alapját az európai fafajták adják, melyek gondos válogatás, természetes és mesterséges szárítás után kerülnek felhasználásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alapját az európai fafajták adják, melyek gondos válogatás, természetes és mesterséges szárítás után kerülnek felhasználásra."

Átírás

1 3 F a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s 12. oldal Ligeti Studió A Ligeti Stúdió alkotói a múlt értékeinek felhasználásával a jelent építik olymódon, hogy kiérdemeljék a jövõ nemzedékek megbecsülését. Ez a szakmai hitvallás a folyamatosság záloga, ugyanakkor megóvja õket attól, hogy múló divatirányzatok áldozatául essenek. A bútorgyártás alapját az európai fafajták adják, melyek gondos válogatás, természetes és mesterséges szárítás után kerülnek felhasználásra XI. évfolyam 3. szám 28. oldal Magastetõk faanyagvédelme Nagyon fontos a tetõszerkezet megfelelõ védelme, hiszen ha beépítjük a tetõteret, jószerivel mindent eltakarunk. Ha nincs, vagy nem kielégítõ a védelem, akkor ezekben az eltakart terekben vidáman élnek a károsító gombák és rovarok, ameddig tönkre nem teszik az egész szerkezetet. Ha nem épül be a tetõtér, akkor is csak valamivel jobb a helyzet, hiszen senki sem fogja vizsgálgatni a padláson, hogy van-e valamilyen károsítás. Igaz viszont, hogy ha mégis fellép egy gomba-, vagy rovarfertõzés, az utólagos kezelés jóval egyszerûbb, mint beépített tetõtér esetén. Minõséget fûzfavesszõbõl, nem félpénzért Sajátos helyet foglal el a fát alapanyagként felhasználó népi mesterségek között a vesszõfonás, hiszen ez a legkorábbi fejlõdési szakaszában levõ, egy éves fából dolgozik. A 80-as években még ember ûzte a vesszõfonást Nagyszalontán, nagyüzemi rendszerben. Napjainkra egyetlen mûvelõje maradt a mesterségnek, ifjabb Csõsz Béla személyében, aki kosarat már kevésbé, inkább bútorokat, használati és lakberendezési tárgyakat készít. 16. oldal

2

3 3

4 4 impresszum tartalom Aki fát mond, erdõt is mond Két országos fatelepítési akció kezdõdött egyidejûleg március idusán. Az erdészeti igazgatóságok által szervezett Erdõ Hónapja keretében egyedül Bihar megyében több mint 120 hektár erdõsítését vették tervbe, és hasonló nagyságrendû területet fásítanak más megyékben is. A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium égisze alatt folyó, Millió ember, millió fa elnevezésû akció facsemetéknek társadalmi munkában, közterületen, települések közelében való ültetését célozza meg. Bár az ilyen jellegû akciókat egy kicsit propagandisztikusnak érzem, hiszen részben a sajtónak, s azon keresztül a közvéleménynek szólnak, hasznos mivoltukat illetõen nincs kétségem. S hasznukat nem csak az elültetett facsemeték számában mérhetjük le, hanem abban is, ha ráébresztenek embereket arra, hogy Romániában, s azon belül Erdélyben, immár nem dúskálunk erdõkben. A National Geographic-nak a mértéktelen romániai erdõirtásról a közelmúltban közölt cikkéhez mellékelt mûholdfelvételen mint nyílt sebek tátongtak - elsõsorban az Erdélyi szigethegységben és a Keleti- Kárpátok székelyföldi szakaszán a nagyobb tarvágásoknak a megmaradt erdõk sötétzöldjétõl elütõ foltjai. Az ésszerû, a természeten gyógyíthatatlan sebet nem ejtõ erdõgazdálkodás mindannyiunk, s így a fafeldolgozó ipar érdeke is. Ökológia és faipar nem antagonisztikus fogalmak, szakértelemmel és józan ésszel felvértezett technokraták és környezetvédõk együtt megtalálhatják az arany középutat. Hiszem, hogy itt, Erdõelvén, van elég tér úgy a sokaknak megélhetést biztosító faiparnak, mint a vadnak menedéket, pihenni vágyó embernek felüdülést nyújtó rengetegeknek. Pengõ Zoltán INTARZIA Havonta megjelenõ, független faipari szaklap IGAZGATÓ Pál Zsuzsanna , KERESKEDELMI IGAZGATÓ Péter István Zsolt FÕSZERKESZTÕ Pengõ Zoltán FORDÍTÓ Murányi János MUNKATÁRS Pápay Márta KORREKTOR Oláh István PR REFERENS Nagy Enikõ , MÛSZAKI SZERKESZTÉS ÉS DESIGN Ács János, Ercsei Loránd, Trucza Mária Szende, Józsa István Minden jog fenntartva. A kiadványban közölt jogvédett reklámok nem sokszorosíthatók sem részleteikben, sem egészükben és nem átadhatók semmilyen (elektronikus, mechanikus, fénymásolt vagy egyéb) formában, mert az Imageline Kft. tulajdonát képezik. A közölt információk helyességéért a teljes felelõsség a cikkek szerzõire és a hirdetõ cégekre hárul. A folyóiratban megjelent cikkek és fényképek teljes vagy részleges átvétele illetve reprodukálása a szerkesztõség írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. ISSN: TERJESZTÉS ÉS ELÕFIZETÉS-FELVÉTEL Barabás Mózes , TITKÁRNÕ Okos Magdolna , HONLAP-ADMINISZTRÁTOR Sav Sándor WEBMASTER Demény Huba KIADJA IMAGELINE KFT. RO Székelyudvarhely, Postafiók. 72 Bethlen Gábor u. 55., Harghita megye Tel.: , Fax: Nyomda: Infopress Rt, Székelyudvarhely Anticimex 26 EET 19 Felder 32 Forest 2 Infowood 11 Interzum 11 Leitz România 3 P & P Mixt 19 Palisander 20, 21, 30,31 Megjelenik minden hónap 20-án. Lapzárta elõzõ hónap 5-én. Reklámjegyzék mérföldkõ A két, fából faragott fétis... 5 események Kós Károly nyomdokain 7 FINITEH hatodik alkalommal 27 info-flash További pénzalapok korszerûsítésre 8 Workshop: a faanyagok védelme 8 Konyhabútorokra vonatkozó európai szabványok 8 Drasztikus intézkedések a törvénytelen favágás megakadályozására 8 Sapard program: az erdészetitámogatás-igénylések értéke túllépte az elõirányzott pénzalapok volumenét 9 ZOW, Németország: A holnap technológiájának és termékeinek seregszemléje 9 Rövidesen létrehozzák az Erdészeti Üzleti Információs Központot 9 A Parlament elutasította a rönkvágó berendezések szakvéleményezési jogszabályát 9 A hulladék-újrahasznosítás az Európai Parlament napirendjén 10 Románia erdészete 1 milliárd eurót kap 2013-ig 10 A fahulladékkal rendelkezõknek pontos nyilvántartást kell vezetniük 10 design Ligeti Studió 1 Kompromisszumok nélküli formakultúra 12 cégismertetõ Németországba ügetnek a háromszéki hintalovak 14 a fa kultúrája Minõséget fûzfavesszõbõl, nem félpénzért 16 gazdaság Faipari vállalkozók gondjai 19 apróhirdetések 24 faanyagvédelem Magastetõk faanyagvédelme, különös tekintettel a tetõtér beépítésére 28

5 mérföldkõ 5 Mérföldkõ 1997 A két, fából faragott fétis a népibútor-kft.-k hajnalán Milyen volt tíz esztendõvel ezelõtt a világ? Ha kurta az emlékezet, megtoldjuk a kor sajtójával, így válik szükségképpen dokumentummá mindaz, ami annak idején - esetünkben 1997-ben - a nap újdonsága, ritkábban szenzációja volt. Kérdezhetnénk úgy is, tényleg oly sok újdonsága volt napnak-esztendõnek? Vagy idõközben annyit változott a nagyút az erdõtõl a piacig, hogy megéri számbavenni már a puszta különbségeket is? Meglátjuk közelebbrõl. Abban szinte biztosak lehetünk, hogy az akkori valóságdarabokot most sincs hogyan másként értelmeznünk, egyrészt mert akkor is eléggé beláthatóak voltak, s e belátható helyzetek a belátható következményekkel együtt nem szorulnak nagyobb korrekcióra. Ezzel egyben közelítéseinket magyarázzuk a tíz esztendõvel ezelõtt megjelent Intarziához is, a mûvelet nem több egy bõ tallózásnál, az ilyenkor kellõ és illõ rövid kommentárokkal. Mindenképpen szubjektív s mûhelyszempont, mert két hírbõl csak az egyikre hivatkozva jogos a kérdés: miért épp a szóban forgó információra pillantottunk évtized teltén, mert a másik esetleg fontosabb Erre csak azt mondhatjuk, egyáltalán nem ellenszenves számunkra a kétely kritikája. Az elsõ évfolyam elsõ számának címoldala eléggé szerkesztett látvány: zöldektõl tobzódó tisztásra ráhordva egy illesztéseiben gömbölyített, mûfából készült irodai íróasztal. S a szöveg! A fák szépsége (használatuk) sokoldalúsága és minõsége serkentõleg hat munkánkra. Kiadványunk egyebek mellett a felhasználási, megmunkálást lehetõségek közül azokat mutatja be, amelyek a megnyugtatóan hagyományostól a szenvedélyesen újító megoldásokig terjednek. A szöveg írójával minden felhajtás nélkül megállnánk egy kis pontosításra. Véleményünk szerint a jelzõsítés támadható, ha a hagyományost megnyugtatónak, a mai,a kortárs szerkezeti, formai megoldásokat pedig szenvedélyesen újítónak mondjuk. Szenvedélyesen újított annak idején a barokk (Erdélyben, Magyarországon, Európában), amikor eljött a korszakváltás ideje, és az új stílusnak bizonyítania kellett az addigi divatossal szemben, hogy igenis, megérett a székfoglalóra. Ámbár az is lehet, nem is a bútortörténeti korszakok jelzõsíthetõk ilyenformán, inkább azok a mesterek, akik a korszakváltást véghezvitték. Dobay Tibor, a székelyudvarhelyi Famos vezérigazgatója (akinek nagy érdemei vannak az Intarzia születésében-meglétében) az ezredfordulós bútorgyártásról cikkezett, és egy nyugat-európai tünettel egybõl az egyetemes szabad gazdaság két fétisére, a piacra és a konkurenciára hívta fel a figyelmet: a kontinens nyugati országaiban ádáz harc folyik a piacért, a megspórolható másodpercekért, a kilowattok töredékének megnyeréséért, az anyagfogyasztás csökkentéséért... Másfelõl a bútorral mint fogyasztási cikkel szemben egyre növekvõ minõségi követelmények fogalmazódnak meg, mivel a bútor köztudottan nem tartozik a legfontosabb javak közé, és a gazdasági pangás körülményei között piacrészesedése csökkenõ tendenciát kellene mutasson. Ebben az egzakt, mindenesetre tizedmilliméternyi pontossággal behatárolt gazdasági körülményrendszerben hogyan boldogul a hazai és ezen belül az erdélyi, székelyföldi bútoripar nos, erre építkezik a folyóirat eddigi tíz évfolyama. Már az elsõ lapszámban (és utána még néhányszor) a brassói Mina Margitot, a népi festett bútorok mûvészét látjuk, aki alkotásain szerencsésen hozza össze a székely és szász végvidékek bútormûvészetét: Háromszék, Barcaság, Szászföld mind jelen van

6 6 mérföldkõ asztalainak,-székeinek,-tékáinak mintakincsében és színeiben. Szerintünk ez az igazi, és a jó értelemben vett erdélyiség nála, és általában. Mina Margitot mégis csak fél szájjal mondhatnánk népmûvésznek - amit csinál s ahogyan, természetesen népmûvészet. Maga a népmûvész, a cím, hivatás hagyományos viselõje, ez az, amin fönnakadtunk. Vagy mégis fogadjuk el a megjegyzéssel, hogy mint annyi minden más, ez is tartalmi korrekcióra szorul. A fogalomba egyre biztosabban belefér, hogy a népmûvész felsõfokon képzett, egyetemet végzett profi, viszont lényege szerint azt csinálja, amit három elemivel a tehetséges parasztember a közelmúltban: gyintáros ládaszekrényt. Az igazi mester asztalosnak is jó volt, bútorfestõnek is, a többit már a vásári szerencse hozta. Könynyen lehet, hogy ez a brassói epizód az erdélyi magyar népibútor-kft. kezdeteivel egyidõs. Tény és való, nálunk, a Székelyföldön nagyjából ezzel egyidõben kezdõdött meg a tömegszakasz, amikor a népmûvészet délutáni és esti iskoláiban nekiláttak csoportosan kiképezni a minden rendû-rangú-korú népmûvészeket. Akkoriban egy másik fontos mozzanatot is jegyzett az Intarzia, s ez az iskolavárosnak mondott Székelyudvarhelyrõl, lehetõségeinek a szó szoros értelmében felsõfokú bõvülésérõl szólt: távoktatási tagozat létesült a városban, harmincnyolc fiatal számára. Az emberért, a holnapért Alapítvány képviselõi és a Soproni Egyetem faipari karának vezetõi szándéknyilatkozatot írtak alá még 1994-ben, mert úgy vélték, hogy az erdélyi fiatalok számára a magyar nyelvû faipari szakképzés csak kihelyezett - távoktatási - képzés formájában valósítható meg, A távoktatásos tagozaton faipari gazdasági mérnököket képeznek ki, ezzel ugyan nem konkurálhattak, nem is akartak az ország egyetlen felsõfokú, egyébként román nyelven szervezett szakintézményével, a barassói egyetemmel, arra viszont jó volt az a soproni kapcsolat, hogy enyhítsen a hirtelen fellépõ, és optimista becslések szerint legkevesebb nyolc éven belül megoldható, a faipar stratégiai szintjén érezhetõ erõs szakemberhiányon. Az 1994-es szándéknyilatkozatnak elõzménye is volt, éspedig: esztendõvel korábban az Erdélyi Mûszaki Társaság faipari tagozatának alakuló ülésén felvetõdött e kapcsolat gondolata is: hogy biztosítani kell a magyar anyanyelvû szakértelmiségi utánpótlást, és ezt anyaországi faipari egyetem, illetve tagozat révén. Mindezt azért részletezzük, hogy tudjuk, amit amúgyis tudtunk - mennyire logikusan és rokonszenvesen építkezik egyik megoldás a másikra, s a végeredmény sem rossz: mûködni kezdett Székelyudvarhely elsõ egyetemi tagozata, még ha távoktatásos is volt! Idõközben alkalmunk volt találkozni betanító soproni professzorokkal, éppen szessziózó diákokkal, A minden hõskorszak romantikája nem hiányzott innen sem, ahogyan az elõadók-vizsgáztatók szinte vagy teljesen ingyen vállalták a leutazást, a konzultációt, és az is elõfordult, hogy amerikai ismerõseik jóindulatára apelláltak, némi pártfogást-pénzt kérve, nehogy befulladjon a felsõfokú faipari szakoktatás Székelyföldön. Mert az ipar - ezt mi tesszük hozzá - csakis akkor nemzeti, ha nem csupán a végrehajtó, a szakmunkás magyar, hanem a mérnök is. Aztán mégis le kellett szállni a pályáról, ez megint egy történet, ám most, az elsõ évfolyam elsõ számainak tallózásakor a folytatást nincs honnan tudnunk. Egyelõre még eléggé riadalmas dolgokat tudunk. Kovács Judit írta A szerkesztõ jegyzetében /2. szám/: Egyre csökken a hazai vásárlóerõ, visszaesett az általános fogyasztási cikkek forgalma. A bútorforgalom csökkenése Európában négy százalékosra tehetõ. A fa- és asztalosipari ágazatban számos cég szüntette be tevékenységét. Jöhet ennél rosszabb? Igen, jöhet, de jobb is. Ha élünk, meglátjuk. Oláh István

7 események 7 Kós Károly nyomdokain KORTÁRS ERDÉLYI MAGYAR ÉPÍTÉSZEK MUNKÁIT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS VOLT GYERGYÓREMETÉN ÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓSON érdeklõdõk például, amikor a tervezõ egy, a hagyományos székely építészetre jellemzõ, fából készült harangláb külsejét kölcsönözte egy mai modern épületnek. A remetei érdeklõdõknek Köllõ Miklós mûépítész szolgált szakszerû tárlatvezetéssel A mai faépítészet remekeit is felsorakoztató kiállítást mutatott be Gyergyóremetén és a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban az Országépítõ Kós Károly Egyesülés erdélyi tagozata. A kiállított fotósorozatokon az egyesülés mûépítészeinek remekbeszabott, esetenként a hagyományos székely építészet jegyeit viselõ munkáit csodálhatták meg a jelenlévõk. A remetei polgármesteri hivatal tanácstermében tartott tárlat alkalmával Köllõ Miklós mûépítész szakszerû tárlatvezetéssel is szolgált, amelyet jelen lévõ kollégái, Máthé Zoltán, illetve Bogos Ernõ mûépítészek egészítettek ki. Többek közt kiderült, hová rejtette el a leleményes tervezõ a csutakfalvi ravatalozó tervében az elmúlást szimbolizáló sarlót és bárkát, de arra is fény derült, hogyan szövõdött életre szóló barátság tervezõ és megrendelõ között egy hagyományos lakóház restaurálása alkalmával. Ezek mellett olyan bravúros építészeti csodákat is láthattak az Építészek és mesteremberek A 2005 októberében alakult egyesülés létrejöttét Makovecz Imre, Kossuth-díjas mûépítész szorgalmazta, és célkitûzései között szerepel az építész Kós Károly szellemiségének õrzése, továbbvitele. Ennek szellemében az építészeket és mesterembereket tömörítõ egyesülés hivatásának tekinti a több mint negyven éve kerékbetört népi építkezési stílus újraélesztését, mába hozását. Amint arról a tárlaton is meggyõzõdhettek a jelenlévõk, az egykor fában megálmodott motívumokat néha boszorkányos bravúrokkal ötvözik a mai modern építészet anyagaival, sok esetben olyan formában, hogy a kívülrõl teljesen hagyományos építkezési jegyeket viselõ épület modern, a mai kor emberének minden igényét kielégítõ belsõt takar. Az építészek nemes vállalása korántsem egyszerû feladat, hiszen amint Köllõ Miklós is említette, az egyetemen csupán két kurzus erejéig foglalkoztak a fából való építkezéssel. Ezt a hiányt próbálja valamiképp pótolni az egyesülés keretében mûködõ vándoriskola, ami lényegében az építészek utóképzése a témában. Az építészet a vizuális kultúra részét képezi hangoztatta Köllõ, és sok múlik az építészeken egy-egy település arculatának alakításában. Bogos Ernõ, az egyesülés igazgatója viszont arra is kitért, hogy az egyesülés tagjai feladatuknak tekintik az emberek ízlésének alakítását is, amit éppen a már bemutatott tárlatokhoz hasonló rendezvények által kívánnak megvalósítani. A tárlat anyagát a közeljövõben több városban is bemutatják, köztük Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Jánossy Alíz

8 8 info-flash H í r e k i n f o w o o d. r o Hírrovatunk írásai a faipari internetes portálon is olvashatók. A szerkesztõségünk gondozásában naponta frissített portálon ön is közzétehet rövid, saját cégével vagy szakterületével kapcsolatos cikkeket (kereskedelmi híreket, sajtóközleményeket, beszámolókat stb.) a közérdeklõdésre számot tartó írásokat az Intarzia Fabula oldalain is közöljük. További pénzalapok korszerûsítésre A Kis- és Közepes Vállalatok és Szövetkezetek Országos Hatósága (ANIMMC) ebben az évben kibõvített, 500 millió lej költségvetéssel folytatja a os idõszakra meghirdetett több éves országos program életbeléptetését. A program célja az újonnan alapított, illetve korszerûsítést tervezõ kis- és közepes vállalatok beruházásainak támogatása. A támogatás a projektek értékének 60%-áig terjedõ, legtöbb euró értékû, vissza nem térítendõ finanszírozások formájában történik. Ehhez járul még a projekt összértékének meghatározott százalékát kitevõ hitel és az igénylõ 15%-os saját hozzájárulása. Workshop: a faanyagok védelme A Brassói Faipari Egyetem két figyelemreméltó nemzetközi tudományos rendezvényt szervez július hónap folyamán: Workshop COST E37 (2007. július ) A faanyagok élettartamát növelõ új mûszaki megoldások szerepe a fenntartható fejlõdésben, valamint az ICWSE 2007 elnevezésû értekezlet (2007. július ). A COST betûszó a mûszaki tudományos kutatások terén folyó legátfogóbb európai program nevének rövidítése, amely minden érdeklõdõ számára nyitott munkamûhelyek (workshop) szervezésével lehetõséget nyújt a szakemberek számára, hogy széles körû kutatási és mûszaki tevékenységet bontakoztassanak ki. A Brassóban szervezett Workshop COST E37 A faanyagok élettartamát növelõ új mûszaki megoldások szerepe a fenntartható fejlõdésben elnevezésû rendezvény tárgya a faanyagvédelem, célja olyan nem szennyezõ faanyagkezelési eljárások kifejlesztése és alkalmazása, amelyek növelik a faanyagok ellenálló képességét a biológiai és környezeti károsító behatásokkal szemben. A tárgykörbe tartozó új technológiák: a vegyi kezelés, hõkezelés magas hõmérsékleten, gyantás impregnálás, kórokozók klasszikus vegyszeres irtása maximális hatásfokkal és minimális környezetszennyezési kockázattal. A rendezvényen több mint 20 ország mintegy száz szakemberének részvételére számítanak. Tájékoztatás és feliratkozás céljából látogassa a honlapot. Konyhabútorokra vonatkozó európai szabványok Az új szabványosítás a konyhabútorok, elektromos és egyéb sajátos háztartási cikkek kompatibilitására vonatkozik. A DIN EN 1116 euronormatív a Német Szabványhivatal elgondolásában és kivitelezésében látott napvilágot, vonatkoztatási jellegû intézkedéseket ír elõ a konyhabútorok (beleértve a munkalapokat is), mosogatók és dekor-panelek tekintetében. A szabvány meghatározza a bútor a számára szükséges térfogat, valamint a kiegészítõk és más konyhai berendezések méreteit (magasság, szélesség, mélység), oly módon, hogy mindezek egységes egészet alkossanak. Az európai szabvány a vendéglátóipari berendezésekre nem érvényes. Az elõírásokat a Német Szabványhivatal szakemberei dolgozták ki, együttmûködve az AMK Mûszaki és Szabványhivatal, illetve más európai országok (Ausztria, Hollandia, Franciaország, Olaszország) szakembereivel. Drasztikus intézkedések a törvénytelen favágás megakadályozására A Mezõgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium eddig páratlan informatikai rendszert létesít, amely megfelelõ hátteret biztosít a faanyagok törvényes kereskedelmének megelõzõ ellenõrzése céljából. Az elgondolás a minisztérium keretében mûködõ Erdészeti Fõosztályon született meg, és a múlt hét végén nyilvánosan is megvitatás-

9 info-flash 9 ra került azon a találkozón, amelyet a WWF rendezett a minisztérium, az ASFOR küldötteinek, valamint az AAP, civil szervezetek és faipari cégek képviselõinek részvételével. Minden faipari és kereskedõ cégnek ingyenesen rendelkezésére fogják bocsátani azt a számítógépes programot, amely elvégzi a faanyag analitikus könyvelõi nyilvántartását és egy központi szerverhez továbbítja a faanyag kereskedelmére vonatkozó adatokat. Az adattovábbítás után részletes szúrópróbaellenõrzésekre kerül sor, összevetik a szállítások dokumentációit, kiszûrik a hamis vagy illegális okiratokat és a cégek könyveléseiben mutatkozó eltéréseket. A megbeszélés résztvevõi úgy vélekedtek, hogyha sikerül a rendszert december 31-ig üzembe helyezni, kitûnõ megelõzõ szerepet fog játszani, hatékonyabbá és kevésbé bürokratikussá teszi az ellenõrzést, ami által jelentõsen csökkenni fog a törvénytelen favágások aránya. Sapard program: az erdészetitámogatás-igénylések értéke túllépte az elõirányzott pénzalapok volumenét A Sapard keretében háromszor nagyobb értékû támogatásra érkeztek igénylések, mint az erdészeti finanszírozásokra szánt összeg. A Sapard program 3.5-ös Intézkedése erdészeti támogatásokat irányoz elõ: építkezések és épületfelújítások, a fa elsõdleges megmunkálására, a faanyagok tárolására és forgalmazására szolgáló gépek, felszerelések és berendezések vásárlása, a hulladékoknak erdõtulajdonosok és magáncégek által történõ feldolgozásával kapcsolatos költségek. Az erre a célra fordítható és támogatásnak örvendõ befektetések maximális összege projektenként euró lehet ban erdészeti támogatásokra 31 millió eurót irányoztak elõ, amit a 80 millió összértékû igénylések jócskán meghaladtak. A Sapard keretében támogatott befektetések finanszírozási aránya 50% magánrész és 50% közösségi támogatás. A Fakitermelõ utak elnevezésû Alintézkedés esetében a támogatás mértéke elérheti a támogatható költségek összértékének 100%-át. ZOW, Németország: A holnap technológiájának és termékeinek seregszemléje Az idei ZOW éppen azokat az újdonságokat nyújtotta a bútoripari és belsõépítészeti szakembereknek, amelyek révén növelhetõ a termékek bel- és külpiaci versenyképessége. Németországban nemrég zárta kapuit a fa- és bútoriparnak szánt alkatrészek, kellékek, elõregyártott elemek és szolgáltatások hagyományos vására, az idén 13. alkalommal megrendezett ZOW kiállítás. A február 26. és március 1. között lezajlott rendezvényen az érdeklõdõk közel 700 cég érdekesebbnél érdekesebb, rendkívüli változatosságot mutató termékeit tekinthették. A Bad Salzuflen-i kiállítóközpontban évente megrendezett ZOW vásár eszményi alkalom új kapcsolatok létesítésére, a tapasztalatcserére. Az idei vásár három fõ tárgykörben mutatta be a kiállítók termékeit: Kellékek: a mozgatható bútor, Elemek és rendszerek: a bútor hozzáadott értékei, valamint Anyagok és felületkezelés: a bútor formatervezése és védelme. A kiállítók standjai több mint m²-nyi felületet foglaltak el a as pavilonokban: a részt vevõ cégek legfrissebb termékeikkel és újításaikkal rukkoltak elõ. Nagyszámú látogató élt a lehetõséggel, és kereste fel a standokat, hogy tudomást szerezzen a bútorés faipar eme szegmensének újdonságairól és trendjeirõl. A bútorkellékeket és -vasalatokat gyártó cégek szakemberei olyan új gyártóvonalakat láthattak, amelyek tetszetõs formatervezéssel kombinált, eléggé bonyolult mûszaki megoldásokat kínálnak. Ezek között fiók- és ajtóvasalatok, csúszórendszerek, illesztõszerkezetek, higiénikus burkolóanyagok szerepeltek: megannyi kiváló minõségû, tartós és elegáns formatervezésû darab. A különféle anyagokból, kitûnõ ízléssel gyártott fogantyúk és gombok csak fokozták a bútorok megnyerõ hatását. Az egyszerû vonalvezetésû, szögletes fogantyúk továbbra is népszerûek, de az aszimmetrikus formák is kedvezõ fogadtatásra találtak. Ismét találkozhattunk a különféle anyagkombinációkkal, amelyek jól illeszkedtek a fa és bõr expresszív mintázatához. Ami az ajtófrontokat és felületkezelt külsõket illeti, ezek legfontosabb ismérvei a minõség és elegancia voltak. Továbbra is uralkodó tendencia a mogyoró- vagy gyümölcsfa (cseresznye-, alma-, körtefa) mintázatot expresszív módon idézõ díszítõelemek használata. Egyéb, nagy sikernek örvendõ felületkezelési megoldásnak a sötét (teak, zebrano és paliszander) árnyalatok alkalmazása bizonyult. Ugyancsak divatosak a határozott granulációjú felületek és fémdíszítmények, amelyek kissé szofisztikált jelleget kölcsönöznek a bútoroknak. Rövidesen létrehozzák az Erdészeti Üzleti Információs Központot A központ szerepe, hogy szaktanácsadással szolgáljon az egyéni vállalkozók számára, és elõsegítse a kapcsolatteremtést a faipar ágazatai: erdészet, fakitermelés, szállítás, elsõdleges és másodlagos feldolgozás területei között. Az Erdészeti Üzleti Információs Központ a mezõgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium által futtatott Erdészeti Fejlesztési Program harmadik összetevõje és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által finanszírozott erdészeti fejlesztési projekt szerves része. A központ a faipar és rokon ágazatai számára nyújt tanácsadást. Új technológiákra, piacokra és árakra, higiéniai és exportkövetelményekre, termékpromócióra és márkabejegyzésre, partnerkapcsolati lehetõségekre, illetve adományokra és hitelekre vonatkozó információk elemzésével és továbbításával áll majd a szakemberek rendelkezésére. A Parlament elutasította a rönkvágó berendezések szakvéleményezési jogszabályát

10 10 info-flash A Képviselõház plénuma véglegesen elutasította a gömbfa felvágására szolgáló berendezések szakvéleményezésére vonatkozó törvényjavaslatot. Az efféle típusú berendezések kötelezõ szabványosításának és engedélyeztetésének kérdése továbbra is nyitott marad. A rönkszabászati berendezések engedélyeztetésére vonatkozó jogalap 2002 óta létezik: a 64/2002-es Törvény 2. cikkelye szerint a törvény hatályba lépésétõl számított 60 napon belül kormányhatározattal szabályozzák a gömbfát feldolgozó berendezések engedélyeztetését és mûködését. Az Erdészeti Központi Hatóság szerint egy ilyen normatív jogszabály megalapozását a feldolgozás hatásfokára, minõségére és a hulladék értékesítésére vonatkozó minimális szabványok szükségessége indokolja. A hatóság ugyanakkor arra is hivatkozott, hogy az engedélyeztetés kötelezõvé tétele megkönynyítené a bizonyítottan törvénytelen eredetû faanyagot feldolgozó gazdasági szereplõk kiiktatását. A hulladék-újrahasznosítás az Európai Parlament napirendjén Az Európai Unió minden eddiginél jobban szorgalmazza a hulladékok újrahasznosítását. Az európai parlamenti képviselõk ebben a hónapban olyan konkrét megoldások mellett döntöttek, amelyek gátat vetnek a hulladékanyagok további felhalmozódásának. Elgondolásuk szerint 2012-re meg kell állítani, 2020-tól pedig csökkenteni kell a hulladékmennyiség korábban növekedését. Az európai képviselõk az elmúlt napokban 651 igen, 19 nem és 16 tartózkodó szavazattal elfogadták azt a keretdirektívát, amely a hulladékfelhalmozódás meggátlását célozza. A Direktíva megelõzõ nemzeti programokat, amelyek a direktíva hatályba lépése után azonnal megvalósításra kerülnek. A faanyag újrahasznosítása tekintetében változatos megoldásokra és fõleg azok gyakorlati alkalmazására van szükség. Ilyen értelemben figyelemreméltó a Seva Group cég kezdeményezése: a németországi Weimarban elkezdték a fa-, textil-, mûanyag maradékok nagy teljesítményû berendezésekkel történõ feldarabolását (beleértve a szétszedetlen kisbútort vagy raklapot is). Hogy a hulladékok másféle további eljárásokkal is feldolgozhatók legyenek, a felszerelés kiegészíthetõ egy fémanyag-válogató berendezéssel is. A továbbiakban az õrölt hulladék raktározási térfogata brikettálással 100%-ról 10%-ra csökkenthetõ. Más fûtõanyagokkal ellentétben a briketta elégése után csak kis menynyiségû hamu marad vissza, ami eszményi tüzelõanyaggá teszi. Az Európai Uniónak a hulladékok újrahasznosítására vonatkozó stratégiája szerint, amikor csak lehetséges, bármiféle hulladékot valamilyen módon újra értékesíteni kell. Románia erdészete 1 milliárd eurót kap 2013-ig Az Európai Bizottság jóváhagyta a as idõszakra szóló Országos Vidékfejlesztési Programot. Románia uniós alapokból 8,022 milliárd euró összértékû támogatást kap vidékfejlesztésre. Ebbõl megközelítõleg 1 milliárd eurót a román erdészeti szektorba irányítanak. A Mezõgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett adatok szerint Románia erdészeti szektora között több mint egymilliárd euró uniós támogatást fog kapni. Ezt az összeget szakmai képzésre, az erdõk gazdasági értékének feljavítására, az erdészeti termékek hozzáadott értékének növelésére, infrastruktúra-fejlesztésre, mezõgazdasági és mûveletlen területek erdõsítésére fogják fordítani, de ebbõl fizetik a Natura 2000 programba foglalt erdõs területekért járó kiegészítõ költségeket, valamint az erdészeti környezetvédelmi és nem produktív beruházási kiadásokat is. A pénzalapokat a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Hatóság, illetve a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós Hatóság fogja kezelni. A fahulladékkal rendelkezõknek pontos nyilvántartást kell vezetniük A hatályos jogszabályok arra kötelezik a fahulladékkal rendelkezõ cégeket, hogy a fafeldolgozásból származó maradékot szelektív módon, különleges berendezésû helyeken tárolják. A cégek kötelesek betonozott felületû helyen, külön-külön tárolni a fakérget, fûrészport, forgácsot, hasított hulladékot, szélhulladékot és egyéb visszamaradt faanyagot. Ha a hulladékot fûtõanyagként értékesítik, tilos ezeket vegyi anyagokkal kezelni és mûanyag fóliával letakarni. A tulajdonos köteles pontos nyilvántartást vezetni és betartani a hulladékot eredményezõ tevékenységre kibocsátott környezetvédelmi engedéllyel járó elõírásokat. meg is határozza a feldolgozási mûveletek preferenciális sorrendjét: újbóli felhasználás, újraértékesítés, más értékesítési eljárások, és végül biztonságos, környezetkímélõ megsemmisítés. A képviselõk arra kérik a tagállamokat, hogy az elkövetkezõ 18 hónap folyamán dolgozzanak ki

a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s

a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s 7 F a i p a r B ú t o r g y á r t á s L a k b e r e n d e z é s Ágas-bogas bútorok Az Ágas Bogas Mob kertibútort és játszóterekre való gyermekjátékokat gyárt. A termékekben sok az ág, a rönkfa, az alapanyagnak

Részletesebben

Jó bornak is kell a cégér. INTARZIA www.intarzia.ro Havonta megjelenõ, független faipari szaklap. Reklámjegyzék. Pengõ Zoltán. 4 impresszum tartalom

Jó bornak is kell a cégér. INTARZIA www.intarzia.ro Havonta megjelenõ, független faipari szaklap. Reklámjegyzék. Pengõ Zoltán. 4 impresszum tartalom 4 impresszum tartalom Jó bornak is kell a cégér 15 romániai bútorgyártó szerepelt a szakma egyik legjelentõsebb seregszemléjének számító, januárban megrendezett kölni IMM bútorvásáron. Ha a siker egyedüli

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT A EXĂ COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII

Részletesebben

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

600 KÉRDÉS ÉS FELELET

600 KÉRDÉS ÉS FELELET Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, amelybôl a hét bármely napján kedvére válogathat. 600 KÉRDÉS

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XVII. évfolyam, 264. szám, 2012. május 15. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda HOVA TOVÁBB?!? Lapunk megjelenésekor

Részletesebben

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal

helyi termék Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal IV. évfolyam 2. szám 2012. március április Szeretjük a helyit 6. oldal Adminisztrációs útvesztôk nehezítik a piackeresést 9. oldal Egészség, hagyomány, munka Példák Európából 16. oldal Sokan nyitottak

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR Nem indul könnyen

Részletesebben

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk

Tartalom. Az ipartestületek életébõl. Nõk vezetõ tisztségben. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Gazdaság Jó, ha tudjuk Tartalom Nõk vezetõ tisztségben Mészáros Istvánné (Bácsalmási Ipartestület) Mórocz Istvánné (Könyvkötõk Országos Ipartestülete) Mihalcsik Gyuláné Budapest VI-VII. kerületi Ipartestület (2-4. oldal) Exkluzív

Részletesebben

Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek Irodapiaci hírek Logisztikai hírek Retail hírek

Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek Irodapiaci hírek Logisztikai hírek Retail hírek 2010 21. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Figyelemfelhívás a hitelfelvevőknek... 17. Budapesti Lakásvásár - 2010.09.24-26.... Az új társasházak negyede már a bejegyzése előtt eladósodik... 4 5 6

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. A nemzeti stratégia hiánya A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 2. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA A nemzeti stratégia hiánya TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Nemzeti stratégia nélkül nincs

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban -

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - A ruházati formatervezés oktatásának új aspektusai Budapest 2005 Szerző: Kisfaludy Márta Konzulens: Polgár Csaba, egyetemi tanár

Részletesebben

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos!

Kéréssel fordulok. Önhöz. fontos! Kéréssel fordulok Önhöz és ez most nagyon fontos! A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 3. oldal XVII. évfolyam,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28 2013 19. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Csökkentenék a végrehajtási díjat... 4 Ingatlanalapokat jelentettek fel... 5 Bérlakásprogram kell... 7 Rangos díjat kapott az őserdő-felhőkarcoló... 8

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59

4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59 Szerkesztõbizottság: Bekõ Levente-István, Bogdan Mircea, Ciotlãus Pál, Pleºa Róbert (fõszerkesztõ), Reikli Mária, Dr. Szabó Árpád, Tasnádi Zsolt. Tördelõ: Balázs Bence Olvasószerkesztõ, korrektor: Balázs

Részletesebben