Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete"

Átírás

1 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46..(1) bekezdés c./ pontja és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -a és a 31.. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet célja, hogy a Keszeg község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. (2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre terjed ki. (3) A közszolgáltatást igénybevevők személyes adatinak kezelését a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata biztosítja. (4) A település egész területén a szervezett hulladékszállításról az önkormányzat gondoskodik. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre. II. fejezet Ingatlanok és közterületek tisztántartása 2.. (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. (2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

2 2 (3) Az ingatlan előtti, melletti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Ez a kötelesség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. (4) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. (5) Tilos az összerakott hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon. (6) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. Erre a célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. (7) Az ingatlan tényleges használójának kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járda mellett lévő, járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése (1) A község belterületén, közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, karbantartása a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása- az ingatlan előtti, melletti szakaszra terjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (2) A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! (3) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használónak, illetve tulajdonosának kötelessége. 4.. (1)Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést vezető kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. (2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. (4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. (5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármesteri hivatal által kiadott közterülethasználati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. (6) Közterületen anyagszállítás esetén a fel- és lerakodásnál előidézett szennyezést a szállító köteles azonnal eltávolítani. (7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot szállítani és helyezni!

3 3 (8) Belterületi közterületet elfoglalni, azt rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet. Tüzelő esetében két hétre nem kell engedély, azon túl közterületen tartani tilos. (9) Közterület-használatbavételi engedély kiadására a polgármesteri hivatal jogosult. A közterület-használatbavételi díjak mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 5.. (1)A község közterültén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. (2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos! 6.. (1)Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. a közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. (2) Idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, Az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szintén köteles gondoskodni. 7.. (1)Közterületen hulladékot csak az arra a célra rendszeresített hulladéktartóba lehet elhelyezni. (2) Aki a közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról gondoskodni. 8.. (1)Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos! (2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 9.. (1)Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. (2) A település területén lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba hulladékot, száraz füvet belerakni, tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait hulladék lerakásával beszennyezni tilos! III.fejezet A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 10..

4 4 (1)Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett, - Paszterovics János vállalkozó által végzett köztisztasági szolgáltatás útján történik. Az összegyűjtött hulladék az erdőkürti hulladéklerakó-telepen történik. (2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását minden második hét csütörtöki napján zártrendszerű kukásautóval végzi. A használó köteles 7 óráig a tárolóedényeket kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne akadályozza. (3) Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell. A lomtalanítás körébe tartozó hulladék a háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőtartályba nem gyűjthető és rendszeres gyűjtő járattal nem szállítható. (4) A szolgáltató az önkormányzattal köt közszolgáltatási szerződést. (5) A szolgáltató a rendszeres hulladékszállításba bevont, részben bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a hulladékot a következő munkanapon elszállítani (1)A tulajdonos, használó alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. (2) A tulajdonos, és használó az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki. (3) A hulladékot köteles a hulladék gyűjtésére, tárolására alkalmas zárt tárolóedényzetben elhelyezni. (4) A hulladékgyűjtő edényzetbe, nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat. (5) Ha a szolgáltatást végző vállalkozó dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedényzetbe, olyan táragyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható hulladéknak, annak szállítását megtagadhatja. (6) A gyűjtőtartályt a tulajdonosa köteles az ingatlanán tárolni (1)A szervezett közszolgáltatást a tulajdonos, használó köteles igénybe venni, melyért díjat köteles fizetni. A díjat minden év szeptember 30-ig kell megfizetni. (2)A lakossági hulladékszállítási díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (3)A díj meg nem fizetése esetén a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok az irányadók (1)A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos, használó a polgármesteri hivatalnak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettséget vállal. (2) A hulladékszállítási díjat a polgármesteri hivatal a tulajdonos, használó hulladék mennyiségére vonatkozó nyilatkozata alapján veti ki és szedi be. Amennyiben a díjkivetés alapját képező adatok tévesek, a kötelezett kifogással élhet a polgármesteri hivatalnál.

5 5 (3) A tárolóedények beszerzése, pótlása, karbantartása és tisztántartása a használó kötelessége. A tárolóedények űrtartalma 120 liter. (4) Új lakásba költözés, illetve lakásvásárlás esetén köteles hulladékszállítási díjat a következő hó elsejétől megfizetni, az évi díj időarányos részét. (5) A hulladékszállításba részben bekapcsolt területen a hulladékot a tulajdonos, használó köteles az utca végén kijelölt helyre eljuttatni. (6) Az üresen álló lakás után hulladékszállítási díjat nem kell fizetni. A díj törlésére a bejelentést követő hó 1. napjától kerül sor. (7) Az ingatlan használója 15 napon belül köteles bejelenteni a polgármesteri hivatalnak minden olyan változást, amely a díjfizetési kötelezettségre hatással van (1)Hulladékot csak a hatóságilag kijelölt helyre lehet elszállítani. (2) A község egész területén hulladék lerakása tilos. (3) Építési törmelék lerakására a polgármesteri hivatal esetenként jelöl ki helyet (1)Az egyéb nem háztartási hulladék összegyűjtéséről a saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezik. (2) A szolgáltatást végző és az önkormányzat a hulladék elszállítására a jogi személyekkel, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel külön megállapodást köthet. (3) Az egyéb nem háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzési, javítása, pótlása, elhelyezési, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a hulladék keletkezik. (4) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb nem háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási hulladékgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni. Hulladékszállítási díj mentességek, kedvezmények 16.. (1)A szervezett szemétszállításba részben kapcsolt területek a Dobó köz, Május 1. út, Madách ú és Mikszáth út lakói a hulladékszállítási díj 50 %-át fizetik. (2) Az egyedülálló 70 éven felüliek mentesülnek a hulladék-szállítási díj fizetése alól, attól az évtől, amelyikben a 70. életévüket betöltik, egyéb esetben az egyedülállás bekövetkezését követő hó elsejétől. (3) A 60 éven felüli egyedülállók az 1. számú melléklet 2./ számú pontjában meghatározott szemétszállítási díjat fizetik attól az évtől, amelyik évben a 60. életévüket betöltik, egyéb esetben az egyedülállás bekövetkeztét követő hó elsejétől. (4) Szociális körülményekre való hivatkozással külön elbírálás alapján a kérelmező részben vagy teljes egészében mentesülhet a hulladékszállítási díj fizetése alól. IV.fejezet Illemhelyek

6 (1)Minden illemhelyet jó karban és tisztán, bűzmentesen, rovar és rágcsálómentesen kell üzemben tartani. (2) Az illemhelyek kézi eszközzel történő tisztítását és az elszállítást 20 óra és 6 óra között kell elvégezni. (3) A tisztítás alkalmával kikerülő anyagot az arra a célra ásott gödörbe kell elhelyezni és elföldelni. Ivóvíz, csapadékvíz, vízelvezetés 18.. (1)Ivóvizet szolgáltató kút, vagy forrás környékén tilos minden olyan tevékenység, amely vízfertőzést eredményezhet. (2) Kúttól ólat, árnyékszéket, trágyatárolót vagy más szennyező berendezést legalább 15 méter távolságra kell létesíteni. (3) Ivóvizet szolgáltató vezetékes közkútról tilos locsolni, gépkocsit mosni és egyéb tevékenység céljára nagyobb mennyiségű ivóvizet, napi 30 liternél nagyobb mennyiséget venni. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 19.. (1)Avar és kerti hulladék égetése a tűzvédelmi szabályok betartásával az ingatlanon belül engedélyezett. (2) Az égetést úgy kell végezni, hogy az figyelembe véve az uralkodó széljárást a szomszédos ingatlanok használóit ne zavarja. (3) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. (4) Égetni pénteken és vasárnap tilos, és a hét egyéb napján száraz avar és kerti hulladék égethető. (5) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Állattartással kapcsolatos rendelkezések 20.. (1)Közterületen állatot legeltetni és kóborolni hagyni tilos! (2) Belterületen ebek csak zárt udvarban tarthatók. (3) Ebeket közterületre kivinni, ott sétáltatni csak pórázon vezetve és szájkosárral ellátva lehet. (4) Közintézménybe és kereskedelmi egységbe ebet, vagy egyéb állatot bevinni tilos! 21..

7 7 (1)Állati hullát, valamint olyan anyagot amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. (2) Az elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe szállítani. (3) Közúton történt állat elhullását ha annak tulajdonosa ismeretlen a polgármesteri hivatalba be kell jelenteni. (4) Kisállatok hullái /háziszárnyas, nyúl stb./ az állattartó épületek telkén belül elföldelhetők. V. fejezet A köztisztasági, környezetvédelmi rendelkezések betartásának ellenőrzése 22.. (1)A rendelet rendelkezései betartásának és végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal és a települési képviselő köteles gondoskodni. (2) Aki a 2. (1), (3), (4), (5), (6), (7),(8) bekezdésében, a 3. -ban, 4. -ban, 5. -ban, 6. -ban, 7. -ban, 8. -ban, 9. -ban, a 11.. (1),(2),(3),(4),(6) bekezdésében, 13..(1),(3),(5),(7), 14..(1),(2) bekezdésében, 15..(1),(3), (4) bekezdésében, 17. -ban, 19. -ban, 20. -ban és a 21. -ban foglaltakat nem tartja be, vagy megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. VI. fejezet Zárórendelkezések 23.. (3) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról, az állattartásról, a közterület használatáról szóló többszörösen módosított 5/1999.(V.5.) rendelete. Keszeg, december 13. /:Petrik Sándorné:/ polgármester /:Hugyecz Józsefné:/ mb.jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: december 14. Hugyecz Józsefné mb.jegyző

8 8 1.számú melléklet A lakossági hulladékszállítási díj mértéke 1./ 120 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év 240 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év minden további 120 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év 2./ 60 év feletti egyedüllók által fizetendő díj 120 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év 240 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év minden további 120 liter mennyiségű hulladék szállítás esetén Ft / év

9 9 2.számú melléklet Közterülethasználatbavételi díjak - Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzat kirakatszekrény üzleti védőtető, előtető, cég- és címtábla 10.-Ft/négyzetméter/hó - Árusító és egyéb fülke 50.-Ft/négyzetméter/hó - Teher- és különleges gépjárművek, ezek vontatványai a./ 20 négyzetméterig Ft/hó b./ 20 négyzetméter fölött 30.-Ft/négyzetméter/hó - Önálló hirdetőberendezés a./ 1 négyzetméterig 20.-Ft/négyzetméter/hó b./ utána minden megkezdett négyzetméter 100.-Ft/négyzetméter/hó - Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék családi ház építésénél építési engedély birtokában a kérelem után 6 hónapig díjtalan, utána 50.-Ft/négyetméter/hó - Idényjellegű árusítás 50.-Ft/négyetméter/hó - Alkalmi és mozgóárusítás 50.-Ft/négyzetméter/hó - Javító és szolgáltató tevékenység 20.-Ft/négyzetméter/hó - Film- és televízió felvétel Ft/nap - Vendéglátóipari előkert 10.-Ft/négyzetméter/hó - Kiállítás, vásár 50.-Ft/négyzetméter/nap - Alkalmi vásár 50.-Ft/négyzetméter/nap - Mutatványos tevékenység 20.-Ft/négyzetméter/nap - Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 20.-Ft/négyzetméter/hó - Tüzelő tárolása 2 hétig díjtalan

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. április 1-jén a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben