Kodolányi János Fıiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Fıiskola"

Átírás

1 Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006

2 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története Sós Péter János dr.: 1. Kommunikáció és politika (meglévı tárgy aktualizálása, fejlesztése) 2. Kommunikáció és politika (a fenti tárgy angolul) 3. On-line és multimédia 4. Internetes kommunikáció alapjai (angolul) 5. Adatbázisok professzionális használata (fejlesztés) 6. On-line reklám (fejlesztés) 7. PR kampány tervezése (Bologna) 8. Reklámeszközök (Bologna) 9. Tárgyalás és prezentációs eszközök (Bologna) 10. Válságkommunikáció (Bologna) 11. Public Affairs (Bologna) 12. Kommunikációs kutatások (Bologna) 13. A kommunikáció pszichológiája 14. Direkt marketing és ügyfélkapcsolatok (Bologna) b) Szakhoz vagy oktatott tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb publikációk felsorolása Dér Csilla Ilona dr.: 1. Dér Csilla Ilona: Értelmezek, azaz azonosítok? Az értelmezıs szerkezeten belüli grammatikai viszonyról. In: Magyar Nyelv 97: Dér Csilla Ilona: Diskurzusszervezıdés és grammatikalizáció. In: Nyelvtudományi Közlemények 102: Dér Csilla Ilona: Az internetes fórumok résztvevıinek nyelvhasználatáról. In: Bartha Magdolna (szerk.): Nyelv társadalom nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, Dér Csilla Ilona: A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. In: Klaudy Kinga Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus elıadásai. Miskolc, április 7 9. MANYE Miskolci Egyetem, Pécs Miskolc, 2/2. kötet Házas Nikoletta dr.: 1. "Az óriásplakát mint konceptuális mővészeti mőfaj (A konceptuális hagyomány újjáéledése a kortárs magyar fotográfiában)", Új mővészet, 2003 augusztus, o. 2. Mit gyártanak a médiagyárban?, Echo, 2004, július, Változó mővészetfogalom (kortárs frankofon mővészetelmélet) c. kötet, Kijárat Kiadó, Budapest, Hınyi Ede: 1. Az ékes ragozás pusztulása (2002) In: Éltetı anyanyelvünk 2. A földrajzi nevek írásáról (2005) In: Korjelzı változások megoldandó írásmódok Mucsi Ferenc dr.: 1. A 100 éves Népszava. Bp. Táncsics Kiadó, 274 o.( mini ) 2. Ady, Vészi József és a Budapesti Napló. In: Akarom, tisztán lássatok! Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. Bp. Akadémiai Kiadó o. 3. Die ersten Jahrzehnte der Arbeiterpresse in Un garn. In: Arbeiterbewegung in Österreich und Ungarn bis Wien, Europa Verlag o. 4. Die Bewertung der Sozialdemokratie und des bürgerlichen Radikalismus in ungarischen Geschichtsschreibung In: The Soviet System and Historiography Bp. Institut of History of the Hung. Academie of Sciences o. 1

3 Rétfalvi Györgyi: 1. Platón és Szókratész viszonya a szóbeliség-írásbeliség szemszögébıl, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa, Kép és szöveg viszonya a hypermédiában, Szabadpart, május. 3. Cyberpunk and the Postmodern from the Horizon of Popular Culture, FreesideEurope, 2005 április, 4. A kiberpunk megjelenési formái, szöveg, film, zene hypermediális mővészet, Bástya 2, szerk.: Bakonyi István László Zsolt, Vörösmarty T. és KJF, Székesfehérvár, 2005, Wacha Imre: 1. Wacha Imre: Az elhangzó beszéd szövegfonetikai eszközeinek rendszere és összefüggései. NyK (Németül: System und Zusammenhänge der textphonetischen Ausdrucksmittel. ALH Wacha Imre: A korszerő retorika alapjai I-II. Szemimpex Kiadó, I. 299 lap, II. 325 lap. 3. Wacha Imre: A szöveg és hangzása (Cikkek, tanulmányok a beszédrıl). Kodolányi János Fıiskola, pp 4. Elekfi László Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Mondatfonetika kitekintéssel a szövegfonetikára. Szemimpex Kiadó Bp. É.n. [2003] 453 lap. 5. Wacha Imre: A retorika kompetenciái. In: A régi és az új retorika. A retorika a társadalomban társadalom a retorikában konferencia elıadásai. Szerk. A. Jászó Anna és L. Aczél Petra. Közreadja az ELTE Tanárképzı Fıiskolai Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Trezor Kiadó, Budapest, Wacha Imre: Az elektronikus tömegtájékoztató eszközök és a nyelvhasználat. In: A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus elıadásainak válogatott győjteménye. Szerk.: Bartha Magdolna, Stephanides Éva. Kodolányi János Fıiskola, Interneten: Wisinger István: 1. Sajtóvilág a hatalomváltás évében MÚOSZ Évkönyv Omni Média Lap és Könyvkiadó. 2. A televízió háborúba megy. Fejezetek az elektronikus újságírás és a társadalmi konfliktusok párhuzamos történetébıl. Amerika: a McCarthy korszak, a koreai és vietnami háború. Magyar Média sz. 3. Ki az elsı áldozat? Esettanulmány a választásokat megelızı televíziós viták hátterérıl. 168 óra április A közszolgálat mítosza. Kísérlet a magyar elektronikus médiapiac közszolgálati funkcióinak tisztázására. Médiafüzetek 1.sz. Bp. ENAMIKE Kihelyezett gyakorlat. Lehet-e televíziós újságírót képezni? Médiafüzetek 2. sz. Bp. ENAMIKE Kutatási projektek a) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Házas Nikoletta dr.: Részvétel a Narratívák a kultúrában kutatócsoport tevékenységében a Pécsi Tudományegyetemmel együttmőködésben b) Más szervezettel együtt végzett kutatás Wacha Imre: Retorikai Lexikon ELTE BTK c) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Wisinger István: A televízió háborúba megy. Fejezetek az elektronikus újságírás és a társadalmi konfliktusok történetébıl. /Színház és Filmmővészeti Egyetem-Doktori Iskola-DLA program / 2

4 d) Egyéb Házas Nikoletta dr: Vizuális kultúra kutatásban való részvétel és együttmőködés a Finn Jyuveskulen egyetem Hungarológia sz6akával valamint a PTE Irodalomtudományi doktori programjával Wacha Imre: Elıtanulmányok írása a Kiejtési kézikönyvhöz Az eddig megjelent tudományos résztanulmányok összefoglalása egyetlen kötetbe 3. Publikációk Bakonyi (Kovács) István dr.: Önálló kötet Titokkeresı irodalom. Felsımagyarország Kiadó, Miskolc 2. Takács Imre (kismonográfia), Balassi Kiadó, Bp- 3. Bástya antológia (szerkesztés) 4-5. Vörösmarty Társaság, Kodolányi János Fıiskola, Szfvár 1. Kányádi Sándor istenképe. Vár/1., Székesfehérvár. 2. Ferdinandy György: A pourtales-i kastély lakói. Árgus/3. Szfvár 3. Pék Pál indulása. Pannon Tükör/3. Zalaegerszeg 4. Jótékony kaszabolás (Takács Imrérıl), Maktár/8. Bp 5. Jótékony kaszabolás. Hitel/8. Bp 6. A kertész álma. Interjú Cs. Varga Istvánnal. VÁRhely/1. Sopron 7. Újra próza. Takács Imrérıl. Spanyolnátha, nyár (online), Miskolc 8. Egy maradandó karácsonyi vers. Gérecz Attiláról. Vár/3. Szfvár Benczédy József dr.: Önálló kötet 2006 Sajtónyelv, a MUOSZ Sajtókönyvtára Bp, Szintetikus és analitikus szerkesztési formák a mai magyar sajtóban (In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára) ELTE A beszélt nyelv és a norma (In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában) Bp., Eötvös József: Kazinczy Ferenc (In: 22 híres beszéd) Bp, Deák Ferenc: A lelkiismereti szabadságról (In: 22 híres beszéd) Bp, Bernát István dr.: 1. B.Bernát István: Széljegyzetek egy tankönyvhöz, Szabadpart, sz. Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Darai Lajos Mihály: Filozófia (távokt.jegyz.) Székesfehérvár, 2006 Dér Csilla Ilona dr.: 1. Dér Csilla Ilona: A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció. In: Klaudy Kinga Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus elıadásai. Miskolc, április 7 9. MANYE Miskolci Egyetem, Pécs Miskolc, 2/2. kötet Dér Csilla Ilona: Diskurzusszervezıdés és grammatikalizáció. In: Nyelvtudományi Közlemények 102: Házas Nikoletta dr.: 1. A láthatón innen, a láthatón túl könyvkritika Tatai Erzsébet Neokonceptuális mővészet Magyarországon címő könyvérıl, Magyar Mőhely, 2006/tél Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Harmattan Kiadó, szerkesztıbizottsági tagság, sorozatszerkesztés 3

5 Hınyi Ede: 1. A fıiskolai hallgatók anyanyelvi készségének szintje (In: Bástya antológia Vörösmarty Társ. és KSF, Szfvár, 2006.) Nagy Ildikó: 1. Közszereplık viselkedéskultúrája 2. Nemzeti Felnıttképzési Intézet Rendezvényszervezés a képzéshez 3. Raab Kiadó Szónoklatok nagykönyve EU áll. testvér kiadó Rétfalvi Györgyi: Önálló kötet Szabadpart folyóirat 27., 28. és as számok fıszerkesztése 2. FreesideEurope 2. és 3. számok fıszerkesztése Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás fıszerkesztı: Szabadpart folyóirat 2. fıszerkesztı: FreesideEurope folyóirat Sós Péter János dr.: Önálló kötet dr. Sós Péter János: Magyar exodus (Gondolat Kiadó, Budapest, második, bıvített kiadás, 2006.) Wacha Imre: 1. Wacha Imre: Szép szóval igazat. In: A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk. Vass László. JGYF Kiadó, Szeged, Wacha Imre: Einstandol. Édes Anyanyelvünk, XXVIII/ / Wacha Imre: Beszédpallérozás. Élet és Tudomány 61. évf. 16. szám, Diákoldal CII-CIII 4. Wacha Imre: Cs. Szabó László: Alkalom. A szöveg rejtett üzenete. Szövegelemzés. In: Magiszter. Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata. Magister Kiadó, Csíkszereda Tél, III. évf. 4. sz Wacha Imre: Adalékok a kiejtési kézikönyv történetéhez. In: II, Kiejtési konferencia október 22Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova series XXXIII. Sectio linguistica hungarica. Red. Zimányi Árpád, Eger, Wacha Imre: Tették, ami kellˇ In: Mester és tanítvány. Konzervatív pedagógiai folyóirat november, sz Wacha Imre: A tetten ért költı. Édes Anyanyelvünk, XXVIII/3:3, június 8. Wacha Imre: Dudás Gyula Róbert beszédének elemzése. In szerk. A. Jászó Anna Aczél Petra: A régi új retorika A prózaritmus és a szónoki beszéd. 2006, Wacha Imre: Nem csak nyelvmővelés. In Váci polgár december, 12. évf. 12. sz Wacha Imre: József Attila Téli éjszakájának egy komplex képérıl. In. Édes Anyanyelvünk XXVIII. 5. sz. 4. lap dec. 11. Wacha Imre: Magyar szakos tanárok továbbképzése Kolozsvárott. In Édes Anyanyelvünk XXVIII. 5. sz. 15. lap dec 12. Wacha Imre: Az én hazám. In: Az én hazám. Szerk. Perjés Klára. Budapest, Magyar Rádió, Wisinger István: 1. Pikó András Wisinger István Zöldi László: Általános médiaismeret. Fıiskolai tankönyv. Televíziós fejezet. Dialóg Campus K.Bp-Pécs p. 2. A demokrácia házırzıi avagy egy film /Good Night, and Good Luck- rendezte George Clooney/, amelyet minden újságírónak látnia kell. / A múlt nekünk dolgozik. Recenzió Kolosi Péter : Recenzió A kereskedelmi televíziózás Magyarországon címő szakkönyvrıl Digitális lesz az egész világ. Recenzió a Digitális mősorszórás alapjai és A digitális televíziózás címő kötetekrıl

6 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia elıadásai: Benczédy József dr.: A közszolgálati rádió és a köznyelv II. magyar kiejtési konferencia - Eger, november Dér Csilla Ilona dr.: 1. Diskurzusjelölık funkcionális szóosztály? Budapest Uráli Mőhely 5. SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, január 11. (nemzetközi konferencia) 2. Blog, gender és nyelv magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata; XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllı SZIE SZTK, április Alkalmazott szövegnyelvészet szekció 3. Ki/mi a feminista? sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevıinek körében; A nı és a nıi(es)ség sztereotípiái ( Nyelv, ideológia, média 2. ), Szeged, SZTE BTK, szeptember Markó Alexandra társszerzıvel: A magyar diskurzusjelölık szupraszegmentális jelöltsége; Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Fıiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Fıiskola Budapesti Intézete, október Házas Nikoletta dr.: 1. "Amikor a transzgresszió köz-hellyé válik: a kép és az írás a diszciplínák átmeneteiben" francia nyelven. Párizs, 1997 nov. a "Nyelv, Tudomány, Szimptóma" címő konferencián a Párizsi Magyar Intézetben. 2. Szójátékok és biciklikerekek: humor és irónia Marcel Duchamp életmővében" (francia nyelven) Pécs, 2000"écRIRE" Nemzetközi frankofon konferencia,, Megjelent, 2001, Pécs 3. A mozgás reprezentációja Duchamp Anemic Cinema c. mővében. (angol nyelven) Pécs, november, "Reprezentáció" címő, a PTE Filozófia Tanszéke által szervezett angol nyelvő nemzetközi konferencián. 4. A konceptuális mő kihívása: Duchamp esete (angol nyelven) Budapest, szeptember, Nemzetközi konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Mővészettörténeti kutatóintézetében 5. A tapintásba ütközı tekintet: az áttetszıség metafora minimalista értelmezése Pécsett, PTE, október, Minimalizmus konferencián 6. A totális mő kísérlete Nagy József mozgásszínházában, Budapest, május, Trafo/ELTE Esztétika Tanszék: Határátlépések 7. A magyar neoavantgárd indiszkrét bája címő elıadás francia nyelven Párizs, 2006, december, Magyar Intézet, Temps, espaces, langages: la Hongrie á la croisée des disciplines címő konferencián Mucsi Ferenc dr.: Reformkor. Út a polgári-nemzeti átalakuláshoz (orosz nyelven) XII. Hungarológiai Nyári Egyetem, Szombathely, július 27. Rétfalvi Györgyi: A vizuális kommunikáció helye a mai magyar felsıoktatásban Reklám Hét Székesfehérvár okt 12. Rosta Péter: A vizuális kommunikáció helye a mai magyar felsıoktatásban Reklám Hét, Székesfehérvár, okt. 12. Sós Péter János dr.: 1. On-line reklám és alkalmazása KJF konferencia, Székesfehérvár 2. A professzionális és nem-professzionális kommunikáció határmesgyéjén Magyar Kommunikációtudományi Társaság éves közgyőlése és konferenciája Budapest, MTA, január 20. Wacha Imre: 1. Szép szóval igazat Magyar Nyelvtudományi Társaságban nov Az írott és a beszélt nyelv. In: A barlangrajztól az internetig. Magyar ismeretterjesztı sorozat 12/5. Duna Tévé nov

7 3. Kiejtési babonák az elektronikus tömegtájékoztatásban és a beszédoktatásban Sajtónyelv médianyelv II. Eger, ápr. 8 Eszterházy Károly Fıiskola, Kommunikáció tanszék Magyar Szemiotikai Társaság 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Bakonyi (Kovács) István dr.: 1. Vörösmarty Társaság (elnök) 2. Németh László Társaság (vezetıségi tag) Benczédy József dr.: 1. MTA Magyar Bizottság (tag) 2. Nyelvtudományi Társaság (választmányi tag) 3. Anyanyelvápolók Szövetsége (elnökségi tag) 4. Édes Anyanyelvünk c. folyóirat (szerkesztıbizottsági tag) 5. Magyar Rádió (nyelvi bizottság tagja Bernát István dr.: 1. Polányi Mihály Fil. Társaság (tag) 2. Magyar Kommunikációtudományi Társ. (tag) Dér Csilla Ilona dr.: 1. Magyar Nyelvtudományi Társaság (rendes tag) Hınyi Ede: 1. MTA Magyar Nyelvi Bizottság (állandó meghívott) 2. Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társ. (örökös tag) 3. Magyar Nyelvtudományi Társaság Földrajzinév-biz. (tag alapító tag) Mucsi Ferenc dr.: 1. Magyar Történelmi Társulat ( az igazgatóválasztmány tagja) 2. International Conference of Labour and Social History, Linz, Ausztria (Alapító tag, 1964) Nagy Ildikó: 1. Magyar Protokollosok Országos Egyesülete (alelnök) 2. Magyar Kommunikációs Társaság (tag) 3. Nemzetközi Protokoll Szövetség (OICP) Spanyolország (tag) Rétfalvi Györgyi: 1. ITOK (KJF ITOK vezetı) 2. EADIM instructors network (ember) Rosta Péter: 1. MAOE Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete (tag) Sós Péter János dr.: 1. PR ügynökségek Szakmai Kollégiuma (tag) 2. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (tag) 3. Magyar Újságírók Országos Szövetsége ( ) (tag, szakosztály-vezetıségi tag) 4. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztık Egyesülete ( ) (elnökségi tag) 5. Magazine Publishers of America ( ) (Magyarországi megbízott képviselı) Varga László: 1. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2. Magyar Film és Tv-mővészek Szövetsége 3. Televíziós Mővészek Társasága 6

8 Wacha Imre: 1. Magyar Nyelvtudományi Társaság 8tag) 2. Kazinczy-díj bizottság kuratóriuma (kuratóriumi tag) 3. Aranka György Nyelvmővelı Társaság, Kolozsvár. (tag) Wisinger István: 1. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2. Magyar Film- és Tévémővészek Szövetsége b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Sós Péter János dr.: 1. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium / Budapest Fıváros Önkormányzata Kapcsolat jellege: Csepeli szennyvíztisztító EU-beruházás PR-kommunikációja közbeszerzési pályázat bíráló bizottsági tagság Tevékenység rövid leírása: Szakértıi részvétel a közbeszerzési pályázat bíráló bizottságában Varga László: 1. Magyar Televízió Kapcsolat jellege: tanácsadás Tevékenység rövid leírása: regionális mősorok készítése 2. Bp XV. ker Önkormányzat Kapcsolat jellege: médiatanácsadás Tevékenység rövid leírása: helyi tévé mősorkészítés 3. Televíziózásért Budapestért Alapítvány Kapcsolat jellege: kuratóriumi tag Wacha Imre: 1. A Romániai Magyar pedagógusok Szövetsége, a Georgius Aranka Társaság, a Bolyai Nyári Akadémia Kapcsolat jellege: Közös rendezvényük: július Tevékenység rövid leírása: Két elıadás tartása A szövegek mögöttes világa és és Szövegszerkezet és szöveghangzás összefüggései címmel. 2. Kolozsvári Rádió Magyar szekció Kapcsolat jellege: Tanácsadás, konzultáció július 22 Tevékenység rövid leírása: Konzultáció a kolozsvári rádió magyar adásainak munkatársaival 3. Karinczy-díj kuratóriuma OM. Kapcsolat jellege: Bíráló bizottsági tagság a pedagógusjelöltek, a z általános iskolások és a középiskolások országos Kazinczy-versenyén márc.31 ápr 2, ápr.12 4, ápr Kazinczy-díj kuratóriuma OM. Sújhelyi Kossuth Gimnázium Kapcsolat jellege: Bíráló bizottsági tagság a középiskolások országos Édes Anyanyelvünkversenyén 006. okt Georgius Aranka Nyelvmővelú Társaság. Kolozsvár Kapcsolat jellege: Bíráló bizottsági tagság a középiskolások országos kiejtési és nyelvhasználati versenyén Wisinger István: 1. Magyar Televízió Kapcsolat jellege: Örökös Tagok Társaságának kuratóriuma,tag 2. MÚOSZ Kapcsolat jellege: Németh Gyula díj kuratóriuma, tag 7

9 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Beniczky Péterné: Olvasásismeret, olvasáskutatás, olvasásszociológia Cseke Henrietta: Civilizációtörténet Dávidné Horváth Enikı: 1. A civilizációk tárgyi környezete 1. (Építészettörténet) PP tananyagfejlesztés 2. A civilizációk tárgyi környezte 2. (Magyar népi tárgykultúra) PP tananyagfejlesztés 3. Kulturális antropológia PP tananyagfejlesztés 4. Máv.szerv. szakmai gyak. 1,2,3 részvétel a tantárgyi portfólió kidolgozásában 5. Tematikák elkészítése, késıbbiekben okatatandó tárgyakhoz: Mővészetek kulturális vonatkotásai, Tárgyi és környezetkultúra, A világban kisebbségben élı népcsoportok sajátos kulturális helyzetei A kulturális tevékenység jogi és intézményi környezete címő tantárgy kidolgozása. A mővelıdésszervezık szakmai gyakorlatának kidolgozása Haász Erzsébet: A kulturális tevékenység jogi és intézményi környezete címő tantárgy kidolgozása. A mővelıdésszervezık szakmai gyakorlatának kidolgozása Kass László: Rekreáció specializáció kidolgozása Koroknay Károly: 1. Szervezetfejlesztés 2. Filmtörténet Mits Péter: Menedzsment a klasszikus zenében, a magyar beat-rockzene a 80-as évekig Mócz Dóra: 1. Szociálpedagógia 2. Történelem 3. Tanári master 4. Tananyagfejlesztés 5. Andragógia társadalmi funkciói 6. Andragógia rendszere 7. Adragógiatörténet Rechnitzer János: mőgyőjtés és a mőgyőjtık szociológiai elemzése Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: 1. Andragógia BA (tanszékvezetıként) 2. Kommunikáció BA (orsz. biz. társelnök) Szilasi Tamás: Mővelıdési vállalkozások gazdálkodása, finanszírozása, erıforrás gazdálkodása, Nonprofit szervezetek gazdálkodása Ujváry Gábor dr. habil: A civilizációtörténeti szöveggyőjtemény összeállításában való részvétel Virág Rita: Könyvtárismeret és könyvhasználati ismeret címő szemináriumi óra kidolgozása 2006/2007-es tanév elsı félévére (Beniczky Péternével és Gáspár Anikóval) 8

10 b) Szakhoz vagy oktatott tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb publikációk felsorolása Csurgai Horváth József: 1. Csurgai Horváth József: Szocializáció a székesfehérvári egyesületekben a polgárosodás korában. In: Végsı szavak. A kaposvári erkölcsfilozófiai és - nevelési konferencia elıadásai. Kaposvár, p. 2. Csurgai Horváth József: Székesfehérvár városképi alakulása a dualizmus korában. In. Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Laczkó Dezsı Múzeum. Veszprém, p. 3. Csurgai Horváth József: Havranek József, Székesfehérvár polgármestere ( ). In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Laczkó Dezsı Múzeum. Veszprém, p. 4. Székesfehérvár és Fejér megye egyesületei (kézirat) Mits Gergely: 1. Free mind trió 2. Birta trió 3. Birta life 4. UNITED Mócz Dóra: 1. Mócz Dóra: Andragógia és mobilitás in. Budapest Fórum konferenciakötet Mócz Dóra: EFQM modell alapján történı önértékelés a Kodolányi János Fıiskolán CD Dunaújvárosi Fıiskola, Dunaújváros, Mócz Dóra: Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra In. Pedagógusmesterség, Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, megjelenés alatt 4. Mócz Dóra: A permanens mővelıdés szerepe az egyén mobilitásában a Közép-Dunántúli régióban In. Durkó Mátyás emlékkonferencia tanulmánykötete Debrecen, 2006 megjelenés alatt Rechnitzer János: Rechnitzer János (2002) (Mő)győjteni, de hogyan? Régió Art Kiadó, Gyır Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: Európai mővelıdéstörténet szöveggyőjtemény - társszerzı Ujváry Gábor dr. habil: 1. A tudós Magyarország Bécsben. In: Császár és király Katalógus (Szerk. és a kiállítást rendezte: Fazekas István és Ujváry Gábor) (Collegium Hungaricum, Bécs Bp ) 2. Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel. A berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum története ( ) In: Újrakezdések krónikája. Magyar német diplomáciai kapcsolatok (Szerk. Ujváry Gábor és Prıhle Gergely) (Corvina, Bp ) 3. Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században (Szerk. Vonyó József) (Magyar Történelmi Társulat Pro Pannonia, Bp. Pécs, 2003.) 4. A politikus Hóman Bálint. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára (Szerk. Ormos Mária) (Bp. Osiris, 2003.) Várkonyi Attila: Népszabadság, Mentıöv cikksorozat 2. Kutatási projektek a) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: EU-i civilizációtörténet szöveggyőjtemény Szilasi Tamás: A Fıiskolában kialakított munkacsoportban, a fenti témák feldolgozása b) Más szervezettel együtt végzett kutatás Csurgai Horváth József: Székesfehérvár és Fejér megye egyesületei ACTA 9

11 Koroknay Károly: Kommunikáció-elmélet MKTT Mócz Dóra: 1. Munkaerı-piaci kompetenciák kutatása 2. Marketing Iroda 3. Pedagógiai Intézet Rechnitzer János: Unirégió, osztrák-magyar határ menti felsıoktatási együttmőködés, MTA RKK Nyugatmagyarországi Tudományos Intézete Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: MTA-VEAB Neveléstörténeti Bizottság Szilasi Tamás: A Széchenyi Fıiskolával kialakított együttmőködés keretei között a kultúra gazdaságtana téma feldolgozása Ujváry Gábor dr. habil: Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány OszK Történeti Interjúk Tára c) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Csurgai Horváth József: Székesfehérvár urbanizációja a dualizmus korában Krizsánné Deák Judit dr.: PhD-doktori kutatási téma: A 18. század magyar irodalomtörténete Erkölcsi nevelés, laicizálódó értelmiségkép a században. Faludi Ferenc és a kor boldogságfilozófiája Mócz Dóra: Az andragógia és az egyén kapcsolata a éves korosztály vonatkozásában d) Egyéb Cseke Henrietta: Saját kutatások asszíriológia témakörben: - Kölcsönügyletek Babilóniában a Kr.e. 7. század végén - Gazdasági szövegek Kisir-Assur, az assuri Assur-templom ráolvasó papjának Kr.e. 7. századi archívumából Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: Felsıoktatás pedagógiája 3. Publikációk Csurgai Horváth József: 1. Fejér megye. In: A vidék forradalma, II. köt. Szerk.: Szakolczai Attila. Bp., pp. 2. A fehérvári szılıhegy. Egy városi szılıkultúra átalakulása. In: ACTA Tanulmányok II/1. köt. Székesfehérvár, pp. Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Csurgai Horváth József Kovács Eleonóra: ACTA Tanulmányok II/1. köt. Székesfehérvár, pp. Mits Gergely: Önálló kötet lemez- Romhányi trió: Passion and purity Mits Péter: Önálló kötet Mits Péter:A magyar beat-rock zene a 60-as évektıl a 80-as évek elejéig 10

12 Mócz Dóra: 1. Mócz Dóra: EFQM modell alapján történı önértékelés a Kodolányi János Fıiskolán CD Dunaújvárosi Fıiskola, Dunaújváros, Mócz Dóra: Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra In. Pedagógusmesterség, Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, megjelenés alatt 3. Mócz Dóra: A permanens mővelıdés szerepe az egyén mobilitásában a Közép-Dunántúli régióban In. Durkó Mátyás emlékkonferencia tanulmánykötete Debrecen, 2006 megjelenés alatt Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Oktatás-tudomány tanulmánykötet (szerk.) Kodolányi János Fıiskola VEAB, 2006 Rechnitzer János: Önálló kötet (szerk. Lengyel Imre) Kihívások és válaszok. A magyar építıipari vállalkozások lehetıségei az Európai Uniós csatlakozás utáni idıszakban. Szerk. Lengyel Imre, Rechnitzer János. Novadat Kiadó, Gyır Smahó Melinda: Regional Characreristics of Human resources in Hungary During the Transition. Discussion Papers, Center for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pécs, o. 1. Mit hoz az egyetemi reform? Regionális-tudományi szakemberképzés Magyarországon. Falu Város Régió, sz o. 2. Az Európai Unió regionális és városfejlesztési politikájának újabb jellemzıi. In. Kihívások és válaszok. A magyar építıipari vállalkozások lehetıségei az Európai Uniós csatlakozás utáni idıszakban. Szerk. Lengyel Imre, Rechnitzer János. Novadat Kiadó, Gyır o. 3. A gazdaság térbeli sőrősödésének pontjai. In. Tanulmányok Magyarország versenyképességérıl. Szerk. Vértes András, Viszt Erzsébet. Új Mandátum Kiadó. Budapest, o. 4. A közép és délkelet-európai térség az európai regionális politikában. In. Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon. Szerk. Baranyi Béla, Nagy János. Debreceni Egyetem Agrár Centrum, MTA RKK. Debrecen, o. Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Tér és Társadalom fıszerkesztı 2. A Falu szerk. biz tag 3. Comitatus szerk. biz tag, megszőnt Ujváry Gábor dr. habil: Önálló kötet év FIDESZ. Kis médiatükör (Füzetek a Polgári Magyarországért 1. köt.) (Összeáll. és szerk. a PMA eredettörténeti kutatócsoportja, vezetı: Ujváry Gábor) (Polgári Magyarországért Alapítvány, Bp ) 1. A magyar kulturális külpolitika a 20. században = Debreceni Disputa, 2006/ Carl Heinrich Becker feljegyzése május júniusi magyarországi látogatásáról [Forrásközlés] = Lymbus. Magyarságtudományi közlemények (Fıszerk. Ujváry Gábor) (Balassi Bálint Intézet Magyar Országos Levéltár Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Országos Széchényi Könyvtár, Bp ) 3. A magyar történelem nyomában Bécsben. Auf den Spuren ungarischer Geschichte in Wien In: Magyar emlékek turisztikai értékei Ausztriában (Burgenland és Bécs). Touristische Werte ungarischer Denkmäler in Österreich (Burgenland und Wien) (Szerk. Wiktora Antal) (Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztı Egyesület, Szombathely, 2006.) Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Lymbus. Magyarságtudományi közlemények (Fıszerk. Ujváry Gábor) (Bp. Balassi Bálint Intézet Magyar Országos Levéltár Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Országos Széchényi Könyvtár, 2006.) 2. Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie (Hrsg. Zsolt K. Lengyel) (szerkesztıbizottsági tag) Várkonyi Attila: Szerkesztés, szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás Mővészetek Palotája, Kulturális Bizottság (Vezérigazgatói tanácsadó) 2. Mővészetek Palotája, Ifjúsági- és Könnyőzenei rendezvények 3. Mits Péter: A Magyar beat és rock zene története a nyolcvanas évekig (2007) 11

13 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia elıadásai: Cseke Henrietta: 1. Kölcsönügyletek Ur városában az i.e. 7. század végén 2. A magyar történelem vázlata és a soknemzetiségő Magyarország keretei Csurgai Horváth József: 1. Székesfehérvár a forradalom városa. Emlékülés az évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére. Fejér megyei Önkormányzat. Székesfehérvár, október Székesfehérvárott. Mert egy nép azt mondta: Elég volt. címmel rendezett tudományos tanácskozás. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, október Amirıl a narratívák nem szólnak: 56 lokális folyamatai. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi és lokális narratívái. Kodolányi János Fıiskola MTA Veszprémi Területi Bizottsága Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténetírás Alapítvány. Székesfehérvár, november 15. Mits Péter: Durkó Mátyás konferencia-debrecen Mócz Dóra: 1. EFQM modell alapján történı önértékelés a Kodolányi János Fıiskolán 2. A permanens mővelıdés szerepe az egyén mobilitásában a Közép-Dunántúli Régióban Rechnitzer János: 1. A Közép- és Délkelet-európai térség az európai regionális politikában. 2. A Duna az európai és a magyar regionális politikában 3. A magyar városhálózat és az európai integráció. Szabó Dániel: A szabad improvizáció belsı törvényszerőségei Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: 1. Transferring Knowledge between Industry and Higher Education, Minıség és felelısség, egy minıségi értékelés tapasztalatai 2. Budapest Fórum 3 I. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia (Osztrák-Magyar Monarchia oktatásügye térben és idıben) - A felsıoktatás pedagógia módszertana elıtt álló kihívások Ujváry Gábor dr. habil: 1. A magyar kulturális és tudománypolitika története Bécs magyar vonatkozású turisztikai értékei 3. Bécs és Magyarország történeti kapcsolatai 4. Das ungarische Wien 5. Die ungarische Auslandskulturpolitik im 20. Jahrhundert 6. A (nagy)német tudomány és a magyarság: a Berlini Egyetem Magyar Intézetének helye a német tudományos életben ( ) 7. Auf den Spuren ungarischer Geschichte in Wien 8. Gerevich Tibor, a tudós kultúrpolitikus Várkonyi Attila: 1. Tematikus TV csatornák sport tv, sportadások Elıadás - UPC 2. Mővészetek Palotája bemutatkozása Konferencia - Midem 3. Elektronikus programszerkesztés Elıadás - ELTE 12

14 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Csurgai Horváth József: 1. Magyar Numizmatikai Társulat (tag) 2. Alba Civitas Történeti Alapítvány (elnök) Dávidné Horváth Enikı: Magyar Történelmi Társulat (tag 2003-tól) Koroknay Károly: Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag) Mits Péter: Jazz-és könnyőzenei Mővészeti Egyesület (elnök) Mócz Dóra: 1. OKÉV (szakképzési szakértı oktatás, közmővelıdés szakterületeken) 2. Budapest Fórum Tudományos Park Egyesület (tag) 3. MELLearn Felsıoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért (intézményi képviselı) Rechnitzer János: 1. MTA Regionális Tudományos Bizottság (elnökelnök) 2. MTA IX. Osztály tanácskozás jogú tag (tag) Szabó Dániel: 1. Martyn Ferenc Mővészeti Alapítvány (kuratóriumi tag) 2. Magyar Jazz Szövetség (tiszteletbeli elnök) 3. Artisjus Szerzıi Jogvédı (egyesületi tag) 4. Magyar Zenészek és Táncmővészek Szakszervezete (egyesületi tag) 5. Fulbright Alumni Association (egyesületi tag) Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: 1. MTA-VEAB Neveléstörténeti Munkabizottság 2. MTA Köztestület 3. Közép- és Kelet-Európai Magánfıiskolák hálózat tagja Ujváry Gábor dr. habil: 1. MTA Mővelıdéstudományi Bizottság 2. Magyar UNESCO Bizottság 3. Magyar Rektori Konferencia, Bölcsészet. és Társadalomtudományi Bizottsága (alelnök) 4. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Várkonyi Attila: MUOSZ (tag) b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Koroknay Károly: 1. Contour Line Tanácsadó Iroda Kapcsolat jellege: Tanácsadás Tevékenység rövid leírása: Különbözı cégek felsıvezetıinek teljesítménynövelése érdekében Gestalt alapú coaching folyamatokat irányítok Mits Gergely: 1. Kadencia Bt. Kapcsolat jellege: Tulajd. Tevékenység rövid leírása: Mővészetoktatás 2. Budai Mővészképzı Zrt. Kapcsolat jellege: Társtulajdonos Tevékenység rövid leírása: Oktatásszervezés, rendezvényszervezés, marketing 3. Artetum Mobile Kht. Kapcsolat jellege: Társtulajdonos Tevékenység rövid leírása: Mővészetoktatás 13

15 Mits Péter: 1. Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Kapcsolat jellege: Közös projekt 2. Nádasdy Alapítvány Kapcsolat jellege: Közös projekt 3. KOGART Mővészeti Galéria Kapcsolat jellege: Közös projekt Szabó Dániel: 1. Word of Mouth Music Inc., New York Kapcsolat jellege: Közös projektek Tevékenység rövid leírása: Rendszeres együtt mőködés a new york-i menedzsment cég által foglalkoztatott világhírő gitáros, Kurt Rosenwinkel és a Szabó Dániel Trió között (lemez, koncertek, fesztiválok) 2. Martyn Ferenc Mővészeti Alapítvány Kapcsolat jellege: Tanácsadás kuratóriumi tagként Tevékenység rövid leírása: A Pécsi Ank Martyn Ferenc Mővészeti Szabadiskola szakmai, gazdasági és szervezési ügyeiben való aktív részvétel (2007 júniusáig igazgatóként is!) 3. Budapest Zongoraszalon Kapcsolat jellege: Hangszerbeszerzés/Értékesítés Tevékenység rövid leírása: A cég által forgalmazott elsıosztályú hangszerek értékesítésében való segítés, illetve a KJF Elıadómővészet Szakának mőködtetéséhez szükséges zongoraállomány feltöltése. Szabó Péter Dr. (Ph.D) h.c.: 1. Fejlesztési Pólus Szakértıi Munkacsoportjának Kapcsolat jellege: tag 2. Magyar Kommunikációs Tudományos Társaság Kapcsolat jellege: alapító tagja Szilasi Tamás: 1. Székesfehérvár Város Önkormányzata Kapcsolat jellege: Közbeszerzési pénzügyi tanácsadás Tevékenység rövid leírása: KB pályázat kiírás, döntés elıkészítés Várkonyi Attila: 1. FONESZ Kapcsolat jellege: Tanácsadás Tevékenység rövid leírása: Fogyatékos sport a magyar médiában 2. Mővészetek Palotája Kapcsolat jellege: Kulturális tanácsadás Tevékenység rövid leírása: Javaslatok a Mővészetek Palotája pozícionálására, programok szervezése fogyatékkal élıknek 3. Mővészetek Palotája Kapcsolat jellege: Programszerkesztés Tevékenység rövid leírása: Könnyőzenei és családi programok szerkesztése 14

16 Társadalomtudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Ablonczy Balázs: A történelem BA-szak tantárgyi leírásainak elkészítése: - Újkori magyar történelem I-II-III. - Jelenkori magyar történelem I-II-III. - Magyar külpolitika története 1918-ig - Válogatás a magyar külpolitika forrásaiból - Diplomataportrék - A magyar kultúra Franciaországban Bérces László dr.: Távokt. céljára készített Jogi alapismeretek c. tankönyv Darai Lajos Mihály dr.: 1. Részvétel a Szabad bölcsész szak Filozófia szakirány kidolgozásában és 18 tantárgyi tematika elkészítése 2. Filozófia c. távoktatási tananyag lektori feltételek szerinti átdolgozása, és a honlapi felületnek megfelelı átdolgozása, ellenırzés, a szükséges javítások elvégzése. 3. Ember, társadalom, emberiség c. tananyag és portfólió kidolgozása. 4. Politikai filozófia tematika és tananyag kidolgozása. Demeter Zsófia dr.: 1. Történelem BA szakfejlesztésben való részvétel tantárgyak tématerve 2. Tananyagfejlesztés: gazdaságtörténet (Lırinczné Bencze Edittel), diplomáciatörténet e-learning Dömény János dr.: Magyarország nemzetközi kapcsolatai és a külügyi apparátus Gresznáryk Pál dr.: Mikrodioplomácia, nemzetközi tárgyalások elmélete Juhász Jánosné dr.: Külkereskedelmi jog és fogyasztóvédelem Kiszelly Zoltán: Politológia szeminárium távoktatási anyag Koudela Pál: Társadalomtudományi kutatásmódszertan e-learninges tananyag Lırinczné Bencze Edit: 1. Történelem BA szak szakindítási dokumentációjának létrehozásában való közremőködés; a munka koordinálása. A szakindítási anyagban szereplı tantárgyleírások és tematikák kompetenciaalapú áttanulmányozása, szükséges korrekciók elvégzése, az esetleges tantárgyi átfedések kiküszöbölése. A szakindítási anyag II., III., és V. fejezetének elkészítése; 2. Nemzetközi tanulmányok BA távoktatási anyag kidolgozásának koordinálása; 3. Európai Unió és Szakdiplomácia szakirányú továbbképzési szakok kidolgozása; 4. Szabad Bölcsész szakok 50 kredites minor elkészítése; Lukács László dr.: Történelem szak (BA) indításához két tanegység tematikájának összeállítása: 1. Bevezetés a néprajztudományba 2. A magyar történeti néphagyomány. Nagyné dr. Rózsa Erzsébet: Összehasonlító civilizációs tanulmányok Náthon István dr.: 1. Nemzetközi szervezetek 2. Nemzetközi menedzsment 3. EU program- és projekt-menedzsment 4. Nemzetközi szervezetek (angolul); 15

17 5. Multilaterális diplomácia (angolul) 6. Nemzetközi szerzıdések elemzése (angolul) 7. Nemzetközi fejlesztési politika 8. Nemzetközi tanulmányok BA szak Pap András László: Alkotmányjog távoktatási anyag Romsics Gergely: Új- és jelenkori egyetemes történelem távoktatási anyag Siselina Ljubov: Magyarország és Közep Kelet Europai országok viszonyai. Sorosy Tamás dr.: 1. A fıiskola BA/BSc alapképzési szakok tantervei kidolgozásának, összehangolásának irányítása, a bölcsészettudományi tantervek kidolgozása. 2. Részvétel a Történelem BA alapképzési szak szakindítási anyag kidolgozásában Vizi László Tamás: 1. Szerkesztıként: Törökország EU-csaktlakozásának kérdıjelei 2. Jogi alapismeretek, Alkotmányjog, Köz- és magánjog 3. Lektorként: Gazdasági jog századi magyar történelem 5. Interkulturális kommunikáció 6. Tárgyalás-technikák 7. Történelem BA alapképzési szak tantárgyi struktúrájának, szakindítási dokumentációjának kidolgozása a hatályos MAB útmutató szerint. 8. Nemzetközi tanulmányok BA távoktatási anyag kidolgozásának koordinálása; 9. Európai Unió és Szakdiplomácia szakirányú továbbképzési szakok kidolgozása; 10. Szabad Bölcsész szakok 50 kredites minor elkészítése Wirthné Móricz Zsuzsanna: Projekt menedzsment az Európai Unióban Zachar Péter Krisztián: Történelem BA. szak tananyagainak elıkészítése, fejlesztése 1. Tananyagfejlesztés: Fejezetek a német-magyar kapcsolatok történetébıl (német nyelvő kurzus) 2. Tananyagfejlesztés: Új- és jelenkori egyetemes történelem (BA) 3. Tananyagfejlesztés: Kutatásmódszertan (BA) 4. OTKA pályázat Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban b) Szakhoz vagy oktatott tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb publikációk felsorolása Ablonczy Balázs: 1. A Klopacska hív Emlékezésformák Selmecbányára a két világháború között. In: Czoch Gábor- Fedinec Csilla (szerk.): Az emlékezet konstrukciói. Budapest, 2006, Teleki László Alapítvány, p. 2. A Református Élet hetilap és a budapesti reformátusság, In: Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten 1-2. Budapest, 2006, Argumentum p. 3. Kegyelmes úr napjai. Kísérlet Teleki Pál határidınaplójának elemzésére. Korall, 17. sz. (2004. szeptember) p. 4. -legendák. In: Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a XX. századi magyar történelemrıl Budapest, 2002, Osiris, p. Bérces László dr.: 1. Jogi alapismeretek c. tankönyv 2. Polgárjogi munkajogi alkotmányjogi ism. 16

18 Darai Lajos Mihály dr.: 1. Darai Lajos Mihály: Karl Popper. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, Darai Lajos Mihály: Ökopesszimizmus technooptimizmus és korunk globális problémái. Mővelıdési Minisztérium Társadalomtudományi és Kutatásszervezési Fıosztálya. Budapest, (Társszerzı dr. Görög Tibor) 3. Darai Lajos: Filozófia- és kultúrtörténeti szöveggyőjtemény I. GATE GTK. Gödöllı, o. (Társszerzı: dr. Farkas Géza) 4. Bevezetés a magyar vallástörténetbe. Honfoglalásunk elızményei. Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. (A 11. magyar ıstörténeti találkozó és 5. magyar történelmi iskola [Tapolca, 1996] elıadásai és iratai.) Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Budapest-Zürich Darai Lajos Mihály: A kanti gondolatok befogadási folyamata a magyar felvilágosodásban." In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében c. kötetben. Felsımagyarország Kiadó, Miskolc Darai Lajos Mihály: Búvárlat a kor ütıerében. Magyar és egyetemes tanulmányok. Kodolányi Füzetek 14. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, Darai Lajos: Hißmann Mihály a filozófia minden részének válogatott irodalmában vezérlı kalauz. Die Ungarische Aufklärung und der zeitgenössische Unterricht Ratio Educationis A magyar felvilágosodás és a kortárs oktatás Ratio educationis, Magyar Tudományos Akadémia Szent István Egyetem Magyar Felvilágosodás Kutatócsoport, Gödöllı Darai Lajos: Friedrich Hayek alkalmazott nevelésfilozófiája. Szabadpart Társadalomtudományi, Mővészeti és Irodalmi Online Folyóirat 16. szám. Társadalomtudományi rovat. Kodolányi János Fıiskola, "A koncepciós per gyökerei." Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár o. 10. "Magyar európai világszínvonal." Európaiság és Magyarság. Tanulmánykötet az azonos címő tudományos konferencia anyagai alapján április 28. Komárom. I. kötet. VEAB, Komárom o. 11. Darai Lajos Mihály: Egy tudomány egy történelem. A neolit forradalom népe. In: Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról. Oktatási segédkönyv. Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Zürich Budapest o. 12. Darai Lajos (társszerzı: Cser Ferenc): Ember Társadalom Emberiség KÖNYVTÁR, Demeter Zsófia dr.: 1. Lajoskomárom, a legelsı rendes falu. Emléklapok Lajoskomárom telepítésének kétszázadik évfordulójára. Lajoskomárom, pp. 2. A juhászat szerepe az enyingi uradalom gazdálkodásában ( ). Agrártörténeti Szemle XXXIX pp. 3. Átmeneti munkaformák az enyingi uradalom munkaszervezetében. Ethnographia, CVII pp. 4. Herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmának szántómővelése ( ). Agrártörténeti Szemle, XXXVIII pp. 5 Gazdaságtörténet e-learning tananyag Lıriczné Bencze Edittel 6. Változások herceg Batthyány Fülöp enyingi uradalmában ( ). Honismeret, XXXI. évfolyam. 2003/ The History and the Situation of Serb Minority in the East-Transdanubian Region. Alba Regia XXXII. Székesfehérvár, Férfidíszmagyar. Gyógyszerészettörténet, II. évf. 3. szám, augusztus Férfi és nıi szerepek a divat tükrében. Szabadpart szám Guóth Emil: 1. Szent István a keresztény király. Gödi Kolping Híradó. Göd, 2005/3. sz. 2. Nem csupán uralkodói jelvény a Szent Korona-tan és történelmünk évszázadai. Evangélikus Élet. Bp., aug Juhász Jánosné dr.: 1. Guide a nemzetközi ipari kooperációs szerzıdések megkötéséhez, Külgazdaság Jogi melléklet XXX. évf. 10. sz. Konjunktura- és Piackutató Intézet, Budapest 17

19 2. Az EGB keretében jóváhagyott Útmutató meghatározott objektum létrehozására társult felek közötti nemzetközi szerzıdések kidolgozásához Külgazdaság Jogi melléklet XXIV évf, Lapkiadó Vállalat, Budapest Koudela Pál: 1. Koudela Pál: Politikai diszkontinuitás versus társadalmi kontinuitás: a tanszemélyzet a század elején és a két világháború között Kassán. ARTT, Bp., Koudela Pál: (szerk., utószó, életrajzi adatok): Sziklay L: Egy kassai polgár emlékei. Kalligram Kiadó, Bp., Koudela Pál: A két világháború közötti Felvidék nagyvárosainak közép- és kispolgársága közötti határvonal. ARTT, Bp., Koudela Pál (2005): Szociológia Távoktatási Tananyag Nemzetközi Kapcsolatok szakos hallgatóknak 30. leckében. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár o. (Lektorálta: Tóth László) 5. Koudela Pál (2004): Az altruizmus fokozatai, különös tekintettel az altruizmusnak a társadalomszervezıdésben betöltött szerepére. In: szám. Társadalomtudományi Rovat. 6. Koudela Pál (2006). Kutatásmódszertan Távoktatási tananyag, Kodolányi János Fıiskola, (Lektorálta Tóth László) Lırinczné Bencze Edit: 1. Hagyományos békefenntartás az ENSZ-ben In.: Beszteri Béla -Vizi László Tamás (szerk.): Béketeremtés Békefenntartás c. tudományos konferencia konferenciakötete. KJF, Székesfehérvár, A legjelentısebb katolikus társadalmi egyesületek a székesfehérvári egyházmegyében a két világháború közötti idıszakban. In.: Csurgai Horváth József Demeter Zsófia Vizi László Tamás (szerk.): Laudatio et Salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, p Európaiság és nemzeti identitás. In.: Beszteri Béla (szerk.): Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban. II. kötet. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, p Történelemoktatásunk az Európai Unióban. In.: Beszteri Béla Vizi László Tamás (szerk.): Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, p Lukács László dr.: 1. A néprajzi látásmód az ezredfordulón. Székesfehérvár, Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében. Székesfehérvár, Édes szılı, tüzes bor. Budapest, Kossuth Lajos a magyar néphagyományban. Székesfehérvár, Duna kétparti települések Magyarországon 1920 elıtt. A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Szerk.: Frisnyák Sándor, Tóth József. Nyíregyháza-Pécs, Nagyné dr. Rózsa Erzsébet: 1. N. Rózsa Erzsébet: (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, Teleki László Alapítvány, Budapest, Atitudes of new EU member states towards the EMP: the case of Hungary, EuroMeSCo Paper 42 (September 2005), 3. N. Rózsa Erzsébet: A Bush-kormányzat Közel-Kelet-politikája, Külügyi Szemle, 2003/4.sz. 4. N. Rózsa Erzsébet: Hogyan látja az iszlám a kereszténységet, LIMES, 2003/ Európa régi-új régiója: a Mediterráneum, szerk. Póti Lászlóval közösen, Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, 1999, Budapest 6. PhD-disszertáció: A nukleáris fegyverek elterjedése: tanulságok és kilátások, SVKI Védelmi Tanulmányok No. 17., 1997 Náthon István dr.: 1. Náthon István: Az ENSZ és a bukott államok In: Államok és államkudarcok a globalizálódó világban, Teleki László Intézet, Külpolitikai Tanulmányok Központja, pp. 2. Náthon István: Quo vadis Nationes Unitae? In: Béketeremtés-békefenntartás (szerk:beszteri Béla-Vizi László Tamás), Székesfehérvár, Kodolányi János Fıiskola, o. Romsics Gergely: 1. Az Európai Unió: integrációs elméletek és a nemzeti szuverenitás in: Európai Uniós tanulmányok 1. köt. Szerk. Balogh András. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal TAS Kiadó,

20 2. Mőködı bukott állam(ok): Ciprus in: Marton Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban. Budapest, Teleki László Intézet, Hegemón a porcelánboltban: Irak meg ami utána következhet in: Kommentár 2006/ Taking Scope Conditions and the Domestic Setting Seriously: Norms and Learning in the European Union in: The European Union and Its Eastern Neighbourhood. Vilnius, Mikolas Romeris University Press, Siselina Ljubov: 1. Oroszország és Európa címő orosz geopolitikai szöveggyőjtemény megjelenése Zrínyi Kiadó, (Gazdag Ferenc professzor közremőködésével) 2. Европейский союз и Восточная Европа. М.: ИМЭПИ РАН, ,5 п.л. 3. Итоги референдума во Франции провал Маастрихтских амбиций ЕС? // Власть, 2005, ,8 п.л. 4. Russia s Approach towards EU Enlargement in the First Decade of the 21-st Century: Possible Scenarios // Quo Vadis Europe? Székesfehérvár: Kodolányi János University College, п.л. Sorosy Tamás dr.: 1. A NATO szerepvállalásának változása a délszláv válság kezelésében a '90-es évek elsı felében In.: (Szerk.: Beszteri Béla, Vizi László Tamás) Béketeremtés-békefenntartás Tanulmánykötet. Kodolányi János Fıiskola. Székesfehérvár, pp A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem lehetıségei. Székesfehérvár MJV önkormányzata által díjazott Lánczos-Szekfő ösztöndíjjal támogatott tanulmány. Székesfehérvár, A közép-kelet európai rendszerváltozások és a biztonságot veszélyeztetı kihívások változása. A rendszerváltás (változtatás) mérlege. Tanulmánykötet az azonos címő tudományos konferencia anyagai alapján április 27. Komárom, II. kötet. Multi Copy Kft., Komárom, pp A biztonságpolitika rendszerszemlélető elemzése. Székesfehérvár MJV önkormányzata által Lánczos- Szekfő ösztöndíjjal támogatott tanulmány. Székesfehérvár, 2002 Vizi László Tamás: 1. Vizi László Tamás: A nemesi felkelés törvényi szabályozása a napóleoni háborúk idején. In.: Politika, politikai eszmék, mővelıdés a XIX. századi Magyarországon. Tanulmányok. Szerk.: Pajkossy Gábor. ELTE BTK. Budapest, p. 2. Vizi László Tamás: Polgárırség és nemzetırség. Városvédelem Székesfehérváron a XIX. század elsı felében. In.: Közlemények Székesfehérvár történetébıl I Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia. Székesfehérvár Város Levéltára. Székesfehérvár, p. 3. Vizi László Tamás: A magyar nemesi felkelés utolsó katonai erıpróbája. In.: Fidelitate Mariae. Elıadások Szerk.: Bobory Zoltán. Szent István Mővelıdési Ház. Székesfehérvár, p. 4. Vizi László Tamás: A francia háborúk katonai hatása a Magyar Királyságra. In.: A VEAB régió doktorandusainak tudományos fóruma. Társadalomtudományok, Mezı- és Erdıgazdálkodás. Szerk.: Dr. Héjj Botond. Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori Iskolák. Sopron, p. 5. Vizi László Tamás: Történelmi örökségünk és az uniós tagság. In.: Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Tanulmánykötet az azonos címő, november 5-én Székesfehérváron a Kodolányi János Fıiskola Társadalomtudományi Tanszékén a Magyar Tudomány Napja alkalmából megtartott konferencia anyagainak felhasználásával. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, Szerk.: Beszteri Béla, Vizi László Tamás p. 6. Vizi László Tamás: Három császár csatája két császár békéje. In.: Rubicon, Történelmi Magazin. XVI. évf XVII. évf szám. 2005/ /1. Fıszerk.: Rácz Árpád p. (Nagy Istvánnal együtt) Wirthné Móricz Zsuzsanna: 1. EU tanulmányok. EU intézményrendszere és döntéshozatal. KJF Projektek végrehajtása. KDRFÜ Partnerség gyakorlata a projektek tervezéséhez. KDRFÜ Introduction to EU. KJF Zachar Péter Krisztián: 1. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union im Vertrag von Nizza. KÚT Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola folyóirata, 2003/1, o. 2. Górcsı alatt a terrorizmus elleni harc és az európai biztonsági politika legfrissebb fejleményei. Társadalom és Honvédelem, 2002/3-4, o. 19

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről

A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2014. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2014. évi tudományos tevékenységéről c. közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Mérei Ferenc életrajza

Mérei Ferenc életrajza Mérei Ferenc életrajza 1909 1934 Szülei fényképészek, mőtermük a pesti Csikágóban, a Thököly úton állt. Mérei Gáspár Géza 37 évesen bekövetkezett halála után a Ferencet és három évvel idısebb Endre bátyját

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl Budapest 2002 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.

CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o. 1 Prof. Kiss J. László könyvajánlója CSIZMADIA SÁNDOR-TARRÓSY ISTVÁN (SZERK.): AFRIKA MA. TRADÍCIÓ, ÁTALAKULÁS, FEJLİDÉS (IDReserach Kft./Publikon Kiadó. Pécs 2009. 414.o.) Az Afrikáról alkotott képünkhöz

Részletesebben