Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére"

Átírás

1 Országos konferencia a biológiai sokféleség megırzésének elısegítésére Nyitó elıadás A Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felek konferenciájának eredményei, valamint a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia megújításának helyzete Tóth Katalin, helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium A biológiai sokféleség megırzésének gyakorlata Svájcban kormányzati és nem-kormányzati szinteken Friedrich Wulf, szakértı, Pro Natura Természetvédelmi Szervezet, Svájc kérdések, hozzászólások és válaszok Kerekasztal-beszélgetés 1. Nemzetközi és hazai biodiverzitás védelem fıbb kihívásai, célok és teendık Büfé ebéd Érdiné dr. Szekeres Rozália, fıosztályvezetı, Természetmegırzési Fıosztály, Vidékfejlesztési Minisztérium Greguss Ditta, vezetı-tanácsos, Biodiverzitás- és Génmegırzési Osztály, Vidékfejlesztési Minisztérium Prof. Vida Gábor, akadémikus Szilágyi Gábor, igazgató, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Prommer Mátyás, fıtitkár, CEEWEB a biológiai sokféleségért kérdések, hozzászólások és válaszok Kerekasztal-beszélgetés 2. A biodiverzitás-védelem finanszírozási lehetıségei Moreau-Tepliczky Timea, szakmapolitikai referens, EU Környezetvédelmi Fıigazgatóság (DG Environment) Sepsi Tamara Szilvia, szakértı, Vidékfejlesztési Minisztérium Kovács Eszter, egyetemi docens, Környezetgazdaságtani Tanszék, Szent István Egyetem Tripolszky Sára, Biodiverzitás-, víz- és talajpolitikai felelıs, EEB Halmos Gergı, igazgató, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kérdések, hozzászólások és válaszok A konferencia zárása Levezetı elnök: Schmuck Erzsébet, társelnök, Magyar Természetvédık Szövetsége Szakmai együttmőködı partner: A rendezvényt támogatta a Svájci Hozzájárulás (TPPA/2011/09/14 projekt). 1

2 Jegyzetek: Tóth Katalin helyettes államtitkár asszony, Vidékfejlesztési Minisztérium A helyettes államtitkár asszony képviselte hazánkat az október közepén tartott Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Feleinek 11. konferenciáján (CBD COP11) Indiában: Nyitó elıadásában ismertette a tárgyalás fıbb eredményeit. A konferencián számos nemzetközi kötelezettségvállalás megerısítésére került sor és az élıvilág-megırzés 2020-ig tartó stratégiai tervének végrehajtásához szükséges további teendıket vizsgálták meg. A legnagyobb vitát kiváltó kérdés a stratégiai terv célkitőzéseinek megvalósítására szánt pénzügyi, technikai és személyi erıforrások mozgósítása volt. A világ országai hosszú és nehéz tárgyalások után a konszenzus létrejöttében ezúttal is kulcsszerepe volt az EU-nak - megegyeztek abban, hogy a stratégiai terv végrehajtása érdekében jelentısen megnövelik a biodiverzitás megırzésére szánt források mértékét. Elımozdították továbbá, hogy a fejlıdı országok is konkrét vállalásokat tegyenek, illetve az átláthatóság, elszámoltathatóság érdekében megfelelı visszajelzést küldjenek a biodiverzitásra kapott támogatások megfelelı elköltésérıl. A csúcs további eredménye, hogy hamarosan kijelölésre kerülnek a biológiai sokféleség szempontjából fontos tengeri területek. A helyettes államállamtitkár asszony arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországot a Kárpát-medencében való elhelyezkedése óriási természeti értéktár birtokosává teszi. Konkrét eredményként említette meg, hogy a Svájci-Magyar Együttmőködési Programnak köszönhetıen hazánkban növekszik a zöld óvodák és ökoiskolák száma. Hozzátette, hogy ezek az intézmények jelentıs szakmai támogatást is kapnak, s ezek az eredmények a gyakorlati megvalósulás szintjén fejthetik ki hosszú távon a hatásukat. Friedrich Wulf, Pro Natura természetvédelmi szervezet, Svájc: Lásd külön a PowerPoint elıadást, amelynek nem titkolt célja, hogy ötleteket adjon a magyar biodiverzitás stratégia megújításához. Kérdésekre adott válaszai: Az együttmőködés módja Svájcban: általános bizottságok, kerekasztalok biodiverzitás ügyre is szervezıdnek; munkacsoportok keretében mőködnek együtt a környezetvédelmi minisztériummal. A konzultáció folyamatában együttmőködnek gazdasági szervezetekkel (pl. Economie Suisse), gazdaszövetségekkel és a kantonokkal is. Kerekasztal-beszélgetés 1: Nemzetközi és hazai biodiverzitás védelem fıbb kihívásai, célok és teendık Felvezetı, vitaindító elıadások: 1. Prof. Vida Gábor Lásd külön a letölthetı vetített elıadás anyagát. Elıadását azzal indította, hogy feltárta, mi is áll a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására irányuló kísérletek sikertelenségének hátterében. Elıször is nem értjük mi a biodiverzitás gyakorlati haszna (létünk alapja) és mit kellene pontosan tennünk. A biodiverzitás megırzése csak rendszerben lehetséges, nem ágazati kérdés. Ebbıl következıen a biodiverzitás védelme rövid távon ellentétes az érdekekkel (fıképp a gazdasági növekedéssel). A biológiai sokféleség csökkenésének következtében anyagi hasznoktól esünk el, tudásvesztést szenvedünk el és sérül az élet, a fenntarthatóság és az evolúció képességének alapja. Az ökológiai rendszer kapcsán szoktak ökológiai szolgáltatásokról beszélni, de ez nem jó elnevezés, mert nem kívülállók vagyunk. Nekünk is szolgáltatnunk kell, részei vagyunk a rendszernek, a bioszférának. Az ökológiai rendszer segíti az anyagciklusokat, alapanyagul szolgál, szabályozó szerepet tölt be, kulturális, rekreációs élményt nyújt és nem utolsó sorban a nevelés tárháza. A diverzitás legfıbb forrása a genetikai diverzitás, aminek következménye az alkalmazkodás. Az alkalmazkodást a populáció mérete erısen befolyásolja: nagymérető (ezres nagyságrendő), egymással érintkezı csoportokra van szükség. Leginkább a második feltétel okoz konfliktust: fejlesztés/hasznosítás 2

3 és/vagy biodiverzitás megırzés, mivel a Föld megtelt. Nincs és, csak vagy! A GDP növekedésével nı a környezetterhelés. Paradigmaváltásra van szükség, nincs lehetıség a folyamatos növekedésre. Anyagi szempontból rövid távon hasznos a biodiverzités csökkenése: pl a monokultúra, a beépített terület több hasznot hoz, de a terület kizsarolása, leromlása valójában sokkal többe kerül hosszú távon. Az elmúlt idıszak törekvései ellenére nem jók az eredmények. Azt látni, hogy bár nıtt a védett területek mennyisége, mégis csökken a biodiverzitás. Arenius már 150 évvel ezelıtt felhívta a figyelmet a széndioxid üvegházhatására. Látszólag vannak cselekvések, mégis minden téren romlik a helyzet. Ez mutatja a törekvések elégtelenségét. A mőködés stabil rendszerét megváltoztatta az ember. Ezt kellene helyreállítani. Hármas válság tapasztalható: társadalmi, gazdasági és környezeti válságról beszélhetünk, melyeket nem lehet külön kezelni. Egy hasonlatal élve oyan a helyzet, mint a spagetti: nem lehet kibogozni. Ha egy ponton akarunk beavatkozni (=villa beleszúrása), akkor jön az egész probléma (a teljes tál spagetti). Minden része önmagában megoldhatatlan, csak együtt oldható meg a kérdés. 2. Greguss Ditta, vezetı-tanácsos, Biodiverzitás- és Génmegırzési Osztály, Vidékfejlesztési Minisztérium Lásd a vetített elıadás anyagát külön. Elıadásában elmondta, hogy a biodiverzitás védelmének keretrendszerében nemzetközi, uniós és országos szintek különböztethetık meg. Beszélt a 2010-ben Nagoyában megszületett világszintő stratégiai tervrıl és említette az EU 2011-es Biodiverzitás Stratégiáját (mely már konkrétabban lebontott feladatokat tartalmaz). A Nagoyában meghatározott 20 célterületbıl 5-öt említett elıadásában. Az elsı a biodiverzitás csökkenése mögött rejlı okok kezelése, amihez fel kell ismernünk az élıvilág megırzésének fontosságát és csökkentenünk kell, vagy ki kell iktatnunk a káros összetevıket. A második a csökkenést okozó hatások mérséklése, amihez a természetes élıhelyek csökkenési ütemének felezése szükséges. A harmadik a meglévı változatosság fenntartása úgy a vadon élı fajok, mint a mezıgazdasági növények és tenyésztett állatfajták genetikai alapjainak megırzése révén. A negyedik a biológiai sokféleség hasznosításából származó hasznok igazságos megosztása, szemben egyes ipari országok biológiai kalózkodásával. Az ötödik a végrehajtás eredményességét érintı célok meghatározása, amihez 2015-ig sort kell keríteni a nemzeti biodiverzitás stratégiák megújítására. A hazai stratégiáról szólva elmondta, hogy ez a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képezi, annak mellékleteként szerepel, mely hamarosan lejár, ezért 2013 elején megkezdıdik az új stratégia kidolgozása. 3. Érdiné Dr Szekeres Rozália, fıosztályvezetı, Természetmegırzési Fıosztály, Vidékfejlesztési Minisztérium Lásd a vetített elıadás anyagát külön. Néhány kiragadott gondolat az elıadásból: - Az EU és a tagállamok mennyiségi és minıségi változást szeretnének - A mennyiségi kérdés halad, a minıségi nem - A Natura 2000 hálózat kijelölése hazánkban lezárult, a területi lefedettség jó (ezzel tehát Magyarország jól áll) - Ahol lemaradásunk van: az élıhelyek és fajok helyzete, állapota (fıleg erdıs és vizes területeken sok a probléma) - Az uniós célkitőzés a 100%-os javulás elérése 2020-ra - A finanszírozás kérdése fontos: az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása, a leromlottak helyreállítása zöld infrastruktúra révén - Mo. is élhet a lehetıséggel, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartásához szükséges fejlesztéseket uniós alapokból (pl. ERFA, Kohéziós) finanszírozza - Hasonlóan a vizes élıhelyek támogatása a Tengerészeti és Halászati Alapból lehetséges 3

4 4. Szilágyi Gábor, igazgató, Hortobágyi Nemzeti Park A biodiverzitás nemzetközi definiálása kezd bonyolult lenni, holott ezt egyszerően is lehet tanítani. De vajon mikor jó a biodiverzitás értéke? Ha sok, vagy ha kevés? A diverzitás 3 szintje a genetikai, a faji és az élıhelyi. Példának a Hortobágyot hozta. Itt a genetikai diveriztásról nem sokat tudunk. A faji diverzitása alacsony. Itt vizsgálandó nem csupán az elıfordulás, hanem annak okai is. Az élıhelyi diverzitás növénytársulás szempontból alacsony. Mindezek ellenére védjük a Hortobágyot, mert olyan ökológiai és talajtani folyamatok helyszíne, ami egyedi és éve van jelen: pl talajvízszint ingadozás, padkásodás, erózió, sajátos geomorfológiai folyamatok. A Natura 2000 olyan eszköz, mely segíti utat találni a Biodiverzitás Egyezmény megvalósításához. Egyedi a világon, és teljesítése számon kérhetı. Vannak hiányosságai, de az egységes összeurópai szempontrendszer komoly lehetıség. Az ország 21%-a Natura 2000 terület. 5. Prommer Mátyás, fıtitkár, CEEWEB a biológiai sokféleségért Elıadását azzal a problémával kezdte, hogy törpevízerımővek épülnek kis hegyi patakokra Romániában és Szlovákiában. A hivatkozási alapot a zöld energiára vonatkozó EU-s kötelezettségek jelentik. Megfigyelhetı jelenség, hogy a gazdasági érdekek elkezdtek bekúszni a jogszabályokba. Példaként említette, hogy elkezdıdött a természeti értékek beárazása. Szerinte azonban veszélyes a helyettesítés (offsetting) elvét a biodiverzitás területére behozni: amikor nem lehet (vagy nem akarunk) megvédeni valamit, akkor majd pénzért hozzuk létre máshol (ha egyáltalán lehet), vagy kifizetjük az elpusztult érték árát?! Ez igazán értékes természeti értékeknél nem lehetséges. A szakemberhiány is fontos probléma. Sok helyen helyettük jogászok, közgazdászok ülnek, akik vagy jól beletanulnak, vagy nem. Szakértıi kérdésekben fontosak a lennének a civilek, akik hatékonyak, olcsók és jók. További probléma a források kérdése. Ha van pénz, van természetvédelem. Ha nincs pénz és addig várunk, amíg lesz no ez nem mőködik, mert a kárelhárítás mindig nehezebb, mint a megelızés. Pódiumbeszélgetés: Hozzászólások, kérdések a hallgatóság soraiból: - Mit gondolnak a paneltagok a kiemelt beruházások könnyítésérıl Natura 2000-es területen (ld. Audi-gyár) és ehhez kapcsolódóan a civil környezetvédık meghurcolásáról; illetve az új földtörvényrıl? - A gazdasági elit nem ismeri el a növekedés határait, hogyan lehet mégis párbeszéd? - A gazdaság diktál. Miért az Unió szabja meg, mit termeszthetünk a kapott támogatás révén? Ráadásul pl. Franciaország arányaiban sokkal nagyobb mezıgazdasági támogatást kap. Példaként elhangzott, hogy kötelezı a mezıvédı erdısávok kivágása,különben a gazdák nem kapnak támogatást. A támogatások torzító hatása miatt már szinte csak gabona, napraforgó és repce van a magas aranykorona értékő földeken. - A Mátyásföldi reptér: a helyi képviselı szorgalmazza, holott ökológiai folyosót tenne tönkre. - Konfliktus van a gazdasági és a környezetvédelmi értékszámítás között. Amibıl kevés van, annak az értéke nı. Energiafelhasználás > pénz > dolgok értéke. Pl. egy 10 éves fa USD-t ér. - Fontos az idıtényezı, mert bizonyos folyamatok irreverzibilisek, mégis mi bizottságokat alakítunk. Számot kell vetnünk arról, hogy mink van, mert még ezt sem tudjuk. - A támogatás miatt irtják az emberek a növényeket, élıhelyeket. - A homoki gyepek veszélyben vannak. - Az alkotmányból kikerült az egészséghez való jog. - Szükség lenne egy jó Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégiára. Hozzászólások, válaszok elıadóktól Moreau-Tepliczky Tímea, EU Környezetvédelmi Fıigazgatóság: Az EU nem szabja meg, hogy mit kell termelni, csak támogatási összegeket határoz meg. Magyarország kevésbé részesül az KAP I. pillérébıl, de a támogatások 2013-ig folyamatosan nınek. Franciaország az EU legnagyobb területő tagállama, ezért nagyobb a támogatás összege. 4

5 Egyetértett azzal, hogy sokszor az EU-s agrárpolitika nevében vonnak be mővelésbe olyan területeket, amiket meg kéne ırizni. Mezıvédı erdısáv kivágása nem EU-s kötelezettség, ez tagállami döntés, eszerint Magyarországon így értelmezték az EU-s jogszabályt. Elıfordulhat ilyen,.ha például a tagállam azt tanácsolja, hogy egyszerősítse a gazda a termelését, és azután ezért vágják ki a fákat. A biodiverzitás definíciói is eltérıek tagállamonként. Friedrich Wulf: Hasonló vitáik vannak nekik is Svájcban. Fontos, hogy a természetvédelem témáit más területek is megismerjék, a civilek hallassák a hangjukat, és alakítsanak ki kommunikációs csatornákat. Pódiumtagok válaszai, reakciói: Vida Gábor: Minden túlzottan szakosodik és sokan hiszik, hogy saját területükön meg tudják oldani a problémákat, holott azokat csak együtt tudjuk megoldani. Legújabb írása sok felvetett kérdésre választ adhat. Az írás Honnan hová Homo - Az antropocén korszak gondjai címmel jelent meg. Greguss Ditta: Év végéig fognak menetrendet közzétenni a prioritásokat és a civil javaslatcsomagot illetıen, melyek a nemzeti biodiverzitás stratégia megújításához kellenek. Érdiné dr. Szekeres Rozália: A természetvédelem már nem konkrét szakmai kérdésekrıl szól. Kiemelt beruházások esetén mindig felhívják a döntéshozók figyelmét a veszélyekre. A Natura 2000 területre tervezett Audi beruházás kiemelt közérdekő beruházás státust kapott az EU-tól. A Mátyásföldi ökológiai folyosó kapcsán jelezte, hogy a terület 30-40% ökológiai hálózat az országban, ezért a kérdés sokszor felmerül. Érdemes megfontolni, hogy mivel Magyarország lakossága csökken, az új beruházások, mővelésbe vonás valóban szükséges-e. Sajnos az Alaptörvénybe valóban nem került be az egészséghez való jog, pedig a VM szerint is fontos alapjog. A gazdasági szféra valóban nagyon erıs nyomást gyakorol, a természetvédelem és a gazdasági érdekek közötti konfliktus folyamatos. Mezıvédı erdısávok eltőnése kapcsán jelezte, hogy mi magyarok tehetünk róla; holott a támogatásokban van mezıvédı erdısáv jogcím is, de csak kevesen élnek vele. Franciaország azért is kap több pénzt, mert gyakorlottabbak a támogatások lehívásában, jobban kommunikálnak, tapasztaltabbak, cizelláltabban terveznek. Tanulnunk lehet tılük. Az elsı KAP pillér zöldítése komoly kötelezettségeket ró a gazdákra, pl. 2% ökológiai területet meg kell hagyni, legalább 3 kultúra termesztendı stb. A homoki gyepeken valóban szaporodik a selyemkóró és sok a vaddisznótúrás. A probléma megoldására közös megoldást kell találni. Hamarosan jön az Erdıtörvény módosítása. Prommer Mátyás: Mivel a mezıvédı erdısávok megóvása bonyolítja az eljárást, ezért sokan nem is kérnek rá támogatást. A természeti értékek beárazása szerinte mindig vitatéma lesz, ı személy szerint az elvvel sem érte egyet. Ha ugyanis árcédulát teszünk valamire, akkor az kifizethetıvé (és ezáltal felszámolhatóvá) válik. Szilágyi Gábor: Különbséget kell tennünk jó fa és invazív fa (pl. ezüstfa, bálványfa, akác) között. İk ki akarják takarítani az invazívokat a Hortobágyi Nemzeti Parkból. 5

6 Délután Kerekasztal-beszélgetés 2. - A biodiverzitás-védelem finanszírozási lehetıségei 1. Moreau-Tepliczky Tímea, szakmapolitikai referens, EU Környezetvédelmi Fıigazgatóság (DG Environment) Az EU-ban jelenleg forró téma, hogy a környezetvédelmet beárazzuk-e vagy sem. Az ár kialakítását az határozza meg, hogy milyen gazdasági következményei vannak, ha elveszik, azaz milyen gazdasági haszna van amíg van. A közgazdász logika szerint tehát, ha valaminek nem tudjuk megmondani az értékét, akkor az nincs. A magyar kormánynál és az Európai Bizottságnál kell egyszerre hatékonyan a civileknek lobbizni, különben izoláltan nem tudnak elérni jó eredményt. 2. Sepsi Tamara Szilvia, szakértı, Vidékfejlesztési Minisztérium A idıszakra szóló stratégiai dokumentumokról, pl. az EU-2020 stratégiáról beszélt. Forrásokról szólva elmondta, hogy a biodiverzitásra kevés a keret, ezért más szakpolitikákból kell erre pénzt integrálni. Ilyen politikák pl. a Kohéziós Alap, mezıgazdasági, halászati, K+F és külsı segélyezési politika. A nagoyai vállalások kapcsán említette az EU-n kívüli pénzügyi eszközöket is. További információkért ajánlotta a DG regio honlapot (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm). Áprilisban informális tárgyalások voltak arról, hogy Magyarország milyen prioritások mentén kívánja a pénzeket elkölteni. Nov 7-én mezıgazdaság, nov. 8-án klíma-energia témában találkozik az Európai Bizottság a kormányzattal, a minisztériumokkal. A VM szívesen veszi a javaslatokat. 3. Tripolszky Sarolta, Biodiverzitás-, víz- és talajpolitikai felelıs, Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Lásd még a külön letölthetı táblázatot, amely az Európai Bizottság által kiadott, beszédes számokat tartalmaz. Az alábbi példák hangoztak el. Évente 5,8 milliárd euróba kerül a Natura 2000 területek védelme az EU-ban. A haszon ököszisztéma szolgáltatások révén mrd euró évente. A Natura 2000 területek látogatói 4,5-8 millió munkahelyet teremtenek. Eközben az EU-s források a területek védelmére szükséges összegnek csak 10-20%-át biztosítják. A törvények nem-betartása 50 mrd euró/év-be kerül. 4. Kovács Eszter, egyetemi docens, Környezetgazdaságtani Tanszék, Szent István Egyetem Lásd a külön letölthetı elıadásfájlt is, az alábbiakban pedig néhány fıbb gondolat az elıadásból. A délelıtt kárhoztatott üzleti szféra tevékenységeit is bemutatná, mert ez is a paletta része, ık is bevonódnak különféle módon a természetvédelembe. Létezik például a Globális üzlet és biodiverzitás platform (Global platform on business and biodiversity), melynek EU-s megfelelıje is van. A természet beárazásához is adott vélemény-anyagot, információt e szervezet, ahogyan az IUCN is. A Holcim és IUCN 2007-tıl adott rendszeresen ajánlásokat, értékeléseket stb ben ökoszisztéma értékelési módszertan készült vállalatok számára. Néhány példa az üzleti szféra természetvédelmi tevékenységére (ld. a külön ppt diákat is): Akadálymentes égbolt megállapodás: MME-KvVM között, a villanypóznán fészkelı madarak költésének biztonságossá tételére Számos vállalat ad ki környezet/természetvédelmi jelentést: Autópályakezelı Zrt., Bp-i reptér, Vízmővek stb. Holcim, MOL biodiverzitási stratégiát terveznek. Nemzeti parkokat is támogatnak cégek (pl. támogató jegy ıshonos állatok védelmére, örökbefogadás) A Habitat offsetting/banking, azaz a természetvédelmi terület eurósítása és másikkal, máshol való kiváltási lehetısége ( NO net loss ) ellentmondásos, de a koncepció betörıben van az EU-ba. Az Egyesült-királyságban számos cég támogat közösségi erdı programokat, Magyarországon a hálózat a közösségi tanulókertekért 2011-ben jött létre. 5. Halmos Gergı, igazgató, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Lásd a külön letölthetı elıadásfájlt is. Az MME egy komoly támogatói rendszer felállításával, adatbázis-építéssel egy évtized alatt érte el, hogy bevétele 10%-a magán forrásból származik, és ezzel élen áll a civilek között mégis ez az arány jóval alacsonyabb, mint amit a külföldi civil szervezetek elérnek. A magán-támogató rendszerhez a szisztematikus felépítés mellett ugyanis szükség van megfelelı állami, jogszabályi környezete is. A helyzetet nehezíti, hogy már nincs adókedvezmény hazánkban az adományozóknak. 6

7 Hozzászólások, kérdések - Szilágyi Gábor szerint az integráció fordított: a pénzvilág belénk ágyazódott; élı veszély, hogy az üzleti szféra meg akarja venni a nemzeti parkokat kilóra búcsúcédula jelleggel. - Mi a helyzet a nem ismert fajokkal? Azokat nem lehet forintosítani. További gond, hogy a komplexitást nem tudná a beárazási rendszer kezelni, ha meg kezelné, akkor irreálisan nagy összeg jön ki, amit meg visszautasítanának a közgazdászok. - Ha számokra leegyszerősítjük a kérdést, 1 km3 biomasszát tesz ki az emberiség, és ez a biomassza dönt a Föld sorsáról. Ez is mutatja hogy számokkal nem lehet mindent kifejezni. A természet évmilliók óta remekül és pénz nélkül mőködik, ezt az organikus mőködést kellene inkább alkalmazni. - Óvatosan kell beárazni, leginkább valami szemléltetı eszközként lenne használható, hogy ez az, amit elveszítünk. A Kovács Eszter diáin említett üzleti szférás természetvédelmi tevékenységek egy része sajnos csak zöldrefestés, greenwash, azaz PR-fogás és nem valódi hozzájárulás. Válaszok, reagálások: Moreau-Tepliczky Tímea Azt a közgazdász logikájú szöveget, hogy ha valaminek nem tudjuk megmondani az értékét, akkor az nincs, Mario Monti (olasz kormányfı) mondta, nem az Európai Bizottság gondolja így! Az EU viszont valóban közgazdasági rendszerben gondolkodik, nem lehet ugyanis csak morálisan megközelíteni ezt a kérdést. Az élıhely-árazás (Habitat banking) benne volt az Európai Bizottság egyik 2010-es kommunikációjában (ld. No net loss, azaz összességében ne csökkenjen a védett területek nagysága). Ezen a téren is erıs az üzleti szféra nyomása. Valahol jogos, hogy amikor pénzt kérünk valamire (pl. természetvédelem), meg kell tudni mondani, hogy mennyiért, mekkora értékre kérünk. Kovács Eszter Azért van ökológiai gazdaságtan is, amely arról szól, hogy mikor használunk pénzt és meddig. Többszempontú gondolkodás és párbeszéd szükséges, nem lehet csak moralizálni. Halmos Gergı Az árazás mint eszköz, lehetıség és veszély is egyszerre, szerinte szemléltetésként jó csak. Tripolszky Sarolta Utólag majd látjuk, hogy a beárazás mennyire befolyásolta a döntéshozókat, az általa elıadott érték-táblázat ismert az EU-ban, mégsem rázta meg a döntéshozókat. A terv, hogy az EU-ban ugyanannyit terveznek elkölteni biodiverzitásra, mint az elızı tervezési idıszakban, meglehetısen irreális. (A jegyzet készítésében köszönjük Ujj Zsuzsanna és Hargitai Katalin segítségét). 7

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben

Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Támogatáson kívüli finanszírozási lehetıségek a természetvédelemben Kovács Eszter Környezeti Társadalomkutatók (essrg), Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezet- és Tájgazdákodási Intézet, Szent István

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései

Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései Magyarország biodiverzitás-védelmi stratégiája és törekvései Gömörszőlős, 2012. április 19. Greguss Ditta Stratégiai Főosztály, Biodiverzitás- és Génmegőrzési Osztály Változatos élıvilág Kárpát-medence:

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Biodiverzitás stratégiák: globális és európai összefüggések Friedrich Wulf

Biodiverzitás stratégiák: globális és európai összefüggések Friedrich Wulf Biodiverzitás stratégiák: globális és európai összefüggések Friedrich Wulf Jelen elıadás tartalma: A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) Az Egyezmény A CBD Stratégiai Terv Az EU Biodiverzitás Stratégiája

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, az EU klímapolitikája, vállalásai, eszközei, és a hazai feladatok dr. Faragó Tibor, dr. Hasznos Erika sztratoszféra Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felszín

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30.

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. JANUÁR 1 2 3 4 6 7 Magyar Kormány és az Európai Bizottság (COM) (Parlament) találkozója 8 Önkéntesség éve Nyitó Konferencia 9 10 11 Nık és férfiak közötti

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén

A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén A magyar kormány stratégiai tervei a klímapolitika terén Bencsik János Klíma- és Energiaügyi Államtitkár 2010. november 26. Tartalom Emlékeztetı mi is a probléma? Helyzetértékelés Tervek 2 Fenntartható

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ JÚLIUS JÚNIUS

ÉVES BESZÁMOLÓ JÚLIUS JÚNIUS ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. JÚLIUS-2011. JÚNIUS TOKIÓ ERDİS ATTILA NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL 2011. NOVEMBER Japán kormányzati K+F politika Alapja: Tudományos és Technológiai Alaptörvény (1995) Tudományos és

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tájékoztató a parlagfő-mentesítéssel kapcsolatos 2011. évi feladatok végrehajtásáról, valamint a 2012. évi parlagfőszezonra való felkészülésrıl, a végrehajtással összefüggı kérdésekrıl Dr. Kardeván Endre

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt bejegyzett társadalmi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben