SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: április 30-tól V 4.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015. Érvényes: 2015. április 30-tól V 4.0"

Átírás

1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015 V 4.0 Érvényes: április 30-tól

2 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel. (2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállításiés adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg. (3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bárminemű külön igazolás nélkül teljesíti. (4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli vissza- igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor ha- tályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette. 2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei (1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására. (2) A lerakásról fuvarmentes szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia. (3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született. (4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amennyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni. (5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény nélkül. Előre fizetés esetén 3% fizetési kedvezmény igénybe vehető. (6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítse. (7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a budapesti MNB alapkamat mértékének kétszeresével. (8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők. 3. Szállítási határidő (1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét ide- jében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre meg-érkezik a Megrendelőhöz. (2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna. (3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötele-zettségeket. 4. Vis major (1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET- et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza. 5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása (1) A teljesítés helye rendeltetési helyre szállítás esetén is a mindenkori rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállí-táskor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre. 6. Minőségi kifogások és szavatosság (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyíl-ván való hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul írásban közölni kell a SAKRET részére, máskülön-ben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti. (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szoká-sos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukci-ókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat. (3) A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy válasz-tása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat. (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban kifejezetten elismerte. 7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő egyéb követe-léseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka. (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyí-tés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit. (3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru vissza-vétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel. (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunká-lása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldol-gozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában. (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl. kézizálog) biztosítékokat követeljen. 8. Alkalmazandó jog (1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes. SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen árlistában direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata. A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak - és előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen árlistában szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától. SAKRET

3 TARTALOMJEGYZÉK Habarcsok Falazóhabarcsok Speciális habarcsok 1 Esztrichek Alapfelület előkészítők, tapadóhidak 3 Esztrichek 3 Kiegészítők 4 Alapvakolatok Alapfelület előkészítők, alapozók 4 Alapvakolatok 5 Kiegészítők 6 Fedővakolatok Alapfelület előkészítők, alapozók 6 Fedővakolatok 6 Lábazati díszítővakolatok 7 Kiegészítők 7 Építési festékek Alapfelület előkészítők, alapozók Építési festékek Felújítórendszer Alapfelület előkészítők, előfröcskölők 9 Felújító vakolatrendszerek 9 Kiegészítő termékek felújító rendszerekhez 9 Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztók 10 Hőszigtelő lapok 10 Egyéb rendszerelemek Burkolástechnika Alapfelület előkészítők, alapozók 13 Aljzatkiegyenlítők 14 Kenhető szigetelések 14 Hidegburkolati ragasztók 15 Fugázók Kiegészítő termékek burkoláshoz 18 Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók 19 Terméskő fugázók 19 Egyéb térburkolási, kertépítési termékek 19 Betontechnológia Lőtthabarcsok, -betonok 20 Betonfestékek, kézi javítóanyagok 21 Színfelárak Új színkínálat Géptechnika Silószállítás 34 Silók helyigénye 35 Termék index Termék index

4 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 2 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Falazóhabarcsok Falazóhabarcsok, speciális habarcsok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár/kg Ár/e HM-2.5 Falazóhabarcs HM-2.5 P Falazóhabarcs HM-2.5 F Falazóhabarcs HM-5 Falazóhabarcs HM-5 P Falazóhabarcs HM-5 F Falazóhabarcs ZM Falazóhabarcs LM Hőszigetelő falazóhabarcs TKM Tufás mészhabarcs GMS/KMS Pórusbeton falazóhabarcs Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400kg kötőanyagú falazóhabarcs M 2,5 kb l habarcs 0-4 mm t kb. 550 l habarcs silós Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Pneumatikus M2,5 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Szivattyúzható M 2,5 1t kb l habarcs silós 0-1 mm t kb l habarcs silós 0-4 mm Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (40 kg) kb. 40 kg zsák 1400kg kötőanyagú falazóhabarcs M l habarcs 0-4 mm t kb. 550 l habarcs silós Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Pneumatikus M5 Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs Szivattyúzható M5 1t kb l habarcs silós 0-1 mm t kb l habarcs silós 0-4 mm Gyárilag előkevert mész-cement 1 zsákból (30 kg) 1260kg kötőanyagú falazóhabarcs M10 kb l habarcs 0-4 mm t kb. 550 l habarcs silós BK Pórusbeton falazóhabarcs VK Burkolóhabarcs VK-f színes VZ Klinkerhabarcs VZ-f színes Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú hőszigetelő falazóhabarcs M5 Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m2 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m2 15 cm: kb.: 12 m2 40 kg zsák 35 zs/raklap 42 zs/raklap 35 zs/raklap 35 zs/raklap 42 zs/raklap 42 zs/raklap 1400kg Gyárilag előkevert cement kötésű 1 zsák (25kg): falazó habarcs, pórusbeton 30 cm: kb.: 6 m2 1050kg zs/raklap építőelemek ragasztásához M10 24 cm: kb.: 8 m2 20cm: kb.: 9 m silós cm: kb.: 12 m2 Mész-cement kötésű díszítő tégla falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat nedvességfelvétele > 5% 1 zsákból (25 kg) kb l habarcs 1t kb l habarcs 1 zsák (30 kg) kb. 18 liter habarcs. Ez a mennyiség kb.0,6 m 2 KMT falazóelem felrakásához elég 875kg 0-4 mm kg kg szürke kg Mész-cement kötésű díszítő tégla 1 zsák (30 kg) falazó, fugázó habarcs. M5 Falazat kb. 18 liter habarcs. Ez nedvességfelvétele < 5% a mennyiség kb.0,6 m 2 silós szürke KMT falazóelem felrakásához elég színes 1260kg szürke kg színes 1516 ajánlat kérésre ajánlat kérésre DM* Tetőcserép habarcs Mész-cement kötésű tetőcseréphabarcs. M2,5 1 zsákból (25 kg) kb. 27 l friss habarcs keverhető szürke STM* Samotthabarcs Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához 1 zsákból 2,5 l friss habarcs keverhető 5 kg zsák FI Brick Impregnáló bevonat Téglából készült díszítő-, előtét- és általános falazatok impregnálására. A kezelt felület víztaszító és UV álló. a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,3l/m2 1 lit. kanna

5 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 3 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Esztrichek és alapfelület előkészítőik Esztrichek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyag-szükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse, típus, egyéb Ár/l, kg Ár/e KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként, külés beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken. kb. 1,5 kg/m kg Kézi, gépi UG Univerzális alapozó UGG Univerzális alapozó Oldószermentes kötőhídként szolgál a kb. 0,5-3 dl/m 2 1 lit. kanna nedvszívó alapfelületek és az azt lit. kanna követő réteg között. Kül- és beltéri sárgán felhasználásra. 10 lit. kanna pigmentált lit. kanna Oldószermentes kötőhídként szolgál az kb. 1-2 dl/m 2 erősen nedvszívó alapfelületek és az 5 lit. kanna azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra lit. kanna G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. kb. 1 dl/m 2 5 lit. kanna Száradási idő: kb. 1h SG* Speciális alapozó AF Polimer diszperzió Rekocrete M Korrózióvédő és tapadóhíd két-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. Polimer diszperzió PCC-s esztrichek készítéséhez. A Rekocrete PCC rendszer része Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontakt- anyagként MSZ EN kb g/m 2 kb. 4 liter/zsák 1 zsák=40 kg kb. 1,5 kg/m2/mm 5 kg-os fém doboz 20 lit. kanna 1050kg Fel kell szórni kvarchomokkal! Magas szilárdságot ad 0-0,5 mm BE-04 Beton esztrich BE-04A Beton esztrich A BE-08 Beton esztrich BE 0-4 A VZ Vízzáró esztrich BE 0-8 A VZ Vízzáró esztrich Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich CT-C16-F4 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg vasbeton és beton aljzatok 0-4 mm előállítására. Beltérben, padlófűtéshez silós is. CT-C25-F5 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m 2 /cm vasbeton és beton aljzatok 1260kg előállítására. Kül- és beltérben, 0-4 mm padlófűtéshez is silós CT-C16-F4 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg vasbeton és beton aljzatok előállítására. Beltérben, padlófűtéshez 0-8 mm silós is CT-C30-F5 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg vasbeton és beton aljzatok előállítására. Nagyobb igénybevéetelk 0-4 mm esetén, vízzáró tulajdonsággal. silós CT-C30-F5 minőségű esztrichbeton és 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg vasbeton és beton aljzatok 0-8 mm előállítására silós C35/45 betonszilárdságnak 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg megfelelő kétkomponensű magas 0-4 mm minőségű silós C35/45 betonszilárdságnak 20 kg/m 2 /cm 40 kg zsák 1400kg megfelelő kétkomponensű magas 0-8 mm minőségű, cementkötésű, 0-8 mm silós szemnagyságú készbeton

6 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 4 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Esztrichek Esztrich kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Megjegyzés Ár/m 2 Ár/b AT-PE 5 Peremszigetelő sáv AT-PE 10 Peremszigetelő sáv EPS100 4cm Lépésálló hőszigetelő lemez EPS100 5cm Lépésálló hőszigetelő lemez EPS100 6cm Lépésálló hőszigetelő lemez EPS100 7cm Lépésálló hőszigetelő lemez EPS100 8cm Lépésálló hőszigetelő lemez EPS100 9cm Lépésálló hőszigetelő lemez Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként Padlószerkezetekben az aljzatbeton és a fal csatlakozásánál elválasztóként 50 fm/tekercs 5 mm vtg fm/tekercs 10 mm vtg 245 Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol lemez 6 m 2 /bála Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 5cm 5 m 2 /bála Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 6cm 4 m 2 /bála Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 7cm 3,5 m 2 /bála Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol 3 m 2 /bála Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 9cm 2,5 m 2 /bála Hővezetési tényező: 0,038 W/mK Táblaméret: 100x50cm havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés havi árképzés EPS100 10cm Lépésálló TF Technológiai fólia Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 10cm Úsztatott aljzatok készítésénél 2,5 m 2 /bála 50 m/tekercs 270 havi árképzés Alapvakolatok Vakolatok alapfelület előkészítői Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Típus, szín Ár/m 2 Ár/e KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyag kb. 1,5 kg/m kg kézi, gépi BHR Betonkontakt anyag Tapadóhíd sima beton felületek és gipsz-tartalmú vakolatok között. Kvarchomokkal dúsított. Vékony rétegben: 14 kg = m 2 felületre elegendő 14 kg vödör rózsaszín MZP-04 Cementes előfröcskölő MZP-02 Cementes gépi előfröcskölő Alapként szolgál, a cementes és Előfröcskölő: 5kg/m kg a mész-cementes vakolatok Vakolat: kg/m 2 kézi alatt. silós Géppel is feldolgozható Előfröcskölő: 5kg/m kg kötőhídként és alapként szolgál Vakolat: kg/m 2 kézi, gépi silós TKM Tufás mészhabarcs Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 40 kg zsák 35 zs/raklap 1400kg

7 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 5 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Alapvakolatok Alapvakolatok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse egyéb Ár/kg Ár/e MZP-01 Cementes lábazati vakolat PM extra MAP-01 Mész-cement vakolat PAP Pórusbeton mészcement vakolat PM-01 Uniputz vakolat PM-01w Fehér uniputz vakolat PM-02 Univerzális habarcs PM-04 Grobputz Lábazati alapvakolat kézi és gépi kb kg/cm/m kg felhasználáshoz, kül- és beltér- ben. 1 zsákból (30 kg) Pincefalakhoz, lábazathoz. 0-1 mm kb. 2,2 m 2 -re elég silós Mész-cement kötőanyagú kézi és kb kg/m2 1260kg gépi extra vakolat. 1 zsákból (30 kg) 0-0,7 mm kb. 2,2 m2-re elég Mész-cement kötőanyagú gépi kb. 13 kg/cm/m kg zsák 1400kg alapvakolat, kül- és beltéri fel- zsákból (40 kg) kb mm használásra. 3 m 2 -re elég silós Mész-cement kötőanyagú gépi kb kg/cm/m kg alapvakolat pórusbeton 1 zsákból (30 kg) 0-1 mm alapfelületekre, kül- és beltéri kb. 2,8 m 2 -re elég felhasználásra. silós Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m 2 40 kg zsák 1400kg alapvakolat, kül- és beltéri zsákból (40 kg) silós felhasználásra. Nem használható kb. 2,4 m 2 -re elég pincék falához, és lábazathoz. A 1260kg 0-1 mm PM-01w géppel is használható. 40 kg zsák 1400kg silós Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m 2 alapvakolat, kül- és beltéri 1 zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400kg kb. 2,4 m 2 -re elég 0-2 mm pincék falához, és lábazathoz. silós felhasználásra. Nem használható Mész-cement kötőanyagú kézi kb kg/cm/m kg zsák 1400kg alapvakolat, kül- és beltéri 1 zsákból (40 kg) felhasználásra. Nem használható kb. 2,4 m 2 -re elég 0-4 mm pincék falához, és lábazathoz. silós MAP-L1 Mész-cement könnyűvakolat Megnövelt perlit tartalmú, könnyített, mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat. Külés beltéri felhasználásra. kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,8 m 2 -re elég 1260kg 0-1 mm MTP Gépi hőszigetelő vakolat Megnövelt perlit tartalmú hőszigetelő mész-cement kötésű gépi vakolat. λ=0,19 W/mK 30 mm kb. 0,6 m2 20 mm kb. 1,0 m2 30 lit. zsák 1050l/rak. 0-1 mm WDP* Hőszigetelő vakolat MIP-02 Mész-gipsz belső alapvakolat FS Beltéri simítóvakolat ZS Cementes simítóvakolat KZS Mész-cement simítóvakolat Gyárilag előkevert polisztirolszemcsés hőszigetelővakolat. λ=0,066 W/mK 50 mm: kb. 1,5 m2 30 mm kb. 3,0 m2 75 lit. zsák 1575 l / rkl. 0-2 mm Gépi belső, simítható, mészgipszvakolat, szárazhabarcs 1 zsákból (30 kg) 0-1 mm kb kg/cm/m kg kb. 2,5 m 2 -re elég silós Meszes kötésű, kötés javító kb. 1,2-1,3 1260kg adalékokkal ellátott fehér színű kg/cm/mm 2 0-0,5 mm beltéri finom simítóvakolat silós Cementkötésű, finom szem- kb. 1,3-1,4 1260kg szerkezetű simító vakolat kg/cm/mm 2 0-0,5 mm silós Mész-cementkötésű, finom kb. 1,3-1,4 1260kg szemszerkezetű, simító vakolat kg/cm/mm 2 0-0,5 mm silós FI Wall Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m2 1 lit. kanna

8 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 6 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Alapvakolatok Alapvakolatokhoz kapcsolódó kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Típus, hossz Ár/kg,fm Ár/e FSP Flexibilis homlokzatjavító DG Diszperziósglett GG Gipszesglett KAM Hőszigetelő rendszerragasztó KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs kb kg/cm/m 2 1 zsákból (25 kg) 1050kg Javító vékonyvakolatként is Diszperziós kötőanyagú, kb. 2,2 1,7 mkg/mm/m 2 -re elég 2 Felhasználásra kg vödör vékonyrétegű festőglett. Beltéri kész vakolt felületek festés előtti glettelésére. 25 kg vödör 600kg Beltéri, gipszes glettanyag kb. 1,6 kg/mm/m 2 Fehér színű. 5 kg zsák elsősorban vakolt fal és Csak menmyezetek glettelésére Polisztirol és ásványgyapot la- pok kb. 6-8 kg/m2 35 zs./raklap 875kg beltérben! Javító vékony ragasztására, üvegszövet- háló vakolatként is ágyazására és glettelésé- re. 1050kg Lábazati felület kialakítására AM Rögzítőhabarcs Fehér színű, homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs Fém élvédő profilok, vezető sínek rögzítésére, gyorskötésű habarcs. kb. 6-8 kg/m2 1 zsák = kb. 16 l friss habarcs 1050kg Javító vékonyvakolatként is, fehér színben kg Vakolaterősítő háló 3-BS Sarokvédő profil, beltéri 3-KS Sarokvédő profil, kültéri 3-KDU-300 Univerzális dilatációs profil 3-ACS 240 Nyílászáró csatlakozó profil Kül- és beltéri vakolatok erősítésére használható háló 50 fm, tekercs rácsméret: 10x Beltéri pozitív élek kialakítását 37,5 fm, köteg 1,5 fm/db megkönnyítő profil. 65 fm, köteg 2,6 fm/db Vakolatvastagság: min.12 mm 68,75 fm, köteg 2,75 fm/db fm, köteg 3 fm/db Kültéri élek kialakítását 45 fm, köteg megkönnyítő profil. PVC él-3ks Vakolatvastagság: min.15 mm 45 fm, köteg Vak.él-3KS Fedővakolatok Fedővakolatok és alapozóik Kültéri mező és bármilyen sarokdilatáció kialakítására 15 fm, köteg Bel- és kültéri ajtókhoz, ablakokhoz tömítésként és védőprofilként szolgál. Flexibilis középső résszel 3 fm/db fm, köteg 2,4 fm/db Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raksúly Szemcse, típus, egyéb Ár/l,kg Ár/e GRW/GRF Nemesvakolat alapozó SFV Szilikát alapozó Oldószermentes diszperziós alapú kb. 2 dl/m 2 2 lit. kanna Érdes felületet folyékony alapozó, fehér és biztosít kül- és színezett változatban. +színfelár 5 lit. kanna beltérben lit. kanna Káli vízüveg kötőanyagú alapozó kb. 1,7-2,2dl/m 2 5 lit. kanna Magas szilikátfestékekhez kül- és páraáteresztő beltérben. 10 lit. kanna képességgel G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. kb. 1 dl/m 2 5 lit. kanna kb. 3 óra elteltével bevonható RP-2/-3 Dörzsölt ásványi SCP-2/-3 Simított ásványi Egyrétegű, kül- és beltéri cement- kb. 10m2-re 0-2,0 mm kötésű vékonyvakolat, gördülő kb. 8,5 m2-re szemcsés struktúrával 1260kg ,5 mm Egyrétegű, kül- és beltéri cementkb. 9 m2-re 0-2,0 mm kötésű vékonyvakolat, simított 1260kg struktúrával kb. 7,5 m2-re 0-2,5 mm

9 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 7 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Fedővakolatok Fedővakolatok, lábazati vakolatok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse, típus, egyéb Ár/kg Ár/e DRP Hengerelt vékonyvakolat Műgyanta-kötésű, hengerelt struktúrájú felsővakolat Színes: Színfelárcsoportok! kb. 1-1,2 kg/m2 25 kg vödör 600kg fehér Műgyantavakolat K - kapart R - dörzsölt Pro Extra műgyantavakolat kapart Szilikátvakolat K - kapart R - dörzsölt Szilikongyanta vakolat K - kapart R - dörzsölt Műgyanta-kötésű, kapart kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér Színes: színfelárcsoportok! kb. 3,5 kg/m 2 25 kg vödör 600kg K 3,0 mm, fehér kb. 2,2 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér kb. 2,7 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér kb. 4 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér Műgyanta-kötésű, kapart kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér struktú- rájú felsővakolat. 25 kg vödör 600kg Magas elasztikus kb. 4,2 kg/m 2 K 3,0 mm, fehér tulajdonsággal Szilikátkötésű, kapart vagy kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér dörzsölt struktúrájú kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér felsővakolat Színes: színfelárcsoportok! kb. 3,5 kg/m 2 K 3,0 mm, fehér kg vödör 600kg kb. 2,5 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér kb. 3 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér kb. 3,5 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér Szilikongyanta-kötésű, kb. 2,5 kg/m 2 K 1,5 mm, fehér kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat kb. 3 kg/m 2 K 2,0 mm, fehér Színes: színfelárcsoportok! kb. 3,5 kg/m 2 25 kg vödör 600kg K 3,0 mm, fehér kb. 2,2 kg/m 2 R 1,5 mm, fehér kb. 2,7 kg/m 2 R 2,0 mm, fehér kb. 3,5 kg/m 2 R 3,0 mm, fehér BSP-1 Lábazati díszítővakolat BSP-2 Lábazati díszítővakolat BSP-N Lábazati díszítővakolat AR Moha- és algatisztító Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat. kb. 3,0 kg/m 2 23 kg vödör 0-1,0 mm Diszperziós kötésű, kb. 4,0 kg/m 2 könnyen feldolgozható, kg vödör csapóesőálló, páraáteresztő díszítő 0-2,0 mm vakolat kg vödör Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. kb. 0,15-0,30 l/m 2 1 lit. kanna Kül- és beltérben, matt FI Universal Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Oldószer bázisú!

10 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 8 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Festékek Festékek alapfelület előkészítői Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Típus, egyéb Ár/l,kg Ár/e TG Mélyalapozó SFV Szilikát alapozó Gyorsan száradó, alkáli anyagok- kal szemben jól ellenálló alapozó. sima vakolat: kb. 0,17 l/m 2 10 lit. kanna pormegkötő, felületszilárdító Káli vízüveg kötőanyagú kb. 0,17-0,22 l/m 2 5 lit. kanna Magas páraát alapozó szilikátfestékekhez eresztő kül- és beltérben. képességgel lit. kanna G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. kb. 0,1 l/m 2 5 lit. kanna gyorskötésű Bel- és kültéri építési festékek és glettek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Szín, egyéb Ár(Ft)/l,kg Ár/e DG Diszperziósglett GG Gipszesglett Diszperziós kötőanyagú, kb. 1,7 kg/mm/m 2 Felhasználásr kg vödör vékonyrétegű festőglett. a kész Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére. 25 kg vödör 600kg Beltéri, fehér színû, gipszes kb. 1,6 kg/mm/m 2 Fehér színű kg zsák glett- anyag elsõsorban Csak vakolt fal és menmyezetek beltérben! glettelési munkáihoz. 1050kg DFI/DFI-F Diszperziós beltéri festék Diszperziós, beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. A színkártya 320 színében színezhető. kb. 0,18-0,25 l/m 2 15 lit. vödör fehér Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok SFF/SFF-E Szilikát kültéri festék Szilikátbázisú kültéri festék, ásványi alapfelületek esetén. A színkártya szerinti színekben színezhető. kb. 0,17-0,2 l/m 2 15 lit. vödör Színcsoportok fehér Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok F/F-E Szilikongyanta festék Időjárásálló, víztaszító, lúgálló kültéri szilikongyanta festék. kb. 0,2-0,25 l/m 2 Színcsoportok lit. vödör fehér lit. vödör színes szícsoportok DFA/DFA-F Diszperziós kültéri festék Oldószermentes, diszperziós, kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes A színkártya 320 színeiben színezhető. kb. 0,18-0,25 l/m 2 15 lit. vödör fehér Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok Színcsoportok

11 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 9 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Felújító rendszer Felújító rendszer, segédanyagok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raksúly Szemcse Ár/kg Ár/e TKM Tufás mészhabarcs Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1t kb. 550 l habarcs 40 kg zsák 35 zs/raklap 1400 kg TAS Szárító előfröcskölő vakolat Cementkötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolathoz tapadóhíd. CS III kb. 5 kg/cm/m 2 50%fedettségnél 1 zsákból (30 kg) kb. 1,95 m 2 -re elég 1260kg nedves falak esetén TAP Szárító alapvakolat TOP Szárító simítóvakolat Nedves falazatok szárító vakolata, kül- és beltérben. CS II Nedves falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. CS II-W2 kb kg/cm/m 2 1 zsákból (25 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég kb.0,4-0,5 kg/mm/m 2 1 zsákból (40 kg) kb. 8 m 2 -re elég 1050kg 1260kg nedves falak esetén 0-2 mm nedves falak esetén 0-0,5 mm SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat SAP Javító-szárító alapvakolat SOP Javító-szárító felsővakolat Cementkötésű javító-szárító előfröcskölő, javító-szárító vakolathoz tapadóhíd. CS III, WTA Nedves és sóterhelt falazatok szárító-javító vakolata, kül- és beltérben. CS II, WTA kb. 5 kg/cm/m 2 50%fedettségnél 1 zsákból (40 kg) kb. 2,5 m 2 -re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 3,8 m 2 -re elég Nedves, sóterhelt falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. 1 zsákból (30 kg) kb. 1,1-1,2kg/mm/m 2 CS II-W2, WTA kb. 3,4 m 2 -re elég 1260kg 0-4 mm kg 1260kg nedves és sóterhelt falak esetén nedves és sóterhelt falak esetén ASP (PGP)* Javító-szárító kiegyenlítő vakolat SSP* Javító-szigetelő vakolat Nedves, sóterhelt falazatoknál használható javítóvakolat, külés beltérben. CS II-W0 Speciálisan, épültek földfelszín alatti szigetelésére, valamint külső és belső szigetelésekhez. CS IV kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég 1260kg 1260kg nedves és sóterhelt falak esetén nedves és sóterhelt falak esetén TKV* Tufás-meszes injektálóhabarcs DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat Főként történelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére. 1 zsákból (30 kg) kb. 22 liter friss habarcs lesz Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben. OTH ívóvízengedélyes vízzáró habarcs kb. 1,5 kg/mm/m kg kézi, gépi 0-1 mm kg vízzáró FI Wall Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m2 1 lit. kanna NR Salétrom eltávolító Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító cement, műkő, tégla, vakolat felületén kivirágzó sók eltávolítására. a mennyisége a felület szennyezettségétől erősen függ! 1 lit. kanna színtelen

12 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 10 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztók, hőszigetelő lemezek, segédanyagok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, méret Ár(Ft)/kg,db Ár(Ft)/e A Hőszigetelő lap ragasztó és ágyazóhabarcs KSD Hőszigetelő rendszerragasztó Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására. Polisztirol lapok homlokzati ragasztására, üvegszövetháló ágyazására rag.: kb. 2-4 kg/m 2 háló: kb. 2-4 kg/m 2 kb. 6-8 kg/m kg szürke kg szürke KAM Hőszigetelő rendszerragasztó Polisztirol és ásványgyapot lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére. kb. 6-8 kg/m kg szürke színben KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó Homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs kb. 6-8 kg/m2 1050kg fehér színben KAM extra Hőszigetelő rendszerragasztó Polisztirol és ásványgyapot lapok ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelé- sére. Lábazaton festhető felület kialakítására. +25% kiadósság kb. 5-7 kg/m 2 20 kg zsák 840kg szürke DK* Diszperziós ragasztó FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó Hőszigetelő lemezek ragasztá sára, pórusbetonra, kenhető szi- kb. 1,5-3,8 kg/m2 getelésre. 20 kg vödör D Hőszigetelő lemezek ragasztá- 6: kb. 2,9kg/m sára, pórusbetonra, kenhető 1050kg : kb. 3,8kg/m 2 szigtelésre. Műkő, kerámiai 10: kb. 4,5kg/m2 szürke kültéri ragasztására. C2TE S1 5 kg-os zsák FFM Szélesfugázó Cement kötésű gyárilag előkevert as lapok: flexibilis tulajdonságú kb.: 0,5 kg/m2, fagyállófugázó Fugaszélesség: as lapok: 20mm CG2 kb.: 0,7 kg/m2 5 kg-os zsák 1050kg 5 színben (színek burkolástechnikánál) árak burkolás technikánál árak burkolás technikánál EPS Homlokzati hőszigetelő lap Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban bála 100x50 árak külön kiadva EPS-Grafit Homlokzati hőszigetelő lap, extra Expert (Periméter) Lábazati hőszigetelő lap Különleges hőszigetelő képességű, szürke expandált polisztirol keményhab homlokzati lemez 2-20 cm-es vastagságban Formahabosított expandált polisztirol keményhab lábazati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban bála 100x50 bála 126,5x61,5 árak külön kiadva árak külön kiadva XPS Lábazati hőszigetelő lap MF Ásványgyapot hőszigetelő lap Extrudált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő lemez cm-es vastagságban. bála ÚJ! bála 100x60 árak külön kiadva árak külön kiadva WDVS háló Üvegszövet erősítőháló PG Páncélháló Üvegszövet erősítőháló 1 m2 homlokzatra: m/tekercs 4x4-es (145, 165 gr/m 2 ) 1,1 m2 erősítőháló 30 tek. rácsméret (átfedések miatt) /raklap Üvegszövet erősítőháló (330 gr/m2) 1 m2 homlokzatra: 1,1 m2 erősítőháló 25m/tekercs 30 tek. /raklap 25m2/ tekercs

13 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 11 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszer kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Méret, egyéb Ár/kg Ár/e 2-LIP 2-20 Lábazati indítósín 2-TG 640/660/680 Lábazati indítóprofil rögzítő dűbel 2-IE Lábazati indítóprofil toldó elem Alumíniumból készült profil 2 cm-es különböző vastagságú 3 cm-es homlokzati hőszigetelő lapok 4 cm-es kezdősorának elhelyezésére. 5 cm-es cm-es vastagságban 6 cm-es m/köteg 7 cm-es ,5 fm/db 8 cm-es cm-es cm-es cm-es cm-es cm-es m/köteg 14 cm-es ,5 fm/db 15 cm-es Homlokzati hőszigeteléseknél 6x40 mm használt lábazati indító 200 db/doboz 6x60 mm profilok rögzítésére db/doboz 6x80 mm Lábazati indító profilok egymáshoz való illesztésére 2,5 db/fm 100 db/doboz furat: 6 mm AS 3,5,8,10 Hézagkiegyenlítő elem indítóprofilhoz 2-HMP PVC élvédő üvegszövettel HHP Állítható szögű élvédő tekercsben 2-HVP 200 Vízorros élvédő üvegszövettel 2-HDM 250 Meződilatációs profil Lábazati indító profilok 3 mm rögzítésénél használható 5 mm műanyag elemek. 100 db/doboz mm mm Pozitív élek kialakítása, homlok- zati hőszigetelő profil vtg.: kb. 125 fm/köteg renddszerek esetén. 1 mm HDS 250 Sarokdilatációs profil HCS 240 Nyílászáró csatlakozó Tetszőleges szögre hajlítható PVC élvédő üvegszövettel. 25 fm/doboz Vízszintes pozitív élek kialakítására, elsősorban nyílászárók felső éleinél. 100 fm/karton Meződilatáció kialakítására 50 fm/karton FDB Fugatömítő szalag IDK-T Beütődűbel műanyag szeggel (2DM ) TID-T Beütődűbel acél szeggel (2DF ) NTK U Teleszkópdűbel Sarokdilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rendszereknél. 50 fm/karton profil vtg.: kb. 1 mm dilatáció: mm dilatáció: mm Bel- és kültéri ajtókhoz, ablakok- hoz tömítésként 120 fm, köteg 2,4 fm/db A hőszigetelő rendszer elemeinek csatlakozási helyeinél 4,3 m/tekercs öntapadó 15/ Polisztirol hőszigetelő rendsze- A gyártó ajánlása 8/60x rekhez alkalmazható dűbel, alapján. 8/60x nagy szilárdságú, üvegszálerő- 8/60x sítésű beütőszeg. 200 db/doboz 8/60x /60x /60x Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x alkalmazható 200 db/doboz 8/60x /60x /60x /60x db/doboz /60x Polisztirol és ásványgyapot A gyártó ajánlása 8/60x hőszigetelő rendszerekhez alapján. 8/60x db/doboz alkalmazható dűbel 8/60x /60x /60x db/doboz /60x

14 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 12 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszer kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Méret, egyéb Ár/kg Ár/e STR U Prémium kategóriájú dűbel betonra és egyéb építőanyagokra Polisztirol és A gyártó ajánlása 8/60x ásványgyapot alapján hőszigetelő 8/60x rendszerekhez 8/60x alkalmazható dűbel, acél csavarral. 100%-os 8/60x db/doboz önellenőrző funkció. Felhasználási kategória: A,B,C,D,E 8/60x STR tartozékok STR telepítőszett EPS és Grafit pogácsa A süllyesztett szereléshez szükséges kiegészítők A gyártó ajánlása alapján. PN 8 Termofix beütődűbel CF 8 Termofix beütődűbel Termoz SV2 ecotwist teljes egészében besüllyeszthető dübel acélszeggel Polisztirol és A gyártó ajánlása 8/60x ásványgyapot alapján. 8/60x hőszigetelő 8/60x rendszerekhez 100 db/doboz 8/60x alkalmazható dűbel Felhasználási kategória: A,B,C 8/60x Polisztirol és A gyártó ajánlása 8/ ásványgyapot alapján. 8/ hőszigetelő 8/ rendszerekhez 100 db/doboz 8/ alkalmazható dűbel Felhasználási 8/ kategória: A,B,C,D 8/ Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dűbel Felhasználási kategória: A,B,C,D A gyártó ajánlása alapján. 100 db/doboz 8/60x /60x /60x Termoz SV2 ecotwist telepítőszerszám H4 eco univerzális acél feszítő elemes műanyag beütődűbel FSP Flexibilis homlokzatjavító Süllysztett szereléshez szükséges kiegészítő Süllysztett szereléshez szükséges kiegészítő Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs A gyártó ajánlása alapján. A gyártó ajánlása alapján. kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 -re elég 100 db/doboz - SDS-Plus KARÁT Fúrószár négy Fúrószár hosszméretben 1050kg 260mm mm /60x /60x /60x /60x /60x / / / / Javító vékonyvakolatként is AR Moha- és algatisztító Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. kb. 0,15-0,30 l/m 2 1 lit. kanna Kül- és beltérben, matt

15 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 13 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Burkolástecnikai anyagok és alapfelület előkészítőik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Méret, egyéb Ár/kg Ár/e UG Univerzális alapozó Oldószermentes kb. 0,5-3 dl/m 2 1 lit. kanna Anhidrid- és kötőhídként cementaljzat, szolgál az erősen 5 lit. kanna gipszlapok, nedvszívó beton, kerámia alapfelületek és 10 lit. kanna sárga színű az azt követő réteg között. Külés beltéri 1277 felhasználásra lit. kanna KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, kb. 1,5 kg/m 2 tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken. 42 zs./raklap 1050kg ÚJ TERMÉK! kézi és gépi felhasználás SG* Speciális alapozó Kétkomponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. kb g/m 2 5 kg-os fém doboz Fel kell szórni homokkal! G Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki. kb. 1 dl/m 2 5 lit. kanna 1-komponensű sima, tömör felületen is gyorsan szárad

16 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 14 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Aljzatkiegyenlítők, kenhető szigetelések, impregnálók Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő Beltéri aljzatkiegyenlítő. padlófűtéshez is. CT-C16- F4 szilárdsági osztály 2-10 mm vstg. kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm 1050kg Járható: 24h BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtéshez is. CT-C20- F5-B0,8 szilárdsági osztály 2-15 mm vstg. Beltéri gyors aljzatkiegyenlítő padlófűtéshez is. CT-C25- F5-B1,0 1,5-15 mm vstg. kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm 1050kg Járható: 24h kg Járható: 5h NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő Gyors kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri munkákhoz padlófűtéshez betonaljzatok kiegyenlítésére CT-C30-F7- B1,0 3-20mm vstg. kb.1,6-1,8 kg/m 2 /mm 1050kg Járható: 3h BWB Betonkence Bel- és kültéri, falra és kb.1,6-1, padlóra, cementes rétegek, kg/m2/mm vakolatok, betonfelületek 5 kg zsák glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos mm rétegvastagság C25-F6 1050kg SRM Gyorsjavító habarcs Bel- és kültéri munkákhoz, kb.1,6-1,8 falra és padlóra, cementes kg/m 2 /mm rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcsőfokok javítására használatos 3-30 mm rétegvastagság C16-F4, M kg Járható: 5h AA Kenhető szigetelés beltéri SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű Felhasználásra kész kb. 1,2 kg/m 2 /mm 4 kg vödör egykomponensű kenhető szigetelés 8 kg vödör sárga kg vödör kb. 1,3 kg/m 2 /mm 5 kg vödör + 2,5 lit. Kanna komponensű kenhető szigetelés kül- és beltéri felhasználásra, Terasz, erkély, zuhanyzó, medence 10 kg vödör +5 lit. kanna sötétszürke Bitu-kontakt Szigetelő tapasz, bitumenes felületre Paszta állagú szigetelő tapasz. 1:1 arányú portland cement hozzáadásával. Ragasztásra és hálóágyazásra. kb. 3,9 kg/m 2 (cement nélkül) 10 liter vödör (5kg anyag) szürke FI Universal Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Oldószer bázisú! FI Stone Kőimpregnáló bevonat Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m2 1 lit. kanna Vizes bázisú

17 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 15 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Hidegburkolati ragasztók, fugázók, szilikonok, tisztítószerek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Besorolás Ár/kg Ár/e FK-N Csemperagasztó FK Gressragasztó FKw Gressragasztó fehér Fagyálló, vékonyágyú normál cementes ragasztóhabarcs 6: kb. 2,7kg/m2 5 kg zsák : kb. 3,6kg/m2 20 kg zsák 840kg C1T : kb. 4,5kg/m2 1050kg Fagyálló, profi minőségű : kb. 2,7kg/m2 5 kg zsák vékonyágyú cementes 8: kb. 3,6kg/m2 C1TE ragasztóhabarcs : kb. 4,5kg/m2 1050kg Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú fehér színű cementes ragasztóhabarcs 6: kb. 2,7kg/m2 8: kb. 3,6kg/m2 10: kb. 4,5kg/m2 1050kg C1TE FKs Gressragasztó gyors Fagyálló, profi minőségű, gyorskötésű, vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs 6: kb. 2,4kg/m2 8: kb. 3,2kg/m2 10: kb. 4,0kg/m2 1050kg C1FT FKe+ Flexibilis csemperagasztó FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó FFKs Emelt minőségű flexibilis ragasztó gyors FBM Folyóágyazású csemperagasztó EF Euroflex, flexragasztó Fagyálló, extra minőségű : kb. 2,4kg/m2 5 kg zsák vékonyágyú hidraulikus kötésű 8: kb. 3,1kg/m2 C2TE csemperagasztó flexibilis tulajdonságú adalékanyaggal. 10: kb. 3,9kg/m2 1050kg Vékonyágyú hidraulikus : kb. 2,6kg/m2 5 kg zsák kötésű csemperagasztó 8: kb. 3,5kg/m2 C2TE S : kb. 4,4kg/m2 1050kg Kiemelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű Kiemelt minőségű, gyorskötésű, fagyálló, flexibilis 6: kb. 2,4kg/m 2 vékonyágyú hidraulikus kötésű 8: kb. 3,1kg/m kg C2FT csemperagasztó 10: kb. 3,9kg/m 2 Fagyálló, flexibilis, vékonyágyú, hidraulikus kötésű, padlóburkolat ragasztó. Fagyálló, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékony- és középágyú csemperagasztó. 6: kb. 1,9kg/m2 8: kb. 2,5kg/m2 10: kb. 3,1kg/m2 6: kb. 2,6kg/m 2 8: kb. 3,5kg/m 2 10: kb. 4,4kg/m 2 6: kb. 1,9kg/m 2 8: kb. 2,5kg/m 2 10: kb. 3,1kg/m 2 20 kg zsák 840kg C2TE S kg C2E S kg C2TE S DFK* Diszperziós ragasztó Hőszigetelő lemezek ragasztására, pórusbetonra, kenhető szigetelésre. kb. 1,5-3,8 kg/m2 20 kg vödör D EPK-FB* Epoxigyanta ragasztó és fugázó padlóra Univerzális ragasztó és fugázó kb. 1,8-4,5 kg/m 2 5 kg vödör R CER Cementfátyol eltávolító Cementfátylak, és habarcsmaradványok, rozsdaés vízkőlerakódások eltávolítására. a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő 1 lit. kanna Sak-elastic Polimer diszperzió PCR Fugatisztítószer Folyékony adalékszeriszperzió S1, S2-es ragasztó készítéséhez. Ásványi anyagú fugák, tömítések tisztítására szerves és szervetlen szennyeződésekre. kb. 0,3-0,5 liter/kg a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő 10 lit. kanna Magas szilárdságot ad lit. kanna

18 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 16 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Hidegburkolati fugázók, szilikonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín Ár/kg Ár/e FF Keskeny fugázó kg-os zsák Sötétszürke kg-os zsák 500kg Sötétszürke kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Középszürke kg-os zsák 500kg Középszürke kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Világosszürke kg-os zsák 500kg Világosszürke kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Fehér kg-os zsák 500kg Fehér kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Extra fehér kg-os zsák 500kg Extra fehér kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Antracit kg-os zsák 500kg Antracit kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Cementszürke kg-os zsák 500kg Cementszürke kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Manhattan kg-os zsák 500kg Manhattan kg-os zsák 1050kg Krókusz kg-os zsák Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis 5 kg-os zsák 500kg Krókusz tulajdon- ságú fagyálló 25 kg-os zsák 1050kg as lapok: fugázó habarcs. 1 kg-os zsák kb. 0,5 kg/m2 Őzbarna Fugaszélesség: 2-8 mm 5 kg-os zsák 500kg Őzbarna as lapok: Járható: 24h kb. 0,7 kg/m2 25 kg-os zsák 1050kg Színek színminta 1 kg-os zsák alapján! Balibarna kg-os zsák 500kg Balibarna kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Karamell kg-os zsák 500kg Karamell kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Aranysárga kg-os zsák 500kg Aranysárga kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Vanília kg-os zsák 500kg Vanília kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Jázmin kg-os zsák 500kg Jázmin kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Földbarna kg-os zsák 500kg Földbarna kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Platinazöld kg-os zsák 500kg Platinazöld kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Anemone kg-os zsák 500kg Anemone kg-os zsák 1050kg kg-os zsák Bahama kg-os zsák 500kg Bahama kg-os zsák 1050kg

19 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 17 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Burkolástechnika Hidegburkolati fugázók, szilikonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e FF Keskeny fugázó Cement kötésű as lapok: kb. 1 kg zsák Menta gyárilag előkevert 0,5 kg/m as 5 kg zsák 500kg Menta flexibilis tulajdon- lapok: kb. 0,7 1050kg ságú fagyálló fugázó kg/m kg zsák habarcs. Mályva kg zsák 500kg Mályva Fugaszélesség: mm Járható: 24h 1050kg Színek színkártya 1 kg zsák Rózsa alapján! 5 kg zsák 500kg Rózsa kg kg zsák Bermudakék kg zsák 500kg Bermudakék kg kg zsák Ezüst kg zsák 500kg Ezüst kg kg zsák Fenyő kg zsák 500kg Fenyő kg FM Fugázóiszap Cement kötésű as lapok: kb. 5 kg zsák 500kg Sötétszürke Sötétszürke gyárilag előkevert 0,7 kg/m as 1050kg flexibilis tulajdon- lapok: kb. 0,9 5 kg zsák 500kg Középszürke ságú fagyálló fugázó kg/m2 Középszürke kg iszap kg zsák 500kg Fugaszélesség: 4-15 Őzbarna Őzbarna mm Járható: 24h 1050kg Színek színkártya 5 kg zsák 500kg Balibarna Balibarna alapján! 1050kg kg zsák 500kg Antracit Antracit kg FFM Szélesfugázó Cement kötésű as lapok: kb. 5 kg zsák 500kg Ezüst Ezüst gyárilag előkevert 0,5 kg/m as 1050kg flexibilis tulajdon- lapok: kb. 0,7 5 kg zsák 500kg Középszürke Középszürke ságú fagyálló fugázó kg/m kg habarcs kg zsák 500kg Fugaszélesség: 4-20 Sötétszürke Sötétszürke mm Járható: 12h 1050kg Színek színkártya 5 kg zsák 500kg Balibarna Balibarna alapján! 1050kg kg zsák 500kg Manhattan Manhattan kg SD Szilikontömítő 10 x 8 mm kb. 3,8 fm/tubus 15 x 10 mm kb. 2,0 fm/tubusg x 21 mm kb. 1,3 fm/tubus 310ml/tubus DT Tömítőszett ÚJ! Szilikon-kaucsuk alapú gyári- lag előkevert rugalmas tömítő- anyag, nagy szerkezeti mozgású rések tömítésére. Színek színkártya alapján! Tömítőszett kb. 1,5 m 2 szigetelt zuhanyzók, mosdók felülethez szigetelés munkáihoz. Kenhető szigetelés + szalag + mandzsetta 4kg AA 2db DW 5fm D I. színcsoport (anemone, bahama, ezüst, fehér, fenyő, jázmin, karamell, középszürke, krókusz, manhattan, vanília, földbarna, rózsa, menta, sszürke, vsszürke, II. színcsoport (aranysárga, balibarna, cementszürke, antracit, őzbarna, platinazöld, bermudakék, mályva) sárga

20 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 18 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Hidegburkolati fugázók, szilikonok Burkolástechnika Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín Ár/kg Ár/e LF Lótuszfuga Sötétszürke kg vödör Sötétszürke Középszürke kg vödör Középszürke Világosszürke kg vödör Világosszürke Fehér kg vödör Fehér Antracit kg vödör Antracit Cementszürke kg vödör Cementszürke Manhattan kg vödör Manhattan Krókusz kg vödör Krókusz Őzbarna kg vödör Őzbarna Balibarna Cement kötésű gyárilag kg vödör Balibarna előkevert flexibilis Karamell tulajdon- ságú fagyálló 5 kg vödör Karamell Aranysárga fugázó habarcs extrém as lapok: kb. 5 kg vödör Aranysárga víztaszító tulajdonsággal 0,5 kg/m as Vanília kg vödör Vanília Fugaszélesség: 1-5 mm lapok: kb. 0,7 kg/m Jázmin Járható: 12h 5 kg vödör Jázmin Földbarna Színek 5 kg vödör Földbarna Platinazöld kg vödör Platinazöld Anemone kg vödör Anemone Bahama kg vödör Bahama Menta kg vödör Menta Mályva kg vödör Mályva Rózsa kg vödör Rózsa Bermudakék kg vödör Bermudakék Ezüst kg vödör Ezüst Fenyő kg vödör Fenyő Burkolástechnika Hidegburkolati kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e D Flexibilis vízszigetelő szalag D81 Flexibilis vízszigetelő szalagextra DW DB Tömítőmandzsetta Lég-, gőz- és vízmentes 10 fm/tekercs lezáráshoz: sarkok, fugák fm/tekercs sárga-fehér (Sakret Lég-, gőz- és vízmentes logóval) lezáráshoz: sarkok, fugák 50 fm/tekercs Csőáttörések lég-, gőz- 50 db/karton falra és vízmentes lezárásához db/karton aljzatra DEp Saroktömítő pozitív Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához 1 db DEn Saroktömítő negatív Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához sárga-fehér 1 db Dichtbahn90 Vízszigetelő szőnyeg Dichtbahn98 falra Vízszigetelő szőnyeg aljzatra Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg 30 fm/tekercs falra Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg 15 fm/tekercs aljzatra

21 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 19 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók, fugázók, segédanyagok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szín, egyéb Ár/kg Ár/e NKw Márványragasztó, fehér Fehér színű flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához. 6: kb. 2,9kg/m 2 8: kb. 3,8kg/m 2 10: kb. 4,5kg/m kg C2TE S NKws* Márványragasztó, fehér, gyors Fehér színű gyors, flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához. 6: kb. 2,9kg/m 2 8: kb. 3,8kg/m 2 10: kb. 4,5kg/m kg Fehér TM* Terméskő ágyazóhabarcs TNF* Tufás terméskő fugázó NS* Terméskő szilikon PF-1* Kőburkolat fugázó PFE-2* Kőburkolat fugázó PFE-2w* Kőburkolat fugázó PFR* Kőburkolat tisztító Vastag ágyazású, cementtufás kötésű ágyazóhabarcs Kidolgozatlan felületű terméskőlapokból készült padlóburkolatok fugázásához Fugaszélesség: 6-30 mm 1 zsák (30 kg) kb. 18,7 liter habarcs 30 30: kb. 0,5 kg/m : kb. 0,7 kg/m2 1260kg kg CG Kül- és beltéri, semleges, 10x8: 3,8 fm/tubus Ezüst kövekhez, alkáli alapokra, 15x10: 2,0 fm/tubus Fehér ml/tubus fémekhez is. 20x12: 1,3 fm/tubus Köz.szürke Sötétszürke Műgyanta kötőanyagú 17x17: kb.4,5 kg/m 2 térkőfugázó. Normál 11x11: kb.6,9 kg/m 2 Szürke terhelésű, vízáteresztő 25 kg vödör Kőszürke 7x7: kb.10,3 kg/m 2 600kg Fugamélység: 30mm 24 db/raklap Antracit (8 mm-es fugával) Fugaszélesség: 8mm Homok komponensű epoxigyanta kötőanyagú térkőfugázó vízáteresztő, fokozott terhelhetőségű. Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 5mm 2-komponensű epoxigyanta térkőfugázó. Vízzáró, nagy terhelhetőségű Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 10mm Kövezetek utólagos tisztítására, epoxigyantás kövezetfugázó habarcs után. 17x17: kb.4,5 kg/m 2 11x11: kb.6,9 kg/m 2 7x7: kb.10,3 kg/m 2 (8 mm-es fugával) 17x17: kb.4,5 kg/m 2 11x11: kb.6,9 kg/m 2 25 kg vödör 24 db/raklap 7x7: kb.10,3 kg/m 2 25 kg vödör 24 db/raklap 600kg 600kg Szürke Kőszürke Antracit Homok Szürke Kőszürke Antracit Homok kb. 0,3 l/m 2 1 lit. kanna gélszerű ZPF Térkő fugázó Setz-fix* Oszloprögzítő habarcs BM Ágyazóhabarcs NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs NBM 4 D Kőburkolat ágyazóhabarcs Cement kötésű, önthető vízzáró, szulfátálló térkőfugázó nagy terhelhetőségű. Fugamélység: 35 mm Fugaszélesség: 10 mm Cement kötőanyagú gyors oszloprögzítő szárazhabarcs Ágyazóhabarcs burkolatok fektetéséhez, ágyazáshoz M15 Cement kötőanyagú szálerősített vízzáró ágyazóhabarcs kőburkolatok nagy terhelésű ágyazásához M45 Cement kötőanyagú szálerősített vízáteresztő ágyazóhabarcs kőburkolatok ágyazásához M25 Felhasználástól függ Felhasználástól függ Felhasználástól függ 1050kg Szürke kg ÚJ! Szürke kg ÚJ! Szürke Felhasználástól függ 1260 kg Szürke Felhasználástól függ 1260 kg Szürke QS Kvarchomok Szárított, frakcionált kvarc sporthomok. Általános felhasználásra.pl. akváriumhoz 1050kg 0,5-1mm szemcse

22 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 20 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Betontechnológia Rekocrete lőtthabarcsok és lőttbetonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Megjegyzés Ár/kg Ár/e SM4P Lőtthabarcs SM4PS Lőtthabarcs, gyorskötésű SSM4P Szilika lőtthabarcs SM4PF Lőtthabarcs, szálerősítéssel Cementbázisú lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú gyorskötésű lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú gyorskötésű lőtthabarcs betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú szálerősítéses lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1-2,3 t/m 1260kg kg kg kg SM4PFS Lőtthabarcs, gyorskötésű, szálerősített Cementbázisú gyorskötésű szálerősítéses lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1260kg SB8P Lőttbeton SB8PS Lőttbeton, gyorskötésű Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1260kg kg SSB8P Szilika lőttbeton SB8PF Lőttbeton, szálerősítéssel SB8PFS Lőttbeton, gyorskötésű, szálerősített SSM4PS HS SSB8PS HS Cementbázisú szilika lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú,szulfátálló vízzáró lőtthabarcs Cementbázisú,szulfátálló vízzáró lőttbeton 1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1-2,3 t/m 20kg/m2/cm töltési faktor 2,1-2,3to/m3 20kg/m2/cm töltési faktor 2,1-2,3to/m3 1260kg kg kg kg/zsák 1260kg zsák/raklap 30kg/zsák 42zsák/raklap 1260kg Rekocrete szulfátálló lőtthabarcsok és lőttbetonok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Megjegyzés Ár/kg Ár/e SM4PHS Lőtthabarcs, szulfátálló Cementbázisú szulfátálló lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1260kg SSM4PHS Szilika lőtthabarcs, szulfátálló SB8PHS Lőttbeton, szulfátálló Cementbázisú gyorskötésű szulfátálló lőtthabarcs, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz Cementbázisú szulfátálló lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1-2,3 t/m 1260kg kg SSB8PHS Szilika lőttbeton, szulfátálló Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz 1260kg

23 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 21 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Betontechnológia Kézi betonjavítók Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse, típus, egyéb Ár/kg Ár/e BWB Betonkence Bel- és kültéri munkákhoz, kb.1,6-1,9 kg/m 2 /mm 5 kg zsák falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcsőfokok javítására használatos mm rétegvastagság CT-C kg F6 Rekocrete PCC1 Javítóhabarcs Rekocrete PCC4 Javítóhabarcs Cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN R3 osztály 5-25mm kb.1,6-1,9 kg/m 2 /mm Cement-polimer bázisú kb.1,6-1,9 kg/m 2 /mm javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN R3 osztály 12-30mm 1050kg 0-1mm kg 0-4mm Rekocrete PCC05 Javítóhabarcs Rekocrete M Korrózióvédő és tapadóhíd kb.1,6-1,9 kg/m 2 /mm Cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN R3 osztály 2-5mm Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontaktanyagként MSZ EN kb. 1,5 kg/m2/mm 1050kg 0-0,5mm kg 0-0,5 mm DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben. kb. 1,5 kg/mm/m kg vízzáró

24 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 22 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Betonfesték Betontechnológia Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár(Ft)/kg Ár(Ft)/e Rekocrete BFG CO 2 záró betonfesték alapozó Rekocrete BF CO 2 záró betonfesték Rekocrete BFF CO 2 záró és repedésáthidaló flexibilis betonfesték Kül- és beltéri, széndioxid diffuziót fékező, speciális festék. kb. 0,15-0,2 kg/m 2 15 lit. vödör Kül- és beltéri, széndioxid diffuziót fékező, speciális festék. kb. 0,3-0,4 l/m 2 15 lit. vödör Kül- és beltéri, széndioxid diffuziót fékező, repedés- áthidaló speciális festék. védelem kb.0,8 kg/m2, áthidalás kb.1,6-3 kg/m 2 15 lit. vödör Kizárolag a Rekocrete rendszer részeként Kizárolag a Rekocrete rendszer részeként Kizárolag a Rekocrete rendszer részeként JF Beton- és járdafesték Vizes bázisú tiszta akrilát kötőanyagú, magas minőségű jó fedőképességgel rendelkező betonfesték kiváló kopásálló tulajdonsággal kb. 0,4-0,5 kg/m 2 25kg-os vödör barna, krém, szürke, vörös kg-os vödör zöld Kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár/kg Ár/e SZ* Gyorscement VG 1* Kiöntőhabarcs VG 1s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű VG 4* Kiöntőhabarcs VG 4s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű VG 8* Kiöntőhabarcs IM Kül- és beltéri, gyorscement azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz Cementbázisú, magas 1 zsák (25 kg) igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 5- kb.13 l friss habarcs 25mm Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs. 5-25mm Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs mm Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs mm Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs mm Cement kötésű extra finom szemszerkezetű injektáló habarcs repedések, rések, fugák kitöltéséhez 1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs 1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs 1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs 1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs kb. 1,7kg/l üregkitöltés 5 kg vödör kg/zsák 35zsák/raklap 1050kg kg kg kg kg kg Nyomószilárdság 28N/mm2 Szemszerkezet 0-0, IM70 Cement kötésű extra finom szemszerkezetű injektáló és horgonyrögzítő habarcs kb. 1,7kg/l üregkitöltés 30kg/zsák 35zsák/raklap 1050kg Kihúzási erő 7n/55kN 28n/70kN IDS40 Cement kötésű injektáló habarcs,nagy korai szilárdsággal vízzáró tulajdonsággal repedések, rések kitöltésére kb. 1,7kg/l üregkitöltés 30kg/zsák 35zsák/raklap 1050kg Nyomószilárdság 24h/20N/mm 2 Szemszerkezet 0-0, IDS 60 Cement kötésű injektáló habarcs,nagy korai szilárdsággal vízzáró,szulfátálló tulajdonsággal repedések, rések kitöltésére kb. 1,7kg/l üregkitöltés 30kg/zsák 35zsák/raklap 1050kg Jelentős korai szilárdság, zsugorodás kompenzáltság

25 *import termék, szállítási határidő: 2 hét 23 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Betontechnológia Kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár/kg Ár/e Rekocrete PI76 Rekocrete EI76 SM* Gyorshabarcs komp.PUR injektáló gyanta,szerkezeti rések,repedések rugalmas,vízzáró szigeteléséhez 2komp.epoxi gyanta szerkezeti rések,repedések kitöltésére Kül- és beltéri, gyorshabarcs azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz Akomp.20kg fém kanna Bkomp.7,5kg fém kanna Akomp.10kg fém kanna Bkomp.4kg fém kanna 5 kg zsák 100zs./raklap - - Higítás oldószerrel, színtelen, nagy elaszticítás Higítás oldószerrel, színtelen, alacsony viszkozítás kg Egyéb szulfátálló termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár/kg Ár/e MHS Javítóhabarcs, szulfátálló Cement-polimer bázisú szulfátálló javítóhabarcs, betonfelület védelmi munkákhoz EN R3. osztály Szulfátálló, vízzáró. kb.1,7 kg/m 2 /mm 1050kg BWB hs SSM Aknaés csatronahabarcs Szulfátálló,géppel szórható javító habarcs,sérült betonfeleületek javításához,szennyvíz környezetben Cementbázisú szulfátálló akna- és csatornahabarcs, M10, NM III Kb.1,6Kg/m2/mm 1 zsák (40 kg) kb.23 l friss habarcs 25kg/zsák 40 kg zsák 35zs./raklap 1050kg Nyomószilárdság 25N/mm2 R3 osztály 1-10mm rétegvastagságig kg NRS Csatorna felújítóhabarcs Cement-polimer bázisú szulfátálló csatorna felújítóhabarcs. Szulfátálló, vízzáró falazási munkákhoz. M20, NM IIIa 1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs 1050kg S Aknafedőhabarcs, gyorskötésű Cement-polimer bázisú szulfátálló aknafedőhabarcs M20, 1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs 1050kg

26 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP gördülő szemcse SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 24 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók 2 alapár alapár alapár alapár alapár alapár

27 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP gördülő szemcse SCP simított KW csapott DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 25 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók

28 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP gördülő szemcse SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 26 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók

29 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP gördülő szemcse SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 27 Árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Színcsop. 1 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 43,01 43,01 130,38 127,70 127,70 108,89 Színcsop ,84 118,29 118,29 118,29 118,29 127,70 127,70 71,24 71,24 260,78 248,67 217,77 326,65 Színcsop ,25 278,25 278,25 278,25 278,25 310,53 310,53 99,47 99,47 586,09 564,59 455,70 650,62 Színcsop ,52 392,52 392,52 392,52 392,52 423,44 423,44 268,84 268, , ,17 867,05 868,39 Színcsop ,46 712,46 712, , , , ,04 500,07 500, , , , ,51

30 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 28 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Amber A Amber B Amber C Amber D Amber E Anticred A Anticred B Anticred C Anticred D Anticred E Antimony-yellow A Antimony-yellow B Antimony-yellow C Antimony-yellow D Antimony-yellow E Apple A Apple B Apple C Apple D Apple E Apricot A Apricot B Apricot C Apricot D Apricot E Arsenic-yellow A Arsenic-yellow B Arsenic-yellow C Arsenic-yellow D Arsenic-yellow E Ash A Ash B Ash C Ash D Ash E Basalt A Basalt B Basalt C Basalt D Basalt E Blood-orange A Blood-orange B Blood-orange C Blood-orange D Blood-orange E Bone A Bone B Bone C Bone D Bone E Brick A Brick B Brick C Brick D Brick E

31 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 29 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Caramel A Caramel B Caramel C Caramel D Caramel E Citrus A Citrus B Citrus C Citrus D Citrus E Cobalt A Cobalt B Cobalt C Cobalt D Cobalt E Cognac A Cognac B Cognac C Cognac D Cognac E Coral A Coral B Coral C Coral D Coral E Corn A Corn B Corn C Corn D Corn E Cotto A Cotto B Cotto C Cotto D Cotto E Current-red A Current-red B Current-red C Current-red D Current-red E Date-brown A Date-brown B Date-brown C Date-brown D Date-brown E Egyptian-orange A Egyptian-orange B Egyptian-orange C Egyptian-orange D Egyptian-orange E Fern A Fern B Fern C Fern D Fern E

32 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 30 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Fig-brown A Fig-brown B Fig-brown C Fig-brown D Fig-brown E Fir A Fir B Fir C Fir D Fir E Gecco-green A Gecco-green B Gecco-green C Gecco-green D Gecco-green E Gold-yellow A Gold-yellow B Gold-yellow C Gold-yellow D Gold-yellow E Graphit A Graphit B Graphit C Graphit D Graphit E Grass-green A Grass-green B Grass-green C Grass-green D Grass-green E Heide A Heide B Heide C Heide D Heide E Indian-yellow A Indian-yellow B Indian-yellow C Indian-yellow D Indian-yellow E Lilac A Lilac B Lilac C Lilac D Lilac E Lime A Lime B Lime C Lime D Lime E Magnolia A Magnolia B Magnolia C Magnolia D Magnolia E

33 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 31 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Mandarin A Mandarin B Mandarin C Mandarin D Mandarin E Mango A Mango B Mango C Mango D Mango E Melon-yellow A Melon-yellow B Melon-yellow C Melon-yellow D Melon-yellow E Mouse-grey A Mouse-grey B Mouse-grey C Mouse-grey D Mouse-grey E Ocher A Ocher B Ocher C Ocher D Ocher E Orange A Orange B Orange C Orange D Orange E Paris-green A Paris-green B Paris-green C Paris-green D Paris-green E Peach A Peach B Peach C Peach D Peach E Pear-yellow A Pear-yellow B Pear-yellow C Pear-yellow D Pear-yellow E Pheasant-brown A Pheasant-brown B Pheasant-brown C Pheasant-brown D Pheasant-brown E Pistachio A Pistachio B Pistachio C Pistachio D Pistachio E

34 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 32 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Polar-blue A Polar-blue B Polar-blue C Polar-blue D Polar-blue E Pumpkin A Pumpkin B Pumpkin C Pumpkin D Pumpkin E Reddish A Reddish B Reddish C Reddish D Reddish E Resin-yellow A Resin-yellow B Resin-yellow C Resin-yellow D Resin-yellow E Roll A Roll B Roll C Roll D Roll E Rose A Rose B Rose C Rose D Rose E Rust A Rust B Rust C Rust D Rust E Sahara A Sahara B Sahara C Sahara D Sahara E Sienna A Sienna B Sienna C Sienna D Sienna E Stone-gray A Stone-gray B Stone-gray C Stone-gray D Stone-gray E Sulphur-yellow A Sulphur-yellow B Sulphur-yellow C Sulphur-yellow D Sulphur-yellow E

35 Színszám (Színek színkártya szerint) DRP hengerelt RP dörzsölt SCP simított DFA kültéri diszp. DFI beltéri diszp. SFF kültéri szilikát GRF alapozó 33 Műgyantabázisú ok Szilikát- és szilikonbázisú ok Ásványi ok Festékek, alapozók Teak A Teak B Teak C Teak D Teak E Terra A Terra B Terra C Terra D Terra E Tobacco A Tobacco B Tobacco C Tobacco D Tobacco E Umbra A Umbra B Umbra C Umbra D Umbra E Vulcan-red A Vulcan-red B Vulcan-red C Vulcan-red D Vulcan-red E Water-blue A Water-blue B Water-blue C Water-blue D Water-blue E White A White B White C White D White E WhiteCoffee A WhiteCoffee B WhiteCoffee C WhiteCoffee D WhiteCoffee E Windhover-red A Windhover-red B Windhover-red C Windhover-red D Windhover-red E Színcsop. 1 Színcsop. 2 Színcsop. 3 Színcsop. 4 Színcsop. 5 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 73,93 43,01 43,01 130,38 127,70 127,70 108,89 118,29 118,29 118,29 118,29 118,29 127,70 127,70 71,24 71,24 260,78 248,67 217,77 326,65 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 310,53 310,53 99,47 99,47 586,09 564,59 455,70 650,62 392,52 392,52 392,52 392,52 392,52 392,52 392,52 268,84 268, , ,17 867,05 868,39 712,46 712,46 712, , , , ,04 500,07 500, , , , ,51

36 34 Silótechnika SAKRET silótechnikai információk Tiszta, biztonságos, gazdaságos. Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésére áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék felhasználásra kész állapotban optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénzt takarít meg! A személyre szabott megoldás! Silók Cégünknél nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csonk). A silók felállításakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően tonna. Silótelepítés, töltés A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően. A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérlegjegyet küldünk Visszavásárlás A silóban maradt maradék anyagot, igény esetén a szavatossági idő lejárta előtt min. 45 nappal visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt nem áll módunkban visszavenni A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 6.500,- Ft/ tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóváírjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni. Feltöltés Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a táblázat tartalmazza. A siló telepítésének feltételei A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítania kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvénnyel). A szállítás úthibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély, stb.) biztosítása a Megrendelő feladata, és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik. A SAKRET silók szállításának, felállításának és használatának általános feltételei - A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot az elektromos légvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani, egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy egyértelmű jelzéssel kell ellátni. Felelős: F/B - A felállított siló helyigénye egy 3 x 3 méter nagyságú sík terület, mely védett kell, hogy legyen a vízmosástól és lecsúszástól. Felelős: F/B - Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet: árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől. Felelős: F/B, S/A - Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a siló közelében! Felelős: F/B, S/A, T - A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás, áthelyezés szigorúan tilos! Felelős: F/B, S/A - A silónak függőlegesen kell állnia! Felelős: F/B, S/A - Különösen óvatosnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási feltételek ( pl. fagyos talaj)! Felelős: F/B - Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan figyelni kell arra, hogy az alépítmény ne süllyedjen meg! Adott esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni! Felelős: F/B, T - Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes, fényvisszaverő fóliával valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni! Felelős: F/B - A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm 2. Ennek a teherbírásnak megfelelően kell a munkaterületet kialakítani! Felelős: F/B - Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot! Felelős: F/B - A betonalap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az alap teherbíró és rendelkezik az előírt több mint 0,2N/mm 2 es nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3 3,5 m hosszúnak, 30 cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie! Felelős: F/B - Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell! Felelős: F/B - Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés működését is le kell ellenőrizni! Felelős: F/B, T - A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban keletkező töltőnyomás nem lehet több mint 0,1 bar! A tartályban töltés után nem maradhat levegő túlnyomás. Felelős: T - A levegőztető vezetéket folyamatosan szabadon kell tartani, a nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhet! Felelős: F/B, S/A, T - Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak! Felelős: F/B, S/A, T - A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és kárért, amely a siló használatakor keletkezik. Felelős: F/B - A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként, vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az erre a célra felhegesztett tartólap szolgál. Felelős: F/B - A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni! Felelős: F/B - A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által rászerelt berendezést el kell távolítani! Felelős: F/B, S/A - Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket, valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani! Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető vezetékét ki kell nyitni! Felelős: F/B, S/A F = Felhasználó B = BérlőS = Silószállító A = Silóállító T = Silótöltő

37 35 Silótechnika SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek Falazóhabarcs kb.to 25,0 20,5 16,0 11,5 7,5 3,5 Termék Nyomás (bar) Szállítási távolság max.(m) MAP-01 1,5 18,0 MZP-01 1,5 18,0 MZP-04 1,0 6,0 MIP-01, MIP-02 1,5 18,0 MAP-L1 1,0 12,0 PIP 1,5 18,0 PMM 1,0 6,0 PAP 1,0 6,0 BE-04, BE-08 1,0 6,0 HM 1,0 6,0 HM-P 1,5 12,0 VK, VZ 1,0 6,0 SM4P, SM4PS 1,0 6,0 SM8P, SM8PS 1,0 6,0 Kellő teherbírású, sík talaj Szükséges behajtási szélesség: 3,00m Szükséges behajtási magasság: 4,10m Alkatrészek, csomagolás, egyéb Megnevezés Leírás Rövid leírás Egység Mértékegység Ár(Ft) Ár egység Bérleti díj Alkatrészek Egyéb Csomagolás Horizontális keverő Szárazanyag továbbító - silomat Csiga D6-3 Csigaköpeny D6-3 Keverőszár Vattakabát Melles öltöny Homlokzatháló EUR - rakodólap Csomagolási költség Raklap használati díj 1 nap 3057 Ft/nap 1 nap 3821 Ft/nap PFT csiga 1 db Ft/db PFT csigaköpeny 1 db Ft/db 1 db Ft/db Sakret céglogóval 1 db Ft/db Sakret céglogóval 1 db Ft/db Sakret céglogóval 180 m Ft/db 1 db 3850 Ft/db 1 db 1370 Ft/db 1 db 465 Ft/db

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016 1 2 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Hőszigetelő rendszer. sárga

Hőszigetelő rendszer. sárga A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a habarcs, vakolat,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vakolatok

Tartalomjegyzék. Vakolatok Tartalomjegyzék Vakolatok Gépi vakolatok Mész-cement vakolat MAP 01................................................... 57 Mész-cement könnyűvakolat MAP-L1............................................. 58

Részletesebben

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok 25teljes bizalmával év Az európai építőipar Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló (nagy teljesítményű folyósító) A hosszú nyitott idő

Részletesebben

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014. Érvényes: 2014. április 24- től V 4.0

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014. Érvényes: 2014. április 24- től V 4.0 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014 V 4.0 Érvényes: 2014. április 24- től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

sakret árjegyzék 2013

sakret árjegyzék 2013 sakret árjegyzék 2013 v 3.8 Érvényes: 2013. július 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

weber kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája 2009 kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája

weber kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája 2009 kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája 2009 weber kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája 2009 kiegészítô anyagok ajánlott fogyasztói árlistája tartalom tartalom Homlokzati hôszigetelô lapok 3 weber.therm homlokzati polisztirol lapok

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK 924364 Baumit NanoporTop K1,5 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767 959 23 010 28 763 924361 Baumit NanoporTop K2 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK. Érvényes: 2013 március 01-től visszavonásig

BAUMIT ÁRJEGYZÉK. Érvényes: 2013 március 01-től visszavonásig VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK* 924364 NanoporTop K1,5 mm, Fehér 0019, 0018 kg vödör 30 kg 923 1 172 27 690 35 166 NanoporTop 9, 8, 7 és 6 kg vödör 30 kg 973 1 236 29 190 37 071 NanoporTop

Részletesebben

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Mûszaki Adatlapok HOMLOKZATI RENDSZEREK HOMLOKZATI RENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Idôsáv - ÚJDONSÁG A tervezés és a kivitelezés

Részletesebben

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés MASTERPLAST GROUP 1 Termékkatalógus homlokzati hőszigetelés Széles termékpaletta Emberi kapcsolatok, vevőközpontú kereskedelem Értékesítés támogatás Rugalmas logisztika Saját gyártói háttér Állandó minőség

Részletesebben

Műszaki ismertető StoMurisol SP weiß

Műszaki ismertető StoMurisol SP weiß A WTA által bevizsgált és tanúsított szanálóvakolat, MSz EN 998-1 szerint Jellemzők Alkalmazási terület Tulajdonságok Kültérben és beltérben Nedvesség és só hatásának kitett falazat szanálására Talajszint

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen Baumit EPS

Részletesebben

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 1 SAKRET Építési festékek Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN,

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok Szállítói megfelelőségi nyilakozatok Tartalomjegyzék Habarcsok Falazó- és vakolóhabarcsok Falazóhabarcs Hf 30 HM 2,5..................................................... 7 Falazóhabarcs Hf 50 HM 5.......................................................

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján Teljesítménynyilatkozat száma: 5602/1 1. A terméktípus azonosító kódja: Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) 2. Azonosító: Ágyazóhabarcs

Részletesebben

Sopro FließSpachtel FS 15 plus:

Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Kiegyenlítő- 1.3 és és javító javító Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló A hosszú nyitott idő lerakódásmentes

Részletesebben

HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE ÁTTEKINTÉSE Tökéletes hôszigetelés HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK Baumit Rendszerek Ragasztó Hôszigetelô lemez Dübel Tapasz Erôsítés Alapozó Fedôvakolat Baumit open A lélegzô homlokzat Baumit open Ragasztó

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK Szín Anyagszükséglet PARTNER szürke 1,4 kg/m 2 /mm 1050 25 kg 44 1100 1395 Vékonyágyas, fagyálló, csempe és padlólap ragasztó kül-bel térben, porózus kisméretű kerámia, kőagyag,

Részletesebben

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK Az épületek külső falszerkezeteire kidolgozott, homlokzati hőszigetelési és felületképző megoldás. A neowall speciális expandált polisztirol keményhablemez

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tokra. Cement esztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Homlokzati hôszigetelô rendszer, felületképzôk Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása www.nikecell.hu 1 Miért a dryvit? - alkalmazásával a falakon 30-80

Részletesebben

Árjegyzék 2012. 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK

Árjegyzék 2012. 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK Árjegyzék 2012 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK Tartalomjegyzék BEVEZETÔ 2 SZÍNEZÔVAKOLATOK, FESTÉKEK 6 SZíNEZÔVAKOLAT

Részletesebben

Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 4 www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KŐBURKOLATOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tok ra. Cementesztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója MŰSZAKI ADATLAP 11.01.08-HUN ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓK EPS RAGASZTÓHABARCS JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója 1. Leírás, alkalmazás Az EPS RAGASZTÓHABARCS a JUBIZOL EPS homlokzati

Részletesebben

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 1 SAKRET Fedővakolatok Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt

Részletesebben

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék Érvényes 2008. február 15-tôl Árjegyzék T a r t a l o m j e g y z é k Alapozás 2 Aljzatkiegyenlítés, réskitöltés 4 Linóleumburkolat ragasztása 7 PVC- és textilburkolat ragasztása 8 Parketta ragasztása

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

Műszaki ismertető StoSilco MP

Műszaki ismertető StoSilco MP Szilikongyanta kötésű, mintázóvakolat struktúrájú fedővakolat Jellemzés Alkalmazási terület kültéri felhasználásra ásványi és szerves aljzatokra nem alkalmazható időjárásnak kitett vízszintes és ferde

Részletesebben

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok.

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok. SAKRET Vakolatok Alapfelület előkészítők Alapvakolatok Hőszigetelő és gipszes vakolatok Simítóvakolatok Homlokzatjavítók, glettek Kiegészítők, profilok SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal

Részletesebben

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 1 SAKRET Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon

Részletesebben

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs.

Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. MŰSZAKI ADATLAP AQUANIL VÍZZÁRÓ VAKOLAT Az áru megnevezése: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert, por alakú, cement és mészkötésű, adalékanyagot tartalmazó száraz habarcs. Alkalmazási terület: Különböző

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és Oldal 1. Adalékszerek 105 2. Beton- esztrich- és habarcs termékek 107 3. Esztrich- és betonvédelem 113 4. Betonjavító anyagok 114 5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok 117 Esztrich-

Részletesebben

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 Parketta- és padlóburkolatragasztás-technika X-Bond MS-A 58 Speciális alapozó Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 október Termékfejlesztés Pvá Peá Nem teherhordó válaszfal áthidaló Teherhordó elem magas áthidaló 2 Áthidalók elhelyezése Xella Magyarország

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Uni

Műszaki ismertető StoLevell Uni Ásványi ragasztóés ágyazóhabarcs/alapvakolat Jellemzés Alkalmazási terület kül- és beltéri felhasználás minden szervetlen és csaknem minden szerves aljzathoz szigetelő lapok és vakolathordozó lapok ragasztásához

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK Esztrich- és önterülõalapozó 3 Önterülõ padlótapasz 0 5 4 Önterülõ 3 15 5 Bond 6 Gyors padlókiegyenlítõ 3 15 7 NIVO 10 30 önterülõ padlókiegyenlítõ 10 30 mm 8

Részletesebben

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŰSZAKI ADATLAP 10.01.08-HUN DEKORATÍV VAKOLATOK DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás A DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 szilikonos és egyéb polimer kötések kombinációján

Részletesebben

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET?

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET? TARTALOMJEGYZÉK KVARC ÉPÍTŐANYAGOK... 2 Cégünkről... 2 A kvarc homok... 6 Elérhetőségeink...7 RAGASZTÓK... 8 Hidegburkolási ragasztók... 8 Rétegrendajánlás... 9 Partner ragasztóhabarcs... 10 Mester ragasztóhabarcs...

Részletesebben

A vállalatról. Minőségpolitika

A vállalatról. Minőségpolitika termékkatalógus A vállalatról Nem messze a szerbiai Arandjelovac-tól, a Vencác hegy lejtőin található a Banja Komerc Bekament DOO. építési vegyi termékeket előállító vállalat. A családi vállalkozás 1992-ben

Részletesebben

Bemutatkozó levél. Cégünk Kovács és Kiss Bt-ként 1998. március 2-án alakult, melynek képviseletét Kovács István és Kiss Erika látják el.

Bemutatkozó levél. Cégünk Kovács és Kiss Bt-ként 1998. március 2-án alakult, melynek képviseletét Kovács István és Kiss Erika látják el. Bemutatkozó levél Cégünk Kovács és Kiss Bt-ként 1998. március 2-án alakult, melynek képviseletét Kovács István és Kiss Erika látják el. Vállalkozásunk különböző típusú tetőfóliák, polietilén fóliák és

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 11 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 255 11.1 Önterülő anyagok 257 11.2 Nagy szilárdságú anyagok 258 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11 Az aljzat alapozása az aljazat lealapozása

Részletesebben

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések Construction Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések 1. Betonadalékszerek 1.1. Képlékenyítő adalékszerek Sika BV 1 M 1,20 kg/dm 3 Sika BV 3 M 1,14 kg/dm 3 Plastiment

Részletesebben

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

Piktor. SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK éves 2016 MÁJUS. Festékbolttól TÖBB, MINT FESTÉK MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK MINDEN BAUMIT FINO GLETT

Piktor. SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK éves 2016 MÁJUS. Festékbolttól TÖBB, MINT FESTÉK MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK MINDEN BAUMIT FINO GLETT TÖBB, MINT FESTÉK Érvényes: 2016. május 6-31-ig, illetve a készlet erejéig 2016 MÁJUS SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK a éves Piktor Festékbolttól MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK Érvényes: május 9-14-ig MINDEN

Részletesebben

weber ajánlott fogyasztói árlista 2009 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2009. 06. 15-tôl

weber ajánlott fogyasztói árlista 2009 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2009. 06. 15-tôl weber ajánlott fogyasztói árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes. 06. 15-tôl termékindex termékindex nemesvakolatok weber.ter classic F nemesvakolat, finom 4 weber.ter classic M nemesvakolat, médium

Részletesebben

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer.

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. szigetelés kapilláris nedvesség ellen utólagos külső oldali szigetelés belső oldali szigetelés nedves és sóterhelt pincefalak belső és külső oldali helyreállítása

Részletesebben

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.07.01-től

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.07.01-től weber árlista 2013 ajánlott fogyasztói árlista érvényes: 2013.07.01-től www.weber-terranovhu termékindex 2 termékindex nemesvakolatok weber.ter classic M nemesvakolat, médium 4 weber.ter 302F vékonyrétegű

Részletesebben

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 3.1 MELLÉKLET: RÉTEGRENDEK HOMLOKZATI FALRÉTEGRENDEK FR06 Liftsüllyeszték oldalfala 0,3 cm kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs negatív oldali víznyomás felvételére alkalmas bevonatszigetelés

Részletesebben

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2011 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

kiegészítôk weber.therm hôszigetelô rendszerekhez

kiegészítôk weber.therm hôszigetelô rendszerekhez termékadatlapok homlokzat kiegészítôk hôszigetelô rendszerekhez A hôszigetelô rendszerek hosszú élettartamához jelentôs mértékben hozzájárulnak a minôségi rendszerkiegészítô termékek. Amikor hôszigetelô

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: március 15-től V 3.1

SAKRET ÁRJEGYZÉK Érvényes: március 15-től V 3.1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2011 V 3.1 Érvényes: 2011. március 15-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től weber árlista 2011 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től 2termékindex termékindex nemesvakolatok weber.ter classic M nemesvakolat, médium 4 weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat 4 weber.ter

Részletesebben

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft)

Sorszám, tételszám / Megnevezés / Mennyiség - mértékegység Normaidő (h) Gépköltség (Ft) 2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 1, K36-000-1.3 Vakolat leverése utcai homlokzatról 2,5 cm vastagságig földszinti homlokzati mezők ablak falfülke kávákkal (lábazat és választó párkány között) 214.0000

Részletesebben

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek A vakolt kôzetgyapot lemezes és lamellás homlokzati hôszigetelô rendszerek Közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek A közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek

Részletesebben

Szigetelés mindenhova

Szigetelés mindenhova új Sopro ZR Turbo XXL cement alapú reaktív szigetelés Szigetelés mindenhova exxtra Light! nagyon kiadós cement alapú reaktív szigetelés megbízható, gyors kiszáradás rendkívül flexibilis és bitumen mentes

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

ÁFÁ-s LISTAÁR 2002.02.

ÁFÁ-s LISTAÁR 2002.02. 2003.02.14 2003. FEBRUÁR 15-TŐL ÉRVÉNYES ÁRAK 1 Homlokzatvakolatok Monopral egyrétegű nemesvakolat O560 Monopral Classic finom 2 mm-es Fehér kg 52 65 52 65 kézi, gépi felhasználásra 1. Színcsoport kg 56

Részletesebben

Austrotherm. Nagykereskedelmi árjegyzék. Érvényes: 2011. május 2-től. www.austrotherm.hu

Austrotherm. Nagykereskedelmi árjegyzék. Érvényes: 2011. május 2-től. www.austrotherm.hu Austrotherm Nagykereskedelmi árjegyzék www.austrotherm.hu Alkalmazási területek Magastető szarufák fölött Manzárd, Manzárd GRAFIT Magastető szarufák között AT-MA, Klemmfix Hőhidak Expert Fix XPS TOP P

Részletesebben

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu LEIERTHERM Égetett kerámia termékek www.leier.hu É G E T E T T K E R Á M I A É P Í T ŐA N YAG O K Válassza a LEIERTHERM égetett kerámia termékcsaládot, mert: pontos munkát tud végezni munkaidőt takarít

Részletesebben

SAKRET. Érvényes: től

SAKRET. Érvényes: től 1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 017 Érvényes: 017. 04. 15től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

Austrotherm. Nagykereskedelmi árjegyzék. Érvényes: 2012 március 5-től. www.austrotherm.hu

Austrotherm. Nagykereskedelmi árjegyzék. Érvényes: 2012 március 5-től. www.austrotherm.hu Austrotherm Nagykereskedelmi árjegyzék austrotherm_arjegyzek_2012_ok.indd 1 2012.04.11. 16:47 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Magastető szarufák fölött Manzárd, Manzárd GRAFIT Magastető szarufák között Klemmfix

Részletesebben

Bitumenes anyagok. Termékleírás. Rend. szám Kiszerelés Raklap Nettó ár Anyagszükséglet

Bitumenes anyagok. Termékleírás. Rend. szám Kiszerelés Raklap Nettó ár Anyagszükséglet Kenhető bitumenes szigetelő- & védőfólia Isolier- & Schutz Anstrich ISA 755 Felhasználásra kész, oldószermentes, kenhető bitumenes védőés szigetelőfólia földdel érintkező be ton, vakolat, téglafal, könnyűés

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

15990 18 kg 888 Ft/kg

15990 18 kg 888 Ft/kg Hőszigetelő rendszer PRÉMIUM MINŐSÉG Jubizol normál 29 normál, 5 cm-es 2803 normál, 8 cm-es Jubizol grafitos 3172 grafitos, 8 cm-es 3132 normál, 10 cm-es 3955 normál, 15 cm-es Mennyiségi kedvezmény a fenti

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK. egység. 40 kg

ÁRJEGYZÉK. egység. 40 kg Cikkszám VAKOLATOK Megnevezés 2009 febtıl ÁRJEGYZÉK Érvényes 2009. március 9-tıl visszavonásig Csomagolási Ár Szín csoport Listaár (Ft.-) Nettó Bruttó Homlokzati színezı vakolatok 2 RoyaL 40 kg Fehér 60,00

Részletesebben

Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu. Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz:

Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu. Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz: Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz: Szerkezetépítés (hőszigetelő habarcs, nehézhabarcs, speciális habarcs) Falazat előkészítés

Részletesebben

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK VALIT kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat 1. Leírás, alkalmazás A VALIT cement és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló többé-kevésbé rusztikus

Részletesebben

Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K Turbo szigetelő habarcs 2-K

Sopro TDS 823 TurboDichtschlämme 2-K Turbo szigetelő habarcs 2-K Cikkszám 823 Felhasználási terület Alkalmas aljzatok Keverési arány Érési idő Anyagszükséglet/ rétegvastagság Bedolgozási idő Száradási idő/ esőállóság Bedolgozási hőmérséklet Járható Terhelhető Időadatok

Részletesebben

LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20

LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20 KOPÁSSÁLLÓSÁG: Böhme A OSZTÁLY A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5 Anyagveszteség cm 3 /50 cm 2 22 15 12 9 6 3 1,5 BCA AR OSZTÁLY AR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5 Kopásmélység µm 600 400 200 100 50 Kopásállóság görgôvel RWA

Részletesebben

Lapostető rendszerek Termékismertető

Lapostető rendszerek Termékismertető Lapostető rendszerek Termékismertető 2014. február Jelen termékismertető megjelenésével minden korábbi kiadványunk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk. Lapostető rendszerek Termékismertető

Részletesebben

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek kültéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

SAKRET. Érvényes: től

SAKRET. Érvényes: től 1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 018 Érvényes: 018. 03. 01től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi

Részletesebben

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására

Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására Mapetherm AR1 Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden típusú (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot,

Részletesebben

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő Rábapatona - Új öltöző épület építése Építtető: Rábapatonai Önkormányzat Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő 21. Földmunkák 319 714,00 Ft 23. Alapozási munkák 2 822 984,40 Ft 31. Beton és vasbeton

Részletesebben

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN 1504-2 Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok,

Részletesebben

15990 18 kg 888 Ft/kg

15990 18 kg 888 Ft/kg Hőszigetelő rendszer Jubizol normál 2276 normál, 5 cm-es 2750 normál, 8 cm-es Jubizol grafitos 3110 grafitos, 8 cm-es 3066 normál, 10 cm-es 3857 normál, 15 cm-es Mennyiségi kedvezmény a fenti rendszerárból:

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011

BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011 BAUMIT ÁRJEGYZÉK 2011 Érvényes: 2011 március 1-től visszavonásig Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK 924364 Baumit NanoporTop K1,5 mm, fehér 3009, 3007

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 15 1000 00 00 Kőműves Kőműves A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

Építtető : Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Kelt: 2016. év május hó 1041 Budapest, István út 14.

Építtető : Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Kelt: 2016. év május hó 1041 Budapest, István út 14. Építtető : Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Kelt: 2016. év május hó 1041 Budapest, István út 14. A munka leírása: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŐSZAKI ADATLAP 11.09-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás Az ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0 és 2.5 cement. mész és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló

Részletesebben

Bitumenes anyagok. Rend. szám Kiszerelés Raklap Nettó ár Anyagszükséglet

Bitumenes anyagok. Rend. szám Kiszerelés Raklap Nettó ár Anyagszükséglet Kenhető bitumenes szigetelő- & védőfólia Isolier- & Schutz Anstrich ISA 755 Felhasználásra kész, oldószermentes, kenhető bitumenes védőés szigetelőfólia földdel érintkező be ton, vakolat, téglafal, könnyűés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben