SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

2 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András Konzulens: Kovács Gyöngyi Gyöngyös 2012

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ ETNIKUMOK BEMUTATÁSA Történelmi áttekintés Nemzetiségek Magyarországon Görögök Lengyelek Németek Románok Bolgárok Ruszinok Szlovákok Horvátok Szlovének Szerbek Örmények Ukránok ÁTÁNY TELEPÜLÉS Földrajzi elhelyezkedése Népesség, gazdaság és infrastruktúra Átány és a Csillagfalu kapcsolata A CSILLAGFALU-PROJECT Csillagfalu címere A project ötlete Skanzen - Csillagfalu A project leírása A falu elhelyezkedése és elnevezése A Csillagfalu kiszolgáló egységei Programok Gasztronómia Csillagfaluhoz hasonló projectek Honfoglalás kori Régészeti Park Honfoglalás Kori Látogatóközpont a Bodrogközben Hun völgy Sanghajban... 25

4 4 EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ADATFELDOLGOZÁS Átány és a Csillagfalu project SWOT elemzése Eredmények értékelése Közvélemény kutatás elemzése KÖVETKEZTETÉS Lépések a beruházás sikeres megvalósításához ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK ÁBÁRK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK II

5 BEVEZETÉS Idegenvezetőként és idegenforgalmi szakmenedzserként való tevékenységem során, melyet főiskolai tanulmányaim közben is végeztem, ismerkedtem meg olyan szakemberekkel, akik egy project megvalósításán dolgoztak, amelyet szakmailag igazán érdekesnek, valamint a területfejlesztés és turizmus-menedzsmenthez, szakirányomhoz szervesen kapcsolódónak találtam. Ez a tervezet egy heves megyei, Átány nevezetű faluban megvalósítandó, úgynevezett Csillagfalu-project, amely idegenforgalmi keretek között kívánja majd a jövőben bemutatni a Magyarországon élő nemzetiségek szokásait, hagyományait, történetét, építészetét. Mindez egy olyan korban, olyan világban, ahol a nemzetiségek, főleg határainkon kívül békétlenek, inkább a széthúzás jellemző, mint az összetartás. Történik mindez akkor, amikor egy új, hazánkban megalkotott nemzetiségi törvényt bírálják az Európai Unió szakemberei, és kritikával illetik a hazánkban és a környező anyaországokban élő politikusok, szakemberek egyaránt. A téma aktualitását jelzi az is, hogy a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia ( ) kiemelt prioritásként kezeli a regionális szintű desztináció fejlesztést, turistafogadás feltételeinek javítása és attrakció fejlesztés szintjén. ( Strategia.pdf) A project mindenképpen nagyszabású, mindemellett területfejlesztési szempontból rendkívül sok lehetőséget kínál, meggátolandó Átány település, illetve a Hevesi kistérség helyzetének további gazdasági romlását. Épp ez volt az a momentum, ami a project tervének alaposabb megismerésére, körüljárására ösztönzött, mi vezethette az ötletgazdákat arra, hogy egy ilyen nagyszabású terv megvalósításába kezdjenek, van e létjogosultsága a XXI. századi Magyarországon egy ilyen kezdeményezésnek. Bízom benne, hogy sikerül majd a tervről, a következőkben átfogó, tudományos alapon bemutatott képet adnom.

6 1 A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ ETNIKUMOK BEMUTATÁSA 1.1 Történelmi áttekintés Hiszen magyar, oláh, szláv bánat Mindig egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keserűnk Már ezer év óta rokon Mikor fogunk már összefogni? Mi elnyomottak, összetörtek, Magyarok és nem magyarok? (Ady Endre Magyar jakobinus dala) A fenti versidézet éppen annak ad hangot, hogy a Magyarországon élő románok, szlovákok, szlávok, egymás mellett élnek, de meg nem értésben és éppen az a fontos, hogy a Duna menti népeknek lassan öntudatukra kell ébredniük, rá kell jönniük, hogy érdekeik és helyzetük közös. Éppen, mint napjainkban. Történelmi szempontból az első legfontosabb időszak a nemzetiségek megjelenését illetően a tatárjárás utáni időszak IV. Béla uralkodása idején. Ekkorra ugyanis a királyi birtokok és vármegyék népessége elpusztult vagy külföldi területekre emigrált. IV. Béla királyunk ekkor az elnéptelenedett földterületeket a nemességnek ajándékozta, így ezeknek a nagyuraknak feladatukká vált az ország újjáépítése mellett, újranépesítése is: a. felszabadított hazai szolga népekkel b. külföldi bevándorlókkal A bevándorlók kezdetben németek voltak, akik Erdélybe érkeztek, ők voltak a szászok, de nagy tömegben jöttek hozzánk morva, ruszin, és román parasztok is. Ez a helyzet jót tett az ország gazdasági felvirágzásának, hiszen olyan területeket is bevontak a gazdálkodásba, művelésbe, amelyeket addig nem is használtak ki. A német betelepülők főleg a királyi várakba, illetve azok közelébe érkeztek, az ő ittlétük és keveredésük a magyar lakossággal eredményezte a magyar városi polgárság kialakulását. IV. Béla kunokat is betelepített, akik nomád törzsszövetségekben éltek, katonáskodtak és felelős haderőt alkottak. (Unger-Szabolcs, 1979) A 150 éves török uralom után a legfontosabb betelepülési hullám a szerbeket érintette, ők a délvidéken és a Duna mentén telepedtek le, ekkor indult fejlődésnek a legfontosabb városuk Szentendre, amely a XVIII. században már a Magyarországi szerb kultúra központja lett. Ekkoriban érkeztek alföldi és Dunamenti területekre a katolikus németek és svábok is. A XVIII. század folyamán a betelepült németek száma már elérte az egy millió főt. Ekkor születtek a bakonyi, a vértesi, a Buda környéki német falvak, va- 2

7 lamint a Tolna-, Baranya, a Bánát és a Bácska összefüggő német telepei, falvai. Németek, szerbek és horvátok - kezdetben ők alkották a bevándorlók nagyobb részét - de nem feledkezhetünk meg a román nemzetiségekről, akiket Moldáviából és Havasalföldről telepítettek be Magyarországra és Erdélyben találtak menedéket. Ők elsősorban a törökök által kinevezett vajdák kegyetlenkedése elől menekültek. a. Ennek a betelepülési hullámnak az okai a következők voltak: A már említett 150 éves török jelenlét és az ellenük vívott háborúk, melyek következtében erősen megfogyatkozott a népesség száma (a Felvidékre menekültek) b. Mátyás korabeli lakosság létszáma fővel csökkent, 4 millióról 3,5 millióra (ugyanazon időszakban Európa lakosságának létszáma másfélszeresére nőtt, 80millióról 130 millióra) (Ács, 1986) Az országot ismét csak Németországból érkezettekkel kezdték el betelepíteni, akik katolikus vallásúak voltak. Ennek jelentősége az volt, hogy politikailag így gyengítették a magyar királyi udvar hatalmát. Mindezek a betelepülési intézkedések azt eredményezték, hogy Magyarország lakosságának létszáma mint azt már említettem a Mátyás-kori 3,5 millióról a XVIII. század végére 8 millióra emelkedett. Egyetlen probléma azonban akadt ezzel a hirtelen emelkedéssel, a számos nemzetiség mellett éppen a magyarság került kisebbségbe, az aránya a középkori magyarországi adatokhoz képest 80%-ról 45%-ra esett vissza, vagyis a XVIII. század végi Magyarországon a népesség alig több mint fele volt magyar. Magyarország soknemzetiségű országgá vált, ez pedig nagyban meghatározta sorsának további alakulását is. A XIX. század első felében a népesedési folyamat tovább zajlott, és ennek következtében létrejött a modern magyar nemzet. (Pach, 1985) A magyarság és nemzetiségek között eltérések adódtak, amelyek elsősorban a különböző társadalmi szerkezetből következik, az ország vezető szerepe a nagybirtokos arisztokráciának jutott, mellette jelentős létszámú kisebbséggel és számottevő paraszti népességgel. Ezek nem jobbágyok voltak, hiszen személyükben szabad emberek voltak, akik a földet katonai szolgálatokért cserébe használhatták. Az 1-es ábra a magyarság társadalmi felépítését szemlélteti. A románok, szerbek, szlovákok, ukránok nemessége egybeolvadt a magyar nemességgel és már nyelvében is magyarrá kezdett válni, amíg társadalmuk nagyobb részét a parasztság (jobbágysorban élők) és a városban élő kispolgárság tette ki, ahogyan a 2-es ábrán is látható. A szerbek főleg szabad királyi városokban éltek, ahol kereskedőként tevékenykedtek és városaik a fő kereskedelmi útvonalak mentén épültek ki. A Bácskában és a Bánságban élők esetében a lakosságnak jó része szabad katona volt, a többiek pedig a szabad parasztok. (Kristó et al., 2002) 3

8 1. ábra: A magyarság társadalmi rétegződése Forrás: saját szerkesztés a %A1rsadalma+a+dualizmus+kor%C3%A1ban alapján 2. ábra: Nemzetiségek társadalmi rétegződése Forrás: saját szerkesztés a alapján 4

9 A nemzeti öntudatra ébredés és nemzet formálódás a magyarországi keretek között összetűzésekre, konfliktusokra adott lehetőséget. A dunai népek közötti nemzeti-nemzetiségi ellentétek éppen az es forradalom időszakában éleződtek ki és folytatódtak még az abszolutizmus korában is. Ezen csak az évi kiegyezés változtatott: A magyar vezető réteg szövetkezése a Habsburgokkal arra irányult, hogy megerősítsék területi és politikai integritásukat. Ez ellen természetesen a nemzetiségek vezetői heves tiltakozásukat fejezték ki, hiszen a kiegyezést követően a törvényhozás már nem ismerte el külön nemzeti létüket, vagyis elvesztették autonómiájukat és politikai jogaikat is. A XIX. század vége felé azonban ismét új és jelentős változások adódtak a nemzetiségek társadalmi szerkezetében és gazdasági helyzetében, hiszen a polgársága gazdasági fejlődés következtében megerősítette a társadalmi helyzetét, ennek egyenes következménye lett, hogy a parasztság a polgárosodás útjára lépett és kialakult az új társadalmi réteg: a munkásság. Társadalmi szerkezetükből hiányzott már a nagybirtokos arisztokrácia rétege, amely által sokkal demokratikusabb volt a magyarnál. (Ács, 1986) A történelmi események ismertetése rávilágít arra a tényre, hogy Magyarország hogyan vált soknemzetiségű országgá és mi vezetett oda, hogy a Trianoni békeszerződést követően is több nemzet él a határainkon belül. 1.2 Nemzetiségek Magyarországon A dolgozat folytatásában mielőtt rátérnék a Csillagfalu konkrét bemutatására, az egyes nemzetiségekről szeretnék néhány információt megosztani, amely érinti történelmüket és jelen helyzetüket is Görögök Görög bevándorlók közül elsősorban kereskedők telepedtek le. Magyarországon már a XVI. században megjelentek, kereskedelmi központokat hoztak létre. Az első hullámban Magyarországra érkező görög kereskedők közül nem sokan telepedtek le véglegesen, hanem inkább vándorkereskedelmet folytattak Magyarország, az Oszmán Birodalom és Ausztria között. A XVIII. század közepétől viszont már állandó kereskedéseik voltak, elsősorban boltokat, mészárszékeket nyitottak, pincéket béreltek és pénzkölcsönzéssel is foglalkoztak. Végleges betelepedésüket elsősorban II. József 1781-ben kiadott Türelmi Rendelete segítette, mely biztosította, a görög nemzetiségűek számára, hogy ortodox templomokat építhessenek maguknak. A görögök visszaköltözése hazájukba akkor vált esedékessé, amikor ben véget ért a görög szabadságharc és önálló, független állammá vált. 5

10 Újabb görög betelepülési hullám a II. világháború után következett be, amikor 1946-ban polgárháború tört ki Görögországban, ekkor mintegy fő érkezett hazánkba és telepedett le Budapesten, Pécsen, Tatabányán és Miskolcon. A gazdag magyarországi görög kereskedők gyakran főleg anyagilag hozzájárultak különböző intézmények megépítéséhez. Ezek közül kiemelkedik a Miskolci Nemzeti Színház építése, iskolák, kórházak építése, bővítése, stb. Napjainkban legfontosabb civil szervezetük a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete, melynek célja és feladata a görög nyelv, kultúra és hagyományok megőrzése és átadása. A görög kisebbség rendelkezik Országos Önkormányzattal, amelyet a magyar állam a jelenleg érvényben lévő kisebbségi törvény értelmében támogat. Van saját folyóiratuk, amely kétnyelvű, rendelkeznek több művészeti egyesülettel, amely tánc- és zenekarok meglétét jelenti. (Vangelió, 1998) Lengyelek Kapcsolatuk a magyarsággal már az Árpád-házi királyok korára visszavezethető, így történetük is a magyarok Kárpát-medencei történetével egy időre tehető. Betelepülésük Magyarországra azonban nem túl korai, mivel csak a XVIII. század elejétől vette kezdetét, de az a XX. századig folyamatos volt között a Torna megyei Derenk-re költöztek be lengyel családok. Az azóta különböző csapások következtében elnéptelenedett falu, a lengyel nemzetiségek központjává vált. A Derenk környéki lengyelség tehát a legrégebbi magyarországi nemzetiségek egyike, amely már közel három évszázada őrzi az ősök nyelvét és nemzeti értékeit. A derenki lengyelek elszigetelten, asszimilálódás nélkül éltek falujukban, sem a közeli magyar, sem a szlovák lakossággal nem keveredtek. Derenk elnéptelenedése 1943-ban kezdődött, mikor Horthy Miklós kormányzó vadászterületté kívánta alakítani a területet. Egyéb nagyobb lengyel betelepülés a XIX. század közepén történt, mely az akkori Diósgyőr (ma miskolci városnegyed) településre irányult. (Kapronczai, 1998) Németek 1689-es királyi rendelet már a betelepítés feltételrendszerét kidolgozta és ennek megfelelően a katolikus német telepeseket hazánkba is csábította. Tette mindezt azért, hogy a Habsburg ellenes magyar nemességgel szemben a birodalom támaszai legyenek, valamint fontos szerepe volt annak is, hogy a németek sokkal fejlettebb mezőgazdasági módszerekkel bírtak, amely segítséget jelentett a magyar gazdálkodók számára. A német betelepülés három hullámban valósult meg: 6

11 a : III. Károly királyhoz fűződik, ekkor elsősorban a Dunántúlra, az Alföldön és az Északi-középhegység vidékére érkeztek, ezek a betelepültek azonban még a falvakon belül is elszigetelten éltek b. Mária Terézia kora a második betelepülési hullám, amely során már nem az adott térség földes ura szorgalmazta érkezésüket, hanem inkább központi, birodalmi parancs volt c. a harmadik települési hullámra II. József évi pátense értelmében került sor Elsősorban Németország középső és déli területeiről települtek be hazánkba. A magyarországi németeket általában sváboknak szokás nevezni és ez terjedt el az egész Kárpát-medencében, de az igazi, valódi svábok csak Szatmár megyében éltek, élnek. A német nemzetiségekre általában ma is jellemző, (főleg, ha nagyrészt általuk lakott településekről van szó) hogy szórt közösséget alkotnak, nem szívesen tűrnek meg maguk között idegeneket. (Manherz, 1999) Románok Román nemzetiségűekkel szinte az ország valamennyi megyéjében találkozhatunk, legfőképp azonban azokon a területeken éltek, élnek, amelyek határosak Romániával. A legtöbb román etnikumú emberrel tehát Békés és Hajdú-Bihar megyében találkozhatunk. Az, hogy mióta élnek közöttünk románok mindig vitára ad okot, mert még a szakemberek számára sem egyértelmű, bár többségük abban megegyezik, hogy nagyobb mértékben a törökök uralmának végeztével jelentek meg hazánkban, tehát a XVII. század végén. Arról is tudomásunk van, hogy bizonyos térségekben, úgy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és Nagyvárad környékén, már előtte is települtek be román nemzetiségűek, elsősorban hűbéresi birtokokon. A legjelentősebb román betelepülésről azonban csak a XVIII. századtól kezdve vannak értesülések. A románság elsősorban vegyes lakosságú településeken élt, vagyis abszolút beolvadtak, nem szigetelődtek el, ezáltal ezek a románok a XX. szászadra az elmagyarosodás útjára léptek. Ha szűkebb térségre gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy a román jelenlét Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Miskolcon volt kiemelkedő. (Petrusán et al., 2001) A fő vonzóerő, amely ebbe a térségbe vonzotta a román nemzetiségűeket az a diósgyőri vasgyártás és bányászat volt. A románság természetesen annak ellenére magával hozta és megőrizte szokásait, hagyományait, hogy jól beolvadtak a befogadó környezetbe. Például megtartották építészeti hagyományaikat: általában egyszobás lakásokról beszélhetünk, ha házaikra gondolunk, amelynek falai földből, tetőzete kukoricából készült. A falakat meszelték, általában kisméretű ablakok illeszkedtek a házhoz, melyek közül az egyik az utcára nyílt, a másik az udvarra. 7

12 Ez a fajta háztípus az életkörülmények javulása következtében fokozatosan komfortossá vált, például a XIX. századra már tégla alapra helyezett vert fal volt az alapja, amelyre zsindely és cseréptető került, majd kémény is épült a házra. Később már nem csak egy szobát laktak, hanem lett utca felőli, hátsó szoba, illetve konyha is. (Petrusán et al.,1998) A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata február 2-án alakult meg Gyulán Bolgárok Magyarországon már évszázadok óta élnek bolgárok. A németekhez hasonlóan ez a népcsoport is három szakaszban telepedett le hazánkban. a közé tehető az első nagyobb bolgár immigráció, amely Nagy Lajos királyunk nevéhez köthető. A bolgár bevándorlók a törökök bolgárok elleni leigázásának következtében váltak hontalanná b között érkezett a második hullám, köszönhetően egy szintén törökökhöz köthető országos csapásnak, hiszen meghiúsult az országuk felszabadítására tett kísérletük c. Harmadik, és végül utolsó nagyobb betelepülési folyamat 1865-től indult, amikortól az Oszmán Birodalom minden jogától megfosztotta a bolgárságot saját hazájukban Az első két hullámban Magyarországra települt bolgárok katolikusok voltak, akik kiépített egyházi szervezettel rendelkeztek, iskoláik, három ferences kolostoruk volt, katolikus teológiai főiskolával rendelkeztek. A legfőbb közintézményeik biztosítva voltak így nem volt nehéz számukra az anyaországtól távol új életet kezdeniük. A XIX. századtól érkező bolgárok azonban keleti, (ortodox) egyházhoz tartoztak. Kertészettel foglalkoztak, nagy szerepet vállaltak abban, hogy a magyar kertészet, a konyhakert kultúra jelentős fejlődésnek induljon és sikeressé váljon. Elsősorban a magyar hagyományoktól eltérő, vagy kevésbé ismert zöldségeket és fűszereket kezdtek bevezetni és elterjeszteni. Ilyen volt például a lencse, póréhagyma, de sok segítséget adtak a hagyományos magyar növények termesztésének elősegítésében is. Ők honosították meg az öntözéses szántóföldi zöldségtermesztést is. A bolgárság területileg elsősorban Budapest, Szeged és Miskolc környékén telepedett le. (Alexander, 1998) Ruszinok A ruszinok első letelepedése még Mária Terézia uralkodásának idejére tehető és Magyarországon belül az északkeleti területekre koncentrálódott a jelenlétül, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre és Budapestre. Az 1941-ben tartott népszámlálás szerint több mint en vallották magukat ruszinnak. Nagyon vallásos népcsoport, görög katolikusak, akik vallásukat még néhol anyanyelvükön (is) gyakorolják. A ruszi- 8

13 nok eredetileg szláv származásúak, akik 1711 és 1740 között érkeztek az országba a szlovák nemzetiséggel együtt a mai Kárpátalja vidékéről. Letelepedésük előtt a Kárpátokból sót szállítottak, majd ideérkezésük után földműveléssel kezdtek foglalkozni. Ami a legfontosabb velük kapcsolatban, hogy kettős asszimilálódási folyamatban volt részük, mind a magyar, mind a szlovák népességbe beolvadtak, amelynek során elvesztették gyökereiket, hagyományaikat. II. Rákóczi Ferenc fejedelem a legkedvesebb népem -nek (Gens fidelissima) nevezte a ruszin nemzetet, mindazért a bátor, hősies és hű viselkedésért, amelyet a Habsburgok elleni szabadságharc idején tanúsítottak 1703 és 1711 között. Napjainkban is nagy a kis létszámú ruszin közösség összetartása, hiszen 1991-ben megalakult Komlóskán a Magyarországi Ruszinok Szervezete, és Múcsonyban működik az egyetlen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. Ugyan kis közösségről van szó, akik folyamatosan olvadtak be a magyarságba, mégis sokat tesznek azért, hogy ne múljon el, ne tűnjön el ennek a különleges nemzetnek öröksége, kultúrája. (Hattinger, 1998) Szlovákok A szlovák nemzetiség már a XVI. századra létszámában elérte az főt, területileg pedig elsősorban a mai Magyarország északi megyéiben telepedett le. Általánosságban jobbágyok voltak, különféle ipari és mezőgazdasági munkákat láttak el, de főleg erdőirtással, fa szállítással és mészégetéssel foglalkoztak. A szlovák lakosság betelepülésének és a mai szlovák területekről való elvándorlásának jellemzően két fő oka volt: gazdasági és vallási kényszerűség, illetve lakóhelyük a török uralom hatására túlnépesedett és ennek következtében a szlovák jobbágyság elszegényedett. Tehát a jobb élet reményében érkeztek délre, a mai Magyarország területére. A vallási kényszer elsősorban az evangélikus vallású szlovákokat érintette, hiszen az ellenreformáció üldözte őket. A szlovákok betelepülési hullámai: a körül, tíz évvel Buda visszafoglalása után b. a második hullám 1712 körül, mely azért jelentős, mert ekkor népesült be sok ma is szlovákok által lakott település, mint például a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Óhuta (ma Bükkszentlászló) c. a harmadik betelepülés kezdete 1740-re datálható és innen kezdve szinte folyamatos a bevándorlásuk, ide tartozik néhány ismertebb település szlovákokkal való betelepítése, mint például Bükkszentkereszt, Répáshuta, Hollóháza Napjainkban kb. 100 szlovákok által is lakott település található, amely nem túl sok, létszámuk pedig csak töredéke a XVI. századi félmilliós létszámnak, kb fő. (Gyivicsán-Krupa, 1997) 9

14 1.2.8 Horvátok A horvátok helyzete a magyarországi nemzetiségek közül meglehetősen speciális, hiszen az ő történelmük és a miénk már a XI.-XIII. századtól szinte összeforrt és ez egészen a XX. századig tartott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy már a XI. századtól megindult a betelepülésük, hiszen az első adatok erről a folyamatról a XIII. századtól valók, és az időszakos bevándorlások a XVIII. századig el is tartottak. A horvátok Magyarország hét nagy megyéjében telepedtek, elsősorban a déli és nyugati területekre. Ez a hét sziget : a. Pécs környéke: ez a legfőbb nemzetiségi területük, Szalánta, Pécsvárad és Kökény térsége b. Mohács környéke, az itt élők a sokácok c. Dráva mentiek, akik Hercegovinából érkeztek és elsősorban az Ormánságban élnek d. Nagykanizsa környéke e. Várvidék f. Budapest környéke, akik Dalmáciából érkeztek, ezen telepesek központi városa Szentendre g. Baja és Bácska környéke, az itt élők a bunyevácok Néhány déli településen még mindig meghaladja az 50%-ot a horvát nemzetiségűek aránya, az adott település összlakosságához képest. Ilyen települések például Felsőszentmárton, Molnári, Szentpéterfa. (Frankovics-Sokcsevics, 1998) Szlovének A hazánkban élő szlovén nemzetiségűek a magyar-szlovén-osztrák határ által alkotott területen élnek, amely a Szentgotthárdot dél felől övező egymással szomszédos hét települést jelenti, ide tartozik például Szombathely, Mosonmagyaróvár és Szentgotthárd. A szlovének és horvátok kultúrájában és hagyományaiban hasonlóság fedezhető fel. A Magyarországi Szlovének Szövetsége 1990-ben alakult meg, melynek központja Szentgotthárd. Fő céljuk a szlovén nyelv és kultúra megőrzése és ápolása, amelyért sok mindent megtesznek, például Felsőszölnökön és Apátistvánfalván szlovén iskola működik, hét óvodában szlovén nyelvű előképző csoportok indulnak, az általános iskolák alsó tagozatában közel 120 diák tanulja a szlovén nyelvet, illetve a szentgotthárdi Tanárképzős Főiskolán Szlovén nyelv és irodalom szak is rendszeresen indul. Mindezek az erőfeszítések természetesen arra irányulnak, hogy a nemzeti hovatartozásuk alapját, a nyelvet minél tovább megőrizzék. (Kozák-Mukics, 1998) 10

15 Szerbek A szerbek származásukat tekintve közeli rokonságban állnak a horvátokkal, akikkel nyelvük nagy hasonlóságot mutat, bár a horvátoktól eltérően a szerbek cirill írást használnak. Vallásukat tekintve többségük keleti (ortodox) vallású és nyelvük, kultúrájuk, valamint azonosságtudatuk megőrzésében is fontos szerepet játszik a Szerb Ortodox Egyház. A szerb nép kialakulása mai Szerbia területén a VII.-X. században ment végbe, ám a törökök balkáni területfoglalása elől sokan menekültek hazánkba. Második érkezési hullámuk a XVII.-XVIII. század fordulójára tehető. A magyarországi szerbeket rácoknak nevezték, ami Szerbia latin nevéből (Rascia) eredeztethető. (Vujicsics, 1998) Örmények Az örmény indoeurópai népcsoport, amely a XV. században majd pedig a XIX. század végén, XX. század elején a török elnyomás, kegyetlenkedések és üldöztetés elől menekült és érkeztek többek között Magyarországra is. Apafi Mihály 1672-ben kb örmény családot telepített Erdélybe, főleg Lengyelországból és Moldáviából. Ezen örmények többsége szabad királyi városokban élt, rövid itt tartózkodásuk után tovább vándoroltak. A trianoni békeszerződést követően a már teljes mértékben asszimilálódott örmény nemzetiségűek egy része Erdélyt elhagyva a mai Magyarország területére menekült. (Gazdovits, 2006) Az újabb hullám 1915-ben kezdődött, melynek oka ismét a török kegyetlenkedések voltak ban indult az utolsó bevándorlási hullám, egy pusztító földrengés és az örmény-azeri háború miatt. Érdekesség, hogy a két, nem egy időben betelepült nemzetiségűek, az egyik az Erdélyből áttelepült, nyelvileg beolvadt úgynevezett magyar-örmények és az 1915, 1978 után érkezett keleti örmények szembenállása. A magyar-örmények nem is beszélik az örményt, anyaországuknak Erdélyt tekintik, míg a keleti örmények megőrizték nyelvüket, hagyományaikat. (Avedikian-Dzsotiánné, 1998) Ukránok Az ukrán nép eredetileg az orosz és belorusz népcsoportokkal, közös ősökkel rendelkezett, tőlük a XIV.-XV. században különültek el, nemzetté válásuk azonban csak a XVII. és a XIX. század folyamán ment végbe. Magyarországra a XV. század és a XVII. század után érkeztek. Településeik a keleti határ megyéit érintik. (Simon et al.,1998) Ami érdekes, hogy 1990-ben még nincs róluk adat, csak 2001-től jelentek meg önálló nemzetiségként. Az előző oldalakon a Magyarországon élő 12 nemzetiség betelepülésének történetét mutattam be. Valójában azonban Magyarországon 13 nemzetiség él, a 13. a cigányság, amely beolvadt a magyarságba, létszámuk napjaink- 11

16 ban is rohamosan növekszik. Az ő szerepük azonban a dolgozat témája kapcsán irreleváns, hiszen különleges helyzetükből adódóan ők nem szerepelnek a bemutatandó nemzetiségek között. 1. Táblázat A nemzetiségek számának alakulása hazánkban 1990 és 2001 között Nemzetiség Anyanyelvet vallók (fő) Nemzetiséghez tartozók (fő) Bolgár nincs adat Görög nincs adat Horvát Lengyel nincs adat Német Örmény nincs adat 620 Román Szerb Szlovák Szlovén Ruszin nincs adat Ukrán nincs adat Forrás: KSH, 2001, saját szerkesztés Az 1990-es Népszámláláskor nemzetiségi hovatartozás kérdésre csak a magyarországi nemzetiségek fele válaszolt. Mind a 12 nemzetiséget tekintve, (ahogy az 1-es táblázatban is látszik) az anyanyelv kérdésére válaszolók közül, már a 90-es népszámláláskor is találhatunk adatokat. Az anyanyelvet vallók adatainak 1990 és 2001 közötti változásai szerint a bolgár, horvát, lengyel, német, román, szlovák nemzetiségek esetében csökkenés figyelhető meg, amely: a. bolgárok -71 fő b. horvátok fő c. lengyelek fő d. németek -3719fő 12

17 e. románok -248fő f. szlovákok -929fő. Több nemzetiségnél növekedés figyelhető meg, az ukrán nemzetiség esetén jelentősebb és szembetűnő mértékben: g. görögök 281 fő h. örmények 257 fő i. szerbek 435 fő j. szlovének 560 fő k. ruszinok 439 fő l. ukránok 4211 fő. Az országban élő nemzetiségek száma tehát körülbelül fő. A Csillagfalu ezen népesség szokásait és építészetét kívánja bemutatni. 13

18 2 ÁTÁNY TELEPÜLÉS 2.1 Földrajzi elhelyezkedése Átány község Heves megyében található, a Hevesi kistérségben. Füzesabonytól 19 km-re, a kistérség központjától, Heves városától pedig mintegy 8 km-re fekszik. A település északnyugati határában fut a 31-es főút, mellyen az M3-as autópálya füzesabonyi lehajtója 20 perc alatt elérhető. ( Szerkezetileg halmazos település, illetve kétbeltelkes településforma jellemző, mely az Alföld sajátos település szerkezete. A község jellegzetes alföldi területen található, a környéken terül el a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet, mely a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó terület. ( =35) 3. ábra: A Hevesi kistérség Forrás: 14

19 2.2 Népesség, gazdaság és infrastruktúra A település 1399 lakossal rendelkezik, mely közül 2001-ben 67% magyarnak 33% roma származásúnak vallotta magát. Népessége az 1910 évi adatokhoz képest, (2814) folyamatosan csökken, magas a fiatal népesség elvándorlása. A kistérség munkanélküliségi rátája 14,3%, azonban a tartósan munkanélküliek aránya 54,9%. A településen bejegyzett vendéglátó egységek száma 3 db, kereskedelmi üzletek 6 db, bejegyzett vállalkozások, egyéni vállalkozó 47 db. A település vasúton nem közelíthető meg, vasútállomás Hevesen található legközelebb. A településen és a kistérségen a főutak, mellékutak és bicikli utak állapota kifejezetten rossznak mondható. Átányban Óvoda, Tagiskola található, Művelődési ház, valamit községi könyvtár működik. ( =35) 2.3 Átány és a Csillagfalu kapcsolata Átány Magyarországon kevésbé, azonban határainkon kívül annál inkább ismert falu, különös tekintettel néprajzi körökben. Ezen körök a legismertebb magyarországi falunak tartják. A választás nemzetközi ismertsége, illetve az ötletgazdák és tervezők átányi gyökerei miatt esett Átány településre. A falu Konrad Köstlin bécsi néprajz professzor szerint több mint egy legenda, zarándokhely ben két hazai néprajzkutató, Fél Edit és Hofer Tamás a Néprajzi Múzeum megbízásából kutatásokat végeztek a településen, majd 1954 és 1970 között összesen több mint 800 napot töltöttek a faluban. A kutatók részt vettek a falubeliek mindennapi életében, munkáikban, ünnepeikben. Elkészítették monográfiájukat, mely a tizenhat év tapasztalatait tartalmazza és napjainkig egyik legmeghatározóbb darabja a néprajzkutatásnak. Maga a monográfia nem hazai kiadó gondozásában jelent meg, támogatók híján külföldön, Chichagóban, Göttingenben és Koppenhágában, angol és német nyelven. Így válhatott nemzetközileg is ismerté Átány neve, azonban a már említett tanulmány még a mai napig nem jelent meg magyar kiadásban, holott Nyugat-Európa egyetemeinek néprajzi tananyagában már évtizedek óta szerepel. A település egyik jellegzetes néprajzi látnivalója a Kakas-ház, mely utolsó tulajdonosáról Kakas Samuról kapta nevét. A ház eredeti építtetője ban Bedécs József építőmester volt. Utolsó tulajdonosának bekövetkezett halála után berendezéseit széthordták és állaga romlásnak indult. A Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága 1975-ben vásárolta meg, hozatta rendbe és szerezte vissza többségében eredeti XIX. századi berendezéseit, melyek mai napig megtekinthetőek. 15

20 A Csillagfalu project helyének kiválasztásakor maga a Kakas-ház is szempont volt, hiszen a Csillagfalu Közhasznú Egyesület elnöke Bedécs Mária a műemlék ház 1856-os építtetőjének Bedécs Józsefnek ükunokája. ( 16

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

SZKA208_27. Együtt a Kárpát- medencében

SZKA208_27. Együtt a Kárpát- medencében SZKA208_27 Együtt a Kárpát- medencében tanulói EGYÜTT A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. évfolyam 303 27/1 A KISEBBSÉG FOGALMA Lexikoncikk Általában egy társadalmi csoporton belül az a kisebb létszámú csoport, amely

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása

A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása A magyarországi tájházak hálózata Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A hagyományos népi építészet meg nem újuló (kulturális) erőforrás, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggően

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

ünnepélyes avatása és megnyitására

ünnepélyes avatása és megnyitására Sajtóanyag sajtóanyag a Kistermelők Háza ünnepélyes avatása és megnyitására SZENTLŐRINC KIÁLLÍTÁSI CENTRUM 2015. április 16. 11 00 2 KISTERMELŐK HÁZA Az ötlet Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében 102 HEFNER ERIKA HEFNER ERIKA Közkincs kerekasztalok Tolna megyében A Közkincs pályázat fogalma már elterjedt a köztudatban, hiszen már a harmadik kiíráson vagyunk túl. Új fogalom teremt kohéziót az önkormányzatok

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben