A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 07T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató kártya megnevezést használja, az ott leírtak mindhárom kártyára (START-kártya, START PLUSZ kártya, START EXTRA kártya) érvényesek. A START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya tulajdonosának foglalkoztatását az Európai Unió támogatja, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák 1. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.), 2. A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 14/2007. (VI. 29.) PM rendelet. Kinek kell a 07T34START jelű adatlapot kitöltenie és benyújtania az állami adóhatósághoz? Annak a személynek, aki 1. a START kártya, START PLUSZ kártya vagy START EXTRA kártya kiadását igényli, 2. a kiállított kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel), 3. bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsőfokú végzettségét, 4. a cserekártya igénylésével egyidejűleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz. A START-kártya, START PLUSZ kártya, vagy START EXTRA kártya igénylése valótlan adatok feltüntetésével A kártyák igényléséhez a jogszabály nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő az igénylő részére. Amennyiben az adóhatóság utólag megállapítja, hogy a START-kártya, START PLUSZ kártya, vagy START EXTRA kártya igényléséhez kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettségét az igénylő rosszhiszeműen, valótlan adatok feltüntetésével teljesítette, az így megszerzett kártya felhasználása esetén az adóhatóság a foglalkoztató által jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény megfizetésére a kártya tulajdonosát (felhasználóját) határozattal kötelezi!

2 2 A kártya igénylésének időpontja Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártya igénylésének időpontjában az igénylő nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylőnek a foglalkoztatási jogviszony kezdetét megelőzően be kell nyújtania az adatlapot az adóhatósághoz. Az adatlap benyújtásának (postára adásának) tehát mindenképpen meg kell előznie a foglalkoztatásra, vagy ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napját. Az adatlapot munkaviszony esetén a munkába lépés napját megelőzően; közszolgálati, szolgálati jogviszony esetén a kinevezés napját megelőzően kell benyújtani. A kártya által biztosított járulékkedvezmény igénybevételéhez az adatlapnak a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napja előtt be kell érkeznie az adóhatósághoz. Ez érvényes a postai úton, illetve a közvetlenül személyesen vagy képviselő (meghatalmazott) útján benyújtott adatlapra is. Ezért kérjük, hogy amennyiben közeli a munkába lépés napja, az adatlapot közvetlenül, személyesen vagy képviselő (meghatalmazott) útján szíveskedjék benyújtani az adóhatósághoz! Az adatlap közvetlen, személyes benyújtása esetén az adóhatóság hamarabb ki tudja állítani a jogosult részére a gyártás alatt lévő kártya adatait tartalmazó igazolást is. Az igazolás már a kártya kézhezvételét megelőzően felhasználható a járulékkedvezmény igénybevételéhez. Az igazolást csak a kártya kiváltására jogosult személy, vagy képviselője (meghatalmazottja) külön, kötetlen formában benyújtott kérelmére állítja ki az adóhatóság. A igazolás kiváltása nem kötelező. A kártyával igénybe vehető kedvezmény a munkaadót ugyanis csak abban az esetben illeti meg, ha a jogosult a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START-kártyával vagy azt helyettesítő igazolással, tehát a kártya már a munkába lépést megelőző napon érvényes. A kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap állami adóhatósághoz történő benyújtásának napjával, postai úton érkezett adatlap esetén az állami adóhatósághoz történő beérkezés napjával. A fentiek alól csak az alábbiakban ismertetett három kivétel létezik. A kártya igénylésének időpontjában foglalkoztatási jogviszonyban álló személy három esetben jogosult a kártya kiváltására. 1. START-kártya igénylése esetén október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként, illetve ösztöndíjasként foglalkoztatják. 2. START PLUSZ kártya igénylése esetén olyan foglalkoztatási jogviszonyban áll, amely július 1-jét megelőző időpontban keletkezett, és ez a jogviszony gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes), gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed), gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban: gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatásnak minősül. 3. Mindkét esetben jogosult a kártya kiváltására az igénylő abban az esetben is, ha ugyanezen foglalkoztatási (ösztöndíjas foglalkoztatási) jogviszonya október 1-jén START PLUSZ kártya igénylése esetén július 1-jén vagy azt követő időpontban szűnt meg, és azóta nem létesített újabb jogviszonyt.

3 3 Ki jogosult a START-kártya kiváltására? Az a pályakezdő fiatal, aki a) a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, b) tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította, c) első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a cserekártya kiállításának eseteit. A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt. Az igénylő tehát nem jogosult a START-kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) időpontja és a kártya igénylésének időpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, vagy megbízási, vállalkozási szerződésen alapuló jogviszonyt létesített, vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát. Ez alól kivétel, tehát nem kizáró ok a jogosultság tekintetében, ha az igénylőt a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti időszakban kizárólag alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatták; október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként, illetve ösztöndíjasként foglalkoztatják; a fiatalt október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként foglalkoztatták, amely foglalkoztatás október 1-jén, vagy ezt követően fejeződött be, és az igénylő azóta sem létesített újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Nem jogosult az igénylő a kártya kiváltására akkor sem, ha pályakezdőként olyan január 1-je és október 1-je között fennálló foglalkoztatási jogviszonyt létesített (ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt is), amely október 1-je előtt befejeződött. A START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdő azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a későbbiekben akár a START-kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. Ki jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására? 1. Aki a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni. 2. Aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni.

4 4 3. A tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott. 4. Akinek foglalkoztatási jogviszonya július 1-jét megelőző időpontban, egyúttal a gyes, gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül keletkezett. Továbbá akinek ugyanezen foglalkoztatási jogviszonya július 1-jén vagy azt követő időpontban szűnt meg, és azóta nem létesített újabb jogviszonyt. Az igénylő az 1-3. pontban felsorolt esetekben az igénylés benyújtásának időpontjában nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylő nem jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására, ha az igénylés benyújtásának időpontjáig már elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy a határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelőzően az illetékes szervezetektől (egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen beszerezni. Az egyes nyilatkozatok esetén csatolandó okiratok részletezését a 11. rovathoz fűzött útmutató tartalmazza. Ki jogosult a START EXTRA kártya kiváltására? A tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START EXTRA kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresőként nyilvántartott, ha a) az ötvenedik életévét betöltötte, vagy b) életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Az igénylő az igénylés benyújtásának időpontjában nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylő nem jogosult a START EXTRA kártya kiváltására, ha az igénylés benyújtásának időpontjáig már elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelőzően az illetékes szervezetektől (állami foglalkoztatási szerv, illetve nyugdíjbiztosítási szerv) szíveskedjen beszerezni. Az egyes nyilatkozatok esetén csatolandó okiratok részletezését a 12. rovathoz fűzött útmutató tartalmazza. Ki minősül a START EXTRA és a START PLUSZ kártya igénylése esetén pályakezdő álláskeresőnek? Pályakezdő álláskeresőnek számít az a személy, aki 1. a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét nem töltötte be, 2. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 3. az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

5 5 Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki 1. terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül, 2. előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti. Hány alkalommal váltható ki a START-kártya, a START EXTRA és a START PLUSZ kártya? A START-kártya egy alkalommal váltható ki. Cserekártya pl. a kártya elvesztése esetén az eredeti kártya érvényességének időtartama alatt igényelhető. A START PLUSZ kártya a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz - e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került. A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb START PLUSZ kártya nem váltható ki. Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor. A tartósan álláskereső személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START PLUSZ kártya a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén több alkalommal is kiváltható. Az alapfokú végzettséggel rendelkező, illetve az ötvenedik életévét betöltött tartósan álláskereső személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben a START EXTRA kártya a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén több alkalommal is kiváltható. A START-kártyát, illetve a START PLUSZ kártyát igénylő személy részére amennyiben jogosult az általa igényelt kártyát állítja ki az adóhatóság abban az esetben is, ha START EXTRA kártyára is jogosult lenne. Ha a START-kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre az adóhatóság START EXTRA kártyát biztosít részére. A korábbi kártyát az adóhatóság bevonja. A kártyával igénybe vehető kedvezmény érvényesítése A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) és (2) bekezdésében részletezett kedvezmény érvényesítéséhez a foglalkoztatottnak át kell adnia a kártyát (igazolást) a munkáltatónak, aki azt a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni. Ha a kártyával rendelkező munkavállaló egyidejűleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt, amely (aki) a munkavállaló kártyáját a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi. A kártya érvényessége

6 6 A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, illetve két évnél rövidebb az alábbi esetekben. 1. START-kártya esetén legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak, 2. START PLUSZ kártya esetén legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő gyesre való jogosultságának megszűnéséig terjedő időszak, 3. START EXTRA kártya esetén legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak. A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltének napjával kezdődik. A kártya kiállításának kelte azonos az adatlap állami adóhatósághoz történő benyújtásának napjával. Postai úton érkezett adatlap esetén a kiállítás kelte az állami adóhatósághoz való beérkezés napjához igazodik. A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) bekezdésében részletezett kedvezményt kizárólag a kártya érvényességének időtartama alatt veheti igénybe a kártya tulajdonosának munkaadója. Amennyiben a START-kártya érvényessége azért rövidebb két évnél, mert a jogosult 25. életévének betöltésével lejár, és a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, az állami adóhatóság cserekártyát állít ki részére. A cserekártya érvényességi idejét ebben az esetben az állami adóhatóság úgy állapítja meg, mintha a jogosult az eredeti kártya igénylésének időpontjában is felsőfokú végzettséggel rendelkezett volna. Tehát a cserekártya érvényességi ideje ebben az esetben az eredeti kártya kiállításának keltétől számított két év. A október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként vagy ösztöndíjasként foglalkoztatott START-kártyára a foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. A július 1-jét megelőző időponttól a gyes, gyed, gyet, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követően foglalkoztatott személy START PLUSZ kártyára a foglalkoztatásának megkezdésétől számított két évből hátralévő időre jogosult. Ha a START-kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre az adóhatóság START EXTRA kártyát biztosít részére. A korábbi kártyát az adóhatóság bevonja. Amennyiben azonban a START EXTRA kártya érvényességi időtartama alatt az igénylő eléri az öregségi nyugdíjjogosultság időpontját, a START EXTRA kártya érvényessége nem a korábbi kártya érvényességének lejártáig, hanem az öregségi nyugdíjjogosultság elérésének időpontjáig tart. Bejelentési kötelezettség a START-kártya érvényességének időtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történő bejelentésre a 13. rovat biztosít lehetőséget. Felsőfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének időtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsőfokú

7 7 tanulmányainak megszakítását követően igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének időtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. A kártya kiállításának díja A kártya kiállítása díjmentes. Cserekártya kiállítása esetén bizonyos esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az alábbiakban részletezettek szerint. Cserekártya kiállítása Az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a kártyatulajdonos részére, amennyiben a) a kártya elveszett, b) a kártya megsemmisült, c) a kártyát eltulajdonították, d) a kártya megrongálódott, e) a kártyán szereplő adat téves, f) a kártyán szereplő név-adat megváltozott, g) a jogosult nem kapta kézhez kártyáját, h) a jogosult sérült kártyát kapott, i) a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja. A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz. A korábbi kártyát az állami adóhatóság a d)-f) és h), i) pontokban szereplő esetekben bevonja. Ebben az esetben a korábbi kártyát csatolni kell az adatlaphoz. A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztéséről, megsemmisüléséről a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni. A bejelentésre, illetve a nyilatkozat megtételére az adatlap 14., illetve 15. rovata biztosít lehetőséget. A cserekártya kiállítása az e)-i) pontokban szereplő esetekben díjmentes. Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni akkor, ha az új kártya kiadása a birtokából való elkerülés (eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé, az a)-d) pontok szerint. Ha a cserekártya kiadása az eredeti kártya munkaadó általi őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt szükséges, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége a munkaadót terheli. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az általános tételű eljárási illetéknek megfelelően 2200,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság számú illetékbeszedési számlájára banki átutalással, vagy postai készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Az állami adóhatóság a jogosult bejelentése, illetve kérelme alapján állítja ki a cserekártyát. Adatváltozás (névváltozás), illetve téves adat esetében az állami adóhatóság a kártyát hivatalból is kicseréli, ha a jogosult az adatváltozást, illetve téves adatot az adóigazolvány

8 8 cseréjéhez bejelentette. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a régi kártyáját le kell adnia kivéve, ha elveszett, vagy eltulajdonították az illetékes APEH igazgatóságon. Kérjük, hogy amennyiben adatváltozás (névváltozás), vagy téves adat miatt az adóigazolvány cseréjét is kéri, az adóigazolvány egyedi kiadására és az adateltérések rendezésére szolgáló 07T34-es jelű adatlapot szíveskedjék kitölteni. Az adatlap térítésmentes, az APEH ügyfélszolgálatain juthatnak hozzá ügyfeleink. Az adatlap a többi adat- és változásbejelentő laphoz hasonlóan az APEH internetes honlapján, a weboldalon is elérhető. A kártya és az igazolás kiállítása A kártyát az állami adóhatóság az adatlap benyújtásának postai úton érkezett adatlap esetén beérkezésének napjától számított 15 napon belül állítja ki, és postai úton juttatja el a jogosult részére. A kiváltásra jogosult személy, vagy képviselője (meghatalmazottja) kötetlen formában benyújtott kérelmére, a kártya kiállítását megelőzően, az állami adóhatóság területi szerve igazolást állít ki a jogosult részére, amelyen a későbbiekben kiállított kártyán feltüntetett adatok szerepelnek. Az adatbejelentő lap 2 példányos. Kérjük, hogy az adatlapot írógéppel vagy nagybetűvel szíveskedjék kitölteni úgy, hogy egy kockába csak egy betű, illetve szám kerüljön. Az adatlap kitöltése, benyújtása Az adatlapot a kártyát igénylő személynek, illetve képviselőjének (meghatalmazottjának) kell kitöltenie. Ez alól kivétel az adatlap 15. rovata, amely a munkaadó az őrzési kötelezettség ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén teendő nyilatkozatának megtételére biztosít lehetőséget. Az adatlapot közvetlenül, vagy postai úton is benyújthatja az illetékes állami adóhatósághoz. A kártya kiadására illetékes adóhatóság az állandó lakóhely, ennek hiányában az ideiglenes lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely szerint illetékes állami adóhatóság. Amennyiben a külföldi állampolgár igénylő Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága az illetékes. A HIVATAL TÖLTI KI rész üresen hagyandó! AZ IGÉNYLŐ TÖLTI KI Az 1-4. rovat kötelezően kitöltendő! 1. rovat A kártya típusa, amelyre az adatlap vonatkozik Ebben a rovatban kell megjelölnie, hogy melyik kártya (cserekártya) kiállítását kéri, illetve azt, hogy az adatlapon tett nyilatkozatai melyik kártyára vonatkoznak. Kérjük, hogy szíveskedjen beírni a kódkockába a megfelelő számjegyet. 2. rovat: Az adatlap kiállításának oka Kérjük, hogy a megfelelő okot szíveskedjen aláhúzni, és kódkockába az oknak megfelelő számjegyet beírni. Az rovatok kizárólag a 1-es kód megjelölése esetén tölthetők ki. A 4-es vagy 6-os kód megjelölése esetén a 14-

9 9 es rovat kitöltése kötelező. A 0-ás kód megjelölése esetén a 13-as rovat kitöltése kötelező. 3. rovat: Az igénylő főbb adatai Kérjük, hogy az adatokat a személyazonosító igazolványa adatainak megfelelően szíveskedjék megadni! A rendelkezik-e adóazonosító jellel sor kódkockáiba igen válasz esetén az adóazonosító jelét kérjük beírni. Ha még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az állami adóhatóság az adatlapon feltüntetett természetes azonosító adatok alapján adóazonosító jelet képez az Ön számára. A megképezett adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványát az adatlapon közölt címre postai úton juttatjuk el az Ön részére. Az állampolgársága sor kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetében egyaránt kötelező. A családi neve sor kódkockáiba a vezetéknevét kérjük beírni. Az első két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet (az id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellőzni). Az utóneve(i) sor kódkockáiba a keresztnevét, keresztneveit kérjük beírni. (Az utolsó két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet). A születési családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. Az első két kockába kizárólag csak a saját jogon szerzett dr. cím kerülhet. A születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. Az előző házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitöltenie, ha a jelenleg viselt házassági nevében az előző házassági családi neve is szerepel. A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni. A születési ideje sor kódkockáiban a születés évét, hónapját (arab számmal 01- től 12-ig) és napját kérjük megjelölni. Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. (Az első két kockába kizárólag csak az anya saját jogán szerzett dr. cím kerülhet). Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. 4. rovat: Az igénylő lakóhelye, értesítési címe Az állandó lakóhelye kódkockába a személyi igazolványában, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványában feltüntetett lakásának címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl.: út, utca, tér, stb.), a házszámot, ennek hiányában a helyrajzi számot és ha van épület, lépcsőház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Postázási (értesítési) címét csak abban az esetben kell kitölteni, ha az nem azonos az állandó lakóhelyével. A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatok Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyilatkozatok valódiságát az állami adóhatóság ellenőrizheti!

10 10 5. rovat Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról Új kártya igénylése esetén a rovat kitöltése kötelező. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelő kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Az igen jelölése esetén a 6. rovat kitöltése kötelező. 6. rovat A munkaadó adatai A rovatot kötelező kitölteni, ha az igénylés benyújtásának időpontjában foglalkoztatási jogviszonya áll fenn. Kérjük, szíveskedjék megadni, hogy melyik munkaadónál áll vagy állt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, továbbá szíveskedjék megadni a jogviszony kezdetének dátumát is. A jogviszony kezdetének időpontja munkaviszony esetén a munkába lépés napja; közszolgálati, szolgálati jogviszony esetén a kinevezés napja. A jogviszony kezdetének időpontja pályakezdő fiatal esetén nem lehet korábbi január 1-jénél! START-kártya igénylése A rovat kizárólag START-kártya igénylése esetén tölthető ki. Ebben az esetben az 1. rovatban az 1-es kódot kell megjelölni. 7. rovat: Nyilatkozat a tanulmányok befejezéséről vagy megszakításáról. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelő kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Tájékoztatjuk, hogy a START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdő azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a későbbiekben akár a kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. 8. rovat: Nyilatkozat a felsőfokú végzettségről. Kérjük, hogy nyilatkozatát a kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Kérjük továbbá, hogy amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezik, szíveskedjék csatolni az adatlaphoz a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél (diploma), vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolás másolatát is. Külföldön szerzett diploma esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény alapján elismert illetve honosított diploma, és a honosítást illetve elismerést igazoló határozat másolatát kell csatolni. 9. rovat: Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony létesítéséről. Ezt a rovatot kell kitöltenie, amennyiben tanulmányai befejezését (tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnését) követően az alkalmi munkavállalói könyvvel történt munkavállalás kivételével még nem létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, továbbá megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Tehát először kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni (ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt is.) A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai

11 11 szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt. Az igénylő tehát nem jogosult a kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) időpontja és a kártya igénylésének időpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, illetve megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát, vagy pályakezdőként olyan január 1-je és október 1-je között fennálló foglalkoztatási jogviszonyt létesített (ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt is), amely október 1-je előtt befejeződött. Ez alól kivételt képez, ha az igénylő a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti időszakban alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Kivételt képez az is, ha a fiatalt október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként foglalkoztatják, továbbá ha ugyanezen foglalkoztatás október 1-jén, vagy ezt követően fejeződött be, és az igénylő azóta nem létesített újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Utóbbi esetben azonban a 10. rovat 2. pontját kell kitöltenie. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony: a Pftv. szerinti, szakmai készségek megszerzése céljából munkatapasztalat-szerzés biztosítására és ennek keretében az egyéni szakmai programban foglalt feladatok ellátására létrejött jogviszony. 10. rovat: Nyilatkozat a október 1-je előtt kezdődött foglalkoztatási jogviszonyról. A rovat 1. pontját kell kitöltenie az igénylőnek, ha október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként foglalkoztatják, és foglalkoztatási (ösztöndíjas foglalkoztatási) jogviszonya az igénylés időpontjában is fennáll. A rovat 2. pontját kell kitöltenie az igénylőnek, ha október 1-jét megelőző időponttól pályakezdőként foglalkoztatták, foglalkoztatási (ösztöndíjas foglalkoztatási) jogviszonya október 1-jén, vagy azt követő időpontban megszűnt, és azóta nem létesített újabb jogviszonyt. Nyilatkozatát a megfelelő kódkockába tett X-szel teheti meg. A rovat kitöltése esetén a 6. rovatot is ki kell töltenie! START PLUSZ kártya igénylése A 11. rovat kizárólag START PLUSZ kártya igénylése esetén tölthető ki. Ebben az esetben az 1. rovatban a 2-es kódnak kell szerepelnie. 11. rovat Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelő kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Az 5. vagy 6. kódkocka jelölése esetén a 6. rovat kitöltése kötelező. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelőzően az illetékes szervezetektől (egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen

12 12 beszerezni. START PLUSZ kártya igénylése esetén az adatlaphoz az alábbi okiratot kell csatolnia: A rovat 1. pontjában szereplő nyilatkozat jelölése esetén: a gyes vagy a gyet folyósítása megszűnésének időpontjára vonatkozóan a kincstár, illetőleg a családtámogatási kifizetőhely által kiadott megszüntető határozatot, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást; a gyed folyósítás megszűnésének időpontját illetően az egészségbiztosítási szerv, illetőleg a társadalombiztosítási kifizetőhely által kiadott igazolást; az ápolási díj folyósításának megszűnése időpontját a települési önkormányzat jegyzője által kiadott megszüntető határozatot, ennek hiányában a jegyző által kiadott igazolást. A rovat 2. pontjában szereplő nyilatkozat jelölése esetén: a gyesre való jogosultság megszűnésének időpontjára vonatkozóan a kincstár, illetőleg a családtámogatási kifizetőhely gyes megállapításáról szóló határozatát, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást. A rovat 3. vagy 4. pontjában szereplő nyilatkozat jelölése esetén: a nyilatkozatban szereplő feltételre vonatkozóan az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolást. A rovat 7. pontjában szereplő nyilatkozat jelölése esetén: az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontjára vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított igazolást. A rovat 5. vagy 6. pontja kitöltése esetén a 6. rovatot is ki kell töltenie! START EXTRA kártya igénylése A 12. rovat kizárólag START EXTRA kártya igénylése esetén tölthető ki. Ebben az esetben az 1. rovatban a 3-as kódnak kell szerepelnie. 12. rovat A rovat 1-3., és 5.. pontjának kitöltése kötelező. Kérjük, hogy szíveskedjen beírni az 1. pont kódkockájába a végzettségének megfelelő számjegyet. Ha az 5. pontban az igen kódkockát jelöli, a dátummező kitöltése is kötelező. A 2. és 3. pontban szereplő nyilatkozat a megfelelő kódkockába tett X-szel jelölhető. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelőzően az illetékes szervezetektől (állami foglalkoztatási szerv, illetve nyugdíjbiztosítási szerv) szíveskedjen beszerezni. START EXTRA kártya igénylése esetén az adatlaphoz az alábbi okiratot kell csatolnia: A rovat 2. vagy 3. pontjában szereplő nyilatkozat jelölése esetén: a nyilatkozatban szereplő feltételre vonatkozóan az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolást. Amennyiben a rovat 5. pontjában az igen kódkockát jelöli:

13 13 az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontjára vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított igazolást. A rovat 4. pontjának jelölése esetén a kártyát csatolnia kell az adatlaphoz. A kártyát az adóhatóság bevonja. A START-kártya, START PLUSZ kártya, START EXTRA kártya érvényességi időtartama alatt tett nyilatkozatok 13. rovat: Felsőfokú végzettség megszerzése a START-kártya érvényességi időtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott kártya tulajdonosa a STARTkártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történő bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Felsőfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének időtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsőfokú tanulmányainak megszakítását követően igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének időtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. 14. rovat: A kártyatulajdonos nyilatkozata a kártya elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztéséről, megsemmisüléséről a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni, erre a 15. rovat biztosít lehetőséget. 15. rovat: Munkaadói nyilatkozat a kártya eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről vagy megrongálódásáról Amennyiben a cserekártya kiadása a munkaadó őrzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt szükséges, erről a munkaadónak cégszerű aláírásával kell nyilatkoznia. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ebben az esetben az igazgatási szolgáltatási díjat a munkaadónak kell megfizetnie! A kártyatulajdonosnak ebben az esetben is ki kell töltenie az 1-4. rovatot, továbbá az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és a kártyatulajdonos aláírásával kell zárni! Az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és az Ön aláírásával kell zárni. Az aláírás nélküli adatlap érvénytelen! Lehetőség van arra is, hogy a nyomtatványt az igénylő helyett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. (1), (3) bekezdésében meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá.

14 14 Ha a nyomtatványt meghatalmazott írja alá az Art-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével, a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz és ezt jelölnie kell az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történő X beírásával kell jelölnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történő csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak a meghatalmazás keltét, továbbá a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a

Részletesebben

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 08T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató

Részletesebben

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 14T34START jelzésű adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 12T34START ADATLAP magánszemélyek részére a START-kártya, a START BÓNUSZ kártya, START PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Rendelkezik-e EORI-számmal: Amennyiben nem rendelkezik közösségi vámazonosító számmal, a nem kódkockában jelölje X-szel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Rendelkezik-e EORI-számmal: Amennyiben nem rendelkezik közösségi vámazonosító számmal, a nem kódkockában jelölje X-szel. 16T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16396. számú törvényjavaslat a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz

Részletesebben

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 19TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-03 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről elnevezésű X2000-02-es nyomtatványhoz Általános tájékoztató

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos feladatok Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: - a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél - a letelepedett jogállású

Részletesebben

A postai úton beküldött adatlapok esetén

A postai úton beküldött adatlapok esetén 1 19T34 ADATLAP természetes személy adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3.

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3. 12T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz Általános tájékoztatás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 08T1011 adatbejelentő és változás-bejelentő laphoz Benyújtandó az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy,

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy akinek esetében a munkanélküli-járadék álláskeresési járadék álláskeresési segély vállalkozói

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M. Beiskolázási segély megállapításához

K É R E L E M. Beiskolázási segély megállapításához 1 K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási segélyre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. : 72/570-918; KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

ADATLAP az állandó tartózkodási kártya kiállításához

ADATLAP az állandó tartózkodási kártya kiállításához I. ADATLAP az állandó tartózkodási kártya kiállításához A hatóság tölti ki! Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi A kérelem átvétel dátuma: Arcfénykép A kérelem jogalapja: év hónap

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján baleseti járadék elbírálásához [ONYF. 3515-274.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 A D A T L A P a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 Ügyszám: Iktatószám: I. A KÉRELMEZŐ ADATAI A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez FORMANYOMTATVÁNY a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez I. Személyi adatok 1. Kérelmező adatai:......... Állampolgársága (Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben