Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata"

Átírás

1 Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata írta : Herrmann Margit, Budapest Pannon homokok mikromineralógiai vizsgálatait, melyeket 1953-ban a Bükk-aljában Ernőd Andornaktálya közti területről gyűjtött és a MASZOLAJ mezőkeresztesi (1. jelzésű) mélyfúrása anyagán végeztem, tovább folytattam mátrai és cserhátaljai előfordulások mintáin. A területnek melynek pannon homokjait átvizsgáltam vázlatos rajzát az 1. ábra tünteti fel. 1. ábra A mátrai pannon homokok megismeréséhez az Állami Földtani Intézettől kapott gyöngyösi encspusztai mélyfúrásnak 63 m 123 m közti fúrásmintái homokanyagát használtam lel. A Gyöngyös melletti Encspuszta légvonalban körülbelül 33 km-nyire van a bükkaljai, Egertől délre fekvő Andornaktályától, a már ismertetett bükkaljai pannon előfordulásoknak a mátrai Encspusztához legközelebb eső pontjától. A cserhátaljai pannon homokokhoz az anyagot a következő lelőhelyekről gyűjtöttem be 1953-ban : 1. Pásztótól nyugatra 2 3 km-re az országút mellől ; 2. A Pásztótól délnyugatra fekvő Ecseg községtől keletre található homokgödör (Hg), mely légvonalban körülbelül 26 kmnyire van Encspusztától ; 3. Buják község melletti homokelőfordulások, melyek közül az egyiket a Bujáktól délkeletre levő Nyuga hegyen gyűjtöttem (ennek ásványos összetétele azonban teljesen különbözik a többi pannon homokokétól s valószínűleg pleisztocén homok lehetett) ; a másik bujáki lelőhely a községtől északra, a falu közvetlen határában a N o s z k y- féle térképen szarmatának jelzett terület ; 4. Kalló községtől (mely Ecsegtől légvonalban körülbelül 14 km-re fekszik) északra emelkedő Peres-hegy, Daróczi hegy ; 5. A Káliótól északnyugatra fekvő Erdőkürt ; az innen gyűjtött anyag a falu Kalló felé eső határa ; ásványos összetételéből következtetve nem a pannon, hanem a pleisztocén területről való ; 6. Kallótól délnyugati irányban fekvő Szada község, továbbá 7. Veresegyháza határa ; Szada Veresegyháza légvonalban körülbelül 20 km-nyire van Kallótól.

2 3. ábra

3 Az említett lelőhelyekről vett homokok szemcsenagyságeloszlásait az 1. és 2. táblázatok tüntetik fel. (Az anyagot száraz úton Din szitával választottam frakciókra.) A szemnagyságeloszlásokat kuulatív görbékkel ábrázoltam, külön a mátrai encspusztaiakat (2. ábra) és külön a cserhátaljaiakat (3. ábra) ; a 0,10 0,12 -es frakcióktól eltekintve ezeket a 0,25 0,10 -es frakciókhoz számítva a homokok egy-maximumosaknak tekinthetők. (Azaz partmenti üledékeknek.) A mátraiak átlagértékét, a cserhátaljaiak átlagértékét a 4. ábrán kuulatív görbékkel összehasonlítottam a bükkaljai és kisalföldi pannon homokok átlagértékeivel. Az átlagértékeket a 3. táblázat tünteti fel.* A 0,01 0,12 -es frakciókat bromoforal szétválasztottam nehéz és könnyű ásványokra. A nehéz ásványok %-os mennyiségét a 4. táblázat mutatja. 4. ábra A nehéz ásványok a következők : magnetit, limonitos magnetit, gránát, epidot, klorit, zöld amfibol, cianit, turmalin, staurolit, cirkon ; nyomokban : zoizit, rutil, korund, tremolit, augit. (Az encspusztai m-es fúrásminta homokjában, amely meszes homok, kalcit is becsúszott.) A nehéz ásványok százalékos eloszlását az egyes lelőhelyeken az 5. táblázat tünteti fel. Az encspusztai két legalsó»pannon«homokminta ásványos összetétel szerint már nem tisztán pannon jellegű, cyanitot, staurolitot, turmalint sem tartalmaz, ezenkívül erősen meszes jellegű, így a becsúszott kalcittal a %-os számítást igen torzítaná, - ezért ezeket a táblázatból kihagytam. Ugyanígy kimaradtak a pleisztocén homokminták értékei is. A kallói daróczihegyi előfordulások teljesen hasonlók a kallói Peres-hegyivel. A könnyű ásványok túlnyomó része csillám és kvarc, körülbelül egyforma mennyiségben, a földpátok mennyisége igen kicsi a csillám és kvarc mennyiségéhez viszonyítva. A bujáki szarmata homokban és a mátrai mélyfúrás anyagában van egy-két plagioklász (savanyú andezin), a többi földpát túlnyomóan káliföldpát. A kvarc- és földpátszemek legömbölyödöttek ; alig van egy-két idiomorf szemcse a földpátok-, mégpedig a plagioklászok között. Valamennyi lelőhelyen : a magnetit sarkos vagy koptatott szemekben fordul elő, reflektált fényben kékes árnyalatú, de gyakran limonitosodott is. * A pásztói, Nyuga-hegyi, erdőkürti homokokat, melyek valószínűleg pleisztocének és a bujáki szarmata homokot sem vettem számításba az átlagértékek megállapításakor.

4 A gránát kagylós törésű, színtelen, halványrózsaszínű vagy halványzöld legömbölyödött szem vagy szilánk. Az epidot citromsárga zödessárga színtelen pleokroizmusú. A klorit zöldes pikkelyeinek kettőstörése igen gyenge. A zöld amfibolok idiomorfok vagy töredékekben találhatók, halványzöld-zöld-barnászöld pleokroizmusúak, erősen fénytörő oszlopok, optikai karakterük negatív ; c : c = 16 -ig. A cianit nagyon jellegzetes alakú: hosszú táblácskák (010) és (001) szerinti hasadásokkal, melyek egymással majdnem 90 -ot zárnak be ; színtelen ; erős fénytörésű ; kettőstörése kisebb, mint a turmaliné ; optikai 5. ábra karaktere negatív. A turmalin mézsárga-sárgásbarna-sötétbarna pleokroizmusú, erős fénytörésű oszlopos formákban vagy töredékekben fordul elő ; negatív optikai karakterű ; magnetit-zárványokat tartalmaz. A staurolit halványsárgaaranysárga-barna pleokroizmusú, kagylós törésű szemek alakjában található ; erősen fénytörő, negatív optikai karakterű. A cirkon erősen fénytörő, erősen kettőstörő, színtelen, idiomorf, olykor legömbölyödött kristály, az (111) és (311) formákkal határolt, megnyúlt oszlopok alakjában, fekete zárványokkal. Az egyes lelőhelyeken nyomokban levő nehéz ásványok közül a zoizit színtelen, lavendulakék interferenciaszínű, pozitív optikai karakterű oszlop. A rutil gyenge pleokroizmusú (sötétebb barnássárga-halvány gyantasárga), sokszor szagenitszerű ; erősen fénytörő, kettőstörő ; legömbölyödött vagy idiomorf. A korund kékes árnyalatú pleokroizmusa : indigókék-halványibolya ; letört, sarkos darabkákban található. Az augit színtelen, erős fénytörésű és kettőstörésű, zárványokkal. A tremolit szintén erősen fénytörő és kettőstörő, színtelen, hosszúkás oszlopformájú. Biotitot nem találtam, valószínűleg elkloritosodott. Az 1%-nál nagyobb mennyiségben található nehéz ásványok lelőhely, illetőleg területek szerinti eloszlását az 5. ábrán tüntettem fel. Amint az ábráról leolvasható, a magnetit mennyisége a bükkaljai előfordulásoktól Veresegyháza felé általában csökken ; Ecsegnél, mely a cserháti piroxénandezitekhez (Kozárd!) van közel, emelkedik ; ugyanígy emelkedik kissé Veresegyháza környékén is

5 (talán a börzsönyi andezitekhez való közeledés miatt?). A g r á n á t vonala viszont fokozatosan emelkedik a Bükkaljától M á t r á n és Cserhátalján keresztül a Duna felé. Veresegyházán egészen felszökik a g r á n á t mennyisége, sőt még az eddig uralkodó magnetitét is felülmúlja. (A gránátos amfibol-andezitek közelsége!) Az epidot mennyisége á l t a l á b a n egyforma t e r ü l e t ü n k ö n (a Bükk-alját is bele számítva), egyedül Kalló környékén mutat emelkedő i r á n y t. A klorit mennyi sége, mely a mátrai encspusztai előfordulás felé emelkedett és onnan Veres egyháza felé újra esett, körülbelül azonos mennyiséget mutat a két szélső h a t á r o n : Veresegyháza Ernőd. A bükkaljai pannon homokokra annyira jellegzetes cianit mennyisége Veresegyháza felé fokozatosan csökken, Kalló környékén ugyan m é g eléri a 6,4%-ot, de Veresegyháza, Szada környékén m á r csak nyomok ban van meg. A staurolit mennyisége igen kevés a cserhátaljai, m á t r a i pannon homokokban, Veresegyháza környékén pedig m á r teljesen eltűnik. A turmalin mennyisége is esik a Bükkaljától a Duna felé (Ecseg k ö r n y é k é n emelkedik kissé), de azért nem szűnik meg Veresegyháza környékén sem. A zöld amfibol v o n a l á n a k legmagasabb pontja természetesen a m á t r a i előfordulásoknál van (andezitek!). * A 6. t á b l á z a t b a n n é h á n y homokminta kémiai elemzését közlöm : egy m á t r a i encspusztait, egy bu j a k i t (szarmata) és egy veresegyházait. Mindhárom elemzést N e m e s n é, V a r g a S a r o l t a végezte. A Si0 -tartalom jóval kevesebb m i n d h á r o m megelemzett homokban, mint az»üveg«-homokhoz megkövetelt 99,5% és az Fe 0 -tartalom is jóval nagyobb a megkövetelt 0,03%-nál. A m i n t a bevezetésben említettem, egy s z a r m a t a - k o r ú homokot is meg vizsgáltam Buják környékéről. Az anyagot a N o s z k y-féle térképen s z a r m a t á nak jelzett helyről g y ű j t ö t t e m, Buják község északi h a t á r á b a n. A m i n t az 5. táblá zaton l á t h a t ó, a nehéz á s v á n y o k n a k t ö b b, mint fele magnetit, illetőleg limonitos magnetit, azután következik a g r á n á t mennyisége (kb. negyedrész) ; 5%-on alul van külön-külön az epidot, klorit, cianit, turmalin mennyisége. Nyomokban staurolitot, zoizitot és tremolitot tartalmaz. Ha feltesszük, hogy a bujáki szarmata tényleg szarmata és nem alsó-pannon (amit a benne t a l á l t kövületek tüzetes meghatározása igazolna) akkor érdekes megállapítást lehetne levonni abból, hogy a bükkaljai, m á t r a i és cserhátaljai pannon homokokra jellegzetes cianit (mely mezo-kristályos övbeli eredetű) m á r a szarmata homokban is megtalálható. A pleisztocén homokok, melyek E r d ő k ü r t, Buják (Nyuga-hegy), Pásztó keleti h a t á r á t ó l valók, csak m a g n e t i t é t, limonites m a g n e t i t é t, g r á n á t o t, epidotot és kloritot tartalmaznak, esetleg zöld amfibolt ; cianitjuk, staurolitjuk nincs turmalinjuk is csak nyomokban Összefoglalás és következtetések 1. Mátrai és cserhátaljai pannon homokjaink u g y a n ú g y, mint a b ü k k aljai pannon homokjaink szenagyságeloszlás szerint egymaximumos finom homokok. Ennek alapján összes bükkaljai, mátrai és cserhátaljai pannon homok jainkat tengeri eredetű, mégpedig partmenti üledéknek mondhatjuk. 2. Az ásványos összetételből a következőket vonhatjuk le : a kristályos p a l á n a k fontos szerepe volt a primer lehordási területen nemcsak a bükkaljai, hanem a m á t r a i és cserhátaljai területeken is (barna turmalin, cianit, staurolit

6 jelenléte). De a mezo-kristályos övbeli kőzetekre utaló cianit és staurolit mennyisége a bükkaljai előfordulásoktól a mátrai és cserhátaljaiakon át Veresegyháza, Gödöllő felé fokozatosan csökken, míg Veresegyháza környékén már megszűnik. A turmalin mennyisége is esik Bükkaljától Veresegyháza felé, de azért nem szűnik meg Veresegyháza környékén sem. 3. A magnetit mennyisége általában csökken a bükkaljaiaktól Veresegyháza felé haladva, míg a gránát mennyisége emelkedik. 4. A kristályospala-eredetre valló ásványokon (gránát, barna turmalin, cyanit, staurolit, epidot, klorit, zoizit) kívül magmás, mégpedig savanyú magmás eredetre valló ásványok is (zöld amfibol, cirkon, magnetit stb.) előfordulnak. 1. táblázat Mátrai mélyfúrásból. Szemcsenagyság százalékos eloszlása j Sorszám 1 Lelőhely Mélység I 1-0,5 0,5-0,25 0,25 ' 0,12 1 0,12 0,10 0,10- alatt 1. Encspuszta m 2,4 0,4 0,5 17,4 3,6 51,4 24,3 2. Encspuszta 71,5 78 m 0,3 12,8 52,3 3,3 23,2 8, Encspuszta Encspuszta Encspuszta 94 95,5 m 2, m 3,7 6,9 5,0 6,1 35,6 3,1 25,4 12,1 1,7 1,7 6,3 6,9 10,5 18,4 1,3 26,3 26, m 0,1 0,4 65,8 5,7 24,0 i 4,0 2. táblázat Cserhátaljai homokok. Szemcsenagyság százalékos eloszlása Sorszám Lelőhely ,5 0, ,12 0,25 1 0,12 0,10 0,10 alatt 1. Pásztótól Ny-ra 3,3 5,1 4,3 16,1 31,4 1,3 26,1 12,4 2. Ecseg, Hg. 0,6 0,7 10,6 45,9 8,4 32,1 3. Buják; Nyuga-hegy 0,5 o,i 15,6 32,5 1,0 27,1 23,2 4. Buják, szarmata 0,3 i 2,4 4,1 1,8 5,2 15,1 3,7 56,7 5. Kalló, Peres-hegy 1 nyom 0,2 41,3 6. Kalló, Daróci-hegy nyom 4,6 7,4 43,0 1,7 10,7 8,1 78,8 2,7 11,2 2,7 7. Kalló, Daróci szó'lló'k 0,2 0,5 35,8 50,7 2,6 5,3 4,9 8. Erdőkürt nyom 0,1 0,1 7,2 8,0 75,5 9,1 9. Szada nyom 0,2 9,6 64,4 4,3 19,4 2,1 10. Veresegyháza 0,1 0,3 21,6 70,7! 1,8 í 3,8 1.7

7 3. táblázat ,5 0,5 0,25 0,25-0,12 0,12 0, alatt Bükkaljai átlag 3,0 23,5 30,2 37,7 5,6 Mátrai átlag nyom 1,1 3,1 2,5 6,1 37,9 33,4 15,1 Cserhátaljai átlag nyom nyom 13,7 58,7 23,8 3,3 Kisalföldi átlag nyom nyom nyom 0,6 26,5 60,8 6,3 5,8 4. táblázat Encspuszta, m Encspuszta, 71,5 78 m Encspuszta, m Encspuszta, m Encspuszta, m 0,69 0/ 2,25 2,88 1,61 o/ 0,43 o/ Pásztótól nyugatra 2,30 Kalló, Daróczi-hegy 0,25 Ecseg, Hg. 0,83 Buják, Nyuga-hegy 0,76 Bujáktól északra, (szarmata) 0,30 0/ Kalló, Peres-hegy 2,66 Kalló, Daróczi-szó'llők 3,61 Erdőkürt 0,77 Szada 11,3 Veresegyháza 13,9 5. táblázat Lelőhelyek Mátra, Encspuszta, m Mátra, Encspuszta, 71,5 78 m Mátra, Encspuszta, 94 95,5 m Magnetit Limonitos magnetit Gránát Epidot Klorit 15,5 5,3 3,9 18,9 33,3 Zölc amtibol Cyanit 1 12,4 0,7 1 Turmalin 33,8 11,3 23,1 1,3 10,1 4,5 4,3 Staurolit Cirkon 1,9 0,2 Zoizit 3 Korund Kalcit Tremolit < 7,5 0,2-0,2 0,3 23,7 19,7 20,2 15,0 12,7 3,5 2,9! 0,3 1,4 0,3 _ 0,3 Ecseg, Hg. 36,6 7,6' 29,4 12,8 0,1 0,1 2,7 7,6 0,7 0,5' 0,5 0,8 Buják, szarmata 51,0 8,1 26,6 4,3 1, ,7 0,4' 0,4' 0,6 0,8 Kalló, Peres-hegy 21,4 5,3 24,2 32,8 0,9 3,6 6,4' 3,8' 0,6 0,6 0,4 0,4! Erdőkürt 25,9 6,0 Veresegyháza 27,7 5,0 10,3 48,5 2,3 1,7 1,7 0,3' 1,2 52,8 9,3* 2,8 2,9 2,4 0,4 _J 0,4 0,2 Szada 34,2 4,4'40,9' 13,0 0,6 2,3'0,6'3,1 0,4!- 0,2 0,2' 0,4! Mátra, 63 95,5 m fúrásmintáknak átlaga Szadai és veresegyházaiaknak átlaga 28,8 15,5 21,7 13,2 11,4 4,0 3,6,2 0,8 0,4 0,2 0,3 31,0 2,8 46,9 11,1 1,7 2,6 0,3' 2,8 >, 9 0,3 0,2 0,2

8 The Examination of the Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja By M. Herrmann, Budapest The following deductions can be made from the micromineralogical examinations of the Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja : 1. The Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja are, the same as those of the Bükkalja, one-maximal fine sands regarding their grain-size distribution. By this, we may consider all our Pannonian Sands of the Bükkalja, Mt. Mátra, and Cserhátalja as of marine origin, indeed, as shore sediments. 2. The following can be concluded from the mineralogical composition : crystalline schists had an important role in the primary abrading area not only in the Bükkalja but also in the Mt. Mátra, and the Cserhátalja region (the presence of brown tourmaline, cyanite, and staurolite). However, the amount of cyanite and staurolite, referring to rocks of the mesocrystalline zone, gradually decreases from the localities of the Bükkalja through those of the Mátra and the Cserhátalja toward Veresegyháza and Gödöllő, and it will altogether disappear around Veresegyháza. The amount of tourmaline also lessens from the Bükkalja toward Veresegyháza, but does not disappear around this latter locality. 3. The amount of magnetite will generally also decrease from the Bükkalja toward Veresegyháza ; whilst the amount of garnet will increase. 4. Aside of the minerals of a crystalline schist origin (garnet, brown tourmaline, cyanite, staurolite, epidote, chlorite, zoisite), other minerals of an acido-magmatic origin also occur (green amphibole, zircon, magnetite, etc.).

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása

A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 1999 17: 59 67 A szegedi téglagyári feltárások anyagának üledéktani és malakológiai összehasonlítása Tóth Árpád Abstract: Sedimentological and malacological

Részletesebben

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE 1 A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF GLAZE OF 17TH CENTURY HABAN CERAMICS EXCAVATED AT A

Részletesebben

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8 Tartalom Borz-ásványgyűjtés Királyréten.....2 Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői.........6 Eklogit a kiválasztott kőzet.....8 Ásványgyűjtés a stájerországi Koralpén.... 12 Hírek, érdekességek..... 37

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

Bányászati múltunk nyomában a Csöcs-völgyben.. 2. A rudabányácskai ércbányaszati terület ásványai, avagy Aki keres, az talál...7

Bányászati múltunk nyomában a Csöcs-völgyben.. 2. A rudabányácskai ércbányaszati terület ásványai, avagy Aki keres, az talál...7 Tartalom Bányászati múltunk nyomában a Csöcs-völgyben.. 2 A rudabányácskai ércbányaszati terület ásványai, avagy Aki keres, az talál...7 A telkibányai Jó-hegyi őrlőiszap ásványai.....12 Börzsönyi ércbányák

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 259 BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE INVESTIGATION OF THE CHIPPED STONE INDUSTRY OF THE PREHISTORICAL MULTI-PERIOD SETTLEMENT OF BALATONŐSZÖD

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

2K2 KFT. 2008. május 20.

2K2 KFT. 2008. május 20. EMPIRIKUS ELEMZÉS AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ MÉRTÉKÉRŐL ÉS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL A 2006. ÉS A 2007. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉSEK EGYÉNI ÉS ISKOLAI SZINTŰ ADATAI ALAPJÁN 2K2 KFT. 2008. május 20. Empirikus elemzés az

Részletesebben

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla

Rácz B., Gesta IX (2010), 30-39. Rácz Béla NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS A BEREGSZÁSZI-DOMBVIDÉK PALEOLIT TELE- PÜLÉSEIN Rácz Béla II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, UA-90200 Beregszász, Kossuth

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés A talaj mechanikai összetételének meghatározása különböző módszerekkel Hernádi Hilda 1 Makó András 1 Kucsera Sándor 2 Szabóné Kele Gabriella 2 Sisák István 1 1 Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 SZALAI SÁNDOR 2 -VERESS MÁRTON 3 -NOVÁK ATTILA 2 -SZARKA LÁSZLÓ 2 2 MTA Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

WiEOi]DW$]HUy]LyPpUWpNpQHNEHFV OWpUWpNHL'pO$IULNiEDQ672&.,1*0$pV :($9(5$9%Q\RPiQ

WiEOi]DW$]HUy]LyPpUWpNpQHNEHFV OWpUWpNHL'pO$IULNiEDQ672&.,1*0$pV :($9(5$9%Q\RPiQ Földrajzi Értesítõ 2004. LIII. évf. 3 4. füzet, pp. 203 218. Az árkos erózió felszínalakító szerepe Dél-Afrikában KERTESZ ÁDÁM 1 Abstract The role of donga (gully) erosion in surface formation in South

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés Lehetőségek a csapadék eróziós potenciáljának meghatározására különböző részletességű adatbázisok alapján Sisák István 1 Máté Ferenc 1 Szász Gábor 2 Hausner Csaba 1 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mez gazdaságtudományi

Részletesebben

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 191 211. (2001) AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN Komlossy Ákos, Molnár Sándor és Vass Vilmos Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán

A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán II. évfolyam (2007) 2. szám 257 289. oldal http://www.kormanyzas.hu A születéskor várható élettartam kistérségi egyenlőtlenségei az ezredforduló Magyarországán Csite András Németh Nándor Magyarország a

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben