Tania Radu, Scrieri de tinereþe M. N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (I) Barbu Brezianu, Un sezon Mircea Eliade M. N.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tania Radu, Scrieri de tinereþe... 103 M. N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (I)... 106 Barbu Brezianu, Un sezon Mircea Eliade... 109 M. N."

Átírás

1

2 Cuprins Cuvânt înainte... 5 László Ferenc, Filmopera félúton... 9 Ileana Preda, Domniºoara Christina Operã în primã audiþie Ada Brumaru, Domniºoara Christina Mircea Handoca, Prezenþa lui Eminescu în eseistica lui Mircea Eliade Florea Firan, Prozã româneascã în italianã Al. Tãnase, La Congresul Mondial de Filosofie Marius Godeanu, Consemnãri. Spãlarea statuilor Arºavir Acterian, Pagini de jurnal despre Mircea Eliade Christian Bolog, Emoþie esteticã intelectivã ºi primordialitate la Mircea Eliade Andrei Pleºu, Axa lumii ºi spiritul locului. Componenta sud-est europeanã a gândirii lui Mircea Eliade Dan C. Mihãilescu, [Itinerariul spiritual] Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Prefaþã [Contribuþii la filosofia Renaºterii] Monica Spiridon, Cu Mircea Eliade la Chicago Mircea Handoca, Spiritualitatea noastrã în viziunea lui Mircea Eliade Mircea N. Sabãu, Catedra Mircea Eliade la Chicago University... 99

3 Tania Radu, Scrieri de tinereþe M. N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (I) Barbu Brezianu, Un sezon Mircea Eliade M. N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (II) M. N Rusu, Eliade înainte de Eliade (III) M.N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (IV) M.N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (V) M.N. Rusu, Eliade înainte de Eliade (VI) Mircea Mancaº, Feþele fantasticului Gheorghiþã Geanã, Sacrul ºi creaþia umanã Marius Ghica, Mircea Eliade în anii de ucenicie Cornel Ungureanu, Mircea Eliade un roman de dragoste scandalos Dan Ciachin, Mircea Eliade ºi geografia sfântã a Bucureºtiului Mircea Handoca, Cu Mircea Eliade la Paris Eugen Simion, Mircea Eliade. Naraþiunea miticã Myriam Luppi, Le temps dans Forêt Interdite Dragomir Costineanu, Une interpretation des nouvelles de Mircea Eliade par l etymologie des noms propres

4 László Ferenc FILMOPERA FÉLÚTON Új operát mutatott be, új operasyerzõt avatott a Román Rádió és Televizió. A szerzõ: ªerban Nichifor. Még nincs harmincéves, de Anamorphosis cimû vonósnégysével már fõiskolásként megnyerte a holland Gaudeamus Alapítvány elsõ díjat és azóta sikert sikert után hagy maga mögött. Mûveit a Varsói Õsztõl a Pan Music Festivalig számos maholnap számtalan helyen és alkalommal játsszák. Legutóbb a szocialista országok fiatal zeneszerzõinek budapesti találkozóján képviselte országungkat. Opera-film la jumãtatea drumului Radioteleviziunea Românã a prezentat o nouã dramã muzicalã ºi a consacrat un nou autor de operã. Autorul este ªerban Nichifor. Nici n-a împlinit încã treizeci de ani, cã a ºi obþinut, cu cvartetul sãu Anamorphosis, încã din anii studenþiei, premiul întâi al Fundaþiei olandeze Gaudeamus. De atunci, succesele sale se þin lanþ. Lucrãrile îi sunt interpretate, începând de la Festivalul Internaþional de Muzicã Contemporanã Toamna Varºovianã ºi pânã la Festivalul Pan Music, în multe peste nu multã vreme, li se va pierde ºi numãrul locuri ºi cu numeroase prilejuri. Cel mai recent, ne-a reprezentat þara la întâlnirea de la Budapesta a tinerilor compozitori din þãrile socialiste.

5 10 / PRO ªI CONTRA Operájának szövegkönyvét maga állitotta össze Mircea Eliade Domniºoara Christina címû regényének részleteibõl. A borzadályos cselekmény 1935-ben játszódik egy hajdani nagybirtok központjában, Moscuné udvarházában. Fõszereplõje egy hazajáró lélek, Moscuné Christina nevû nõvére, akit 1907-ben meggyilkoltak, ám azóta is a környék rettegett rossz szelleme. A ház vendége, Egor, a festõmûvész öli meg végleg. Valóság és látomások e mesteri át- meg áttüntetése kétszeresen is hiteles, úgy is, mint a román néphit strigoi -ját megjelenítõ, modern parabola e vonatkozásban a prózaíró Eliadénak a vele perszonálúnióban élõ vallás- és müvelõdéstörténész magyság vetette a tollát, és úgy is, mint történelmi parabola amennyiben a történet az 1907-es parasztlázadás utójátéka, sorsszerû kiteljesedése, megpecesételése is. Az udvarház lángbaborulására odagyûlõ, a tüzet nam oltó parasztok mintha osztálybosszú munkáját szemlélnék Libretul operei ºi l-a elaborat el însuºi, pe baza unor fragmente din romanul Domniºoara Christina a lui Mircea Eliade. Tulburãtoarea acþiune se petrece în 1935, în centrul unei moºii de odinioarã, la conacul Doamnei Moscu. Protagonistul un suflet ce nu ºi-a aflat odihna e sora doamnei Moscu, Christina, omorâtã în 1907, ºi devenitã de atunci temutul spirit rãu al þinutului. E ucisã definitiv de oaspetele casei, pictorul Egor. Magistralul joc sincretic al realitãþii ºi iluziei stã sub semnul dublei autenticitãþi: este, deopotrivã, evocare, sub forma parabolei moderne, a credinþei populare româneºti în strigoi în aceastã privinþã, condeiul prozatorului Eliade îºi trage seva din mãiestria marelui istoric al religiilor ºi al culturii care a fost deopotrivã ºi este parabolã istoricã, în mãsura în care acþiunea reprezintã postludiul, fatala împlinire ºi epilogul rãscoalei þãrãneºti din Þãranii care se strâng la vederea conacului cuprins de flãcãri, dar care nu pun mâna sã stingã focul par sã asiste la o rãzbunare de clasã în plinã desfãºurare

6 DOSARUL MIRCEA ELIADE / 11 Nichifor mûvébõl részletek már hangzottak el Bukarestben, hanglemezen is. Most teljes zenei anyagát mutatta be Bács Lajos vezetésével egy jól válogatott énekes közösség és a ploieºti-i filharmónia szimfonikus zenekara. Ez a bemutató mintegy feleutat jelent az eddigiek és a majdani, a végleges között, a mû ugyanis nem zenedráma, hanem modern multimédia alkotás, amelyben nélkülözhetetlen szerephez jut a képi megjelenítés, a film is. Több, a kifejlés szempontjából nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú jelenetet meg sem érthet a csak-hallgató. Igy, a hallottak alapján végleges véleményt nem is mondhatni a mûrõl. Ami azonban máris kétségtelen: Nichifor népszerûségre ítélt operát szerzett A taps, amivel a hangversenytermi közönség halmozta el, alighanem csak szerény elõlege a majdani, teljes bemutató sikerének. Pãrþi din opera lui Nichifor au rãsunat deja la Bucureºti ori pe disc. Acum, un colectiv bine selectat de cântãreþi ºi orchestra simfonicã a Filarmonicii din Ploieºti au prezentat, sub bagheta lui Ludovic Bács, partitura muzicalã integralã. Aceastã premierã se situeazã, într-un fel, la jumãtatea drumului între interpretãrile de pânã acum ºi cea viitoare, definitivã, cãci lucrarea nu e doar o dramã muzicalã, ci ºi o creaþie multimedia modernã, în care elementul vizual, filmul, capãtã deopotrivã un rol fundamental. Multe scene indispensabile, de importanþã primordialã din perspectiva deznodãmântului nici nu pot fi înþelese de cel care se rezumã la contactul auditiv. Astfel, nici nu se poate formula vreo opinie definitivã despre aceastã lucrare doar pe baza materialului muzical. Indiscutabil de pe acum e însã faptul cã Nichifor a compus o operã menitã succesului. Aplauzele cu care a fost copleºit de publicul din sala de concert sunt desigur un modest preludiu la viitorul succes al premierei integrale.

7 12 / PRO ªI CONTRA Szerzõnk megtanulta a zenetörténetbõl, hogy az operakomponista nem vállalkozhat egy hibátian irodalmi remekmû 1:1 léptékû átültetésére. Meg sem kisérelte az Eliade-kimunkálta, hallatlanul differenciált és bonyolult mûvészi képrend megzenésítését. Ehelyett széles fölrakású tablókká nagyolta a történés és a jellemek leglénygét, és ezekkel a hangképfolymokkal amelyek hol hagyománoyos, hol elektronikus hangszereken szólalnak meg, hol 1907-re tekintenek vissza, hol az 1935-ben játszódó drámát illusztrálják igencsak megragadja a hallgotót Leleményes fogása, hogy míg a valóságos személyek énekelnek, Christina kisasszony szerepe prózai pontosabban melodrámai föladat. E néhány benyomás rögzitése azonban ismétlem csak elõleg. A kritikának az ízig-vérig filmoperát, az elsõ román filmoperát akként kell majd fölmérnie. Autorul despre care vorbim a învãþat din istoria muzicii cã un compozitor de operã nu se poate angaja sã transpunã la scara de 1:1 o capodoperã literarã desãvârºitã. Nici n-a încercat sã compunã muzica pentru extraordinar de rafinatul ºi complexul sistem artistic de imagini elaborat de Eliade. În loc de asta, a extins în tablouri amplu structurate chintesenþa acþiunii ºi a caracterelor, fascinându-l pe ascultãtor cu aceste efluvii audiovizuale care se fac auzite când cu ajutorul instrumentelor tradiþionale, când cu cele electronice ºi care când definesc retrospectiv anul 1907, când ilustreazã drama care se petrece în O soluþie dintre cele mai ingenioase e oferitã de faptul cã, în vreme ce persoanele reale cântã, rolul domniºoarei Christina e vorbit, propunând o dimensiune melodramaticã. Aºternerea pe hârtie a acestor câteva impresii este doar un preludiu. Critica va avea de analizat o operã-film pânã în cele mai mici resorturi ale ei, prima operã-film româneascã.

8 DOSARUL MIRCEA ELIADE / 13 Bács Lajos és a vele együttmûködõ muzsikusok személyében. Nichifor, eszményi munkatársak hezébe tehette le partitúráját, Valeria Gagealov személyében a hátborzongatóan suttagó szellemfõszereplõt is megtaláalta. Kiváncsian várjuk a legfõbb fõszereplõ jelentkezését: ki lesz az a film-, illetve operarendezõ, aki a teljes Christina kisasszonyt közönség elé viszi? Elõre, csütörtök, április 12, 1984, XXXVIII, évsy., sz. În persoana lui Ludovic Bács ºi a muzicienilor care au colaborat cu el, Nichifor i-a gãsit exact pe acei interpreþi desãvârºiþi cãrora le-a putut încredinþa partitura, iar în persoana Valeriei Gagealov l-a descoperit ºi pe protagonistul-strigoi ale cãrui ºoapte umplu de groazã. Aºteptãm cu interes apariþia personajului celui mai important: cine va fi oare regizorul de film, respectiv cel de operã, care s-o aducã în faþa publicului pe Domniºoara Christina în integralitatea ei? Elõre, joi, 12 aprilie 1984, an XXXVIII, nr

9

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 Izvorul 1 IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 2 Izvorul Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria Redactor Emilia Martin Corectură Elena Rodica Colta Traducere

Részletesebben

21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A

21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A 1. Nyelvismereti feladatsor 1. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. D 7. C 8. B 9. A 10. B 11. D 12. A 13. D 14. C 15. A 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C 21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A 31.

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014. Test 1 Limba română - Limba maghiară Limba franceză Limbă şi comunicare

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014. Test 1 Limba română - Limba maghiară Limba franceză Limbă şi comunicare CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 1 Limba română - Limba maghiară Limba franceză Limbă şi comunicare Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala...

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND BEVEZETŐ INTRODUCERE INTRODUCTION 2 3 Székelyföld Románia középső részének jól körülhatárolható történelmi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum

Részletesebben

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 EMT757 kapcsolóóra Rend.sz.: 616021 Rendeltetés A terméken levő

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról

III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról III. fejezet A 2007-ben vitára bocsátott közoktatási törvénytervezetről és az új tankönyvértékelési kritériumokról A romániai közoktatás (învăţământ preuniversitar = egyetem előtti oktatás) szintjei a

Részletesebben

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE

UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE Confluenŝe ale metodelor regizorale în filmul documentar şi cel

Részletesebben

MANUAL UTILIZARE UTOK i700

MANUAL UTILIZARE UTOK i700 MANUAL UTILIZARE UTOK i700 1 CUPRINS MANUAL UTILIZARE...1 CUPRINS...2 TOATE DREPTURILE REZERVATE...6 1.Masuri de siguranta...7 2.Aspectul tabletei...8 4. Functii de baza...10 4.1 Pornirea...10 4.2 Mod

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1

on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1 Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes Program 2007-2013 Ungaria-România 2007-2013 HURO/1101/037/1.1.1 Road traffic relief

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben