1. Pedagógiai folyamatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Pedagógiai folyamatok"

Átírás

1 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai tervek alapja: a fenntartó által kiadott Alapító Okirat és a Pedagógiai Program, az intézményvezető pályázata. Az intézmény Pedagógiai Programjában az iskolára vonatkozó hatályos tartalmi szabályozók érvényesülnek. A stratégiai terveket különböző, a működést segítő dokumentumok megléte segíti: SZMSZ, Házirend, Intézményi elvárás rendszer. Az iskola vezetése kiemelten számít az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök munkájára, szaktudására, szervező munkájára. Részt vesznek a tervezésben (intézményi dokumentumok), ellenőrzésben, értékelésben, szervezésben (vezetői-pedagógus interjú) Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. A pedagógiai program nevelési, oktatási céljai meghatározzák az intézményben zajló pedagógiai folyamatokat. A célok, feladatok meghatározása alapján megállapítható, hogy az intézmény figyelembe vette azt a szociokulturális közeget ahonnan a gyermekek az intézménybe érkeznek. ( PP, vezetői interjú) A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik; részt vesznek a tervezésben, ellenőrzésben, értékelésben, szervezésben (vezetői, pedagógus interjú) Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Az intézmény vezetése és a fenntartó között folyamatos a szakmai együttműködés. A kapcsolattartás módjai széleskörűek, tervezettek, megvalósulnak. (SZMSZ, Munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. Az intézmény nem készítette el az önértékelési ciklust lezáró intézkedési tervét Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. (PP., éves munkaterv; munkaközösségek éves tervei) Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.

2 Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában vannak ezek következményeivel és a dokumentumaikat ezzel összhangban készítik. (PP, Továbbképzési program, munkatervek) Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. Az operatív tervezés a pedagógiai programban meghatározott nevelési-oktatási célok megvalósulását a támogatja. A tervezés során javasolt a felelősök, határidők pontosítása, a tervezett tevékenységek megvalósulásának eredményességére vonatkozó visszacsatolás.(munkatervek, éves beszámolók) 1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei: közösségépítés, infrastruktúra fejlesztése, kulcskompetenciák fejlesztése, oktatómunka színvonalának fejlesztése, a tanulók egyéni képesség szerinti fejlesztése (PP, Továbbképzési terv, SZMSZ, vezetői-pedagógus interjúk) Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. Az operatív tervezés a pedagógusok, a munkaközösségek, a DÖK és a szülői közösség bevonásával történik, melynek folyamata a stratégiai és operatív dokumentumokban követhető. ( PP., SZMSZ, munkatervek, szülői,pedagógusi interjú) Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az intézményben az egyéni bánásmód megvalósul (tehetséggondozás, felzárkóztatás). Az alkalmazott módszerek, eljárások (differenciálás, korrepetálás, versenyekre való felkészítés, szakkörök) ennek megvalósítását segíti elő.(munkatervek, munkaközösségek tervei, beszámolók, pedagógus- vezető- szülői interjú) Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. A személyiség- és közösségfejlesztés, valamint az elvárt tanulói eredmények elérése a PP-ben, a munkatervekben, beszámolókban szerepel. Az intézményi pedagógiai folyamatok a szülők többségének elégedettségét szolgálják. (pedagógus, szülői interjú) Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

3 Az éves tervekben meghatározott célok és a hozzá kapcsolódó tevékenységek relevánsak. A beszámolók tartalmazzák a feladatok, tevékenységek megvalósulására vonatkozó információkat. (munkatervek, beszámolók) A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. A beszámolók a munkatervben rögzített események megvalósulását vizsgálják. A megvalósulás eredményességére vonatkozó vizsgálat és visszacsatolás részben értelmezhető a beszámolókban.(munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. A 2015/2016-os tanév munkatervéhez kapcsolódó beszámoló szempontrendszere releváns az intézményi önértékelési rendszer szempontrendszerével. A 2016/2017--es tanév beszámolója a tankerület által megadott elvárásrendszer alapján készült.(beszámolók) 1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. A helyszínen vizsgált tanmenetekről megállapítható, hogy többség a tankönyvkiadók által letöltött tanmenet. A tanmenetekben külön nem jelenik meg intézményi belső elvárás. A tanmenetek nem tartalmazzák az egyén és a csoport fejlesztési céljait.(tanmenetek) A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A pedagógiai munkát a pedagógusok az éves tervezés alapján végzik. A tanmenetek elektronikus kerültek bemutatásra a helyszíni látogatáson. A dokumentumokban nincs jelzés a tervezéshez képest történő eltérésre vonatkozóan.(tanmenetek) A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. A pedagógiai folyamat a tanmenetekben meghatározott módon történik, és követhető a naplóban. (tanmenet, e-kréta) 1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Az éves munkaterv nem tartalmaz belső ellenőrzési tervet. Ellenőrzés kizárólag az óralátogatásokra vonatkozóan jelenik meg a munkatervben.(munkatervek, vezetői interjú) Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. A munkaterv nem tartalmaz belsőellenőrzési tervet.(munkatervek) Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A beszámolókban elsősorban a tanulmányi eredmények értékelése történik meg. Az éves pedagógiai munka más területeihez tartozó feladatok eredményességének méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatók beazonosítás részben történik meg.(munkatervek, beszámolók)

4 A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. Az országos mérések (kompetencia, felvételi) során keletkezett intézményi eredményeket táblázatos formában rögzíti az intézmény. Az eredmények elemzése nevelőtestületi értekezleten történik. A beszámoló nem tartalmazza a kompetenciamérés eredményei alapján meghatározott korrekciós célokat, feladatokat.(beszámoló, vezetői, pedagógus interjú) Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. Az óralátogatások után történő szakmai beszélgetés támogatja a pedagógusok reflektív szemlélet fejlődését. 17 pedagógus esetében történt meg a pedagógus önértékelés. Az önértékelési tervek tartalmazzák a pedagógus erősségeit és fejleszthető területeit a fejleszthető területekhez kapcsolódó intézkedéseket részben tartalmazzák.(önértékelési tervek) 1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti. Az intézményi folyamatok elemzése tények és adatok alapján történik.(beszámoló, vezetői interjú) Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. Az intézmény működteti az önértékelési rendszerét.(pedagógus önértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv, vezetői önértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv) 1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. Az intézmény nem működtet saját mérési rendszert. A tanulói adottságok, képességek feltérképezése felsőtagozaton osztályfőnöki órák keretében történik. Alsótagozaton nincs preferált bemeneti mérési módszer.(munkaterv, vezetői, pedagógus interjú) A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. A tanulók értékelése az intézményi alapdokumentumban meghatározott értékelési rendszer alapján működik.(pp., vezetői, pedagógus, szülői interjú) A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. A szülők számára egyértelmű a pedagógusok által alkalmazott ellenőrzési és értékelési rendszer.(pedagógus, szülői interjú) Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

5 Az országos mérésekhez kapcsolódó tanulói teljesítmények elemzése minden évben megtörténik. Az osztálytermi folyamatokhoz kapcsolódó mérési eredmények elemzése is megtörténik.(munkaterv, vezetői, pedagógus interjú) A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. A tanulók eredményeiről rendszeres visszajelzést kapnak a szülők, melynek színterei: fogadóóra, szülői értekezlet.(vezetői, pedagógus interjú) 1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Az éves munka értékelése során meghatározott szükséges korrekciók alapján történik az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak frissítése.(vezetői, pedagógusi interjú) Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. A mérési eredmények elemzése megtörténik. Az éves beszámoló nem tartalmazza a mérési eredmények alapján meghatározható fejlesztési irányokat.(beszámoló, vezetői, pedagógus interjú) Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. Az intézményben a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása részben megoldott. A pedagógusok az értékelés területén még nagy bizonytalansággal végzik munkájukat, hiányzik számukra a támogató szakember a fejlesztő pedagógus.(vezetői, pedagógus interjú) A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. A problémák megoldására elsősorban belső ötleteket, egyéni erősségek megismerését preferálja a nevelőtestület. (pedagógus interjú) 1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: Az operatív tervezés során javasolt a felelősök, határidők pontosítása, a tervezett tevékenységek megvalósulásának eredményességére vonatkozó visszacsatolás. Javasolt a pedagógusok tervezési folyamatának intézményi átgondolása.(intézményi elvárok meghatározás, kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó tervezés megjelenése a tervezési dokumentumban...) Az intézmény éves működéséhez kapcsolódó belső ellenőrzési terv készítése. Kiemelkedő területek: Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások

6 teljesülését szolgálják. A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre). A beszámolókban az osztályfőnöki és DÖK munkára vonatkozó tevékenységek felsorolása történik meg.(beszámoló) Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. Az intézményben támogató, fejlesztő tanulási kultúra a jellemző. A pedagógusok tanítási folyamat során a gyermekek képességeinek ismeretében fejlesztő, elérhető célokat fogalmaznak meg. A célok megvalósításához megfelelő tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során. (vezetői, pedagógusi, szülői interjú) A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. A tanuló megismerési technikákra, a szociális képességek felmérésére vonatkozó egységes intézményi rendszer nem működik. Az osztályfőnöki tevékenységnek része a tanulói megismerési folyamat.( vezetői,pedagógus interjú) 2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. A tanítási folyamatban a pedagógusok olyan módszertani (projekt, differenciálás, kooperatív technikák) és munkaformákat (páros, csoportos) alkalmaznak, amelyek során a tanulók társas kapcsolatai, motivációjuk erősödik, fejlődik.(pedagógus, szülői interjú) A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A fejlesztés eredményére vonatkozóan konkrét nyomonkövetési rendszert nem működtet az intézmény.(beszámoló) A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése megvalósul a tanítási órákon, ezen képességek támogatására a tanórán kívüli és DÖK programok is kiváló lehetőséget nyújtanak.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) 2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?

7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Az intézmény rendelkezik a t kiemelt figyelmet igénylő tanulókra vonatkozó szakvéleményekkel, szakértői véleményekkel. Az intézményben az SNI tanulók ellátása utazó gyógypedagógus látja el, míg a BTMN-es tanulók esetében a fejlesztés nem megoldott. A pedagógusok elsősorban az SNI-s tanulók esetében kapnak megfelelő segítséget az osztálytermi folyamatokhoz.(vezetői, pedagógus interjú) Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. Az intézményben megfelelő protokoll alapján működteti a jelzőrendszert a jelzőrendszeri tagokkal a védőnővel és a gyerekjóléti szolgálattal.(pedagógus interjú, munkaterv, beszámoló) Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb. Az intézményben a tehetséggondozás kiemelt figyelmet kap elsősorban matematika, angol nyelv és magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak esetében. Szép eredményeket érnek el a diákok természettudományos versenyeken is. A felzárkóztatás elsősorban korrepetálás formájában valósul meg. Szakmai támogató hálózattal nincs együttműködése az intézménynek.(beszámoló, vezetői, pedagógus interjú) 2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. Az tanulás támogatás érdekében az intézményben egyrészt az osztálytermi folyamatok tervezése során a pedagógusok az önálló tanulást támogató adaptív módszereket alkalmaznak. A digitális eszközök is megjelennek a tanulási folyamatban, mint tanulást támogató lehetőségek.(pp., pedagógusi interjú) Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. Az alulteljesítő tanulók számára az intézmény korrepetálási lehetőséget biztosít. Az SNI tanulók gyógypedagógus segítséget kapnak, a BTMN-es tanulóknak nem megoldott a szakember által történő támogatása.(vezetői, pedagógusi interjú) A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. Az intézményben a pedagógusok adaptív módon biztosítják és alkalmazzák az önálló tanuláshoz szükséges eszközöket, módszereket.(pedagógusi, szülői interjú) 2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.

8 Ehhez az elváráshoz a munkatervben konkrét operatív feladat nincs rendelve.az intézmény szerteágazó szabadidős programok keretében foglalkozik ezen témakör egyes elemeivel.(beszámoló, pedagógus interjú) A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. A tanulók szabadidős tevékenységek során találkoznak ezen témakör elemeivel.(pedagógus interjú) 2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. A közösségfejlesztés kiemelt feladata az intézménynek. Az intézményvezetése törekszik a családias hangulat kialakítására, a pedagógusok több közösségfejlesztést erősítő programot szerveznek.(beszámoló, pedagógus interjú, szülői interjú) A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. A pedagógusok az intézmény erősségének tekintik azt a pedagógiai munkát, amelyet a közösségfejlesztés területén végez. (pedagógus interjú, szülői interjú) A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. A beszámoló részletesen tartalmazza elsősorban azokat az eseményeket amelyeket intézményi szinten valósít meg.(beszámoló, vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcserét és együttműködést. A pedagógusok és a tanulók között közötti információcsere folyamatos, az intézmény nagy hangsúlyt fektet a családias légkör kialakítására és fenntartására, a pedagógusok, tanulók között konstruktív együttműködés kialakítására.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) 2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? Közösségi programokat szervez az intézmény. A tanév során az intézmény folyamatosan gazdag közösségi programokat szervez, melynek jelentős részébe a szülőket is bevonja. (beszámoló, vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. A diákönkormányzat az általános iskolai keretek között adaptív módon vesz részt a programok szervezésében.(pedagógusi interjú) A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Aktív szülői munkaközösség működik az intézményben, mely a tanév során több alkalommal bekapcsolódik a programok lebonyolításába.(vezetői, szülői interjú) Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába.

9 Az intézményvezető kezdeményezője a folyamatos párbeszédnek, megfelelő protokoll alapján működik a fejlesztő intézkedések meghozatala.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. Az önszerveződés lehetőségeivel az érintettek maximálisan elégedettek.(szülői interjú) 2. Személyiség- és közösségfejlesztés A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében a tanórai támogatásukra vonatkozó fejlesztési lehetőség átgondolása. Megfelelő intézmény protokoll kialakítása ezen feladat dokumentálására és a nyomonkövetésre. Javasolt a tanulók szociális képességeinek felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, technikák intézményi szinten történő meghatározás, rögzítése a tervezési dokumentációban. Kiemelkedő területek: Az intézményvezetés és az intézmény dolgozói is kiemelt területként kezelik a szülőkkel való kapcsolattartást, melynek eredményeként családias a mindennapokban jó hangulatú intézmény fogadja a tanulókat. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a szülők elégedettek. 3. Eredmények 3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. Az intézmény Pedagógiai Programjában fontos szerepet kap a tanulás-tanítás eredményessége. (A konkrétan megfogalmazott célokhoz konkrét feladatok kapcsolódnak) (PP., munkaterv, beszámoló, vezetői interjú,) Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás. Az általuk megfogalmazott igényeket folyamatosan figyelembe veszik a kulcsfontosságú indikátorok azonosításánál.(vezetői, szülői interjú) Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók. Az intézmény az országos mérések eredményeit következetesen elemzi. Az elemzések színterei: nevelőtestületi értekezlet, munkaközösségi értekezletek.(vezetői, pedagógusi interjú) Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják.

10 Az intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az elmúlt években egy kicsivel átlag felettiek, illetve átlagosak. Az eredményeket részletesen elemzik, folyamatosan feladatokat állapítanak meg ezzel kapcsolatosan, törekednek arra, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. (vezetői, pedagógusi interjú, kompetenciamérés eredményei) 3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. A kiemelt nevelési célokat a Pedagógiai Program konkrétan meghatározza, ehhez feladatokat rendel.(pp., vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). A kompetenciamérés zömében átlag fölötti eredményei, a továbbtanulási mutatók, igazolják a tudatosan megvalósított oktató munkát. Az eredmények folyamatos javítására való törekvés jelen van az intézmény mindennapi gyakorlatában.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. A kollégák között folyamatos a kapcsolattartás, az együttműködés. Rendszeresen megosztják egymással tapasztalataikat, az eredmények eléréséhez közös összefogással valamennyi kolléga hozzájárul. (vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. A Fekete István iskolák által szervezett országos találkozón a tanulók rendszeresen szép sikereket érnek el.(beszámoló, vezetői interjú) 3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. A tanulmányi átlagokat, a különböző vizsgaeredményeket az OKÉV mérés eredményeit, a versenyeredményeket nyilvántartják, ezen információkat felhasználják a tervezésnél.(beszámoló, vezetői interjú) Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi feladat. Teljes mértékben megvalósul, munkaközösségi és nevelőtestületi értekezleteknek is témája ez a terület.(vezetői, pedagógusi interjú) A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. Az eredmények elemzését felhasználva határozzák meg az intézmény erősségeit.(vezetői, pedagógusi interjú) 3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. Az alsó és felső tagozat között a kapcsolattartás folyamatos ezen a téren is, a középiskolák kisebb mértékben küldik meg a tanulói eredményeket.(vezetői interjú)

11 A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. Lehetőségek szerint figyelemmel kísérik.(vezetői interjú) 3. Eredmények A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: Saját belső mérési rendszer kidolgozása. A beszámolók tartalmazzák a mérési eredmények elemzéséből adódó konkrét fejlesztési lépéseket. Az éves munkaterv kidolgozásánál az aktuális nevelési-oktatási célok konkrétabb megfogalmazása. Kiemelkedő területek: Jó kompetencia mérési eredményekkel rendelkezik az intézmény, azok figyelemmel kísérése és elemzése rendszeresen megtörténik. A kulcsfontosságú indikátorok azonosításánál a legfontosabb partner, a szülők igényeit folyamatosan figyelembe veszik 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. Az intézményben három szakmai munkaközösség működik. Minden munkaközösség havonta egyszer összeül, tisztázzák a feladatokat. Az intézmény munkaközösségei, pedagógusközösségei között az együttműködés folyamatos, hatékony, a pedagógusok között baráti a viszony, ez elősegíti a hatékony munkát és együttműködést.(szmsz, pedagógusi interjú) A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A munkaközösségek az előző tanév záró értekezletének megállapításait is felhasználva tanévkezdésre az intézményi célokkal összhangban elkészítik munkaterveiket, melyek pontosan tartalmazzák az adott tanévre vonatkozó feladataikat, a felelősöket és a határidőket. A programok többsége, ahol ez releváns, tartalmazza a szükséges anyagi fedezet összegét is. A munkaközösségek munkáját a vezetőség tervszerűen ellenőrzi, segíti.(munkaterv, beszámoló, pedagógusi interjú) A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. A szakmai közösségek vezetői között a munkamegosztás meghatározott, az érintettek ezzel tisztában vannak.(szmsz, vezetői, pedagógusi interjú) Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. A szakmai munkaközösségek együttműködése rendszeres, gördülékeny.(vezetői, pedagógusi interjú)

12 Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. Az intézmény vezetése nagymértékben támaszkodik a szakmai munkaközösségek munkájára, a munkaközösségek komoly szerepet vállalnak az intézmény életének szervezésében, a programok megvalósításában. A heti rendszerességgel tartott kibővített vezetőségi értekezletek segítségével a vezetőség folyamatosan támogatja a munkaközösségek működését.(vezetői, pedagógusi interjú) A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. Az óralátogatások lebonyolítása elsődlegesen az iskolavezetés feladata az intézményben. A munkaközösségek szerepe is megjelenik az ellenőrzés és értékelés folyamatában, például az új kollégák beilleszkedésének segítése, illetve kompetenciamérések és egyéb mérések eredményeinek értékelése, az értékelés során szerzett tapasztalatok beépítése a pedagógiai munkába kapcsán.(vezetői, pedagógusi interjú) A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. A pedagógusok közötti együttműködés és a pedagógusok és a segítő szakemberek között az együttműködés példaértékű.(vezetői, pedagógusi interjú) 4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. Minden évben megvalósulnak szakmai bemutatók az intézményben, ezek nincsenek rendszerbe foglalva, leginkább az aktualitások mentén szerveződnek. A pedagógusok megosztják egymás között jó gyakorlataikat, melynek színterei: spontán beszélgetések, alsótagozaton az egyosztályban tanítók egyeztetnek, felsőtagozaton az egy tantárgyat tanítók szakmai egyeztetése történik.(vezetői, pedagógusi interjú) Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Az intézményben működik a belső tudásmegosztás, a kollégák megosztják egymás között ötleteiket, tapasztalataikat, melynek keretei a nevelési értekezletek, munkaközösségi értekezletek.(vezetői, pedagógusi interjú) A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. A belső tudásmegosztás formái, lehetőségei az iskolában: őszi és tavaszi nevelési értekezletek, bemutató órák, szabadidős programok szervezése, projektek, versenyek szervezése. A munkaközösségek együttműködése ezen a téren is megvalósul.(vezetői, pedagógusi interjú) 4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. A kétirányú információáramlás hatékonyan megvalósul.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.

13 Az intézményben az információáramlás hatékonyan működik. A kibővített iskolavezetés heti rendszerességgel tanácskozik. A pedagógusok felé a fő információs forma az üzenőfal és a kör . A tantestület számára az értekezleti nap meghatározott, az értekezletek összehívása szükség esetén történik, ez az intézményvezető kompetenciája.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Mindhárom forma jellemző, működő.(vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Teljes mértékben megvalósul.(vezetői, pedagógusi interjú) Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. Az értekezletek egy része előre tervezett (őszi, tavaszi nevelési értekezlet). Tervezettek a kibővített vezetőségi értekezletek (heti egy ugyanabban az időpontban), és a munkaközösségi értekezletek (havi egy). További értekezletek összehívása egy-egy aktuális feladat elvégzésére, egy-egy probléma megoldására célszerűségi alapon történik.(szmsz, vezetői, pedagógusi interjú) A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. Az iskolavezetés részéről folyamatos a visszacsatolás.(vezetői, pedagógusi interjú) 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: A belső tudásmegosztás, innovációk, jó gyakorlatok átadása területeinek bővítése, szervezett, tervezett rendszerbe foglalása. Kiemelkedő területek: Az intézményben a vezetőség-pedagógus, a pedagógus-pedagógus, illetve a pedagógus-segítő szakemberek közötti kapcsolatrendszer kiemelkedően hatékonyan működik. A tantestületen belül baráti a hangulat, egymás szakmai munkáját folyamatosan segítik, támogatják. A kibővített vezetőség közötti feladat- és hatáskör megosztás tisztázott, a munkaközösségek közötti együttműködés gördülékeny. 5. Az intézmény külső kapcsolatai 5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az intézmény partnereinek azonosítása megtörtént, a PP és az SZMSZ tartalmazza.(pp., SZMSZ) A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.

14 A tantestület tagjai ismerik az intézmény külső partnereit, részt vesznek a kapcsolattartásban.(vezetői, szülői interjú) 5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. Az éves vezetői beszámolóban a partnerekkel történő tevékenységek leírása megjelenik. Kiemelt szerepet kap a szülőkkel való kapcsolattartás.(vezetői, szülői interjú) Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés. A nevelőtestület a szülői munkaközösséggel,az intézményvezető a városvezetéssel és a tankerülettel konstruktív munkakapcsolatot működtet. Az intézményvezető az intézményfejlesztési koncepció tartalmi elemeinek minél előbbi megvalósulását a külső partnerek irányába folyamatosan jelzi.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. Az intézményvezető havi rendszerességgel egyeztet a szülői közösséget képviselő szülőkkel az intézmény működésével kapcsolatos feladatokról, problémákról.(vezetői, szülői interjú) Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. A panaszkezelés az intézményben szokásrend alapján működik. A panaszkezelésre vonatkozó protokoll leírásával nem rendelkezik az intézmény.(szmsz, pedagógusi interjú, szülői interjú) 5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Az intézmény kiemelt partnerei, szülői közösség, fenntartó folyamatos tájékoztatást kap az intézmény működéséről eredményeiről, gondjairól.(vezetői, szülői interjú) Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit.(vezetői, szülői interjú, SZMSZ) A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. A legfontosabb partnerek esetében megvalósul.(vezetői, szülői interjú) 5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. Az intézmény jó kapcsolatot tart fenn a helyi Horgászegyesülettel, Fekete István nevét viselő általános iskolákkal. A helyi oktatási intézményekkel a szakmai együttműködés színterei: versenyek szervezése, versenyeken történő részvétel.(beszámoló, vezetői, pedagógusi interjú)

15 A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. Helyi és regionális rendezvényeken is részt vesznek a tanárok és a tanulók.(pedagógus, szülői interjú) Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. A településen és a tankerületben sem működik az elvárásban szereplő rendszer. 5. Az intézmény külső kapcsolatai A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: A kiemelt partnerek mellett új szakmai partnerek beazonosítása, azokkal egy-egy részterület mentén hatékony kapcsolat kiépítése, működtetése. Kiemelkedő területek: Az intézmény kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, igénylik a szülői segítséget, bevonják őket a programok szervezésébe, az iskola életébe. A szülők ezáltal örömmel és hatékonyan támogatják az iskolát szabadidős tevékenységek szervezésével, illetve komoly anyagi támogatás is megvalósul nem csak közvetlenül, hanem különböző programok szervezése, lebonyolítása kapcsán. 6. A pedagógiai munka feltételei 6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Nincs elegendő tanterem, magasak az osztálylétszámok. Az ebédló kicsi. Éves rendszerességgel felmérik a hiányt, illetve az épületek, eszközök állapotát. A fenntartót írásban tájékoztatják.(vezetői interjú) Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. Belső, csak az intézményi infrastruktúra fejlesztését szolgáló intézkedési terv nem készült. Az intézményi kapacitások fejlesztését szolgáló városi szintű beruházási terv elkészítése folyamatban van.(vezetői interjú) 6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának? Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. Az igényfelmérés éves rendszerességgel történik. Az eszközök fejlesztésére vonatkozó intézkedési terv nem készült.(beszámoló, vezetői, pedagógusi interjú)

16 Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. A rendelkezésre álló költségvetés szerint a beszerzések folyamatosak.(vezetői interjú) 6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. Az intézmény IKT eszköz ellátottsága megfelelő. Az internet elérhetőségének javítása folyamatban van. A pedagógusok használják az IKT eszközöket, a kihasználtságuk megfelelő.(vezetői, pedagógusi, szülői interjú) 6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelőoktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A pedagógus ellátottság megfelelő. Betöltetlen álláshely nincs.(vezetői interjú) A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. A tanulólétszám folyamatosan növekszik. A nagylétszámú osztályok miatt több tantárgyat is csoportbontással oktatnak. Az intézmény terveit a fenntartó támogatta.(vezetői interjú) A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. A vezetés törekszik az egyenletes terhelés biztosítására.(vezetői, pedagógusi interjú, nevelőtestületi kérdőív) A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. A meghirdetett álláshelyeket betöltötték. A szakos ellátottság megfelelő. (vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. A továbbképzési program és a beiskolázási terv összhangban van. A pedagógusoknak számos lehetősége van a képzéseken való részvételre.(továbbképzési program, éves terv) A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Mind a vezető, és a helyettesek megfelelő tapasztalattal és szakmai tudással rendelkeznek. Az intézményvezető fontosnak tartja, hogy leendő utódját felkészítse a vezetői munkára. A tapasztalatok átadása folyamatos. (vezetői interjú) 6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. A vezető személyes jelenléte meghatározó az intézményben. (pedagógusi interjú)

17 Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. A nevelőtestület egységes értékrend alapján működik. A SZMSZ-ben rögzített szabályokat ismerik és betartják. (vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Mind az intézményi szintű, mind pedig a kisebb közösségek tervszerűen működnek. Az értekezletek, megbeszélések célirányosak.(vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. Az intézményen belül bemutató órák, nevelési értekezletek, szakmai konzultációk vannak. A városi szintű szakmai programokon, versenyeken részt vesznek. Programjaik értékelése, megújítása folyamatos. Rendelkeznek belső innovációkkal.(vezetői, pedagógusi interjú, munkaterv, beszámoló) 6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Rendszeresen megvalósuló hagyományőrző programok: karácsonyi programok, Fekete István nap, kirándulások, táborok, Fekete piac, gyermeknap.(pp., SZMSZ., munkaterv, beszámoló, szülői interjú) Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. A pedagógusok, alkalmazottak és a szülők is részt vesznek a közös programokon. Az iskola értékrendje az erős iskolai hagyományokon alapszik. Ennek fenntartása minden pedagógus számára fontos feladat.(szülői, pedagógus interjú) 6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. Az éves munkatervben a feladatok tervezése nem kellően konkrét. Az intézményi munkaterv nem tartalmazza a felelősöket, a célok feladatokra történő lebontását. A beszámolókban értékelik az eredményeket.(munkaterv) A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. A pedagógusok szerint érvényesül az egyenletes munkamegosztás elve.(pedagógus interjú) A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. A vezetői hatáskör, feladatrendszer szabályozott. Az SZMSZ és az intézmény működése összhangban van. (SZMSZ, vezetői, pedagógusi interjú) 6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

18 Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. Az intézményen belüli információáramlás folyamatos. Az SZMSZ-ben rögzített együttműködési fórumok rendszeresen működnek. A döntéséket megfelelő előkészítés után hozzák meg.(munkaterv, vezetői, pedagógusi interjú) Ennek rendje kialakított és dokumentált. A szabályozás megfelelő és nyomon követhető.(munkaterv, SZMSZ) 6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. Az intézményvezetés egyik erőssége, hogy az egyéni ötleteket, javaslatokat felkarolja, lehetőség szerint igyekszik beépíteni az intézményi gyakorlatba.(vezetői, pedagógusi interjú) Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. Az új kezdeményezésekről bemutató órák és egyéb foglalkozások keretében tájékoztatják a pedagógusokat.(pedagógusi interjú) A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés. Számos innovációt vezettek be az alábbi témákban: nyelvoktatás, nyelvvizsgára való felkészítés, tehetséggondozás, szabadidős programok.(munkaterv, vezetői, pedagógusi interjú) 6. A pedagógiai munka feltételei A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében javasolt a tervezési dokumentumok tartalmi elemeinek átgondolása: cél, feladat, sikerkritérium, fejlesztési pontok illetve felelősök, hatáskörök, határidők megjelölésével. Kiemelkedő területek: Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. Együttműködő, közös értékrend alapján céltudatosan működő alkalmazotti közösség végzi az munkáját az intézményben. 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal.

19 A pedagógiai program a jogszabályoknak megfelelően készült el. A Választható órák az 1-8. évfolyamon című fejezetet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 8. -a alapján célszerű pontosítani.(pp.) A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. A pedagógiai program célrendszer, az ennek alapján megfogalmazott feladatok a NAT és a köznevelési törvény elvárásaival összhangban vannak.(pp.) 7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása? Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. Az éves beszámolók a pedagógiai programban meghatározott kiemelt célok figyelembe vételével készültek el. Az önértékeléshez kapcsolódó elvárásrendszert a kézikönyvi ajánlások alapján határozták meg.(munkaterv, beszámoló) Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. Az intézményi munkatervek tartalmazzák a tervezett tevékenységeket.(munkaterv) A tervek nyilvánossága biztosított. A munkaterv nyilvános.(honlap, vezetői, szülői interjú) A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. Az éves munkatervekben a célok feladatokra történő lebontása nem egyértelmű, több esetben nem jelennek meg a felelősök, az eredménymutatók hiányoznak.(munkaterv) A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. Az intézmény tisztában van az elért eredményeivel. Az éves tervezés minden esetben helyzetelemzésen alapszik. A helyzetelemzés tartalmazza, a tárgyi feltételek értékelését, a humánerőforrás helyzetét, a tanulói adatokat és eredményeket.(munkaterv, beszámoló, vezetői, pedagógusi interjú) A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. A módszertani kultúra fejlesztésében elsődleges szerepet kapott a differenciálás és az IKT eszközök használata.(pedagógus önértékelés dokumentációja, pedagógusi, szülői interjú) 7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés A kompetencia értékelése:

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés

Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés Intézményellenőrzés (2017. szeptember 29.) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés

Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés 2017.10.07. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

Intézményellenőrzés és értékelés

Intézményellenőrzés és értékelés Intézményellenőrzés és értékelés Szakértői összegző dokumentum 2017. október. 15. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS

BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA (035129) INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017 ÉRTÉKELÉS 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok

Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok Intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés eredményei 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola (031528001) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A vizsgált

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-./2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Intézményi Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport Önértékelési Hogyan valósul

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott december 5-i intézményi tanfelügyelet megállapításai. Értékelés

A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott december 5-i intézményi tanfelügyelet megállapításai. Értékelés A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvodában tartott 2017. december 5i intézményi tanfelügyelet megállapításai Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Adminisztráció Eljárások Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (027825001) Értékelés Értékelés Terület: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mind 1. Pedagógiai folyamatok

Részletesebben

Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája (200911004) Értékelés Intézmény Értékelés: 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív

Részletesebben

Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium ( )

Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium ( ) Tanfelügyeleti értékelés (2017) Újbudai József Attila Gimnázium (034982001) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az

Részletesebben

Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén

Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén Az intézmény tanfelügyeleti értékelése a 8 kompetenciaterület mentén Intézmény neve: Kisközösség Óvoda (1031 Budapest, Emőd u. 12.) Intézményvezető neve: Salem Julio Samir Folyamatazonosító: T0342930012017AInt

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - T AInt okt. 13. ÉRTÉKELÉS

Tanfelügyelet eljárás - T AInt okt. 13. ÉRTÉKELÉS 11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyelet eljárás - T0325150012017AInt 2017. okt. 13. ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78.

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. 1. Pedagógiai folyamatok Értékelés 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok

A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 2017.11.30.án lezajlott szakmai ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése

Részletesebben

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 2018. február 1-jén intézményi tanfelügyelet történt. Az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértők a következő összegző értékelést adták. Ez alapján öt évre szóló intézkedési terv készül. 1. Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola éves önértékelési terve 2018/2019-as tanév Az intézményi önértékelési csoport tagja: A munkaközösségek számainak változása miatt a tagok létszáma csökkent. Tagok:

Részletesebben

Értékelőlap intézményi tanfelügyelet

Értékelőlap intézményi tanfelügyelet 1. Pedagógiai folyamatok Értékelőlap intézményi tanfelügyelet 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézmény önértékelésének területei és elvárásai 1. Pedagógiai folyamatok Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1) Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? a) Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Önértékelési és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) eljárás értékelése (2018. október 12.) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. OM azonosító: 100563 E-mail: dioszegidebrecen@gmail.com Honlap: dioszegidebrecen.hu Telefon: 52/ 532-083 és

Részletesebben

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda ( ) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény. Értékelés.

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda ( ) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény. Értékelés. Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Maroshegyi Óvoda (029867001) Értékelés Békésiné Kimiti Ágnes Intézmény Értékelés Terület: Mind 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tanfelügyeleti értékelés szeptember 26.

Tanfelügyeleti értékelés szeptember 26. Tanfelügyeleti értékelés 2017. szeptember 26. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE FEBRUÁR

KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE FEBRUÁR KOLLÉGIUMI TANFELÜGYELET ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE - 2018. FEBRUÁR 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola TANFELÜGYELETI ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTUMA A 2018-AS GIMNÁZIUMI, INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSRŐL Tanfelügyelet eljárás - AM689NR6L9VMW7U4 - Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános

Részletesebben

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium ( ) Intézményi tanfelügyelet. Értékelés

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium ( ) Intézményi tanfelügyelet. Értékelés Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. (Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139) E-mail: gimi1@t-online.hu Internet:

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény)

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény) Értékelési feladatok elvégzésénél Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ( eljárások: intézmény) 2018. február 1. Értékelés (szakértők) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és

Részletesebben

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: 1) Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület

Részletesebben

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Terület: Mind

Értékelés. 1. Pedagógiai folyamatok. Terület: Mind Értékelés Terület: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mind 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az iskola vezetése irányítja az iskola stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az irányítási

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A Pedagógiai

Részletesebben

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye február

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye február Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2018. február Telekgerendás Községi Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (028163001) Folyamatazonosító:LWHAFY1ILEYCWH1V Intézményvezető: Zsigáné Kósa

Részletesebben

Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Intézményellenőrzés értékelése a tanfelügyelők részéről 2017 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola ( ) Szécsényi Marianna ( ) Tanfelügyelet 9XE3M3JPXBD6M3HM. Intézmény

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola ( ) Szécsényi Marianna ( ) Tanfelügyelet 9XE3M3JPXBD6M3HM. Intézmény Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola (202973001) Bevont vezető Szécsényi Marianna (74124630953) Eljárás típusa Tanfelügyelet A látogatás dátuma 2018. márc. 13. A folyamat

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Átfogó intézményi önértékelés: Az intézmény önértékelése Földes, 2015 Átfogó intézményi önértékelés: Az intézmény önértékelése Terület:

Részletesebben

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája

Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája Mosonszolnoki Általános Iskola közzétételi listája a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Iskolánkba felvesszük azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola beiskolázási körzetébe (Mosonszolnok, Újrónafő)

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - T AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

Tanfelügyelet eljárás - T AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Tanfelügyelet eljárás - T0350010012017AInt - ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola Értékelésre vonatkozó adatok Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Eljárás típusa ELTE Gyertyánffy István

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Kleine-Quelle Deutsche Nationalitäten Grundschule INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet Pedagógiai hitvallásunk: Akkor élsz, ha másokért élsz.

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Tanfelügyeleti látogatás értékelése,

Tanfelügyeleti látogatás értékelése, 1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti látogatás értékelése, 2018. 02. 27. 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

Részletesebben

Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban szeptember 21.

Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban szeptember 21. Intézményi pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban 2017. szeptember 21. ÉRTÉKELÉS (az OH által megbízott szakértői bizottság értékelése) 1. Pedagógiai folyamatok

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 1.1.2.

Részletesebben

Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanfelügyelet eljárás - I3V6TA6NR300K0P2 - Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai

Részletesebben

Intézményi Önértékelés. 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Intézményi Önértékelés. 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés Önértékelési szempontok Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Intézményi Önértékelés 1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok

Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

Intézményi tanfelügyelet értékelése alapján INTÉZKEDÉSI TERV

Intézményi tanfelügyelet értékelése alapján INTÉZKEDÉSI TERV Intézményi tanfelügyelet értékele alapján INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művzeti Iskola OM azonosító: 200901 neve: Deákné Domonkos Julianna Intézkedi terv kezdő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok A pedagógiai szakmai ellenőrzés adatai Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (033432001) Bevont vezető Kocsisné Sárossy

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai és szakmai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 2.1.1. A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET Pedagógiai folyamatok

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET Pedagógiai folyamatok INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2018 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A stratégiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A tagintézmény

Részletesebben

Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja:

Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja: Értékelés A tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja: 2017.10.26. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 2017.09.22. ÉRTÉKELÉS 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év Nagykanizsa Központi Óvoda 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5. Tel.,fax: 93/516872 Email: kozpontiovi@znet.hu INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI 20172018. nevelési év I. NKO Rozgonyi Tagóvodája

Részletesebben

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek

Intézkedési terv. A november 9-i intézményi tanfelügyelet megállapításai alapján kiemelkedő területek Intézkedési terv Intézmény neve: Európa Alapítvány Középfokú Intézet (EAKI) Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 035313 Intézményvezető neve: Intézményvezető oktatási azonosítója: dr Stumpf Jánosné 71836537383

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és

1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. A vezetői

Részletesebben

összegző szakértői értékelés

összegző szakértői értékelés Összegző szakértői értékelés az intézmény tanfelügyelete Az eljárás típusa intézményi tanfelügyelet Az értékelt neve Az értékelt OM azonosítója 202873 Az adatgyűjtés módszere összegző szakértői értékelés

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Bp. Főv. XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Ákombákom Tagóvodája 2018.02.20. 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 032155 Kiss Árpád Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Balassagyarmati Tankerületi Központ Fenntartó címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 032155 Kiss Árpád Általános Iskola 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Önértékelés eredménye

Önértékelés eredménye Önértékelés eredménye 1.Pedagógiai folyamatok 1.1 Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.Pedagógiai folyamatok Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Pedagógiai folyamatok

1. Pedagógiai folyamatok 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 2018 Révkomáromi János Általános Iskola OM:201312 INTÉZMÉNYI SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS 7541 KUTAS, PETŐFI UTCA 82. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézményvezető önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézményvezető önértékelésének területei és elvárásai 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1) Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze?

Részletesebben

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ( )

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ( ) Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (037075001) 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben

A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok

A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok A külső pedagógiai szakmai /Tanfelügyeleti/ ellenőrzés intézményi értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az

Részletesebben