2012. évi törvény. a termékek egységes piacfelügyeleti szabályozásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi törvény. a termékek egységes piacfelügyeleti szabályozásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya"

Átírás

1 2012. évi törvény a termékek egységes piacfelügyeleti szabályozásáról Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, a közösségi jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészség, a biztonság, a fogyasztóvédelem és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését, továbbá egységes keretet biztosítva a piacfelügyelet számára az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi törvényt alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, meghatalmazott képviselőjére és forgalmazójára kell alkalmazni. (2) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben forgalmazott termékre is. (3) E törvény hatálya nem terjed ki azon termékre, amely esetében a forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelműen közli a fogyasztóval és felhasználóval, hogy a) a termék régiség, vagy b) a terméket használat előtt meg kell javítani, rendbe kell hozni, vagy helyre kell állítani. 2. Értelmező rendelkezések 2. E törvény alkalmazásában: 1. termék: az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2001/95/EK irányelv) 2. cikk a) pontjában meghatározott fogalom, valamint minden olyan termék, amelyet a felhasználó gazdasági tevékenységi körében használ, vagy arra szántak, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű termék vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsoló növényi vagy állati eredetű termék. 2. fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 2. a) pontjában meghatározott fogalom, valamint az, akinek önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák.

2 3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 4. forgalmazás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom. 5. forgalomba hozatal: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom. 6. forgalomból való kivonás: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott intézkedés. 7. visszahívás: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott intézkedés. 8. piacfelügyelet: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 17. pontjában meghatározott fogalom. 9. piacfelügyeleti hatóság: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott fogalom. 10. gazdasági szereplő: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom. 11. gyártó: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom. 12. meghatalmazott képviselő: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom. 13. importőr: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom. 14. forgalmazó: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott fogalom. 15. CE megfelelőségi jelölés (a továbbiakban: CE-jelölés) 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés. 16. megfelelőségértékelés: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás 17. megfelelőségértékelő szervezet: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet. 18. megfelelőséget igazoló dokumentum: a megfelelőségi eljárás lefolytatását igazoló dokumentum. 19. használati-kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról. 20. harmonizált szabvány: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott fogalom. 21. honosított harmonizált szabvány: a Magyar Szabványügyi Testület által a nemzeti szabványosításról szóló törvény alapján elfogadott, és közzétett harmonizált szabvány. 22. műszaki leírás: 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott fogalom. 23. bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott szervezet. 24. nem megfelelő termék: a jogszabályi előírások be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.

3 25. biztonságos termék: a 2001/95/EK irányelv 2. cikk b) pontjában meghatározott fogalom. 26. veszélyes termék: a 2001/95/EK irányelv 2. cikk c) pontjában meghatározott fogalom. 27. súlyos veszély: a 2001/95/EK irányelv 2. cikk d) pontjában meghatározott fogalom. 28. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer: a 2001/95/EK irányelv 12. cikke alapján létrehozott információs rendszer. 29. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer: a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló adatbázis. 30. szabad forgalomba bocsátás: az a vámeljárás, melynek eredményeként a nem közösségi áru elnyeri a közösségi áru vámjogi helyzetét. II. Fejezet A termékek forgalomba hozatalának és forgalmazásának alapvető követelményei 1. A termék biztonságossági követelményei 3. (1) Csak biztonságos termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. (2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról, és amennyiben külön jogszabály előírja, az erről szóló nyilatkozat kiadásáról. (3) Az importőr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos. (4) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó vagy a felhasználó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használat mellett ideértve a használhatóság időtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszerelési, karbantartási előírások betartását nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti. (5) A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni: a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó előírások) alapvető ismérvei, b) a terméknek más termékre gyakorolt az együttes használat során ésszerűen várható hatásai, c) a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója, d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett különösen a gyermek- és az időskorú fogyasztókra. (6) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai tekintetében biztonságossági követelményeket határoz meg, az e követelményeknek megfelelő terméket az ilyen tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni. (7) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelő termék biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell.

4 (8) A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalomba. (9) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhető azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót és a felhasználót írásban figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó és a felhasználó felmérhesse a termék rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem mentesíti a gazdasági szereplőt a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól. (10) Az importőr és a forgalmazó a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles elősegíteni az általa forgalmazott termék biztonságosságának ellenőrzését, és a veszélyek elkerülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal együttműködni. Ennek során köteles különösen a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására, b) a termék származási helyének megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges dokumentáció megőrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint c) annak biztosítására, hogy a gyártó a forgalmazott termék biztonságosságát ellenőrizhesse. (11) Ahol külön jogszabály üzemeltetést vagy rendelkezésre bocsátást említ, úgy e törvény alkalmazásában a forgalmazásra előírt követelményeket kell alkalmazni. 2. Megfelelőségértékelési eljárás 4. (1) Amennyiben külön jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja elő, úgy e termék csak a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba és forgalmazható. (2) A megfelelőségértékelési eljárást a külön jogszabályban meghatározott módon a gyártó köteles elvégezni vagy elvégeztetni. (3) Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget igazoló dokumentumot ír elő, úgy e termék csak megfelelőséget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Külön jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók. 3. A CE-jelölés 5. (1) Amennyiben jogszabály előírja, hogy a terméket CE-jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak a CEjelölés feltüntetését követően hozható forgalomba, valamint forgalmazható. (2) A CE-jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének jól láthatóan és olvashatóan kell feltüntetni. Tilos továbbá olyan egyéb jelölés, jel vagy felirat elhelyezése, amely megtévesztő lehet a CEjelölés jelentése vagy formája tekintetében. (3) Tilos a CE-jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE-jelölés feltüntetését nem követeli meg.

5 (4) Ha a piacfelügyeleti hatóság azt állapítja meg, hogy a CE-jelölést nem, illetve nem az előírt módon vagy megalapozatlanul tüntették fel, akkor a gyártót, vagy meghatalmazott képviselőjét, vagy az importőrt vagy a forgalmazót köteleznie kell arra, hogy tegye a terméket a CE-jelölésre vonatkozó előírásoknak megfelelővé, valamint szüntesse meg a jogsértést. Ha a meg nem felelés továbbra is fennáll, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak minden megfelelő intézkedést meg kell hoznia az érintett termék forgalomba hozatalának korlátozása vagy megtiltása, vagy a forgalomból való kivonása érdekében. III. Fejezet A gazdasági szereplők kötelezettségei 1. A gyártók kötelezettségei 6. (1) A gyártók termékeiket akkor hozhatják forgalomba, amennyiben azokat e törvény előírásaival és a külön jogszabályokban meghatározott követelmények szerint tervezték és gyártották. Ha a gyártók a terméket nem vagy nem teljes mértékben a biztonsági és műszaki előírások szerint tervezték és gyártották, csak akkor hozhatják forgalomba, ha az megfelel a biztonságossági követelményeknek, és azzal egyenértékű védelmet nyújt. (2) A gyártók feladata elkészíteni a termékre előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőség-értékelési eljárásokat a 4. (2) bekezdésének megfelelően. (3) Amennyiben jogszabály előírja, a CE-jelölés feltüntetését megelőzően a gyártók kiállítják az EK megfelelőségi nyilatkozatot. (4) A gyártók a (2) bekezdésben meghatározott műszaki dokumentációt, valamint a 4. (3) bekezdés szerinti megfelelőséget igazoló dokumentumokat a termék élettartalmával és a vele járó veszélyekkel arányos időszakig, de legalább 10 évig kötelesek megőrizni. (5) A gyártók folyamatosan kötelesek biztosítani a termék megfelelőségét a sorozatgyártás folyamán, figyelemmel a termék tervezésének és jellemzőinek, továbbá a megfelelőség alapjául szolgáló harmonizált szabványok és műszaki előírások változásaira. (6) A gyártók, ha szükségesnek ítélik, a fogyasztók egészségének és biztonságának érdekében elvégzik a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, melynek keretében kivizsgálják a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszik, intézkednek az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedésükről azonnal tájékoztatják a forgalmazókat, és az érintett piacfelügyeleti hatóságokat. (7) A gyártók kötelesek a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, mely megfelel ezen bekezdés követelményeinek. (8) A gyártók kötelesek a terméken feltüntetni a nevüket, kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyüket és a címüket. (9) Amennyiben a termék mérete, kialakítása, vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés, a (7)-(8) bekezdésben meghatározott adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat külön jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni.

6 (10) Amennyiben külön jogszabály előírja, a gyártók kötelesek mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati-kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket a termékhez. A használati útmutatónak közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell a fogyasztót és a felhasználót a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról. (11) A gyártók, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, kötelesek haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, adott esetben a terméket kivonni vagy visszahívni a forgalomból, továbbá veszélyes termék esetében egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságokat az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről, és annak eredményéről. (12) A gyártók kötelesek a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a termék megfelelőségét igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb határidőt is megállapíthat. (13) Amennyiben a gyártók a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldik meg fenti a dokumentumot, úgy a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvény és a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. (14) A gyártók kötelesek együttműködni a piacfelügyeleti hatóságokkal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában. (15) Amennyiben egy terméket az importőr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz forgalomba, illetve forgalmaz, vagy a terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék lényeges biztonsági jellemzőit befolyásolja, úgy e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik. 2. Meghatalmazott képviselők kötelezettségei 7. (1) A gyártók írásban meghatalmazott képviselőt bízhatnak meg. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint a műszaki dokumentáció összeállítására. (2) A meghatalmazott képviselők megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie: a) a piacfelügyeleti hatóságok számára átadják az EK megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt, továbbá külön kérésre átadják a megfelelőség igazoláshoz kapcsolódó valamennyi információt és igazoló dokumentumot; b) a piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködnek a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában; (3) A meghatalmazott képviselő a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumokat a 6. (4) bekezdésében meghatározott ideig köteles megőrizni. 3. Az importőrök kötelezettségei 8.

7 (1) Az importőrök kizárólag a 6. (1) bekezdésben meghatározott követelmények szerint tervezett és gyártott termékeket hozhatnak forgalomba. (2) Az importőrök a termék forgalomba hozatala előtt kötelesek meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a szükséges megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, valamint mellékelte hozzá az előírt dokumentumokat, valamint eleget tett a 6. (7) és (8) bekezdésében meghatározott követelményeknek. (3) Az importőrök a terméket addig nem hozhatják forgalomba, amíg meg nem győződtek arról, hogy a termék megfelel e törvény rendelkezéseinek, külön jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, hogy a termék veszélyes, erről haladéktalanul tájékoztatja a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat. (4) Az importőrök kötelesek a terméken feltüntetni a nevüket, kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyüket és a címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. (5) Amennyiben a termék mérete, kialakítása, vagy egyéb sajátossága miatt a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat külön jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni. (6) Amennyiben külön jogszabály előírja, az importőrök a termékhez mellékelik a használati-kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt használati útmutatónak közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell a fogyasztót és a felhasználót a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz. (7) Az importőrök, ha szükségesnek ítélik, a fogyasztók egészségének és biztonságának érdekében elvégzik a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, melynek keretében kivizsgálják a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszik, intézkednek az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedésükről azonnal tájékoztatják a forgalmazókat, és az érintett piacfelügyeleti hatóságokat. (8) Az importőrök, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, kötelesek haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, adott esetben a terméket kivonni vagy visszahívni a forgalomból, továbbá veszélyes termék esetében egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságokat az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről, és annak eredményéről. (9) Az importőrök a műszaki dokumentációt, valamint a 4. (3) bekezdés szerinti megfelelőséget igazoló dokumentumokat a termék élettartalmával és a vele járó veszélyekkel arányos időszakig, de legalább 10 évig kötelesek megőrizni. (10) Az importőrök kötelesek a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a termék megfelelőségét igazoló dokumentumot, vagy kérésre annak hiteles fordítását. (11) Amennyiben az importőrök a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldik meg a fenti dokumentumot, úgy a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvény és a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. (12) Az importőrök kötelesek együttműködni a piacfelügyeleti hatóságokkal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

8 4. A forgalmazók kötelezettségei 9. (1) A forgalmazók a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva járnak el. (2) A forgalmazók a termék forgalmazása előtt kötelesek meggyőződni arról, hogy a terméken elhelyezték a szükséges megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, valamint mellékelték hozzá az előírt dokumentumokat, valamint arról, hogy a gyártó és az importőr eleget tett a 6. (7) és (8) bekezdésében és a 8. (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek. (3) Ha a gyártó a 6. (10) bekezdésében vagy az importőr a 8. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni. (4) A forgalmazók a terméket addig nem forgalmazhatják, amíg meg nem győződtek arról, hogy a termék megfelel e törvény rendelkezéseinek, külön jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. (5) A forgalmazók, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, kötelesek haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, adott esetben a terméket kivonni vagy visszahívni a forgalomból, továbbá veszélyes termék esetében egyidejűleg kötelesek erről haladéktalanul tájékoztatni a gyártót, az importőrt, továbbá tájékoztatniuk kell a piacfelügyeleti hatóságokat is, megjelölve az intézkedések szükségességének okát, a megtett intézkedéseket, valamint annak eredményét. (6) A forgalmazók betartják a termékre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott raktározási és szállítási követelményeket. (7) A forgalmazók kötelesek a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a termék megfelelőségét igazoló dokumentumot, vagy kérésre annak hiteles fordítását. (8) Amennyiben a forgalmazók a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldik meg fenti a dokumentumot, úgy a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvény és a külön jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni. (9) A forgalmazók kötelesek együttműködni a piacfelügyeleti hatóságokkal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában. 5. A gazdasági szereplők azonosítása 10. A piacfelügyeleti hatóság felhívására a gazdasági szereplő köteles a piacfelügyeleti hatóság részére adatot szolgáltatni és hitelt érdemlően igazolni azt, hogy kitől szerezte be a terméket, és azt mely gazdasági szereplőnek értékesítette tovább. IV. Fejezet A piacfelügyeleti hatóságok eljárására vonatkozó szabályok 1. Piacfelügyeleti ellenőrzés és az annak során alkalmazható jogkövetkezmények 11.

9 (1) A piacfelügyeleti hatóságok feladat- és hatáskörüket függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének figyelembe vételével látják el, és a gazdasági szereplőktől tudomásukra jutott adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelik. (2) A piacfelügyeleti hatóságok jogosultak bármely termék biztonságosságát, megfelelőségét, illetve dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosultak laboratóriumi vizsgálat céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni. Ennek keretében a piacfelügyeleti hatóságok jogosultak az ellenőrzés helyszínére, az ellenőrzésben érintettek és az érintett gazdasági szereplő székhelyére, telephelyére belépni, illetve tőlük a szükséges információkat és dokumentációkat bekérni, illetőleg nyilatkozattételre felhívni. A súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóságok külön jogszabályban meghatározottak szerint jogosultak lefoglalni és megsemmisíteni. A piacfelügyeleti hatóságok a bizonyítékokat különösen az akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kiadott jegyzőkönyvet vagy tanúsítványt egyenként és összességükben értékelik. (3) Ha a piacfelügyeleti hatóságok a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítják, hogy a termék nem felel meg jelen törvényben foglalt követelményeknek, valamint veszélyeztetheti a felhasználók vagy a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét vagy biztonságát, a környezetet vagy más közérdeket, a külön jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények mellett jogosultak: a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni, b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon szükség esetén a rádió és a televízió műsorszolgáltatásában vagy sajtótermékben a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek, c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket bevezetni, d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását és az erről való tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon elrendelni, e) elrendelni a termék visszahívását, vagy ha ez indokolt a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását, f) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt azzal, hogy a gazdasági szereplő a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a piacfelügyeleti hatóságot, g) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését, h) bírságot kiszabni. (4) A piacfelügyeleti hatóságok által alkalmazott jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és kellően visszatartó erejűnek kell lennie. Mértékénél figyelembe kell venni, ha ugyanazon tényállás esetén 3 éven belül megsértette e törvényt, valamint a külön jogszabályok rendelkezéseit. (5) A bírság összege a külön jogszabályban foglalt mérlegelési szempontok figyelembe vételével 15 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet (6) A piacfelügyeleti hatóságok minden esetben bírságot szabnak ki, ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti.

10 (7) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a bírság összege a külön jogszabályban foglalt mérlegelési szempontok figyelembe vételével 15 ezer forinttól 2 milliárd forintig terjedhet. (8) A bírság a központi költségvetés bevétele. A jogerősen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás. (9) A piacfelügyeleti hatóságok együttműködnek a gazdasági szereplőkkel annak érdekében, hogy megakadályozzák a veszélyes termékek használatából eredő károk bekövetkeztét, valamint csökkentsék annak mértékét. A piacfelügyeleti hatóságok hivatalból kötelesek minden olyan, a fogyasztók és felhasználók tájékoztatására és védelmére irányuló ideiglenes intézkedést megtenni, amely a fogyasztók és felhasználók életének, egészségének és biztonságának megóvásához szükséges. (10) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok egy másik tagállamban gyártott termék forgalomból történő kivonásáról döntenek, úgy kötelesek a rendelkezésre álló elérhetőségen az érintett gazdasági szereplőt a döntés meghozatalát követő 3 napon belül írásban tájékoztatni. (11) A piacfelügyeleti hatóságok a fogyasztók, felhasználók testi épségének, egészségének védelme érdekében, továbbá a fogyasztók, felhasználók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében az ügydöntő határozatuk meghozataláig terjedő időtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésében elrendelhetik az (5) bekezdés a), b), c) és g) pontjában foglaltakat. (12) A piacfelügyeleti hatóságok határozataikat jogorvoslatra tekintet nélkül honlapjukon közzéteszik, ha eljárásuk során megállapítják, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek. (13) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell: a) a közzététel napját, b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét, c) a jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalást, d) az eljáró hatóság megnevezését, e) az ügy számát és tárgyát, f) a jogsértő gazdasági szereplő nevét és székhelyét, g) a megállapított tényállást, h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését, i) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint j) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét. (14) A piacfelügyeleti hatóság a (15) bekezdés alapján közzétett információkat a közzétételtől számított hat hónap elteltével, vagy amennyiben okafogyottá vált, honlapjáról eltávolítja.

11 (15) A piacfelügyeleti hatóságok eljárásuk során e törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 2. Korlátozó intézkedésekre vonatkozó különös előírások 12. (1) A piacfelügyeleti hatóságok a forgalmazást tiltó, a forgalomból való kivonásra, vagy visszahívás elrendelésére vonatkozó döntéseiket a szükségesség és arányosság követelményeinek figyelembe vételével hozzák meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát megelőzően a piacfelügyeleti hatóság a gazdasági szereplő kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés sürgőssége miatt, az egészségügyi vagy biztonsági előírások betartása miatt, az élet, testi épség, egészség, vagy egyéb közérdek védelme miatt nincs lehetőség. A tárgyalás lehetőségéről az illetékes piacfelügyeleti hatóságok az első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy a (3) bekezdésben meghatározott esetben a döntés közlésével egyidejűleg tájékoztatják az érintett gazdasági szereplőt. (3) Amennyiben a gazdasági szereplő a döntés meghozatalát megelőzően kérte tárgyalás keretében történő meghallgatását, és azt a (2) bekezdés nem zárja ki, akkor a tárgyalásra a döntés meghozatalát megelőző 10 napnál nem rövidebb időtartamon belül kell lehetőséget biztosítani. (4) Amennyiben a döntés meghozatalára a (2) bekezdés alapján tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni. A piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartásáról, valamint a döntés felülvizsgálatáról haladéktalanul intézkedik. A piacfelügyeleti hatóság és a gazdasági szereplő a tárgyalás időpontjáról írásban, telefonon, faxon, vagy elektronikus levél útján egyeztet. (5) A (4) bekezdés szerinti esetben a tárgyalást az erre irányuló kérelem beérkezését követő 15 napon belül kell megtartani. A tárgyalás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplő álláspontját előadja, továbbá bizonyítékait bemutathassa. A tárgyalásról és annak eredményéről a piacfelügyeleti hatóság köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelynek egy példányát a meghallgatott vagy képviselője részére át kell adni, vagy meg kell küldeni részére. (6) Az (1) bekezdés szerinti döntést a piacfelügyeleti hatóság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek, a termék használatából fellépő esetleges veszélyeket valamennyi általa forgalomba hozott, forgalmazott, üzemeltetett és rendelkezésre bocsátott termék tekintetében elhárította, valamint a korlátozó intézkedéssel egyenértékű eredményes lépéseket tett. (7) Amennyiben a (6) bekezdés alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, az érintett gazdasági szereplő a tárgyalás megtartását követő 8 napon belül akkor is előterjesztheti az (1) bekezdés szerinti döntés elleni fellebbezését, ha a fellebbezési határidő már eltelt. V. Fejezet Az import termékekre vonatkozó szabályok 1. A harmadik országok illetékes hatóságaival folytatott együttműködés 13.

12 (1) A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységük hatékonyabb ellátása, továbbá az információk és tapasztalatok megosztása céljából együttműködhetnek a harmadik országok illetékes hatóságaival. (2) Az importtermékek hatékony ellenőrzése érdekében a piacfelügyeleti hatóságok és az adó- és vámhivatal (továbbiakban: vámhatóság) együttműködési megállapodást köthetnek. 2.Az importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó előírások 14. (1) Az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országokból érkező termékek az Európai Unió belső piacára irányuló forgalom számára normál eljárásban történő vámkezelésekor a 765/2008/EK rendelet szerinti ellenőrzést is el kell végezni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható arra a termékre, amelynek az Európai Unió belső piacára irányuló forgalom számára történő vámkezeléséhez szükség van a külön jogszabály szerint előírt hatósági ellenőrző vizsgálat elvégzésére. (3) Ha a szabad forgalomba bocsátást a vámhatóság felfüggeszti, akkor a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóságot telefaxon, vagy elektronikus úton a vámhatóság haladéktalanul értesíti. 3. Az import termékek szabad forgalomba bocsátása 15. (1) A vámhatóság a felfüggesztést megszünteti, és a vámkezelést lefolytatja, ha a szabad forgalomba bocsátás felfüggesztését követő 3 munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság által hozott döntésről nem értesül. (2) Az importterméket szabad forgalomba bocsátják, ha a piacfelügyeleti hatóság döntése szerint a termék megfelel jogszabályi előírásoknak. 4. A piacfelügyeleti hatóságok intézkedései vámriasztás során 16. (1) A piacfelügyeleti hatóságok jelzik a vámhatóságnak a súlyos veszélyt jelentő importtermékeket, amely a kísérő okmányokon elvégzi a 765/2008/EK rendeletben foglalt intézkedéseket. (2) A piacfelügyeleti hatóságok okmányhiányos, nem megfelelő importtermékeket jelzik a vámhatóságnak, amely a kísérő okmányokon elvégzi a 765/2008/EK rendeletben foglalt intézkedéseket. (3) A súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóságok külön jogszabályban foglaltak szerint a vámkezelést kérő költségén megsemmisíthetik, elrendelhetik a megsemmisítést, vagy egyéb módon működésképtelenné tehetik. (4) A piacfelügyeleti hatóságok megadják a vámhatóságnak azokat az információkat, amelyek az importtermékekkel kapcsolatos súlyos veszélyre, vagy meg nem felelésre vonatkoznak, és kérhetik bizonyos termékkörök fokozott figyelését a vámhatóságtól.

13 VI. Fejezet Kölcsönös tájékoztatás 1. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer 17. A piacfelügyeleti programokkal, és a veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóságok együttműködnek a más tagállamok ilyen hatóságaival, és az EU Bizottsággal, információk vagy dokumentumok nyújtása, megfelelő vizsgálatok vagy más megfelelő intézkedés elvégzése, valamint más tagállamokban kezdeményezett vizsgálatokban való részvétel útján. 18. (1) A veszélyes és forgalomba nem hozható termékekről az Európai Bizottságnak a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren (a továbbiakban: KPIR) keresztül a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság szolgáltat információt. (2) A piacfelügyeleti hatóságok figyelembe véve a külön jogszabályban meghatározott információszolgáltatási kötelezettségeket is kötelesek a tudomásukra jutott tények vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül haladéktalanul tájékoztatni a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságot mindazon termékekről, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek. (3) A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság termékek biztonságosságára vonatkozóan tudomására jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, területi gazdasági kamarát és a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot. 19. (1) A piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok a KPIR-ben kerülnek feldolgozásra és nyilvántartásra. (2) Mindazon termékekre, amelyek forgalmazására a piacfelügyeleti hatóságok döntésükben rendelkezést hoztak, a KPIR-ben rögzítésre kerül. Az adatbázis tartalmazza a termék azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a termék pontos megnevezését, származási helyét, a gyártás időpontját, a gyártó, forgalmazó nevét, címét, a jogerős közigazgatási határozat számát, keltét. Ezen termék tekintetében a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság és a piacfelügyeleti hatóságok információcseréje kölcsönös és kötelező. (3) A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez, valamint azok nyilvánosságra hozatalához szükséges az érintett hozzájárulása. (4) Az információk cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekről és azok működtetéséről a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság gondoskodik. 20. (1) Jogszabály, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó kezdeményezése alapján a megfelelőség tanúsítást végző szervezet - külön jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele mellett - köteles a

14 piacfelügyeleti hatóságokat tájékoztatni, ha a megfelelőség tanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja, hogy a termék a) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, vagy b) a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti. (2) Az országos és a területi gazdasági kamarák, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, a forgalmazók, továbbá a fogyasztók a) tájékoztathatják a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságot a termék biztonságosságának követelményeivel kapcsolatos észrevételeikről; b) tájékoztatást kérhetnek a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságtól a KPIR-ben nyilvántartott adatokról, amelyet a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett adhat meg. 2. Közösségi gyors tájékoztatási rendszer 21. (1) Magyarország részéről a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság vesz részt a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban. (2) Magyarország a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszerhez (a továbbiakban: RAPEX). (3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok a termék forgalomba hozatalát korlátozó, illetve kivonásukat, vagy visszahívásukat elrendelő intézkedéseket hoznak, vagy a gyártókkal és a forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodnak meg, amelyek egy terméknek az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák vagy különleges feltételekhez kötik, tájékoztatniuk kell a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságot. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság a hivatalos értesítési formanyomtatvány felhasználásával a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot az intézkedésekről, megjelölve azok okát is. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy az termék visszahívásáról is haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot. (4) Amennyiben a veszély hatásai Magyarország határain nem terjednek túl, a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az érintett intézkedésekről olyan mértékben nyújt tájékoztatást, amennyiben azok termékbiztonsági szempontból információkat tartalmaznak, és amennyiben azok olyan új veszéllyel kapcsolatosak, amelyek más értesítésekben addig még nem szerepeltek. (5) Súlyos veszély esetén a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság értesíti az Európai Bizottságot a gyártók és forgalmazók által hozott önkéntes intézkedésekről. Amennyiben a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság útján más tagállamból származó, a fentieknek megfelelő értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részéről megtett intézkedésekről. (6) Amennyiben az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára több tagállamban is súlyosan veszélyes termékről szerez tudomást és az érintett tagállamokkal folytatott tanácskozást, valamint a veszély tekintetében illetékes tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése alapján határozatot hoz, a határozat tárgyát képező veszélyes terméknek az Európai Unió területéről történő kivitele - a határozat eltérő rendelkezése hiányában - tilos. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság határozata alapján haladéktalanul értesíti az illetékes

15 piacfelügyeleti hatóságot, és az a határozatban megjelölt más határidő hiányában legfeljebb 20 napon belül meghoz minden szükséges intézkedést a határozat végrehajtása érdekében. A határozat végrehajtásáért felelős illetékes piacfelügyeleti hatóságnál az érintettek a határozat közzétételét követő 30 napon belül észrevételeket tehetnek. (7) Az illetékes piacfelügyeleti hatóság az észrevételekről a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot. 22. (1) A fogyasztóvédelmi hatóság valamennyi rendelkezésére álló adatot továbbít az Európai Bizottság számára. Az értesítés legalább az alábbi információkat tartalmazza: a) a termék azonosítását lehetővé tevő információk, ideértve a termék gyártóját is, b) a fennálló veszély leírása, ideértve a veszély szintjének értékelése szempontjából jelentős vizsgálatok eredményeinek és az azokból levont következtetéseknek az összefoglalását, c) a meghozott vagy elhatározott intézkedések, lépések jellege és időbeni hatálya, d) a termék értékesítési láncára és forgalmazására vonatkozó információk, különös tekintettel a rendeltetési országokra, e) a gazdasági szereplő által hozott önkéntes intézkedések. (2) Az információkat a hivatalos értesítési formanyomtatvány felhasználásával és az Európai Bizottság által kiadott iránymutatásokban foglaltak felhasználásával továbbítja a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság. (3) Amennyiben az értesítés tárgyát képező intézkedés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányul, akkor a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság értesíti az illetékes piacfelügyeleti hatóságot a szükséges értékelés és intézkedések megtétele érdekében. Az illetékes piacfelügyeleti hatóság a lehető legrövidebb időn belül a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítőivel kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság közli az intézkedésnek a fogyasztók egészségére és biztonságára gyakorolt várható hatásait, valamint a veszély értékelését. (4) Amennyiben a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések elfogadásáról szóló határozat hozatalát megelőzően súlyos veszélyről tájékoztatta az Európai Bizottságot, 45 napon belül ismételten tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot arról, hogy megerősíti vagy módosítja ezt az információt. (5) Az Európai Bizottság által - a termékbiztonság értékelése érdekében saját kezdeményezésére - végzett vizsgálat esetén a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja a kért információkat. (6) Az Európai Bizottságon keresztül a RAPEX-ből érkező értesítés kézhezvétele után a fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti hatóságok bevonásával az Európai Bizottság által kidolgozott iránymutatásokban meghatározott határidőn belül értesíti az Európai Bizottságot arról, hogy: a) a terméket Magyarország területén forgalomba hozták-e, b) feltételezhetően milyen, a kérdéses terméket érintő intézkedéseket hoztak vagy hoznak a Magyarországon érvényesülő sajátos termékbiztonsági körülményekre tekintettel, beleértve a veszély

16 bármiféle eltérő értékelését vagy egyéb más körülményt, amely igazolja döntésüket, hogy az intézkedésről lemondanak, vagy további lépéseket tegyenek, c) a fennálló veszéllyel összefüggésben lényeges kiegészítő információkkal rendelkezik-e, ideértve az elvégzett vizsgálatok vagy elemzések eredményeit is. (7) A rendelkezésre bocsátott információkért a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóságot értesítő illetékes piacfelügyeleti hatóság felel. VII. Fejezet Piacfelügyeleti programok és jelentések 23. (1) A piacfelügyeleti hatóságok megalkotják, végrehajtják és rendszeresen frissítik piacfelügyeleti programjaikat. (2) A piacfelügyeleti hatóságok négyévente felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységük működését, amelyről jelentést készítenek. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy VIII. Fejezet Záró rendelkezések 1. Felhatalmazó rendelkezések 24. a) a piacfelügyeleti hatóságok körét, valamint a termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat; b) az importtermékek ellenőrzésével kapcsolatos részletes szabályokat; c) a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékek forgalmazására és ellenőrzésére, továbbá az alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza. (2) Felhatalmazást kap a termék tekintetében szabályozási feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy rendeletben a) a termék forgalmazásával összefüggő egyes követelményekkel, telepítésével, üzembe helyezésével, alkalmazásával és használatával összefüggő követelményeket, b) az a) pontban meghatározott egyes követelményekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárásra vonatkozó különös szabályokat, c) továbbá az ezek megsértése esetén alkalmazandó különös jogkövetkezményeket állapítson meg. (3) Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter hogy az érdekelt miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a kizárólag használati és kezelési útmutatóval együtt forgalmazható termékek körét.

17 (4) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben részletes szabályokat állapítson meg a külön jogszabályban meghatározott termékek (termékkörök) használati és kezelési útmutatójának tartalmára. 2. Hatálybalépés 25. (1) Ez a törvény szeptember 1 én lép hatályba. (2) E törvény hatályba lépését követő napon a ok hatályukat vesztik. 3. Módosító rendelkezések Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény módosítása 26. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 11 -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosítása 27. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 43. -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A bányafelügyelet a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosítása 28. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 13/A. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv) módosítása 29. (1) Az Fgytv. 16. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

18 A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítő vállalkozás köteles. (2) Az Fgytv a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A fogyasztóvédelmi hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 90 nap, melyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat; (5) A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja. (3) Az Fgytv. 47. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg. Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvényben meghatározott rendelkezések megsértését, úgy e törvény rendelkezései akkor alkalmazhatóak, ha a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény másképp nem rendelkezik. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény módosítása 30. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 32. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ellenőrzést végző hatóságok eljárására és intézkedéseire a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint a rájuk vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A tevékenység ellenőrzésére az (1) bekezdés b)-f) pontja szerint jogosult hatóság értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet, ha feladatkörében eljárva az e törvényben, illetőleg a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése miatt eljárást indított. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény módosítása 31. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 54/A. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az Elnök és a Hivatal a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény módosítása 32. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A Médiatanács a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.

19 4. Hatályon kívül helyező rendelkezések 33. (1) Hatályát veszti az Fgytv. 2. -ának s), t) és u) pontjai, 3., 4., 4/A., 5., 12. és 13. -ai, 47. (1) bekezdésének e) és f) pontjai, a 49. (2) bekezdésének c) és d) pontjai, az 51. (1) bekezdésének b) és c) pontjai, az 55. (1) bekezdésének a) pontja, az 56. -a, az 56/A. -ának (3) és (4) bekezdései, valamint az 57. (1) bekezdésének d) pontja. (2) Hatályát veszti a) az Fgytv. 45/A. (3) bekezdésének b) pontjában a megfelelőségértékelésére, megfelelőségi jelölésére szövegrész, b) az Fgytv. 47. (1) bekezdésének g) pontjában a fogyasztók életének, testi épségének és egészségének védelme vagy szövegrész, c) Az Fgytv. 47. (10) bekezdésében a biztonságosságának szövegrész, d) az Fgytv. 47/C. (5) bekezdésének b) pontjában a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy szövegrész. 5. Az Európai Unió jogának való megfelelés 34. E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; b) Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 12530 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 82. szám 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletérõl* Az Országgyûlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévõ,

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

2. oldal 3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, h

2. oldal 3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, h 1. oldal 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 1 Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY

FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY TERMÉKBIZTONSÁG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM: FÓKUSZBAN AZ ÚJ PIACFELÜGYELETI TÖRVÉNY 2012. november 27. 2012. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A TERMÉKEK PIACFELÜGYELETÉRŐL Cél: a forgalomba hozott termékek a fogyasztók

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00685-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Tatai Harangláb Kft. (székhely: 2890 Tata, Május 1. u. 21/c., adószám: 11873147-2-11)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását.

H A T Á R O Z A T. forgalomból történő kivonását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00038-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A SMART DONGFANG Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 2-4., adószám: 14595798-2-42)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el,

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00934-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A FRANCO-TRADE Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi út 15-17. - a továbbiakban: társaság,

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

HATÁROZAT. forgalmazását megtiltom, valamint forgalomból történő kivonását és visszahívását rendelem el,

HATÁROZAT. forgalmazását megtiltom, valamint forgalomból történő kivonását és visszahívását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00085-0001/2015 Forgalmazás megtiltása HATÁROZAT A MEDI-HUT Kft.(székhely: 7720 Pécsvárad, Erzsébet út 12., adószám: 13118561-2-02, továbbiakban: Vállalkozás) által gyártott

Részletesebben

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00258-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A MEI HUNG XIANG KERESKEDELMI KFT. (székhely: 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. fszt. 2. adószám: 25099272-2-43)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u , adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00887-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21., adószám: 22367488-2-44)

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00490-0008/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A VISLI KAPOS KFT. (székhely: 1108 Budapest, Lenfonó u. 8. IV/17.) által forgalmazott Hello Kitty gyermek napszemüveg

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés

A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató 1 Brüsszel, 2010.2.1. - A 2001/95/EK irányelv és a kölcsönös elismerésről szóló rendelet közötti összefüggés 1. BEVEZETÉS E dokumentum

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Freeart márkanevű, CAF02 azonosító jelölésű és NightLight"

H A T Á R O Z A T. Freeart márkanevű, CAF02 azonosító jelölésű és NightLight Iktatószám: Tárgy: BAO/001/01245-0003/2014 Határozat H A T Á R O Z A T A QX-Impex Kft. (székhelye: 7673 Pécs, Mecsekalja-Cserkút II-es Rakodó hrsz. 089/6., adószám: 11368650-2-02 továbbiakban: Vállalkozás)

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA/001/00495-0005/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. augusztus 2 EGYEZTETÉSI LAP 1. Az egyeztetés alapadatai

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T Iktatószám: Tárgy: SOO/001/00865-0013/2014 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat H A T Á R O Z A T A BALATONVIDÉK KFT. (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi. u. 15. 2/27.) által forgalmazott

Részletesebben

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére. 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00242-0003/2014 Határozat HATÁROZAT A QX-Impex Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) terhére 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. A bírságot

Részletesebben

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint

HATÁROZAT. E kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni ,- Ft, azaz egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: BA/001/00021-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Pfeifer Józsefet (lakcím:7090 Tamási, Jókai u. 6.) arra kötelezem hogy rendelkezzen valamennyi, általa

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00661-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00067 megbízás Melléklet: Készpénzátutalási HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.

Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv. Dr. Solymossy Péter jogi szakértő NFH Nyíregyháza, 2012.08.22. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) változásai A fogyasztói fogalom kiterjesztése Fgytv. 2. a) [E törvény alkalmazásában:]

Részletesebben

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL

BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL BIZTONSÁGOS GÉPEKKEL / BERENDEZÉSEKKEL GOSZ 2010. DECEMBER 14. Dikán András FVM MGI A testi épség, egészség megőrzéséért, a munkakörülmények javításáért! ÁLTALÁNOS TERMÉKBIZTONSÁG Csak biztonságos áru

Részletesebben

AUSTROTHERM AT-H80 40 mm 6 m /cs homlokzati hőszigetelő. termék forgalmazását az alábbi feltételhez kötöm:

AUSTROTHERM AT-H80 40 mm 6 m /cs homlokzati hőszigetelő. termék forgalmazását az alábbi feltételhez kötöm: Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00649-0007/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében eljárva a Tóth és Társa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott

Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: HEO/001/01094-0011/2014 Fogyasztóvédelmi bírság Ügyszám: 1409F-00188 Határozat: Ötvös Imre egyéni vállalkozó (székhelye: 3300 Eger, Tárkányi út 84., adószáma: 62654591-2-30) által forgalmazott

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00737-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Tóth és Társa Építőanyag Kereskedelmi Kft-t

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott

H A T Á R O Z A T. 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: ) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00640-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Huszár Termény Kft. (székhely: 2535 Mogyorósbánya, Fő u. 1/A., adószám: 11479042-2-11)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az "EK-műtrágya"-ként megjel 2. oldal 2. (1)1 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és

Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az EK-műtrágya-ként megjel 2. oldal 2. (1)1 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az "EK-műtrágya"-ként megjel 1. oldal 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az EK-műtrágya -ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00138-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal az efef Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.-t

Részletesebben

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: ) által gyártott

H A T Á R O Z A T. I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: ) által gyártott Iktatószám: Tárgy: KE/001/00499-0014/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I.) A Neuzer Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., adószám: 11196754-2-11)

Részletesebben

CLV /2009. (I. 30.) NFGM-SZMM

CLV /2009. (I. 30.) NFGM-SZMM ÁRFELTÜNTETÉS irányadó jogszabály: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00998-0011/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A "KEVAIMPEX" Zrt. (székhelye: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 8. fszt. 2. - a továbbiakban: Zrt., illetve

Részletesebben

Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: ) ,- Ft, azaz Kilencvenezer forint

Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: ) ,- Ft, azaz Kilencvenezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00883-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Kötelezem a Meseország Játékbolt Kft.-t (székhelye: 9730 Kőszeg, Várkör u. 39. sz., adószáma: 11746098-2-18) 90.000,-

Részletesebben

REVCO VARIO márkanevű díszítő, színező vékonyvakolat (15 kg) termék forgalmazását az alábbi feltételekhez kötöm:

REVCO VARIO márkanevű díszítő, színező vékonyvakolat (15 kg) termék forgalmazását az alábbi feltételekhez kötöm: Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00652-0007/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének hatáskörében eljárva a PIEDL-KER

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

Magyar joganyagok - 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet - az egészségügyért felelős min 2. oldal 3/A.1 A rendelet alkalmazása az Eur. által nem szabályozo

Magyar joganyagok - 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet - az egészségügyért felelős min 2. oldal 3/A.1 A rendelet alkalmazása az Eur. által nem szabályozo Magyar joganyagok - 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet - az egészségügyért felelős min 1. oldal 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

Polysport Panda Eco Quick megnevezésű hátsó kerékpáros gyermekülés

Polysport Panda Eco Quick megnevezésű hátsó kerékpáros gyermekülés Iktatószám: Tárgy: PE/001/01891-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A Hervis Sport Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út.; adószám: 11454609-2-07) által forgalmazott Scirocco megnevezésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

RoHS direktíva. 2011/65/EU irányelv. 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet. Zsákai Zoltán osztályvezető. MEEI Kft. member of TÜV Rheinland Group

RoHS direktíva. 2011/65/EU irányelv. 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet. Zsákai Zoltán osztályvezető. MEEI Kft. member of TÜV Rheinland Group RoHS direktíva 2011/65/EU irányelv 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet Zsákai Zoltán osztályvezető 1 Jelentése:RoHS (Reduce of Hazardous Substances) 2011/65/EU irányelv - Magyar rendelet: 374/2012. (XII.

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00492-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A PASSION TEX-ART Kereskedelmi Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34. 3. em. 305., adószáma: 24334226-2-42) által forgalmazott

Részletesebben

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére

HATÁROZAT. A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: ) terhére Iktatószám: Tárgy: SO/001/00791-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Ropotiamo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő u. 172., adószáma: 24204112-2-14) terhére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.28. C(2018) 3120 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.5.28.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó Iktatószám: Tárgy: HE/001/00292-0021/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út 38. 3. em. 11., adószám: 22189051-2-10, képviseli:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00122-0004/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Smart Food 2015 Kft.-t (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei

Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei Az orvostechnikai eszközök értékláncában résztvevő szereplők feladatai és kötelezettségei dr. Matits Kornél CE2020 Konferencia 2019. szeptember 18. Ügyvédi Iroda Az EU Parlament és a Tanács 2017/745 rendelete

Részletesebben

Piacfelügyelet és szankciók

Piacfelügyelet és szankciók Piacfelügyelet és szankciók Barta-Vámos László tű. százados kiemelt főreferens BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály 2013. február 21. VI. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Transport-R Bt. Panaszkezelési szabályzat A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (Vll. 30.) Korm. rendelet 26/A - ában foglaltak alapján a Transport-R Bt. mint

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

/2006. ( ) FVM rendelete

/2006. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Tervezet! /2006. ( ) FVM rendelete a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet - a játszótéri eszközök biztonsá 2. oldal 3. 1 (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, for

Magyar joganyagok - 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet - a játszótéri eszközök biztonsá 2. oldal 3. 1 (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, for Magyar joganyagok - 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet - a játszótéri eszközök biztonsá 1. oldal 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Fogyasztóvédelmi törvény Új Szöveges dokumentum A fogyasztóvédelmi törvény rögzíti azokat az általános szabályokat (termékbiztonság, címkézés, csomagolás), amelyeket a gazdálkodó szervezetek kötelesek

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HBO/001/01309-0002/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A Rajahdys Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 23-25. - a továbbiakban: Kft., illetve társaság) által

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0136(COD) Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE v01-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0136(COD) Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2014/0136(COD) 4.3.2015 MÓDOSÍTÁS: 202-229 Jelentéstervezet Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Gázüzemű berendezések (COM(2014)0136

Részletesebben

Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. A

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

/2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

/2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről /2016. (.. ) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 17., kedd Tartalomjegyzék 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet A rádióberendezésekről 106 2/2017. (I. 17.) NFM rendelet A rádióberendezésekről

Részletesebben

Tartalom. Kiadva: szeptember 15.

Tartalom. Kiadva: szeptember 15. TÁJÉKOZTATÓ az ÉMI Nonprofit Kft. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE keretében végzett tanúsítási és vizsgálati tevékenységéről Tartalom AZ ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 1. A

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00224-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal TREM GOLD Bt.-t (székhely: 7629 Pécs, Szeptember

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG BELSŐ PIACI, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2019. február 1. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EURÓPAI UNIÓBÓL VALÓ KILÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN IPARI

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében 28/03/2018 ESMA70-151-435 HU Tartalomjegyzék 1 Hatály... 2 2 Cél... 4 3 Megfelelési és adatszolgáltatási

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november

III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, november III. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedő Balatonföldvár, 2016. november 21-22. 1. feladat 20 pont 2016. október 18-án kéménytűz káresemény történt egy olyan településen, ahol a kéményseprő-ipari tevékenységet

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást

Ezen túlmenően a Vállalkozást Iktatószám: Tárgy: BA/001/00349-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 és 746 rendeleteiről Új EU orvostechnikai eszköz szabályozás Kiről szólnak az új rendeletek? A Nagymamámról, mint felhasználóról A rendeletek célja A betegek

Részletesebben

A Kormány. /2018. (.) Korm. rendelete. az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel történő megadásáról

A Kormány. /2018. (.) Korm. rendelete. az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel történő megadásáról A Kormány /2018. (.) Korm. rendelete az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel történő megadásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter III-3TK/44/2/2006.TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter /2006. (..) GKM ICsSzEM együttes rendelete a textil- és textilruházati

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1307/2013. Készítette: Pálné Tóth Márta Összefoglaló jelentés a textiljátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben