Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi"

Átírás

1 Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növényegészségügy Magyarország 1994 márciusában hivatalosan benyújtotta tagfelvételi kérelmét az Európai Unióhoz, ezzel elkötelezte magát a világ egyik legjelentôsebb közösségéhez való csatlakozás mellett. Az uniós tagság alapvetô feltétele az ún. "közösségi vívmányok" (acquis communautaire) azaz az EU jogrendszer teljes mértékû átvétele és alkalmazása. Ez a növényegészségügy terén azt jelenti, hogy fokozatos jogközelítéssel és felkészüléssel a jelenlegi rendszert is az Unió szabályozásához igazítsuk. Az EU elôírások, amelyek a lényeges növényegészségügyi kérdéseket szabályozzák direktívák azaz kötelezôen betartandó irányelvek. Ezek pontról pontra való alkalmazása nem lehetséges, csak az elveket határozzák meg keretként. A tagállamok maguk döntik el, hogy a közösségi elôírásokat hogyan ültetik be a nemzeti jogrendjükbe, a gyakorlatban hogyan valósítják meg nemzeti sajátosságuknak megfelelôen. Fontos feladat a növényegészségügyi ellenôrzô rendszer átalakítása, a növényútlevél, a védett zóna rendszerének bevezetése, valamint a mezôgazdasági termelôk, forgalmazók nyilvántartásba vételének kialakítása, hiszen az Unión belül az áruk szabad mozgása ellenére biztosítani kell a növényegészségügyi ellenôrzést. Az Unió egységes piacán az áruk szabad mozgása mellett biztosítani kell nemcsak hazánk, hanem az Unió növényegészségügyi státuszának fenntartását is. Mivel Magyarország határország lesz, uniós tagként is jelentôs határforgalmat fog lebonyolítani harmadik országokkal, azaz nem EU tagállamokkal. Ha egy szállítmány az EU határt átlépte, onnan már szabadon mozoghat a közösségen belül. A növényegészségügyi határellenôrzést tehát úgy kell megerôsítenünk, hogy a növények, növényi termékek szabad mozgásával a károsítók ne terjedhessenek. Ez a tájékoztató anyag az Európai Unió tagállamainak példáján ismerteti az uniós szabályozást, az elôírások gyakorlati alkalmazását. A csatlakozásig Magyarországon is kidolgozásra kerül a hazai gyakorlat, amely figyelembe veszi az ország sajátosságait. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi területen Az EU piacra termelô elôírás szerint növényegészségügyi vizsgálatra kötelezett növények termelôit, tárolóház, kereskedelmi központ tulajdonosokat, importôröket vagy egyéb érintett természetes és jogi személyeket hivatalos nyilvántartásba veszik az illetékes növényegészségügyi hatóságnál. A regisztrációra kötelezettek jelentkezési formanyomtatvány kitöltése alapján kerülnek nyilvántartásba. A növényegészségügyi hatóság begyûjti a jelentkezési lapokat és megvizsgálja az azon szereplô adatokat. Ha a beszolgáltatott információ nem felel meg az elôírásoknak, a termelô, tárolóház, kereskedelmi központ tulajdonosa, importôr vagy egyéb természetes és jogi személy csak a szükséges adatok pótlása után kerülhet fel a növényegészségügyi hatóság listájára. Ha a termelô a kötelezettségét nem teljesíti, az elôírt információval nem látja el a hatóságot, akkor nem folytathat kereskedelmet bizonyos

2 A felelôs növényegészségügyi hatóságnak az alábbi feladatokat kell ellátnia: az ellenôrizendô növények, növényi termékek illetve egyéb anyagok tervezett termesztési, elôállítási, tárolási helyszíneirôl, kereskedelmi központokról naprakész nyilvántartás vezetése; információ gyûjtés és rendszerezés az elôírt növényekrôl, növényi termékekrôl és egyéb anyagokról adatszolgáltatási céllal: amelyeket begyûjtöttek tárolásra ill. továbbtermesztésre, termesztés alatt állnak, mezôgazdasági termékekkel. Minden termelô, tárolóház, kereskedelmi központ tulajdonos, importôr vagy egyéb érintett természetes és jogi személy azonosító nyilvántartási számot kap. (Ez a szám szerepel a növényútlevélen is, ld. késôbb). Ezt a hivatalos nyilvántartási számot kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a termelô, tárolóház, kereskedelmi központ tulajdonosa, importôr vagy egyéb személy tevékenysége megváltozik, eltér attól, mint amire eredetileg nyilvántartásba lett véve, a nyilvántartást a tevékenységhez szükséges kiegészítô információkkal kell ellátni. Ilyen eset fordulhat elô például, ha védett zónába történik szállítás. Elsô alkalommal ezt a szándékot jelezni kell az illetékes növényegészségügyi hatóság felé, hiszen védett zónába szállításkor szigorúbb elôírásoknak kell megfelelni, amit az elôírt, esetenként kiegészítô ellenôrzés alapján az illetékes növényegészségügyi hatóság igazol. A nyilvántartással kapcsolatos termelôi kötelezettségek betartásának ellenôrzéséért, a nyilvántartási rendszer kiépítéséért és a benne szereplô információk naprakész karbantartásáért a növényegészségügyi hatóság a felelôs. (Ld. I. sz. melléklet, kérelem mezôgazdasági üzem regisztrációjához (Ausztria)). továbbadásra kerültek; a szükséges dokumentumok megôrzése legalább 1 évig vizuális vizsgálatok, megfigyelések végrehajtása megfelelô idôben, a vonatkozó hivatalos útmutató szerint; gondoskodni kell arról, hogy a növényegészségügyi ellenôrzést végzô felügyelô munkáját (szemle, mintavételezés) hivatalosan elvégezhesse, eljusson a vizsgálandó területre, hozzáférjen a vizsgálandó növényhez, növényi termékhez és egyéb anyaghoz. A tagországok a nyilvántartás alól mentességet biztosíthatnak olyan termelôknek illetve feldolgozóknak, akik teljes növény, növényi termék és anyagkészletüket a helyi piacon kívánják értékesíteni. A mentesség feltétele, hogy károsító elterjedésének veszélye ilyen "helyi szállítás" során ne álljon fenn. A nyilvántartási kötelezettség célja, hogy az Európai Unió piacán értékesítésre kerülô növényegészségügyi ellenôrzés köteles növények, növényi termékek útját nyomon lehessen követni. Ez úgy valósul meg, hogy a nyilvántartási szám szerepel a szállítmányt kísérô növényútlevélen. A szállítmányt elôállító termelôk, azokat forgalmazók, tárolók, importôrök ill. egyéb, a termékkel kapcsolatba kerülô természetes és jogi személyek tevékenysége során felmerülô növényegészségügyi probléma esetében így lehetôvé válik a gyors visszakeresés. 2

3 Növényútlevél Mi a növényútlevél, használata mikor kötelezô? Az Európai Unión belüli egységes piac kialakításával, a határok eltörlésével megszûnt a tagállamok közti határellenôrzés is. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy határellenôrzés hiányában a károsítók elterjedjenek. Ennek megakadályozására és a szállítmányok nyomon követésére uniós jogszabályban meghatározott növényekre, növényi termékekre ill. egyéb anyagokra vezették be a növényútlevél rendszert, szervesen kapcsolódva a termelôk nyilvántartási rendszeréhez. Ennek kezelése, szervezése, irányítása a növényegészségügyi hatóság feladata. A szállítmányt kísérô növényútlevél tulajdonképpen a korábban tagországok között is alkalmazott növényegészségügyi bizonyítvány helyett használatos. (A növényegészségügyi bizonyítványt jelenleg az EU tagállamok csak harmadik országgal történô kereskedelemben alkalmazzák. A csatlakozás után Magyarország is csak az EU tagállamokkal fog növényútlevelet használni, az Európai Unión kívüli, ugynevezett harmadik országokba történô szállításnál marad a növényegészségügyi bizonyítvány használata). A növényútlevél használata tagországon belüli szállításnál is kötelezô. Mit garantál? Garantálja az elôállított növény vagy növényi termék növényegészségügyi ellenôrzésben részesült, az elôírásoknak megfelel, elôállítója a hivatalos termelôi nyilvántartásban szerepel. Milyen a formátuma? A növényútlevélre formátumára egységes elôírás nincs. A növényútlevél lehet például címke, szalag, vagy szállítmányt kísérô dokumentumon feltûntetett információ. A vonatkozó közösségi irányelvben elôírtak alapján minden tagállam nemzeti sajátosságainak megfelelôen kidolgozza és alkalmazza a saját rendszerét. Az Egyesült Királyságban például nem határoztak meg egységes formátumot, hanem általában a szállítmányt kísérô dokumentumon tüntetik fel az elôírt információkat (ld. késôbb részletesen). Vannak esetek, amikor címke, szalag vagy egyéb formátumú a növényútlevél. A címkét általában kiegészíti a kísérô dokumentum, de ha a címke tartalmazza az elôírt információkat, a kísérô dokumentum elhagyható. Az Egyesült Királyságban egy ellenôrzött, de formátum szempontjából szabad növényútlevél rendszert dolgoztak ki és mûködtetnek. Fontos, hogy a növényútlevél a célnak megfelelô anyagból készüljön, mert vagy a csomagolóanyagra, vagy magára a növényre rögzítik a növényútlevelet (címke, szalag), de a szállítmányt kísérô dokumentum is lehet. Gondoskodni kell arról, hogy a növényútlevél nehogy elvesszen, megsérüljön stb. Milyen információknak kell szerepelni a címkén, ill. egyéb dokumentumon, amely növényútlevél szerepet tölt be? A vonatkozó irányelv elôírásai alapján a növényútlevélen az alábbi információt kell feltüntetni: 1. "EEC plant passport" felirat (országtól függôen eltérô nyelven), 2. EU tagország kódja, 3. A felelôs növényegészségügyi hatóság kódja, 4. Termelô nyilvántartási száma, 5. Növényútlevél sorszáma, vagy a kibocsátott tételszám, vagy a kibocsátás hetének száma, 6. Botanikai név (latinul), 7. Mennyiség, 8. "ZP" megkülönböztetô jelzés, amely feltünteti, hogy a növényútlevél mely terület(ek)re érvényes, s ahol szükséges a védett zóná(k) neve, amely(ek)re a terméket minôsítették (nincs egységes közösségi szabályozás a védett zónák kódolására, ez tagországi szinten szabályozott), 3

4 9. "RP" megkülönböztetés növényútlevél cseréje esetén (ld. késôbb) 10. Származási ország neve (harmadik ország terméke esetén) (Ld. III.sz. melléklet Dánia növényútlevele). A fenti információkat lehetôleg nyomtatott formában kell feltüntetni legalább az EU egy hivatalos nyelvén. Az Egyesült Királyságban egy növényútlevél (pl. címke) az alábbi adatokat tartalmazza: EC plant passport UK/EW WK1 (UK = United Kingdom (Egyesült Királyság ), EW = England and Wales térség növényegészségügyi szolgálatának kódja, = termelô, importôr (harmadik országból származó termék esetén) nyilvántartási száma, WK1 = 1. hét) Mivel a fenti információs kód nem tartalmazza az összes szükséges adatot, azok pótlására az Egyesült Királyságban a növényi, növényi termék szállítmányt kísérô okmány szolgál, amelyen a hiányzó információt fel kell tüntetni. A Franciaországban növényútlevélként használatos címke az alábbi adatokat tartalmazza: '1. Passeport Phytosanitaire CEE '2. France '3. SPV (Növényegészségügyi Szolgálat kódja) '4. IF (termelô nyilvántartási szám) '5. 3D (tétel sorszám) '6. Prunus '7. 15 (mennyiség) '8. ZPb2 (védett zóna kódja, ahová a termék beszállításra engedélyezett) '9. RP (csereútlevél esetén) '10. Chili (származási hely harmadik ország) A növényútlevél kitöltése, magyarázatok (Dánia példáján): 1. Ebbe a pontba kerül a növényútlevél megnevezése, Dániában: plantepas; 2. Itt tüntetik fel a kiállító ország nevét; 3. A növényútlevél kibocsátásáért felelôs hatóság (mezôgazdasági minisztérium, növényegészségügyi szolgálat stb.) kódja; 4. Ebbe rovatba a nyilvántartási szám kerül, amely Dániában például 5 számjegyû, melyet a kiállító cég, vállalat, farmer mint azonosító számot a Növénytermesztési Fôigazgatóságtól kap. Általában a termelô 5 jegyû száma kerül bejegyzésre, azonban ha a növényútlevelet olyan szervezet állítja ki, amely nem maga termeli a növényt, hanem pl. elosztó csomagoló, átrakó központ, akkor az utóbbi nyilvántartási számát kell feltüntetni a növényt, növényi terméket elôállítóé helyett (ld. alábbiak). 5. Ebben a rovatban kell feltüntetni a megrendelés sorszámát, év, hó, vagy a hét számát, alkalmasint a növényútlevél sorszámát. A növényútlevelet haladéktalanul ki kell állítani mielôtt a növényi szállítmány elhagyja telephelyét. 6. A rovatba a növény botanikai nevét kell feltüntetni az egyes országok mezôgazdasági minisztériumában vagy az általa megbízott intézménynél megtalálható névlista szerint. 7. A mennyiséget kell ebbe a rovatba értelemszerûen bevezetni (kg, db) attól függôen, hogy milyen termékekrôl van szó (zöldség, gyümölcsnél kg, fából köbméter vagy köbláb). 8. Ebbe a rovatba kell bevezetni az adott növény szempontjából védett zónába (ZP) tartozó országokat, területeket. 4

5 1993. június 1-tôl, amennyiben a növények, növényi termékek megfelelnek a védett zónára vonatkozó elôírások feltételeinek, minden forgalomba kerülô növénynél fel kell tüntetni, hogy mely országokban esik védett zóna kezelés alá. Amennyiben az érintett gazdálkodó szervezet korábban nem szállított a védett zónába, minden egyes értékesítendô tétel esetében részletes instrukciót kell kérni az illetékes növényegészségügyi hatóságtól. A hatósággal úgy kell idôben kapcsolatba lépni, hogy a mezôgazdasági üzemnél egyébként is esedékes növényegészségügyi ellenôrzés az adott tételt is ellenôrizhesse a szállítmány rendeltetési helyére vonatkozó védett zóna elôírások betartása szerint. 9. A növényútlevél cseréjére akkor kerül sor, ha a szállítmányt átrakják, átcsoportosítják, vagy növényegészségügyi státusza megváltozik. A csereútlevelet "RP" rövidítéssel jelölik. 10. A termék származási országának megjelölésére szolgál harmadik országból történô szállítás esetén ez a rovat. Társas termelésbôl származó növény, növényi szállítmány esetén erre külön utalni kell. A rovatot reexport esetén a közbeesô (utoljára exportôrként szereplô) ország jelével is el kell látni. (Dánia növényútlevél mintáját ld. II. sz. melléklet) Minden egyes növény számára szükséges növényútlevél? A növényútlevél a növényegészségügyileg ellenôrzés köteles növények kereskedelmi egységére alkalmazandó. Ez általában azt jelenti, hogy a növényútlevél szállítmányonként szükséges, ha: a szállítmány valamennyi növényegyede azonos helyrôl származik, ugyanabból a fajtából valók, azonos fogyasztóhoz ill. rendeltetési helyre kerülnek szállításra Fentiektôl eltérô esetben egy szállítmány több növényútlevelet igényel. Néhány példa (az Egyesült Királyságban alkalmazott gyakorlat szerint): 100, azonos fajtájú almafa csemetét tartalmazó szállítmány egy növényútlevelet igényel, ha a szállítmány mindössze egy almafa csemetét tartalmaz, azt el kell látni növényútlevéllel, 2 eltérô fajtájú almafa csemetét tartalmazó szállítmány esetén 2 növényútlevél szükséges, egy szállítmányt, amely két köteg azonos fajtájú csemetét tartalmaz, de azok eltérô termesztési helyrôl származnak, 2 növényútlevéllel kell ellátni Mikor van szükség növényútlevél cserére? Gyakran elôfordul az például felvásárlás esetén, hogy a terméket átrakják, átcsoportosítják. Ilyen esetben a szállítmány új, "RP" megkülönböztetô jelzéssel ellátott növényútlevelet kap, amelyen feltüntetik az eredeti termelô ill. importôr nyilván- 5

6 tartási számát is. Megváltozhat a szállítmány növényegészségügyi státusza is, ami szintén igényli a növényútlevél cserét. Kit terhel a növényútlevél költsége? A tagországok maguk döntik el, hogy a növényútlevél költsége kit terhel, milyen formában történik a költségek felszámolása (hasonló a helyzet a nyilvántartás költségeivel is). Az Egyesült Királyságban a növényútlevél nem kerül külön pénzbe a termelônek, hanem a növényútlevél kibocsátásához szükséges növényegészségügyi ellenôrzések díját számolja fel a növényegészségügyi szolgálat az ellenôrzés alapján. Az egész növényútlevél rendszert a növényegészségügyi hatóság szervezi és felügyeli. A növényútlevél kiadás, kiállítás is a növényegészségügyi hatóság felelôssége. A növényútlevelet a termelô helyezi a növényre a növényegészségügyi felügyelet ellenôrzése mellett. Egy növényútlevél csak egyszer kerülhet felhasználásra. Védett zóna rendszer A Közösségen belül az egységes piac kialakulásával növényegészségügyi határellenôrzések megszûnésével felmerül egyes károsítók szétterjedésének veszélye, amelyek egyes tagországokban jelen vannak és veszélyt jelentenek a még mentes területek számára. Ennek kivédésére hozták létre a védett zóna rendszert. A védett zóna hivatalosan elismert, meghatározott károsítótól mentes körülhatárolt terület. Ha az Európai Unió más részérôl védett zónába érkezik olyan szállítmány, amely tartalmazhatja azt a károsítót, amelyre a védett zónát elismerték, a szállítmánynak elôírás szerint szigorú kiegészítô elôírásoknak kell megfelelni. A védett zóna rendszer mûködtetéséért a növényegészségügyi hatóság a felelôs, amelynek elôírásai minden érintett számára kötelezô érvényûek. Védett zóna elismerését a nemzeti növényegészségügyi hatóság(ok) kérheti(k) országokra, országrészekre úgy, hogy a növényegészségügyi helyzetet az illetékes hatóság(ok) hatékonyan ellenôrizni tudjá(k). A védett zóna minôsítést elôterjesztés alapján adják egy adott területen, adott károsítóra, szakértôi vizsgálat alapján. Az Európai Unió Tanácsa az a szerv, amely a védett zónát hivatalosan elismeri. A védett zóna státusz fenntartására az érintett tagország (illetve tagországok, mert több országra is kiterjedhet) rendszeres, hivatalos ellenôrzést végez(nek) arra a károsítóra, amelyikre a védett zónát elismerték. Az illetékes növényegészségügyi hatóság köteles értesíteni az EU Bizottságot a vizsgálat eredményérôl. A Bizottság az információt továbbítja a többi tagország felé. Ha a fennálló védett zónában olyan károsító telepedett meg, amelyre az elismerés vonatkozik, akkor a területi mentesség státuszát visszavonják. Fôbb változások a gyakorlatban A hazai növényegészségügyi szabályozás jellege meg fog változni az EU csatlakozás után. Ugyanazok az elôírások fognak vonatkozni azokra a termelôkre, forgalmazókra akik a hazai piacra, és ugyanazok azokra, akik EU piacra szállítanak. A növényegészségügyi ellenôrzés a végtermék vizsgálat helyett termelési folyamat ellenôrzéssé válik. Megváltozik a vizsgálatköteles termékek köre, a szabályozás az Unió egésze számára jelentôs termékekre, döntôen a szaporítóanyagok ellenôrzésére terjed ki. Mivel valamennyi magyar termelô, forgalmazó az EU egységes piacára fog szállítani, annak szereplôjévé válik. Érvényesülni fognak tehát a piaci verseny szabályai. Ez a követelmény nagyobb felelôsséget hárít a termelôre, akinek saját érdeke a minôségi termék elôállítás. 6

7 I. sz. MELLÉKLET Kérelem mezôgazdasági üzem regisztrációjához a növények és növényi termékek EU belsô piaci kereskedelméhez (Ausztriában használatos nyilvántartási nyomtatvány) Címzett : Feladó: Név: Utca: Irányítószám/helységnév: Telefon/fa : 1. A növényútlevél köteles növények és növényi termékek kereskedelméhez a növényvédelmi törvény és a növényvédelmi rendelet elôírásai szerint kérelmezem az alábbi üzem (a vonatkozó részt kérjük jelölje meg x-szel. Többféle tevékenység megnevezése lehetséges) regisztrálását (minden egyes üzem, üzemi hely részére külön kérvény szükséges) : Név : Utca : Irányítószám/helységnév : Telefon/fax : 2. Továbbá kérvényezem O Növényútlevelek (csereútlevelek) kiállításának engedélyezését, a következô növényekre, növényi termékekre üzememben (kérjük a 2.sz. mellékletben növények, növényi termékek melyek bevitele bizonyos védett zónákba különleges követelményektôl függ x-szel jelölni). 3. Üzem típusa : O Gyártó O Gyûjtôraktár/szállító centrum O Importôr (harmadik országból) O Csereútlevelek alkalmazója Tevékenységi kör : O Faiskola O Erdészeti faiskola O Gyümölcstermesztés O Zöldségtermesztés O Szôlôtermesztés 7

8 O Dísznövénytermesztés O Több szakágú üzem O Végfelhasználó/végforgalmazó O Burgonyakereskedelem O Vetôburgonya elôállító O Fakereskedelem O Egyéb 4. O Az üzem termel és kereskedik O Az üzem kereskedik de nem termel Termelés/kereskedés: éspedig :... O Dísznövények O Faanyagok O Gyümölcsfák O Szôlô O Szamóca O Zöldségnövény O Vetôburgonya O Burgonya egyéb célra O Fa O Egyéb 5. A növények és növényi termékek értékesítése az alábbiak felé történik : O Termelô üzemek O Viszonteladók O Ipari végfelhasználók O Köz- és magán végfelhasználók 6. Értékesítés módja : O Közvetlen értékesítés O Elküldendô szállítmány 7. Kereskedelmi terület : O Országos O EU tagállamok O Harmadik országok 8. Az üzem az alábbi harmadik országokból (kérjük az országok felsorolását) importál növényeket és növényi termékeket (a 3.sz. mellékletbôl kérjük x-szel megjelölni). 9. (Választható) kapcsolódó növényegészségügyi kérdésekben járatos személy adatai, aki a hivatalos kapcsolattartást végzi: név, utca, telefon, fax, irányítószám, helység. 10. Egyéb üzemek a már megadott regisztrációs szám alatt vannak bejegyezve a hivatalos jegyzékbe:... NÖVÉNYÚTLEVÉL (Dánia) II. sz. MELLÉKLET 1. EU Növényútlevél 3. Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Növénytermesztési Fôigazgatóság 4. Nyilvántartási szám 5. Megrendelés/ növényútlevél sorszáma 8. ZP, védett zóna kódja * 2. Dánia 7. Mennyiség (kg, db) 9. RP, csereútlevél kódja 10. Származási ország neve 8

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról

Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Az Európai Unió agrárszabályozása Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról Hazánk 1994. márciusában hivatalosan benyújtotta tagfelvételi

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011R0408 HU 17.12.2014 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE (2011. április 27.)

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK. dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG december 7.

A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK. dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG december 7. A HATÓSÁG FELADATAIT ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK dr. KOVÁCS DÓRA KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG TARTALOMJEGYZÉK - az e-certis rendszer - az IMI használata - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartása

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Svájcon kívüli partnerek Bio Suisse tanúsításához?

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Svájcon kívüli partnerek Bio Suisse tanúsításához? Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Svájcon kívüli partnerek Bio Suisse tanúsításához? A checklisteket és valamennyi egyéb dokumentumot teljeskörűen ki kell tölteni. A checklisteket az ellenőrzés során

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 30. Címzett: az

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt)

Részletesebben

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK Kunszeri Miklós Péter Borászati főfelügyelő Eger, 2015. január 21. Jogszabályi hierarchia Európai Unióról szóló Lisszaboni Szerződés

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról I. A vaj és tejszín magántárolásának támogatása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

2. A közteherelőleg fizetés választásának bejelentése

2. A közteherelőleg fizetés választásának bejelentése A Kormány 88/2010. (III. 26.) Korm. Rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

Származási garanciák gyakorlata a MEKH eljárásában - Regisztráció és kereskedelem -

Származási garanciák gyakorlata a MEKH eljárásában - Regisztráció és kereskedelem - Származási garanciák gyakorlata a MEKH eljárásában - Regisztráció és kereskedelem - 2015. Március 6. MEKSZ III. Országos Konferencia Herceghalom www.budapesti5000.hu Az előadás vázlata 1. A származási

Részletesebben

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket,

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket, Mi is az e-certis? Az e-certis útmutatással szolgál azokról a dokumentumokról és igazoló dokumentumokról, amelyekre a vállalatoknak szükségük van ahhoz, hogy egy adott uniós országban közbeszerzési szerződésre

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér:

A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: A Közösségen belüli adómentes borbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi háttér: Az Áfatv. vonatkozó rendelkezése 2005. január 1-től a következőképpen módosult: 29/A. Mentes az adó alól: f) az a termékértékesítés,

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni:

VI. MELLÉKLET. A kérelmet az alábbi hivatkozási számmal/számokkal jelölt kérelemmel/kérelmekkel együtt kell feldolgozni: VI. MELLÉKLET TARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE VONATKOZÓ HATÁROZAT ELISMERÉSE, VÉGREHAJTHATÓVÁ NYILVÁNÍTÁSA VAGY VÉGREHAJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA (A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról,

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 18. (OR. en) 8018/16 ADD 1 ENV 229 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 15. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

KÉRDŐÍV MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV MAGÁNERDŐ-GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NÉBIH - EUTR NEMZETI HATÓSÁG www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo 1023 Budapest, Frankel Leó út 42.-44. Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 345. E-mail: erdeszet@nebih.gov.hu Telefon: 06-1/3743-201 Fax:

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. (6300 Kalocsa Obermayer tér 9. Pf.: 16.)

H A T Á R O Z A T. Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. (6300 Kalocsa Obermayer tér 9. Pf.: 16.) ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 708/2/2005. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Mospilan 70 WP rovarölő csávázószer eseti felhasználási engedélye hazai

Részletesebben