Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva"

Átírás

1 Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alkalmazhatóság 1.1. Ezek a szabályok akkor érvényesek, ha írásban, szóban vagy más módon beépítik azokat egy szerződésbe, a FIATA-modell (A Szállítmányozó Szövetségek Nemzetközi Föderációja) szabályaira történő hivatkozással Az ilyen jellegű hivatkozások megtétele során a szerződő felek elfogadják, hogy ezek a szabályok felülbírálják a szerződés minden további feltételeit, amelyek összeütközésben állnak ezekkel a szabályokkal, kivéve akkor, ha ezek növelik a szállítmányozó felelősségét vagy kötelezettségeit. 2. Meghatározások 2.1. Szállítmányozási szolgáltatások: minden olyan szolgáltatás, amely bármilyen módon kapcsolatban áll az áruk szállításával, összegyűjtésével, tárolásával, kezelésével, csomagolásával vagy elosztásával, valamint az ezekkel kapcsolatos kiegészítő és tanácsadó szolgáltatások, ide számítva többek között, de nem kizárólag a vám- és pénzügyeket, az áruk hivatalos célokból történő eredetigazolását, biztosítás megkötését az árukra, valamint az árukkal kapcsolatos fizetések vagy dokumentumok beszedését vagy beszerzését Szállítmányozó: az a személy, aki szállítmányozási szolgáltatási szerződést köt egy ügyféllel Fuvarozó: minden olyan személy, aki az áruk fuvarozását ténylegesen végrehajtja a saját szállítóeszközével (végrehajtó fuvarozó) és minden olyan személy, aki fuvarozási felelősséget visel az ilyen jellegű felelősség kifejezett vagy hallgatólagos vállalásának következményeként (szerződő fuvarozó) Ügyfél: minden olyan személy, aki a fuvarozóval megkötött fuvarozási szolgáltatási szerződés alapján vagy ilyen jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységeinek eredményeként jogokkal rendelkezik vagy felelősséget visel Áruk: minden olyan tulajdon, többek között élő állatok, valamint konténerek, raklapok vagy más hasonló, szállított vagy csomagolt árucikkek, amelyekről nem a szállítmányozó gondoskodik SDR: a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott különleges lehívási jog Kötelező jog: minden olyan kötelező jog, amelynek rendelkezéseitől a szerződés kikötéseiben nem lehet eltérni az ügyfél hátrányára Írásban: ez lehet távirat, telex, telefax, vagy bármilyen elektronikus formátumú feljegyzés Értéktárgyak: arany- és ezüstrúd, érmék, pénz, forgatható értékpapírok, drágakövek, ékszerek, régiségek, festmények, műalkotások és más hasonló tulajdonok. 1

2 2.10. Veszélyes áruk: olyan áruk, amelyeket hivatalosan veszélyessé nyilvánítottak, valamint olyan áruk, amelyek veszélyesek, gyúlékonyak, radioaktívak vagy ártalmasak, illetve azzá válhatnak. 3. Biztosítás A szállítmányozó kizárólag az ügyfél kifejezett írásbeli utasításai alapján köthet biztosítást. Minden megkötött biztosításra a kockázatot vállaló biztosítótársaság vagy aláírók által kibocsátott kötvények szokásos kivételei és feltételei vonatkoznak. Hacsak a felek írásban másként nem állapodnak meg, a szállítmányozó nem köteles külön biztosítást kötni minden egyes szállítmányra, viszont bejelentheti azokat a fuvarozó által fenntartott bármely nyílt vagy általános biztosítási kötvényére. 4. Akadályok Ha a szállítmányozó szolgáltatásait bármikor bármilyen akadály vagy kockázat ténylegesen vagy feltételezhető módon érinti (ide számítva az áruk állapotát), amely akadályok vagy kockázatok nem a szállítmányozó hibájából vagy hanyagságából fakadnak és amelyeket nem lehet elkerülni ésszerű erőfeszítéssel, a szállítmányozó megszakíthatja az áruknak a vonatkozó szerződés alapján történő fuvarozását, és ha ez ésszerű módon lehetséges, az ügyfél rendelkezésére bocsáthatja az árukat vagy azoknak egy részét egy olyan helyen, amelyet a szállítmányozó biztonságosnak és alkalmasnak tekint, ami után az árukat kézbesítettnek kell tekinteni, és a szállítmányozónak a szóban forgó árukkal kapcsolatos felelőssége ekkor megszűnik.a fuvarozót mindenképpen megilleti a szerződésben elfogadott díjazás, és az ügyfél köteles megfizetni a fentiekben említett körülményekből fakadó minden esetleges további költséget. 5. A szállítás módja és útvonala A szállítmányozó az ügyfél utasításainak megfelelően hajtja végre szolgáltatásait, megállapodás szerint. Ha az utasítások pontatlanok vagy hiányosak, vagy ha nem felelnek meg a szerződésnek, a szállítmányozó az ügyfél kockázatára és költségére úgy cselekedhet, amint ezt megfelelőnek tartja. Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a szállítmányozó az ügyfél értesítése nélkül gondoskodhat az áruk szállításáról a fedélzeten vagy a fedélzet alatt, és kiválaszthatja vagy megváltoztathatja a szállítóeszközt, az útvonalat, valamint az áruk kezelése, rakodása, tárolása és szállítása során követendő eljárást. II. RÉSZ A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 6. A szállítmányozó kötelezettségei ( kivéve megbízóként) 2

3 6.1. A kötelezettségek alapja A szállítmányozó gondoskodási kötelezettsége A szállítmányozó felelősséggel tartozik, ha nem jár el kellő gondossággal és nem hoz ésszerű intézkedéseket a szállítmányozási szolgáltatások végrehajtása során, és ebben az esetben, a 8. cikknek megfelelően, köteles kártérítést fizetni az ügyfélnek az árukban bekövetkezett veszteségekért és károkért, valamint a gondoskodási kötelességeinek megszegéséből fakadóan bekövetkezett közvetlen pénzügyi veszteségekért Nincs felelősség harmadik felekért A szállítmányozó nem tartozik felelősséggel harmadik felek cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, ilyen harmadik felek lehetnek többek között, de nem kizárólag: fuvarozók, raktári dolgozók, rakodómunkások, kikötői hatóságok és más szállítmányozók, kivéve akkor, ha nem járt el kellő gondossággal az említett harmadik felek kiválasztása, eligazítása vagy felügyelete során. 7. A szállítmányozó kötelezettségei Megbízóként 7.1. A szállítmányozó kötelezettségei fuvarozóként A szállítmányozót nemcsak akkor terheli felelősség megrendelőként, amikor ténylegesen saját maga hajtja végre a fuvarozást saját szállítóeszközeivel (végrehajtó fuvarozó), hanem akkor is, ha saját szállítási dokumentumainak kibocsátásával vagy más módon kifejezetten vagy hallgatólagosan magára vállalja a fuvarozó felelősségét (szerződéskötő fuvarozó). A szállítmányozó azonban nem tekinthető felelősnek fuvarozóként, ha az ügyfél kézhez vett egy olyan szállítási dokumentumot, amelyet nem a szállítmányozó bocsátott ki, és ésszerű időn belül nem tartotta fenn azt, hogy ennek ellenére is a szállítmányozó viseli a felelősségét fuvarozóként A szállítmányozó felelőssége megrendelőként más szolgáltatásokért Az áruk szállításán kívül más szolgáltatások tekintetében, ide tartozik többek között, de nem kizárólag az áruk tárolása, kezelése, csomagolása és elosztása, valamint az ezekkel kapcsolatos járulékos szolgáltatások, a szállítmányozó felelősséggel tartozik megrendelőként: 1. ha az ilyen jellegű szolgáltatásokat önmaga hajtja végre saját létesítményeinek vagy alkalmazottainak igénybevételével, vagy 2. ha kifejezetten vagy hallgatólagosan magára vállalta a felelősséget megrendelőként A szállítmányozó felelősségének alapjai megrendelőként 3

4 A szállítmányozó megrendelőként, a 8. cikk értelmében, felelősséggel tartozik azoknak a harmadik feleknek a cselekedeteiért és mulasztásaiért, akiket ő vett igénybe a szállítási vagy más szolgáltatási szerződések végrehajtására, ugyanolyan módon, mintha ezeket a cselekményeket vagy mulasztásokat önmaga követné el, jogait és kötelességeit az érintett szállítási módozatra vagy szolgáltatásra vonatkozó törvények rendelkezései, továbbá azok az egyéb feltételek határozzák meg, amelyekről a felek kifejezetten megállapodnak, illetve kifejezett megállapodás hiányában az ilyen jellegű szállítási módozatra vagy szolgáltatásra vonatkozó szokásos feltételek az irányadók. 8. Kizárások, a felelősség felmérése és pénzügyi korlátai 8.1. Kizárások A szállítmányozó semmiképpen sem felelős a következőkért: 1Értéktárgyak vagy veszélyes áruk, kivéve akkor, ha erről nyilatkoznak a szállítmányozónak a szerződés megkötésekor. 2. A késlekedésből fakadó veszteségek, kivéve akkor, ha erről írásban kifejezetten megállapodnak. 3. Közvetett vagy másodlagos veszteségek, ide számítva többek között, de nem kizárólag a profit vagy a piacok elvesztését A kártérítés felmérése Az áruk értékét az aktuális árutőzsdei ár alapján, vagy ha ilyen jellegű ár nem létezik, akkor az aktuális piaci ár alapján, vagy ha nem létezik árutőzsdei vagy aktuális piaci ár, akkor az azonos jellegű és minőségű áruk szokásos árára történő hivatkozással kell meghatározni Pénzügyi korlátozások Az árukban bekövetkezett veszteségek vagy sérülések A 7.3. cikk rendelkezései ellenére a szállítmányozó nem felelős és nem válhat felelőssé az árukban bekövetkezett veszteségekért vagy sérülésekért az elveszett vagy megsérült áruk bruttó tömegére meghatározott kilogrammonkénti 2 SDR egyenértéket meghaladó mértékben, kivéve akkor, ha ennél nagyobb összeget fizet egy olyan személy, akiért a szállítmányozó felelősséggel tartozik. Ha az árukat a kézbesítés meghatározott időpontja utáni kilencven egymást követő napon belül nem kézbesítik, akkor ellentétes értelmű bizonyítékok hiányában az igényjogosult az árukat elveszettnek tekintheti A felelősség korlátozása késlekedés esetén Ha a szállítmányozó felelősséggel tartozik a késlekedésből fakadó veszteségekért, akkor ez a felelősség akkora összegre korlátozódik, amely nem haladja meg az azzal a szolgáltatással kapcsolatos díjazás mértékét, amelyből a késlekedés fakad Más jellegű veszteségek 4

5 A 7.3. cikk rendelkezései ellenére a szállítmányozónak a és pontban említett jellegű veszteségekért viselt felelőssége nem haladhatja meg a SDR teljes összeget az egyes események tekintetében, kivéve akkor, ha ennél nagyobb összeget fizet egy olyan személy, akiért a szállítmányozó felelősséggel tartozik. 9. Értesítés 9.1. Amennyiben az áruk átvételére jogosult személy az áruk átvételekor nem ad át a szállítmányozónak egy írásbeli értesítést az árukban bekövetkezett veszteségekről vagy károkról, amelyben meghatározza az említett veszteségek vagy károk általános jellegét, akkor az átadás annak prima facie bizonyítéka, hogy az áruk kézbesítése a megfelelő módon és a feltételek szerint megtörténtamennyiben a veszteségek vagy károk nem nyilvánvalóak, akkor ugyanez a prima facie hatály érvényes, ha nem adnak át írásbeli értesítést az azt a napot követő hat egymás utáni napon belül, amikor átadták az árukat az azok átvételére jogosult személynek Minden egyéb veszteség és kár tekintetében az ügyfél a szállítmányozóval szembeni kárigényeit, amelyek az ügyfél számára nyújtott, vagy a szállítmányozó által elvállalt bármilyen szolgáltatás tekintetében felmerülnek, írásban nyújtja be és erről az attól a naptól számított 14 napon belül értesíti a szállítmányozót, amikor az ügyfél tudomást szerez vagy tudomást szerezhet bármi olyan eseményről vagy történésről, amely a feltételezések szerint a szóban forgó kárigényt megalapozza.minden olyan kárigényt, amelyet nem nyújtanak be és amelyről nem küldenek értesítést a fentiek szerint, úgy kell tekinteni, mint amelyről lemondtak és amelyet teljes mértékben kizártak, kivéve akkor, ha az ügyfél be tudja bizonyítani, hogy lehetetlen volt teljesíteni ezt a határidőt, és hogy azonnal benyújtotta a kárigényt, mihelyt ezt ésszerű módon meg tudta tenni. 10. Időkorlát Hacsak a felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, a szállítmányozó mentesül az ezen szabályokban szereplő minden felelősség alól, ha nem nyújtanak be keresetet ellene az áruk kézbesítését, a kézbesítés esedékes dátumát, vagy azt a napot követő kilenc hónapon belül, amikor a kézbesítés elmaradása feljogosítaná a címzettet arra, hogy az árukat elveszettnek tekintse. Az árukban bekövetkezett károkon kívüli veszteségek tekintetében a kilenc hónapos időtartamot attól kezdve kell számítani, amikor a szállítmányozó a kárigényt megalapozó mulasztást elkövette. 11. Alkalmazhatóság jogellenes károkozás elleni jogi lépések során A szállítmányozó ellen benyújtott összes kárigényre ezek a szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a kárigényt szerződés vagy jogellenes károkozás alapozza-e meg. 12. Az alkalmazottak és más személyek felelőssége 5

6 Ezeket a szabályokat kell alkalmazni, amikor kárigényt nyújtanak be egy olyan alkalmazott, ügynök vagy más személy ellen, akit a szállítmányozó a szolgáltatás végrehajtására igénybe vett (a független vállalkozókat is ide számítva), függetlenül attól, hogy a kárigényt szerződés vagy jogellenes károkozás alapozza-e meg, és a szállítmányozó, valamint az ilyen jellegű alkalmazottak, ügynökök és más személyek együttes felelőssége nem haladhatja meg az érintett szolgáltatásra vonatkozó korlátot, amelyről a szállítmányozó és az ügyfél kifejezetten megállapodott, vagy amelyet ezek a szabályok meghatároznak. III. RÉSZAZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE 13. Előre nem látható körülmények Amennyiben a szállítmányozó előre nem látható körülmények esetén mindent megtesz az ügyfél érdekében, a külön költségeket és díjakat az ügyfélnek kell viselnie. 14. Nincs beszámítás Minden esedékes pénzösszeget meg kell fizetni minden levonás vagy halogatás nélkül, amelyek kárigények, viszontkeresetek vagy ellentételezések kapcsán felmerülnek. 15. Általános zálogjog A szállítmányozó a vonatkozó törvény által megengedett mértékben általános zálogjoggal rendelkezik az áruk és az azokkal kapcsolatos dokumentumok felett azokért az összegekért, amelyekkel az ügyfél bármely adott időpontban a szállítmányozónak tartozik, ide számítva a tárolási díjakat és azok beszedésének költségeit is, és érvényt szerezhet ennek a zálogjognak az általa megfelelőnek tartott ésszerű módon. 16. Tájékoztatás Amikor az ügyfél átadja a szállítmányozónak az árukért viselt felelősséget, az összes adat pontosságát garantáltnak kell tekinteni az áruk általános természetével, azok megjelölésével, számával, súlyával, térfogatával és mennyiségével, és ha alkalmazható, akkor az áruk veszélyességével kapcsolatban, amint azt az ügyfél átadja vagy az ő nevében átadják. 17. A mentesítés kötelezettsége A mentesítés általános kötelezettsége 6

7 A szállítmányozó felelősségének a II. részben meghatározott mértéke kivételével az ügyfél mentesíti a szállítmányozót a szállítmányozási szolgáltatások során felmerülő minden felelősség alól A mentesítés kötelezettsége közös hajókár tekintetében Az ügyfél mentesíti a szállítmányozót a közös hajókárokkal kapcsolatos minden kárigény alól, amelyet ellene benyújthatnak, és gondoskodik azokról a biztosítékokról, amelyeket a szállítmányozó ezzel kapcsolatban megkövetelhet. 18. Az ügyfél felelőssége Az ügyfél felelősséget vállal a szállítmányozó felé minden olyan veszteségért, kárért, költségért, kiadásért és hivatalos díjért, amelyek annak következtében merülnek fel, hogy az ügyfél pontatlan vagy hiányos információkat vagy utasításokat adott, vagy ha annak következményei, ahogyan az ügyfél vagy az ő nevében eljáró személy az árukat átadta a szállítmányozónak vagy egy másik személynek, aki felé a szállítmányozó felelőssé válhat, halált, személyi sérülést, anyagi kárt, környezeti kárt vagy más jellegű veszteséget idéznek elő. IV. RÉSZVITÁS KÉRDÉSEK ÉS KÖTELEZŐ JOG 19. Joghatóság és kötelező jog Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a szállítmányozóval szemben csak abban az országban lehet jogi lépéseket kezdeményezni, ahol a szállítmányozó székhelye található, és a székhely szerinti ország törvényei szerint kell az ítéletet meghozni. 20. Kötelező jog Ezek a szabályok csak olyan mértékben érvényesek, amennyiben nem ellentétesek a nemzetközi egyezmények kötelező érvényű rendelkezéseivel vagy a szállítmányozó szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti törvényekkel. V. RÉSZ NYILATKOZAT Az alábbi cég hivatalos képviseletében kijelentem, hogy az előzőekben ismertetett, írásban rendelkezésünkre bocsátott, a Panalpina Magyarország Kft. által adoptált FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services - FIATA Általános Szállítmányozási Feltételek a nemzetközi gyakorlatban - című dokumentum tartalmát megismertük, tudomásul vettük és teljes körű alkalmazásra elfogadjuk (mindenkori aktuális formában elérhető: ) A FIATA Általános Szállítmányozási Feltételek a 7

8 Panalpina Magyarország Kft. által végzett valamennyi szállítmányozási tevékenységre irányadó, különös figyelemmel a szerződő felek felelősségéri formáira és a kártérítési igényeik elbírálására. Cégnév: Székhely/ Cím: Adószám: Cég képviselője: Beosztás:. Aláírás:. Bélyegző helye:.. Dátum:.. 8

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁS 2015 évi alvállalkozási feltételek

ÁRUFUVAROZÁS 2015 évi alvállalkozási feltételek 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1 E Feltételek alkalmazásában: A Társaság a P&O Ferrymasters Limited-et és a P&O Ferrymasters Holdings Csoportba tartozó bármely más társaságot jelent. a Feltételek a Társaság itt kinyomtatott

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK viszonteladói tevékenységre A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szolgáltatások 3 Az Önök közreműködése 4 Díjak 5 Titoktartás 6 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 7 Adatvédelem 8 Felelősségkorlátozás 9 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata

A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata A Cash Flow Bróker Alkusz Kft. Online Biztosításközvetítési Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzat az Alkusz online biztosításközvetítési tevékenységére vonatkozik. Fogalmak A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben