Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások"

Átírás

1 I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor érvényesek, ha írásban elismertük ket. Sem hallgatásunk, sem a szolgáltatás elfogadása vagy kifizetése nem tekinthet részünkr l elismerésnek. 2. Amennyiben jelen feltételek másként nem rendelkeznek, a szerz dés és annak minden módosítása, kiegészítése, a megsz nésével kapcsolatos és egyéb nyilatkozatok és közlemények csak írásban érvényesek. Amennyiben a megbízott a kézhezvételt l számított két héten belül írásban nem fogadja el megrendelésünket, bármikor jogunkban áll visszavonni a megrendelést. 3. Az általunk tervezési és/vagy felügyeleti feladatok ellátásával megbízott felek a megbízottal szemben nem rendelkeznek általános képviseleti joggal, különösen nincs joguk a szerz dés rendelkezéseinek módosítására, kivitelezési határid k meghosszabbítására illetve kitolására, valamint számlaösszegek, gyári bérkövetelések, rezsiórák, anyaglisták, felmérések vagy hasonlók jogi elismerésére. A megbízottnak mindenféle fenntartását és aggályát kizárólag és közvetlenül a megrendelésen megnevezett kapcsolattartó személlyel írásban kell közölnie. 4. Az ajánlat számunkra ingyenes és nem kötelez érvény. A megbízó jótáll azért, hogy az ajánlat leadása el tt pontosan ellen rizte a helyi viszonyokat, a dokumentumokba való betekintéssel megfelel en tájékozódott a szolgáltatások elvégzésér l, a m szaki és egyéb el írásokról. A megbízás után nem ismerjük el a megbízottnak azokat a többletköltségeit, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megbízott adott esetben nálunk történ érdekl déssel nem vette kell képpen figyelembe a dokumentumokat, a helyi és az évszakokra jellemz adottságokat. II. A szolgáltatás tartalma / A szolgáltatás tartalmának módosítása 1. Az üzemi területünkön végzett összes munkára a Idegen cégek munkatársainak szóló munka- és környezetvédelmi illetve üzemi rendészeti tájékoztató -ban közöltek érvényesek. A megbízottnak teljesítenie kell az üzemi rendészet utasításait. 2. A megbízottnak gondoskodnia kell arról, hogy a szerz déses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges összes fontos adatról és körülményr l, valamint szolgáltatásának általunk tervezett felhasználásáról idejében tudomást szerezzen. A megbízottnak meg kell vizsgálnia az összes átadott anyag helyességét, valamint meg kell vizsgálnia a helyi adottságokat és adott esetben harmadik fél által elvégzett el zetes munkálatokat. Mindenfajta aggályát és azok indoklását haladéktalanul, írásban közölnie kell és egyezségre kell jutnia velünk a munkálatok folytatásáról. A megbízott garantálja, hogy szolgáltatása alkalmas az el írásszer, biztonságos és gazdaságos, a tervezettnek megfelel felhasználásra, és hogy megfelel a tudomány és technika jelenlegi állásának. Szolgáltatásának végzése során a megbízott betartja az összes vonatkozó szabványt, törvényt és jogszabályt, különösen a vonatkozó környezetvédelmi, veszélyes anyagokról és termékekr l szóló és balesetmegel zési el írásokat, valamint az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályokat és a mi gyári normáinkat. A megbízottnak felvilágosítást kell adnia az összes szükséges hatósági engedélyr l és jelentési kötelezettségr l. 3. Az elvárható mértékben kérhetjük a megbízottól a szolgáltatás módosítását. A megbízottnak megfelel határid n belül végre kell hajtania a módosításokat. Ennek hatásait, különösen a többletköltségeket illetve költségcsökkenést, kivitelezési határid ket a felek kölcsönös egyetértésben szabályozzák. Amennyiben megfelel id n belül nem jön létre egyezség, méltányos mérlegelést követ en mi döntünk. 4. A megbízott köteles javaslatot tenni az általa szükségesnek vagy célszer nek ítélt módosításokra. Miután ezekhez írásban hozzájárultunk, végre is hajtja ezeket a módosításokat. Amennyiben a módosítás költségnövekedést vagy költségcsökkenést és/vagy határid -túllépést eredményez, a megbízott módosítási javaslatával egyidej leg vagy módosítási igényünk kézhezvételét követ en haladéktalanul köteles erre felhívni a figyelmünket és köteles megfelel kiegészít ajánlatot tenni. Ebben az esetben a módosítás csak akkor tekintend kötelez érvénnyel elfogadottnak, ha a szerz felek írásos kiegészít megállapodást kötöttek a többletköltség megfizetésér l, a költségcsökkenés figyelembe vételér l, 04/2012 5/1. oldal

2 valamint az ütemtervr l. Amennyiben megfelel id n belül nem jön létre egyezség, méltányos mérlegelést követ en mi döntünk. 5. Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek a megbízott távollétében helyette árut vagy szolgáltatást átvenni. Mindazonáltal írásos átvételi elismervény esetén sem felelünk az ilyen áruszállítás vagy szolgáltatás teljességéért és helyességéért. Az rzéssel járó valamennyi kockázatot a megbízott viseli. 6. A megbízott dokumentálja a megbízás teljesítése során elvégzett vizsgálatokat és azok eredményeit, úgy hogy ezeket egyértelm en hozzá kell tudni rendelni az adott szolgáltatásokhoz. Amennyiben a megállapodás nem tartalmaz hosszabb meg rzési id t, a dokumentációt az átvételt l számított legalább öt évig meg kell rizni és kérésünkre rendelkezésünkre kell bocsátani. III. Határid k / Késedelem A megállapodásban rögzített határid k kötelez érvény ek. A kivitelezési id vagy határid betartása szempontjából a szerz désben rögzített áru vagy szolgáltatás általunk vagy egy általunk megnevezett kedvezményezett által történt kézhezvétele vagy átvétele mértékadó. Amennyiben a megbízott számára látható, hogy szolgáltatását késedelmesen tudja csak elvégezni, ezt a késedelem okának és várható id tartamának megadásával haladéktalanul írásban jeleznie kell. A megbízott csak akkor hivatkozhat neki fel nem róható okokra, ha jelentési kötelezettségének eleget tett. Késedelem esetén jogunkban áll kötbért követelni a megbízottól. Ennek mértéke minden egyes megkezdett késedelmes munkanapra a rendelési összérték 0,2 százaléka, de legfeljebb összesen 5 százaléka. A kötbér kikötése vagy érvényesítése a késedelemmel kapcsolatban bennünket megillet törvényes igényeket nem érinti. A megfizetett kötbér a kártérítési igénybe beszámítandó. A kötbér a végzett szolgáltatás megfizetéséig érvényesíthet. IV. Foglalkoztatott személyzet / Alvállalkozók 1. A megbízott csak olyan dolgozókat foglalkoztathat, akik után teljesíti az adózási és társadalombiztosítási el írásokat. A megbízott csak akkor foglalkoztathat munkavállalásiengedély-köteles külföldi munkavállalókat, ha azok az saját dolgozói és rendelkeznek az elvégzend szolgáltatások helyére és idejére érvényes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel. Ezeket az igazolásokat kérésre be kell mutatni. 2. Szerz déses kötelezettségeinek teljesítésére a megbízott nem foglalkoztathat olyan személyeket, akiket mi foglalkoztatunk vagy az elmúlt 18 hónapban foglalkoztattunk. Nem foglalkoztathat továbbá olyan személyeket, akiket harmadik fél a törvényi el írások figyelmen kívül hagyásával engedett át neki. 3. Bármikor kiutasíthatjuk a megbízott dolgozóit vagy segít it üzemünk területér l vagy megtilthatjuk nekik a belépést, ha azt biztonsági megfontolásokból, különösen az érintett személy magatartása alapján helyesnek tartjuk. A megbízottnak saját költségére helyettesítenie kell az érintett személyt. 4. A megbízott csak a mi el zetes írásos hozzájárulásunkkal bízhat meg alvállalkozót. 5. A megbízott els felszólításra mentesít minket minden olyan igénnyel szemben, amellyel harmadik fél (ide értve a hatósági szerveket is) azért lép fel velünk szemben, mert a megbízott nem teljesítette a jelen IV. pont rendelkezéseit. V. Min ségirányítás A megbízottnak folyamatosan felügyelnie kell szolgáltatásának min ségét. Kívánságunkra köteles egy velünk egyeztetend szabvány szerinti min ségbiztosítási rendszert kiépíteni és fenntartani. VI. Átvétel 1. A megbízott a rábízott munka befejeztével jelzi az átadáskész állapotot és átadja a szerz dés tárgyához kapcsolódó összes dokumentumot. Az átvételre kész állapotot jelz nyilatkozat kézhezvételét l számított megfelel id n belül megtartjuk az átvételt. Amennyiben a megbízott szolgáltatásainak ellen rzéséhez a megbízás tárgyát képez berendezés vagy hasonló eszköz tesztelési célra történ átvételére van szükség (egyedi teszt, integrációs teszt), az átvételre csak a tesztelés sikeres lezárását követ en kerül sor. 04/2012 5/2. oldal

3 2. Kivételes esetekben részleges átvételre is sor kerülhet, ha a megbízott szolgáltatásának m szaki ellen rzésére megbízás teljesítésének folytatása következtében már nem lenne lehet ség. 3. Az átvételre formáját tekintve közös helyszíni találkozó keretében kerül sor. Az átvétel folyamatáról és eredményér l jegyz könyv készül, amelyet mindkét félnek alá kell írnia. Az átvételb l mindenféle fikció ki van zárva. 4. Amennyiben az adott egyedi esetre más megállapodás nem születik, az átvételi eljárás a mi irányelveinket követi. 5. A biztonsági hiányosságok mindig feljogosítanak minket az átvétel megtagadására. A nem nekünk felróható okból megismételt átvétel által a megbízottnak és nekünk okozott többletköltségeket a megbízott viseli. 6. Azon szolgáltatások esetében, amelyek a kivitelezés kés bbi szakaszaiban már nem vizsgálhatók és ellen rizhet k, a megbízottnak idejében és írásban kell kérnie a vizsgálatot. Amennyiben ezt elmulasztja, kérésre viselnie kell az ellen rzés lehet vé tételéhez szükséges intézkedések költségeit. A német polgári törvénykönyv 641a szakasza erre az esetre nem alkalmazandó. VII. Árak / Fizetési feltételek 1. Amennyiben az elszámolás alapja nem kialkudott óradíj, a megállapodásban rögzített árak fix árak. Amennyiben a szerz felek másban nem állapodnak meg, a fizetésre 14 napon belül 3% skontóval, a következ hónap 25. napjáig 2% skontóval, 90 napon belül levonás nélkül kerül sor. A határid számítása a szerz désben szerepl szolgáltatás elvégezésével illetve átvételével és a szabályszer en kiállított, ellen rizhet számla kézhezvételével kezd dik. A fizetési határid számítása id el tt elvégzett szolgáltatások átvétele esetén azonban legkorábban a megállapodásban rögzített kivitelezési határid vel kezd dik. A fizet eszközt (pl. csekk vagy váltó) mi választhatjuk meg; a számlákat a rezsimunkalapokkal, anyaglistákkal, kontírozással, a lerakodási hely és a megbízott sorszámának megadásával, másolat nélkül kell benyújtani. 2. A szerz dés szerinti díjjal az összes járulékos szolgáltatás meg van fizetve. 3. A megbízott velünk szembeni követeléseit harmadik félre engedményezheti vagy harmadik féllel behajtathatja. 4. Ha és amennyiben a megbízottnak nem vitatott követelése vagy joger s igénye van velünk szemben, ezeket beszámíthatja a mi igényeinkbe vagy élhet visszatartási jogával. A megbízott követeléseibe mi is beszámíthatjuk az AktG 15. szerinti kapcsolt vállalataink megbízottal szembeni követeléseit. Jogunkban áll továbbá követeléseinket a megbízott AktG 15. szerinti kapcsolt vállalatainkkal szembeni követeléseibe beszámítani. VIII. Jótállás / Ráfordítások megtérítése / Határid 1. Amennyiben az alábbi feltételek másként nem rendelkeznek, hibás szolgáltatás esetén igényeink a törvényi el írásokhoz igazodnak. Az üzembiztonság veszélyeztetése, szokatlanul nagy kár esetén vagy ügyfeleinknek történ szállítási képességünk fenntartására az utólagos javítást a megbízott tájékoztatását követ en mi magunk is elvégezhetjük vagy harmadik féllel elvégeztethetjük. Az ezzel összefüggésben felmerült költségeket a megbízott viseli. A hibás teljesítés miatt keletkezett közvetett vagy közvetlen károkért és ráfordításokért a megbízott felel. Szintén meg kell téríteni a szokásos mértéket meghaladó átvételi vizsgálat ráfordításait, amennyiben legalább a szolgáltatás egyes részeinek hibáit elismerik. Ez a kapott szolgáltatásnak az üzleti folyamat kés bbi részében történ teljes vagy részleges ellen rzésére is érvényes. Amennyiben a megbízott harmadik fél közrem ködését veszi igénybe a szolgáltatás elvégzésében, azért ugyanúgy felel, mint saját segít inek munkájáért. 2. Amennyiben a jogszabályok kötelez érvénnyel mást nem írnak el, a megbízott a szerz dés szerinti teljesítés szállítása illetve átvétele után 36 hónapig felel az el forduló hibákért. Építményekkel és telkekkel összefügg szolgáltatások esetén a megbízott az átvételt követ en 60 hónapig felel a hibákért, nyomó víz elleni szigetelési munkálatok és tet fedés esetén pedig az átvételt l számított 10 évig. A jótállási határid 04/2012 5/3. oldal

4 utólagos munkálatok esetén azzal az id vel meghosszabbodik, amely alatt a szolgáltatás nem volt szerz désszer en elvégzett állapotban. Az utólagos munkálatokra ugyanazok a határid k érvényesek. Villamos berendezések esetén a megbízott ezen kívül öt éves id tartamra biztosítja, hogy a rendszer kialakítása alkalmas és elegend a szerz désben rögzített felhasználási célra (m ködési garancia). IX. Rendelkezésre bocsátás Az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok, alkatrészek, tartályok, különleges csomagolás, szerszámok, mér eszközök és hasonlók a mi tulajdonunkban maradnak. A rendelkezésre bocsátott dolgok csak el zetes írásos hozzájárulásunkkal sokszorosíthatók. A sokszorosított példányok el állításukkal a mi tulajdonunkba kerülnek. A rendelkezésre bocsátott dolgokkal összefüggésben a megbízottat semmilyen visszatartási jog nem illeti meg. A rendelkezésre bocsátott dolgok és azok sokszorosított példányai el zetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem tehet k hozzáférhet vé harmadik fél számára (alvállalkozók számára sem) és nem használhatók a szerz désben rögzített l eltér célra. X. Szoftver Amennyiben a szolgáltatásnak nem standardizált szoftver is része, a megbízott kijelenti, hogy a szerz désben rögzített szolgáltatás elvégzése illetve átvétele után 5 évig hajlandó a szoftvert megfelel költségtérítés mellett a mi el irányzataink alapján módosítani/javítani. Amennyiben a szoftvert el szállító szállította, megfelel en kötelezni kell erre. XI. Vis maior / Tartós akadályoztatás 1. A munkabeszüntetés, zavargások, hatósági intézkedések és egyéb el re nem látható és elháríthatatlan események a zavar idejére és hatásuk mértékéig a megbízottat és minket is felmentenek a teljesítési kötelezettség alól. Az érintett félnek haladéktalanul és alaposan tájékoztatnia kell a másik szerz felet, és minden t le elvárhatót meg kell tennie az efféle események hatásainak korlátozására. Az érintett félnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a másik szerz felet a zavar végér l. 2. Amennyiben valamelyik szerz fél tartósan akadályoztatva van szolgáltatásának elvégzésében, fizetéseit beszünteti, vele szemben cs deljárás indul vagy a cs deljárás megindítását vagyon hiányában vagy hasonló eljárás megindítása miatt elutasítják, a másik szerz fél a még nem teljesített rész vonatkozásában elállhat a szerz dést l. Amennyiben a megbízottat bármelyik fenti esemény érinti, minden t le telhet támogatást megad annak érdekében, hogy a szolgáltatást vagy mi magunk elvégezhessük vagy harmadik fél elvégezhesse, ide értve a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges ipari oltalmi jogok ágazatban szokásos feltételekkel történ engedélyezését is. XII. Titoktartás / Információk 1. A megbízott az általunk neki átadott vagy egyéb módon tudomására jutott információkat rajzok, dokumentumok, ismeretek, minták, gyártási eszközök, modellek, adathordozók stb. titokban tartja és el zetes írásos hozzájárulásunk nélkül harmadik fél számára (alvállalkozók számára sem) nem teszi hozzáférhet vé és a szerz désben rögzített l eltér célra nem használja fel. Ez a sokszorosított példányokra is érvényes. Ez a kötelezettség nem érvényes azokra az információkra, amelyekkel a megbízott a tudomásul vétel id pontjában jogosan, titoktartási kötelezettség nélkül már rendelkezett vagy azt követ en jogosan, titoktartási kötelezettség nélkül jutottak tudomására, valamint nem érvényes azokra az információkra, amelyek bármelyik szerz fél szerz désszegése nélkül általánosan ismertek vagy azzá válnak, vagy amelyek más célú felhasználására a megbízott írásos engedélyt kapott. A megbízott el zetes írásos hozzájárulásunk nélkül nem reklámozhatja magát a hozzánk f üzleti kapcsolattal. Az általunk rendelkezésre bocsátott információk tulajdonjogát és minden egyéb jogát (pl. szerz i jogát) fenntartjuk. A rendelkezésre bocsátott dolgok csak el zetes írásos hozzájárulásunkkal sokszorosíthatók. A sokszorosított példányok el állításukkal a mi tulajdonunkba kerülnek. A megbízott és köztünk ezennel elfogadottnak tekintend, hogy a megbízott meg rzi számunkra a sokszorosított példányokat. A megbízott köteles a rendelkezésére bocsátott anyagokat és tárgyakat, valamint ezek sokszorosított példányait saját költségén gondosan rizni, gondozni, biztosítani és kérésünkre nekünk bármikor kiadni illetve megsemmisíteni. Ezekkel a dolgokkal összefüggésben a megbízottat semmilyen visszatartási jog nem illeti meg. A teljes kör visszaadást illetve megsemmisítést írásban kell igazolni. 04/2012 5/4. oldal

5 2. Jelen XII. pontban foglalt kötelezettségek megsértése esetén az elkövetés minden egyes alkalmával azonnal legfeljebb euró kötbért kell fizetni. A megbízott bírósággal állapíttathatja meg a kötbér mértékének megfelel voltát. A megfizetett kötbér a kártérítési igénybe beszámítandó. XIII. Biztosítás 1. Tekintettel a megbízás végrehajtásával összefügg személyi, dologi és vagyoni kárért viselt felel sségre a megbízottnak megfelel alapú és megfelel mérték biztosítási védelemr l kell gondoskodnia, és ezt kérésre igazolnia kell. 2. A megbízott felel sségét biztosítások kötése nem korlátozza. XIV. Felmondás 1. A szerz dés egészét vagy egy részét a többi törvényes felmondási vagy elállási jog fenntartása mellett bármikor felmondhatjuk. 2. Az 1. pont szerinti felmondás esetén csak az addig elvégzett, önmagában lezárt és igazolt teljesítést kell megfizetni, amennyiben azok számunkra értékesíthet k. Kártérítési igényeinket ez nem érinti. XV. Általános rendelkezések 1. Az áruszállítás és a szolgáltatás teljesítési helye az általunk közölt rendeltetési hely. 2. A szerz déses jogviszonyra a kollíziós jog és a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) kivételével a magyar jog érvényes. A bírói illetékesség helye más kizárólagos bírói illetékesség meghatározásának fenntartása mellett Budapest. 3. Valamely rendelkezés esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. 4. A szállító már most hozzájárul ahhoz, hogy az érvényes el írásoknak megfelel en személyes adatokat tároljunk és az üzleti eseményekkel összefüggésben feldolgozzunk. Az általános beszerzési feltételeket elfogadom: Schaeffler Magyarország Ipari Kft. Szállító 04/2012 5/5. oldal

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015)

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ATLASZ ELECTRONIC - Feltétel ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ELECTRONIC 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/97 ATLASZ ELECTRONIC

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben