Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata"

Átírás

1 Mátrai és cserhátaljai pannon homokok vizsgálata írta : Herrmann Margit, Budapest Pannon homokok mikromineralógiai vizsgálatait, melyeket 1953-ban a Bükk-aljában Ernőd Andornaktálya közti területről gyűjtött és a MASZOLAJ mezőkeresztesi (1. jelzésű) mélyfúrása anyagán végeztem, tovább folytattam mátrai és cserhátaljai előfordulások mintáin. A területnek melynek pannon homokjait átvizsgáltam vázlatos rajzát az 1. ábra tünteti fel. 1. ábra A mátrai pannon homokok megismeréséhez az Állami Földtani Intézettől kapott gyöngyösi encspusztai mélyfúrásnak 63 m 123 m közti fúrásmintái homokanyagát használtam lel. A Gyöngyös melletti Encspuszta légvonalban körülbelül 33 km-nyire van a bükkaljai, Egertől délre fekvő Andornaktályától, a már ismertetett bükkaljai pannon előfordulásoknak a mátrai Encspusztához legközelebb eső pontjától. A cserhátaljai pannon homokokhoz az anyagot a következő lelőhelyekről gyűjtöttem be 1953-ban : 1. Pásztótól nyugatra 2 3 km-re az országút mellől ; 2. A Pásztótól délnyugatra fekvő Ecseg községtől keletre található homokgödör (Hg), mely légvonalban körülbelül 26 kmnyire van Encspusztától ; 3. Buják község melletti homokelőfordulások, melyek közül az egyiket a Bujáktól délkeletre levő Nyuga hegyen gyűjtöttem (ennek ásványos összetétele azonban teljesen különbözik a többi pannon homokokétól s valószínűleg pleisztocén homok lehetett) ; a másik bujáki lelőhely a községtől északra, a falu közvetlen határában a N o s z k y- féle térképen szarmatának jelzett terület ; 4. Kalló községtől (mely Ecsegtől légvonalban körülbelül 14 km-re fekszik) északra emelkedő Peres-hegy, Daróczi hegy ; 5. A Káliótól északnyugatra fekvő Erdőkürt ; az innen gyűjtött anyag a falu Kalló felé eső határa ; ásványos összetételéből következtetve nem a pannon, hanem a pleisztocén területről való ; 6. Kallótól délnyugati irányban fekvő Szada község, továbbá 7. Veresegyháza határa ; Szada Veresegyháza légvonalban körülbelül 20 km-nyire van Kallótól.

2 3. ábra

3 Az említett lelőhelyekről vett homokok szemcsenagyságeloszlásait az 1. és 2. táblázatok tüntetik fel. (Az anyagot száraz úton Din szitával választottam frakciókra.) A szemnagyságeloszlásokat kuulatív görbékkel ábrázoltam, külön a mátrai encspusztaiakat (2. ábra) és külön a cserhátaljaiakat (3. ábra) ; a 0,10 0,12 -es frakcióktól eltekintve ezeket a 0,25 0,10 -es frakciókhoz számítva a homokok egy-maximumosaknak tekinthetők. (Azaz partmenti üledékeknek.) A mátraiak átlagértékét, a cserhátaljaiak átlagértékét a 4. ábrán kuulatív görbékkel összehasonlítottam a bükkaljai és kisalföldi pannon homokok átlagértékeivel. Az átlagértékeket a 3. táblázat tünteti fel.* A 0,01 0,12 -es frakciókat bromoforal szétválasztottam nehéz és könnyű ásványokra. A nehéz ásványok %-os mennyiségét a 4. táblázat mutatja. 4. ábra A nehéz ásványok a következők : magnetit, limonitos magnetit, gránát, epidot, klorit, zöld amfibol, cianit, turmalin, staurolit, cirkon ; nyomokban : zoizit, rutil, korund, tremolit, augit. (Az encspusztai m-es fúrásminta homokjában, amely meszes homok, kalcit is becsúszott.) A nehéz ásványok százalékos eloszlását az egyes lelőhelyeken az 5. táblázat tünteti fel. Az encspusztai két legalsó»pannon«homokminta ásványos összetétel szerint már nem tisztán pannon jellegű, cyanitot, staurolitot, turmalint sem tartalmaz, ezenkívül erősen meszes jellegű, így a becsúszott kalcittal a %-os számítást igen torzítaná, - ezért ezeket a táblázatból kihagytam. Ugyanígy kimaradtak a pleisztocén homokminták értékei is. A kallói daróczihegyi előfordulások teljesen hasonlók a kallói Peres-hegyivel. A könnyű ásványok túlnyomó része csillám és kvarc, körülbelül egyforma mennyiségben, a földpátok mennyisége igen kicsi a csillám és kvarc mennyiségéhez viszonyítva. A bujáki szarmata homokban és a mátrai mélyfúrás anyagában van egy-két plagioklász (savanyú andezin), a többi földpát túlnyomóan káliföldpát. A kvarc- és földpátszemek legömbölyödöttek ; alig van egy-két idiomorf szemcse a földpátok-, mégpedig a plagioklászok között. Valamennyi lelőhelyen : a magnetit sarkos vagy koptatott szemekben fordul elő, reflektált fényben kékes árnyalatú, de gyakran limonitosodott is. * A pásztói, Nyuga-hegyi, erdőkürti homokokat, melyek valószínűleg pleisztocének és a bujáki szarmata homokot sem vettem számításba az átlagértékek megállapításakor.

4 A gránát kagylós törésű, színtelen, halványrózsaszínű vagy halványzöld legömbölyödött szem vagy szilánk. Az epidot citromsárga zödessárga színtelen pleokroizmusú. A klorit zöldes pikkelyeinek kettőstörése igen gyenge. A zöld amfibolok idiomorfok vagy töredékekben találhatók, halványzöld-zöld-barnászöld pleokroizmusúak, erősen fénytörő oszlopok, optikai karakterük negatív ; c : c = 16 -ig. A cianit nagyon jellegzetes alakú: hosszú táblácskák (010) és (001) szerinti hasadásokkal, melyek egymással majdnem 90 -ot zárnak be ; színtelen ; erős fénytörésű ; kettőstörése kisebb, mint a turmaliné ; optikai 5. ábra karaktere negatív. A turmalin mézsárga-sárgásbarna-sötétbarna pleokroizmusú, erős fénytörésű oszlopos formákban vagy töredékekben fordul elő ; negatív optikai karakterű ; magnetit-zárványokat tartalmaz. A staurolit halványsárgaaranysárga-barna pleokroizmusú, kagylós törésű szemek alakjában található ; erősen fénytörő, negatív optikai karakterű. A cirkon erősen fénytörő, erősen kettőstörő, színtelen, idiomorf, olykor legömbölyödött kristály, az (111) és (311) formákkal határolt, megnyúlt oszlopok alakjában, fekete zárványokkal. Az egyes lelőhelyeken nyomokban levő nehéz ásványok közül a zoizit színtelen, lavendulakék interferenciaszínű, pozitív optikai karakterű oszlop. A rutil gyenge pleokroizmusú (sötétebb barnássárga-halvány gyantasárga), sokszor szagenitszerű ; erősen fénytörő, kettőstörő ; legömbölyödött vagy idiomorf. A korund kékes árnyalatú pleokroizmusa : indigókék-halványibolya ; letört, sarkos darabkákban található. Az augit színtelen, erős fénytörésű és kettőstörésű, zárványokkal. A tremolit szintén erősen fénytörő és kettőstörő, színtelen, hosszúkás oszlopformájú. Biotitot nem találtam, valószínűleg elkloritosodott. Az 1%-nál nagyobb mennyiségben található nehéz ásványok lelőhely, illetőleg területek szerinti eloszlását az 5. ábrán tüntettem fel. Amint az ábráról leolvasható, a magnetit mennyisége a bükkaljai előfordulásoktól Veresegyháza felé általában csökken ; Ecsegnél, mely a cserháti piroxénandezitekhez (Kozárd!) van közel, emelkedik ; ugyanígy emelkedik kissé Veresegyháza környékén is

5 (talán a börzsönyi andezitekhez való közeledés miatt?). A g r á n á t vonala viszont fokozatosan emelkedik a Bükkaljától M á t r á n és Cserhátalján keresztül a Duna felé. Veresegyházán egészen felszökik a g r á n á t mennyisége, sőt még az eddig uralkodó magnetitét is felülmúlja. (A gránátos amfibol-andezitek közelsége!) Az epidot mennyisége á l t a l á b a n egyforma t e r ü l e t ü n k ö n (a Bükk-alját is bele számítva), egyedül Kalló környékén mutat emelkedő i r á n y t. A klorit mennyi sége, mely a mátrai encspusztai előfordulás felé emelkedett és onnan Veres egyháza felé újra esett, körülbelül azonos mennyiséget mutat a két szélső h a t á r o n : Veresegyháza Ernőd. A bükkaljai pannon homokokra annyira jellegzetes cianit mennyisége Veresegyháza felé fokozatosan csökken, Kalló környékén ugyan m é g eléri a 6,4%-ot, de Veresegyháza, Szada környékén m á r csak nyomok ban van meg. A staurolit mennyisége igen kevés a cserhátaljai, m á t r a i pannon homokokban, Veresegyháza környékén pedig m á r teljesen eltűnik. A turmalin mennyisége is esik a Bükkaljától a Duna felé (Ecseg k ö r n y é k é n emelkedik kissé), de azért nem szűnik meg Veresegyháza környékén sem. A zöld amfibol v o n a l á n a k legmagasabb pontja természetesen a m á t r a i előfordulásoknál van (andezitek!). * A 6. t á b l á z a t b a n n é h á n y homokminta kémiai elemzését közlöm : egy m á t r a i encspusztait, egy bu j a k i t (szarmata) és egy veresegyházait. Mindhárom elemzést N e m e s n é, V a r g a S a r o l t a végezte. A Si0 -tartalom jóval kevesebb m i n d h á r o m megelemzett homokban, mint az»üveg«-homokhoz megkövetelt 99,5% és az Fe 0 -tartalom is jóval nagyobb a megkövetelt 0,03%-nál. A m i n t a bevezetésben említettem, egy s z a r m a t a - k o r ú homokot is meg vizsgáltam Buják környékéről. Az anyagot a N o s z k y-féle térképen s z a r m a t á nak jelzett helyről g y ű j t ö t t e m, Buják község északi h a t á r á b a n. A m i n t az 5. táblá zaton l á t h a t ó, a nehéz á s v á n y o k n a k t ö b b, mint fele magnetit, illetőleg limonitos magnetit, azután következik a g r á n á t mennyisége (kb. negyedrész) ; 5%-on alul van külön-külön az epidot, klorit, cianit, turmalin mennyisége. Nyomokban staurolitot, zoizitot és tremolitot tartalmaz. Ha feltesszük, hogy a bujáki szarmata tényleg szarmata és nem alsó-pannon (amit a benne t a l á l t kövületek tüzetes meghatározása igazolna) akkor érdekes megállapítást lehetne levonni abból, hogy a bükkaljai, m á t r a i és cserhátaljai pannon homokokra jellegzetes cianit (mely mezo-kristályos övbeli eredetű) m á r a szarmata homokban is megtalálható. A pleisztocén homokok, melyek E r d ő k ü r t, Buják (Nyuga-hegy), Pásztó keleti h a t á r á t ó l valók, csak m a g n e t i t é t, limonites m a g n e t i t é t, g r á n á t o t, epidotot és kloritot tartalmaznak, esetleg zöld amfibolt ; cianitjuk, staurolitjuk nincs turmalinjuk is csak nyomokban Összefoglalás és következtetések 1. Mátrai és cserhátaljai pannon homokjaink u g y a n ú g y, mint a b ü k k aljai pannon homokjaink szenagyságeloszlás szerint egymaximumos finom homokok. Ennek alapján összes bükkaljai, mátrai és cserhátaljai pannon homok jainkat tengeri eredetű, mégpedig partmenti üledéknek mondhatjuk. 2. Az ásványos összetételből a következőket vonhatjuk le : a kristályos p a l á n a k fontos szerepe volt a primer lehordási területen nemcsak a bükkaljai, hanem a m á t r a i és cserhátaljai területeken is (barna turmalin, cianit, staurolit

6 jelenléte). De a mezo-kristályos övbeli kőzetekre utaló cianit és staurolit mennyisége a bükkaljai előfordulásoktól a mátrai és cserhátaljaiakon át Veresegyháza, Gödöllő felé fokozatosan csökken, míg Veresegyháza környékén már megszűnik. A turmalin mennyisége is esik Bükkaljától Veresegyháza felé, de azért nem szűnik meg Veresegyháza környékén sem. 3. A magnetit mennyisége általában csökken a bükkaljaiaktól Veresegyháza felé haladva, míg a gránát mennyisége emelkedik. 4. A kristályospala-eredetre valló ásványokon (gránát, barna turmalin, cyanit, staurolit, epidot, klorit, zoizit) kívül magmás, mégpedig savanyú magmás eredetre valló ásványok is (zöld amfibol, cirkon, magnetit stb.) előfordulnak. 1. táblázat Mátrai mélyfúrásból. Szemcsenagyság százalékos eloszlása j Sorszám 1 Lelőhely Mélység I 1-0,5 0,5-0,25 0,25 ' 0,12 1 0,12 0,10 0,10- alatt 1. Encspuszta m 2,4 0,4 0,5 17,4 3,6 51,4 24,3 2. Encspuszta 71,5 78 m 0,3 12,8 52,3 3,3 23,2 8, Encspuszta Encspuszta Encspuszta 94 95,5 m 2, m 3,7 6,9 5,0 6,1 35,6 3,1 25,4 12,1 1,7 1,7 6,3 6,9 10,5 18,4 1,3 26,3 26, m 0,1 0,4 65,8 5,7 24,0 i 4,0 2. táblázat Cserhátaljai homokok. Szemcsenagyság százalékos eloszlása Sorszám Lelőhely ,5 0, ,12 0,25 1 0,12 0,10 0,10 alatt 1. Pásztótól Ny-ra 3,3 5,1 4,3 16,1 31,4 1,3 26,1 12,4 2. Ecseg, Hg. 0,6 0,7 10,6 45,9 8,4 32,1 3. Buják; Nyuga-hegy 0,5 o,i 15,6 32,5 1,0 27,1 23,2 4. Buják, szarmata 0,3 i 2,4 4,1 1,8 5,2 15,1 3,7 56,7 5. Kalló, Peres-hegy 1 nyom 0,2 41,3 6. Kalló, Daróci-hegy nyom 4,6 7,4 43,0 1,7 10,7 8,1 78,8 2,7 11,2 2,7 7. Kalló, Daróci szó'lló'k 0,2 0,5 35,8 50,7 2,6 5,3 4,9 8. Erdőkürt nyom 0,1 0,1 7,2 8,0 75,5 9,1 9. Szada nyom 0,2 9,6 64,4 4,3 19,4 2,1 10. Veresegyháza 0,1 0,3 21,6 70,7! 1,8 í 3,8 1.7

7 3. táblázat ,5 0,5 0,25 0,25-0,12 0,12 0, alatt Bükkaljai átlag 3,0 23,5 30,2 37,7 5,6 Mátrai átlag nyom 1,1 3,1 2,5 6,1 37,9 33,4 15,1 Cserhátaljai átlag nyom nyom 13,7 58,7 23,8 3,3 Kisalföldi átlag nyom nyom nyom 0,6 26,5 60,8 6,3 5,8 4. táblázat Encspuszta, m Encspuszta, 71,5 78 m Encspuszta, m Encspuszta, m Encspuszta, m 0,69 0/ 2,25 2,88 1,61 o/ 0,43 o/ Pásztótól nyugatra 2,30 Kalló, Daróczi-hegy 0,25 Ecseg, Hg. 0,83 Buják, Nyuga-hegy 0,76 Bujáktól északra, (szarmata) 0,30 0/ Kalló, Peres-hegy 2,66 Kalló, Daróczi-szó'llők 3,61 Erdőkürt 0,77 Szada 11,3 Veresegyháza 13,9 5. táblázat Lelőhelyek Mátra, Encspuszta, m Mátra, Encspuszta, 71,5 78 m Mátra, Encspuszta, 94 95,5 m Magnetit Limonitos magnetit Gránát Epidot Klorit 15,5 5,3 3,9 18,9 33,3 Zölc amtibol Cyanit 1 12,4 0,7 1 Turmalin 33,8 11,3 23,1 1,3 10,1 4,5 4,3 Staurolit Cirkon 1,9 0,2 Zoizit 3 Korund Kalcit Tremolit < 7,5 0,2-0,2 0,3 23,7 19,7 20,2 15,0 12,7 3,5 2,9! 0,3 1,4 0,3 _ 0,3 Ecseg, Hg. 36,6 7,6' 29,4 12,8 0,1 0,1 2,7 7,6 0,7 0,5' 0,5 0,8 Buják, szarmata 51,0 8,1 26,6 4,3 1, ,7 0,4' 0,4' 0,6 0,8 Kalló, Peres-hegy 21,4 5,3 24,2 32,8 0,9 3,6 6,4' 3,8' 0,6 0,6 0,4 0,4! Erdőkürt 25,9 6,0 Veresegyháza 27,7 5,0 10,3 48,5 2,3 1,7 1,7 0,3' 1,2 52,8 9,3* 2,8 2,9 2,4 0,4 _J 0,4 0,2 Szada 34,2 4,4'40,9' 13,0 0,6 2,3'0,6'3,1 0,4!- 0,2 0,2' 0,4! Mátra, 63 95,5 m fúrásmintáknak átlaga Szadai és veresegyházaiaknak átlaga 28,8 15,5 21,7 13,2 11,4 4,0 3,6,2 0,8 0,4 0,2 0,3 31,0 2,8 46,9 11,1 1,7 2,6 0,3' 2,8 >, 9 0,3 0,2 0,2

8 The Examination of the Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja By M. Herrmann, Budapest The following deductions can be made from the micromineralogical examinations of the Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja : 1. The Pannonian Sands of the Mt. Mátra and the Cserhátalja are, the same as those of the Bükkalja, one-maximal fine sands regarding their grain-size distribution. By this, we may consider all our Pannonian Sands of the Bükkalja, Mt. Mátra, and Cserhátalja as of marine origin, indeed, as shore sediments. 2. The following can be concluded from the mineralogical composition : crystalline schists had an important role in the primary abrading area not only in the Bükkalja but also in the Mt. Mátra, and the Cserhátalja region (the presence of brown tourmaline, cyanite, and staurolite). However, the amount of cyanite and staurolite, referring to rocks of the mesocrystalline zone, gradually decreases from the localities of the Bükkalja through those of the Mátra and the Cserhátalja toward Veresegyháza and Gödöllő, and it will altogether disappear around Veresegyháza. The amount of tourmaline also lessens from the Bükkalja toward Veresegyháza, but does not disappear around this latter locality. 3. The amount of magnetite will generally also decrease from the Bükkalja toward Veresegyháza ; whilst the amount of garnet will increase. 4. Aside of the minerals of a crystalline schist origin (garnet, brown tourmaline, cyanite, staurolite, epidote, chlorite, zoisite), other minerals of an acido-magmatic origin also occur (green amphibole, zircon, magnetite, etc.).

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2010. Kőzetalkotó ásványok A kőzetalkotó ásványok megjelenése a kőzetekben

Részletesebben

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13.

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13. Kutatási jelentés Vid Gábor 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl 2012. február 13. 1. Bevezetés 2009. január 5-én kértem, és 2009. február 27-én 55-6/2009

Részletesebben

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Magmás kőzetek szerkezete és szövete Magmás kőzetek szerkezete és szövete Szövet: A kőzetet alkotó ásványok alaki sajátságai, az ásványok egymáshoz való viszonya, kapcsolata, elhelyezkedési módja és mérete. A kőzeteket felépítő ásványokat

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu IUGS osztályozás (Streckeisen, 1976, 1978; Le Maitre, 1989) Modális ásványos összetétel Normatív ásványos összetétel Szöveti jellegek Szín index

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Ingenia Hungarica I. H u nga r i c a. I ng e n i a. ELTE Eötvös József Collegium

Ingenia Hungarica I. H u nga r i c a. I ng e n i a. ELTE Eötvös József Collegium Ingenia Hungarica I. I ng e n i a H u nga r i c a ELTE Eötvös József Collegium Ingenia Hungarica Főszerkesztő: Horváth László ELTE Eötvös József Collegium 2015 Ingenia Hungarica I. Tanulmányok az I. Kárpát-medencei

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 1997-2003. ALAPFOGALMAK Kőzet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu 1. Terepi- és s kézipk zipéldány-kőzettan A legprimitívebb osztályoz lyozás: mélysm lységi (abissziks( abissziks, intruzív) magmás s kőzetek k

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2002. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján Simon István 2015. ELTE TTK Kőzettani és geokémiai tanszék Témavezetők: Dr. Józsa Sándor, ELTE TTK Dr. Szeberényi

Részletesebben

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI

A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A BEREG-SZATMÁRI SÜLLYEDÉK HÉVÍZBESZERZÉSI ADOTTSÁGAI 1 Virág Margit, 2 Dr. Szűcs Péter, 1 Lakatos Attila, Mikó Lajos 1 VIZITERV Environ

Részletesebben

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Kiss Balázs Ábrák: Robin Gill Igneous rocks and processes Harangi Szabolcs oktatási segédanyagok, magmás kőzettan, geokémia, magmás petrogenezis

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK 12. elıadás MAGMÁS KİZETEK MAGMÁS KİZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képzıdnek a fıkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerinti csoportosításuk: Intruzív (mélységi) kızetek (5-20 km mélységben)

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

A Föld folyamatai. Atmoszféra

A Föld folyamatai. Atmoszféra Földtan A Föld folyamatai Atmoszféra A karbon-kőzet ciklus E_ki E_be E_föld_ki Exogén energiaforrás - fúziós energia Endogén energiaforrás - maghasadás, tárolt energia ÁSVÁNYOK Az ásványok olyan, a

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása Készítette: Dr. Schubert Félix Tethys Delta Bt. 2009 2 MINTAELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

Törökbálinti Homokkő: 25 29 millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le Dunabogdány Alapok Kőzet: Földi léptékben nagy kiterjedésű ásványkeverék. Dácit: Vulkáni kiömlési kőzet, amelynek uralkodó elegyrészei a fehér színű földpát, a fekete, többnyire lemezes biotit, a fekete,

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 1. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából.

35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából. 35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából. A Kis-Szamos forrásvidéki kristályos hegytömeg központi magját,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák. Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I-II. Tantárgy kódja FDB1307; FDB1308 Meghirdetés féléve 1-2 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel

Részletesebben

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Kerámiák archeometriai vizsgálata Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok

Részletesebben

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI 4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI KRISTÁLYFIZIKA ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA JELENSÉGE Izotrópia (irányok szerint egyenlı): ha a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerbe

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba 2. Talajképző ásványok és kőzetek Dr. Varga Csaba Talajképző ásványok A földkéreg egynemű szilárd alkotórészei, melyeknek többsége szabályos, kristályos felépítésű. A bennük az építőelemek szabályosan

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek 6. előadás Kőzetalkotó ásványok Az ásványok olvadékból történő kristályosodásának sorrendje Bowen szerint Kőzetalkotó ásványok: SiO 2 ásványok Kvarc: hexagonális és trigonális

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK 7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK ANIZOTRÓPIA IZOTRÓPIA FOGALMA Izotrópia (irányok szerint egyenlı): a fizikai sajátságok függetlenek az iránytól. Ide tartoznak a köbös rendszerben kristályosodó kristályok.

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri NANOS Patient Brochure Pseudotumor Celebri Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Az orsócsigák paradicsoma: Törökország

Az orsócsigák paradicsoma: Törökország Az orsócsigák paradicsoma: Törökország Páll-Gergely Barna A Sümela (görögül Sumelas) nevű kolostor messze földön híres, történelmi jelentőségű hely. Itt 15 orsócsigafaj él együtt, így e tekintetben a kolostor

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Zágonl István: A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Í34.0.88:174.7:S3 Ismeretes, hogy a második világháborút követő időszakban a fafelhasználásnak általános, azon

Részletesebben

IV. IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA. Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény támogatói: A rendezvény szervezői:

IV. IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA. Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény támogatói: A rendezvény szervezői: IV. A rendezvény támogatói: Orfű, 2013. szeptember 12-14. A rendezvény szervezői: IV. KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA 2013 KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYA IV. Kőzettani és Geokémiai

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS Tartalom Ásvány, kristály, kızet fogalma Elemek gyakorisága a földkéregben Kızetképzıdés folyamata Ásványok tulajdonságai Kızetalkotó ásványok Ásvány természetben elıforduló anyag

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól.

109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól. 109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól. Az erdélyi muzeum-egyl. megbízásából végzett földtani kirándulásaim egy részéről volt szerencsém jelentést

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok 9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok Szoro- (csoport-) szilikátok Az SiO 4 tetraéderek közvetlen kapcsolódással 2-, 3-, 4-, 6-os, (ritkábban még több tagból álló) csoportokká főzıdhetnek össze. A

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Construction works and monitoring of a retaining wall on the M0 motorway ring around Budapest SZILVÁGYI László, WOLF Ákos Geoplan Kft,

Részletesebben

Martonné Erdős Katalin

Martonné Erdős Katalin Egy szakmai életút eredményei és helyszínei A DÉLI-BÜKK KÖZÉPSŐ RÉSZÉNEK FELSZÍN- ÉS VÖLGYFEJLŐDÉSI PROBLÉMÁI Martonné Erdős Katalin Doktori értekezés Debrecen, 1972 (részlet) Debreceni Egyetem, Tájvédelmi

Részletesebben

Gesta XIII (2014), 39 58.

Gesta XIII (2014), 39 58. Gesta XIII (2014), 39 58. ISZTRIAI AMFORÁK NYERSANYAGAINAK NEHÉZÁSVÁNY-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI Obbágy Gabriella a, Józsa Sándor a, Szakmány György a, Bendő Zsolt a, Bezeczky Tamás b a ELTE TTK, Földrajz-

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter

JELENTÉS. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról. Készítette: Dr. Rózsa Péter JELENTÉS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag kőzettani vizsgálatáról Készítette: Dr. Rózsa Péter Debrecen, 2010 Jelentés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó régészeti kőanyag

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

Törpe, de óriás! kistraktor az erdőművelésben

Törpe, de óriás! kistraktor az erdőművelésben Törpe, de óriás! kistraktor az erdőművelésben B Á R Á N Y I L Á S Z L Ó A Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság a Duna Tisza-közén mintegy 67 000 ha-on terül el és magában foglalja Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Doktoranduszi Beszámoló Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben Visnovitz Ferenc Környezettudományi Doktori Iskola II. évf. Témavezető: Dr. Horváth Ferenc egyetemi tanár Budapest, 2012.06.04

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár

Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Cirkon (ZrSiO4) Kis Annamária Ásvány- és Kőzettár Tudományos és múzeumi Állandó kiállításunkon megtekinthetők az egyik legidősebb földi ásvány, egy cirkonkristály Nyugat- Ausztráliából származó kortársai.

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE Rendezők: Útvonalkövetők Klubja Teljesítménytúrázók Társasága Gödöllő Fóti-Somlyó Alsógöd, 2011. december 30. - 1 - Tisztelt Sporttárs! Szeretettel üdvözlünk

Részletesebben

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Stabil: H ( 1 H=99.985; 2 H/D/=0.015) Radioaktív: T= Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Jól ismert, széles körben használt T becslésre és a szilárd, folyadék és gáz

Részletesebben

130 - ADATOK AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG S A BIHARHECTYSÉG TÖMEGES KŐZETEINEK ISMERETÉHEZ. Dr. Primics György egyet, tanársegédtől.

130 - ADATOK AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG S A BIHARHECTYSÉG TÖMEGES KŐZETEINEK ISMERETÉHEZ. Dr. Primics György egyet, tanársegédtől. 130 - ADATOK AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG S A BIHARHECTYSÉG TÖMEGES KŐZETEINEK ISMERETÉHEZ. Dr. Primics György egyet, tanársegédtől. A múlt év folytán dr. Herbich Perenez az erdélyi Múzeum- Egylet megbízása

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK Kerámiák nyersanyagai agyag agyagfejtő Keramosz (görög): agyag - agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) - mázas Csoportosítás a szemcseméret alapján finomkerámia

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Á É Í ő ő ő ó ő ó ő í ü ó í ó í Í ő í ó í í í ö ő ő ű í ő ö ő ő ó ó ő í ő ő ó í ő ó ő í ü ü ó ú ő í ő ó ö ö ő ü ö ő í ő ő í í ő ö ő ü ö ő ő ő í ó ő ő í ő í ő ü ü ö ö ü ó ő í í Í í í Ó ö ö ő ő ó ö í ö ö

Részletesebben

ő ő ö ő ü ö ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ö ő ü ő ö í ö ő ő ö ö ö ő ő ő ü ő ő ü í ő ő ö ő ü ő ö ő ü ö ő ü ö ő ü ü í Ő ü ö ö ö í Ő ü ö ő ö ö í ö ü í í ö í ő í ö ö ö ő ő ü ö ő ü ő ü ú í ü ö ő ö í ö í ö ö í őí ü í ü

Részletesebben