3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-NYD-07) 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a 4. pontban foglaltak szerint. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke A Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen Ft-ot oszthat szét. 3. A támogatottak köre 3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat: a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és b) a Nyugat-dunántúli régióban (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékben) van a székhelyük, valamint c) elektronikus pályázat (a továbbiakban: e-pályázat) benyújtása esetén az internetes pályázatkezelő rendszerbe a 6. pontban leírtak szerint regisztráltak. 3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot: a) a pártok, b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, c) a biztosító egyesületek, d) az egyházak, e) a közalapítványok, f) közhasznú társaságok, g) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló L. törvény 3. (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges, h) azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak. (Közvetlen politikai tevékenység eszerint a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.) i) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában. 3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál 1/12

2 működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e. 3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely a) a civil jelöltállítási rendszerben megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; b) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; c) amely az Alapprogram terhére megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeket megszegte, különösen, ha a támogatást a szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, vagy szerződéses kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és emiatt a támogató a támogatási szerződéstől elállt. 3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 4. A támogatás formája és mértéke 4.1 A támogatás formája: A támogatás a pályázó június 1. és május 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének egyszeres könyvvitel esetén a támogatási időszakban, kettős könyvvitel esetén legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. 4.2 A működési támogatások összeghatára: Éves korrigált ráfordítás (költség) Igényelhető maximuma eft 500 eft 500 eft - 3 mft 500 eft + az 500 eft fölötti rész 28 %-a 3 mft - 10 mft eft + a 3 mft fölötti rész 25 %-a 10 mft - 3 mft + a 10 mft fölötti rész 20 %-a, de maximum 7 millió Ft Az éves korrigált ráfordítás számítása a következők szerint történik: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek előző évi éves számviteli beszámolója eredmény-kimutatásának alaptevékenység összes ráfordítás sorából ki kell vonni az ugyanebben az évben más szervezeteknek és személyeknek nyújtott támogatást. A pályázati kiírásban ezt az adatot (összeget) nevezzük korrigált ráfordításnak (költségnek). A támogatási kérelemben az előző évi NCA támogatást külön fel kell tüntetni. Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz amennyiben már rendelkezésre áll a évi, akkor az, ennek hiányában a évi). 2/12

3 4.3. Egyéb feltételek: a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. b) Az NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás. c) Az NCA Tanácsa 9. számú támogatási elve értelmében, ha a pályázó az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése című programban (azonosító: OFA/2006/CSZFKN/6125) nyertesként részt vesz, s a pályázati tárgyévben az OFA a civil szervezet új alkalmazottjának foglalkoztatását támogatja, akkor az NCA működési pályázatain a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium a pályázónak legalább az előző évi működési költség-támogatást biztosítja. Abban az esetben, ha az előző évben a civil szervezet az NCA-tól működési költség-támogatásban nem részesült, vagy amiben részesült, az alacsonyabb a pályázó adott pályázati évi, az éves korrigált ráfordítás adata szerinti támogatási sávban az előző évben a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium által nyújtott támogatási átlagösszegtől, akkor a Kollégium legalább ez utóbbi összegű működési költség-támogatást nyújtja. Jelen pályázatban az OFA által támogatott új alkalmazott(ak) személyi költsége (bérköltsége és bérjárulékai) nem szerepeltethető működési költségként, csak az alább részletezett egyéb működési költségek. A kollégium döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény benyújtásának helye nincs. 5. Támogatható kiadások Működési költségként, illetve a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók a számvitelről szóló évi C. törvény alapján. Az itt felsorolt költségek kizárólag akkor számolhatók el, ha azok a szervezet működését és létesítő okiratának megfelelő tevékenységét szolgálják, s ezt a támogatottnak az előző évi számviteli beszámolójával bizonyítania is tudnia kell. Az elszámolni kívánt költségeknek, ráfordításoknak egyértelműen besorolhatónak kell lenniük az alábbi kategóriákba. Felhívjuk figyelmét, hogy a négy fősoron belül, az egyes költségnemek közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles! (A kategóriák melletti felsorolás nem teljes körű) I. ANYAGKÖLTSÉGEK Anyagköltségek - Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, villany, szemétszállítás, gáz, akkor is, ha a közös költség része) - Energia költségek (tűzifa, fűtőolaj, szén, napenergia költségei és bármely alternatív energiaforrás, stb.) - Üzemanyag költségek (benzin, gázolaj, biodízel, gáz, hidrogén, stb.) - Segédanyagok (a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy gép működéséhez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok (gépolaj, zsineg, szárazelem, zsír, villanykörte, szög, stb.) - Munkaruha, védőruha költsége (kesztyű, arcmaszk, stb.) - Szerszámok (csavarhúzó, villáskulcs, ásó, stb.) - Nyomtatvány, irodaszer: (levélpapír, fénymásoló papír, boríték, lyukasztó gép, tűzőgép, gémkapocs, iratrendező, stb.) - Szakkönyvek, előfizetési díjak: (Adóújság, szótár, oktatáshoz szükséges kiadványok, CD jogtár, stb.) 3/12

4 - Egyéb anyagköltség: (Elsősegély láda, tűzoltó-készülék, gyógyszer, hőmérő, virág, dekoráció stb.) II. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI II/1. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások - Szállítás, rakodás, raktározás költségei (tehertaxi, segélyszállítmány átmeneti raktározása, stb.) - Bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű, stb.) - Javítás, karbantartás költségei: (bármely irodai, vagy a működést szolgáló eszköz, gép, egyedi javítása, vagy szerződés alapján folyamatos karbantartása) - Posta, telefon és kommunikációs költségek (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás díja, mobil-, vezetékes és internet telefon, forgalmi és előfizetési díjai, Internet előfizetés, mobil feltöltő kártya - átszámlázott szolgáltatás esetén is! stb.) - Oktatás, továbbképzés költségei (Adózási változásokról szóló tanfolyam, civil konferencia, titkárságvezetői képzés, stb.) - Utazási és kiküldetési költségek (gépjármű, autóbusz, vonat, utazás díjainak számla alapján történő megfizetése, autópálya matrica, parkolójegy ha van róla számla és kiküldetési rendelvényen is szerepel) - Egyéb anyagjellegű szolgáltatások (hangosítás, tagsági és partner kiadványok előállítási költsége, belépési adatlap, közhasznúsági jelentés, éves jelentés, stb. előállítása, hazai tagsági díjak, TV előfizetés díja, pályázati díj ) II/2. Egyéb szolgáltatások - Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek: - Bankköltségek: (forgalmi jutalék, zárlati díj, átutalások költsége, működési célra felvett hitel kamata) - Biztosítási díjak (balesetbiztosítás, életbiztosítás, iroda biztosítás, gépjármű biztosítás, stb.) - Hirdetési, és reklámköltségek (álláshirdetés, 1%-os hirdetés költsége, stb.) - Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi, munkavédelmi és egyéb szakértői díjak, üzemorvosi szolgáltatás díja (10 fő felett foglalkoztatott létszám esetén) - Honlap fenntartás költségei (fejlesztési költségek nem számolhatók el, de szerver bérleti díj, vagy a folyamatos feltöltés, technikai segítség, stb. díja igen) III. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK III/1 Bérköltség* - Munkavállalók bruttó bére - Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja - Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja * Bérköltségként és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el. III/2 Személyi jellegű egyéb kifizetések - Reprezentációs költségek (pogácsa, ásványvíz, védőital, virág, dekoráció, ajándék stb.) - Költségtérítések: (kiküldetési rendelvény alapján: saját gépkocsi használatának költségtérítése, autóbusz, vonat költségtérítés, illetve dolgozó részére fizetett költségátalány, közlekedési bérlet) - Betegszabadság idejére eső bruttó bérköltség - Étkezési, üdülési hozzájárulás (adómentesen adható juttatások, természetbeni juttatások, étkezési utalvány) III/3 Bérjárulékok - Nyugdíjbiztosítási járulék - Egészségbiztosítási járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Munkaadói járulék 4/12

5 - Táppénz hozzájárulás összege kivetés alapján, - Egyéb adók, járulékok (telefon, autópálya matrica, stb. után fizetendő SZJA) IV. TÁRGYI ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak (irodai szék, asztal, polc, számítógép, szoftver, számológép, elemlámpa, függöny, szőnyeg, telefon, fax, vízforraló, mikró, kávéfőző stb.) - Immateriális javak (pl. szoftverek) ezer Ft alatti eszközök ezer Ft feletti eszközök Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések, amelyek nem tartoznak a szervezet működtetéséhez szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek közé. 6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 6.1. A benyújtás módja: Papíralapú pályázat esetén: A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése során fordítson fokozott figyelmet a forrás és költségkalkulációs tábla (pályázati adatlap 9.2 pont) kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell egyeznie! (E-pályázat esetén a megegyezőséget az internetes pályázati rendszer automatikusan vizsgálja.) Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe! E-pályázat esetén: a) Az internetes pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak a honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel ( cím). A regisztrációt követően jogosult a Pályázó e-pályázat beküldésére az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további információkat a honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza. b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Kezelőszervezetnek benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat -nak a civil szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni az adott naptári évben az által kezelt hazai pályázati kiírásokra. Az érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján postai úton kell benyújtani a pályázatkezelő címére. A rendszer használatának egyszeri éves díja 3000,- Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő számlájára befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszer által a pályázó részére biztosított felhasználónevet (vagy adószámot) tüntessék fel a megjegyzés rovatban. 5/12

6 Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani: a) A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen). b) Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve alapján). c) Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló L. törvény 3. (3) bekezdése szerint a évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződés. Figyelem! Mindkét esetben papír alapon, a pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: a) a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati adatlapon nyilatkozni kell!) b) a számviteli jogszabályok szerinti, előző évről szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselője által hitelesített másolata A számviteli beszámoló kötelező tartama: mérleg és eredménylevezetés, kiegészítő melléklet. Előző évnek azt az évet kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz, amennyiben már rendelkezésre áll a évi, akkor az, ennek hiányában a évi). c) a költségvetés indoklását alátámasztó dokumentumokat (munkaszerződés, bérleti szerződés, taglista, telephely-lista, önkormányzati, együttműködési megállapodás, stb.) A Regisztrációs Nyilatkozatot és a pályázat kötelező papíralapú mellékleteit együttesen is be lehet nyújtani a Kezelőszervezethez Beadási határidő: május 7. Határidőben benyújtottnak minősül: a) az az e-pályázat, amely a határidő utolsó napján óráig elektronikus úton a Kezelőszervezet internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett. b) az a papíralapú pályázat, amelyet a határidő utolsó napján postára adtak vagy a Kezelőszervezet székhelyén a beadási határidőig benyújtottak. Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítani, hogy a pályázatot határidőben benyújtották, illetve postára adták. c) A papíralapú mellékletek beadására mindkét esetben a papíralapú pályázat beadási szabályai vonatkoznak A beadás helye: A papíralapú pályázatot, az e-pályázat papíralapú mellékleteit és a regisztrációs nyilatkozatot az alábbi postacímre kell benyújtani: Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján óráig az alábbi címen: 6/12

7 Hazai Programigazgatóság 1145 Budapest, Amerikai út 96. A papíralapú pályázatot, illetve az e-pályázat papíralapú mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az e- pályázat regisztrációs nyilatkozatát 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt eredeti felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékleteken kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét, továbbá e-pályázat esetén a regisztrációs eljárás során megadott felhasználónevet is Az e-pályázat beadásának helyét és módját a pont tartalmazza Részletes pályázati anyagok beszerzése A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a valamint a honlapokról, illetve az kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és óra között az telephelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül. A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen óra között hívható 80/ telefonszámon, valamint az címen is kaphatnak. Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megyei Civil Szolgáltató Központ (CISZOK) Civil Ház Címe: 9021 Győr, Szent István utca 5. Ügyfélfogadási idő: Hétfő-csütörtök: , Péntek: Telefon: 96/ Fax: 96/ Honlap: Vas megye Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány Címe: 9700 Szombathely, Ady tér 5. Ügyfélfogadási idő: Hétfő-péntek: Telefon: 94/ /110 mellék Fax: 94/ /110 mellék Honlap: Zala megye Landorhegy Alapítvány Címe: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 3. Ügyfélfogadási idő: Hétfő-csütörtök: , Péntek: Telefon: 92/ Fax: 92/ Honlap: 7. A pályázat érvényességének vizsgálata 7/12

8 A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor A formai bírálat szempontjai: e-pályázat esetén a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben b) a papíralapú mellékletek postára adásának vagy személyes benyújtásának dátuma c) a papíralapú mellékletek példányszáma, megfelelősége, d) a jelen pályázattal egyidőben benyújtott további pályázatok vizsgálata, e) a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, postára adásának dátuma f) kizárás fennállásának vizsgálata. g) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. ) papíralapú pályázat esetén: a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma, b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége, c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. ), e) a jelen pályázattal egyidőben benyújtott további működési pályázatok vizsgálata, f) kizárás fennállásának vizsgálata. Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel a 8. pontban meghatározott módon A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben: a) A papíralapú pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a Kezelőszervezet telephelyén; az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben b) A szervezetet a bíróság január 1-je után vette nyilvántartásba. c) Nem az NCA törvény 3. -a szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen pályázattal egy időben más kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot. e) Nincs teljeskörűen kitöltve a pályázati adatlap 1. pontja (a pályázó neve és székhelyének adatai) vagy ha az adatlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen (ide értve az olvashatatlan kitöltést is). f) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA támogatási rendszeréből 8. Hiánypótlás módja a. Az e-pályázat és a papíralapú mellékletek (együttesen: a pályázat) beérkezését követő 10 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázat hiányossága esetén amennyiben a hiányosság pótolható a hiányosságok kijavítására, pótlására 10 munkanapos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítást a Kezelőszervezet az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül elektronikus formában küldi el a pályázó szervezetnek. Az értesítésben meg kell jelölni az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, 8/12

9 a felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül (a határidő utolsó napjának órájáig) elektronikus úton a Kezelőszervezet internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett, illetve a papíralapú melléklet hiánypótlása, amelyet a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidő utolsó napján postára adtak vagy a Kezelőszervezet székhelyén a hiánypótlásra felszólító értesítésben megjelölt határidőig benyújtottak. b. Papíralapú pályázat esetén: A pályázat beérkezését követő 10 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázat hiányossága esetén amennyiben a hiányosság pótolható a hiányosságok kijavítására, pótlására 10 munkanapos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítást tértivevényes küldeményben a pályázó levelezési címére kell küldeni, s a küldeményben meg kell jelölni az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül postára adtak vagy személyesen leadtak a Kezelőszervezet 6. pontban megjelölt telephelyén, a hiánypótlási felszólításban meghatározott határidőig. Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítania, hogy a hiánypótlást határidőben benyújtották, illetve postára adták. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, és a Kollégium megállapítja a pályázat érvénytelenségét. Amennyiben a pályázat érvénytelen, a Pályázatkezelő az érvénytelenség okának megjelölésével papíralapú pályázat esetén postai úton, illetve e-pályázat esetén elektronikus úton értesítést küld a Pályázónak. 9. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási elvekről szóló határozat olvasható a honlapon. A Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi: A kollégium nem támogat olyan alapítványt és társadalmi szervezetet, - melynek létrehozásában és/vagy működési költségeinek finanszírozásában önkormányzat meghatározó (50 % - ot meghaladó) szerepet vállal. - amely közvetve vagy közvetlenül vállalkozói célokat szolgál. - amely társadalmi szervezet számviteli beszámolójából nem állapítható meg tagdíjbevétel olyan pályázatot, - melynek 9.2.(tartalmi meghatározás) valamint 10. pontja szerinti meghatározások alapján a költségek nem beazonosíthatóak, - melynek 9.2.(tartalmi meghatározás) valamint 10. pontja szerint megállapítható, hogy az NCA Tanács 1. sz. támogatási elve alapján nem támogatható költséget tartalmaz. - ahol a pályázó költségvetésében 40%-ot elérő vagy meghaladó mértékű nem működési költséget szerepeltet. A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy forráshiány miatt utasítson el pályázatot. Bírálati szempontrendszer: 9/12

10 A Kollégium a formailag megfelelt pályázatokat bírálja el. A formai szempontból meg nem felelő pályázatokat elutasítja. A tartalmi bírálatnál előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek: tartalmilag átláthatóak, tartalmazzák a pályázó előző évi aktivitását, bemutatják a tevékenység társadalmi hasznosságát, együttműködést mutatnak be más szervekkel, szervezetekkel, a tevékenység fenntarthatóságát más források bevonásával is segítik, megfelelően indokolják a tervezett költségvetésüket, segítik az esélyegyenlőség elvének érvényesülését. Az önkormányzati működési támogatást igénybevevő szervezetek közül, amelyek közfeladatot látnak el. Az értékelés alapján a rendelkezésre álló keretösszeg felosztását a Kollégium százalékos arányszámítással határozza meg. 10. Az elbírálás határideje Tájékoztatásul a pályázati folyamat időrendjéről táblázatot adunk (1. számú melléklet). 11. Pályázók döntést követő kiértesítése A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a Kezelőszervezet postai úton, illetve e-pályázat esetén elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján ( közzétételre kerülnek. 12. Szerződéskötés A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 10 munkanapos határidővel egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 3 munkanapon belül kerül sor. 13. A támogatás folyósítása A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium az NCA törvény és kormányrendelet szabályai alapján hozza meg. A kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza. 10/12

11 Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium az előző évi támogatás beszámolóját elutasította. 14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. Az elszámolás benyújtásának végső határideje: június 30. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt. A beszámoló elfogadásáról a Kezelő szervezet a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 60 napon belül értesíti a Kedvezményezettet. Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a honlapról vagy a honlapról. Szombathely, április 5. Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium * * * 11/12

12 1. számú melléklet: Tájékoztató a pályázati folyamat időrendjéről Feladat Határidő Felelős Pályázatok benyújtása május 7. Pályázó civil szervezetek Beérkező pályázatok érvényességi ellenőrzése, felszólítás hiánypótlásra Hiánypótlás Beérkező hiánypótlások ellenőrzése, a pályázatok előkészítése a döntéshozatalra Döntés az érvénytelen pályázatokról Érvénytelen pályázatot benyújtó szervezetek értesítése az okok felsorolásával Pályázatok kiértékelése, döntéshozatal Kollégiumi döntés jóváhagyása Támogatottak kiértesítése, szerződés megküldése Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok hiánypótlása Szerződéskötés Támogatások folyósítása A program végrehajtása Beszámoló és pénzügyi elszámolás készítése Beszámoló és az elszámolás elfogadása vagy felszólítás hiánypótlásra A pályázat beérkezési határidejétől számított 10 munkanap A hiánypótlás kézhezvételétől számított 10 munkanap, legfeljebb a megküldésétől számított 15 munkanap A hiánypótlás beérkezési határidejétől számított 10 munkanap A hiánypótlás beérkezési határidejétől számított 20 munkanap A kollégiumi döntés jóváhagyását követő 5 munkanap Pályázat benyújtási határidejétől számított legkésőbb 90 nap A döntési jegyzőkönyv hiánytalan beérkezésétől számított 14 munkanap Kollégium döntésének jóváhagyását követő 15 munkanapon belül Kiértesítő levélben meghatározott időpontig felszólításának kézhezvételétől számított 10 munkanap A szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 3 munkanapon belül Első részlet a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül (ha nem áll fenn más kizáró feltétel); további részletek a Kollégium döntése szerint Támogatási szerződésben rögzítettek szerint Támogatási szerződésben rögzítettek szerint A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Pályázó civil szervezetek NCA Kollégiumai NCA Kollégiumai, SZMM Támogatott civil szervezet (hiánypótoltatás), Támogatott civil szervezet Támogatott civil szervezet Támogatott civil szervezet NCA Kollégiumai / 12/12

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C A Gyermek-

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése (Kód: CSP-KÖZG-13) AZ Emberi Erőforrások

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet Érdekképviseleti célú civil együttmőködések támogatása, a civil kontroll erısítése támogatására (Pályázat kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-11) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását szolgáló programok támogatására (A pályázat kódja: NTP-RITP-11)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P T Á R S A D A L M I F E L E L Ő S S É G V Á L L A L Á S K O L L É G I U M C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J Á N A K T Á M

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 26. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a tehetséggondozás területi elosztásának kiegyensúlyozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3.

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2011) Kiadás dátuma: 2011. január 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés -----------------------------------------------------------------------------------------4 1.1.

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-16) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott)

Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) Kor-Társ Idősügyi Program 2011 Idősklubok, nyugdíjasklubok kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására (előfinanszírozott) A pályázat kódja: KOR-TARS-11 Pályázati Útmutató 2011. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról. Pályázati kiírás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek a 2016. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra Gyomaendrőd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára

MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató sportszervezetek számára 2012. október III. ütem TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A pályázat keretében megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A nemzetiségi támogatások felhasználására. (A pályázat kódja: NEMZ-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A nemzetiségi támogatások felhasználására (A pályázat kódja: NEMZ-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- Szociális és Munkaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS VAGY

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK 56P 02 jelű Büszkeségpontok pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

TANÁCSI BESZÁMOLÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi tevékenységéről és működéséről. Budapest 2009. április 17.

TANÁCSI BESZÁMOLÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi tevékenységéről és működéséről. Budapest 2009. április 17. TANÁCSI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi tevékenységéről és működéséről Budapest 2009. április 17. Az Országgyűlés a civil szervezetek átlátható, költségvetési forrásautomatizmusra épülő,

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium

Részletesebben

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15.

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Óvodai férőhelybővítés Pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:

Részletesebben

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6.

1. Fogalmak 1.1. Pályázó: 1.2. Kedvezményezett: 1.3. Kötelezettségvállaló: 1.4. Számlatulajdonos: 1.5. Támogató: 1.6. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (A pályázat kódja: KAB-KEF-09-A/B/C/D)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása címmel A pályázat

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Matematikai tehetségazonosítás bevezetése legalább egy évfolyamon c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Artifex Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság Hatályos: 2015. december 22 étõl A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó ügyvédi tevékenységek ellátása Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621, Pécs,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. 2007. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Budapest, 2008. február 29.

BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. 2007. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Budapest, 2008. február 29. BESZÁMOLÓ AZ ESZA KHT. ÉVI NCA KEZELŐSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Budapest, 2008. február 29. Jelen beszámoló a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 7/2008 (2008. február 5.) számú határozatában foglalt

Részletesebben

Útmutató a 2012. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez

Útmutató a 2012. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez Útmutató a 2012. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalók... 3 2.1. Általános tudnivalók... 3 2.2.

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-16 A meghirdetés dátuma: 2016.

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlattételi Felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Az eljárás felelős vezetője: Ádám-Liszkai Katalin Székhelye: 1087 Budapest,

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-16) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-16) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 24000/0/A/3 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest V kerület, Veres Pálné u. 4-6. szám alatt található, iroda megnevezésű, 126 m² alapterületű helyiség bérleti jogviszony

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. február 27.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. február 27. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. február 27. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben