Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft."

Átírás

1 amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 11. Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszám: Adószáma: Statisztikai számjele: Képviseletében eljár: Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató Fióktelep: mint Engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), 2166 Püspökszilágy, hrsz. 043/20 postacím: 7031 Paks, Pf.: 12. telefon: telefax: másrészről: Neve:... Rövidített cégneve:... Székhelye:... Cégjegyzékszáma:... Bankszámlaszám:... Adószáma:... Statisztikai számjele:... Képviseletében eljár:... Telephely:... mint Beszállító (továbbiakban: Beszállító) (a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött léte: 1. A Megállapodás tárgya A Beszállító birtokában levő, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény szerinti radioaktív hulladék elhelyezése az Engedélyes püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén. 2. A Megállapodás keretei 1/7

2 2.1. Jelen Megállapodás egy keret megállapodás, amely lehetővé teszi a Beszállító részére, hogy több alkalommal esetenkénti igénybejelentés mellett az alábbiakban meghatározott módon, a radioaktív hulladékát átadja az Engedélyesnek Az Engedélyes a jelen Megállapodás alapján az abban rögzített módon átveszi a Beszállító birtokában levő radioaktív hulladékokat, és gondoskodik azok végleges elhelyezéséről a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását, vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.) Korm. rendelet szerint A Beszállító tudomásul veszi, hogy a birtokában lévő radioaktív hulladékon fennálló rendelkezési joga az Engedélyes általi birtokbavétellel kifejezett nyilatkozat hiányában is megszűnik. A birtokbavétel ideje az Engedélyes által végzett hulladék-átvételi követelményeknek való megfelelőségi vizsgálat pozitív befejezése (a megfelelőség megerősítése), és a 3. sz. melléklet szerinti Hulladék-átvételi Jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása A Beszállító tudomásul veszi, hogy az Engedélyes radioaktív hulladékot csak olyan Beszállítótól vehet át, akinek engedélye volt a radioaktív hulladékot eredményező tevékenységre, vagy olyan kijelölt intézménytől, amely a talált, illetve a lefoglalt radioaktív, vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján kívánja a radioaktív hulladékot átadni A hulladék átvételéről Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet bizonylatként megőriznek. A jegyzőkönyv mellékletét a Beszállító által átadott, a radioaktív hulladékra vonatkozó bizonylatok képezik. Az átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelményeit sugárforrások esetében a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 11. -ának (4) pontja határozza meg Engedélyes a Beszállítót a Megállapodás mindkét fél által történő aláírását követően nyilvántartásba veszi (regisztrálja), az adatait csak a hulladékkezeléssel és a kötelező adatszolgáltatásokkal kapcsolatban használja fel. 3. A Beszállító jogai és kötelezettségei 3.1. Beszállító tudomásul veszi, hogy Engedélyes a jelen Megállapodás, illetve annak mellékleteiben közölt dokumentumok (1-4. sz. melléklet) alapján veszi át a radioaktív hulladékot Beszállító kötelessége, hogy megismerje a radioaktív hulladék átadás feltételeit, az RHFT-re vonatkozó hulladék-átvételi követelményeket, és nyilatkozik arról, hogy a radioaktív hulladék megfelel az átvételi követelményeknek. 2/7

3 3.3. Beszállító a Hulladék adatlapon nyilatkozik arról, hogy az általa átadásra kerülő radioaktív hulladék kizárólag saját, illetve saját és más szervezetek tevékenységéből is származó radioaktív anyagokat tartalmaz Beszállító kötelessége, hogy a hulladék minőségi jellemzőit, adatait a valóságnak megfelelően az Engedélyes által biztosított Hulladék adatlapon közölje még az átvétel előtt. Beszállító a radioaktív hulladékra vonatkozó információkat a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.) Korm. rendelet, az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet, valamint a radioaktív anyagok felhasználására vonatkozó engedélyei és nyilvántartása alapján köteles megadni Beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy a radioaktív hulladék átadása során a hulladékra vonatkozó bizonylatokat átadja az Engedélyesnek (sugárforrások műbizonylatai, szállítólevelei, stb.), illetve ezen bizonylatokat elektronikus formában, vagy másolatban a hulladék bejelentéssel egy időben, a Hulladék adatlap mellékleteként megküldi az Engedélyesnek Engedélyes az illetékes hatóság által jóváhagyott hulladék-átvételi követelményeiben közölt előírások alapján veszi át a radioaktív hulladékot. A radioaktív hulladékok hulladék-átvételi követelményeknek való megfelelőségéről a Beszállító köteles gondoskodni Beszállító jogosult az Engedélyes által nyújtott, az Engedélyes érvényes jogosultságának hatálya alá eső szállítási tevékenység igénybevételére. A szállítás időpontját és körülményeit Felek egyeztetik. Ebben az esetben a radioaktív hulladék átvétel a Beszállító telephelyén, a szállítás napján, közvetlenül a rakodást és szállítást megelőzően történik. Ebben az esetben a fuvarozásnál a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmény (ADR) előírásainak betartása az Engedélyes felelősségi körébe tartozik. A szállítmány közúti szállításának előkészítésére Beszállító munkaterületet biztosít Engedélyes részére Amennyiben a radioaktív hulladék szállítását nem az Engedélyes végzi, úgy a Beszállító köteles gondoskodni a fuvarozásról. Ebben az esetben a fuvarozásnál a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmény (ADR) előírásainak betartása a Beszállító felelősségi körébe tartozik. Az Engedélyes telephelyén történő átvétel (lerakodás) során a fuvarozó által okozott rendellenes eseményekért (baleset, a 3/7

4 hulladék szétszóródása, területszennyezés stb.) a Beszállító és a fuvarozó vállal felelősséget. A Beszállító, vagy fuvarozó által történő radioaktív hulladék beszállítás csak abban az esetben megengedett, ha a szállító szervezet erre a tevékenységre vonatkozó szállítási engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben a hulladék bejelentésekor az engedély másolatát az Engedélyes részére el kell küldeni. Az engedély száma a Hulladék adatlapon is rögzítésre kerül Beszállító kötelezettsége a hulladék átadás feltételeinek, különös tekintettel az átadásátvételi helyszín munka-, tűz- és sugárvédelmének hatályos jogszabályoknak megfelelő biztosítása (a szállító gépjármű, és a személyzet telephelyre történő be- és kijutásának feltételeinek megteremtése, a helyszíni munkavégzés, gépi rakodás biztosítása 50 kg tömeget meghaladó csomagok esetén) Beszállító tudomásul veszi, hogy az Engedélyeshez beszállított hulladék átadás - átvételére munkanapokon 8-13 óra között van lehetőség Beszállító az általa átadott hulladék kezelésére kiterjedően információkat kérhet az Engedélyestől Beszállító felelősséggel tartozik azért, hogy az Engedélyes részére átadandó radioaktív hulladék kondicionálása, a kondicionált hulladékcsomag tartalmának írásbeli rögzítése és átadása a jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és a jelen Megállapodás mellékleteinek megfelelően történik. E szabályok megsértéséből eredő károk a Beszállítót terhelik. 4. Engedélyes jogai és kötelezettségei 4.1. Engedélyes a Beszállítótól érkezett igénybejelentő lapot (Hulladék adatlap, 2. sz. melléklet) nyilvántartásba veszi és szállítás előtt a megadott vagy hiányzó adatokat a Beszállítóval pontosítja, illetve hiány esetén pótoltatja Engedélyes a hulladék átvétele előtt - előzetes egyeztetést követően - a Beszállító telephelyén jogosult helyszíni szemlét tartani, amely a hulladék eredetére, gyűjtésére, feldolgozására, kondicionálására, csomagolására, valamint a hulladékkal kapcsolatos adatkezelésére és minőségbiztosítására terjedhet ki Engedélyes jogosult a Beszállító telephelyén, még a hulladék átvétele előtt a hulladékos csomagon méréseket végezni, abból mintát venni, és szükség esetén azt laboratóriumi vizsgálatra elszállítani Engedélyes jogosult a hulladék eredetét vizsgálni Az Engedélyes a Hulladék adatlapon megjelölt hulladékok vonatkozásában, a beszállítást követően a saját telephelyén a hulladék-elhelyezési követelményeknek való megfelelőség igazolására ellenőrző méréséket hajt végre, és nem megfelelőség 4/7

5 esetében a Beszállítótól utólag kiegészítő információt kérhet, melyet az köteles legjobb tudása, ismerete alapján megadni. Amennyiben hiányos, pontatlan adatszolgáltatás miatt a Hulladék adatlapon más adatok szerepelnek, mint amit az ellenőrző mérések, vizsgálatok alapján az Engedélyes kimutatott, akkor a Beszállító tudomásul veszi, hogy az engedélyes a Hulladék adatlap adatait a mérések alapján módosítja, melyről a Beszállítót tájékoztatja Amennyiben a Hulladék adatlapon megadott radioaktív hulladéknak a hulladékelhelyezési követelmények biztosítása végett további kezelésére van szükség, és ennek műszaki feltételeivel az Engedélyes nem rendelkezik a feltételek megteremtéséig elállhat annak átvételétől Engedélyes az átvételre megjelölt hulladék adatai, valamint a évi CXVI. törvény 1. melléklete alapján megállapítja a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba befizetendő összeget. A megállapított befizetési kötelezettség Beszállító általi írásbeli (levél, telefax, ) elfogadása után Felek egyeztetik az átvétel időpontját. Engedélyes a hulladék átvételét 30 napon belül biztosítja, amennyiben a hulladék bejelentés (Hulladék Adatlap kitöltése) adattartalma megfelelő és pontos, illetve a hulladék szállításához és kezeléséhez szükséges műszaki feltételek fennállnak Beszállító igénybejelentése alapján Engedélyes szállító gépjárművet biztosít a szállításhoz. Engedélyes a radioaktív hulladékok szállítására az Országos Tisztifőorvosi Hivatal országos területi engedélyével rendelkezik Engedélyes az elhelyezett radioaktív hulladékról nyilvántartást vezet, amely alapján megállapítható, hogy melyik csomag hol és mikor került elhelyezésre. A nyilvántartás a jogszabályokban előírt adatokat tartalmazza Az átadás-átvétel után a radioaktív hulladék további kezeléséről, elhelyezéséről Engedélyes gondoskodik A hulladék-átvételi követelményekben történő változás esetén az Engedélyes legkésőbb a hulladék bejelentésekor tájékoztatja a Beszállítót. 5. Fizetési feltételek 5.1. A 4.7 pont szerint megállapított összeget a Beszállító a radioaktív hulladék Engedélyes általi birtokba vételét követő 15 napon belül köteles a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára befizetni A befizetési kötelezettség teljesítése elkülönített állami pénzalapba történő adójellegű befizetésnek minősül. Tekintettel arra, hogy a radioaktív hulladék átvételét az Engedélyes végzi, de a befizetési kötelezettséget a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba kell teljesíteni, ezért számla kibocsátása nem lehetséges. 5/7

6 5.3. Az Engedélyes által végzett szállítás és egyéb tevékenységek (kiszállás, ellenőrzés, stb.) a megállapított befizetési kötelezettség részét képezik. 6. Meghatalmazott képviselők 6.1. A meghatalmazott képviselő(k) adatai az Engedélyes részéről: Hák Viktor fióktelepvezető tel.: fax: Dr. Gorjánácz Zorán hulladék átvevő tel.: fax: A meghatalmazott képviselő(k) adatai a Beszállító részéről:.. tel.: fax:.. tel.: fax: 6.3. A meghatalmazott képviselők önállóan jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, és minden olyan megállapodásra, amely a hulladék átadás-átvételével összefügg, de nem jelenti a Megállapodás módosítását Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni. 7. A Megállapodás módosítása 7.1. A Megállapodás bármely kikötésének, feltételének módosítása vagy kiegészítése csak a mindkét Fél részéről történő cégszerű aláírással lehetséges Ha valamely később hatályba lépő jogszabály jelen Megállapodás tartalmát megváltoztatja, és ez valamelyik Fél érdekét sérti, úgy kezdeményezheti a Megállapodás módosítását. 8. A Megállapodás hatálya 8.1. Jelen Megállapodás a mindkét Fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. 6/7

7 8.2. Felek ezen Megállapodást időtartamra kötik (ezt követően a Beszállító kezdeményezése alapján a Megállapodás megújítható) Engedélyes a Megállapodást kötelezettség nélkül, bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás megkötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Felek törekednek arra, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatos esetleges vitákat peren kívül rendezzék egymással Jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült, amelyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak. 10. Mellékletek Az alábbi mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei 2. sz. melléklet: Hulladék adatlap 3. sz. melléklet: Hulladék-átvételi jegyzőkönyv 4. sz. melléklet: Tájékoztatás a befizetési kötelezettségről., hó nap Paks, hó... nap.... Beszállító.... Engedélyes 7/7

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben