Lapunk mai száma á jövő heti budapesti rádióműsort hozza Hatvankettedik évfolyam 9. szám Szombat, március L

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapunk mai száma á jövő heti budapesti rádióműsort hozza Hatvankettedik évfolyam 9. szám Szombat, március L"

Átírás

1 Lpunk mi szám á jövő heti budpesti rádióműsort hozz Htvnkettedik évfolym 9. szám Szombt, 94. március L i ^ J \lé\i\li>ud: néhi \\ ti\! W > \ POLITIKAI. TARSAIVIMI > v ÖZGAZDASAGI LAP Főszerkesztő: (i V \! tiyi LA l>r 3 6 f i / i' I e s: Egész évre lt Pengő, félévre % Pengő, negyedévre 2.5i Pengő. Egyes példány fl.20 f'cugn. Felelős szerkesztő IVALLAY KM)HE DK. Szerkesztő Ii\RANt\\ JOZSKF l)r. Főmunktárs; SZOMBVIIIY VIKTOR. S/erke*zloseg es kidóhivtl Vátlr uvva 29. Megjelenik minden szombt u. Kézi ml ok! IPMII uhuik vissz. bánásmódról j frh&kcj tiú irintkezési mndnrro! nrlt megint szó igz ugyn. h>gv tnk ú íy közbeszólás furiuájhjn - városi pénzügyi bizottság legutóbbi ö!é>én. Amikor ugynis p*uv.ügyi bituttság szemrebbenés nélkül, >öt ^AoeLüs lelkesedéssel megszvzt tisztviselők pc>t illet menyeit es drágsági pótlekát, z egyiá biz dlvgi \A X inegjegyczle: De /tn bán j mk Íeie4kel tisztességesen A közbeszólás sjnos mé^ mindig időszerű, jóllehet r h!> ízben hngzottk el mr hsonló pns/uk illeték os Itelven is, nyilvánosn is, söl lpunk is közöli néhányt ngyszámbn beérkezett hsonirgyú pu*sz~<islevelek közül. A pnszkodás bonbn csk elhngzott, mín! pusztáb kiálló s/ó. Pedig ideje v)ln már * érintkezési tónus megváltztfásáititfc, vgy leglábbis enyliíiégének. Nem fogdhtjuk el védekezési, hogy mi, munkávl túlterhelt hi \tjjnok idegei sínesének kőiéiből, mert éppen z különös, hogy pwuisz rendszerint nem mgsbb rngú, tehát z idősebb k:>roszlál>u tisztviselőkkel s/cmbrn merül fel. kiknél már k->r és kö/ikzi viselői pály kétségtelenül idegőrlő mlmi Isin eltöltőn hssszubb idő vlóbn InttokoUt tehetné z hírességet, h.iuem tőként fitlok, tehát meg csk pályáji'k kezdetén lkttókkl szemben Mgunk is belátjuk, hogy soksz >r mg közönség is türelmetlen, de semmi esetre sem ismerjük el. Iing.* ttszlejelicn l;»níu». A mgyr ember lptermészeténél fogv mci d j iiibidenkhiek, de különösen hivtlbéliek neu z ülő liszte!elvl. h nem is áázloskodik földig. Ezt zonn.ni elvírj önmgávl szemben is. H tehát elveszti is iiéh.i-néh.i türelmét, kínnk moubg meg vn z lpos ok. Ftóvég^e mindennpi r dndját vég zö ügyféltől sem lehet kívánni, hogy «ó nélkül várjon fél. vgy sokszor e ész órákid, míg tisztviselő und; íio!vssák / uj^ágnl. megírják mgánleveleiket, megbeszélik egymás kör.ött n ipi i:i!rinál»t és pletykákt, sem zt. h*»gy szó nélkül eltűrje tisztesség htárit túllépő kurtíures.i hngát és bánásmódot. Máshol kell tehát hihát keresni. \z bj. hgv nem láiju\ meg még mindig egymásbn.sz egyf'rrmán írtndó embert, nem becsüljük rn!»g egymásbn z eg\f >rr; isteni szikrát, i lelkei, hnem?g :i sokszor túl/:>ttn hjsz djuk tekint: '>!. S/ó sims réd. tekintélynek keli le un. ne teled jük ztmhn. hogy nem hivtl dj meg tekintélyt" \ belölföj ; nek.!inem hivtlink mgdrlás. viselliimlése. képességei dj ik m-g i betöltött tiszt-ég súly 5. \ lekirdélvt kirröszknlni nem lehel, csupán kiérdemelni. Evvel szenilr:i léptül-nyomon tlálkozunk \ kö/nn idásszerüe oly szellemesen jellcmz/ll k.tékpáns típussl, mely lefelé tipor es r.igd:d, feltek pedig hjtőiig. Az ilyen escher, h csk egy cenümélerrel h?!mt f sl>h polcol tölt hv másiknál, már in'míküvcleli ettől másiktól z dé/ml^s bok;:7ásf és b:ijlongásl. melyet ö mg-» felfelé legngyobb élvezettel gykorid. Az kivhivlhr* Indi jól. hogy u közönség z ö munkájár, sőt in A Kormányzó szózt nemzethez z árvízkárosultk megsegítése érdekében ILrriln MIKHJS. Mgyr-írszáu k -r máiiyzój:!. kedden ^sle :i követ ke/ó leglelsnbh kézirt'ít illle/le gróf Teleki l'á! minis/ten-lniíkhű;' Kcd\ r.s í IJ-IJ! I rli-ki! lsnu-t árvíz Mijt >!LÍ A A ors/á^ te rületénck tekintély*-, reszel, lete/lék t*zl rs.i >á-»! sz >kthtnui rspliékos időjárás kóviike/lében jeientkezó hí h i/ek A leoiigy») > pus/lmás képéi multó -irszái»iv.szi k k felett tett r<*pön ulitioii insin is nii'^gv őzöd - lem ról. h'>g\ ezrek vállk hjléktlnokká, ház.tik összeoml >ltk. álltállományuk el j;u színit, fel.szerel/'síik odvi'szetl. A \ ilági/oiiiiki eseményekkel kpcsoltbn /, ország eyv'elemes társdlmánk z utóbbi két tv foivmán óriási áld >zlokí kellett hozni házé nk Ik un mrdás cs j»')vö jenek hiztosítás én lekében. A tvlyi árvíz idején zonbn nemzet megmuttt zl is. ho^y ÍÍNÍ'II súly ^s megpróbálttások közepet le fok )Zolt!>bn öszszelii. miiiikn m^vr bjái szeri'nci-k'ilcnsvgét mj üdének te kinti és vlmennyi hígj lestvéri s/.crciettcl si*'l egymás niegse«ítésére. Az árvíz álll sujt dlk közóll ez lkl. nn! is kub'inöseu ugv számmi viiniiiik olynok, kik sziikós viszony»k ko/óll inek é; nehéz munkávl küzdenek megélhetésééi, ivek mc/úg/dságre nézve oly szerenesélli'nűl lkult elmúlt e.sztcndú után z idé-n még sokkl kevésbbé vnnk bbn hely zetlien. le»gy z elveszeti jvkt in-k ercjé-luil I*> hssák A nu.gyr koálvi b-íuvédség, (>oiiiri htóságok cs z ár\íztól sujt -lt vidékek lk-isság példát dó onfeláidozáss! siettek bjbjutotl!; megsegítésére es pus/iliéi eleimnél Hteki'ii keresztül folvttolt Inisies kuz delemben megun uh lb k zk mit uuy menteni lehetett Meg \ g\»k gvoz.ud ve rról. \\<»g\ e iu UL*S p»ld.ütdl I serkentve, z állni mellett téirs dlom is ki krj w-imi mg részét megsegítés muukájhól Uáruii lyeu ke\ eset is. He djon un ml cuki A hldéktlnul mce.iuditndift -jyuj tés intézésével e/emiel meghízom is* felkérem!i»gy z árvízkárosultk ál lmi cs társdlmi ut m \lő mt*^* segítésére szükséges inlézkedé'sek<^ legye meg Kell liudpcslt II. tüll ex i fidinu^hó líő A miniszterelnök Telim ás inuv;.!' lársdlomhoz! Mgyrország foméllöságú kormányzój h uti hg:\»ls'»bh kézirtot méltó/tt ott hozzm intézni. A iégmgshh helyréit jé.lt telhívs érteimé ben zzl kéréssel f»rdu!ok mg\ r társi lom mindén egyes tgjához, hogy bármilyen csekély dománnyl is. de tehetségéhez mérten mindenki siessen bjhjut»: honfitársi megsegítésére. Március 9-én (vsárnp) lesz gróf Csáky István külügyminiszter elhlálozás mitt elhlsztott ngyválsztmány! ülés Dr. Zsindely Ferenc állmtitkár, cz Országos Központ kiküldöttei, vármegyénk felsőházi lgji es országgyűlési képviselői nogyválnsztmáryi értekezbten A Mgyr l*-lcl Pártj mi idők ngy eseményeinek megfelelően csendes, céltudtos párlélet el él. de legkisebb községre is kiterjed*> szervezeteiben folyik nemzetépítő munk A Ml'.P országos vezére és vezetősége z ország vlmennyi várnu*gyéjéhéii és törvényhtóságáb.! f ilylíj megkezdeti munkát, soroztosn ugvváisztmánvi úlésekcl lrl. melv üléseken párt vezelöi részletes tájékuztlól dnk országunk kül- 0-> belpolitiki kérdéseiről. Vármégvénk é i s törvénvlmtóságunk nny \ álszthiányánk clmr<lt ülését f. év március hó íh npji d-dilölt fél I i órkor trtjuk \ár:ik'íiyénk igen síikkor jóinfbdbir.i vn ntb. i, lehl nyeregben erzi m^ál és b;i például mindjár! ifisnhu.i. csjk cukurji gyiroílál>n leljevjl is ideiglenes szolgáotlob már IIH ekiüön! özteíet! tisztele? el vár z ügyes-lijs közönséglöl. me»'l kü!önben mjd megmuttj.!i«>gy... I! z ilyen embernek. pedig vn belőlük elét*. lollkf'sf dn ik kezébe, zl ö már pllósként kezeli s néh! Itli Mihályt utánzó pázt vájf h'izrí lm^k szellemnek meg kell szűnnie. j euró )d!e!?;bég v:m ki'nkulól;n. melynek egyik kitűzött crlj.! miiobu osz!ályrét'lí/ödes kikü^fdxv Jése. A népt irányzt ez. melyet /:nhn egyelőre cs:ik hirdetünk és h:rnf*ozltunk * elvárjuk, hogy zt másk kövessék, mgunkr zonbn nem s/éklie'yén Komármb :, kultúrplotábn, melyen megjelenik d r. Zsindely f-'i-réuc állmlilkár. lo\-ábbá megjelennek ;ÍZ Országos Központ kiküldöttei, nemkülönben vármegyénk területén lévő ft Kőház lg >k cs *v-s;*'i-.-- gyü!ési lo'pv iselök. A ngy érdeklődéssel vári komáromi és Komárom vármegyei ngvválszlmányi ülés bizonyéir jelenlos eseménye lesz országunk és vármegyénk politiki életének nnál is inkább, mivel z ülésre szer\eze leink wzcínségei teljc.^ li'-tszámbn jel; ul - kczlek. A ngy válszt mányi ülés után kö- trlhik kötelezőmet. >!s z elv és más v.dóság. \ lünvgeke? m^/gv.jú népidéi»el / einjerek szerelik s.rá! érdekeik szerint nixigy irázni. Szóbn moidíiiki népi. gykvr: síln ;zo:)b» f : csk fölfelé >z,reíi euiberlársil. í völtik z emberfők I;»reszniél. egvéni álformáiódásról zonlin szó sinc T;ií!fuk jól. hojjy ember és eniirer kö7?:tl mindig lesz külöbsé;;, így tertmteíí me^ bnnü'ikv! iz Isten. Ámd f * éppen z cél. Irigy ezt szle< kiilönlisége? ne ériztessük teru egymás kárár, hárem es'i egyniá-; jvár. Ay erö^ebb álij >n gyíugéíd> védelmére, támigb:s;'irj és segítségére. Küicnösrn áll ez közlívztvi e- híkre. ikiket e/árt fiz;dnek s kiknek így ez kimondott kötelességük is. npján Ilortln s K brol I eleki l^il, k felhívás Az d imánvok befizclhetök mgyr királyi p fstlkrekpen/.lniáj Az ár\ izkárnsuibikért elnevezés ltt nyitott löu.tlml számú csekkszámlár Bizton remében es liis/i-m. Iiogy mimlenki szí\ tsi'n h»zz meg áldó ztál zoknk z érdekében, kik z árvízveszedclem következtében úg> szólván mindi'n ingt jvuk íl el vesztették broí Tiieki I'l ni. kir iiiiuis/h-rehmk zös ebéd lesz Központi szállod különtermében, melyen megjelennek * vármegye, város és községek politiki cs társdlmi vezető egyéniségei is A teríték ár. ön pengő Az elh'-dn? vló jelentkezéseket I év március h<«- o. npjáig kell bejelenteni szóvl. írásj bn vgy telefonon közp mii párlj irodábn Komárom. Deák l'yreur u '. sz.. lelefon 8.). M e g ö l t f ü s t g á z K é l k o m á r o m i g y e r m e k e t Megrendítő gyermektr^édi jts/ó dou le kedden z Erzsébet-szigelen. f(á* Co/r]. ki nz egyik dcs/ká\l borított munkásházbn lkik, bevásárolni ment városb, miután két gyermekét, háromé\es Kós Pált s kétesyiendöfc Kósi Julinnát lkásb zárt. Pár óri távollét urán \ issztérve, z sszony rémülun látt, hogy ház jtján s b-) lkán íüsiözön zúdul kifele. F<lszkírotut z ílói s borzlms látvány tárult eléje: lhushn levő egyik ágy iángokhmf állott, másik ágyon kit gyérnek hotrn feküdt. \ tüzet hmrosn eloltották, l t ki szállott orvos megállpított, hogy gyermekek hlálát tüstgázmérgezés okoz t. \ /Li.uo/^ég egyelőre nem tudi még bizonyosn megállpítni, bogv kelet ' b'zhetcti szerenc * ^ég. lo hevese í két gyermek vlhogyn gyul, idi szo])ábnn s pneggyujiott z égó kályhán. A gyufát ztán z ágyr <"W'.- lángot Me. T.ekü! m tudtk, nr.rt lkás pjv zárv volt. 4

2 HfiW"n 'üiw. * r T 2. oldl. KOMAROMI LAPOK KM. március 4 ív. b T rr Mr%;hü!e*es beliféknél, rhcumukus és köszvényes fjdl máknál, vtegfájdlm knái, fejfájásnk vlmint izületi- é\s tgfájdlmknál, gyorsn é,s biztosn htnk TOdALtblettk Onosok ezrei jánlják, tokát Ún is bizlomml vásárolhtj. Te^en még m egy kisérlelel Kérje kifejezetten kiváló htású TOÍiAL-t. Teljesen ártlmtln. Minden gyögyvzertrbn I' M. ^iw, Komárom ifjúság is Mécs mögött áll! mit Nem kell hm éhben l>< *zelni sir.-nl. hu> h'lentvlt e^ mii jeleni ui:»«l í* lel- * idek if jusuimik Mcc* h>/io. \/ eln\uml;in sölel eb/kii j.dkui o j'leníelle» hjnli h.ir.nuwi) -I. forró, l/s vzi- * fink keser\e hiiiíoll rlwoluák éneke'-ben. ó jelenlétié * iew!l.i^t elr- XIIM 'giinkhen. ;«r\.i*uuiinkh.i»..minden, mi I eh ideken li>/i«^h*ol. s/epmgel. im/ v */oekiln end^tm tíel. eerlnrev ;drwlo* mi^rsgol j l.n e I: >lee> Ls/lo nejével forrlt ikv* elváls/ihttlnul. S kkor, mikor üt \l!ll virrwlo. ehrr^/to szerepek hordo/l r^hllmk s/örn \ u terhel, mik.tr h ij- H/OII ni;ií^> rkt nt lll \rll MPII.I ir. m «^nu»ido. {.iiikill'n hillel. kkor bloldli orimiimnokbii liikijn liberó kpillm in ir\m H/ iss^bol s/iilrleli sjlo íll\.ik. ki\ nem mi llok rr sem. hngv Mér* l,*/lo vir-^/ijjid mes:- olrffák. fizetett g)ülü!«*!tik sirt fnee^en- Irtl Mér* l^zlór.i * rj: keres/! id z etfoz Felvidék s/oeíáln-m JÍOII Jolk.i/ú keres/!* m in.ii:}r iljú*á» ir. Inednek zonbn JH-NIÍ eb/.ikák r n\észlelt írneg}ervkm. h /t gondoljk. hog\ HMS-t írunk. \ in tí>r lr%d.il.im s/in/-jv Mec> Ls/lo. illrt\e / új >zoei;dis mg>r nepi»omlnl il me!b sorkozik fel elelrelillr. I nu ulurlük MiléNé" <* N/oinorii lo\.igj.nl. de IIUÜ>r \i- < ek eges/het;."* h.m^j! küldjük feléjük IIIOIMI mriiieiilokeiil: II e */eiuive> kezekkel. / epülo worili* Ms} ror*/i» flitól! Mees l,;i«/ln mm szorul védelemre. hel\ette br^/é'.nek e* mögölle felork4»/nk / új. >/orili> M^\ ror>z ig /*/lj i m.ej^r liiiuig s/á/e/rek R szi*i«'/.*«'k kö/l mi is. kenittromi il iu* IÜ. Amíg Oh lszik Ö Ddrmol cícigoíik. Nyugodt lvását r.em zvrj. mpqis n.cghorz repgc'r^ enyh* cs fájdlmtln kiürülést. Hshjtó: K o m c r o m v á r m e g y e é v k ö n y v o z 94I-ik esztendőre \mmt már röviden jeleztük, dereks munkát véuzetl ti u láss K. László hírlpíró, M :* szervező titkár, mikor kidt Komárom vármegye" Kvkőnyvél. mely igzán hézgot pótol különösen záltl. hoi^\ e^v terjedelmes ei ml árát tláljuk benne \ árme^\ ének és vármei^ve lerúb lén levő községeknek, isknláknk közintézményeknek. Vlmikor, mé^ vitib!n>rú -loü <Ir. Alpy (iylilávl szitkeszteltúnk üven meiívéi és ván»si eírntárl és zót ni*y szünet álloll be. must ztán ez pe>tolv vn. Az i{\kön\\höz z élőszót l\ e \ i e / k y István láspán írt. Me^v«'ízö szvkkl hívj féti z f-akónwre z <»lvsók ii- ^velmét. Mjd \ árme<íye teljes eim tárát tláljuk különböző bizottságokkl, ztán vármegye összes közvéüeire v >- ntkoz«> nélkülözheti Ilen dtt»kt leljük rlös/ör körjt uyzosé^ék sz< rinl bi^osztv. mid áhéeen-miben. A vármegyében mükéxlo iskolák, tnintézetek, hivtlok közérdekű intézmények kerülnek sorr A vármegye tisztikránk reképsorozlát is U'löleli htlms kötél. mjd értékes sz keik kek követ kéznek közigzgtás különtíözo ágivl kpesollhn. A vármeftve népviseleléröl. e^t>es kéizsé^ek miikimleséré)!. várim^e nevezetesebb i )r- \állltiról. vármegye é»si esládjiré>!, ;i várme^\e állmi és muánméneseir*>. tti Kszlerhzy urdlom uzlsáiíárói és ipri üzemeiről, u me^ve állmi és inuán^z<isái*in>l. nyol»i» bér^zdsáíiirói tlálunk énbkes és i^en jól sikerűit ké K*kkel dís/ileli eikkeket z I v- könyvben, mely zárdékul kó/li vrmei^ve fön-ndiházi tgjink és kép\ iselöijiek névs-.irát is \ ilis/és kiállítás kssi Grfik nyomd ízléséi dieséri. \ Komáromr vv ntkozö kt pek Métroez hrnö kom;'tr>>mi ( lémiykéjiész sikerült lkotávu. Az Kv könyv.szerkesztősébe eddiu Sátor ljújhel\en volt de most már K >- mromb köllö/öti ;i I) x -ák Ferenr uee.*; szám lá. Ml'l' helyiségéin*. A héziipé^lló kémyvet melegen jánljuk olvsóink szíves f Ínyeiméire. Ar fűzve r. díszes kö é»su'n S I' Kphtó - ti fente eim ltt Minden Nő vágy szép rcbőr! Kphtiió Lohse Leil erem és púder, vlmint Cmphor rcszesztől böre csodás lesz! D O B O S illtszer- és fotó ü z l e t b e n Komárom, Vármegye-utc 9. A v á r o s n e m f e j ő s t e h é n Kzl nie^állpitrisl zonbn seho-\ sem krj mi kozónsétfünk tud»- másul \enni. Már álllános s/ dwissá vált. h:>iív mindí'n lehelő és lehetetlen eíinen városhoz fordulnk lámoi íilávrt mgánosok, i-oyesulelek. in-» léznu'nyek, lkultok e.o\",iránt I\ltol,» nyomorul I. dóssá o h n i'ubl )kh'». in^s p<')td('»\ l viskod(> vár»s ó \;ir seoélyt mindenki, melynek leljesilöképi'ssé^éi n *JU é-ves cseh öröksi'o. :\ leemeltsei;. z elmrdóiisáií és rendeletekké! n\ «d\áh sózoli kötelességek úuy is \ érlelekiu próbár teszik. Azt kell már hinnünk h t.gy direkt rr íelle \ é-sre lpítnk \ n\ (SÍI lel eke! és lkultokt, h *ny \roslol mjd esk leesik \ioni. A pénzügyi bízolisái^ h^uh^bbi ülésén is nem e^y ilyen kérelem kerüli terítékre. A/ e^yik kereiintéző lehetségesnek in.ndoll gyermeke neveltetésére kér k<»ztáino^lásl. másik, tnulmányi vé^él járé) örökixd'oiídolt gyermeke számár kíván ejjy kis tnílási segély I. k Ti lön ben nem tud j befejezni tnulni nyil. ;i hrmdik hszonbér elengedési kér. mert esk nem kívánhtj \ áros. hoi»y polgári im ueléuculjenek zzl kedvezte: -ínyei. melyet k< innány rendelet s/b niein OLÍVT irmán iniudenkiiv. neííyedik liléd.tikosán szerel né l.érl fi/dni. holott /! niindenidl ( b»re fizetik, z é) ödik min! ifjúsági c-s»»orl. zászhit kíván városléd és ine-ovélől. mer! /ás/lé* néikul nem élei ei^v ilveu í reudkívid iimjyb-iilossá.m'i lkú!.il élele. iidiál uyib.ín közérdekréd vu szó. hlódik. de mii borsátk - iz/imk res/iete/ésbe. me.uy ez z öö pont - hó! állo lárnysoruzl ül p mlju keresztül \ pén/u^y i lúzoltsái> /.oiiiin v/- útl! szigorú volt. 2 kérvény közül csk bel l Iá II teljesíthetőnek. lobbii elutsított A komáromi nltnpiépitészfíti hivtl keres perfekt hvi 08 P fizetésért gépírónőt Kr»ilők *-«hldok ne kisrrlete/zenpk. Jrlpiuk* -.'r> pn inirii-*r.i I )^Ak FVr»»nc u. \ s/... ^04 <.rnig. zik. i-zért számdássl és felelősségei lrliizik köznek, éspodifí nemcsk nyoj. hnom írköicsi bdch'isséísígtd is. S h zt krjuk, ho^v z ndó/ó poloár pnsz és zúgolódás, nélkid l vljesílse ké)leh»sséiíél. éiiíy i:ieü kel! ól t^yö/nünk rról. IKI».V tlófüléroi vlotmn közc*éll sz diáink. De h /l lálj / <lé>fizebe hoo\ z o kontójár nnovlelkfísköduek és jószivi'isködnek várostyák, űoy megrendül bizlm közügyek \czeléseben Már pedio VA bizlom kő/ ineuny Hívásnk eleu^edht lel len feliéleit', főként in. mikor várostyák heliioyminiszler kinevezése és nem xálsztás folytán jutollk megbíztásukhoz Féj I ibor prsztság megszervezéséről A Jóki K^yesübt szbdegyetemi < lödássoro/t keretében szombton, b'br. 2 2-vn héj Tibor, Szí'ehenyi My vr Kuhúr Kgycsük't lévi titkár trtott elődást Kultúrplot képtártennélhmi. A n^vértékű s íontostáruvű eiíxulás nem nnyi bllyté>ságot érdemelt voln, mint mennyi megjelent rjt: úgy láíyzik, Jóki ihrosánk közönségében nnyi Inhiir-érdcklödés sincs már, hogy egy kis termet megtöltsön n A/ elődás előtt Pálos Ferenc dr., Jóki Egyesület kulturális szkosztályánk elnöke üdvözölte megjelenteket 2 elődót. Féj Tibor mgyr prsztság megszervezéséről beszélt, zokról módoztokról, melyeknek s révén tdii népét fel bhet s üd kell emehú mostni elhngytottságál>é>l. Meg kell érteni végre. hog\ népet nem lehet felülről kwelni, b kell szállni hozzá, lulról k<ll ke/deni kulturális, gzd- gi. erkölesj megújhodásáért delmet, d< esk olyn lélekkel, olvn szándékkl, mi tiszt (Jszinten kel! kezei fogni /tuvl, nemcsk ünnepélyeken szónokin tokkl. igzi urúpiságunk; zzl muttjuk tneg, mondott Féj Tibor, hogy menynyit tudunk dni Furópánk kuhuíbji \ ránklwm. Fmiek kultúránk népben I f t ívesen let le. sót elulsílh ddi \oln IIH'K löbhct is. * De már ez is ercdméin. inert h;?gy ide jut.dtunk. nnk mg törvényhtósági bizoliság jórésztien ok. miután i-ddig iúl/ídtu ng\"l*dkíi vídl hs; uiló kérvényekkel széniben. Mendszerinl minden lehebdhmt óhj nk kd láiu:\i:lój és senki sem kr rr>ssz ember lenni. Annié in m szbd vnnk értékei s gyökerei cs Aígyrország *g\ népi lesz, \'gy nem lesz.\. Az elődás után trtlms vit indult, mily keretében Zsolny Bél. Kossányi József. Pálos Ferenc dr.. Vlkovics István s Brányik József szólltk fel. Igen jó benyomást keltett gimnzisták érdeklődése, mellyel z elődás iránt viseltettek. Mlobirzky János VI. és László törvényhtóság tg iánk szent elől ié\ eszleni.!i»g\ ( ktr/vtívnnl ke/e! és nem >jál \- gyenál. Semmi!;il')gásídti: vló sincs zor*. h ; vlki mg /sebére, kárár és ve szé Ivére ngyiéi kii és gvllér, ez z dolg, nem trtozik erle s/nidássl másnk, esk sjál mgánk. Aki zonbn kö/vvon fölölt rendelkc- Ferenc VII. oszt. tnulók z elődást követő vitábn is résztvettek. értékes s bátorhngú felszóllásokkl. Mérleííteehiiikábn járts könvv- Teleíon-nót ixc ijedj rnrg t nyájs olvsó, n e m M régi tréfát krjk felfrissíteni, ^ty űszongy, hogy?tele fon vám* kic. fvirggl...^ Isten ments, semmi vünk sittes tréfához, mikor megint, csk régi nótát fújjuk^ folyton meg. ismétlődőt, hogy Komárombn issm már komikumb fúl tefefotkiszolgifás csp n i\ % ló \ *oll. Minden oldliéi minden tájról ezt nótát fújják l7 f lünkbe, de mgunk is np-npvtún «mgunk bőrén tpsztljk ennek ig^ ságt. Soh Komárombn nem voli Uyen kínszenvedésteljes telefonál is. ///^ nyr Fdison is forog sírjábn, h elér hozz. komáromi tiöfiietök szitkot*, dás. Hogy mi ennek z ok, nem tudjuk. /;///;Í >oh) hötg]'í'k cs: kély s2ám+r m vgy túlzóit elfoglltságuk, esetleg szcmélyt jogytrkosságuk, utóvégr" egyn> megy, mindenképpen jvítni kell rjit. Jó, h pénzünkéri nem kpunk elegendő vizet, ezen máról holnpr segí* leni nem lehet. De nem következés ebből, hogy telefonnk is követnie kett vízvezetéket. íílég bj vízhiány.rrrm kell zt még tetőzni vvl, hogy pénzünkért még bossznkodjunk is folytonos téves kpcsoláson, kori kikpcsláson és z egyáltlán nemkpcsotáson. Mert ilyesmiről vn szó. Nem * telefon ro>sz t hnem trlefonsiofgéht. Vunk időpontok, főként szokványos táplálkozási időszkokbn, mikor percekig tekered jámbor előfizető telefoncsengöt, de hiáb. S h/i. ttgykésöre jcl ntkezö központnk szóváteszed ezt, iereotip válsz, hogy nem esett le jelzőtáblái 'sk. Erre felhhruf mérnöki osztályt, z készségesen megxizsgáfj m liészülékedef és megévlpítj, hogy nincs nnk semmi bj. Máskor jvábn tárgylsz, beszélsz telefonon keresztül, egyszer csk hllod megállpitásszeti jcérdest; Végeztek?. S kérdésre feleletet sem várv, megszkd z összeköttetésed. Csengethetsz, bossznkodhtsz, míg tneginf visszkpod ktpcso'ásf. Védekezés; Megkérdeztem.hogy végeztek-c. nem feleltek! S nur/ z ügy, m in l t v7ág legterm é*s zeiesehb < y seménye, el vn intézve, hogy másnp, hrmdnp megint megismétlődjék, tís nt gondold, türc'mes előfizető, hogy ezcsgk veled, jelentéktelen kis előfizetőid történik meg. Itt teljes z egyenlőség! A npokbn fültnúi voltunk, mikor 0 jöispu és polgármester beszélgetését szkították félbe minden kérdés és figyelmeztetés nélkül. Ez esetbe zonbn páholybn ült központ, mert tévedést ráfoghtt vármegyei ház: központr. Igz, hogy ez meg vice verse..! téve, kpcsolást már nnyir megszoktuk, hogy h minket csöngetnek fel tévesen, csk multunk rjt és zon # szegény ördögön, ki drót másik végéfí bossznkodik. S míg máskor beszéd közben tízszer is megkérdik tőled:»bti szélnek? ilyenkor világ minden kcséért sem kíváncsiskodnk, s hgyják, hogy z áldozt tíz percig is vergődjék fonál végén? mint horogr került hd. Mi pedig kárörömmel tűrjük z álfndó csengetést, mert mgunkról tudtuk, mii jelent z, h pld. 68-t kérjük és ebe Ivt következetesen 7S-i hozzák. Ismételjük, nem tudjuk, mi z ok* ennek z áldtln állpotnk:, de nem is kuttjuk. Mi csk egyet tudunk, hogy z előfizetési díjt meg kell fizetnünk, különben kíméletlenül behjtják rjiunk és meg le is szerelik készülékünket, Evvel szemben elvárjuk, sőt mint egyik szerződő féf megköveteljük, hogy kii. post is becsületesen teljesítse szerzőszkértő vgyok. Díjtln íelvüágosí- kötelezettségét meív egy közválls. Sptelberger Hél. Mlász-u. j fltnk nemcsk üzleti ' hnem els*~ I. szm. telefon 2U0. {- i }, > o r h n k ö t e l e s ^ Megnyílt I T U B A L A J O S rum- és likőrgyár Ó Komáromb* Thly Kálmán-u. 6 szm- Nyybn cs kicsinyben! d.-usilás i«cn mérsékelt rk mellett. Szives iámo^dtíist ker T U B \ LAJOS rum- es likörpyán*.

3 ß Ibit március X KOMAROMI LAPOK. oldl -rmn; gy BÚCSÚZOM TŐLED KOMÁROM! Ii Li; Szo-nbthy Viktor. f * - * *»- t.j* Trrrr rf 7 0 * 7*" 'Teuer ti m tllti TZÜ rrt - - tr f T - R* cum um- (UMl ttt*z t *t - Hirzen ;. *.*- -.'. tit mi trm ttm rvm tutit. 'im * i r Ks most. mint \áudor. ki új utkr indul és véilgy hjltnál búcsút int. búcsúzom Tőled. Komárom. Húcsúzoin ToUd. vérrel és vízzel únto/.oll osi fold. \izek város, hrc ik vár, szellemnek és erőnek, hitnek s nemzeti vllomásoknk \ár»s. Jóki ihletője, nszádosok és szekeresg/ - dák. nemesi házk s polgári otthonok szeretel t \ árus. I\< unár- un. lü állok )imhídoál. hús/ évig lezárt sorompók ló\ énéi. lssn hömpölygő folym prijánál s visszpillntok krcsú tornyidr hídjuid fin-un ivére, csupsz fákr s knyrgós uecákr. vissz tíz é\ mélységébe s meghtv szedünk egy - máshoz, mint ny gyermekéhez. Komárom Második nyám \oltá' városok közéd! ; szülőváros nem lehet jobb s oddóhh. szülői otthon nem lehel melegebb s brátságosbb. tes \ éri Ölelés nem lehet f >rróbb. rokoni kpocs nem lehet bizlmsbb Hányszor vitutk íztunk pedig 'IV s én, város és z író Ilánvszor v»- tünk elégedet lem k egymássl, s k u- lónosen z iré» \ árossl- hol uecáid s házid goudoztlnságávl nem v >ltm kibékülve. Ind társdlmi kér dések porondján kezdtünk vitázni, volt úgy. hogy szellemi téren cstáztunk, voll. hogy zilált nygi kérdéseid izgttk s mint gyermek, ki zséirtöiodve. szégyenkezve szereti nvjái. úgy zsörtölődtem \elcd. városom. Jvulj meg. szép s kedves légy. ellenállhttln s \onzé» mrdj - ezt kívántuk miudháuy:t. kik Uiródiünk veled. Komárom. Komárom. Kimondom neved N büszkeség fog el. ízlelem neved betűit nyelvemen, méiven s komolyn hngzik neved, hénnpi'lv éígnek sztdgok. mird Dun medrében, méltóság vn ne\edl>cn s igéret. Hán\ szr mondtm ki c nc\il cs sohsem rosszindulttl Hányszor hitlem. hogy Komárom minden vidé ki városnál különb, ngyobb, hányszor \ >ltm veled szemben elfogult. hán\szor állítottunk od Pozsony és Kss mellé, kiseblh ségi hrcunkbn s hánysz r dicsekedtünk veled, i idéz menyeiddel, embereiddel, színvonlddl, \áros szellemi mgtrtásávl s legb'iképpen háuvszor hivtunk tnúul, mikor jngyrságró! s m**vri vérekró! vo szé» Mert mgvr xollá! s z is mrdsz. Komárom mgyrság minden erényével s hibájávl, mgyrul élték lélekeztél s mgyrul dtál erős példákt húsz keserves éveken keresztül: ki körödön belül lépett, zt meglegyintett c ;i mgyrság levegője s önkéntelenül mgyri módon kezdeti gondolkozni még z ellenfél is. h;i uceáidnl rótt egy éven ál Komárom. vrázs >s e szó. s köszönöm neked, hogy neved érteimért* megtnítottál. Köszönöm, hogy befogdtál iíz évvel ezelőtt egy őszi n- Kin. l-y^zh ké» lll. befogdtál engem, vándort s bizlmddl jándékoztál még. Szerelném, h /t súgnád fülembe nem voltm mélttln bizlmdr, érdemes volt szövetkeznünk egymássl Köszönöm, hogy ztán, mikor nnk sor jött. keltőnket öleltél mgdhoz fészekrkás öré>inél le tcreliélyes fád ági s íg\, kellőnket, még forróbbn emeltél s ölelted mgdhoz trtották Komárom. m mdtm bus/.keu \lineh \suti jegy[xmi/tárnál. h hzfelé* jöttem \onttl. Komárm. un mdtm dicseked\ c. h mgyrságról, kulturán'd. mú/eumré>l. vgy társdlmi < leiről \ >ll szé». Kontáron. Uiondlni. h példás xárost kívántm mb g<lni. s mikor ej jel. hzfele utzv / álniosíb> \ >ntbu. neved kiállni hllottm, mint kton, úgy ugrottm ne\ed hlltár fülkében: uc\ed vrázs olv <-ros volt. ho^v h*gmél\ebb étlom s lrgkeservcs(d>b fsulisán sem \ehetett didlmt rjt <! v s most mégis búcsúzom Tőled, városom Hív z új út s z új kötelesség. úüverzcm. munkám flid ko/olt he\igéztem s helyem átveszik mások. Irissi bbek. hixtoltbbk. A s/inpd s szerep mrd, csk játékon \ álto/ik I. búcsú nem végleges: mini -\ r- inek z nyjához. bármerre \ cti is s >rs \ issz hu v ik. ÚL^ kerek loled cugi'di-lmcl. b»g\ itt h-néh \ isszjéijjtdc hozzád, felkeresselek s egy ült ör\i udjek. \g\ bústdjk w- hol. Igen. tréfálkozni is f iguk. olykor belecsípünk egymásb, de ez. csk szerétéi jele lesz. mindenei lúl \.dé> epdo s megtrtó s/eretelé. M >sl már tudom, mi \ rázs ne\ ednek. levegődnek, tudom, miért életen át. megértem emlegetnek egy \ isszvágykozókt s meg zokt, kik zt mond lé* k: Véi»igá Inéul tni z eleiemet Komárombn í'.s koszéniöm. hogy szereltei, hogy bizlmi öub'dtél bidém s niegtuitoitál hinni, d dg.izni. Kéiszonöm férfikor Iíz munkás évét. legszebb éveket, melyeket ncmzcl és ember jvár szánhttunk, köszönöm hizllását. íorn> nyridbn tvszod folym kellemes büsél. / osz rtási s (él megbújéi csládi együtteséi. A szikkdt, vigsztln beleket. melyek oly tnulságosk let lek végül. trtlms hónpokt. csé>kot és brátságot, komár >mi hrngok muzsikáját, brátság derűjét, kávéb? tómon féuvél s keserves embeiá tnulság<»kt z erodmt'ivckb( k n.... Húcsú/om Téiled. Komárom s mini szerelmes, ki ezerszer elsultogj mgábn imádót (j nev*''l. úgy suttogom, bidüzéirn én is nevedet, kedves városom, más >dik szülőváros un. hol lélek született újjá. Komárom. f-'.s szeressük egymást ezután is. A szendét lánci erősek, zokt távolság el m-m szkíthtj Köszönök mindent, s/épel s jó*, keserves tnulságot s zimnkós npokl. köszönöm, hogy éltettél s megtnító!tál egy embert hinni s bízni eszményekben s vlóságokbn. Mácsánk nem \ égleges: h \ issz- \ isszlérünk. f-»gdj. mint megtért gyi'rmekel. kit sors szdii olt másüvé s n.in téko/lási vágy. Mrdj un k jó brátok, trts meg szereteledben bennünket e/ulán is. Komárom... iimivi*.-! t^'it*t!> *»/erui»li lm t.tie-t i\/.ili.iluno'.u. im^qt^^y - Iri.N/ii.iO k.i \ cdr.i *-f\fo U w* liknk. \ /<» IO<»!. s/hi*s kor* 7^*'^ hs/n.oju. riiitt *»i in. ^ViwVl^l' tílevíiihos/erf/iioln ^ tcrfi'thfc/icx 7/<J. í f - fi - J i e i n x i m d f t ü ^ 9 í r * kel! kávefözcshez. Az ecvik m mellyel kávét mo gd rá Íjuk. A legszegényebb házisszonynk is p.éb külözhetetien segítőtárs ez. A másik z kávédráló, melv íríineh cikórikávé jólismert kékíbrn dobozán láthtó. Hz > jánltos, mégpedig minden kve^ itlhoz! Ez dj szép, sötétbrn színét, tökéletes ízét és zt kiváló zmtát, mely mindennpi kávén? kt előttünk olyn kívántossá teszi. H csk rágondolunk, máris érezzük pompás illtát. A képviselői fogdónp eredménye Komárombn K i r á y József es >eres. ország A megjeleidek különösen cseh te- gyűlési képviselő február 2.-én. hét lejiesbirtokok és zsidéibiiinkok ren főn Mgyr Klet Prij hivtlos dezésének keresztülviteléi kérlek»r- belviségé ben Komárom. Deák l*e- szággyíilési képviselőidétől, mivel z renc u!{. sz képviselői pnsznpot ideiglenes bérbedások folytéin föl trtidt. mely lklomml igen sokn dek im gmunkálás és lernu llelése keresték fel ügyes-bjos <lolgikkl. non pótolht*') hátrányokt szenved. A képviselőnél nyugdíjsok küldött Két szob, előszobás csládi különálló ház sége is megjelent csehek áltl eszközöli fizelés-levonások elintézése céljábéd. pyimiolcsfákkl ZOJlTLl klüdü. Kéjíviselőnk jövő héten Ibidpes- tirdeklőilni lehet \\ w d y R u d o I f n á I jóki-ute ÍJ. szám. d. u. 4-" ur között. t^ii trlózk-»<iik és kellő közbenjárásokt megteszi.

4 mm 4. 'íui. KOMAROMI LUMIK ÍM ITl/iríMHS (' V trtfft* fi k W m^tfífk^tynk j#-7*vtminkrt F i g y e l e m! Veszek mindennemű gumihulldékot h,»r> Uinni i* lud^uok..-^-* ** J V;*di"S(\8n meg in»s ig*»a hogyn ::t régi kof-u's mgyrázt.i jelölt urnák j \ képvis löjclölt i:r szép nevéért, meg kormánv jeles progrmjáért, m 'g csekély 0 forintért rász vmnk. I Tn.* Komlód. l jo*; < ; v U i ' MILUS vegyileg t/sztit fest, ruhákt KOMÁROM Nétíoi-uic 3. dolgc kinek - > S* I iíj rr legmgsbb árbn! Hsznált utó- cs kerékpérfiumií. hó- cs sárcipökef. ciumicsiztnáküf. gumicsöveket, rovábbd minden gumiból készült tárgykt. Gumihulldék vidéken vló bevásárlásár díj.izá.s ellenében bevásárlókt keresek. ifj. F ü s s v K á l m á n szki nvzy és kiskereskedő Komárom, Bross-utc 6. Telefon 267. A gzdák pnszkodnk N e m é r t j ü k, mierl kell Komrom vrosánk imn> drb disznói hizllni Nem rljnk zl M-m hog\ miérl kell bud- IHsiuk. vgy lobbi \árosnk cs mind umk, kinek ez nem hivtás nem szk máj Az iprt, h kisipr. \édi b>rvén\ kontároktól, ngyipri \ édik kr- Mlek. Mb l>e nii ved* ^ gzdái kr kontárok (ól. kr mnnául hizllók versenyébe! Vn érijük hogy mi képen dlcszkedik». csúcsmüúszhr áll! tervezeti, irányított gzdsági r ndh. ez xúrusi diszuóhizlls. \7l hisszük. h«t»\ ler\ g i/d:d\d.i*- n;;k lppil err. 4t»g\ mind ki \\r\ csinálj, nii hi\lt*. mihez éri és /l löilm* br lehelő legjbbn. MióUi szkmájuk városoknk disznóinzllás'! bben hizlló mmábn bizlmtlnság, gynú btlálttik gzdávl szem IMÍI. hogy m-m kr \gv nem lud városról gondoskodni. lehl berendezkedik» város önellátásr. \z nézetünk. hog\ h ez bizlmtlnság jrváiiyszerüen elrpénlzik. kkor vt'-^ mind; n o!\n gzdálkodásnk. mcl\ unn/el összes erőit egyesítve kr tervet sz.óni nem/elgz dálkodás számár \ \áros m-m bízik gzdákbn és hizll, gzd nem bt /ik :t városbn és *!kezd fonni szőni. <* - pot tlplni, stb Lsscskán kifejlődik z. mit nem lervez *il miniszter To! szlojámisok leszünk Ez civilizáció fouk >^. nivb ;i munk inru*z!«i*n rpüit I I mindmkrán. Meg egy százddl ugorjunk esk visszlé. hlljuk Hoiisseu sz\ oit Minden eltjut n/ rmbvr kezei k.-izotf. minden ("o. mi termés/, i iiiht l\ éiu kik\*riii. Kz ztán olyn hálássl voll mc kf>rftr. hu^y lí. kortárs már ltén léi tette z embert, hurv mentánál \\cg\ - k«/iái) járni Mielőtt idt juinánk. ;dljuuk nu'^ e^y s/ór! - Nem is rétien, esk néhány évvel ezelőtt, méii nnyit termelt *-z ^zd. hogy IH'IO krtunk fulldni zsírunkb NVm kellett senkinek búzánk, dis/némk. zsírunk, rukorrépánk ^ti évik ót lpo*íjlo/\ íéhr. nii>ed frovel dnltí/lunk. \ rukortíyár. mikor lő holdr szerző döti \t'lem és termett *JÖ vj^m répám, rjim hgyott 0 vdont, l'lóbb mr nem i n^edeü U-rnu-lni holdszámr, esk h - szerződött, lersepidt néhány inéterniázsár és hrkéiszánlött etik^irtet^. Evek ót **sk wszlese^^i'i t udt uk értékesíteni városi pinokon hizoll s< rtéstinkel. \ lobbi ok közfd e^yik. ho^y uyonnv *m»!t tk-nuüukel n^vhizilók versenye í'.zekuek köniiyú voit sorsuk Jv diszíiójukt kivitték l»éesbe n^y árért selejk\s ílisznóikkl pedic itthon lenyomlk mi szerény kertsethnkt I. A hizl láshoz h<lic kormány z ö számukr mindig L*ondoskod»tl.»lrsé» r..m:'m len - Az 940/4-eS év Villnyszerelés. Most inegmiikszimttk disz.no árt Kz nem \o'ln bj Mei^mkszimálták bngeri áráí is Iz s- voln bj. Ile lrki föl z ujji, ki lii/llá+h\*/ in,rk^/í!n.dt r.i I^uueril k ip!!! V nki Nullát, itt bj! \ kormu \ biz i;.s megült olt hízol i disznó kivit "lé! medvéből > ii.dko/ik k-i. :-i nu\iml.tb'»kr í iisz. n Ttán \ n kel H.UÍV hizjló. mel\ Komárom e^ész évi szükségletét ellátj. Mi lesz kkor bibbi hízóvl l'okoz/ ex hizllás! kedvel h-vékmységel.' Tehát \rjuk z irányítást: Knélkül csup kérdés z egész életünk és nem tudunk indulni Minket pedig leint irányítni I)e fejünknél fogv. \eyis érteni krunk No ztán, h már megér- Turul SZÁLLODA és ÉTTEREM Komárom, berencz József rkprt 0. Á r v l k á s I vb* r hlt»li szol> most. s sytmfedójél függnnvt szél Ubí gleti. \ srpríi bmbán támszkodik Iáink s rr gondol. hog\ por por még öl is iulepi \ l.mr;ib;r; v»k üveg. pnho.v b'kváros üveg összt néz : kimliáu ipogtéidzv jou npsugár, ám esk kilincs köszönti b-lsz; Igö. hi ú sái'gréz. öt. \»m pllót; In/ lüzhel\eii. Ili hr.ulln esupán pók doiu(>zik. vigyázv nyúlik 4* brhimv! i jár. mögölte lu>ss/n s/! képeklö! s/t mi srukig. l'viit* zári zsluk lilkos bes/.éde. nehéz esöpo gyíil nu-uhjlolt vízcspon.. ("sk megéri?deni lámlásszékcl ^ fölemelem csipkr-lerilékrl már roppm jjdul szlon. \ cm jrl ol seiir\i. cil s m jártm, begyen lkás s/ívén pecsét. rny Központi Kitűnő lki. A gázláng ég mellein \ árián Csk z tudj. ki ill hgyt z. élesztő fűtés. konyh. vrázsszvt. árván. Penziórendszer. Polgári Eslcnkénl FÁTYOL MiSI és zenekdr árk. muzsikul. S ü t n e k, f ő z n e k, m o s o g t n k k o m á r o m i áll. polg. l e á n y i s k o l n ö v e n d é k e i Komárom. febr 2S \ s/niok koréból gykrn lehetítl pnszt hllni, hogy leánygyermekük nem segit tmíh/ házi munk ki elvégezni. Mosl. mikor gykorlti élei mindig löbb munkál kíván. ih*mcsk felnolkb»l. de gyermekekből is. nem lesz < i'dektrlí'n, h m<'gtekintve polg. leányiskol fözoiskoiáját, konyhjái. informáljuk szülőket és z olvsé>kl. Iu»gy z iskol miként neveli gyermekeket U> korlli életre. bzzel szép törekvéssel segítségéi'.- sií*t z iskol szülőknek is. inert mit s/iiloi rlgondi^lás nehezen lud megvló- - iíni. zt z iskol nuyobb fegx-rlmezett- ^éggei könnyebben megteszi. \ lg leányiskol egyik pince helyiséjel rendezték Í>c kon \ hánk. Az első látásr kellemes benyomást kelt lisztséig. i'gy ngy konvhszi krény ötlik legelöszé>r szeniln-. lienne lels(» polcokon cg\ - más mellé sorkoznk különböző ngvságu fzekk és lábsok, ulán következtek tányérok, mjd z evőeszközök, pohrk és tözéshez szükséges kellékek. Kgy közvpes méretű gáztűzhely tisztár s'nrolt sztlok s/ékek teszik konyh M rendi zésél. progrmtípusi, STANDARD, TELEFONKÉN, ORíOh PHILIPS gyártmányú rádiók, néprádiók I S ngy válsztékbn rktáron M o r o e z P é t e r Komárom Nádor u. 5. Telefon 44 műszki-, rádió- és villmossági szküzletében. válszték z összes cikkekben! es Jvitomiihety. Nyolc-t iz. fehér kötényes, fehér párlás diáklány sürgött-forgott konyhábn Kgyik káposztát tisztított, másik metélje, hrmdik tésztát gyúrt, negyedik rántást készített, ötödik zöldséget tisztított és így tovább. Mindegyik lány külön végezte munkáját, de zért figyelte másikt. Megbeszéléseket folytttk, hogy hib ne essék z ebéd körül. Amiben nem voltk biztosk, zt tm-gkérdezlék vezető Tnárnőtől, ki z. összesnek elmgyrázt készí é> méxrá'. M ugynis bbleves és káposztás kock szere K'll z éllápon. De konyh megnyitás ól főzlek már levesekéi; rgou-. hús-, bb- é- köménymglevesl: főzeléket burg >ny-. keltozeléket. székelygulyást: tésztákt ;* tojásos metéltet. ká *osztás kock! és túrós tésztát: húsokt kirántott búst. proli húst. vgdlt húsl és borjú pörköltet. Édes tésztákt tort félékel mi helyzetben nem süthetnek, meri cukor nem áll \\ ndelkezésükri \ f<»zoiskol vezi'tii tnárnőivel vló beszélgetés során igzolást nyeri, hgv á főzés háztrtástn egyik ícgf-mlosábh része. Mig háztrtástn többi részéi: lkás tisztántrtás, ruházt gondozás, belőttek, gyümölcsök télire 'eltevése, házi kertészetet elméletileg tnítják, ddig Tűzést. süté>l. Irritést már gvkrltbn. A főzés nygát tnulók hvi 0 2 fi- Iéréiből összejött összegből szerzik be. \ bevásárlást i> mguk végzik. Közlun izlémm-n megterilettek lánvok Xsztlni került finom bbleves, mjd káposztás kock ízletes voll űgv fgvi'k \/ ebédel mguk készítik es f->g\ ászt ják I. mguk mosog-.dnjk. I\béd után ment rgylják, hr»g\- jóí vo-e i!késziiv. z étí-i. volt-e hibáj és h igin. mi volt-* \ heh I ór. igz. nem sok. < e zltt is sokt lehet tnulni Már szülök is hálsin értékelik z. iskolánk ezt munkik A lányok már odhz is segítenek Főzésben, sut egyik-másik lánv ki \erekidte hogy egymg ío/íies^c míg od hz z ebétleí. mely szerinte si- került ÍS. mint másik, mit z ebéd utáni tik is egy hngú lg I lpított meg. Hbéd után elmosogttk, törölgettek ' kri- lányok, rendivé tettek konyhát é^ siettek hz két főzési ór tnulságánk redménvével. P i l j R T^leten 202. ftipíttntotf!395 H i ^ t á s s z e r v e z e t m g Y r s á g é r t ' \ Mgyr S/oeiálé- Néiimnz^idom k-k.- lén b.!ul mükö< ö fbviássz.-ne/ei rrr^st lkitjo in. n \árosunkbn i^ fr <'!in * -g? Tf % */dii:. M mgyrbb mgyrnk k«u l, n'niink minden i'íök nig> riiná!. g\r l'l í, rmésze\^eit nur.d.izokl értve. kik n> nyelvre*,!*"» lekinvi íiélkül sz n'is*vái Vd':i szniéb 'e látják,t, mgvr jé>vtil. meri nemcsk.» igvr Nzndságeszményt kell visszáll ilnunk, ám.'ivei gy/ngebli lóvásár ticm lehel visszélni, nemcsk z <»rn!>ert kell má- -ikbu meglátnunk, hnem enné! h.hbri kell tennünk meg k dl látnánk mgyr fü'dtmív**- l>- é* nr.uikásh jn les!vérf. SÍMVközös -ófí n^z'hnsl és eépudvn- t«rsílliin mukávi. Mkf. >ztdlínní #A giz<l isági tér; segi ségére k;d! xih- Künk. fii k.dj öl enu k 'nü'a.!\zze! z áldoztos munkávl lelki 4«vséget lkítjuk ki. Az értelmiség dj ál szellemi tóhitarlet mgyr testvéreinknek és törekedjék szociális igzságosság megvlósításár \ Iliv ilá*rniíli g iz! á^i rpikiswr ebl>e c* iláfli inwnkdrr ui.if^mr ifivü ivíj.i. Irt keli rtok /^/í'eni lán dliui imiukv.d. nugáj: T o I? ki^ jj tl.7 biztosij: sok és rgéiz^gv*^ gyfrinektd. z igzi iiugjr jövol. lázért Mg\r Szociális NepmozgJom k. -belében müködo Hi válssz.tvezet Fr-. I miségi * ágztánk célkitűzése. A hivtásrendi gzdsági rendsyrr megismertetése 2. A lelki egység kilkítás*, végeii munkás és földmíves tgoztokbn és má* egyesülelekben lelkiség, szellemiség és szkisnu'ret emelése végett eié»<lás4)k. vitestek, tnácsdásuk és látogtások tr- Iá s. é>. Hivtásrendi csoportoí. lkítás A hivtásrendi kmrák Icrvczvtéjick <"lkrszílé.se. közös munkter\ szkmi részének kidolgozás és megvlé>sitás;t vlmint érdekvédelem 'véget!. Hogy ezen nemes :-éikitüzés< il megvlósít hss, ezért cskis olyn mgymk* hívht táboráb, kik erkölcsi,!r*dd*é i - in mzeli v/i'inpí:-nlmd fed Ih^teí'fwi. m,rl cskis ilyen egyének válllhtják 4 munkát és hrcot z elkövetkezendő újbb ezi'r.esztciuhvért. íclfv> N g y s i k e r e v o l t n y o m d á s z b e r i n k A/ idei ngy frsngi 'orj^lomlin, te.ps/il.tunk szeríni. eg\ multságiitik sem volt olyn v.gysznni közönsége, mnn. komáromi nyomdászok báljánk, ÜWA lyel (iutcnber^n<*k könyvnynmttás U hlálójánk emlékére rendeztek szombton, február 22-én Központi szálló ngytermében, óriási sikerű volt cz bál, dv ritk-szép rendezés is volt. A termet ilyen ötletesen, egyszerűségéi n is ilyen megkpón, nem'díszített* '"ég fel z idén: főflon Gute-nbcrjí rcképe függött. Rótt Kndol' igzin lehetséges festmény*-. A bált szép műsor \ ezetu- ÍM'. Czihr István mély átérzéssel, vlóbn szívéből dt. elo Alpy Gyulánk lx-tiii'ó! szólc himnuszát. Az Égvrtértés Munkásdlárd kiforrott együttese Küí Dun-keringőt dt eló* s eg\ ked\rs népdiegyvelcget, Hnsz \endel. kö7 ponti nyomdászegyesület kiküldöttje rr- ^'ke. t n^ékbeszédet nu.ndott GutcntK-rgv o s \ _ Strti Sándc»r operénekes gw lyorö mgyr nótákt s csárdásokt cnekeli. szép hnggl. ked\r«-». kcgttó humorrl. Alusiir után jóhngultú t uie követkr ^ett ki\iiágos-virrdtig. Mindenki»ól multott, kitünwn érezte mgát s zzi -» tudttl távíizou. hoi?\ nvonulá^zbál '«'káig kedvei emléke mrd ' benzin knhté) T U R P K fomékháxbn I *l* t J l. j «t, *eikj twttln rmg ** Ui telik - uw'tt reii ház elot íh jtík V< ni * scipon lciiltíir!-j Ai iv-iemén utunk, Fg\ i- in rthdleti. nr dik Tít ekkf»i ber ^ántée t gész. ie éícsi \x er h II * 'k< ^ ágiuu Oly. meggx korsz Kivált **/ e ht //. kívül mely m fj p. víz, X»t ttek ki. m< rozsot náj T lett. * *égl ikt is iiyár. *A szeii b'k. í» tizet \zót zet: h pedig A ^ját gény v i n kérdez : feleli I estet in l Ihol. ) \ i K ro Korr ( ^ Szu k E s c r elv

5 íníírcniv- t > i' i KOMAROMI KÜM>K ukiul ROSKADOZÓ SÁRKUNYHÓBAN i ^ ^ r í? dolgozik Simon htvn. sofőrből lett festőművész, kinek csllóközi cigánylányok, juhink s or>z prsztok modrujei tkdh i. icbiv 2u. (kiküldött mnnktár^nnkt^ \ Geller km...íj tábl bolyi tlmidén. Ay * iittw ly felé jelzőtábl mutt, leír httlnul szomorú: vírtenger végcsvé ^'ig. Isten őrzi csk, hog\ nem reked meg l**nne i utónk. Midm-m félórtelik, míg át\ergődünk / egvldlo nw'trrcn s TIKgállbtunk jelién Vultúr- elolt. l)i kui\n»->/ útjuk \n* mond j*ik Vendégh I~ifosnk, hclylnli S/MKK «soport cinéiként k, kb >erszc most is kultúrházbn tlálunk Ami Icgkutyáhb. toldj tm^ -i «-lemén yt / orcg ez / eg-vrtlrn 'unk mi flub vezet. i*g} lkin'ti ö r e g k u k k ó itt nulegs/jk,i kultúrház - wllett. Megkérdi / / ük I öli* - ekkor sár r kái> háj pusztán H még <s,k sár \oln' kem i dik neki szónk. lye ;i \ 7 pur/ it berniünkéi. I.kiréten háromszáz hold "ántót uw's/l.t tlp i/ I )e úszik -* e>/ *-/nsi rét meg lx>gyt, ekecsi. Mi-si rétek is / V? tksálom. vgy öter holdnk btjöllegzett z idén... Vgy gesztussl feje/i he. zt mondj,». lig\je t-. fim. gyláztom k-o- * kó; élünk, fi bízom megölném, ( -.guám fejit re ki. Ír né * )lyn őszintén, olyn konnvfkszté* jivggyözödésse] mondj zt : levágiri korszk U jét. hogy szinte meghtódunk'. \i\ált. mik( megtudjuk, hogy z öreg eg\ik ujji otthgyt Dob* rdón. tt jut Vúr. mind ht Intőiig s zonkívül egy hold földje, meg ff*}' viskój, vnclynek '- oldlát m támsztották v f, mfr* rágni kezdi már n fliíz... V'v, t * «zzéik k u l t ú r h á z i /ebének büszkeségét, mit úgy épirttek még i\ csehek ltt. hog\ minden i. még z rté>k is, nmi kiló búzát, ozsot s árpát dott, hány mázs glxv tj termett. A sok kilé>ból sok mázs t.. eldták summát ^ összejött égl ár. Telki \ is dott \ lki. földet is áldozott egyik gzd k\ icslviiiyár. ztán szövetkezet is hozzájárult. szent célhoz s 35-ben települt Itjék. (>ltárt emeltek benne" s z oltáron űzet gyújtottk: mgyr kultúránk. \zót se hgyták elszunnydni zt tüet: lám. most is elődásr készülnek, >edig hétköznp vn. A srokbn stimmel már z egyesület íját zenekr, színpdon öt-ht legény díszleteket rendezi. Ki festette /t szép hátteret : rdezzük. Vn n<-kuiik sját festőnk is! - - leli büszkén Vendégh l.jo*. \zzrű ' stetünk Ki z? mindent. Simon Pist, toichnk es tgunk. Ihol, ezt n Jókit o festette. Késműves, műköszörűs és ^ céláru szküzlet r s c h e k József K o m t T o m. K 6 r h á z - t é r 6 ( ktoni Uórhóz/l «zen'hen) N g y beszerezhetők ollók, kések, borotvák Vfílcísxtekbtin Mb Szkszerű k ö s z ü r y I é i> e k. E s e r n y ő k elválllom. jvirását _ 2 2 t A Mmm tlán vlóbn ort mosolyog.f Arnyt dxt koltőjemk kép<í. Nyu Kodf lejlcnsuk-rettel kijejeiulietiuk >/- kendtekh }oku>portrét nem ioeu lói* tünk nw%. Mrs>zi- inkik un rét Simon I'ÍMÍ* : i'ár h pés rsk ;i műterme A..műtermei iiuirosn megleljük, z egyik shengerbe nuttdt udvr \égélxit. \ lmi kor jstájléi lehetett ez nádtedeles. ros iendozó épület, melyen eg\ kis blk *ii 4'supán. nnk is egyik s.:em< \k ujságppiros>l vn lxrgszt\. A \is ké> Ix-lst je tiszt. Rozog vskályh, pok ri)ccl letkrt sezlon. összetéikolt kön\válhány (rjt Bráth El>er -T kcs: A míheltseg törtem te ; s fjilkon jvngt-teg kép. Oljfestmény, kvrell, j krétrjz, tus. Néhány kop(»tt rám is nkd n ké-prk koriil. d'^ legtöbb festmény rámátjii. Kz viszont nem bj. mert ügyi* megállnk fleii. hisz legto))h olj lestmén} i jó kemém ]) knndeklire lkott rá művész. A művész csf»n\. csontosán ű, méh l ekint<*tű fitlemlx-r. Sutét ruhábn, j Ibw^ky-nykkendővel b>gd bennünket, í In tudj, hogy kitnult *oför, ehlxmi minöségélx-n nem kevesebb, mint 4 kt rvenyt dott be :t vissz/u *tolás ót különhözv helyekre: hiáb. A testészetet ^cukitól sf m tnult. de már hl éve KMinolyn fogllkozik \eie. t'g\ érzi. hogy u heiséges v niindrn vágy z, hogy olyn állásb jusson, hojj mű\é -zetnek \^ szenielheine időt. Fejlődni, tökéletesedni krt:k. nu»ndj úg\ érzem. hivtc»u \ gy ok.'.rr: úgy meglátttni flut, hogy z lósgbn vn... Sorr?i mutogtj l ^\ érezzük, megérdemelne ez fi képeket mi brnulunk.! '/ z ember, ez \ ány kis emberki. htározott tehetség! \n eg^ két képe, nmelvrr minden telki rké-t hűr/fí. Az cirvik állt iókedvail -rtinnm>g. "niá^ik \-í^</trtj. Ivz mozdult, eí ; wsytártá?<: ritk meg I > r l K ("<k f Játht így. ki itt éljlven rstrillé)])tí. ökrök srom^zédságábn. S rssilc figyelni kell.* álltképeín k-veg^>t. bizonyisten: minth ki párolgást /v Zárná ni' i erólködfr ökrök kórul! De n többi kep iv ihen. ilyen nijvszérii. Templomb menő flusik, h/<ibllgé> rté>k. eigánykun\hé»k. flusi lánvok. mind. Kz juhász, mint dudát fújj: inű/.uimb vló. Az z újságot oh^ó \én prszt: szlon dísz* lehetu«. Kik ezek z *nil>erek kiket lefesteti Környékbeli bácsik. Ráérnek te len, eljönnek ide ho/zárn. ietoum őket. Akii ztán egy -két jobb gzd, ki 'ülés után kötélnek áll * megvrs/i ki P< - Nicsk. uu ; g ktot \> test! i iytinyórii lkú, ffeketehjú cigánylányi mutt z egvik kép. mint ptkbn fürdik ép. lk$2tíktí!i>; pt'ie gyöngy mosóhoz művész. \ L< déri i^kedábn tárltot o-iitkvcti Sinu»ti István nemrégen, sját müveiből. Irtó :n;igy eset volt tárlt. z egész körnvék m< gtekiotett *. A szoms/.édbn lkó úricsládok, földbirtokosok löbb képét mcg\ etu ; k. I)e komolybb elismerés is érte Simon Istvánt: leg utóbbi hedpt >ti östehetm'-g-tárltot: dicsérett t k'ipott. Kg\ ci-lom \ mi. mondj \ I milyen keresethez jutni. Márnüh en munk', elváik-.!nék. inunkké]>iclen szu ; im \ tunk. kik* i nekem keli ehr ; mont. I l nem leui nygi imlom. hog\ művészetnek oddhtnám mgmt. i*- t.ondóm, Jolibn tjember, lui lámogtnik igyek<vetél)enk A népi gondolt hngozttás idején fel kell öt krrolni, mert bizonyos, bog\ te lietmges. /V;v/y szbd, hogy z ilyen tiszt, Iwrnwtvs. ösi értékek cl süppedlenek ott kin', c* tf^iköv sárbn. P c l h í v á s N e m z e t v é d e l m i K e r e s z t Mgyrország Poinélh*t^n KolilKUlV zú *-z.e-, j»n; mz< l\éuehni K -s/l e!ne\ '.üíuitetésl e'oií 'lí z,»k részér-, kik kár ml'vrorsziá k.»iimnuzmi-> sie lyns in» lipröhálttá^ink idjéti; n. kár hzánktéil ebz.ikíl»tl es oiédd» Szilit Koronálu»z viss/lérl I -nik-lk. n z id,»< ie^szállás n.'héz év.-i llt tűrh"le*l. m lyv ir lifttel ktizdáltek hzánk M m ve*nkuo é*> m*^\.ir tr.'in/.'t ÍM on^l'e^ert, téirek\ o er«ik!% *l s/irt) n inlvrs;*** é-s Mi;\ rorszu b-iunnr dávt érdekében éh tftk koekázttásáx l öntél áldozó mgtrtási tnusitltk. lám.k lpján \einzei\ édehni Ke Ti szt re e!\ilev; igén\ j()l:o>idísáli vu nnk rnií\ r ;iílmpolli,trnk i. Aki z e.u^ e> VJVJ évi lorrllmk itlején nnk k loréséii; szimto;! időszk bn. kár mini hárin.-l\ fegv veres test i.-l tuj. kár pefliu mint polgári egyén. émkenfí s elhli zdn*! z e/ek (Kiíró!^ i kormány. \A }' ^ rn*jes!*(i/tr^sá«) nii'iídűntése ellen irány lo n?m- /<ti mztí-dmb.in tevékenyen reszt %ett. h ezzel eletet kockáz.ttí \ t;\ enútt szbdságvesztést * zmvédett Vértnulillt h'l ei^yén jo*julöd i V no\ í\éih*!iri! Keres/lei niciikphlj.i 'J \ki \lnu ly okuál logn neniz.-ti mozlílomh. m kné*-»!é)ílhl»!l he de Zöldségtermesztési tnfolym Gú!*n zohbenl. rm«ízléssel inienzi\ eu logllkozét vi( lékeken lnfolvnvok ^*udezését htározt el. \z.,-lso it\ti zöldsé^b rntesz * tési trnfoiyin»! Kisltöidi M Kir K* r tesz. li l\ lgyeto^éu n*dez.te meg \árnu n\< i)k legngyobb zöubéuíenneh» kozségéhen (iiiln \ ln!ol\nn»k célj ;i vzkbmeretpk l>jl?szte>^. u véflaezesi eljártok ni»»l íiipre>e. \ truuil esom:igl^.»»*zijí>0/s es krs/erti eltrtási modk (.ívd isi rlsjutitv. k é r e l m e z é s é r e \ község gzilkózoilségv óriási erilek loiiéssel tgdt február hó lü-tó! 23-ig tetoly látott ln!»i>;mkit A záróv izsgn m.lven e^k reiifles beirtkozott hli ntók \ehettek részt. t>2 gzd kpott lá lul'tási iuzolvánvl \ záré»\ iz^uáii M» r u V t- erem cg\ éniku olyn le\ ékenyséi*el lejh-i t ki. met\ z.. pont lttikkl egyéniéi elbírálás lá esik. Pl. hírszerző, futár. stb. A. Aki z elszkított területeken nrin/mvéd Imi t n vék;nysegri v ^z.»tl ^ g\ m< i>/állkkf s/en:bou ei<venként i> «>!\ ebznl h/fis m:iiítrtási ltuimtti. h^s ez/el eletei kckztll. v^y einill szbdsgx eszlé^sl SOMIV (lelt. I Aki álkos forrdlmk kowlkczményekeppen eg\ későbbi idopiuübn z or száy bizíons'4;il \ esz.ély\-zletö belviszály fegyveres elhárításábn, vgy egyes területek eis/ki'ási kísérlet ének megkd - lyozásáhn. vgy elszkított tennetek viszszerzé^e erdekében ónként fegyverre! kézb* n \eb részi, h ezzel éleiét kneká:*- tlt. vu\ emitt szbdságvesztés! sz.'n- \ deli \z (írszágos Neruzv'tveflehui bizottság lelltívj mindzon felvidéki egyénekei, kik fent közölt igény jogosultság szerint Nemzetvédelmi Kereszt elnyeréséi.' igényt trtnk jelentkezési űrlp megküldései leve b/n kertek \ Ü'.z P,:i)p l). z>o n>. e/r» diától, JZ (h"^/^os Neinzel\edrlnú Ibztt^g l'bidéki e^oporljiuik vezetőjétől. IIi\ llus heh iség ltudp, sl. \. líá kóczi- ut 2 ein János m kir. kerteszeli igzgléj. minisz tt ri biztos elnököl! A hté>ságok reszt' mi megjelentek M e > i c /. k y István lispán, dr (i.'öhs'i Kroly járási fe ilgeluréi K r u s / József vármegjei gz<lsági létfelügy t lo *lr T ;i r ó r z i Her- IK rt. titkár, Kislf<»!di Mezőgzdsági Kmr kéjívisv'letéheii. \ kunint (íút koz.m'g \vzv tősége teljes szmbán. Keviezk\ lst\án lispán zái'tszvibn külön kihngsúh ozi \ izs^á/úk lájékt>zotts:tgát és hllóilkró! k'gíeljesebb megt lége<lését fejz.lv- ki \ tnfolymot.i KisltuUli M Kir Kerteszeli belügy elösé^ v 4 zeíóje. H \ mu Jáns kerületi m kir k rleszeti letü«>el»«lríll i mei; KISK RI>lvl.I)(K KSIPAHOS d j tlán íel\ ib;gositéisl kp. hogyn kirn - \ elli el egyedül. Spielberger He l Illsz-u. 4. Telefon: ÜW. 77 ' J ö t t l'msodpercek Ö I Ö omlik szét o vízben 02, o - J ASPIRIN T A g L C T T A! A finom porró szétesett jaspuin gyorsbbn és egyenlete ís-sbh^n oszlik el szerveze^bert lés fokozottbb htást fejt ki megl ^ü!és, fájdlmk és reum elleni Rekord felhjtás, rekord forglom z országos vásáron \ hélfoi r»rszgi)s álll es kirk»<!* vsár olyn ng\ I irglmt hozott, ritvt nre köz lmulthii nem ^ >lt i»éld. \z áü.ilvávtrii reknl folh tjhi. \olt. ledásr felhjioitk lei7! élőálltot l>. nemcsk tel hjt ás. hnem z dásvételek szm ÍN igen jelentós, meri néni kevesebb, mint 77 állt c>erelt gzilál belhiittk!m I szrvsmrhái elkelt IV2\..{2 lovt elkeli Ili.s I IS. TI.'M tlkelt l'j \z i:t7l rdhij'!! ;i Il ke.zül fellá 0 <n sk v lt now udckü tl: i:\v\i A ng> I, Ihilsnk es \ srlouedvnek ko\ el kt zt'i en z árk in-_;(lozé»k \ oltk de véi*ul ne gszálárduitk Kulönéis i n? s/r\sinrh- és lö árk emelkedtek, mit; sertés árk esokki ntek legutóbbi v - sár ól Az» gyes árk éléisáb k-kénl ko\ el k, zök \oltk Ii;k 7<! * NMillér. tehén es éikor Si) '.Hl i r szopas I* rjú és U 'pengő, üsz.o. linó tilt 70 lillér. híz»!' s. rtés Ki pengéi. Drbszám kővel kezo álllárk lkidtk ki Ink tm»> P. h hén líkt r.uu p. ökör VAUI i'ciu P járne.s ökör XÁ) 7Í»0 P. lö IUU MM* p. vágúlo Si>!(»:> P. síddos. rtés 7ö ÍXI p. válsztás* mlc 2tl M P \z álltvásár érdekessége volt. hogy igv u ki-vés állt» hjtottk fel ('sllóközböl. ellenben l*szter*iom. Uyür v+ Xes/priin \ iit**- gyékből jéilt sk yjzd ibtéil eláni KomároMih. \ kirkod*>\sár szintén igen ng\ forglmú volt. Tubb. miid 0 községből jöttek árusok s z árk ennek kö\ ( ikezté-iimi UniorzMdódlk Sporthorgászok figyelmébe! A cslloké>zi. kisduni és véigduni lui- Iászti társult sporthorgászok részére igzolványukul d ki. melyek f Ivó é\ ben Vágdunánk < >rsújflo felsó htár tói Dunáb v ló U- lorkolásig terjedő szkszán nyeles horoggá! vlé hlászir jogosítnk A/ igzolványok <S P-ért Psenák IsLván gépésznél, Iánd;>rpuszti szi- \ lt\ útclcjhuí kphtéik. A cslh* közi kisduni és vágdunt hlétszb társult elnöksége Alklmi legolcsóbbn jándéknk etxorendü te-rumok, brck, szilv. vlódi pártátok, erem likőrök beszerezhelók ngybn cs kicsin vben Mi oroc $ze 5 2 d r u ü z e m b e n K o m á r o m, foki-utc 27. Tel (Főportávl siemivcn)

6 ÍUI. r 6. oldl. KOMÁROMI LAPOK 9 H, március t T t - J "T H t H Í R E K Isten áldjon, szerkesztő úr! n mondom ezt, én rebegem hlkj: eit négy szót, Komárom. Itt állok, fülemben esengenek még búcsúszwid. vllotnásod, melynél szebbet, őszintébbet s szeretet-teljesebbet nem tett nekem inég senki, itt állok z öreg Dun prtián s néu*m zt u hngtlnul tovsu** hnó gépkocsit, tvnely elvisz tőlem téged. Hidd el, su*rkesztö űr, nekem is fái, ngvon fáj, hogy itthgy sz, hogy ni-m leszel többé mell: r ttem, nurt tudom, hogy Távozásoddl sokká! szegényebb lettem én. l év ngy idő, különösen ikkor. tunikor ez z idő szenvedés, meg:, próbál ttás ideié. S te velem volt! keserűségek idején, te éppen engem válsztottéi! ki rr, hogy vigsztlóm tégy. Mert igen, vigsztlóm voltál, ^zirkesziö úr, bizttóm, ki, lu iót meg is mondtd mgdét nekem néh, h zséirtölödté! is velem egyszeregyszer, mégis csk jvmt, boldogságomt, z örömömet krtd. Mo w;/r voltál te, szerkesztőm, keserűsé stt m óráühi n, mosol y, h k n) kit írt át, \Yigy novellát Szárz Péterré*!, mosoly, h regényben kiáltottd felém: elesni nem szbd! mosoly voltál számomr, boldog, értékes mosoly, h rózsákt gyomláltd Jóki szobr körül, pme/ynek létéért te is nnyit tettél, mosoly voltál múzeum termeibe, melyeket te csináltál ilyen széppé, mosoly voltál kkor is, igz, örömteli mosoly számomr, mikor itt, szívemben emelté! opárt édes kid túránknk, melynek szeru z országbn rkott tüzeit inmt, u kebelemből é! sztgetted-gyujto gttil. Mosolyom voltál, örömöm bl/ n is, Iwg y st 'gítségi *mre > z x 'gödtél. mgyr tudjk mrdni. Szerettelek, szerkesztőm, > ne kételkedj bbn, hogy nem őszintén súgom füledbe: nem voltál mélttln bizlmm r, érdemrs volt szövetkeznünk. Most, búcsú pillntábn, most megmondom neked: inkább én nem voltm méltó t te bizlmdr. Szerettelek, ngyon, őszintén, szívem szerint, de nem voltm hálás, mi pedig, most érzem igzán, kö ti les s é gt 'm l ett voln. Nem tuduilk megtrtni mgmnk. Pedig, tlán módom is lett voln erre... tlz fáj most ngyon, szerkesztőm, s tlán te is erre gondoltál kkor, mikof ki vnv\* ttudságot is emlegetted búcsúzá^od közben... Szerkesztő úr. Isten áldjon! Csk úgy szeressenek téged ott is, hová most ^mégysz, mint éri, de kívánom, hálásbbk tegyenek irántd ott messze, mint én voltm! (nj) Ki új győri mi'gvösnü^pttk *zékfi>»- tlás. Dr báró Apor Vilmos győri megyéspüspök szombton, március- -én (tél utáni tel bromi g\. írsvontll utzik <ivörln\ hogy egv házniegvéjc kormányzását átvegye. A komáromi állomáson z uj városi egv ház község és küuoltség *k fogják köszönt ni z új pöspököl. Március 2-án. vsárnp féltízkor kezdődik győri székesegyházbn püspöki szék fogllás, z u. n introuizáeié) szertrtás, mely lklomml z új püspök íöpásztori szé>ztot intéz hívekhez. Lsküh lel. \ nemrég megválszt >í! dr S DÓS Imre fiigondnok. Csizv István és I' t i \ gy Mihály gondn >kok ünnepélyes U*ikttás és eskülétele re! templombn mull vsárnp folyt le. Az egyházi szeutlh'szédel?i! m b o s Zoltán r. I lelkész mondott V Komá"ein-.!árási Kereskedelmi firémfiim ezúton is értesiti erdekeit tgjit, ho'jiy m kir kereskedelem! és közlekedésügyi miniszter HÍM!N i ÍM0. K K. M. sz rendelete értelmél»en z üzleti forglombn olyn ki- iin telest, melyei k iái liláson kívül. szereztek, esk z illetékes miniszter engedélye lpján szbd hsználni. Kzt rendelkezést lklmzni kell. tekintet nélkül rr. hogy milyen kitüntetés lkj, úgyszintén lklmzni kell. h kitüntetés eímd >mányozásr vontk >zik Kitüntetést engedély nélkül szbd hsználni h Í kitüntetés z állmfőtől szármzik, vgy zt z állmfő domáin ozli: b h kitüntetési m kir. miniszter s»dl e h kitüntetést vlmely ljstromozol! védjegy lkotórészeként * sdknlmzzák z árukon. Az ügvre vontkozó, bővebb felvilágosítássl sz d- gál grémium irodáj. Búotitzó. \g,v^>n-n>(yi>!! sokktól, szeretett, ketive.s brátoktól s ismerősöktől nem volt lklmunk búcsúzni így hozt sors, hogy távoznunk kellett Komár >mbéd mégis, z. elköltözés sok * mdj.i s z új iminkbelv lehetetlenné lette, hogy min denkitol szemelveden vehessünk búesút Amíg ez meg nem történhetik, ddig is. szeretettel s meghtott érzésekkel mondunk Isíenh izzádot minden kedves ismerősünknek, jóbrálónknk bbn reményben, hogy közeljövőben szeiiiélyese;i in oldhtjuk el ezeket nekik, hiszen K unáromb.. mindig visszvisz z úl s \;szszhív s ik kedves emlék. Szombtin \i\l >rk. A komromi r. ki. egyházközség képviselőtestülete!h. máre. d.-án. esuheeíökoii délután ő órkor Mjláth-isk-d torntermében r<.ulesközgvülésl trt. melynek lárgv s»r.»zt: Az HMM. e\i zárószámdás; 2 Tnítói és tnítónőd állások szervezése. bolyéi íegyek. \ K:d. \keio fn M'síi! "'se. lod)ruár 2"{-án trbdl Kt A keié* hvi rendes Ináesülései Mjlátli fiúiskolábn K á I I y l.ndre dr. meleg sz\ kkl emlékezett meg K > c s i s Károlynk, z Akció kulturális elnökének egri gimii. igzgtóvá történi kinevezéséről. \ távozó ér<leniéit z t Inök indítványár jegvzöké»ny\ébeii éirökítetle meg tnács. K o v - e z.e Anit szoe. nóvér ngy értékű, részletekbe terjedő elődást trtott Komárnn szegényügyéröl és szociális viszonviról. nnlx elődás nvom'cí felvetődön k ddulás bdilíásár vonlközt'* rendelkezések revideál ísájik széikségessége. Az elö<lást ngy figyelemmel hllgtt ngvlnács és köszönelet mondót i zért z»d dó munkásságért. melyet Kritász Kgvlet kifeji. I'ol )!) v Bél dr. z elődás nyomán rámuttott Mgyr Szociális Népmozglmi meglkulásár, mi remélhetőleg; üdvös htássl lesz városunk szociális helvzetérc A mozglom nem politiki, hnem csupán gzdsági mozgl»m és ígv bbn bárki nyugodtn részt velőd. Végül l-est ár István dr. terjiszlette elé» jelentéseit. Böjti prédikáció. (>lé Sándor páp: reí. lelkipásztor 'oiskoku gondnok, dunántúli ívf. egyházi élei egyik vezető egyeli iséu trtj vsárnp, ívf. Iempl*»mbáii.b>ki-u. z első pussiéis böjti v sárnpi prédikácié>l. I léluíán pedig bti gátsokt végez gyülekezet több tgjánál. \ Kmármi Kl.ipk.i l'o'gári bnvé^z rg\lel közgvíilés'.. A Komáromi Kl )k Polgári Lövész Kgvlet. mely eddig nüíkodést lőtér hiányábn nem tudott kitejleni. most vsárnp, március 2-án déleb>tt U é>rk;>r vrosház ngy tnáe>- \y rmében közgyűlést trt. melyre lpunk útján hívj meg tgjit. A közgyűlés lárgy soroztán szerepel tisztikr kiegészítése, z. l!ut évi munkterv összeállítás, vlmint!óbb jelentős indítvány ki rüi megfárgvlásr. \meiuivilkn kőz- gyűlésre tgok nem jelennének mej. htározt kép. s számi»n. úgy z. lpszbályok értelmében március N-án. szombton d. u. t» éu-ikor trtják meg közgyűlést tekint el nélkül megjeleni tgok számár. A Klpk I'nlgári I.övész Kgylet vezetősége ivúlon is nyomtékosn l'elkéri z egyesüi,'! tgji', hgy pontosn es minél ngyobb számbn jelenjenek meg közgyűlésen. A közgyiüés megtrtás elolt tél órávl válsztniám trt ülést, ugyncsk \ árosház ngvlermébeu \ k^uirouii Yör*U Krrt^zl egvesülel kö/g\üicm" március \ vn. A Vöréis Kensz les hölgyek lelkes ni un kjánk eredményt á Vörös K részi egyielbe tgok tömeges jelentkezése. Szükséges, hogy mihmrbb meginduijon szer\ezetl 'munk is. Hzérl z 'lekészííé> biz. dtság eu hlározl. hogy P.M. március -én délután ö órkor trtj meg lkúié* közgyűlését I. -génvegylel díszlermében díszgyülés keretében. Az ebikészíto bizottság ezúton hívj meg i tgokt es érdeklődőket közgyűlésre, melyen lisztikri is megválsztj küz.gvülés. v tgdijk beszedése mjd közgyűlés után lörlénik. mikor hivtlos pénzheszedö n vágtákkl keresi fel (gkt. ADóKIIiV!;/Mi:\V! kp, h házéit ;it.?l-.ikft!ulj. jvístljíí. temlájí tsí lást d:! r ;i e z k y István, kömuve^ és áesmester. I-rvezö, vállik izó. Szekér-u. 2. {ebf>n: 2S7. Itrj Megbízhtó gdzd^sdgi k o v é c s g é p é s z kerestetik í,;;;:;s, ( í m k i d ó h i v t I b n ~ Vftek Zoltán meghlt. Bizony, már kevesen vgyunk, kik méií emlékeziink kkevilág komáromi társdlmánk egyik legkedveltebb tgjár \ ilek Zoltán z.!*)7 U2. években Komárombn működött, mint törvényszéki jegyző s elmondhtjuk, lig zjlott le bbn z időben társdlmi esemény z ö kliv részvétele nélkül egészséges, s di sem hntéi humor, jókedve, bohémségc minden ült mo sídyt fksztott, hol esk megjeleni csekély 2S kg súlyávl. Szívesen ltolt vendége \ >ll IUOL nlr'tzoknk, egyesületeknek, társséig doik. lest liléteknek, mert istendt szhleszi képességei cs univerzális zenetud.ís revén egymg tömegeket tud dl multtl ui es szórkozttni. Komár unból Zlegerszegre, mjd Mudpcslre kerü!l. mint járásidról őszinte részvétle! értesül link npokbn Ibid pesten hek(>\ elkezelt hláláré)! s \íg. bohém élele után igz szívvel kívánunk neki örök nyuglmt. Mi:l> kűzpiili litiiár íog;uíér: ipji: A Ml-:!' vozetosege ezúton is erle siti párllgjil. h >u> dr Szőke 5álinl bjos központi v ár megyei titkár mindeii héten szerdán és csütörtökön Komán un bn. közp uili p árt h\n Iábn I )e;'ik l-'erene n.'í sz. pn.-*znr d trt. mik»r is hozzáfordulóiknk mindé í kérdésben remlelkezésére á!l X'árnii'gyénk járási szervező lilká rink togdémpjil jéivö számúk bu kéi/öl jük. Vz olol)i>llám»k elhl vzt :i>. \ pénzügyin in iszter most megjelent rend - Jete értelmében z ált. k i r. dó jöv.- é> vgyondólkvllások máre. l.viu nvu jlhlók hi*. Kgvéui kérelem lpján kir dt'ihivtl máre..'íl-iu hiszt.íst nyújtht. Kz ívs/tben kérxeuvív 2 ' - ukmánybélveg rgsztndó. \ jó kávet'özé.siiez ketío Ai\jioie. először megbízhió kávényg, és pedig bbkávé. vgy jófjt inlátkávé. másodszor z iílyn kiválé> kvéizesíto. mint '{{ \ \ (; K cikóri kávé. llilá'/ás. Súlyos cspás látogtt meg vármegve jegyzői kri, nnk egy értékes, fárdhttln tgj költözőti el z. élők sorából, \inint i^-iz. o.szinl részvéttel értesülünk. I'et hes l)ez.st» uv községi ji'gyzö, lulelszövkikezeli igzgtó, fogysztási szövetkezeti ügyvezető. e^vházi fögondnok. fárdhttln, munkás életének 7.'í-dik évében rövid, de kín >s szenvedés ubin visszdt nemes lelkét l'ránk. 'l'er<-mtéméiu'k. A míndeiikibd s/éretett, tisztelt elhunyt kihűlt porit csütörtökön temetlek el Apáezszkádson r<'f. egyház szertrtás szerint messze vidék htlms részvéte mellett. Legyen pi lu-nése csendes. A K(>iiw:rniui k.d. k.irits/ z évente szokás os piknik beíveli Llii l l n I e rendezését vélte tervbe, mi zonbn z erre vo.ilkozó engedély késedelme inill szenved hlsztási Az dománvok iiegvüitését közeli npokbn fogj Krilász lefolvltni. Szeretetlel kéri mindzokl. kik Kritász munkáját szíves dományukkl mindenkor támogtták, járuljnk hozzá most is néhány fülérrel szegény gondozói munkájához. Hlálozás Mint őszinte részvéttel érlesüiünk..lnkulár í.josné. szül. Hecliy Lidin, éleiének lil-ik. boldog házsságánk.'{lik évében febr. 2ö-én elhunyt. A megboldogultbn.lnkulár Ljos cipész-mesler nejét gyászolj, de megtöri szívvel állnk rvtl mellett gyermekei, unokái s kitér* jedt rokonság. Csütörtökön temették ei ngy részvél mellett. I>éke porir! Bjtársi tlálkozó. A volt veszprémi ol-es honv. gy. ezr. bjtársi egyt^sület komár )ini csoportj inári'ius N-án. szombton esle S órkor trtj szokásos hvi összejövetelét z bivsébet szigeten levői \'örös-féle vendéglőbe. bov : i minden bjtársi s/eivleltel hív z elnökség. V JKNzO relhívás.. A Jóki Kgvesfibd Szépművészeti Osztály húsvét hetében képkiáüílásl rendez, melyre z érdekelt.ikszímgoki ezúttm hívj meg. A résztvélell f. é. március hó :ÍI-I- kell bejelenteni Csenv Sándor.ll-:Sz() titkárnál Komár un 'i Xádor \ rrndorség felhívás:!. \ komáromi ívndiirskpihuiysá- íelhivj mindzokt jikiket nemrégen leleplezett. kiházmsílsi kotesont kínáló ügvnökök mnipuláno-bo] kifolvolg vlmihvn kár ér! már nus,-en délebilt sjá!' érdekükben j,- len kőzzenek rendőrség Jöki-u. 7 sz dlli hivtlos helyiségében, bííuü-vi osztlvon. Hlll FigreUmj Npont friss gyuli hentesáru, kssi sonk. íevj. likőr, bor, cukork és déligyümölcs különlegességek legngyobb válsztékbn Somorji János fűszer- és csemege üzletében K!pk-tér 9. Telefon 2 5. Szolid árk! Pontos kiszolgálás 2~\ Divotbemultó Komárombn \ Komáromi Jótékony Nőegylet mir eius 6-án elődássl egybekötött m -vr divtbemuttót rendez Kultűq. íot ngvtennélxmi. A divrbemutión % Mgyr Divtcsrnok működik közt*- * Bby József, kiváló író trt kú* ve> elődást mgyros visrfrtrót A rendezésre már most felhívjuk ko* zönsé'g" fi^'yi'lmét, műsor részleteiróí legközelebbi dámunkbn tájékoztt jut»>\\ ásóinkt Jotekunv i elu uuu. V bábolni m ;ir. Méuesiulézeti K szillé*, Ménesi idézeti Kórház h<#rttü.ixl >j jvár február 22-én. nuisrnh i ^vbekoíé>tl táncestek! rendezett, uuij ieíjes érkötési és nygi sikerrel j;irt. H műsor jórészét villuitrélk. ir.igánszáuiok töltölték ki és szereplők névszciánl <lr Csbi líelue. Czirhijs Kdréné. báró I \)ngráez Aul Iné. ilr. Cs* bi béí. IV»\ A kos. H. 'vá;n Sándor. guédh Mihálv. Kárpát* Lxszlo. báró rácz Veti. Sidlovits Ljos, n» uieu két eséipp l'oiiürácz-fiú. ludsuk legjvát dlk és másfél óri: keresztül kne-t^uttk s/é(» számi»n r»^sz.'uyüll küzé>séget. ILissig Imre >/el!enu*.-eii koni Tált, z ügyes rendezés tír. Csbi líél.i réesintézeti orv ost dicséri Komárom kú- /onsége és körnvék is szép.számml v.tt részt multságon. (Mt látlk íte* viezky István lispánt, dr Kálmán Hudoll IViszolgtiíréM. ilr. (diiezy István ^zol* gbiröt. viíéz Lettkó Szndtner Tihur redes, uiéiiesprnesnoknl és tisztikrát, Medi Cvul jéiszáyig/gté»t és gzdtiszt i krát. I'tz, nhoiler Herbert cukornyári igzntot. továbbá körnv ék sok számos ebákeléi lgjál. loldhirtokosát Mindzoknk, kik drág jó feleségem, édesnyánk és ngynyánk lnkulár Ljosné szüi. Dechy Lidi temetésén megjelentek, rvtlr koszorút es virágot hoztk vgy részv etiikkel más módon osztoztk ngy bántunkbn, ezúton mondunk hálás köszönetet. Komárom. 94. február 28. Jnkulár Ljos és csládj. Köszíhietnyüvánítás. Mindzoknk, kik feledbe lel len drág hlottunk vég lisztességép. meg jelenlek s ngy fájdlmunkt koszorúk ki. szóbeli vgy írásbeli részvétükkel enyhítették, ezúton fej e z z fi k" k í őszinte k ósz ón e- lünkel Julseb és Alj-H esldj. m on /iiunier sérht k dobd lmt iíés*'i l kozásonir Kérem, lejét is I Ileiieni oést kt»» ngy klkü iá.s ké»szo Koni: 2l> A gzd V kom s/áin kd i huri ;K)ulokl Hogy delflr**! llelll S/ ei í áji trtjuk íegcs z \ kidi \elkezol A l.iii Iliid (leli; tengeri. 'siipán eéi jából birolé» 4 H it-it In -iiédáséir kívánj \ h- Ili iuls. \zok unelyek venni n hduui illelv: ke kofj oni isszonv I kévre jó nukií téli L \ miisi hozzálri dégeik K tk 2. kránk f>ji»ü< ^>'ek nr tázzuk : Dosztái» M IV F, gé>ezy.b (»án ő I inyiskfd;. buios ö! Ne. liín v/le; nnek /ŐKlnj, b kéleles \ ITlUíMHlV. oykkeie ndikíil. kekbo' 'JVegkt r- iö sz. A K ígysz.tl. dis kon sn^téd. éjféli úru - A p r. (sl>e. \ egylet lm *rs;mgvé. ón. Az '>riásí én >»s s vár jelentek i lünö hn búcsúzott ^*dt szám ;deje.

7 Ii» murriñ KOMAROMI LAPOK OPITZ RUDOLF bor- és p á l i n k - ngykereskedő, r u m - és lik őr g y á r G Y O R Telefon: 380 \ Vfi'.llkfl/ill. /imiik rniiui dábor úrtól és nejeit»i nnei bocsnfol kén-k / áltlm lel! rin kij. lenléseimért, meivekei niegg m illnni. rosszindultú személyek fecse lpján btb m. legngyobb sjnál z v iinr Kérem. úgx Zimmermnn t lábm* r! év nejét is. hogy jelen nyiltkoztom lpján, nem jogosn megtehető I örvényev lé-. ktol eltekinteni szíxeskedjenek.' melx i :-\ lelkiiséufikérf hígdják élőre U n í - kös/ñiiei einel KMinr.»m fehrn.tr lis <iollliel> Mu*. t'jn! Mm-uee ő A gzdságok burgonykószleleit nem veilsk zr lá \ kormány kó/elmullhii Ô.ÎMU Î'.M.Ï in lll rendeletei boesálou ki. mely burgonyánk forglmi hiz >u\»s sz.n tmlokhól korlátozt Hogy zok z érdekellek, kik ívnél roi bármely oknál fogv I udomást nem sz.erezlicltek rendelet lén végénii tájékozódási nyerjenek, szükségesnek ' óljuk sjtó igénybevételével z. eset- - zxrok elkerülés véged ismerteim \ i..idoli j'eüd 'lei el kupvsokdlmu kővelkez.oket kell ludiiiok z. érdekelteknek A burgojiy nines zár l véve ugv M i il t néhány más termény búz. rozs. engerí, si h \z * miilett rendeli célj ^upán z. hogy ké>zelláts biztosítási eeijábói inéul: >l nxujtsem gzdság.>kh.m Iá rolé» és termelők háztrtási szűksi'g i leil túlhldó készletek célszerű leihsználásár olt. hol zt kőzélhmczés kívánj. meg \ lirgx lio <*/!rlek íeluil igt vl)e\ e- le lök. \zok hurg >nxk«*szl i k ez»u!» m mii ívekéi z il!, tékes szer\ ek igéin b onni nem kivnnk. toxbbr is z ivrlnui Forglomb hozhtók vehetők. *k Ive eluuhléík \ kinrnu m. ki.-, leli LM/ÍI IÜÍ i*- kol.i önképző gzdlo>i\ és m. kir. Hziisszonvkép/ő Iskol émképzo gzdsszony vére jo! sikendí műsoros frsngi láiiemillságol rendezett folyé> hó 22 én este i téli gzdsági iskol kullúrt rmében. V műsor után k<! iskol nöxcndékei áozzálrlozóik s szép szmü x árosi vendégeik körében reggel ő óráig táneolk 22. hoiixéd uylogezred tánczeiesránk hngjir és legjobb hngulton búcsúztk frsngié*! lisz telet jev k megváltását ez'illi hálásn nyug-.,zuk: Akn rt..'! I\ lirinzik József l\ I >osz!l és Jieek hí I \ >ózs vendéglő 0 I*. löedler József igzgtó III l\ Gl- : zv József ő I*. v Ngx Nándor főien'ö l\ Ngv Veiieei.V I\ polgári I - m> iskol 2 P/btz Ferenc ó I. Soinorji lános á P. Sztrzsik Andor á V \en. fe!el meg vlé>*ágnk / w Idrrszlelés. Iiogx nincsen áru. Fp x-n íinek z <dlenke/étjerid fojí meguyöodni. h megtekinti rktárinál Tö- ' --ieles válsztékot nyujlnk: szőnyeg, i.iggémy, ppln, linóleum, férfiing. ; kkendn. hrisny. utzói löröruk ndikul. női selyem lsónemii stb cikkből. Tóth Sándor, divtáru és s/őegkeroskedö. K(unárom. Nád or n s/. Ml A Kbdik^ kör fjr<inui piknikje ígvszerüen sikerüli V kör tgji esl > körülmények közt hűesúztk lrgté>l. jé» hngult hn szórkozlk z iléji évrákig Kor hel\ iségéun \ protesln^ joíékn> nöegxlel loí'm.íe. A Komáromi l'rot Jolekoii\ N" vlet húshgyó kedden rendezte utoku. rsn»végi teestjét Központi ^zllo ni. Az est lehelő legjobbn sikerült. riási érdeklődés kisérle. Knmároin vros s \ármi'gvt* előkelőségei miiül megr \ leniek rjt A fitlság x idmn. ki- 'ünő hngiiltbn, tneos-nótás kv dx vei búcsúzott frsngtéd s igzi szomorúság olt számár mikor elérkezett :i zárór ideje. S P O R T Megint győri cspt lesz KI < xendege: \ március í»-én meginduló \Ii III bujnokséigig már csk eg\- szluul v.virnpjuk vn résztvevő csptoknk A KVi] természetesen komoly erőpróbávl tölti el i-zt npot, mert hiszen vsárnpi játék lpján lehet. ill< txe kell mjd össz.eállitiu Uijr.oksághn küzeb» egxútiesi A l>\(! x endégszereplési utn mist xs;mi[» ismét győri együttes I sz z ed Győri A K F C Zotrs z első osztlxtin szereplő dxaíl. nulx értesülésünk szerint I)A(l-nál is keménvebb elitnfél. \ KI"(Ms'ii mint kémeink jelentet ték több hudupest i ful blist foi; prohjiékon résztveuni esjudig egv kpus, egy fedezet és két cstár \ dx \C. KIC. mérkőzés li órkor tlojuk pedig órkor kezdődik K P C - D A C (Győr) 4:2 (:2) Jól sikerül) KI C tlso tvszi.szb'* (!h luib I. \ KFC eise» tvszi mérkőzését keliemellen szeles időben is löbh. mint :UM főnyi közönség nézte végiu. N *g' áltlánosságbn leszögezlul i ük. h.»gy lx - ^zi cspt heimiltkoz.s sik, rúlt. bár lo»b lulven meg kissé sántikál z összetétel \ lilfehérek kóxelkez.o együttessel illák ki béd.i. Simon. (Isi/mdi Kn\i Verts, beht i. Téifn I!. Ivnxj. Szb*). Ié)íh!.. préihjátékos. Az olso iilidőben tpoglémlzé) jéilék flx i. melyben z egységesebb x ndeuespl <gy gólos ; lonyre leíl szeri Szűn*'t után kidomi»ordoli k: mronűk er*inléli föleiix- é*s végig támdásbn voltk úgx. hogy à győriek csk szerencsével m«ueküll: k meg.i ugxohl) rnxu v-reségíol. A gx'i/les espát legjobb résy.e közvetlen xédelem ebben is Sini >n xvzérpréduij. \ k'unroinltk góljit szcre/le. IUHÍ ne/n. kedelt V ledezetsorbn csk Kánvi nxujtolt x égig egx euhetes teljesítih*u \ t. l - hoti fvleslegescn durv. Veresnek pedig még nincs elég edzése. A cstársor legjobb tgj blszélso pröbjátékos xoít, kár. hogx lövésre nem x lllkozott. \\ l- szett z újonc Szhéi gélképessége esik olyn lssú ne vo n és Tóth I ngy jálékk»dxe. mindkettőjük közös hibáj, hogy nehezen szbdulnk lbdától Sem Ivánxi. s. m pétiig Tóth II meg nincs tormábn. A gxori egxutles z elsi» feliiloben igen szép<n Kombinált, cstársor minden helyzetből lott. szunej után zonbn teljesen visszáséit I.egjobbn kpus bl hátvéd és johhszélsö tetszett. Vitéz Lovász jó szemmel vezette mérki '/évi M.ircius 5 én iuhileumi d N z t o r n á t rendez K F C \ l\ M '. n egx x en exes jubile tun i > in népségei köze z egyesület i.nuis/i is remek számol iktttk mn ns l.vén dísztornál i\ nde/uek. melx\ u z összes férfi, női és gyermektornás/ok fellépnek A disziornán résztvevő tornászok i'u- Március fl.-en: ttbny Komrom ICVCÍOC üküix ix ó x i rsi-ny LuruU ni Levente ökölvívóink jóisikerült ltliánxi kirándulás ulu xisszxágó mérkőzést Komrombn, március -ér. este \ lrt jk Turul szállé» ngx szinháztermélu n I lbány jé^képességü ok.>íx ivói, lki. A komáromi leventék ngx kedxvel készülnek s z ed/ésekei I" r c z y Zoltán hdri. örmes! *, volt fiskoli bjnok és szövetségi biréi x ezeü. K\>márombn igen ngy érdekhidés előzi meg lexentéink első hzi nyilvános s/vrevp é\ét. ónnál is ÍTik.ib n'i f Ij'es csptt! i k János művezető iránx itásáx l tieuk ol szorglmsn készu nek polgári i - iskol torniennéh. n \ március lő iki díszbemuttó ismerleié.^érc mé«e. I»M\ éltben \ issz fognuk íerui biztos siker reménvéhcn xes tk fel küzíl. hnel \ xi'rseux műsorát és idejét jovo szmunkbn k/öl jűk részletesen \ KJ í iont s/iku z'lx t március iö-en,s e tel óri kc/.ik tb eeiiíuvi jubileumi díszt(»rn;ir* Tiil szá!lé»* ngytermében A disz'oniá kiviében fellép z egxesület mintegx ÖU tgú Uuiá-iZgárdáj. Mü>oroii szerepeü log.ik i fiúk zenés s/l»<lgykorl!okl.l. szekrénx-ug á.sl. gúkikkl. nők- telemás korliiton. gerendán és zenés szbdgx korltbn. férfik uvújtóii, korláton is* lovon..!v Iép meg "U <-gx'esulel krobf és.morfj i^. J ó k i M o z g ó T u r u l F i l m s z í n h á z (Tisztin olnt) K'.miárom. Kun.Miklosu.il. Teléf. s/. 4-ïi Szombton és \s:irnp. március l és 2-án egy 2 mühó dolláros \ ilgl ilm küf'milegesseg pereg Jókd fiímszintiz bn vr\mj;v. \ litroit'i t K W\Í\ vi V \. Három évíl* keszidl -k Stnlex álti lelicdczetl l'-ik* \ 'donh ' MUIIÍM x ászonígság. bkkszlé* héiség. rbszolg kereskedők elleni küzdelem közben ó"i\ételek Kösz. rephen Speiii-er Irnx líichnt (ireene és Nucx Keilx. ilétlo. kedd és szerd, március ;t I és.vén. z idénx legidőszerűbb lőrléiielmi titmje kerül műs-urr A HOTHSl Iliid) (S\L\ ). b.z kituiim es npjink mondhtnánk legidőszerűbb filmlkotás mindenütt óriási érdeklődést vállolt ki. hol csk liemutullák. Főszerepben: Herlnrl Ilubni-r. W. Frnk, (-ri Kuhlmnn. (iis.lá Lhlen és MiUle Weissner. Kiséromüsor legfrissebb 7i. sz. l*l ; \ vüághirihv - 'I ekiiih-llel film iránt eddig is megnyilvánult óriási érdeklődésre, z elődások kezdete, mindhárom npon fé] á. fél 7 es fél '.i óni. (Aűlörlök. péntek. szombt. \ sánip, hétfő, kedd és szerdán, március i\. 7. S., Sí.." 0.. II. és 2-én mgxr filmművészet soh el nem felejthető ünnepi lkotás kerül hemutlásr I LMMl L I II \H W.Ok. h kosi Viktor hlhttln értékű, csodszép erdélyi regénye Föszerep!>en: Kiss Ferenc. Lukács Mrul. \gx István, z új mgyr fi busz nesz, Kí-reszUssy Mri. <ireguss. Juhász. Le-!M)íx. linlonx i Tímár Kté» és Simon Mrcs Kiseroimisor legűj.ibb NN7 sz mgvr hngoshiráib' JÖN A TAVASZ! Polák rb/dittdssd eb festesse már nio>! ruvjszi ruhir kelmefestő vcvíylis/iűonnl KOMÁWOM I. <ÁK()CZI-Lb 2 Szkszerű elkészítés. 4> olcsó árk! Március én. szunblon háromnegyed I. egynegxed 7 és tv! íl órkor. - Március 2-án xsárnp fél 2. Iimmnegyed. egynegxed 7 és fé! V órkor. Március ii-.in. kén.'ii x'gyneg\ed 7 és IVI λ órkor Kél elsórengú film egy műsorbn Ml* KI DVF.Lo CnM'KOI.^ I Msz. rephen lom I \ er ZW/llblí "sz.erep»ok i ol Lñe. Jmes (ái Szómb ion háromnegyed I óri. vsárnp It! 2 óri elődás olcsó helvárrl fiii Március I.. ö. és (i-n. ke«lden. szerdán és csütörtökön, háromnegyed I. tgynegxed 7 es fél U *'»rk'»r* >l IMII-.Kid A IIAZ \SS/A)\\. l-oszeri plök: Jon onliiiv és Lureni e Olivér irdé> k iegészíté- 2l ks min. xght száín 2Ö \UVMKI sí IIÍ»I)I:TMI;.\\. I >r Kulhy (ő z u-\ véd áll! kepx íveli <lr. Kiuiiy tiéz jxr UKAI I* loke és több köxetclés járuléki erejéig, meunx:- IK n köv< telesre i<i(»közben részletfizetés lörlenl. nnk heszámílásávl. z é>gvl!i kir. járásiuréisg M0. évi I'. LkSS. sz. végzéséx el elrendelt kielégi', é- végr<-hjtás roiytn végrehjtást szeiiv. dob*l!*i0. évi június hó -én lefogllt. 2Iíöl K-re h- esüll ingóságokr z ógylli kir járásbirékság Kk..*0 t.j r.mfi sz végzésével z árx erés e i rendel lel xé*n. nnk z ÍI0N. évi \ L I. t.-e 2*>.?> lpján következő megnexxz.4*tt dr Kulin (iéz ügxxéd ltt Képxivh U7!I'Í«M\ jr.. dr.'fürth Kéi.i ügyv. ált. képv Komlós Jé»zsef jvár 7!K) pengő s jr.. toxáhhá fogllá.si jegyzáköxvbói ki nem tüno más toglllté)k j-* xár is z árverés megtrtási elrendelem, de csk rr z esetre, h kielégítési j:vguk m is fennáll es h ellenük hlászléi Htályú igér.x kereset foixmtbn nincs. iégi\ hjtsi szénví'do lkásán, üzletében. Koináromszciitpt' Icr. l-"rilöhát uiszt öől hsz. leendő iih-gtrtásár htáriilműl 94!. xi nuirei> hó 4. n ipj.ink délutáni 2. ur j iuz. l o\ ki. mikor bíróilg k - toglit bútorok, sertés, tehén, gzdsági í -JsZATclés s eg^'éh ingóságokt legté>nbet Ígérőnek de leglább Incsár két hrmdrészéért készpénzfizetés mellett ei fogom dni. még kkor is. h l>ejek ntó fél helyszinen nem jelenne meg.! csk ellenkező kívánságot írásbn nem n vilx iiil éigyll ÍM évi február 2. Porcxulnex >liktos. kir bírósági vé'grv hjtó z A 3ARSMEGYGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NÉPBANI ötvenedik cvi mérlege z 940. üzleti évről. Központ: LÉVA. Mgyr Nemreli Bnk mellékhelr*. Mirle}: s7;imhi S9. d«( < inlxr Zi. \ gyon: '«n/l:ii i ki s/u'u'k r Azonnl rsccltkrs k:>\< IfU'-M-k i.ikst i:is \H V l-'.r! t-k ppi ruk Váltók 58 TM V íéirnm i ML» V 'olvószáinli átlósok ~.7.H).W.\ r. f x.á lós.'.»s köt< l<vxvn> köicsönök u.üllnnk.7 í'.lil IC. V ' intr/iti h.i/.ik us i;»7 V» árvt'n'-st'u vett ux^íii luok Leltár :»r>.c; t us p l'j IN2.S2 p N\ I:L;<Í jlp erlékei 2i i _>.".:,():, r \lineii("> télelek i ;»T.» in p Teher : IV, p Keszxi ÍÍX loke l.tnmuim F Trtléklp Nié» mm V Us/lulék trtléklp I N2"».(lS Ï* Frlekppir l^úllliléi árfolymhn \fszlest'v trtléklp \ ] -JŐI \ts f* \ á'té}koveteléseknel beédlhl('» veszteség tr lléklp 7j ii>sâ7 p U'ség lrllék;dp NN.ñ7l lo p. Nyugdíjlp Xiü.NóiLVi P lit lelek kéiyvecsken' F2.7:;U'Í T.\ V l'tdyós/áinlán n.7s:t.;d2.r>s P penzinlé/elek IH-U-UM folyószámlái: 'MiiMliiMl \> Ilileiezök ;; (H!»70 P ^'is/onlirs/úindil i olyé^/ánilkox ettdéseknél beállhló xcsz- xédlúd nem veti os/líék Iii P Flore bevett kínnl»k ftu7k.ñ7 P \tineno telelek íin.ütilí p I is/l n\ eresé<» e^ íf ál hozt / \\W évn > l 2.MI. W I» folyóé-vi nyert-séíj 70 S«) ST> P Az mle/et áltl nyujtotl P löő P kezességek: l.:«íí».72t{ IS P Kn-diiiéiM s/ud ileceinber 3 Kmtok Vos/Ioség: Dologi igzgtási kidások.v>7.2t>jv<icl P :Í:U 20 P Személyi igzgtási kidások :v2\ :noí«; V Adók >»» hozzájárulás kmtkie t gészítö lphoz.0jii.8r p Nyugdíjlp ihdálásár 2Ö000 p Leírás ingtlnoknál 7.Í»S2.KT> p Feírás hdtárnál.u.57.2/» p idrások kihelvezesi'kllél és különféle veszteségek i s z n y t r e s ( álho/;il / VXW»\ - rt'il p Hí.90") 82 p 2 \44.4H p h fo^vó évi nyereség 70 SÍ0.85 p Nvorov g: Nyereségáthozt HL'i» l.li: 78Mi évról 2. i íis p Kmtok ) értékppírok utn 7.itfxti.IU P h kihelyezések uláu :ií> 72TÍM!* Iidiék P ñs.d70.7íi V K időn féle nyereségek éiif'i 7 23 I ' J.3 7SU) I» 4

8 Jl. oldl. KOMAROMI L U ' O k - 9 U, március ff 4-3 T 4 v 4 tvszi könyvnpi QIC*Ó könyveken kívül z.unió"könyvkereskedésben Icittirozás lklmávl leírt könyvekei fillérekért megveheti Hsználj ki kivételesen kedvező lklmt es e%és it*e ki könyvtárt! Vñ^T. TISZTÍT MM):NNF.MÜ HMÁT böl^ka^áif-f^siks. PLLSS!;POZ. GCi\\\VU)OZ 7u ÍSjÁf ház özv. Szly János -né Komárom, Nádor-uic 4. BRISTOL KZIX0I) Budpest, Dunprton i.lükéin csládi -zállorl oh só rkkl. F::\ácvs sznb lár 7 P-tnl. kétág>á> 2 * -lőj. Kitiino eltérem és kávéház. FJnzekenv kiszolgálás. Megérkeztek z Í94 -^s szenzációs minőségű ndiókészüléke<: PHILIPS, STANDARD, TELEFUNKEN, stb. gyártnánvok n^y vá's^tékhn -- Díjtln bemuttás í ^ * Q f» B W rádiókercskedőné!, D V I V M I Í I V Komrom. Városház-u Teleionszám: BG. H kellemesen krj eltölteni estéjét, Minden szombt és vsárnp tánc! rum- keresse fe! özv. HORVÁTH ISTVÁN NÉ Komárom, Ferenc József rkprt 9 sz. ltti hol kitűnő konyh, elsőrendű itlok állnk rendelkezésérc. - Npont cii;dn>zem*. - Tiszt cs kényelmes szállodi szobák. - Mérsékeli rk Gondos kiszo ^álás o Vn szerencsém ngyérdemj közönség szives tudomásár ho/.ni, hogy Komárombn, z Észki pályudvrrl szemben (vendéglő épületben* Lilso Komá'onii Uum- es LikőrgyárlsI i ;?e^i" ^p'>vzeif c:g nevén és likőrygártási üzemel nyitottm. Szives pán tojást ker: PANNÓNIA SZÁLLÓ um) es Kovács Mihály Budpest, Rákóczi-u t 5 cégtuljdonos. Központi f e k v e >. Korszerű k é n v e e m. Kpyájrys szobák 0 P-tól 2 P-k*, kétágys szobák Q P-iól IS P ip. A visszestolt területen lkó kedves vendégeinek szobárkedve/- mérim nvujt. Flismerten ki\áló knn\l:. Po I á r i árk! Pénzt tkrít meg, h GYŐRBE jön és felkeresi Szbó László es DIVATÁRU ÜZLETÉT. BAROSS-ÚT -3 SZAM Szövet, selyem, mosó, fi^nell, függöny, dmszt áruk szőnyeg, vásven és nciy válsztékbn "i K o m á r o m i L p o k r á d i ó m ű s o r Vsárnp, máreiu^ t. mf)\[>l-st I 8: bhresztö. Szózt. Hnu ieme/ek. 8.iá Miiek»» Fházi ének es s/enlbeszed..iá Fvn^elikus.^^nUszteet > ; 0 Idóieizes. idójis, wzllás. v.«v Izbell és Cselénvi József nyvlyákt énekel Közben l^uliokrónik. T> Hírek 2 lln-uine/ek. 3 A ricinus.onne.sziése Flödás. 3k> Szlónötós i 3t> \ héuei^vüjtés értelme Klo uls. HÍ v* á.l.'r Honvcdmüsor. 0: A kssi rádió.usoráhói Az új kssi rdióiedo met;- i\i:ás:i 0 Iá: Vdrózsák Versek O..V> M.- jvur Itevü táiuzenekr. 7 i "i:e*. 7-0 Má,.us. Fiódás. é.3 Ors/á.ü u \ it ir hei;» dül Sport. 8.<» Operett rés/letek 8.3l> Mlvr önismeret OTO. Hírek, idójrásje.ones. in. II iiiiiiemezek..-» \eie>.s K /oly és fi cicáinzenekr 2 Hírek. Hl'DVPKST II, e\ente-íelór 3.0 enekr. 0: M«>»r Hevii I lnidemezek. 2.'»-" Vidák JíVzseí eitíánv tánezeuek r. >30 Téli horyás/n pok. Flódás. ü..">0:.ászenekr. S.' Hírek 8.20 Hnglemezek. 0: íl^y trgikus életű trgédiáin'* Flö.idá,. '. ;.0 Idöjárásjeleniés. Ib ; ti»">. ináreiti- * lu'dmt'st. tmo: ébreszt*) Torn. " Hírek. Kö/leménvek. étrend. Hnglemezek ii Hírek. 020: felolvsás. 0."): l*"elolv:i ás..(: Nemzeíközi vízjelzoszoli*ált. 2 ilrnsíszó. Himnusz. Idöjárásjeleniés. 2 0.k.ii'ikzenek r. 2.IU: Hírek..20: Idöei/és." időjárás, vízállás. I.:t0- V rádió sz i- iónzenekr. 2.0 Hírek. 2.4: Mí'e-)risnie» - etés. Árlol\inbii\k..'Í.20. Hnglemezek! Iá: Diákfélór, l.lá: Időjelzés, idöjárá; ; irek. á.lá: A bud i #esti bolgár eten.. ' nekkr hn^ve-seme á.ld K:nlékezés Hek- Antlr. Klő.idás. (j.lll H mt»!cmeze\. M^vr nóták (>.M0: M^vr (inismerel. 0.3á \\ eidin^er I\de szlonzenekr i 7 Hírek 7 20: Tám lemezek 7. Ifi: Szép in^xr novell. Skrlát. Felolvsás. S 0. A/ Oper < iiá/ zenekr. Közben kb. 8. Iá- A bée'd nemzetközi \ásár igzgtójánk elődás..». i0: Hírek, időjárás. 0 Nivb Imre énekek ei:;á!ivzenekiséret;el...')0 i' ihdloi. 2 00: Hírek. IU DM'FST <i.:$0: Német nv el\oktdás. 7 Wkots Mrcit énekel. 7.2á: A s/ép könvv. Flödás. 7.4; Heb: Tizenkét ki* e i ö já t é k 8: Ili re k. 8.0: > v ász i Fe re» ei ;n \ zenekr. 0.*; b'eiedés mei;j\ uí lknk. A rebbilitáeiós lör\ éu\ Flö.nke- 'J.37): Idöjárásjeleniés. Kedd. máreiii- 4. IU'DAPFS'I' I *'. 40 Fbres/ló. Torn. 7 Hírek. Közle.'r.énvek. Ktrend. Hni-leinezek 0: Hírek. 0.20: Felolvsás. lotá: Felolv;- sás..0: Nemzetközi ví/jelzöszoliiált. 2 Hrngszó. Himnusz. ldö i( árásjelenté.>. 2.0 liilöpmári:: zongorázik. 2.0: Hírek. 2.VJ Mészáros Frzsébeí énektd..20: Időjelzés időjárás, vízállás.h0: ChppN-tánezenekr. 2. Ö0: Hírek. 2.47) Műsorismertetés. 3: Árlolv.imhírek 'F20: Mursi Flek ei^ánvzenr kr. Közben.0- Mit töz/i'ink. I 0 (!>"<.. mektléíután. I.lá: liii»;elzés. idtijárás. birek 7> Várhelvi Antl orgonál : Mindnyájunk gondji. 3.7)3: A rádió szlonzenekr. Közben (\.'M) Szbdkereskedeleie v^v i»zdsái;i elzárkózás*.' 7 Hírek. 7.2t> \ mi;\ r Hlkán kuttás pj Flödás. 7 0: Tám íenie/ek. 8.03: M ;i*\r önisinere. 8.0: Szép kóestjindrk. Versek. 8.0 Csipke' ózs-kissszon\. Zenés hngjáték. 0 0 Ili: ok. időjárás. : Melles Béli* zemkr.23: Fenttxi Jósk cii»ánvzeneki i. *i2.ím llirek. HFíXVPKST II (> Mezöo.zdsáui félór : (Í..0 l'rnei n\ei\okttás. 7: Táneleinezek. 7:>3. Frdélvi nők. Flödás. 8: Hírek. 8.0 M^v r ()ptik;ir Mii vek Készvén v társsává nk Dlköre 8.-0: Hiii*Ieiuezekl 0.30: UU; járásjelentés. SzM(l. máreius 5. IUDAPFST I. 0.40: Ébresztő. Torn. 7 llirek. Közieménvek. Ftrend. Hnglemezek 0: Hírek. 0.20: "Felolvsás. 0.3: i'eloh sás..0: Nemzetközi ví/jelzöszolyált. 2 Hrngszó. Himnusz. Idöjárásjeleniés. 2.0 Hnglemezek 2.40 Hírek..20: Időjelző időjárás. \ízállás..30: A 3. hon\édt»\lo^rzred zenekr 2.30: Hírek Műsorismertetés. 3 Árfolvmbirek Szórkozttó zene.0: Ass/i»nyok tnáesdój. 3: Időjelzés, időjárás, hírek. 3.3: A rá dió szlonzenekr Közreműködik Md r..s (iizell fütlv. 0.K»: Flnvomt-e M;- ^v.:ror.-z7ej nemzet iséijekeiflödás. (5.40 Itehm: nipt)\ Holtk szigete, szimfónikuk»">liemen\. I i lemez. 7 Hírek. 7 20: A mgyr lbdrúgás p.i. é\ i munkprogrmj Flödás Hjdú Ann és (e /\ Dömötör m;iii\ ir nótákt énekel 8.3n M-vr önisniere!. 8.33: A Liszt Ferene lárssáo biiijversenve. 0 lo Hírek, idöjá lás He Hnglemezek..23- Sziónöbr 2IN»: Hírek. ÍU DM'FS'I. 0.0; () : S Z m eívokttá> / o.> klrinét- es bárt-kettösök. 7.30: Vitminr múzeumok. Felolvsás. 8: Hírek. 8 0: Székesiövárosi Tűzoltózenekr. 9 0 Frdy, z örök kísérletező. Flödás. 0^33 Idő járásjelentés. <^iítür.'ök. n'áreius (J. IHDAPFST I. 0 40: Ébresztő. Torn. 7 írek Közlemények. Étrend. Hnglemezek 0: H.rek. 020; Felolvsás. 0.4:3 Felölve ss. n.lo: Nemzetközi \ízjelzöszoi^ált T> Hrngszó. Himnusz. Idöjárásjeienté* P>(» A rdi<> szlénzeue!;r. 2.W: Hírek i'>í. Id>jelzes..döjárás. vízállás. i.:jo : Kisházv Sn insi nótákt énekel, eiuánvzer.efcís/ retu;. 2.30: Hír,!, 2A7, Müsorisn^rteL ; /rlolviulurek : líendörzenekr : Id«v ;elzés, időjárás, hírek Fdl Mrom lne ;, Háromszögletű klp em'' voeubol. Hnglemez. 3.30: Szántóföldi nö vé:\^ ek kárte\öi. Hádiótntidvni, V. rf^. 3 7>3 M^vr önismeret. 0: Hur-i S.lnd 0l cii^ánvzenekr f». 0 My\ ruk Rul^árii bn. Flödás 7 Hírek 7 20: Zenes úiy Ai történet Flödás hnglemezekkel. x.2 Külüuvi nc^edór-e 8.3., Kísérlet í.uhlai, Hngjáték 0.40: Hírek, időjárás, lo. Mir denbol e^v keveset Buítol Fde táiie/enek* és Hikok zenekr.30: Hw^i U w. /^k 2 Hírek HFDAIT.ST II 4 3 Hn^leinezek 3..^ Sehumiili: K:»rne\ál Hn-ieillez. 0.0: \ h :<A n\eí\i)kttás 0.0: Ktonzene. Közi^ 7 3 Fi^v perzs eposz költője. I- lö ' i L s ^ Ilirrk 8.0- Hnglemezek. o.3o Idöjiri' Péulek. ináreiu*- 7. Hl'DAPFST I 0 ltí f:bre^/ui. Torn. 7 Hírek. Közieménvek. Ftrend. Hn^Vmezek 0: Hírek. 020: Felolvsás. 0.43: Felolv., ás..0: Nemzetközi vízjelzöszol^áut 2 Hrneszó. Himnusz. Idöjárásjeleniés. 2.Hi líjii>ás;i Fnek krok. 2.0 Hírek. 2 3., Molnár Klár hegedül..2*). klójel/és, idr, járás vízállás.30: Ktonzene l ;! ek Míisorisir^-rtetés. 3: Arbdv mh ; i ek \Veidini»ei Ffe szlonzenekri Közben 3.0: Mii löz/üuk..0 Diákfélór/ I 3: Időjelzés idöjái-ás. hírek. 3 3 H n t. lemezek. Mgyr nóták 5.55: M *«vr r M. isnurel 0: A rádió szlonzenekr. KŐZIM-I. ('.;X»: Spnrtkö/leieénvek. 7: Hírek Horváth k-nö jz/on^rszámi. 7.Ili. urs *»iéni klinikán. Mórié/ Zsigmond elhisz * lése. 8: Az Operház műsorából!l mi»fcí ^ étel 0.0 ti írek. idöjárásjeleniés. V).\f: t üeszkáíí-zenekr. 35: Korin Suni <*... ;án\zenekr. 2 Hírek. IU'DM'FST H 0:>o (Aorsirót u,io!\ü; 7 Hulierl Fjos gordonkázik Mw* 'emezek. 8: Hírek. 8.Ki: Orbán Sándorén*! kel. Sárközi (iytil eiüán\ zenekr < rnuzs, kál..0: Várkomi Zoltíl \ erseket d clá J.33 bátjárásjelentes. Szombt. luáreiiin s. IUDAPFST I. ti.40: Ébresztő. T<»rn. 7 Hírek. Közlemén vek. Ftrend. Hnglemezek 0: Hírek. 0.2U: "belökásás. 0.45; Felolv. sás. 0: Nemzetközi vízjelziíszol^ált. 2 Hrngszó. Himnusz. Idöjárásjeleniés 2.A lor\ áth Jnesi i ii^ányzenekr. 2.0: Ht rek.20 Pontos időjelzés, id/íjárá.s. \[?M lás.3(- Hnuieinezek. 2 30: Hírek 2 47, Műsorismertetés 3: Árfolyminrek \b lles Mél zenekr. 4.0: Ifjúsági rádió 4.45: Időjelzés, iiiöjárás. hírek. 5.3: Hol iiár dlok. 5.40: A rádió postáb, b 0 M:J 4»vr önismeret llniezky (e.uli táűr zenekr játszik. 0.5: Kdes nynvelvüni Flödás. 7: Hírek. 7.20: Vásárhe!\; Mii:^d. zongorázik. 7.5: Simon\ i Mári elöndó estje. 8.0 bilmdlok. y.lü: Hírek, idöjí rás. 0: Oláh Kálmán ei^ánvzenekr..3* Tánelemezek 2: Hírek. IU DAPFST li Felolvsás. 0.30: Hnglemezek. 8: 0.0: Meri/on i f7ttyol Mezőgzdsági félór. 7 Hírek. 8.0: Az Alber: Jerney János, / öshuzr \onósnéi»\es kuttó. Flödás. 0.5: Pert is Jel'ö ei^án} zenekr. 0.0: Időjárás jelentés. A Dó zs V I G A D Ó É T T E R E M B E N Mgyr konyh, kitünö fj borok. o Pénteken hlászlé. o Erdélyi flecken. Apróhirdetés Zongor eldó, eím kidóbn. Bérbevennék kisebb szigeti kertet. í-to kidóhivtlbn. ',22) Ker les esládi ház. H52-ÍU dómentes. Kj)iiány-nte 2. sz. ltt tddó és zonnl elfogllhtó. 24) KOMAROMI LAPOK poiiliku lp. társdlmi és közgzdsági Szerkesztősét; és kidóhivtl Komárom. Xádor-uee 29. Lplukíjdoiiusok: Fiilöp Zsiífniond örökősei. Felelős kidó Xehéz Ferenc. l'nio nyomd- és könyvkidó szövclke/** Komrom, Nádor u. 29. Tá\be>/élu:* Felelős vezető: Metlesieh Kálmán, /

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

17. Egyszer volt Budán kutyavásár

17. Egyszer volt Budán kutyavásár 17. Egyszer volt Budn kutyavsr Elsõ felvons finlé Szilgyi.Erzsébet, Mtys Markal, Bíró Bakócz T. Janus P.,I.Úr 164 Rock and roll Mtys budai udvar Budavr legdíszesebb nagyterme. = Markal: Tót - - gast ll

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben