2) A látvány optikai elemeinek és a látványszervező gondolkodás absztrakt struktúrájának együttes reprezentációja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2) A látvány optikai elemeinek és a látványszervező gondolkodás absztrakt struktúrájának együttes reprezentációja"

Átírás

1 Antik Sándor A művészi kép absztrahálódási folyamata a 20. században Kulcsszavak: absztrakt művészet, ikonikus kép, nonfiguratív kép, látványszervező gondolkodás, szerkesztett kép, antiretinális látás, absztrakt expresszionizmus, absztrakt fotográfia, digitálisan generált absztrakt kép 1) Témakör és tartalom megnevezése Tanulmányomban vizsgálom az absztrakt művészet ars poetica-inak motivációit és az absztrakt művészet képi reprezentációjának változásait. Nem szeretném leszűkíteni témakörömet az 1950-es évek absztrakt expresszionizmus stílusirányzatának bemutatására, ezért az irányzat művészettörténeti előzményeit és utóéletét is tárgyalom. Végigkövetem a képi gondolkodás absztrahálódási folyamatát több művészettörténeti periódusban. Tanulmányom a reneszánsz perspektivikus kép elemzésével kezdődik. A perspektivikus képen a látvány optikai elemeinek és a látványszervező gondolkodás absztrakt struktúrájának együttes reprezentációja érvényesül. A perspektíva ábrázolás egy realista képet jelenít meg, de ahol a képi gondolkodás jelzései és diagramjai is fellelhetők. Több fejezetben tárgyalom azoknak a 20. század eleji avantgárd művészeti irányzatoknak a szerepét, amelyeknek radikális elméletei a nonfiguratív művészet antiretinális látás vízióit manifesztálták. Ezek megelőzik az 1950-es évek absztrakt expresszionizmus stílusirányzatát, és átívelnek az 1960-as években jelentkező konceptuális művészetig, amely a tiszta gondolatiság vagy eszmeiség fogalmi reprezentációját hozta, nemegyszer kizárólag szövegekkel demonstrálva. A tanulmány fontos része a technikai képekkel létrehozott absztrakt művészet alkotásformáinak bemutatása, ahol az absztrakt fotográfia és a digitálisan generált absztrakt képek műfajait tárgyalom és példázom. 2) A látvány optikai elemeinek és a látványszervező gondolkodás absztrakt struktúrájának együttes reprezentációja A reneszánsz perspektíva ábrázolás előtt a kép egy hasonmás, másolat, vizuális jelkép, egy ikonikus megjelenítés volt. A látás tárgyhoz kötött volt és nem volt egy egységes rendszere.

2 Erwin Panofsky 1, német művészettörténész szerint a reneszánsz perspektíva volt az első átfogó és univerzálisan elfogadott képábrázolási rendszer. Leon Battista Alberti olasz humanista tudós és művész először és szabatos formában írja le a látás és a perspektíva képszerkesztés- és képábrázolás-rendszerét 2. Az Alberti féle reneszánsz perspektíva képábrázolásának lényege, hogy a kétdimenziós képfelületen a látvány megkonstruálható háromdimenziós képillúzióját hozta létre. A perspektivikus keret által elkülönül a külvilág látványképe és a projektív kép. Ebben a leképezésben a képlátvány alárendelődik a perspektíva projekciós rendszerének, és ennek konvenciói szerint szerveződik be a négyzethálós rendszer képterébe. A reneszánsz perspektíva képábrázolása megteremtette az egységes szerkezetű kép ábrázolási rendszerét, a realisztikus látvány megszerkeszthető távlati képét, és a leképezésnek azt az elvét, hogy a természeti formák geometrikus formákra egyszerűsíthetőek. Ez az ábrázolási rendszer megfelelt a korabeli praktikus képábrázolás és művészi ábrázolás kritériumainak, alkalmas volt a reális valóság észlelésének és ábrázolásának megkönnyítésére. A perspektívaábrázolás realisztikus képi megjelenítése gyorsan és univerzálisan elterjedt, és a tudományos és művészeti ábrázolásoknak egy hatékony eszköze lett. A képzőművészeti akadémiákon domináns ábrázolási módszer maradt a 19. századig. 1. képmelléklet 2. képmelléklet Piero della Francesca: Jézus ostorozása. A festmény jelenetének rekonstrukciója az Olajfestmény, fa, körül. axiometrikus perspektíva rendszerében 1 Erwin Panofsky, német művészettörténész ( ) kidolgozta a művészettörténeti elemzés ikonológiai módszerét, miszerint a művészettörténeti elemzés nemcsak a műalkotások stílusainak és típusainak történeti elemzését, hanem az alkotások világnézeti és kultúrkontextus szempontjait is kell tartalmaznia. Fő művei: Studies in Iconology (1939); Perspective as Symbolic Form (1927); Meaning in the Visual Arts (1955). Internetes forrás: 2 Leon Battista Alberti: De pictura vagy a Della pittura, latin és olasz nyelvű tudományos traktátusa (1436). Magyar fordítás Hajnóczi Gábor: A festészetről. Della pittura, Balassi Kiadó, 1997, Bp. Internetes forrás: 214

3 3. képmelléklet A festmény jelenetének rekonstrukciója 3D Max számítógépes programban, 2001 A reneszánsz perspektíva elvei alapján a perspektivikus ábrázolás többféle módozatát is kifejlesztették, ezek példáit mutatják az 1., 2., 3. képmellékletek. Az első képen Piero della Francesca Krisztus megkorbácsolása című festményét láthatjuk, amelynek jelenete a reneszánsz perspektíva futópontos ábrázolásrendszerében van megszerkesztve, a második melléklet a festmény jelenetének axiometrikus perspektívarendszerben rekonstruált képét ábrázolja, a harmadik ábra bemutatja a festmény jelenetének egy mai 3D számítógépes programmal készült rekonstrukcióját. A perspektivikus képen még együtt szerepelnek a figuratív látvány illúziója és a képprojekció-szerkesztés képjegyei. Azt is mondhatnánk, hogy a perspektívaábrázolás esetében még van egy megfeleltetés az optikai látvány elemei és a látványszervező gondolkodás absztrakt struktúrája között. A 20. századi avantgárd irányzatok ezt a megfeleltetést részben vagy egészben megszüntetik. 3) A művészi gondolkodás absztrahálódási folyamata a 20. században A 20. század művészeti életérzéseit és tudományos szemléletét a reneszánsz perspektíva képvilága és rendszere már nem elégítette ki. A modern képzőművészet már nem törekedett a külvilág figuratív és realisztikus képi megjelenítésére. Megkezdődött a reneszánsz perspektívaábrázolás dekonstrukciója. A reneszánsz perspektíva ábrázolási rendszerének minden konvencionális eleme megkérdőjeleződött. Az avantgárd destrukció kikezdte a hagyományos képkeretet, képjelenetet, képmezőt és képteret, átértelmezte az anyagszerűség, textúra és faktúra addigi képzőművészeti felfogásait. Megszűntek az addigi perspektivikus jelenetek és kompozíciós szabályok, helyükbe új konvenciók és alkotórendszerek léptek. Megszűnik a megfeleltetés a dolgok optikai megjelenítése és a elvont gondolkodás képi megjelenítése 215

4 között. Ez komoly tektonikus változásokat eredményezett a képi reprezentációt illetően is. Az új művészeti áramlatok az optikai és figuratív látvány ábrázolása helyett a nonfiguratív tiszta képiség ars poetica-ját hirdették. Felerősödött a képi gondolkodás absztrahálódásának tendenciája, nemegyszer elméleti manifesztumokban is kifejezve. Azonban a nonfiguratív absztrakt kép megjelenéséig a realisztikus-figuratív képábrázolás számos metamorfózison ment át. Ezt a reprezentációs váltást próbálom érzékeltetni néhány példán keresztül. 4) A látvány optikai képe és az ábrázolási rendszer képjegyei közötti megfeleltetés megszűnése A kubizmus geometriai alakzatokra bontja a reneszánsz perspektíva háromdimenziós képillúzióját. Utánzás helyett konstrukció - mondja Braque. Lásd pl.: Braque és Picasso kubista alkotásaiban megszűnik a konvenciónális euklideszi tér háromdimenziós illúziója és valós látványa. A festmény egy konstrukció, ahol a kép több nézőpontból megjelenített kétdimenziós alakzatokból, motivumokból és vetületfragmentumokból áll össze. 4. képmelléklet 5. képmelléklet Georges Braque: Palack, újság, cső, és üveg, 1913 Pablo Picasso: Hegedű,

5 C. Brâncuşi Madár a térben c. szobra sem egy realisztikus madár formáját mintázza meg, hanem a repülés térbeli dinamikus ívét jeleníti meg. Ez a megjelenítés a szobrászat műfaján belül marad. G. Balla Utcai fény c. festményét a lámpafény fénytörése inspirálja, a fénysugarak megtörnek a fényforrást körülvevő parányi ködcseppeken, és a fény apró szilánkjai auraszerűen körülveszik a fényforrást. 6. képmelléklet 7. képmelléklet Constantin Brâncusi: Madár a térben, 1919 Giacomo Balla: Utcai fény, képmelléklet Robert Delaunay: Városra néző szimultán ablakok, festmény 1912 R. Delaunay Városra néző szimultán ablakok (1912) festményén kettős keret jelenik meg. A látvány keretén belül egy újabb ablak jelenik meg, amely mintegy parafrázisa az Alberti ablak a világra perspektivikus keretértelmezésének, és jelzi a képi határ viszonylagosságát. A virtuális keret megjelenik a képmezőn, része lesz a kompozíciónak. 217

6 9. képmelléklet Kazemir Malevics: Fekete négyzet fehér alapon, 1913 K. Malevics szuprematista festményeiben az ikonikus kép jelrendszerének totális redukciójára törekszik, képein a négyzet, a kör, a kereszt (...) szimbolikus jelinterepretációi jelennek meg. A Fekete négyzet fehér alapon (1913) c. festménye egy színfilózófiai elképzelés képi megjelenítése, ahol a művész a fekete-fehér színszimbolikájának jelentéseivel operál. Mint tudjuk a fizikából, a fehér fény a látható színek egész spektrumát tartalmazza, tehát nem egy színárnyalat. A képletet megfordítva, a fekete ennek a látható színvilágnak a tökéletes hiányát jelenti, vagy másképp fogalmazva a fekete a totális fény hiánya a fehér teljes szinű képterében. Értelmezésünk szerint ez a színfilózófiai elképzelés azt jelentené, hogy a képmezőn megjelenő fekete négyzet az életünk túloldalán levő világ látszatát idézi meg. 5) A tárgynélküli tiszta és antiretinális művészet képvíziói a 20. század első felében A technikai kép (fénykép, filmkép) felszabadította a művészetet az optikai leképezés és a valós látvány reprodukálásának szerepköreitől. A 20. század elején az avantgárd művészet új felfogásokban és ábrázolási módszerekben jelölte meg a művészet szerepét. M. Duchamp ready-made -jei hatásosan provokálták a hagyományos műtárgy státusát. Egy közönséges hétköznapi tárgy műtárggyá nyilvánítása és kiállítása egy múzeumi környezetben elég paradox jelenségnek tűnhetett a korabeli közönség számára, és még hosszú ideig csak provokatív gesztusnak számított. Ma már tudjuk, hogy ezek a ready-made -ek az artefact teljes tagadásának a művészeti emblémái voltak, és megelőlegezték a tárgynélküli, nonfiguratív művészetet. Az antiretinális művészet meghirdetése az absztrakt művészeti törekvések legradikálisabb megfogalmazása volt. Az avantgárd művészet a nonfiguratív képiség irányába mozdult el. Ezt a vonalat képviselték 218

7 a tiszta geometrikus absztrakciót hirdető neoplaszticizmus és a nonfiguratív szürrealizmusból kifejlesztett absztrakt expresszionizmus képviselői. Ennek művészeti ars poetica-ja egy kozmikus és metafizikus művészeti szemléletet hirdetett meg. Az irányzat művészei technológiaellenesek voltak, a művészet szerepét a világ intuitív megélésében és a személyes kifejezésben látták. 10. képmelléklet Piet Mondrian: Vörös, sárga, kék kompozíció, 1930 P. Mondrian konstruktivista festő elsőként fogalmazza meg az absztrakt művészet motivációját a neoplaszticizmus 3 -nak nevezett elméletében, ebben egy új, egyetemes harmónia és rend utópiáját fogalmazta meg. Festészeti felfogása a látvány totális redukcióját célozta. Képkompozíciói a tiszta és kontrasztos színek harmonikus színegységeinek konstrukciói, amelyek a függőlegesek és vízszintesek eszményi harmoniáján alapulnak. Építészeti projektjeiben hangsúlyozza a funkció elsődlegességét. A művészi kép nem egy képnélküliség a neoplasztikusok felfogásában, ez a felfogás az autonóm geometrikus alapformákat tünteti ki, és ezekből a tiszta képi elemekből építkezik. A műalkotás egy energiaáramlás, a képmezőn a művész szellemi energiájának harmóniaigénye és eszményi konstrukciója jelenik meg. 3 A neoplaszticizmus a geometrikus absztrakció egyik legjelentősebb megnyilvánulása. Az irányzatot képviselő művészek: Piet Mondrian, Theo van Doesburg. A neoplaszticizmus elméletét Mondrian a kubizmusból fejlesztette ki, és ő nevezte el, de már 1913-ban jelen volt. Mivel a világ tarkaságában egységet keresett, ezt odáig fejlesztette, hogy művészetében végül szembeállította a dinamikus és statikus erőket. A sík felület, a vízszintes és függőleges vonalak, a fehér, a fekete és a vörös, a kék és a sárga kontrasztjára alapozta. Ezekben az elemekben szeretné megtalálni mindenki számára a közös nyelvet. Művészeti eljárása nélkülöz minden egyéni kifejezést, olyan szépséget kutat, ami nem az egyéni tudatot fejezné ki. Minden egyedi formában a zűrzavart látja. Internetes forrás: 219

8 11. képmelléklet Vasili Kandinsky: Kompozició VII, 1913 V. Kandinsky expresszív absztrakt periódusának festészete (az 1910-es évekből) a saját pszichikai állapotának kifejezéseit jeleníti meg. Itt sincs ábrázolás akárcsak Mondrian vagy Malevics képeiben, az eltérés abban áll, hogy itt egy lelki szublimálási folyamatról van szó, amely nyomán a szubjektív élmények kifejezései letisztultan jelennek meg a festményen. Kandinsky alkotói módszere erőteljesen támaszkodott a szürrealizmus szabad tudatalatti módszereire és technikáira, itt a festészeti folyamat célja megtalálni azt a tudatkontroll nélküli festői jelírást, amellyel kifejezhetőek (értsd, képileg megjeleníthetőek) az alkotó belső víziói, lélekrezdülései, hangulatai. Ezeket megpróbálja művészi improvizációkkal kikényszeríteni vagy kipréselni a lelki szférából és megjeleníteni a festményein. Ebben a művészeti megjelenítésben a belső érzés és érzelemvilág megtisztítása lesz a fő cél. Nála a festmény a saját képi mivoltára-lényegére reflektál, a maga racionális vagy iracionális képi eszközeivel. 6) Az 1950-es évek absztrakt expresszionizmusa Az 1950-es évek absztrakt expresszionizmus stilusirányzatának szellemi előzményeit leginkább V. Kandinsky expresszív absztrakt periódusának (1910- es évek) alkotói szellemiségéhez köti a szakirodalom. Akárcsak Kandinsky alkotói módszerében, az absztrakt expresszionizmust képviselő művészek munkáiban is erőteljesen megjelennek a szürrealizmus tudatkontroll nélküli, szokatlan és expresszív képvilága, festői jelírása, vagy az expresszív gesztusok nyomai, szokatlan forma és anyaghatásai. Az absztrakt expresszionizmusnak tanulmányunkban három irányzatát példázzuk. a) Elsőként említjük az absztrakt expresszionizmus metafizikus irányzatát, amelyet leginkább Mark Rothko és Barnett Newman amerikai művészek festményeivel példázzuk. Ezek a művészek a bibliai Ószövetség képábrázolási tilalmát tették meg piktúrájuk egyik vezérlő elvévé, és az ikonellenzők 220

9 viszonyulásával utasítják el a kép akármilyen ikonszerű vagy szimbolikus ábrázolási követelményeit. Festészetükben kizárólag a színek használatára szorítkoznak. Nem véletlenül illeti a szakirodalom a festészetüket a kromatikus absztrakció (Chromatic Abstraction) vagy a színes mező (Colourfield Painting) elnevezésekkel. 12. képmelléklet Mark Rothko: Vörös, narancs, sárgásbarna és lila, festmény, képmelléklet Barnett Newman: Az első állomás, festmény, 1958 Rothko festészete első fázisában szürrealista eredetű absztrakt alakzatokkal dolgozik. Későbbi nagyméretű olajképei aszkétikus hatású szinkompozíciók és a belső érzelmi tartalmak szublimált kifejezései. Barnett Newman a festményt minden konkrét, objektív jellegtől és minden közléstől, hordozó jeltől és szimbólumtól megfosztotta. A világi és a transzcendens élmény nála egy harmadik minőséggé alakult át, ez pedig maga a kép. írja róla egyik pályatársa. A 13. képmellékleten látható festményén egy homogén színfelületet megtörő vonal alakzatai révén vehetünk tudomást a képmező felületén keletkezett feszültségről. 221

10 b) Az absztrakt expresszionizmus New York-i iskola irányzatának (1950- es évek) képviselői Arshile Gorky, Willem de Kooning, Franc Kleine, Jackson Pollock. Tanulmányunk elméleti felvetéseit leginkább J. Pollock akciófestészete (Action Painting) példázza. Pollock eltekint a látvány akármilyen reprezentálásától és képi interpretálásától, és egyértelműen a festészeti akcióra helyezi a hangsúlyt a képalkotás során. Pollock a festészetet a testi hatásmechanizmus + a festék + a vászon kölcsönhatásában kezeli, nála a kép a festészet és a performance köztes területén konstituálódik. Megváltozik a festés módja, a művész valósággal benne mozog az alakuló képben, amikor csurgatja a festéket a vászonra. A kép itt a festészeti aktus automatikus írása és a csurgatott festék kalligrafikus konfigurációja nyomán jött létre. A végeredmény egy tárgyi vonatkozásoktól mentes lenyomat és melléktermék képmelléklet Jackson Pollock: Action Painting (csurgatásos absztrakt festménye és a művész festés közben), 1950 c) Informel lírai absztrakt expresszionizmus irányzat kifejezési formáiban, a művész a saját művészeti anyagainak kifejezéseit, gesztusait és innovatív lehetőségeit érvényesíti. Az az irányzatot Hans Hartung, Georges Mathieu és Antoni Tápies alkotásaival példázzuk. Hartungot a lirai absztrakt expresszionizmus képviselőjeként, Georges Mathieu-t az európai Pollock - ként tartja számon a szakirodalom. Ha Mathieu munkáit a gesztus és az akció jellemzi, Tápies-nél az anyag a meghatározó képjegy. Homokot, cementet, márványport, gyantát, lakkot, pigmenteket, üveget és újságpapírt használt műveihez. 222

11 képmelléklet Hans Hartung, Georges Mathieu, Antoni Tápies munkái Már említettük, az absztrakt művészet nonfiguratív jelzője nem a képnélküliséget vagy a képi reprezentáció hiányát jelenti. Az 50-es évek absztrakt expresszionizmus alkotásaiban megszűnik a realista és figuratív ábrázolás, helyette egy elvontabb művészi gondolkodás és nonfiguratív formavilág viziói jelennek meg. Ezeknek fontos inspirációi voltak a 20. századi modern temészettudományos felfedezései: a mikro-, közép-, makrovilág geometrikus struktúrái és az organikus szerves anyag biomorf sejtszerű-amőbaszerű mikroszkopikus alakzatai. 7) A tiszta gondolatiság fogalmi reprezentációja a konceptuális művészetben (20. század második fele) A művészet konceptualizálódott a saját művészetelméleteinek kidolgozása érdekében. A konceptualizmus alapanyaga és kifejezőeszköze nemcsak a kép, hanem a gondolatnak, eszmének, elképzelésnek szövegformátuma is. A konceptualizmus művészi reprezentációnak két módozatát különböztetjük meg, egy radikális és egy moderáltabb formáját. A radikális forma esetében a művész teljesen kiiktatja a hagyományos képzőművészeti anyagokat / képelemeket, és csak a szövegek használatára szorítkozik ennek példája a 223

12 Joseph Kosuth Szövegek (Várva a -) a Semmire c. alkotásában (19. képmelléklet) csak a konceptuális szövegek jelennek meg a kiállítóhelység falain. A moderáltabb forma esetében a konceptualista művész fogalmilag referenciális kapcsolatot létesít a megjelentetett és érzéki képelemekkel erre vonatkozóan lásd a Joseph Kosuth Egy, és három lámpa c. konceptuális alkotását (20. képmelléklet), amelynek három rétege van: a lámpa mint tárgy, a lámpa fényképe és ugyanazon lámpa szöveges leírása. 19. képmelléklet Joseph Kosuth: Szövegek (Várva a -) a Semmire, installáció, Sean Kelly Galéria, NewYork, képmelléklet Joseph Kosuth: Egy, és három lámpa, installáció, 1965 J. Kosuth, az es évek klasszikus konceptualizmusának meghatározó alkotó személyisége, elsősorban szövegekkel reflektált a művészet nyelvezetére és kontextusára. A későbbi évtizedekben a posztkonceptuális művészet kiterjesztette az eszmei és gondolati indittatású vizsgálódást a művészeti alkotás minden területére. Ennek a kiterjesztésnek az irányait jelzik az olyan kifejezések, mint az ötletművészet (idea-art), a tervművészet (project art), a folyamatművészet (process art) stb. A konceptualizmus irányzata az as évek művészetének egyik főáramlata lett a nyugati térségben, és szellemisége átitatta a művészet valamennyi műfaját. 224

13 8) A technikai képek eljárásaival készült absztrakt művészet A 20. századi művészet vizióit és képi reprezentációit nagymértékben meghatározták a technikai képek. A technikai képek megkérdőjelezték a manuális technikával készült műtárgy felfogásait és formáit, ugyanakkor ezek a modern művészek új technovízióinak és műfajainak érvényesítési lehetőségei is voltak. Az olyan művészek, mint pl. Moholy-Nagy László, El Liszickij, Kassák a korabeli tudományos és technikai felfedezésekkel interferálva alakították ki művészeti ars poetica-jukat. Úttörő szerepük volt abban, hogy a fotogram, a fényképészet, a tipográfia és a film technikai médiumai a képzőművészet területén is alkalmazást nyerjenek, és megalapozzák az említett médiumoknak új művészeti műfajait. Minket itt elsősorban a technikai képek eljárásaival készült absztrakt művészet lehetőségei érdekelnek. A tanulmány terjedelmének megkötései miatt ennek a széles területetnek csak két kategóriáját tárgyaljuk. Az absztrakt fotográfia. A fényképezőgéppel a külvilág látványának legtökéletesebb optikai reprodukcióját tudjuk megvalósítani. Ezért logikusan felmerülhet a kérdés, hogy van-e létjogosultsága az absztrakt fotográfia fogalmának? Lehet-e készíteni fényképészeti eljárással absztrakt képet? A fotótörténet és a művészettörténet bizonyítékai alapján a válasz igen, a magyarázat pedig a fényképnek a kettős természetében rejlik. A fénykép mint technikai kép lehet egy fényképezőgéppel elkészített reprodukció vagy lehet egy művészi indittatású fénymanipuláció/fényábrázolat/fényalkotás fényképe. A fotogram a művészetben alkalmazott absztrakt fotográfia legjellemzőbb példája. Bár ez nem a megszokott fényképészeti eljárással készül mivelhogy nem a fényképező apparátus eszközével megvalósuló fénykép, a létrejövéséhez viszont szükségesek a fényképezés ismert feltételei, mint amilyenek a fotólaboratórium sötétkamrai adottságai, a fény szervezése, a képek fotokémiai úton való rögzítése és ezek nyomán megjelenő képhatások. 21. képmelléklet. Moholy-Nagy László: Fotogram-önarckép tépett papírral,

14 22. képmelléklet. Moholy-Nagy László: Fotogram, 1924 Moholy-Nagy Fotogram-önarckép tépett papírral (1924) című fotogramja semmiképpen nem egy arckép fotografikus reprodukciója, még ha a végeredmény véletlenszerűen egy emberi arcképhez hasonlít is. A cím utalása szerint egy tépett papírral létrehozott fénylenyomat jött létre a fényérzékeny papiron, ahol a fejalakzat egy véletlenszerű képződmény valójában. Moholy- Nagy fotogramjainak melyeket ő fénylenyomatok -nak vagy luminogramok -nak nevezett kevés közük van az exponált tárgyak látványának optikai képéhez. Man Ray fotogramjain a tárgyak még felismerhetőek annak ellenére, hogy fotografikusan modifikáltak. Az absztrakt fotográfia nem jelenti csupán a művészi fotogram lehetőségeit, ebbe a kategóriába sorolhatóak bizonyos láthatatlan jelenségek vizualizálásai is, amelyeket az emberi szem nem képes közvetlenül látni, csak a fotókamera segítségével. Ezek példái a kronofotográfia-fényképek (egy mozgásszekvencia fázisképei egyetlen keretben megjelenve), a nagy sebességű exponálással vagy a hosszú expozíciós idővel készült fényképek, a röntgenképek stb. Az absztrakt fotográfia egy másik kategóriáját alkotják az olyan technikai és alkotási eljárások, amelyek a látható világ valamilyen fokú absztrakcióját jelenítik meg. Ennek példáiként említjük a fotómontázst, az egymásra fényképezést, a szolarizált fényképek eljárásait. Ezekben az esetekben a látványkép fotografikusan módosul, de valamilyen mértékben még felismerhető. Az elektronikus fényképezés széles távlatot nyitott a fényképpel történő reprodukálás területén, ugyanakkor a számítógépes Photoshop szoftver programokkal az analóg fotogramok absztrakcióinak végtelen számú utóképeit hozhatjuk létre. 226

15 Az absztrakt fotográfia problématikájának és rendszerének egy kitűnő elemzését nyújtja Gyenes Zsolt Az absztrakt fotográfia a kortárs művészetben c. doktori dolgozata 4. A dolgozat egyébként egy bővebb tájékoztatást nyújt az absztrakt fotográfia történetéről, alkalmazási lehetőségeiről a művészetben, és megismerteti az absztrakt fotográfia rendszerét és lehetőségeit az olvasóval. A digitálisan generált absztrakt képek. Vilém Flusser 5 médiafilozófus abban látja a hagyományos kép és a digitális kép közti alapvető különbséget, hogy a hagyományos absztrakt kép a konkrét látványvilágból absztrahált kép, míg a digitális képet a legmodernebb tudományos szövegek generálják. A számítógépes digitalizálás 0-1 kettős számrendszerében akármilyen típusú információ lefordítható bitekre, ez ideális biztosítéka egy akármilyen kép-, auditív-, vagy más formátum generálásának. Következésképpen egy matematikai képlet, algoritmus szerint generálhatunk képet egy eredeti látvány nélkül, vagy hangot egy eredeti hangforrás nélkül. A digitálisan generálható képpel megvalósul az ideális absztrakt kép egyik prototípusa. 23. képmelléklet. Fraktálképzés a Fibonacci-sor arányrendszerét használatával 24. képmelléklet. 25. képmelléklet Püthagorasz-fa, fraktálkép 2D-ben Fractal-fa_3D-ben 4 Gyenes Zsolt: Az absztrakt fotográfia a kortárs művészetben c. disszertációjának (2007), 8.oldalán található a Moholy-Nagy László és Gottfried Jäger féle egymásnak megfeleltetett felosztás és táblázat, amely az absztrakt fotográfia rendszerezésének hasznos információit nyújtja. Internetes forrás: 5 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája/ / A kép / A technikai kép. Budapest: Tartóshullám Belvedere ELTE BTK, Internetes forrás: 227

16 A 23. képmellékleten egy egyszerű fraktálképzés képsorát láthatjuk, amely a Fibonacci-sor arányrendszerén alapul, és ahol a fraktál sorelemeinek arányos felsorakoztatása eredményezi a vonalas fraktálképet. Ugyanezen az elven alapul a Püthagorasz-fa fraktálképzése (24. képmelléklet), itt viszont kétdimenziós geometrikus alakzatok a fraktálelemek. A 25. képmellékleten látható háromdimenziós fraktálfa csak látszatra egy természetes fa képét mutatja, valójában nem egyéb, mint egy a matematikai algoritmus által generált kép. A számítógépes képalakítás egy megkülönböztetett variánsa a számítógépes szoftverprogramokkal digitálisan generálható geometrikus vagy amorf absztrakt képek. Ennek példáját láthatjuk a 26., 27. képmellékleteken. 9) Következtetések 26., 27. képmelléklet Generált absztrakt formák, animáció egy-egy fázisképe A kép objektív látást szolgáló funkciója és spirituális funkciója egymással élesen szembekerült a 20. századi modern művészet alkotási felfogásaiban, ez a műtárgy (artefact) és a műalkotás tiszta gondolatiságát reprezentáló egymást kizáró vízióiban nyilvánul meg. Az artefact felfogás képviselői az alkotás műkincs-műtárgy értékeiből és az optikai megjelenítés minőségeiből eredeztették a műalkotás meghatározóit. Itt az értékítéletnek fontos elvárásai a használt nemes anyag, a kézműves megmunkálás és a manuális kivitelezés igényessége. A fénykép megjelenéséig a képzőművészet egyik fontos szerepköre volt a minél tökéletesebb optikai leképezés és reprodukció. Ez a szerepkör elavult a technikai képek megjelenésével és a művészet új szerepköröket keresett magának. A hagyományos művészeti felfogásokkal ellentétben - amelyek a műalkotás szellemi lényegét a tárgyi és optikai ábrázolás szempontjainak rendelték alá -, a modern művészeti felfogások kiszélesítették a valós világ ábrázolásának szempontjait és radikálisan felléptek az artefact felfogása ellen. Ezt a tendenciát érvényesítették a 20.századi antiretinális művészet és koncept art felfogásai, amelyek az alkotás tiszta szellemiségét manifesztálták. 228

17 Tanulmányom felvetése szerint, a pragmatikus gondolkodás a látvány ikonikus és szimbolikus képeivel operál. Ettől különbözően az absztrakt művészet alkotási stratégiái részben vagy teljesen elhatárolják magukat az ikonikus képi ábrázolástól és reprodukálástól, és új szerepet felvállalva egyre inkább a világ láthatalan és elvont formáit és artikulációs viszonylatait reprezentálják. A művészet képei az alkotó belső projekciós képei, amelyek felfedik a világ rejtett arcát és megjelenítik a metafizikus világ elvont formáit és viszonylatait. A művészet: látható létet kölcsönöz annak, amit a mindennapi látás láthatatlannak vél idézi M. Merleau-Ponty-t Nike Batzner: Pillanatgépek és tekintetporlasztók cimű tanulmányában, és írja az idézet kapcsán, hogy a hétköznapi látás ugyanis elfelejtette önnön előfeltételeit. A művészet arra irányul, ami rejtett, ami képzeletbeli, magukhoz téríti a dolgokat, a láthatót; tekintete egyszerre irányul a jelenségek külsejére és belső elevenségükre, és megmutatja, hogy miként müködik a világ elsajátításnak ez a tekintete 6. A fenti gondolatok nyomán felmerül néhány kérdés. Meddig is terjed a képzőművészet reprezentációjának képviselete? Mennyiben kell foglalkozzon a képzőművészet csak az objektív és látható világ spektrumával, vagy reprezentációs szerepe kiterjed a láthatatlan és az elvont metafizikai világ megjelenítésére is, úgy ahogy az már az avantgárd története során is megtörtént? A tanulmányban számos példával bizonyítjuk, hogy az avantgárd művészet formát tudott adni olyan nem konkrét jelenségeknek, utópiáknak és életérzéseknek mint amilyenek a sebesség, a dinamikus erőviszonyok, a társadalmi haladás utopiái, a nyugtalanság vagy a rémület életérzései (...) Ezek előzetesen nem képezték a képzőművészet tematikáját. A továbbiakban méginkább absztrahálódott a művészet képi gondolkodása és alkotás procedurái. Látszólag úgy tűnik, hogy az absztrakt művészet alkotásait a képnélküliség jellemzi. A jelen tanulmány elemzéseivel és példáival arról szeretnénk meggyőzni az olvasót, hogy az absztrakt művészet tárgynélküli tiszta és anti-retinális elképzeléseinek és elvont képi vizióinak is megvannak a maga sajátos formajegyei. Ennek a példái a nonfiguratív képelemekkel építkező képkonstrukciók, az éppen alakuló-születő formák megjelenítései és a láthatatlan folyamatok képdiagramjai. 6 Pillanatgépek katalógus. In Nike Batzner: Pillanatgépek és tekintetporlasztók, 15.o. Kiadó: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ és a Műcsarnok, Budapest, Internetes forrás: 229

18 Hivatkozott irodalom Perspektíva / Perspective (2000) kiállítás katalógusa, Műcsarnok, Bp. Kiadó: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ + Műcsarnok. Leon Battista Alberti (1436) De pictura vagy a Della pittura, Magyar fordítás Hajnóczi Gábor: A festészetről. Della pittura, Balassi Kiadó, 1997, Bp. Internetes forrás: Beke László (1984) Panofsky és az ikonológia, in: Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Gondolat Kiadó. Pillanatgépek, kiállítás katalógus. In Nike Batzner: Pillanatgépek és tekintetporlasztók. Kiadó: C3 Kulturális és Kommunikációs Központ + Műcsarnok, Budapest, Internetes forrás: Maurer Dóra (1984) Fényelvtan/A fotogramról. Kiadó: Magyar Fotográfiai Múzeum Balassi, Bp., Gyenes Zsolt (2007) Az absztrakt fotográfia a kortárs művészetben, disszertáció. Internetes forrás: Vilém Flusser (1990) A fotográfia filozófiája / A kép / A technikai kép. Budapest: Tartóshullám Belvedere ELTE BTK Pierre Restany (1993) Absztrakt expresszionizmus. In: A XX. század művészete. (Historia del Arte. Tomo 10.) Budapest : Corvina. Képek listája 1. Pierro della Francesca: Jézus ostorozása. Olajfestmény, fa, 59x81,5 cm, körül. 2. Pierro della Francesca: Jézus ostorozása c. festmény jelenetének rekonstrukciója az axiometrikus perspektíva rendszerében 3. Pierro della Francesca: Jézus ostorozása c. festmény jelenetének rekonstrukciója 3D Max számítógépes programban 4. Georges Braque: Palack, Újság, Cső és Üveg; Olaj, festmény, Pablo Picasso: Hegedű; Olaj, festmény, C. Brâncusi: Madár a térben (Bird in Space); márvány, szobor, Giacomo Balla: Utcai fény; festmény, Robert Delaunay: Városra néző szimultán ablakok, olaj, vászon, 46 x 40 cm, Kazemir Malevics: Fekete négyzet fehér alapon, Piet Mondrian: Vörös, sárga, kék kompozíció 2. ; festmény, olaj, Vasili Kandinsky: Kompozíció VII; festmény, olaj,

19 12. Mark Rothko: Vörös, narancs, sárgásbarna és lila, festmény, olaj, x 174 cm, Barnett Newman: Az első állomás, festmény, olaj, Jackson Pollock: Action Painting (csurgatásos absztrakt festménye és a művész festés közben), Hans Hartung: Absztrakt, festmény, olaj, Georges Mathieu, a művész festés közben, Antoni Tápies, Absztrakt, festmény, olaj, Joseph Kosuth: 'Szövegek (Várva a -) a Semmire / 'Texts (Waiting for-) for Nothing', installáció, Sean Kelly Gallery, New York, Joseph Kosuth: Egy, és három lámpa, installáció, Moholy-Nagy László: Fotogram - önarckép tépett papírral, Moholy-Nagy László: Fotogram, Fraktálképzés a Fibonacci sor arány-rendszerét használatával 23. Püthagorasz-fa, fraktálkép 2D-ben 24. Fractal-fa_3D-ben 25. Generált absztrakt formák, animáció egy fázisképe 26. Generált absztrakt formák, animáció egy fázisképe 231

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS A" FELADATLAP I. Írja a megfelelő képek alá az alkotó nevét, és azt az irányzatot vagy

Részletesebben

ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében

ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében POL A N Y I A NA 2013/1-2. (22): 36 46. ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében JÁSZ BORBÁ LA Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

Szociális mûvészet. A szociális jelentése a képzõmûvészetben

Szociális mûvészet. A szociális jelentése a képzõmûvészetben GÁSPÁR GABRIELLA Szociális mûvészet A szociális jelentése a képzõmûvészetben Elöljáróban szeretném rögzíteni, hogy írásom elsõsorban szociológiai megközelítését adja annak kérdésnek, amely a mûvészeti

Részletesebben

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat.

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat. Jaakko Hintikka A fogalom mint látvány: a reprezentáció problémája a modern művészetben és a modern filozófiában Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia

Részletesebben

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza

Molnár Zoltán. A matematika reneszánsza Molnár Zoltán A matematika reneszánsza Művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat 1350/1400-1600. (XV-XVI. század) A szó (renaissance) jelentése: újjászületés Visszatérés az antikvitáshoz (ókori

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PH.D. DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ MÁRTA A BIG FIVE FAKTOROK ÉS SKÁLÁK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYZETI KIVÁLASZTÁSBAN ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSBEN. AZ ELŐREJELZŐ

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Művészettörténet tantárgyból 2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Képzőművészet Művészettörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti

Részletesebben

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG

Négy szolgáltatás-csomag 1. NAPRÓL-HÉTRE-HÓNAPRA-CSOMAG A Méltányosság Politikaelemző Központ új típusú, sokirányú- és műfajú elemzésekkel igyekszik befolyásolni a döntéshozatalt, próbálja erősíteni a politika intellektuális alapú művelésének tekintélyét. Az

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

VIKING EGGELING DIAGONÁLIS SZIMFÓNIÁJA"

VIKING EGGELING DIAGONÁLIS SZIMFÓNIÁJA NICOLAS BANDI: VIKING EGGELING DIAGONÁLIS SZIMFÓNIÁJA" Eggeling elsőként alkalmazta a tiszta formák ritmikus mozgásának kifejezésére a filmet. Ezzel egy teljesen modern, új stílust alakított ki, és felfedte

Részletesebben

BÉNYEI TÜNDE Fotográfiai eljárások alkalmazásának lehet ségei a textiltervezésben. DLA mestermunkát kísér értekezés TÉZISEI

BÉNYEI TÜNDE Fotográfiai eljárások alkalmazásának lehet ségei a textiltervezésben. DLA mestermunkát kísér értekezés TÉZISEI BÉNYEI TÜNDE Fotográfiai eljárások alkalmazásának lehet ségei a textiltervezésben DLA mestermunkát kísér értekezés TÉZISEI Munkáim kísérleti textilek, melyek témája maga az anyag és a technika. Az anyag

Részletesebben

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz Felújított épület. I. helyszín II. helyszín III. helyszín Bercsényi út Görgei Artúr út Závodszky Zoltán utca Szigeti József utca helyszínrajz IV. helyszín V. helyszín VI. helyszín Isvtán út VII. helyszín

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

Műhely. FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje

Műhely. FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje Műhely FARAGÓ KORNÉLIA A törés helye és a töredékesség ideje Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában Nagyon nehéz megragadnunk a töredékességet mondhatnánk Maurice Blanchot nyomán anélkül, hogy meg ne másítanánk.

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

Ornamentika és a jelenkori képzőművészet

Ornamentika és a jelenkori képzőművészet Ornamentika és a jelenkori képzőművészet A kiállítás a Várfok Galéria születésének 25. évfordulójára készült, s elsősorban a galéria művészkörébe tartozó festők műveiből. Egy saját visszatekintés tehát,

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

(Az integráció szerepe a képészlelésben) Mi a festmény? kérdezi Polányi Mihály, egyetlen mûvészetrõl szóló tanulmányának címében.

(Az integráció szerepe a képészlelésben) Mi a festmény? kérdezi Polányi Mihály, egyetlen mûvészetrõl szóló tanulmányának címében. A festmény és a kép (Az integráció szerepe a képészlelésben) ZRÍNYIFALVI GÁBOR A FESTMÉNY, MINT INTEGRÁCIÓ Zrínyifalvi Gábor: A festmény és a kép Mi a festmény? kérdezi Polányi Mihály, egyetlen mûvészetrõl

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve

A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A vizuális kultúra tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Subizczné Palotai

Részletesebben

FÉNYMŰVÉSZET. Moholy-Nagy László (1895-1946)

FÉNYMŰVÉSZET. Moholy-Nagy László (1895-1946) FÉNYMŰVÉSZET Fény- és levegő művészet Moholy-Nagy László (1895-1946) Avantgárd egyéniség, MA folyóirat, Nemes Lampérth József, Uitz Béla és Tihanyi Lajos is hatottak rá 1920-tól Berlinben él nemzetközi

Részletesebben

Az absztrakció centruma

Az absztrakció centruma Horváth Márk Lovász Ádám Az absztrakció centruma Gyarmathy Tihamér 100. születésnapja kapcsán...a fraktalitás lehetővé teszi az absztrakciót, méghozzá annak legkonkrétabb módját. Amennyiben az absztrakció

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II.

Út a szubjektum felé. Zsidai Ágnes. Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Világosság 2005/11. Hans Kelsen jogfilozófiája II. Zsidai Ágnes Út a szubjektum felé Hans Kelsen, Horváth Barna és Bibó István jogelméleti vitája a kényszerrôl Hans Kelsen, az osztrák jogfilozófus nemcsak

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő. A tételek kidolgozásához segédanyag használható:

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő. A tételek kidolgozásához segédanyag használható: 16-06 Festés A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK A közelmúltban Pécsett felépült Kodály Központ fontos alapköve a 2011-ben Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert város fejlesztési tervének,

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN. Almási Balázs

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN. Almási Balázs DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ZÖLDHÁLÓZAT TERVEZÉS METODIKAI FEJLESZTÉSE BUDAPEST PEREMTERÜLETÉNEK PÉLDÁJÁN Almási Balázs Budapest 2007 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészet

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

E GY L a f v sz F1FOPL2 Művészeti stúdiumok-plasztika 2. 4 v 4 2. 1. Szak formatervező művész építő művész tervezőgrafikus művész

E GY L a f v sz F1FOPL2 Művészeti stúdiumok-plasztika 2. 4 v 4 2. 1. Szak formatervező művész építő művész tervezőgrafikus művész Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Tárgykód Tantárgy Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz F1FOPL2 Művészeti stúdiumok-plasztika 2. 4 v 4 2 1. Szak

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető:

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető: Tézisek Babics Zsófia Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében Témavezető: Acél Zsuzsanna, PhD Armando Nuzzo, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TÉRSZINTAKTIKA A TELEPÜLÉSKUTATÁSBAN Fürstand Attila Budapest, 2007. A doktori iskola megnevezése: Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek (Tájépítészet témacsoport) tudományága:

Részletesebben

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FÁBRI GYÖRGY Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Az Akadémia tradícióit, a hozzá kapcsolódó kulturális és szellemi kapacitás értékét

Részletesebben

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont

Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont in: Evangélikus Nevelés. Pedagógiai Szakfolyóirat XII. évf. 2013/II. 5-11.o. 1 Béres Tamás A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont 1. Személyes előkészület a vallásközi találkozásra

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Dombrovszky Ninette ÁBRAHÁM ÁLDOZATA (1MÓZ 22,1 18) A BIBLIKUS TÉMA CHAGALL MŰVÉSZETÉBEN Művészettörténet-tudományi Doktori

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

MECHANIZMUSAI. Goda Tibor okleveles gépészmérnök. Témavezető: Dr. habil. Váradi Károly egyetemi tanár. Budapest - Kaiserslautern 2002.

MECHANIZMUSAI. Goda Tibor okleveles gépészmérnök. Témavezető: Dr. habil. Váradi Károly egyetemi tanár. Budapest - Kaiserslautern 2002. KOMPOZIT-ACÉL CSÚSZÓPÁROK KOPÁSI MECHANIZMUSAI PHD ÉRTEKEZÉS Goda Tibor okleveles gépészmérnök Témavezető: Dr. habil. Váradi Károly egyetemi tanár Budapest - Kaiserslautern 2002. Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A fordítás váratlan fordulatai

A fordítás váratlan fordulatai KÁNTÁS BALÁZS A fordítás váratlan fordulatai Kappanyos András Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer című monográfiájáról Kappanyos András ötödik, akadémiai doktori értekezésként

Részletesebben

1. számú melléklet ÚTMUTATÓ A PÁLYAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. számú melléklet ÚTMUTATÓ A PÁLYAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 1. számú melléklet ÚTMUTATÓ A PÁLYAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az IKTV pályamunka terjedelme a formai követelményeket figyelembe véve maximum 10 oldal lehet, mellékletek nélkül. A 50 MB-tól nem nagyobb méretű

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011.

Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás: Deltatáj. Egyetemes mővészettörténet mindenkinek 1980-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. Aknai Tamás mővészettörténész ezzel az újabb, két évtizedet átfogó könyvével tette teljessé

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGÉRŐL 1

A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGÉRŐL 1 Ruzsányi Tivadar - Kindler József A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGÉRŐL 1 - A tényinformációk és értékinformációk valóságismereti szerepe Rettenetes, hogy a tényektől sosem tudhatjuk meg a valóságot idézi

Részletesebben

3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai

3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai 3.1. Fizikai és mentális határok a társadalmi térben, a mentális térképezés elméleti háttere és gyakorlati kutatásai UszkAI AndreA A társadalomtudományok átalakulása, valamint a gazdaság fejlődése együttesen

Részletesebben

Ergonómia előadás. Színek

Ergonómia előadás. Színek Ergonómia előadás Színek Készítette: Salamon Péter Szathmáry András VENK 2006 1 Ergonómia és a szín Az ergonómia azt mondja meg, hogyan nem lesz megfelelő és hogyan lesz megfelelő a teljesítmény és a vizuális

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

2014. március 24-27. TÉMA HÉT

2014. március 24-27. TÉMA HÉT 2014. március 24-27. TÉMA HÉT Munkára fel! Más keretek közt a Témahéten! T. 11. évfolyamos tanulók! Az alábbiakban olvashatjátok a témaheti kínálatot. Mit is kell tudni az időbeosztásról? Olvassátok el

Részletesebben

XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Ábrázolásmódok Az Athéni iskola és Az élet két útja között fennálló formai és tartalmi hasonlóságok bemutatása Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3. 2. A fotográfia

Részletesebben

Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott

Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott Előszó Van valahol egy rejtett világ. A szépség és elegancia eldugott univerzuma, amely ezer szállal kötődik a mindennapi világunkhoz. Ez a matematika világa. És ez legtöbbünknek láthatatlan. Ez a könyv

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben

A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben Kovách Eszter 2005. január 28. A körút és a sugárút szerepe és funkciói a várostestben A várost élő szervezetnek tekintem, ezért meg kell határoznom mi az alapegysége. A település alapsejtje nem a ház

Részletesebben

A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján

A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján Jaya Deva Sun, 2009-07-26 15:12 Az 1989-90-es rendszerváltozást követően, ugyan történt elitcsere,

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Fejlesztı neve: ESZTERI ZSOLT. Tanóra / modul címe: A PLASZTIKAI KIFEJEZÉS ÉS FORMAFEJLİDÉS LOGIKÁJA

Fejlesztı neve: ESZTERI ZSOLT. Tanóra / modul címe: A PLASZTIKAI KIFEJEZÉS ÉS FORMAFEJLİDÉS LOGIKÁJA Fejlesztı neve: ESZTERI ZSOLT Tanóra / modul címe: A PLASZTIKAI KIFEJEZÉS ÉS FORMAFEJLİDÉS LOGIKÁJA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A téma

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza TUDOMÁNYTÖRTÉNET Voigt Vilmos A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza 80 éve (1924-ben) született a mai magyar etnológia megszervező és vezető egyénisége, Bodrogi Tibor (eredeti családi nevén Fradi),

Részletesebben

Kiállítási program 2012

Kiállítási program 2012 Kiállítási program 2012 Impresszionizmus Pasztellek Akvarellek Rajzok 2012.02.10 2012.05.13 A kiállítás az impresszionisták és posztimpresszionisták több mint 200 pasztellképét, akvarelljét és rajzát mutatja

Részletesebben

Kölcsönös áthatások A transzparencia a kortárs képzőművészetben

Kölcsönös áthatások A transzparencia a kortárs képzőművészetben Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola Horváth Erzsébet Kölcsönös áthatások A transzparencia a kortárs képzőművészetben DLA értekezés Témavezetők: Tolvaly Ernő egyetemi tanár, festőművész Nyilas

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

és beszéld el fiaidnak

és beszéld el fiaidnak és beszéld el fiaidnak Talán a budapesti zsidóságról kulturális antropológiai igénnyel készített fotósorozat lett Féner legsikeresebb alkotása. Legtöbbször ezt a sorozatot hívták külföldre, ezekből a fényképekből

Részletesebben

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció

általános muzeológia, múzeumtörténet, művészettörténet, műtárgyvédelem műtárgyak kezelése, múzeumi nyilvántartás és adminisztráció Szakképesítés: 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs A), B) és C) vizsgafeladat Az A) vizsgafeladat megnevezése: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelés Összetett tételek általános muzeológia, múzeumtörténet,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008.

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola KAOTIKUS REND DLA értekezés tézisei Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. 1.) tézis Bevezető a káosz és rend meghatározására, és

Részletesebben

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme Ügyszám: SzJSzT-24/13. A Törvényszék által feltett kérdések:

Részletesebben

Ageometriai problémamegoldás útja a rajzoknál kezdõdik, hiszen a helyes következtetéshez

Ageometriai problémamegoldás útja a rajzoknál kezdõdik, hiszen a helyes következtetéshez Iskolakultúra 2003/12 Nagyné Kondor Rita Dinamikus geometriai rendszerek a geometria oktatásában A számítógépes rajzolóprogramok új lehetőségeket nyitnak meg a geometria tanításában: gyorsan, pontosan,

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Földfelszín modellezés

Földfelszín modellezés Földfelszín modellezés A topográfia és kartográfia a digitális világban Dr. Juhász Attila 2011. Tartalom Előszó... 4 1. A digitális topográfia és kartográfia alapfogalmai... 5 1.1. A topográfiai modellezés...

Részletesebben

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm doktori disszertáció tézisei Dr. Szekfü András Ph.D. 2010 Témavezető:

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola TRANSZPARENCIA. A fény műve és a mű fénye. DLA értekezés tézisei. Madácsy István.

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola TRANSZPARENCIA. A fény műve és a mű fénye. DLA értekezés tézisei. Madácsy István. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola TRANSZPARENCIA A fény műve és a mű fénye DLA értekezés tézisei Madácsy István 2009 Témavezető: Kocsis Imre, DLA Habil, egyetemi tanár A transzparencia nemcsak

Részletesebben