intézmény részt vesz a helyi közéletben, - fellépőként - közreműködik a helyi kulturális eseményeken, ünnepségeken. A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken, mint aktív szereplők, illetve mint látogatók. SZMSZ - Kapcsolattartás Szervezeti és működési szabályzat Az intézmény a helyi közösségi élet aktív résztvevője. Az intézmény részt vesz a pedagógiai programjának megfelelő helyi rendezvényeken.

37 kézikönyv szerinti Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. Terület: Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik.

38 Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.) Terület: A pedagógiai munka feltételei (Tárgyi, infrastrukturális feltételek) kézikönyv szerinti Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását. A környezetvédelmi megvalósulását folyamatosan ellenőrzi. Az intézmény rendszeresen, a tanévet megelőző évben felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét és a költségvetési tervezés időszakában jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi nevelőmunka tárgyi feltételeit és pedagógiai céljait. A tárgyi feltételeknél legalább a jogszabályban meghatározott minimális eszköz és felszerelésjegyzéket veszik alapul. A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását. Törekszik a tartós, illetve újrahasznosított anyagokból készülő tárgyak beszerzésére. A környezetvédelmi megvalósulását - minden beszerzés előtt - ellenőrzi. A megfelelő költségvetési forrás érdekében megtörténik a fenntartóval való egyeztetés. A költségvetési tervezéskor jelezzük, a szükséges tárgyi eszköz beszerzési igényt. Az intézményvezető a beszerzés

39 Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának? Milyen az IKTeszközök kihasználtsága? Terület: A pedagógiai munka feltételei (Tárgyi, infrastrukturális feltételek) kézikönyv szerinti Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. Az intézmény intézkedési tervet készít a megfelelő tárgyi környezet elérése és fenntartása érdekében. A tárgyi környezet kialakításkor törekszik arra, hogy különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése érdekében rendelkezzen a tanulók fejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközökkel. Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a pedagógiai munka során. Az eszközök alkalmazása nyomon következő az óravázlatokon és a tanórai foglalkozások foglalkozási terveiben és a fejlesztési naplókban. előtt megvizsgálja, hogy az eszköz megfelel-e a környezetvédelmi nak. Intézkedési tervet készítünk.

40 Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Terület: A pedagógiai munka feltételei (Személyi feltételek) kézikönyv szerinti Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Az intézmény a tanév megkezdése előtt felméri a humánerőforrás szükségletet, a szükségletet reálisan látja. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára akkor, ha az többlet költségvetési kiadással jár. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Ez kitűnik, az adott időszakra vonatkozó személyre szóló feladatmegosztási dokumentumból.(munkatervi emlékeztető) Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a pedagógiai program szerinti nevelési céloknak. Munkatervi emlékeztető

41 A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.

42 Melyek a pedagógus továbbképzés preferált irányai? Terület: A pedagógiai munka feltételei (Szervezeti feltételek) kézikönyv szerinti Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt. Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal. A továbbképzési program a pedagógusok egyéni képzési igényeinek, elvárásainak figyelembe vételével készül. Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. Az intézményben a továbbképzési program alapján éves beiskolázási terv készül. A beiskolázási tervet végrehajtják. Továbbképzési terv Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. A vezetés támogatja a szakmai munkaközösség létrehozását, működtetését. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. A főbb szabályokat a szervezeti és működési szabályzat, a továbbképzési program, tartalmazza.

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-./2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Intézményi Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport Önértékelési Hogyan valósul

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés 2017.10.07. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Intézményellenőrzés és értékelés

Intézményellenőrzés és értékelés Intézményellenőrzés és értékelés Szakértői összegző dokumentum 2017. október. 15. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS

BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola (031528001) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A vizsgált

Részletesebben

Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája (200911004) Értékelés Intézmény Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív

Részletesebben

A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott december 5-i intézményi tanfelügyelet megállapításai. Értékelés

A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott december 5-i intézményi tanfelügyelet megállapításai. Értékelés A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott 2017. december 5i intézményi tanfelügyelet megállapításai Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Részletesebben

Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén

Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén Intézmény neve: Kisközösség Óvoda (1031 Budapest, Emőd u. 12.) Intézményvezető neve: Salem Julio Samir Folyamatazonosító: T0342930012017AInt

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Adminisztráció Eljárások Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (027825001) Értékelés Értékelés Terület: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mind 1. Pedagógiai folyamatok

Részletesebben

Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium ( )

Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium ( ) Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium (034982001) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve 2018/2019-as tanév Az intézményi önértékelési csoport tagja: A munkaközösségek számainak változása miatt a tagok létszáma csökkent. Tagok:

Részletesebben

A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok

A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 2017.11.30.án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78.

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. 1. Pedagógiai folyamatok Értékelés 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - T AInt okt. 13. ÉRTÉKELÉS

Tanfelügyelet eljárás - T AInt okt. 13. ÉRTÉKELÉS 11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyelet eljárás - T0325150012017AInt 2017. okt. 13. ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény önértékelésének területei és elvárásai 1. Pedagógiai folyamatok Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1) Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? a) Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Önértékelési és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) eljárás értékelése (2018. október 12.) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 2018. február 1-jén intézményi tanfelügyelet történt. Az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértők a következő összegző értékelést adták. Ez alapján öt évre szóló intézkedési terv készül. 1. Pedagógiai

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda ( ) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény. Értékelés.

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda ( ) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény. Értékelés. Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda (029867001) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény Értékelés Terület: Mind 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola TANFELÜGYELETI ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTUMA A 2018-AS GIMNÁZIUMI, INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSRŐL Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános

Részletesebben

Értékelőlap intézményi tanfelügyelet

Értékelőlap intézményi tanfelügyelet 1. Pedagógiai folyamatok Értékelőlap intézményi tanfelügyelet 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. OM azonosító: 100563 E-mail: dioszegidebrecen@gmail.com Honlap: dioszegidebrecen.hu Telefon: 52/ 532-083 és

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Intézményi Önértékelés. 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Intézményi Önértékelés. 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés Önértékelési szempontok Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Intézményi Önértékelés 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: 1) Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium ( ) Intézményi tanfelügyelet. Értékelés

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium ( ) Intézményi tanfelügyelet. Értékelés Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. (Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139) E-mail: gimi1@t-online.hu Internet:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE FEBRUÁR

KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE FEBRUÁR KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE - 2018. FEBRUÁR 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A Pedagógiai

Részletesebben

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Iskolánkba felvesszük azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola beiskolázási körzetébe (Mosonszolnok, Újrónafő)

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény)

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény) Értékelési feladatok elvégzésénél Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény) 2018. február 1. Értékelés (szakértők) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és

Részletesebben

Tanfelügyeleti értékelés szeptember 26.

Tanfelügyeleti értékelés szeptember 26. Tanfelügyeleti értékelés 2017. szeptember 26. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Terület: Mind

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Terület: Mind Értékelés Terület: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mind 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az iskola vezetése irányítja az iskola stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az irányítási

Részletesebben

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye február

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye február Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2018. február Telekgerendás Községi Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (028163001) Folyamatazonosító:LWHAFY1ILEYCWH1V Intézményvezető: Zsigáné Kósa

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

Intézményi elvárás-rendszer

Intézményi elvárás-rendszer Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről 2017 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Kleine-Quelle Deutsche Nationalitäten Grundschule INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet Pedagógiai hitvallásunk: Akkor élsz, ha másokért élsz.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola ( ) Szécsényi Marianna ( ) Tanfelügyelet 9XE3M3JPXBD6M3HM. Intézmény

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola ( ) Szécsényi Marianna ( ) Tanfelügyelet 9XE3M3JPXBD6M3HM. Intézmény Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola (202973001) Bevont vezető Szécsényi Marianna (74124630953) Eljárás típusa Tanfelügyelet A látogatás dátuma 2018. márc. 13. A folyamat

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 1.1.2.

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - T AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

Tanfelügyelet eljárás - T AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Tanfelügyelet eljárás - T0350010012017AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Értékelésre vonatkozó adatok Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Eljárás típusa ELTE Gyertyánffy István

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET Pedagógiai folyamatok

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET Pedagógiai folyamatok INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2018 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

összegző szakértői értékelés

összegző szakértői értékelés Összegző szakértői értékelés az intézmény tanfelügyelete Az eljárás típusa intézményi tanfelügyelet Az értékelt neve Az értékelt OM azonosítója 202873 Az adatgyűjtés módszere összegző szakértői értékelés

Részletesebben

Tanfelügyeleti látogatás értékelése,

Tanfelügyeleti látogatás értékelése, 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti látogatás értékelése, 2018. 02. 27. 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban szeptember 21.

Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban szeptember 21. Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban 2017. szeptember 21. ÉRTÉKELÉS (az OH által megbízott szakértői bizottság értékelése) 1. Pedagógiai folyamatok

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai

Részletesebben

Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok

Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 032155 Kiss Árpád Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Indikátorok értékelése 1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Ákombákom Tagóvodája 2018.02.20. 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

Önértékelés eredménye

Önértékelés eredménye Önértékelés eredménye 1.Pedagógiai folyamatok 1.1 Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.Pedagógiai folyamatok Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja:

Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja: Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja: 2017.10.26. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZMSZC KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETÉNEK SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2019.

SZMSZC KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETÉNEK SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2019. SZMSZC KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA és SZAKKÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETÉNEK SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2019. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

összegző szakértői értékelés

összegző szakértői értékelés Összegző szakértői értékelés Az eljárás típusa Az értékelt neve intézményi tanfelügyelet Az értékelt OM azonosítója 035147 Az adatgyűjtés módszere összegző szakértői értékelés Az adatgyűjtés dátuma 2018.11.16.

Részletesebben

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai és szakmai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 2.1.1. A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 032155 Kiss Árpád Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017.09.22. ÉRTÉKELÉS 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok

A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok A pedagógiai szakmai ellenőrzés adatai Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (033432001) Bevont vezető Kocsisné Sárossy

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 2018 Révkomáromi János Általános Iskola OM:201312 INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 7541 KUTAS, PETŐFI UTCA 82. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az

Részletesebben

Szakértői összegző dokumentum az intézményi tanfelügyeletről

Szakértői összegző dokumentum az intézményi tanfelügyeletről Szakértői összegző dokumentum az intézményi tanfelügyeletről 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben