M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról"

Átírás

1 1. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-4/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a Pécsi Női Kosárlabda Kft., mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7633 Pécs, Veress E. u. 10. adószáma: , Képviseli: Rózsa Gábor ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Női Kosárlabda Kft-t a 2011,2012 és 2013-as években a működési stabilitás fenntartása érdekében az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 2.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Alapvető működési- és versenyeztetési költségek biztosítása. 3.) Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett nemzeti bajnokság első osztályában való indulás jogát bármely okból adott évben elveszti, Átadó a szerződés szerinti járó következő évi támogatást megvonhatja. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 4.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 5.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 6.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva.

2 - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 7.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 8.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 9.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 10.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 11.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 12.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 13.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni.

3 14.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 15.) Jelen szerződés alapján Pécsi Női Kosárlabda Kft. (Átvevő) az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún., de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma Ft, azaz (húszmillió forint). Egy szervezetnek, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig meg kell őriznie és az Átadó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 16.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 17.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 18.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Rózsa Gábor ügyvezető

4 2. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-3/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a PVSK- Marketing és Hirdetésszervező Kft., mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7622 Pécs, Verseny u. 11.) adószáma: , Képviseli: Máté János ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 3.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a PVSK- Marketing és Hirdetésszervező Kft-t a 2011,2012 és 2013-as években a működési stabilitás fenntartása érdekében az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 4.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Alapvető működési- és versenyeztetési költségek biztosítása. 3.) Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett nemzeti bajnokság első osztályában való indulás jogát bármely okból elveszti, Átadó a szerződés szerinti következő évi támogatást megvonhatja. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 4.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 5.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 6.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva.

5 - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 7.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 8.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 9.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 10.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 11.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 12.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 13.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni.

6 14.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 15.) Jelen szerződés alapján a PVSK- Marketing és Hirdetésszervező Kft. (Átvevő) az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún., de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma Ft, azaz (húszmillió forint). Egy szervezetnek, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig meg kell őriznie és az Átadó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 16.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 17.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 18.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Máté János ügyvezető

7 3. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-5/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a Pécsi Vasutas Sportkör mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7622 Pécs, Verseny u. 11. adószáma: , Képviseli: Czerpán István ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 5.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Vasutas Sportkör Vízilabda Szakosztályát a 2011,2012 és 2013-as években a működési stabilitás fenntartása érdekében az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 6.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Alapvető működési- és versenyeztetési költségek biztosítása. 3.) Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Vízilabda Szövetség által szervezett nemzeti bajnokság első osztályában való indulás jogát bármely okból elveszti, Átadó a szerződés szerinti következő évi támogatást megvonhatja. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 4.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 5.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 6.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva. - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását

8 igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 7.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 8.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 9.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 10.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 11.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 12.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 13.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni.

9 14.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 15.) Jelen szerződés alapján Pécsi Vasutas Sportkör Vízilabda Szakosztály (Átvevő) az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún., de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma Ft, azaz (húszmillió forint). Egy szervezetnek, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig meg kell őriznie és az Átadó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 16.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 17.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 18.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Czerpán István ügyvezető

10 4. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-6/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről az UNIQA-PVSE Férfi Kézilabda Szakosztály mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7622 Pécs, Dr. Veress Endre u 10. adószáma: , Képviseli: Danyi Gábor ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 7.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Uniqa-PVSE Férfi Kézilabda Szakosztályát a 2011,2012 és 2013-as években a működési stabilitás fenntartása érdekében az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 8.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Alapvető működési- és versenyeztetési költségek biztosítása. 3.) Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett nemzeti bajnokság első osztályában való indulás jogát bármely okból elveszti, Átadó a szerződés szerinti következő évi támogatást megvonhatja. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 4.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 5.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 6.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva.

11 - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 7.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 8.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 9.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 10.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 11.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 12.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 13.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni.

12 14.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 15.) Jelen szerződés alapján UNIQA-PVSE Férfi Kézilabda Szakosztály. (Átvevő) az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún., de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatás jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma Ft, azaz (húszmillió forint). Egy szervezetnek, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig meg kell őriznie és az Átadó ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 16.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 17.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 18.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Danyi Gábor ügyvezető

13 5. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-7/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a Pécsi Vasutas Sportkör mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 11. adószáma: , Képviseli: Czerpán István ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 9.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécsi Vasutas Sportkört a 2011,2012 és 2013-as években az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 10.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Utánpótlás- neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 3.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 4.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 5.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva. - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák

14 alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 6.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 7.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 8.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 9.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 10.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 11.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 12.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni. 13.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató

15 kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 14.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 15.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 16.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Czerpán István ügyvezető

16 6. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-8/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. adószáma: , Képviseli: Dr. Papp Gábor ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 11.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubot a 2011,2012 és 2013-as években az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 12.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Utánpótlás neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 3.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a OTP Bank Rt-nél vezetett számú bankszámlájára utalja. 4.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 5.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva. - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák

17 alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 6.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 7.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 8.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 9.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 10.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 11.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 12.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni. 13.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató

18 kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 14.) Jelen Megállapodás elválaszthatatlan része az Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához című melléklet. 15.) Az Átvevő a Megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 16.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen Megállapodásban írtakat elolvasták, tartalmát megértették és úgy írják alá, hogy az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, január 24. Dr. Páva Zsolt polgármester Dr. Papp Gábor ügyvezető

19 7. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-9/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester, másrészről a Pécsi Városi Sportiskolai Egyesület mint pénzeszköz Átvevő, (a továbbiakban: Átvevő), székhely: 7633 Pécs, Veress Endre utca 10. adószáma: , Képviseli: Gyöngyösi Zoltán ügyvezető között, az alábbi feltételek szerint: 13.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Városi Sportiskolai Egyesület a 2011,2012 és 2013-as években az alábbi támogatásban részesíti évben ,- Ft évben ,- Ft évben ,- Ft 14.) Átvevő a támogatást az alábbi célra használhatja fel: Utánpótlás neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása. Az Átadó felhívja az Átvevő figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény rendelkezéseit. 3.) Az Átadó a jelen Megállapodás 1.) pontjában írt támogatási összeget az Átvevőnek a tárgyév január 30. napjáig a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára utalja. 4.) Az Átvevő a támogatást a tárgyév december 30. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles az Átvevő az Átadónak az OTP Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. 5.) Az Átvevő a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: - Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Humán Főosztálynak kell megküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához ) kell csatolni, melyet az Ellenőrzési Osztálynak kell megküldeni, a megállapodás pénzeszköz átadásról iktatószámára hivatkozva. - Az Ellenőrzési Osztályhoz benyújtott, a Megállapodás mellékletét képező Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak az Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. Az Átvevő köteles a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot is csatolni, mely szerint az Átvevő a mellékelt számlák

20 alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a Megállapodás 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. - A számla eredeti példányára rá kell vezetni a Megállapodás számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Az Ellenőrzési Osztály által készített pénzügyi beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatási eljárás lezártnak. 6.) Az Átadó az Átvevő által készített elszámolást ellenőrzi, és az Átvevőt tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha az Átadó az Átvevő elszámolását nem fogadja el, felhívja az Átvevőt a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a Megállapodást felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 7.) Az Átvevő az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére az elszámolásnak az Átadó részéről írásban történő elfogadásáig nem jogosult. Az Átvevő köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. 8.) Ha az Átvevő által kitűzött cél a támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, az Átvevő köteles azt haladéktalanul az Átadónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni. 9.) Ha az Átvevő neki felróható okból a meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, az Átadó által írásban meghatározott időpontig. 10.) Az Átadó a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet az Átvevő nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen Megállapodásban meghatározottak szerint használta-e fel az Átvevő. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 11.) Ha az Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy az Átvevő a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel, az Átadó a Megállapodást felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Átadó az Átvevő pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 12.) Amennyiben az Átvevő visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat az Átadó tulajdonába adni. 13.) Az Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/A. és 15/B. -aiban meghatározott és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához szociális, egészségügyi ellátást, illetve foglalkoztatást végző szervezetek támogatása Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS 3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviseletében eljáró Kósa Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata:

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2006. (II.14.) Kt. sz. határozata: KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 14-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 9. Előterjesztés árusító asztalok kihelyezéséről Előadó: Radványi G. Levente alpolgármester

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Ügyiratszám: 40187-8/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. június 17-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. Tulajdoni lap másolat

1. SZ. MELLÉKLET. Tulajdoni lap másolat MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET Tulajdoni lap másolat 2. SZ. MELLÉKLET Helyszínrajz 3. SZ. MELLÉKLET Az ingatlan részletes leírása Az üdülő férőhelyei A épület: 59 férőhely Földszint 3 db 3 férőhelyes

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám:40665 /2010. CÍM: Előterjesztés az árvízkárosultak megsegítésére Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Letétkezelési szabályzat

Letétkezelési szabályzat iktatószám: 1/30/2/2013 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 117. 4.7.2. Letétkezelési szabályzat 4.7. Pénzkezelési szabályzat melléklete 2013. A lakó az Otthonba történő felvétele

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Premontrei Női Kanonokrenddel

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK 15.629/2010.XIII. számú u t a s í t á s a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS C Í M Z E T E S FŐJEGYZŐJE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-530; Fax: (42) 524-531 E-mail: nyhjegyz@nyirhalo.hu; szemansandordr@nyirhalo.hu NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Előterjesztés. A Czuczor Gergely Tagiskola közüzemi számláival kapcsolatos támogatásról

Előterjesztés. A Czuczor Gergely Tagiskola közüzemi számláival kapcsolatos támogatásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A Czuczor Gergely

Részletesebben

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 302/2014. (XI. 20.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS FOGORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról és törzsbetét értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 192/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére 2015. évre szóló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉS! SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Pusztaföldvár Község Önkormányzata Cím: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi Ferenc u. 66. KSH számjel: 15345912-8411-321-04 Adóigazgatási szám: 15345912-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása program keretében megvalósuló hatósági képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerződő Hatóság Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VIP KÁRTYA KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. Preambulum A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet

LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS. Lebonyolító megnevezése: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott lebonyolító szervezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. LICITTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (8624 Balatonszárszó,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben