A BUDAPESTI BETEGÁPOLÓ EGYESÜLET. Länderer és Heckenast könyvnyomdájában. PEST, 1846.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI BETEGÁPOLÓ EGYESÜLET. Länderer és Heckenast könyvnyomdájában. PEST, 1846."

Átírás

1 A BUDAPESTI ÉS BETEGÁPOLÓ EGYESÜLET PEST, Länderer és Heckenast könyvnyomdájában.

2 Az egyesület czélja. 1.. Az egyesület czélja: 1 - ször megbetegült tagjainak hajlékot, ápolást orvoslást biztosítani. 2 - or tehetetlenség- vagy halálozás eseteiben a tag kat, vagy özvegyeiket és árváikat állandó nyugdíj által nyomor és ínség ellen védeni. Elért 60 éves kor anynyiba vétetik, mint a korbeli elgyöngültség által okozott képtelenség a munkára. 2.. E czél elérésére, vagyis egy alkalmatos kórház föntartására, s a fizetendő nyugdíjak kiszolgáltathatására mindenek előtt illő pénzalapnak kell képeztetnie. A pénzalap. 3.. Az intézet anyatökéje képeztetik : 1-ször a felveendő tagok által fizetendő beiratási díjakból. 2 - or azon tökéből, melly a tagok által az els év alatt fizetendő évenkinti járulékokból kamatoztatás által összegyűl. 3 - or az itteni két kereskedői testület s egyéb jólte önkénytes adományaiból, név és adomány egy külön e czélra szerkezendö emlékkönyvbe fognak iktattatni. 4 - er egyéb esetileges bevételekből, ajándékok örökségekből sat.

3 1*

4 4 A tagok fölvételét és tartozásaikat illető rendelkezések. 4.. Ki mint tag az egyesületbe felvétetödni óhajt, tartozik hiteles oklevelekkel kimutatni: 1) erkölcsi viseletét jelen urának bizonyítványával. 2) tökéletes testi épségét ; 3) mind saját, mind, ha nejének is kívánna nyugdíj! biztosítani, annak is korát és egészségi állapotját. 4) azt is, hogy ö valamelly budapesti kereskedésben valóságos szolgálatban van, önálló kereskedőket az 1-sö és 4-ik pont nem illeti. 5.. A házas- vagy nőtelen kor nem tesz különbséget a fölvételben. 6.. Egyének, kik 40 éves kort túlhaladtak, a taggá lehetésböl ki vannak zárva. E szabály kivételt szenved az egyesület alapításának első évében, melly idő alatt t. i. a budapesti kereskedösegédek koruknak 50-ik évéig bezárólag tagokul fölvétetnek. 7.. Minden fölvett új tag tartozik beléptekor beiratási díj gyanánt 10 pftot egyszer mindenkorra letenni, mellyböl öt forint a nyugdíjalapot, öt forint pedig az intézeti kórház alapját illeti; nők beiratási díj fejében egyszer mindenkorra csak 5 ftot fizetnek a nyugdíjalaphoz, minthogy az intézet kórházában nem részesülhetnek. 8.. A bekebelezett tagok évenkint 4 pflnyi járulékot tartoznak a nyugdíjalaphoz, 2 ftot pedig a kórházhoz, s így összesen 6 pftot, az egyesület pénztárához befizetni. Nagyobb könnyebbség végett megengedtetik az is, hogy a tag felvételekor csak 4 pftot tegyen le, s a többi még az évre járó 12 pftot egy negyedévenkint 3 ftjával lefizethesse, az első év után azonban az évenkinti járulék évnegyedenkint egy és fél forintjával lesz befizetendő. 9.. Nők számára az évenkinti járulók csak 4 fí lévén, ez évnegyedenkint 1 forintjával fizetendő.

5 5

6 Mint szabályszerű kor, a tagok fölvételére a 25 évesség van határozva; de azért egyesek korábban is fölvétetnek. Azok, kik a szabályszerű kort túlhaladták, tartoznak felvétel esetében a pótlékot minden tulmuló esztendőért 4 pfttal letenni, s hogy több évi pótlék lefizetése könnyittessék, megengedtetik, azt öt évre felosztva, évnegyedenkint lefizetni Hogy valaki tagja lehessen az Egyesületnek, köteles magát az intézet mindkét ágára, t. i. a nyugdíj- és kórházi alapra aláirni, melly feltételtől azonban a tagok nejeik a 9-ik értelmében fel vágynak oldozva. Az intézet kedvezményei Ámbár, mint az első szakaszból kitetszik, az egyesület czélja : betegség eseteiben tagjainak ápolást, a körülmények pedig úgy hozván magokkal, nyugdíjt szolgáltatni, mégis e jótékonyságnak álalános s mindenkitől egyenlőn várható élvezete az egyesületnek megszilárdult pénzereje által feltételeztetik. Hogy tehát az intézetnek állandó tehetség biztosíttassák, ezennelhatároztatik, hogy a tagok kórházi ápolást csak az első év lefolytéval, nyugdíjat pedig csak az ötödik év végével az egyesület életbe léptetése után igényelhetnek E határidő lefolytéval, minden megbetegült tag számíthat elöleges jelentése következtében felvételre az egyesületi kórházba, s ingyen ápolásra. Házas tagok megbetegedés esetében, külön kivánatukra, az intézet által ingyen biztosított orvost és orvosságot lakásaikban használhatnak. Azon nyugdíjazott tagok, kik megbetegedvén, az intézet kórházát használni kívánják, betegségük alatt nyugdíjban nem részesülnek; de szabadságukban áll, betegség esetében a nyugdíj helyett akár az intézet kórházába menni, akár orvost és orvosságot saját szállásukon ingyen kívánni Szinte a fenmeghatározott idő lefolytéval mindazon tagok, kik a kiszabott járulékot bezárólag 5 évig folytonosan fizeték, jogosítva vannak a nyugdíj élvezetébe

7 7

8 8 lépni, melly most ideiglenesen 80 fíban állapíttatik meg, mig a körülmények nagyobb summát engednek. E 80 ftnyi nyugdíjat az egyesület havi részletekben 6 forint 40 krjával fizetendi, föltevén, hogy az illető tag magának a) nem készakarva okozott betegség, vagy szerencsétlenség következtében lön képtelenné további kenyérkeresetre, vagy b) hogy korának 60-ik évét fölülmúlta. E nyugdíj csorbítás nélkül még azon esetben is kifizettetik, ha a tag nyugdíjállapotban időközben Pestről eltávozott, s másutt akár a magyar birodalomban, akár az austriai örökös tartományokban letelepedett Ugyanazon nyugdíjat igényelhetik azon tagok özvegyei, kik a 0-ik értelmében körülírt fizetéseket érettök megtevők, férjeik halálozása után, ha a) ez utóbbiak legalább is 5 évig az egyesület tagjai valónak, és b) ha az özvegy legalább is 2 évig törvényes házasságban élt meghalálozott férjével Az intézeti alap túlterhelésének igazságos elhárításául azonban a tagok által kötendő, vagy kötött házasságra nézve 8 évnyi korkülönbség állapíttatik meg, s a férjnek harminczadik éve képzi a házasság szabályszerű korát. Minden év fejében, mellyel e korkülönbség a házasok között nagyobb, a tag az egyesületi pénztárhoz 4 pftnyi pótlékkal tartozik ; hasonlóan minden évért, a mennyivel a férj a házasságra kikötött 30 évi kort fölülmúlja, 4 ftot. E pótlékokra nézve ugyanazon könnyítés engedtetik, melly a 10-ik -ban foglaltatik Azon nők, kik több mint 20 évvel ifjabbak fékjeiknél, nyugdíjra nem számolhatnak Habár azonban a tag, ki 5 évnél tovább tartózott az Egyesülethez, házasságának a 15. szakaszban megemlített második éve betelte előtt haláloznék is m eg, özvegye mindazonáltal megváltási díjban részesül, melly az egy évi nyugdíj summájából áll Olly tagok özvegyeik, kik nyugdíjas álla-

9

10 10 pótban házasultak, nyugdíjra ezen ujabbi házasság ideje alatt nem számolhatnak Egyesületi tagok egészen elárvult gyermekeik nevelésére s előmenetelére, kiknek anyjuk az intézet tagjai valának, az egyesület, külön e czélra kinevezendő gyámatya által fog felügyelni. Valamelly tag összes árváinak adandó nevelési segélydij legmagasb sommáját azon nyugdíj képezi, mellyet azoknak atyjok vagy anyjok már valóban húzott, vagy szabályszerű esetben különben élvezendett volna. A nyugdíj megszüntetése vagy arra való igények elvesztése A nyugdíjnak további kifizetése szabályszerüleg megszűnik: a) a nyugdíjazottaknak halálával, b) a nyugdíjazott özvegy halálával, c) ha a nyugdíjazott főben járó vétek miatt a törvény előtt elitéltetik, d) ha az illető egyén taggá felvételekor benyújtott oklevélben hamisítást követett el, e) ha a nyugdíjas özvegy újólag férjhez megy, de ha ismét elözvegyednék, visszanyeri a korábbi nyugdíjra korábbi igényeit, f) az árvák nevelési segélydíja a fiuknál a teljes 16 éves, a leányoknál a 15 éves korral szűnik meg, g) azon nyugdíjas özvegynek, ki nem taghoz megy másodszor férjhez, az e házasságból számozandó árvái nem számolhatnak nevelési segélydijra Az előbbi szakasz c és d pontjain kívül elveszti a tag nyugdíjra igényeit, ha a) szabályszerű tartozásait 'lefizetni kétszeri határidőn tuhelmulasztá.

11 11

12 12 Szolgálathiány eseteiben a tagoknak tartozásaik lefizetésére egy évi várakozás engedtetik. Hosszabb elnézéssel az egyesületi választmány egyesek iránt csak rendkívüli esetekben élhet. Elenyészik továbbá a nyugdíjra való igény, ha b) a tag önkénytesen rendes katonák közé állott. Kénytelen katonává létei esetében, a választmány belátására bizatik, az illető egyénnek, eddigi fizetéseivel aránylag váltságdijt határozni. Kedvezmény kereskedők s kereskedőgyakornokok javára Itteni kereskedőházak jogosítva vannak az egyesület ápoló intézetét gyakornokaik számára használni, megengedtetvén nekik az 5 pft beiratási díj s 2 pftnyi évenkinti járulék lefizetése mellett, minden egy személytől bár melly név szerint nevezendő gyakornokaikat ezen intézet jótékonyságában részesíteni, ha a sö és 2-ik feltételeinek megfelelnek. Az egyesü let kormányzása Az egyesület kormányzása 36 tagból álló választmányra bizatik, melly 18 Budán vagy Pesten lakozó független kereskedőből, s 18 Budán vagy Pesten szolgáló kereskedösegédböl áll, s mellynek élén egy elnök és két igazgató állanak. E két utóbbinak mindig független kereskedőnek kell lennie A választmány fökötelességei: a) Gondos őrködés az egyesület vagyona és minden érdekei fölött, b) tagok fölvétele, c) nyugdíjak, váltságdíjak és nevelési segéd-díjak folyamatba tétele és megszüntetése ;

13 13

14 14 d) egyesületi tisztviselők és szolgák alkalmazása és fizetéseik meghatározása, e) az ápoló intézet rendes költségeinek megállapítása, 0 a pénztár, számadási könyvek és lelettár idökénti megvizsgálása, g) az igazgatók és igazgatói segédek megválasztása, mindig 3 évre. Az igazgatók közül egyik mindig keresztény, egy pedig izraelita vallásu legyen. h) Érvényes végzés hozatalára mulhatlanul szükséges, hogy az elnökön, vagy annak helyettesén s egy igazgatón kívül még 12 vál. tag jelen legyen, egyenlő szavazatok esetében a kérdést az elnök szava dönti el Ezen ügyek rendezésére a választmány havonkint szabályszerüleg egy ülést tart, mellynek napja és órája az egyesületi elnök s annak távollétében az igazgatók egyike által határoztatik meg. Szükség eseteiben rendkívüli választmányi gyűlések is tartathatnak Az intézet kormányzási ügyeinek könnyebb és rendesebb vezethetésére a választmány kebeléből két igazgatóság képeztetik, mellyek egyike a nyugdíj-intézet ügyeivel foglalkozik, másika ellenben az ápoló intézet kormányzásáról gondoskodik. Mindegyik igazgatóság öt tagból áll, t. i. az igazgatók egyikéből s négy igazgatói segédből Ezen igazgatói testületek kötelesek folyó ügyeiknek meneteléről a válaszmánynak havonként tudósítást adni, a választmányi végzéseket pontosan teljesíteni. Közgyűlések Az intézet leglényegesb ügyeinek eldöntését az egyesület magának tartja fenn. E hatalmat az Egyesület közgyűléseiben gyakorolja Évenkint egy rendes közgyűlés tartatik és

15

16 16 pedig a minden uj év nap előtti vasárnapon. A nyilvános meghívás erre az elnökség által történik A közgyűlésnek tárgyalással fentartott legfőbb pontok: a) Elnökválasztás, melly a legidösb igazgató elöülése alatt átalános szavazat-többség szerint minden 6ik évben történik. b) A választmányi tagok választása, melly elnöki kijelölés következtében keresztény és izraelita tagokból egyenlő számban titkos szavazás utján szinte három évre történik ollyformán, hogy a választmányi tagoknak egy harmada évenkint megujittassék. A kilépőket az első két évben sorshúzás jelölje ki, s a kijelöltek újólag m egválaszthatók. c) Hat tag kijelelése (t. i. mindkét osztályból három) a pénztár és főkönyvek megvizsgálására, mellyeknekévenkint a közgyűlés elébe kell terjesztetni. d) A választmány által évenkint adandó jelentés következtében az Egyesület összes ügyeinek megbirálása. e) A választmány által az intézeti kormány külön ágaira nézve javallatba hozandó szabályok helybehozása. f) A belépti díjak és évi járulékok idönkinti fölemelése vagy leszállítása, ha t. i. az alapos számítás által támogatva a választmány átal indítványba hozatott. g) Idönkinti fölemelése- vagy csökkentése a nyugdíjnak, a mennyire az a választmány véleménye szerint az Egyesület pénzbeli állapotához képest lehetséges vagy kívánatos. h) Az intézet végképeni feloszlatása, mellyhez azonban az egyesületi tagok két harmadának egyenkinti beleegyezése szükséges Szükség eseteiben a választmány indítványára vagy kívánságára rendkívüli közgyűlések is tartathatnak, ezeknek tárgyai azonban a megelőző szakasz f, g és h pontjai nem lehetnek.

17 2

18 18 Pénztár és számvitel Az egyesület jövedelmeinek és kiadásainak kezelésére, a számadó könyvek vitelére fizetett pénztárnok alkalmaztatik, ki a reá bízott vagyonért kezességet képes nyújtani Hogy a pénz a pénztárban haszon nélkül halomra ne gyűljön, a negyedévi jövedelem, a legközelebbi havi szükséget kivéve, kamatra kiadatik A nyugdíj és ápoló-intézetek elkülönzött alaptőkéje és jövedelmeik szinte elkülönzött kezelés és számvétel tárgyai, s e két rendbeli pénzeket semmi szin alatt összevegyíteni nem lehet A beiratási díjból a fele, az évenkénti járulék és pótléksommából pedig a harmadrész évenkint az ápolóintézetet illeti. A korkülönbségi pótlékok a nyugdíj-állapotot illetik A pénztárra és számviteli könyvekre nézve az ellen őrködést a két igazgató ur viszi. Az Egyesületet illető s vagyont érdeklő könyvek és kötelezvények külön zár alatt tartatnak, mellyhez az egyik kulcs az elnöknél, másik az igazgatóknál van letéve A pénztárnok kötelessége naponkint zárni naplóját, s a jövedelem és kiadás iránt a válaszmánynak havonkint kimutatást előterjeszteni. Az egyesület pecsétje Nagyobb hitelesség okáért az egyesület minden irományaiban és okleveleiben saját pecsétjével él, melly az egyesületi elnöknél van letéve.

19 19

20 20 A választmány felhatalmazottsága A választmány fel vagyon hatalmazva, legjobb belátása szerint mindazon utasításokat megállapítani, mellyekhez az illetőknek magokat a pénztárnál és számvitelben, a tagok fölvétele körül, s végre az ápoló-intézet kezelésében szabniok kell, s végre mindazt ideiglenesen elintézni, mire nézve itt gondoskodás nem történt. V é g je g y z e t e k A választmány és kormányzás gyüléshelye mindig- Pest marad Az ezen intézettől nyerendő nyugdíjra a választmány semminemű letiltást, vagy lefoglalást el nem fogad. Török János mk. egyesületi elnök. Frölich Frigyes, egyesületi igazgató. Kanitz Manó, egyesületi igazgató. N ád o s s y István, \ Sandtner Vilmos, / Spitzer Gerson, / választott tagok. M a n n ó István. í Eigner Simon, ; Engländer Zsigmond, egyesületi jegyző.

21 21

22

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya

1870. évi XXVII. törvénycikk. A valkány-perjámosi másodrendü vasut engedélyokmánya 1870. évi XXVII. törvénycikk a valkány-perjámosi másodrendü gőzmozdony vasut kiépitése tárgyában 1. A szabadalmazott államvaspálya-társaság déli vonalából Oroszlámos és Mokrin állomások közt Valkány község

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j ~Ilr~t~lt Irományszám : i l ~ 13~. Érkezett: 2006 M Z 2- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselőcsoportja Képviselői önálló indítvány 2006. évi... törvény A tizennegyedik havi nyugdíjról L A társadalombiztosítási

Részletesebben

Az 1848-as forradalom Magyarországon

Az 1848-as forradalom Magyarországon Az 1848-as forradalom Magyarországon Javasolt feldolgozási idő: a feladat értelmezése, források elolvasása 1 nap, az összefoglaló elkészítése 2 óra 1. feladat A feladat az 1848-as magyarországi forradalom

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Gyapjuszövetgyáregyesülef

Gyapjuszövetgyáregyesülef A Kőszegi P o s z t ó - és Gyapjuszövetgyáregyesülef i A la p sza b á lyai* S z a b a d királyi Kőszeg városa lakosinak azon indítványa, miszerint a helybéli kedvező körülményeknél fogva kebelében posztó-

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐK KÖRE alapszabályai

A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐK KÖRE alapszabályai A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐK KÖRE alapszabályai BUDAPEST 1947 VILÁGOSSÁG RT BUDAPEST Kiadó: Jakubetz János Világosság Rt, Budapest. Felelős vezető: Eperi István Tagsági járulék heti 1. forint Munkanélküli

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács egységes szerkezetbe foglalt, a 2010. április 28-ai Közgyűlés által elfogadott alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Alapadatok Neve: Országos Burgonya

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TOMONTŐK KORÉ

A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TOMONTŐK KORÉ A BUDAPESTI BETŰ- ÉS TOMONTŐK KORÉ Tagsági járulék heti 1. forint Mun kan é l kii ll scg é ly : 52 heti befizetés után 91 napig* napi 2 forint 320 heti befizetés után 126 napig napi 2 forint Ennek kimerítése

Részletesebben

A Feministák Egyesületének

A Feministák Egyesületének A Feministák Egyesületének alapszabályai. (Az 1910. november 18-án megtartott rendkívüli közgyűlés elfogadta szövegben.) 1.. Név és székhely. Az egyesület címe: Feministák Egyesülete. Székhelye: Budapest.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

DEBRECZENI TORNAEGYLET ALAPSZABÁLYAI. 1.. Csim és pecsét

DEBRECZENI TORNAEGYLET ALAPSZABÁLYAI. 1.. Csim és pecsét A DEBRECZENI TORNAEGYLET ALAPSZABÁLYAI. 1.. Csim és pecsét Az egylet czime: debreczeni tornaegylet." Pecsétje: egy tölgykoszorú, az alapítási évvel és debreczeni tornaegylet" körirattal. 2.. Csel. Az egylet

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

Hatályos: tól

Hatályos: tól Hatályos:2017-08-04 -tól Bakonyszombathely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete. Bakonyszombathely Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata:

Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata: Melléklet az Erd. Muzemegylet" 3. számához. Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi rendes közgyűlésének Tárfysorozata: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Titkári jelentés az igazgató választmány

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ATHENAEUM DALEGYLET ALAPSZABÁLYAI BUDAPEST, 1902.

ATHENAEUM DALEGYLET ALAPSZABÁLYAI BUDAPEST, 1902. AZ ATHENAEUM DALEGYLET ALAPSZABÁLYAI BUDAPEST, 1902. AZ ATHENAEUM DALEGYLET ALAPSZABÁLYAI. A dalegylet czime, székhelye és czélja. 1.. A dalegylet czime:» Athenaeum Dalegylet«. Székhelye: Budapest. 2..

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2/2015.(II.26.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület alapító tagjai a következő Alapszabályt

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

A»GLOBUS«NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI

A»GLOBUS«NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI A»GLOBUS«NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI 1923 JULIUS 12 BUDAPEST, 1923 AZ INTÉZET SAJÁT NYOMÁSA A társaság célja, cége, székhelye és tartama; hirdetményeinek mikénti közzététele. 1.. A

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell:

1. Hatásköri és eljárási szabályok. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli ellátások esetén a jövedelem igazolásához csatolni kell: Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Kny.C 13,416 »GLOBUS« NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI 1923 JULIUS 12 BUDAPEST, 1923 AZ INTÉZET SAJÁT NYOMÁSA

Kny.C 13,416 »GLOBUS« NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI 1923 JULIUS 12 BUDAPEST, 1923 AZ INTÉZET SAJÁT NYOMÁSA Kny.C 13,416 A»GLOBUS«NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNY TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYAI 1923 JULIUS 12 BUDAPEST, 1923 AZ INTÉZET SAJÁT NYOMÁSA A társaság célja, cége, székhelye és tartania ; hirdetményeinek mikénti közzététele.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Rendelet 4. (2) bekezdésben szereplő rendkívüli támogatás szövegrész helyébe a támogatások szövegrész kerül.

A Rendelet 4. (2) bekezdésben szereplő rendkívüli támogatás szövegrész helyébe a támogatások szövegrész kerül. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. Társadalombiztosítási szakfeladatok

Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. Társadalombiztosítási szakfeladatok . (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. (Születési hely, idő) KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2017. október 4. 9.15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

LAKBÉR ÉS KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSI DÍJ HÁTRALÉK RÉSZLETEKBEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSE IRÁNTI KÉRELEM

LAKBÉR ÉS KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSI DÍJ HÁTRALÉK RÉSZLETEKBEN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSE IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY ID 114 601 0024

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Tisztelt Közgyűlés! 2. napirend: Az Alapszabály módosítása, kiegészítése Az Alapszabály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/ /2009. ( ) Ör. számú rendelet módosításához

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/ /2009. ( ) Ör. számú rendelet módosításához Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő- testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben