Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., Cg.: ,), mint Hitelező által az adósnak folyósított gépjármű finanszírozási kölcsönök általános szabályait. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Hitelező és az adós (a továbbiakban együtt: Felek) között létrejött kölcsönszerződésre és opciós szerződésre (a továbbiakban: kölcsönszerződés) alkalmazandóak és a kölcsönszerződés hatálybalépésével egyidejűleg a kölcsönszerződés részeként lépnek hatályba. I. A kölcsönszerződések általános szabályai I. 1. A kölcsön folyósítása I.1.1. A kölcsönszerződés hatályba lépésének napjától a Hitelező az Adós rendelkezésére tartja a kölcsönszerződésben megjelölt összeget, majd azt az alábbi feltételek szerint az ügyletnél közreműködő gépjárműkereskedőnek (illetve annak aki más jogcímen a finanszírozási összegre jogosult) folyósítja. Hitelező az Adós külön kérelme alapján a kölcsönt a kérelemben megjelölt bankszámlára utalja vagy házipénztárában teljesíti. A kölcsön házipénztári teljesítése esetén a Hitelező a kölcsön összegének 0,2 %-át kezelési költségként felszámítja. Amennyiben a kölcsön célja az Adósnak a Hitelezővel szemben fennálló korábbi kölcsön vagy lízingdíj tartozásának kiegyenlítése, úgy a Hitelező jogosult a kölcsönt a lejáró kölcsön vagy lízingdíj követelésbe való beszámítással is folyósítani, illetve ebben az esetben jogosult a folyósítást mindaddig visszatartani, amíg az Adósnak a kiegyenlíteni kívánt kölcsön vagy lízingügyletből lejárt tartozása áll fenn. I.1.2. A Hitelező a kölcsönt az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja: Az Adós és a Hitelező a kölcsönszerződést aláírta, és a Hitelező a kölcsönt a kölcsönszerződés II.5. pontja szerint jóváhagyta, és a gépjármű törzskönyve a Hitelező birtokában van vagy a 35/2000. (XI.30.) évi BM. rendelet szerint, mint az opció jogosítottjának birtokába kerül és az erre vonatkozó, az illetékes okmányirodának címzett kérelmet az Adós aláírta, valamint a kölcsönszerződés mellékletét képező okiratokat a felek aláírták, továbbá a kölcsönszerződésben esetlegesen meghatározott folyósítási díjat az Adós maradéktalanul kiegyenlítette. Hitelező a jelen pontban foglalt valamely feltétel hiánya esetén is jogosult a kölcsönt folyósítani. I.1.3. Az Adós köteles a kölcsönszerződés hatálybalépésétől a hitel folyósításának napjáig rendelkezésre tartási díjat fizetni. A rendelkezésre tartási díj mértéke azonos a folyósított kölcsön ügyleti kamatának a rendelkezésre tartás idejére járó összegével. I.2. A kölcsöntőke és az ügyleti kamat valamint a hitelfedezeti biztosítás és integrált casco biztosítás törlesztése I.2.1. Az Adós a fizetési kötelezettségét a kölcsönszerződésben vagy a Hitelező által az esedékességeket megelőzően küldött terhelési értesítőkben megjelölt bankszámlaszámra forintban az alábbi módon köteles teljesíteni: Az Adós legfeljebb az első három törlesztőrészletet a Hitelező által kiállított készpénzátutalási megbízáson (postai csekken), banki átutalással vagy a Hitelező ügyfélszolgálatán működő pénztárába köteles teljesíteni. A Felek megállapodnak, hogy az Adós a negyedik törlesztőrészlettel kezdődően a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján fizeti meg. A Felek megállapodnak, hogy annak érdekében, hogy a Hitelező a negyedik törlesztőrészletet már csoportos beszedési megbízás útján tudja beszedni, a Hitelező az első fizetési értesítővel együtt megküldi Adósnak a csoportos beszedési megbízás teljesítésére való felhatalmazó nyomtatványt, amelyet az Adós kitöltve, és a terhelendő bankszámla tulajdonosa által szabályszerűen aláírva köteles a terhelendő számla vezetését végző hitelintézethez benyújtani a kézhezvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a harmadik törlesztőrészlet esedékességéig. Amennyiben az Adós a fentieket elmulasztja, vagy a megadott csoportos beszedési felhatalmazást visszavonja, és ezzel a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítést meghiúsítja, úgy a Hitelező az Üzletszabályzata hirdetményében meghatározott költség felszámítása mellett készpénzátutalási megbízás nyomtatványt (postai csekket) küld az Adósnak. Az Adóst nem mentesíti a fenti költség megfizetése alól, ha nem a megküldött átutalási megbízási nyomtatvány útján (postai csekken), hanem banki átutalással teljesíti a fizetést. Abban az esetben, ha a törlesztőrészletek beszedésére csoportos beszedés útján az Adósnak fel nem róható technikai okból nem kerülhet sor, és emiatt Hitelező az Adósnak készpénz-átutalási megbízást küld, annak rendelkezésre bocsátásáért Hitelező díjat nem számít fel. Az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a jelen kölcsönszerződésből fakadó esedékes tartozásainak megfizetéséhez szükséges összeg a csoportos beszedési megbízással érintett bankszámlán az esedékesség időpontját megelőző napon rendelkezésre álljon. I.2.2. Hitelező tájékoztatja és egyben külön felhívja az Adós figyelmét arra, hogy a terhelési értesítőkben meghatározott bankszámlaszám a futamidő alatt változhat, ezért kölcsönszerződés-szerű teljesítésnek csak az adott esedékességre megküldött terhelési értesítőben megjelölt bankszámlaszámot fogadja el Hitelező. A teljesítés időpontja készpénzfizetés esetén a törlesztő részletek Hitelező pénztárába történő befizetésének napja, készpénz átutalási megbízás, banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján történő fizetés esetén pedig a törlesztő részleteknek a terhelési értesítőben megjelölt bankszámlán történő jóváírásának napja. I.2.3. Az Adós a törlesztő részletekkel együtt köteles megfizetni a hitelfedezeti biztosítás vagy az integrált casco biztosítás díjait, amennyiben Adós hitelfedezeti biztosításhoz csatlakozik, vagy integrált casco megkötéséről rendelkezik. I.2.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Adós által fizetett összeg nem elegendő a Hitelező teljes esedékes követelésének megfizetésére, úgy a megfizetett összegből elsődlegesen az integrált casco biztosítási díja, majd a hitelfedezeti biztosítási díja, ezt követően a hitelező egyéb költség- és díjkövetelései, a késedelmi kamat, az ügyleti kamat és legvégül a tőketartozás kerül jóváírásra a fentiek szerinti sorrendben. Az Adós ettől eltérően nem rendelkezhet. I.3. Részleges előtörlesztés Az Adós jogosult a kölcsönszerződés részleges előtörlesztésére, melyre vonatkozó szándékát köteles a Hitelező részére írásban jelezni. A részleges előtörlesztés nem eredményezi a futamidő változását, ebben az esetben a hátralévő hiteldíjak kerülnek arányosan csökkentésre. Amennyiben az Adós a részleges előtörlesztési szándék szerződésszerű közlése nélkül az esedékes tartozásait meghaladó összeget teljesít a Hitelezőnek, a Hitelező a túlfizetést jogosult nem kamatozó számlán nyilvántartani, és az esedékes törlesztésekhez igénybe venni. I.4. A kölcsönszerződés ütemezésének módosítása A kölcsönszerződés ütemezésének módosítására (futamidő módosítás, törlesztési esedékesség módosítás, stb.) kizárólag a Hitelező előzetes hozzájárulása alapján, a Hitelező által az átütemezés időpontjában meghatározott feltételekkel és korlátokkal kerülhet sor. Átütemezésre vonatkozó megállapodás esetén az Adós átütemezési díj megfizetésére köteles, melynek összege az eredeti hitelösszeg 3 %-a, amennyiben az átütemezésre a kölcsönszerződés megkötését követő egy éven belül kerül sor, és az eredeti kölcsönösszeg 2 %-a ettől eltérő esetben. I.5. A teljes hiteldíj mutató I.5.1. Fogyasztási kölcsönszerződés esetén az éves, százalékban kifejezett teljes induló hiteldíjmutatót (THM) a kölcsönszerződés valamint a jóváhagyási értesítő tartalmazza. I.5.2. A teljes hiteldíjmutató számítása során változó kamatozású szerződés esetén a változó kamat összege nem kerül figyelembe vételre. I.5.3. Deviza alapú kölcsönök esetében a THM meghatározása a forint fizetések alapján történt. I.5.4. A teljes hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb esetleges költségeket az Általános Szerződési Feltételek I.4., I.8, I.9.2., I.10.9., I.11.2., III.6.2., IV.2. és IV.3. pontjai illetve a Hitelező Általános Üzletszabályzata tartalmazzák. A teljes hiteldíj mutató nem tartalmazza az Adós által esetlegesen megrendelt hitelfedezeti biztosítás díját illetve integrált Casco biztosítás díját, tekintettel arra, hogy annak igénybevételét a kölcsönszerződés megkötésének feltételéül a Hitelező nem szabja. I.6. Biztosítékok I.6.1. A kölcsön futamideje alatt a kölcsönszerződés lezárásáig (ameddig kiegyenlítetlen adósi tartozás áll fenn) a kölcsönszerződésben megjelölt gépjármű a kölcsön dologi fedezete. a. Az Adós 5 éves időtartamra, de legfeljebb az adósi kötelezettségek maradéktalan kiegyenlítéséig vételi jogot enged a Hitelezőnek a kölcsönszerződésben meghatározott gépjárműre, és ezzel egyidejűleg az opció biztosítására terhelési és elidegenítési tilalmat is kikötnek a felek. A Hitelező fenntartja magának a jogot arra, hogy vételi joga gyakorlására harmadik személyt jelöljön ki. A Hitelező mindaddig, amíg az Adóssal szemben a kölcsönszerződésből fakadóan követelése van, jogosult a gépjármű törzskönyvét letétként őrizni. Az Adós köteles a kölcsöntartozása fennállta alatt esetlegesen birtokába került törzskönyvet a Hitelezőnek haladéktalanul átadni. b. Az Adós a kölcsönszerződés folyamán köteles gondoskodni arról, hogy a gépjármű állaga és értéke legfeljebb csak a rendeltetésszerű használattal azonos mértékben, arányosan csökkenjen, köteles a gépjárművet a műszaki leírások szerint rendeltetésének megfelelően használni, és köteles annak kötelező karbantartásait márkaszervizben elvégeztetni. c. Az Adós köteles a gépjármű meghibásodása, sérülése (biztosítási esemény) esetén saját költségén a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően márkaszervizben helyreállítani, és ezt javítási bizonylattal igazolni. d. Ha az Adós a gépjármű használatát három naptári napot meghaladó időtartamra harmadik személynek átengedi, köteles erről a Hitelezőt írásban előre értesíteni a használó harmadik személy nevének, címének, az átadás időpontjának, időtartamának megjelölésével, a harmadik személy magatartásáért a Hitelezővel szemben úgy felel, mintha a gépjárművet maga használta volna. e. Hacsak a kölcsönszerződésben a Felek másképp nem állapodnak meg, az Adós a gépjárműre köteles az I.7. pont rendelkezései szerinti teljeskörű CASCO biztosítást kötni és fenntartani vagy integrált casco kötéséről rendelkezni. A CASCO szerződés a kölcsönszerződés hatálya alatt nem szüntethető meg. Amennyiben a CASCO biztosítás megkötésére az Adós alkuszt bíz meg, úgy a biztosítási alkusz és az Adós közötti jogviszonyt külön megbízási szerződés tartalmazza. f. Az Adós már jelen Általános Szerződési feltételek aláírásával úgy rendelkezik, hogy amennyiben a kölcsön fedezetéül szolgáló gépjármű totálkárt szenved, és a károkozó fél felelősségbiztosítója helytáll, úgy a kártérítési összeget a kölcsönből fakadó követelések törlesztéseként a Hitelezőre engedményezi. g. Az Adós a gépjárművet az Európai Unió területéről kizárólag a Hitelező előzetes írásbeli engedélyével jogosult kivinni. h) Amennyiben a Hitelező a kölcsönszerződés biztosítékaként készfizető kezes állítását követeli meg, úgy a kölcsön folyósítása az írásbeli kezességvállalás Hitelező általi elfogadásának minősül, így az a Hitelező vagy annak meghatalmazottja aláírása nélkül is érvényesen létrejön. i) A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatálybalépésével a kölcsön fedezetéül szolgáló gépjárműre közjegyzői okiratba foglalás nélkül is zálogjog alapítására kerülhet sor, úgy az Adós a Hitelező felhívására együttműködik Hitelezővel a zálogjog alapítása érdekében, a szükséges eljárásban közreműködik a vonatkozó okiratokat aláírja. A zálogjog alapításának a jogszabályban meghatározásra kerülő költségeit az Adós vállalja megfizetni. I.7. Biztosítási feltételek I.7.1. Az Adós köteles a Kölcsön fedezetéül szolgáló gépjárműre a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően, saját nevében kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kötni és azt a kölcsönszerződés hatályáig a saját költségén fenntartani. Az Adós a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére jogosult az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 56.) (a továbbiakban: Eurorisk Kft.) részére megbízást adni. Az Adós köteles mindazon károk megtérítésére, melyek a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegésével összefüggésben akár a Hitelezőt, akár harmadik személyeket érnek. I.7.2. Amennyiben a kölcsönszerződésben a Felek másképp nem állapodnak meg, úgy az Adós a kölcsönszerződés rendelkezése szerint a gépjárműre saját maga vagy biztosítási alkusz bevonásával, vagy integrált CASCO megkötésének kezdeményezésével CASCO biztosítás megkötésére és fenntartására köteles. A CASCO biztosítást az alábbi feltételek szerint kell megkötni: I.7.3. Az Adós köteles a Gépjárműre teljes körű (lopáskockázatra is kiterjedő) határozatlan időre szóló CASCO biztosítási szerződést kötni. Az Adós a CASCO biztosítási szerződés megkötésére és fenntartására megbízást adhat az Eurorisk Kft. részére. Amennyiben a Gépjármű motorkerékpár, abban az esetben az Adós jogosult a CASCO biztosítási szerződést csak a töréskárokra kiterjedően megkötni. 1

2 I.7.4. Az Adós köteles legkésőbb a kölcsönszerződés hatálybalépéséig a CASCO biztosítást teljes körűen (elemi-, lopás- és töréskár) megkötni, 10 vagy 20 %-os, de maximum ,- Ft-os önrész mellett. Az ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő bármely kárt, amely akár a Hitelező, akár harmadik személyek oldalán jelentkezik, az Adós köteles megtéríteni. Amennyiben az Adós a CASCO biztosítást nem az Eurorisk Kft. közreműködésével köti meg, úgy köteles az eredeti biztosítási kötvényt a Hitelező részére bemutatni, másolati példányát pedig átadni a Hitelezőnek, köteles továbbá a biztosítási díjak befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát átadni a Hitelezőnek. I.7.5. Amennyiben a Felek külön megbízási szerződésben a CASCO biztosítás megkötésére az Eurorisk Kft. Adós általi megbízásában állapodtak meg, úgy kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan megfizetéséig az Eurorisk Kft-nek adott megbízás nem szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely ellentétes a kölcsönszerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott biztosítási feltételekkel. Adós saját maga vagy az Eurorisk Kft. megbízásával megkötött casco biztosítások díjait közvetlenül a Biztosító részére köteles megfizetni. Amennyiben az Adós a kölcsönszerződés megkötésekor vagy azt követően integrált casco megkötésével kívánja casco fenntartási kötelezettségét teljesíteni, úgy a biztosítási díjat az I.2. pont rendelkezése szerint a törlesztő részlettel együtt köteles megfizetni. I.7.6. Amennyiben a Felek a kölcsönszerződésben vagy azt követően integrált CASCO biztosítás megkötéséről állapodtak meg, úgy a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségek hiánytalan megfizetéséig az integrált casco biztosítás nem szüntethető meg, illetve annak tartalma nem módosítható olyan módon, amely ellentétes a kölcsönszerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott biztosítási feltételekkel. I.7.7. Az Adós a CASCO biztosítási szerződés megkötéskor köteles a biztosítási szolgáltatást a Hitelezőre engedményezni, mely szerződési feltételt a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell. A Felek megállapodnak arról, hogy CASCO biztosítási szerződés engedményese a Hitelező, egyben hozzájárul az Adós, hogy az Eurorisk Kft. a CASCO biztosítási szerződést a Hitelező mint engedményes javára szóló engedményezéssel kösse meg. Az Adós a Hitelező, illetve annak mindenkori képviselője által számára kiállított - a kártérítés felvételére jogosító - meghatalmazás esetén a biztosító által kifizetett biztosítási összeget köteles a kár kijavítására fordítani. A gépjármű megsemmisülése (tényleges illetve gazdasági totálkár és lopáskár) esetén a Hitelező köteles a kölcsönszerződés szerint az Adóssal elszámolni. Az Adós bármely káresemény bekövetkezéséről köteles az Eurorisk Kft-t haladéktalanul tájékoztatni és az érintett biztosítónál (a továbbiakban Biztosító) a kárrendezés érdekében eljárni, valamint szükség esetén a rendőrségi feljelentést megtenni. Az Adós meghatalmazza az Eurorisk Kft-t,, hogy amennyiben az Adós a jelen pontban meghatározott engedményezési és kedvezményezettként történő feltüntetési kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben az Eurorisk Kft. az engedményezés tényét a CASCO biztosítási szerződésbe bejegyeztesse, az engedményezés bejegyzéséhez az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Eurorisk Kft. részére adott jelen meghatalmazás az Adós szerződésszegéséért való felelősségét nem zárja ki és nem korlátozza. I.7.8. A Felek megállapodnak, hogy az Adós jogosult és köteles a Biztosítóval szemben saját költségén mind perben, mind peren kívül fellépni, amennyiben a biztosító szolgáltatásával (különös tekintettel a kárkifizetésre) kapcsolatban bármilyen vitás kérdés merülne fel. Ez nem zárja ki a Hitelező azon jogát, hogy döntése szerint önállóan igényt érvényesítsen a Biztosítóval szemben. A fentiek szerint érvényesített követelésnek a kölcsönszerződésből eredő tartozást meghaladó része az Adóst illeti. I.7.9. A vagyonvédelmi berendezéseknek meg kell felelniük a biztosító aktuális vagyonvédelmi utasításainak. Az Adós köteles a biztosító szabályzatának mindenben megfelelően eljárni a CASCO szerződés fennállása alatt, e kötelezettség megszegéséből eredő károk viselésére, illetve megtérítésére az Adós köteles. I A kölcsönszerződés megszűnésével és az abból fakadó adósi kötelezettségek maradéktalan teljesítésével egyidejűleg a Hitelező engedményesi joga a casco biztosítási szerződésből történő törlésre kerül. Amennyiben a kölcsönszerződés fennállása alatt nem az Adós volt a biztosítási szerződés szerződője, úgy az engedményezés törlésével egyidejűleg a szerződő fél helyébe lép. I Az Adós feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármű átvételét követően annak bármely kulcsáról másolatot készít, vagy készíttet, vagy azt elveszíti, úgy erről haladéktalanul tájékoztatja a biztosítót, az Eurorisk Kft. igénybevétele esetén pedig az Eurorisk Kft-t is. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén az Adós az ebből eredő bármely kárát viselni köteles, köteles továbbá a Hitelező ebből eredő kárát megtéríteni. I A Felek megállapodnak arról, hogy a Hitelező saját maga vagy az Eurorisk Kft. közreműködésével jogosult a CASCO és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását ellenőrizni. Az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával felmenti a kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást és a CASCO biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító társaságo(ka)t a biztosítási titok megtartása alól a Hitelezővel és az Eurorisk Kftvel szemben, és felhatalmazza a biztosító társaságo(ka)t a teljeskörű tájékoztatásadásra. Az Adós meghatalmazza az Eurorisk Kft-t, hogy a CASCO biztosítási szerződés adatait megismerje, valamint ellenőrizze, hogy a kölcsönszerződés illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti biztosítási szerződést az Adós megkötötte, továbbá, hogy ellenőrizze a biztosítási díjak fizetését, és az Adós számára a kölcsönszerződésben valamint a jelen Általános Szerződési Feltételben előírt egyéb kötelezettségek megtartását. Adós felhatalmazza az Eurorisk Kft-t, illetve más alkusz esetén az eljáró alkuszt, hogy a biztosítási szerződés adatait a Hitelezőnek továbbítsa. I A Felek megállapodnak arról, hogy a CASCO biztosítási szerződés kizárólag a Hitelező írásbeli jóváhagyásával módosítható, vagy szüntethető meg, kivéve a biztosító általi biztosítási évfordulóra történő díjmódosítás esetét. I Az Adós a CASCO biztosítást kizárólag az alábbi biztosító társaságnál kötheti meg: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali- Providencia Biztosító Zrt., Groupama Garancia Biztosító Zrt., MKB Biztosító Zrt., Signal Biztosító Zrt., Union Biztosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt., TIR Biztosító Egyesület, AIM Általános Biztosító Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., Közlekedési Biztosító Egyesület, Porsche Biztosító Zrt. I Az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező az Adós által meg nem fizetett casco díjakat a casco biztosítási fedezet fenntartása érdekében az Adós helyett a biztosítónak megfizesse. Ebben az esetben az Adós a Hitelező által megfizetett casco díjakat köteles haladéktalanuk a Hitelezőnek megtéríteni. A casco díjaknak az Adós helyett történő megfizetése a Hitelező egyoldalú döntési jogosultsága, azzal kapcsolatban a Hitelezőt semmiféle felelősség nem terheli. I Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésben azt vállalta, hogy CASCO biztosítását sem az Eurorisk Kft. közreműködésével sem integrált CASCO biztosítás megkötésével teljesíti, úgy köteles legkésőbb a 3. törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig a feltételeknek megfelelő CASCO biztosítás megkötését a kötvény másolatának megküldésével a Hitelezőnek igazolni, köteles továbbá a Hitelező kérésére a biztosítási díjak befizetését igazoló bizonylatok másolati példányát átadni. Amennyiben az Adós a futamidő alatt másik CASCO biztosítást köt, úgy ezen új biztosításának kötvénymásolatát a kötést követő 30 napon belül köteles megküldeni a Hitelezőnek. I Amennyiben az Adós a fenti határidőig a biztosítási kötvényt nem küldi meg, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben illetve a kölcsönszerződésben rögzített CASCO fenntartási kötelezettségét megszegi, vagy ha a megkötött CASCO biztosítás nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a kölcsönszerződésben foglaltaknak, úgy az Adós IV.4. pontban meghatározott kötbér megfizetésére köteles. I.8. Késedelmes fizetés Késedelmes teljesítés esetén Adós a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával egyenlő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. Késedelmi kamat külön fizetési felszólítás hiányában is a fizetési határidő napját követő naptól kezdődően esedékes. Késedelem esetén a lejárt kamat tőkésedik, ezen összegre is felszámítja a Hitelező a késedelmi kamatot. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező a lejárt, de ki nem egyenlített törlesztőrészlet és az Adós helyett megfizetett CASCO díj részlet beszedésére, vagy annak megkísérlésére megbízott eljárását veszi igénybe. A megbízási díj várható költsége ,-Ft + ÁFA, mely összeget az Adós köteles Hitelezőnek megtéríteni. I.9. Az átvállalás I.9.1. A Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a kölcsönszerződésből eredő adósi kötelezettségek harmadik személyre átruházhatók a kölcsönszerződés átadáskori pénzügyi állapotában a korábbi teljesítések változatlanul hagyása mellett abban az esetben, ha az átadás időpontjáig az Adósnak hátralékos tartozása nem áll fenn a Hitelezővel szemben. A Hitelező az adósi kötelezettségeket átvállalót (Átvállaló), illetve az ügyletet az átvállalás időpontjában érvényes hatályos szabályzatai alapján minősíti. A Hitelező az átvállaláshoz történő hozzájárulását indokolás nélkül megtagadhatja. I.9.2. A szerződéses kötelezettség csak a gépjármű tulajdonjogának az átvevő harmadik személy részére történő átruházásával egyidejűleg adható át. A gépjármű továbbra is a kölcsönszerződésből eredő követelések biztosítékául szolgál. Átvállalás esetén az átvállaló átvállalási díj fizetésére köteles. Átvállalási díj = folyósított kölcsön összege * átvállalási díj szorzó. Az átvállalási díj kiszámításánál a Hitelező miden esetben 3%-os díjszorzót alkalmaz. I.10. A kölcsönszerződés megszűnése I A Hitelező azonnali hatályú felmondása A Hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést a Ptk a alapján továbbá, ha az Adós a kölcsönszerződés szerint esedékes törlesztő részletet, valamint egyéb fizetési kötelezettségét az esedékességtől számított tizenöt naptári napon belül nem teljesíti. A Hitelező jogosult továbbá a kölcsönszerződést felmondani, az Adós szerződésszegése esetén, így különösen amennyiben az Adós: - az Eladótól vagy annak megbízottjától szerződésszerűen átvételre felajánlott a gépjármű átvételét megtagadja, vagy elmulasztja; - az Adós megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek I.7. pontjában meghatározott biztosítási feltételek, vagy az alkusznak adott megbízás szabályait, illetve egyéb olyan magatartást tanúsít, amely bármely módon veszélyezteti a Gépjármű biztosítási fedezetét; - elmulasztja érvényesíteni a biztosításból eredő jogosultságait; - a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Hitelező előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek átengedi; - a gépjárművet bűncselekmény elkövetésére használják; - nyomozóhatóság vagy bíróság elrendeli a gépjármű körözését, zár alá vételét, elkobzását; - hitelképtelennek bizonyul, így különösen a Hitelezővel kötött más kölcsönszerződéséből fakadó kötelezettségét megszegi; - az Adós vagy a kezes adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy valótlan adatokat ad meg; - az Adós hitelképtelennek bizonyul, így különösen bármely más, a Hitelezővel kötött kölcsön- vagy lízingszerződéséből fakadó fizetési kötelezettségével 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik; -az Adós a gépjárműre vonatkozóan akár a biztosító, akár a megbízott alkusz által kiszámított CASCO vagy kötelező felelősség biztosítási díj fizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik. A kölcsönszerződés felmondása a Hitelezőnek az Adóshoz intézett egyoldalú nyilatkozatával történik. A felmondással azonnal és egyösszegben esedékessé válik az Adós kölcsönszerződésből eredő összes fizetési kötelezettsége. A kölcsönszerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Hitelező jogosult, de nem köteles a kölcsönszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás valamint integrált casco biztosítás megszüntetéséről intézkedni. I A kölcsönszerződés biztosítékául szolgáló gépjármű megsemmisülése A gépjármű megsemmisülése esetén (tényleges és gazdasági totálkár valamint lopáskár) a kölcsönszerződés minden további feltétel nélkül megszűnik és egyösszegben esedékessé és lejárttá válik az Adós kölcsönszerződésből eredő teljes tartozása. Az Adós a megsemmisülést követő nyolc naptári napon belül köteles a teljes tartozását maradéktalanul kiegyenlíteni. Amennyiben az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozását kiegyenlítette, a CASCO alapján folyósított kártérítési összeget a Hitelező nyilatkozata alapján az Adós felveheti. Amennyiben Adós a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, miután a biztosító a kártérítési összeget a Hitelezőnek folyósította, a Hitelező 15 napon belül írásbeli elszámolását az Adósnak megküldi. A Hitelező a kártérítés átutalásáig késedelmi kamatot számít fel. A Hitelező a kártérítési összeggel minden további feltétel nélkül csökkentheti a kölcsönszerződésből eredő követelését. Amennyiben a kártérítés fedezi a Hitelező teljes követelését, a fennmaradó különbözet az Adóst illeti. Amennyiben a 2

3 kártérítés nem fedezi a Hitelező teljes követelését, az elszámolás kézhezvételétől számított nyolc naptári napon belül az Adós a különbözetet köteles megfizetni. I Természetes személy Adós halála Az Adós halálával a Hitelezői követelések egyösszegben esedékessé válnak. Ha az örökös(ök) a tartozást esedékességkor nem fizetik meg, köteles(ek) a gépjárművet a Hitelezőnek 24 órán belül birtokba adni. Ha az örökös(ök) a Hitelező kölcsönszerződés szerinti követeléseit a gépjármű visszaszolgáltatásával egyidejűleg, vagy az ezt követő 15 napon belül maradéktalanul teljesítik, a Hitelező átadja részükre a gépjárművet. Ellenkező esetben a Hitelező jogosult vételi jogával élni, majd a gépjárművet értékesíti, és a befolyt vételár alapján számol el az örökösökkel. I A kölcsönszerződésből fakadó fizetési kötelezettségek teljesítése. Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből fakadó fizetési kötelezettségének a kölcsönszerződés rendelkezései szerint maradéktalanul eleget tett, úgy a Hitelező a kölcsön biztosítékául szolgáló gépjármű törzskönyvét a nyilvántartásba bejegyzett terhek törléséhez szükséges hozzájárulásával együtt 10 napon belül megküldi az Adósnak. I Hitelfedezeti biztosítás esetén az Adós teljes és végleges munkaképesség csökkenése A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Adós teljes és végleges (100%-os) munkaképesség csökkenést szenved, és az Adós csatlakozása alapján arra a Cardif Biztosító Zrt. hitelfedezeti biztosítási kockázatvállalása kiterjed, úgy a káresemény bekövetkeztével a kölcsönszerződés megszűnik, és a kölcsöntartozás egyösszegben esedékessé válik. I A kölcsön Adós általi teljes előtörlesztése Az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a kölcsönszerződésben meghatározottak szerint kezdeményezheti kölcsöntartozásának egyösszegű előtörlesztését. Előtörlesztés esetén a kölcsönszerződés a Hitelező végleges lezárási egyenlegében meghatározott tartozások teljes megfizetésével szűnik meg. Amennyiben az Adós az előtörlesztési szándék szerződésszerű közlése nélkül az esedékes tartozásait meghaladó összeget teljesít a Hitelezőnek, vagy az Adós a szerződésszerűen közölt idő előtti lezárási igénye ellenére, nem a teljes tartozásának kiegyenlítéséhez szükséges összeget fizeti meg, úgy a Hitelező jogosult a kölcsönszerződést hatályában fenntartani a befizetést nem kamatozó számlán nyilvántartani, és az esedékes törlesztésekhez igénybe venni. I A kölcsönszerződés megszűnésének hatása az integrált biztosításokra A Felek rögzítik, hogy a kölcsönszerződés megszűnésével az adott kölcsönszerződéshez kapcsolódóan igénybevett hitelfedezeti biztosítási fedezet megszűnik. Az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával vállalja, hogy a kölcsönszerződés megszűnése esetén az ezt követő biztosítási díjakat közvetlenül a biztosítónak fizeti meg, kivéve, ha az Adós az integrált casco biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítóhoz intézett nyilatkozatával a kölcsönszerződés megszűnésének időpontjára az egyedi biztosítási szerződést felmondja. I Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződésnek az eredeti lejárata előtt bármely okból történő megszűnése esetén a Hitelező az Adós mindenkor fennálló tőketartozását és a kölcsönszerződés kamatozási feltételeit figyelembe véve meghatározza az Adós a kölcsönszerződés megszűnéséig számított időarányosan fizetendő kamatterheit. Amennyiben az így meghatározott kamat összeg az Adós által ténylegesen megfizetett kamatösszeget meghaladja (egyedi konstrukció), az Adós köteles a különbözetet a Hitelező részére, az arra felszámított kamatokkal együtt a kölcsönszerződés megszüntetésével egyidejűleg megfizetni. Amennyiben az így meghatározott kamat összeg az Adós által ténylegesen megfizetett kamatösszeget nem éri el, a Hitelező köteles a különbözetet az arra felszámított kamatokkal együtt az Adós felé a lezárási díjban, vagy kamatjóváírás formájában jóváírni. I A lezárási díj, átértékelési különbözet A kölcsönszerződés hatályának az eredeti lejárati időpontot megelőző bármilyen okból történő megszűnése esetén, hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek, vagy a kölcsönszerződés másképp nem rendelkezik, a Hitelező a kölcsönszerződésben meghatározott lezárási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a Felek deviza alapú kölcsönszerződést (devizához kötött változó kamatozású kölcsönszerződést) kötöttek, úgy a kölcsönszerződés eredeti lejárati időpontját megelőző bármely okból történő megszűnése esetén tekintettel a kölcsön alapjául szolgáló deviza alkalmazandó árfolyamának esetleges különbözetére a Hitelező a deviza alapú kölcsönökre vonatkozó különleges rendelékezések szerint jogosult átértékelési különbözetet felszámítani. I.11. Opciós jog I A Felek a kölcsön biztosítékául szolgáló gépjárműre elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint a Hitelező javára opciós jogot kötnek ki. I Ha az Adós a gépjármű visszaszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Hitelező jogosult harmadik személyt megbízni a gépjármű felkutatásával és visszaszármaztatásával. A megbízott a felkutatott gépjárművet jogosult átvenni az Adóstól a Hitelező nevében. A megbízás költségeit az Adós viseli. A megbízás költségeit az Adós abban az esetben is köteles megtéríteni, ha a szerződésszegést és/vagy felmondást követően a megbízott az Adóstól a Hitelező lejárt követelését veszi át és a felek a kölcsönszerződést változatlan feltételekkel tovább folytatják, továbbá az esetleges felmondást írásban hatályon kívül helyezik. A fenti megbízással felmerülő becsült költség a kölcsönszerződés felmondása, vételi jog gyakorlása és a gépjármű visszaszármaztatása (a gépjármű felkutatása, visszaszállítása) esetén ,-Ft + ÁFA. Az Adós a fentieken felül köteles megtéríteni Hitelezőnek a gépjármű birtokbavételével, szállításával, átírásával, az esetleges terhek törlésével kapcsolatosan felmerült költségeit. Továbbá Adós megfizetni köteles a Hitelezőnek azzal kapcsolatosan felmerült költségét, hogy a gépjárművet valamely gépjárműszerviz a vállalkozói díj, anyagköltség, tárolási díj megtérítéséig kézizálogban tartja, és ezen költségeket Hitelező Adós helyett a gépjármű birtokának megszerzése érdekében megfizeti. I A Hitelező jogosult a gépjárművet árverés illetve internetes árverés útján is értékesíteni, ebben az esetben a Felek vételárként elfogadják az árverésen kialakult vételárat. A vételár a gépjármű újraértékesítését követő 15 napon belül esedékes azzal, hogy a felek a vételi árral szemben beszámítják az Adós kölcsönszerződés szerinti összes tartozását, e tekintetben a szemben álló követelések kioltják egymást. I Az Adós tudomásul veszi, hogy az átírás során fizetendő illeték, törzskönyv előállításának illetéke, forgalmi engedély pótlásának illetéke, díja, eredetiségvizsgálat díja, a gépjármű értékesítéséhez szükséges mértékű javítások költsége, továbbá a gépjármű tárolásával kapcsolatosan felmerült költség Adóst terheli, ezen összeget és járulékait a gépjármű újraértékesítése során befolyt vételárból a Hitelező levonhatja. I Az Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Hitelező a vételi jogával él, a gépjármű törzskönyvébe és forgalmi engedélyébe tulajdonjogát bejegyeztesse, a gépjármű törzskönyvét nevére kiállíttassa, és fenti iratokból valamint a központi gépjármű nyilvántartásból a korlátozásokat töröltesse. I Hitelező opciós nyilatkozatával egyidejűleg az Adós köteles a gépjárművet a könyveiből kivezetni. Az opciós jog érvényesítése esetén a feleket elszámolási kötelezettség terheli. A birtokába visszakerült gépjárművet a Hitelező szabadkézből, vagy kereskedelmi forgalomban értékesíti. Az elszámolásra a gépjármű újraértékesítése után kerül sor. Az értékesítésről a Hitelező értesíti az Adóst. A Hitelező az értékesítés során befolyt nettó vételár beszámításával csökkenti az Adós tartozását. Ha az újraértékesítésből a Hitelezőhöz befolyt nettó összeg a kölcsönszerződésből eredő összes követelését meghaladja, úgy a Hitelező a különbözetet nyolc napon belül az Adósnak megfizeti. Ha az újraértékesítésből befolyt nettó összeg nem fedezi a Hitelező teljes követelését, úgy az Adós a különbözetet nyolc napon belül köteles Hitelező számlájára átutalni, vagy házi pénztárába befizetni. I.12. Egyéb rendelkezések I Az Adóst terhelik a gépjármű törzskönyv és a forgalmi engedély kiadásával, a korlátozások bejegyzésével és törlésével felmerült költségek. I Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy a Hitelező jogai érvényesítése érdekében az Adós költségére harmadik személy közreműködését vegye igénybe, továbbá arra, hogy a gépjárművet előzetes egyeztetést követően ellenőrizze. I A Hitelező az Adós részére szóló írásbeli értesítéseket a kölcsönszerződésben rögzített levelezési címre küldi mindaddig, amíg az Adós a Hitelezőt új címéről írásban nem értesíti. Felek megállapodnak, hogy postai feladás napjától számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik a küldeményt. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerződés tartama alatt az igazolhatóan Hitelezőtől érkező gépi úton előállított értesítések, nyilatkozatok (pl: egyenlegközlők, felszólító levelek) a Hitelező képviseletére jogosult személy aláírása nélkül is érvényesnek, a cégszerűen aláírt okiratokkal azonos értékűnek tekintik, ezek adott esetben joghatással bíró okiratok. I Fogyasztási kölcsön esetén az Adós minden esetben élhet a határidő előtti törlesztés jogával a kölcsönszerződés megszüntetése érdekében a kölcsönszerződés rendelkezései szerint, ebben az esetben a Hitelező köteles a hiteldíjat arányosan csökkenteni. I Az Adós a kölcsönszerződés teljes tartama alatt szavatosságot vállal a gépjármű per-, teher- és igénymentességéért. I A Hitelező a kölcsönszerződésből eredő követeléseit harmadik személyre szabadon átruházhatja. I A Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a Hitelező által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha az Adós ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, továbbá a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához A Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy adatai a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. alapján felvitelre kerülhetnek a központi hitelinformációs rendszerbe a jogszabályban meghatározottak szerint. I Az Adós köteles az azonosítás során a Hitelezőnek megadott adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Hitelezőt értesíteni. I A Hitelező jogosult az Adóst megillető követelés összegébe az Adóssal szemben fennálló egyéb jogviszonyból is fakadó - esedékes követeléseit beszámítani. I.13. Hitelfedezeti biztosítás valamint integrált CASCO biztosítás I A jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a kölcsönszerződés vonatkozásába a Felek az alábbi fogalmak alkalmazásában állapodnak meg: - hitelfedezeti biztosítás a Hitelező mint szerződő és a Cardif Biztosító Zrt. valamint a Cardif Életbiztosító Zrt. között létrejött csoportos biztosítás, amelyhez az Adós külön csatlakozási nyilatkozattal biztosítottként csatlakozott; - integrált casco az Adós külön, erre rendszeresített okiratba foglalt rendelkezése alapján az Eurorisk Kft. mint alkusz közreműködésével megkötött olyan casco biztosítás, melynek díját a Hitelező a kölcsön törlesztőrészleteivel együtt szedi be az Adóstól. I Amennyiben az Adós a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően a Hitelező által megkötött hitelfedezeti biztosításhoz csatlakozik, vagy az Eurorisk Kft. mint alkusz felé integrált casco megkötéséről rendelkezik, úgy ezen biztosításokra a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosító társaságok által rendszeresített szerződéses okiratok (pl. csatlakozási nyilatkozat írásbeli csatlakozáshoz, stb.), valamint a vonatkozó biztosítások általános szerződési feltételei és biztosítási szabályzatai az irányadók. I A hitelfedezeti biztosítás Adós általi megszüntetésére a kölcsönszerződés hatályának megszűnése előtt és attól függetlenül kizárólag az Adós írásbeli kérelmére, és a megszüntetésről szóló nyilatkozatnak a Hitelező általi kézhezvételét követő naptári hónap utolsó napjára van mód. I Az integrált casco biztosítás Adós általi megszüntetésére a kölcsönszerződés hatályának megszűnése előtt kizárólag a Hitelező hozzájárulásával és a vonatkozó szerződésmódosítás megkötésével, a biztosító által rendszeresített Biztosítási Szabályzatban foglaltak szerint van mód. I.14. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában meghatározott esetekben jogosult a kölcsön ügyleti kamatát, a felszámítható díjakat és költségeket egyoldalúan megváltoztatni. A Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy az Általános Üzletszabályzat ezen Általános Szerződési Feltételek Adós általi aláírásának időpontjában ezzel kapcsolatosan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: I Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés esetén A Hitelező kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani, ha a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre az alábbiakban meghatározott objektív körülmények bekövetkezése illetve megváltozása kihatással bír. Azon objektív körülmények, amelyeknek a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában fennálló állapotához (mértékéhez) viszonyított megváltozása kihatással bírhat a Hitelező. által felszámított kamatra, díjra illetve költségekre: 3

4 - az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok); - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje; - a Hitelező refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy idő előtt visszafizetésre kerülő refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor); - bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés, amely miatt Hitelezőnél a szerződéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a kölcsönszerződés megkötésével illetve a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben; - Hitelező működésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által előírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatálybalépése; - jogszabály által meghatározott díjak, költségtérítések, amennyiben annak megfizetésére részben vagy egészben az Adós köteles, vagy Hitelező által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja; - az Adós kockázati megítélésének megváltozása:. a) az Adós illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; b) a Hitelező vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Adósok kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá; c) a Hitelező vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Adósnál, aki szerződési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. Kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. Díjak és költségek egyoldalúan legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelhetők. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről a Hitelező az Adóst a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően feladott értesítéssel postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíti. Az Adós a kamat-, díj-, vagy költség számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével jogosult a szerződés lezárási díjmentes felmondására. I Nem fogyasztóval kötött kölcsönszerződés esetén A Hitelező kizárólag abban az esetben jogosult a kamatot, a díjat és költséget valamint az egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani, ha a kölcsönszerződés megkötésének időpontját követően annak futamideje alatt az alábbi feltételek illetve körülmények valamelyike következik be a Hitelező számára kedvezőtlen módon: - megváltozik az irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a LIBOR, az EURIBOR az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.) (a továbbiakban: referencia kamatok); - megváltozik a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok átlagos hozamszintje; - megváltozik a Hitelező refinanszírozási kamatköltsége (beleértve azt az esetet is, ha a refinanszírozási kamatköltség változására a lejáró vagy idő előtt visszafizetésre kerülő refinanszírozási hitel más feltételekkel való meghosszabbítása vagy újrakötése miatt kerül sor); - bármilyen jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tőkemegfelelési, vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés, amely miatt a Hitelezőnél a szerződéskötéskori állapothoz képest addicionális költségek merülnek fel a kölcsönszerződés megkötésével illetve a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben; - hatályba lépnek a Hitelező működésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl. illeték) kapcsolatos jogszabályi rendelkezések; - hatályba lépnek illetve módosulnak a Hitelező működésével, vagy az általa nyújtott szolgáltatások adózásával vagy más adójellegű járulékával (pl. illeték) illetve jogszabály által előírt díjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések; - bevezetésre kerülnek vagy módosulnak jogszabály által meghatározott díjak, költségek, amennyiben annak megtérítésére részben vagy egészben az Adós köteles, vagy a Hitelező által felszámított díjtétel egyébként azt magában foglalja; - az Adós kockázati megítélésének megváltozása:. a) az Adós illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; b) a Hitelező vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Adósok kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá; c) a Hitelező vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Adósnál, aki szerződési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette, a hitel futamideje alatt nem esett fizetési késedelembe. d) a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. - módosulnak a postai díjszabások. Az Adós számára kedvezőtlen kamat-, díjmódosítást a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal a Hitelező hirdetményben közzéteszi. I Közös szabályok Az egyoldalú kamat-, díj-, vagy költségmódosításról a postai értesítést a Hitelező nem köteles ajánlott vagy tértivevényes küldeményként feladni, annak megtörténtét a Hitelező postai nyilvántartása bizonyítja. Amennyiben az Adós megállapodik a Hitelezővel az értesítések elektronikus formában való kézbesítéséről, úgy az értesítést a megállapodott módon kell megtenni, ebben az esetben a postai értesítés nem kötelező. A szerződésben meghatározott szabályok és számítási algoritmus alapján alkalmazott változó kamat (így különösen a kölcsön vagy a lízing alapjául szolgáló deviza irányadó kamatlábából vagy árfolyamváltozásából fakadó változó kamat) elszámolása és érvényesítése nem minősül a Hitelező egyoldalú kamatmódosításának A Hitelező tájékoztatja az Adóst, hogy a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában meghatározott objektív körülmények illetve feltételek esetén alkalmazott kamat-, díj vagy költségtétel módosítás egyben a hiteldíj változását is eredményezi. A jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásakor hatályos objektív körülményeket illetve feltételeket a jelen I.14. pont tájékoztatásul tartalmazza. II. A forint alapú kölcsönökre vonatkozó általános szabályok II.1. A forint alapú kölcsönök tekintettel az irányadó kamatláb változására, változó törlesztésűek, melyek kamata a jelen Általános Szerződési Feltételek és a kölcsönszerződés rendelkezései szerint kerül megállapításra. II.2. A forint alapú kölcsönszerződés Adós általi teljes előtörlesztése (Idő előtti lezárása) II.2.1. A idő előtti lezárásra vonatkozó igényt az Adós ajánlott levélben köteles a Hitelezővel közölni úgy, hogy az értesítés a következő esedékes törlesztési időpont előtt legalább 15 nappal Hitelezőnek kézbesítésre kerüljön. Felek a kölcsönszerződés lezárásáról előre egyeztetett időpontban írásbeli elszámolással állapodnak meg. II.2.2. A kölcsönszerződés idő előtti lezárása esetén a kölcsönszerződés csak abban az esetben szűnik meg, ha az Adós a kölcsönből fakadó teljes tartozását megfizette. II.3. Definíciók Felek az esedékes törlesztések kiszámítását az alábbi definíciók szerint határozzák meg. II.3.1. Általános definíciók Tőke: Megegyezik az Adós által igényelt kölcsön összegével. Kamat: a kölcsönszerződés ügyleti kamata, és ezen felül a késedelmi kamat. Bázis kamat esedékesség napja: minden hónap 5. napja, vagy amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap. Irányadó kamatláb: Az Ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel. Az Irányadó kamatláb minden hónapban a Bázis kamat esedékesség napján érvényben lévő 1 hónapos BUBOR kamatláb érték, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes. Ha a kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontja azonos az Irányadó kamatláb fent megjelölt változási időpontjával, ebben az esetben az előző időszakra érvényes Irányadó kamatláb kerül figyelembe vételre. Az Irányadó kamatláb havonta változhat. Az Ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi Irányadó kamatlábváltozás figyelembe vételre kerül. Korrekciós kamatláb: Az előző esedékességkor érvényben lévő 3 havi Bubor + 4% Korrekciós kamat: Az irányadó kamatláb változásához kötött kamatrészre, valamint az előző részlet továbbvitt kamatára számított kamat, amennyiben a tételek összege nagyobb, mint nulla. A korrekciós kamatláb alapján történő kamatszámítás a megelőző és az aktuális esedékesség közötti időszakra történik. Felhalmozott kamat: A Hitelező és az Adós megállapodhatnak olyan egyedi konstrukció kialakításában is, amikor az Adós által megfizetett kamatok a futamidő egyes időpontjaiban eltérnek a Hitelező részére az aktuálisan fennálló tőketartozás és a kölcsönszerződésben meghatározott Ügyleti kamatláb alapján kalkulálható, időarányosan járó Ügyleti kamattól. Az időarányosan járó Ügyleti kamat és az Adós által ténylegesen megfizetett kamat különbözete a Felhalmozott kamat. A Felhalmozott kamat összegét a keletkezést követő törlesztő részletek tartalmazzák, illetve a Hitelező az Idő előtt lezárás során a részére időarányosan járó kamatban érvényesíti az Adóssal szemben. Elszámolás napja: Az a nap, amelyig a kölcsönszerződés megszűnésekor a fennálló követelésekre az Adós kamatot köteles fizetni. Refinanszírozó hitelintézet: A Hitelező tevékenységét részben, a vele szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetek által nyújtott refinanszírozással végzi. A refinanszírozás során a Hitelező kölcsönszerződésből eredő követelése a refinanszírozás biztosítékaként szolgálhat. II.4 Változó törlesztésű forint alapú kölcsön törlesztő részleteinek számítási módja Ügyleti kamat: A kölcsönszerződésben meghatározott kamat, amelyet az Adós a tőke részen felül köteles megfizetni a fizetési értesítő alapján a Hitelezőnek. Az ügyleti kamat alapkamat részből és változó kamatrészből áll. Alap kamatrész: Az induló Irányadó kamatláb és a kamatfelár alapján meghatározott, a kölcsönszerződés megkötésekor rögzített összegű kamatrész. Változó kamatrész: Irányadó kamatláb változásához kötött kamatrész + az előző részlet továbbvitt kamata + korrekciós kamat. Az ügyleti kamat valamint az ügyleti kamatláb mértéke nem lehet kisebb, mint nulla. A változó kamatrész összege az első törlesztési esedékesség esetén 0 Ft. Továbbvitt kamat: Amennyiben az Ügyleti kamat számított értéke kisebb mint nulla, az Ügyleti kamat negatív összege. A Továbbvitt kamat összege a következő esedékesség(ek)kor legfeljebb a felszámított pozitív Ügyleti kamat erejéig figyelembe vételre kerül. Számítási mód: Felek megállapodnak abban, hogy a változó törlesztésű forint alapú kölcsönök törlesztő részleteit az alábbiak szerint számítják ki. Vuk: ügyleti kamatláb (Vuk = Irányadó kamatláb + kamatfelár) Utd: törlesztő részlet esedékességének dátuma Ikd: irányadó kamatláb változásának dátuma Uttft: esedékes törlesztő részlet tőkerésze forintban 4

5 Korrk: Korrekciós kamatláb Ttft: fennálló tőketartozás forintban az adott részlet teljesítése előtt Utk: Ügyleti kamat (az esedékes törlesztő részletek kamatrésze) Uk: Alap kamatrész Kek: Irányadó kamatláb változásából eredő kamat IUk: Induló ügyleti kamatláb Tka: Továbbvitt kamat Kot: Korrekciós kamat Havi részlet kiszámítása: Ügyfélrészlet = Tőkerészlet + Ügyleti kamat Ügyleti kamat (Utk) = Alapkamat (Uk) +Változó kamat Alap kamatrész (Ukn): esedékességi táblázat alapján Változó kamatrész = Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kek) + Korrekciós kamat (Kot) + Továbbvitt kamat (Tkan-1) Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kek): Az utolsó előtti részletig: Kekn= Ttftn-1*((vukn-2 - IUk)*(Ikdn-1-utdn-2)/360+(vukn-1- IUk)*(utdn-1-Ikdn-1)/360) Az utolsó részlet esetén: Kekn = Ttftn-1*((vukn-2 - IUk)*(Ikdn-1-utdn-2)/360+(vukn-1- IUk)*(utdn-1-Ikdn-1)/360)+ Ttftn*(vukn-1-IUk)*(utdn-utdn-1)/360 Korrekciós kamat (Kot): Az utolsó előtti részletig: Kotn = (Kekn + Tkan-1)*(Korrkn*(Utdn-Utdn-1)/360). Az utolsó részlet esetén: Kotn=(Kekn+Tkan-1 - Ttftn*(vukn-1-IUk)*(utdn-utdn- 1)/360)*(Korrkn*(Utdn-Utdn-1)/360). II.5. Az Adós kölcsönszerződés alapján előírt fizetési kötelezettségeit forintban köteles teljesíteni. A Hitelező minden esedékességet megelőzően fizetési értesítőt küld az Adós részére, amelyben részletezi az adott esedékességkori követelést. A fizetési értesítőben feltüntetésre kerülnek különösen az alábbi tételek, adatok: az esedékes törlesztés tőkerésze; esedékes törlesztés alapkamat és változó kamat része, esedékes törlesztő részlet összesített összege valamint a továbbvitt kamat. Az első törlesztő részlet esedékessége a jóváhagyási értesítőben kerül meghatározásra. Amennyiben az Adós a jóváhagyási értesítőt bármilyen okból nem venné kézhez, úgy a törlesztő részletet a beszedési értesítőben meghatározott időpontig köteles megfizetni. A folyósítási díjat az Adós a kölcsönszerződés megkötésekor köteles megfizetni a Hitelezőnek. A kölcsönszerződés folyamán az Adós a jóváhagyási értesítőben meghatározott esedékességi időpontokig köteles a törlesztő részleteteket megfizetni. A jóváhagyási értesítő az esedékességek időpontja mellett az egyes törlesztő részletek tőkerészét és alapkamat részét pontosan tartalmazza, a változó kamatrész nem jelenik meg. Az esedékes kamatok pontos összege az egyes esedékességekhez kapcsolódó fizetési értesítőkön kerül feltüntetésre. II.6. A Hitelező tájékoztatja az Adóst arról, hogy a szerződéses futamidő alatt a refinanszírozó hitelintézet változhat. A refinanszírozó hitelintézet megváltozásával egyidejűleg a Hitelező a változásról a fizetési értesítőben írásban értesíti az Adóst. III. Deviza alapú kölcsönökre vonatkozó általános rendelkezések III.1. Definíciók Felek az esedékes törlesztések kiszámítását az alábbi definíciók szerint határozzák meg. III.1.1. Általános definíciók Tőke: Megegyezik az Adós által igényelt kölcsön összegével. Kamat: a kölcsönszerződés ügyleti kamata, és ezen felül a késedelmi kamat. Bázis kamat esedékesség napja: - CHF alapú kölcsön esetén minden hónap 5. napja, - EUR alapú kölcsön esetén minden hónap 5. napja, vagy amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap. Irányadó kamatláb: Az Ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel. Az Irányadó kamatláb minden hónapban a Bázis kamat esedékesség napján érvényben lévő Euro alapú kölcsön esetén 1 hónapos EURIBOR, CHF (svájci frank) alapú kölcsön esetén 1 hónapos CHFLIBOR kamatláb érték, amely mindig a következő esedékességi időszakra érvényes. Ha a kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontja azonos az Irányadó kamatláb fent megjelölt változási időpontjával, ebben az esetben az előző időszakra érvényes Irányadó kamatláb kerül figyelembe vételre. Az Irányadó kamatláb havonta változhat. Az Ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi Irányadó kamatlábváltozás figyelembe vételre kerül. Bázis árfolyam: A refinanszírozó hitelintézet által a kölcsön alapjául szolgáló devizára vonatkozóan meghirdetett, a kölcsön folyósításának napján érvényben lévő deviza vételi árfolyam 2%-kal csökkentett értéke. A bázis árfolyam a kölcsönszerződés tartama alatt változatlan. Amennyiben teljes hiteldíj mutatónak a kölcsönszerződés megkötéskori mértéke 0%, a bázis árfolyam a refinanszírozó hitelintézet által a kölcsön alapjául szolgáló devizára vonatkozóan meghirdetett a kölcsön folyósításának napján érvényben lévő deviza eladási árfolyam. Forint kamatláb: Az előző esedékességkor érvényben lévő 3 havi Bubor + 4% Forint kamat: Az irányadó kamatláb változásához kötött kamatrészre, a Forint és a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamváltozásához kötött kamatrészre, valamint az előző részlet továbbvitt kamatára számított forint kamat, amennyiben a tételek összege nagyobb, mint nulla. A forint kamatláb alapján történő kamatszámítás a megelőző és az aktuális esedékesség közötti időszakra történik. Felhalmozott kamat: A Hitelező és az Adós megállapodhatnak olyan egyedi konstrukció kialakításában is, amikor az Adós által megfizetett kamatok a futamidő egyes időpontjaiban eltérnek a Hitelező részére az aktuálisan fennálló tőketartozás és a kölcsönszerződésben meghatározott Ügyleti kamatláb alapján kalkulálható, időarányosan járó Ügyleti kamattól. Az időarányosan járó Ügyleti kamat és az Adós által ténylegesen megfizetett kamat különbözete a Felhalmozott kamat. A Felhalmozott kamat összegét a keletkezést követő törlesztő részletek tartalmazzák, illetve a Hitelező az Idő előtt lezárás során a részére időarányosan járó kamatban érvényesíti az Adóssal szemben. Tényleges árfolyam: Az adott esedékesség napján a refinanszírozó hitelintézet által a kölcsön alapjául szolgáló devizára vonatkozóan meghirdetett deviza eladási árfolyam. Átértékelési különbözet: a kölcsönszerződés megszűnésekor a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamának a bázisárfolyamtól való eltéréséből fakadó, az Adós által fizetendő tőkehátralékra számított különbözete, mely a lezárási díjban kerül érvényesítésre. Az átértékelési különbözetet a Hitelező minden olyan esetben jogosult felszámítani, ha a kölcsönszerződés annak futamidejét megelőzően kerül megszüntetésre, vagy szűnik meg, függetlenül attól, hogy a kölcsönszerződés megszűnése az Adósnak felróható vagy sem. Elszámolás napja: Az a nap, amelyig a kölcsönszerződés megszűnésekor a fennálló követelésekre az Adós kamatot köteles fizetni. Lezárási árfolyam: Az az árfolyam, amelynek felhasználásával a Hitelező idő előtti lezárás esetén meghatározza az Adóssal szemben fennálló követeléseit (Egyenlegszámítás). A Lezárási árfolyam távlezárás esetében az egyenlegszámítás időpontjában utolsó ismert, a refinanszírozó hitelintézet által a kölcsön alapjául szolgáló devizára vonatkozóan meghirdetett deviza eladási árfolyam, Személyes lezárás esetén az idő előtti lezárás napját megelőző banki napon a refinanszírozó hitelintézet által a kölcsön alapjául szolgáló devizára meghirdetett deviza eladási árfolyam. Refinanszírozó hitelintézet: A Hitelező tevékenységét részben, a vele szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetek által nyújtott refinanszírozással végzi. A refinanszírozás során a Hitelező kölcsönszerződésből eredő követelése a refinanszírozás biztosítékaként szolgálhat. Amennyiben a kölcsönszerződést Refinanszírozó hitelintézet a Fortis Bank vagy az ING Bank Zrt., úgy az adott kölcsönszerződés vonatkozásában a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamra a fenti bankok által közzétett Deviza2 árfolyam az irányadó. III.1.2. Változó törlesztésű deviza alapú kölcsönre vonatkozó definíciók Ügyleti kamat: A kölcsönszerződésben meghatározott kamat, amelyet az Adós a tőke részen felül köteles megfizetni a fizetési értesítő alapján a Hitelezőnek. Az ügyleti kamat alapkamat részből és változó kamatrészből áll. Alap kamatrész: Az induló Irányadó kamatláb és a kamatfelár alapján meghatározott, a kölcsönszerződés megkötésekor rögzített összegű kamatrész. Változó kamatrész: Irányadó kamatláb változásához kötött kamatrész + a kölcsön alapjául szolgáló deviza forinthoz viszonyított árfolyamváltozásához kötött kamatrész + az előző részlet továbbvitt kamata + forint kamat. Az ügyleti kamat valamint az ügyleti kamatláb mértéke nem lehet kisebb, mint nulla. A változó kamatrész összege az első törlesztési esedékesség esetén 0 Ft. Továbbvitt kamat: Amennyiben az Ügyleti kamat számított értéke kisebb mint nulla, az Ügyleti kamat negatív összege. A Továbbvitt kamat összege a következő esedékesség(ek)kor legfeljebb a felszámított pozitív Ügyleti kamat erejéig figyelembe vételre kerül. Számítási módok: Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt tételeket a III.2.1. pontban foglaltak alapján számítják ki. III.1.3. Fix törlesztésű deviza alapú kölcsönre és limitált törlesztésű deviza alapú kölcsönre vonatkozó definíciók Ügyleti kamat: A kölcsönszerződésben meghatározott kamat, amelyet az Adós a tőke részen felül köteles megfizetni a fizetési értesítő alapján a Hitelezőnek. Az ügyleti kamat csak az alapkamatot tartalmazza, a futamidő végén kiterhelésre kerülő változó kamatot nem. Alap kamatrész: Az induló Irányadó kamatláb és a kamatfelár alapján meghatározott, a kölcsönszerződés megkötésekor rögzített összegű kamatrész. Változó kamatrész: Irányadó kamatláb változásához kötött kamatrész + Forint és a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamváltozásához kötött kamatrész + az előző részlet továbbvitt kamata + Forint kamat. A futamidő alatt felhalmozódott változó kamat a kölcsönszerződésben meghatározott futamidő végén kerül kiterhelésre. Az ügyleti kamat valamint az ügyleti kamatláb mértéke nem lehet kisebb, mint nulla. A változó kamatrész összege az első törlesztési esedékesség esetén 0 Ft. Továbbvitt kamat: Az egyes időszaki törlesztések alapján kiszámított változó kamatrészek Forint kamatláb alapján számított kamatokkal növelt összege. A továbbvitt kamat teljes összege az eredeti futamidő lejárta után kerül érvényesítésre, mindaddig, amíg a továbbvitt kamat összege el nem éri a folyósított kölcsöntőke 15 százalékát. Ez utóbbi esetben a III.8. pont alkalmazandó. Fix devizás korrekció: A szerződés eredeti futamidejének lejáratát követően az utolsó törlesztő részlet megfizetését figyelembe véve fennálló Továbbvitt kamat, az utolsó törlesztő részlethez kapcsolódó Változó kamatrész és az ezen tételekre a Forint kamatlábbal felszámított kamat összege. Limitált devizás korrekció: A szerződés eredeti futamidejének lejáratát követően az utolsó törlesztő részlet megfizetését figyelembe véve fennálló Továbbvitt kamat, az utolsó törlesztő részlethez kapcsolódó Változó kamatrész és az ezen tételekre a Forint kamatlábbal felszámított kamat összege. Számítási módok: Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt tételeket a III.2.2. pontban foglaltak alapján számítják ki. III.2. Deviza alapú kölcsönök törlesztő részletének számítási módjai III.2.1. Változó törlesztésű deviza alapú kölcsön törlesztő részleteinek számítási módja Afteb: bázis árfolyam Aftea: refinanszírozó hitelintézet deviza eladási aktuális tény árfolyam Vuk: ügyleti kamatláb (Vuk = Irányadó kamatláb + kamatfelár) Utd: törlesztő részlet esedékességének dátuma Ikd: irányadó kamatláb változásának dátuma Uttft: esedékes törlesztő részlet tőkerésze forintban Korrk: Forint kamatláb Ttft: fennálló tőketartozás forintban az adott részlet teljesítése előtt Utk: Ügyleti kamat (esedékes törlesztő részlet kamatrésze) Uk: Alap kamatrész Kek: Irányadó kamatláb változásából eredő kamat Tat: Árfolyamváltozásból eredő kamat IUk: Induló ügyleti kamatláb Tka: Továbbvitt kamat Kot: Forint kamat Havi részlet kiszámítása: Ügyfélrészlet = Tőkerészlet + Ügyleti kamat 5

6 Ügyleti kamat (Utk) = Alapkamat (Uk) +Változó kamat Utk = Uk + Kek + Tat + Kot + Tkan-1 Alap kamatrész (Ukn): esedékességi táblázat alapján Változó kamatrész = Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kek) + Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tat) + Forint kamat (Kot) + Továbbvitt kamat (Tkan- 1) Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kekn)= Ttftn-1*((vukn-2 - IUk)*(Ikdn-1- utdn-2)/360+(vukn-1-iuk)*(utdn-1-ikdn-1)/360) Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tatn): (uttftn-1+ukn-1+kekn)*(aftean-1/afteb-1) Forint kamat (Kot): (Kekn + Tatn + Tkan-1)*(Korrkn*(Utdn-Utdn-1)/360) Fenti számítás a második ütemtől kezdődően számított algoritmus. Az első ütem esetében még nem számol az algoritmus a tényárfolyamon történő korrekcióval, tehát ennek kivételével az megegyezik a második ütem számítási módszerével. III.2.2. Fix törlesztésű deviza alapú kölcsön lényege és a törlesztő részleteinek számítási módja Fix törlesztésű deviza alapú szerződés esetén az Adós - a III.8. pontban meghatározott eset kivételével - a változó kamat mértékétől függetlenül a jóváhagyási értesítőben meghatározott fix törlesztészleteket köteles fizetni, azonban a fix törlesztőrészlet és az árfolyamváltozásból és a irányadó kamatláb változás fakadó változó kamat figyelembevételével meghatározott törlesztőrészlet mindenkori különbözetét a Hitelező továbbvitt kamatként folyamatosan nyilvántartja. A továbbvitt kamatra a Hitelező Forint kamatlábat számít fel, és ez adja a fix devizás korrekció összegét. Amennyiben a fix devizás korrekció pozitív összegű, úgy a kölcsön futamideje a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint meghosszabbodhat, és az Adós további törlesztőrészlet(ek) fizetésére köteles. Afteb: bázis árfolyam Aftea: refinanszírozó hitelintézet deviza eladási aktuális tény árfolyam Vuk: ügyleti kamatláb (Vuk = Irányadó kamatláb + kamatfelár) Utd: törlesztő részlet esedékességének dátuma Ikd: irányadó kamatláb változásának dátuma Uttft: esedékes törlesztő részlet tőkerésze forintban Korrk: Forint kamatláb Ttft: fennálló tőketartozás forintban az adott részlet teljesítése előtt Utk: Ügyleti kamat (esedékes törlesztő részlet kamatrésze) Uk: Alap kamatrész Kek: Irányadó kamatláb változásából eredő kamat Tat: Árfolyamváltozásból eredő kamat IUk: Induló ügyleti kamatláb Tka: Továbbvitt kamat Kot: Forint kamat Havi részlet kiszámítása: Ügyfélrészlet = Tőkerészlet + Ügyleti kamat Ügyleti kamat (Utk) = Alapkamat (Uk) Utk = Uk Alap kamat (Ukn): esedékességi táblázat alapján Változó kamat = Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kek) + Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tat) + Forint kamat (Kot) + Továbbvitt kamat (Tka) Irányadó kamatláb változásából eredő kamat: (Kekn) = Ttftn-1*((vukn-2 - IUk)*(Ikdn-1- utdn-2)/360+(vukn-1-iuk)*(utdn-1-ikdn-1)/360) Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tatn): (uttftn-1+ukn-1+kekn)*(aftean-1/afteb-1) Forint kamat (Kot): (Kekn + Tatn + Tkan-1)*(Korrkn*(Utdn-Utdn-1)/360) Fenti számítás a második ütemtől kezdődően számított algoritmus. Az első ütem esetében még nem számol az algoritmus a tényárfolyamon történő korrekcióval, tehát ennek kivételével az megegyezik a második ütem számítási módszerével. III.2.3. Limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön lényege és törlesztő részleteinek számítási módja Limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az Adós jogosult a kölcsönszerződésben a Hitelező által is elfogadott limitösszeget megállapítani. Amennyiben az Adós által fizetendő tőkét és kamatot tartalmazó törlesztőrészlet meghaladná a megállapított limit összegét, úgy a Hitelező legfeljebb a limit összegéig szedi be a törlesztést, az ezt meghaladó összeget továbbvitt kamatként folyamatosan nyilvántartja. A felhalmozott továbbvitt kamat összegét a Hitelező a következő törlesztőrészletek esedékességekor a limit összegéig törlesztésként előírja, és ily módon a felhalmozott továbbvitt kamatot megkísérli csökkenteni. A továbbvitt kamatra a Hitelező Forint kamatlábat számít fel, és ez adja a limitált devizás korrekció összegét. A limitált devizás korrekció összege alapján a kölcsön futamideje a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint meghosszabbodhat, és az Adós további törlesztőrészlet(ek) fizetésére köteles. A Felek által meghatározott limit összege nem vonatkozik azokra a törlesztőrészletekre, amelyek összege már a jóváhagyási értesítőben is meghaladta a limit összegét. Ilyen esetekben a jóváhagyási értesítőben szereplő összeg a limit összege. A Felek által meghatározott limit kizárólag a tőke és a kamat (beleértve a továbbvitt kamatot is) összegére vonatkozik, így amennyiben az Adósnak egyéb fizetési kötelezettsége is van (így például integrált CASCO biztosítás, hitelfedezeti biztosítás díja, ügyviteli díjak, késedelmi kamat, kötbér, stb.), úgy ezen fizetési kötelezettségeinek a limit összegétől függetlenül eleget köteles tenni. Afteb: bázis árfolyam Aftea: refinanszírozó hitelintézet deviza eladási aktuális tény árfolyam Vuk: ügyleti kamatláb (Vuk = Irányadó kamatláb + kamatfelár) Utd: törlesztő részlet esedékességének dátuma Ikd: irányadó kamatláb változásának dátuma Uttft: esedékes törlesztő részlet tőkerésze forintban Korrk: Forint kamatláb Ttft: fennálló tőketartozás forintban az adott részlet teljesítése előtt Utk: Ügyleti kamat (esedékes törlesztő részletek kamatrésze) Uk: Alap kamatrész Kek: Irányadó kamatláb változásából eredő kamat Tat: Árfolyamváltozásból eredő kamat IUk: Induló ügyleti kamatláb Tka: Továbbvitt kamat Kot: Forint kamat Havi részlet kiszámítása: Ügyfélrészlet = Tőkerészlet + Ügyleti kamat, de legfeljebb a megállapított limit összege (kivéve azon törlesztőrészleteket, amelyek összege már a jóváhagyási értesítőben is meghaladta a limit összegét) Ügyleti kamat (Utk) = Alapkamat (Uk)+Változó kamat Utk = Uk+ Kek + Tat + Kot + Tkan-1 Alap kamat (Ukn): esedékességi táblázat alapján Változó kamat = Irányadó kamatláb változásából eredő kamat (Kek) + Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tat) + Forint kamat (Kot) + Továbbvitt kamat (Tka) Irányadó kamatláb változásából eredő kamat: (Kekn) = Ttftn-1*((vukn-2 - IUk)*(Ikdn-1- utdn-2)/360+(vukn-1-iuk)*(utdn-1-ikdn-1)/360) Árfolyamváltozásból eredő kamat (Tatn): (uttftn-1+ukn-1+kekn)*(aftean-1/afteb-1) Forint kamat (Kot): (Kekn + Tatn + Tkan-1)*(Korrkn*(Utdn-Utdn-1)/360) Továbbvitt kamat (Tka): A fizetendő tőkét és kamatot tartalmazó törlesztőrészlet azon része, mely meghaladja a megállapított limit összegét.. Fenti számítás a második ütemtől kezdődően számított algoritmus. Az első ütem esetében még nem számol az algoritmus a tényárfolyamon történő korrekcióval, tehát ennek kivételével az megegyezik a második ütem számítási módszerével. III.3. Az Adós kölcsönszerződés alapján előírt fizetési kötelezettségeit forintban köteles teljesíteni. A Hitelező minden esedékességet megelőzően fizetési értesítőt küld az Adós részére, amelyben részletezi az adott esedékességkori követelést. A fizetési értesítőben feltüntetésre kerülnek különösen az alábbi tételek, adatok: a. Változó törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az esedékes törlesztés tőkerésze; esedékes törlesztés alapkamat és változó kamat része, esedékes törlesztő részlet összesített összege, továbbvitt kamat valamint az alkalmazott árfolyamok. b. Fix törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az esedékes törlesztés tőkerésze; esedékes törlesztés alapkamat része, esedékes törlesztő részlet összesített összege, a kiszámolt változó kamat, továbbvitt kamat valamint az alkalmazott árfolyamok. c. Limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén: az esedékes törlesztés tőkerésze; esedékes törlesztés alapkamat része, esedékes törlesztő részlet összesített összege, a kiszámolt változó kamat, továbbvitt kamat valamint az alkalmazott árfolyamok Az első törlesztő részlet esedékessége a jóváhagyási értesítőben kerül meghatározásra. Amennyiben az Adós a jóváhagyási értesítőt bármilyen okból nem venné kézhez, úgy a törlesztő részletet a beszedési értesítőben meghatározott időpontig köteles megfizetni. A folyósítási díjat az Adós a kölcsönszerződés megkötésekor köteles megfizetni a Hitelezőnek. A kölcsönszerződés folyamán az Adós a jóváhagyásban meghatározott esedékességi időpontokig köteles a törlesztő részleteteket megfizetni. A jóváhagyási értesítő az esedékességek időpontja mellett az egyes törlesztő részletek tőkerészét és alapkamat részét pontosan tartalmazza, a változó kamatrész nem jelenik meg. Az esedékes kamatok pontos összege az egyes esedékességekhez kapcsolódó fizetési értesítőkön kerül feltüntetésre. III.4. A Hitelező tájékoztatja az Adóst arról, hogy a szerződéses futamidő alatt a refinanszírozó hitelintézet változhat. Erre tekintettel a mindenkori tényleges árfolyam is változhat a mindenkori refinanszírozó hitelintézet árfolyam-jegyzésétől függően. A refinanszírozó hitelintézet megváltozásával egyidejűleg a Hitelező a változásról a fizetési értesítőben írásban értesíti az Adóst. Amennyiben a refinanszírozó hitelintézet változásával az Adós szerződéses kötelezettségei a korábbi refinanszírozó által alkalmazott árfolyammal számított összeghez képest legalább 3%-kal terhesebbé válnak, a tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül Adós a kölcsönszerződés lezárását kezdeményezheti. Ebben az esetben a Hitelező akkor sem számít fel lezárási díjat, ha arra egyébként a kölcsönszerződés alapján jogosult lenne. III.5..Az Adós a törlesztő részleteket a jóváhagyási értesítőben meghatározott ütemezésnek megfelelően köteles teljesíteni azzal, hogy fix törlesztésű deviza alapú kölcsön és limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén a jelen Általános Szerződés Feltétel valamint a kölcsönszerződés rendelkezése szerint változhat a törlesztő részletek száma, azaz nőhet a kölcsön futamideje, és ebben az esetben változhat az utolsó törlesztő részlet összege is III.6. Deviza alapú kölcsönszerződés Adós általi teljes előtörlesztése (Idő előtti lezárása) III.6.1. Adósnak az idő előtti lezárásra vonatkozó kérelmét a Hitelező kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon fogadja el. A formanyomtatvány a Hitelező ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon, faxon kérhető. A formanyomtatványt a Hitelező kérelemre az Adós által megadott címre postázza vagy faxon megküldi. Az Adós a kitöltött nyomtatvány megküldésén túl személyazonosságát/aláírási jogát is köteles igazolni a Hitelező által előírt okiratok másolatának megküldésével vagy eredeti példányának bemutatásával. Adós tudomásul veszi, hogy az idő előtti lezárásra vonatkozó kérelme Hitelező általi kézhezvételét követően lezárási nyilatkozatának visszavonására nincs módja, ebben az esetben a kölcsönszerződés lezárásra kerül. Az Adós a kérelemben köteles megjelölni, hogy lezárását postai úton (Távlezárás), vagy személyesen (Személyes lezárás) kívánja bonyolítani. Személyes lezárásra előzetes időpont egyeztetést követően a Hitelező által megjelölt helyen kerülhet sor. Amennyiben az Adós nyilatkozata erre vonatkozó egyértelmű utalást nem tartalmaz, a kölcsönszerződés lezárását a Hitelező postai úton indítja el. Az Adós lezárási kérelmét a Hitelező érkezteti. Az érkeztetést követően a Hitelező az Adóssal szemben fennálló követelések részletezésével elszámolást (Egyenleg) készít. III.6.2. A lezárás folyamán a lezárási kérelem beérkezését követő munkanapig a jelen Általános Szerződési Feltételek III.2. pontja szerint kerülnek felszámításra a kamatok, az azt követő időszakra pedig az Elszámolás napjáig a Forint kamatláb felhasználásával forint kamat kerül felszámításra.. III.6.3. Az Egyenleg készítésére vonatkozóan az alábbi korlát érvényes: A legkorábbi egyenlegközlés napja a lezárási kérelem érkeztetését követő munkanap. A lezárás legkorábbi napja: az Egyenleg készítés napját követő munkanap. 6

7 III.6.4. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés idő előtti lezárását kérte, azonban az esedékességkor fennálló tartozását maradéktalanul nem rendezte, az esedékesség napjától a Hitelező késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben fizetési kötelezettségének az Adós esedékességig maradéktalanul nem tesz eleget, Hitelező választása szerint vagy a kölcsönszerződésben meghatározott feltételek szerint érvényesíti követelését, vagy a fennálló tartozás rendezésére a Hitelező az Adós részére a lezárási kérelem kézhezvételének időpontjában fennálló feltételekkel kölcsönt folyósít. III.6.5. A kölcsönszerződés Idő előtti lezárása esetén a fennálló Továbbvitt kamat összegével a Hitelező kamatjóváírás formájában számol el az Adóssal amennyiben a Továbbvitt kamat összege negatív. A kamatjóváírás összege azonban nem haladhatja meg a szerződés eltelt futamideje alatt beszedett összes kamat összegét, azaz a Továbbvitt kamat csak ezen összeg erejéig kerül elszámolásra. Amennyiben a Továbbvitt kamat összege pozitív, azt a Hitelező az Adóssal szemben kamatkövetelésként érvényesíti. III.6.6. Fix törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az Adós a kölcsön idő előtti lezárását, még abban az esetben is csak az idő előtti lezárás szabályai szerint kezdeményezheti, ha a Továbbvitt kamat negatív egyenlegének abszolút értéke több mint az Adós hátralévő kölcsöntartozása, azaz az Adós a Továbbvitt kamat negatív egyenlegét a kölcsöntartozásába beszámítani nem jogosult, arra csak az idő előtti lezárás szabályai szerint van mód. III.7. Deviza alapú kölcsönszerződés futamidő végét követő lezárása III.7.1. Futamidő közben változó törlesztő részletű deviza alapú kölcsön esetén a futamidő lejártát követően amennyiben valamennyi esedékes törlesztő részlet az Adós által megfizetésre került a Hitelező elszámolást készít. A Hitelező felhívja az Adós figyelmét arra, hogy az utolsó törlesztőrészlet még nem tartalmazza az utolsó törlesztőrészlet tőkehányadára érvényesített árfolyamváltozásból fakadóan az Adós által fizetendő vagy az Adósnak visszajáró különbözetet. Amennyiben az Adósnak további tartozása nem áll fenn, abban az esetben a Hitelező az I pontban foglaltak szerint jár el. Amennyiben az Adósnak tartozása áll fenn, arról a Hitelező a számára értesítést küld III.7.2. Fix törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az Adós ugyan viseli a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamváltozásából illetve az irányadó kamatláb változásából fakadó kockázatot, azonban az ezekből származó fizetési különbözet nem a törlesztő részletekben kerül elszámolásra, hanem a kölcsönszerződés futamidejének végén az alábbiak szerint, kivéve a III.8. pontban meghatározott esetet. Limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön esetén az Adós a megállapított limit összegéig viseli a kölcsön alapjául szolgáló deviza árfolyamváltozásából illetve az irányadó kamatláb változásából fakadó kockázatot, azonban az ezekből származó fizetési különbözet nem a törlesztő részletekben kerül elszámolásra, hanem a kölcsönszerződés futamidejének végén az alábbiak szerint. III A Hitelező a jóváhagyási értesítőben meghatározott utolsó havi törlesztő részlet esedékességét követő 15 napon belül értesítőt küld az Adósnak. Az értesítőben feltüntetésre kerül az Adós esedékes fix devizás korrekciójának illetve limitált devizás korrekciójának egyenlege, az egyes változó kamat részek kiszámítása során alkalmazott árfolyamok és kamatlábak összege. III Amennyiben a korrekciós értesítőben megállapított fix devizás korrekció összege negatív vagy nulla, úgy a Hitelező a kölcsönszerződést lezárja és az I pont szerint jár el. Amennyiben a fix devizás korrekció összege negatív, úgy annak összegét a Hitelező legfeljebb a kölcsönszerződés futamideje alatt részére megfizetett ügyleti kamat mértékének összegéig visszafizeti az Adósnak. III Amennyiben a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció összege pozitív, úgy a korrekció összegét az Adós az alábbiak szerint köteles megfizetni a Hitelezőnek. III Amennyiben a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció pozitív egyenlege legfeljebb 20 százalékkal haladja meg a jóváhagyási értesítőben szereplő ütemezés szerinti utolsó törlesztő részlet összegét, vagy a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció és a jóváhagyási értesítőben szereplő ütemezés szerinti utolsó törlesztő részlet különbözete nem haladja meg a Ft-ot, úgy a Hitelező a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció beszedése érdekében, figyelembe véve a jóváhagyási értesítő eredeti ütemezését további egy, a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció összegével megegyező törlesztő részlet megfizetését írja elő. A törlesztő részlet összegét és esedékességét az értesítő tartalmazza, és arról fizetési értesítő is kiállításra kerül. Ebben az esetben a kölcsönszerződés futamideje a törlesztő részlet megfizetésének esedékességéig automatikusan meghosszabbodik. Ezen összegnek az esedékesség időpontjáig történő Adós általi megfizetése esetén a Hitelező a I rendelkezései szerint jár el. III Amennyiben a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció pozitív egyenlege több mint 20 százalékkal meghaladja a jóváhagyási értesítőben szereplő ütemezés szerinti utolsó törlesztő részlet összegét, úgy a Hitelező a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció beszedése érdekében, figyelembe véve a jóváhagyási értesítő ütemezését, további törlesztő részleteket ír elő oly módon, hogy a legutolsó törlesztő részlet összege legfeljebb 20 százalékkal haladja meg az Adós által rendszeresen fizetendő törlesztő részlet összegét, míg az azt megelőző törlesztő részletek megegyeznek az Adós által a jóváhagyási értesítő alapján eredetileg fizetendő utolsó törlesztő részlettel. A törlesztő részletek összegét és esedékességét az értesítő tartalmazza, és azokról fizetési értesítő is kiállításra kerül. A törlesztő részletek esedékesség időpontjáig történő Adós általi megfizetése esetén a Hitelező a I rendelkezései szerint jár el III Az Adós jogosult a Kölcsön eredeti futamidejének lejártát követően a fix devizás korrekció illetve a limitált devizás korrekció összegét annak esedékessége előtt lezárási díj felszámítása nélkül megfizetni. Ezen igényét az ügyfélnek az idő előtti lezárás szabályai szerint kell közölnie, illetve ebben az esetben a Hitelező az idő előtti lezárás szabályai szerint jár el a lezárási díj felszámításától eltekintve. III.8. Amennyiben a fix törlesztésű deviza alapú kölcsön vagy limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön esetében a Továbbvitt kamat összege a futamidő lejárta előtt eléri az eredetileg folyósított kölcsöntőke 15 százalékát, úgy a Hitelező jogosult a következő havi törlesztő részlettől kezdődően az ezt követően felmerült Változó kamat összegét a változó törlesztésű deviza alapú kölcsön szabályai szerint kiszámítani és a rendszeres törlesztő részletekben beszedni. Ebben az esetben a törlesztő részletek összege a változó törlesztésű deviza alapú kölcsön rendelkezései szerint változhat. Az addig felmerült Továbbvitt kamat, és arra kiszámított forint kamat változatlanul a III.7.2. pont rendelkezései szerint a futamidő végén, illetve az idő előtti lezárás szabályai szerint válik esedékessé. IV. Záró rendelkezések IV.1. Az Adós a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény 8. (1) bekezdése alapján a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával kijelenti, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor saját nevében jár el. Az Adós a kölcsönszerződés hatálya alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Hitelezőt értesíteni. IV.2. Az Adós a kölcsönszerződés hatálya alatt, az Adós által kezdeményezett esetleges eljárások ügyviteli költségtérítéseként az Üzletszabályzat illetve annak részét képező Hirdetményben meghatározott díjak megfizetésére köteles, amelyek a kölcsönszerződés létrejöttének időpontjában az alábbiak: Engedély kiadása forgalmi átírására 3.000,- Ft (pl. név- és címváltozás (hagyatéki eljárás esetén ingyenes), új/egyedi rendszám, vontatható tömeg változása miatt, átalakítás miatt (szállítható személyek száma, gázüzem), vonóhorog le/felszerelése miatt;); Hozzájárulás kiadása 3.000,- Ft (pl. vizsgáztatáshoz, fuvarozáshoz, újbóli forgalomba helyezéshez, elveszett forgalmi/rendszám pótlásához (lopás esetén, rendőrségi jegyzőkönyv ellenében ingyenes), a gépjármű EU-n kívüli használatához); Engedély kiadása ,- Ft (a gépjármű taxiként történő üzemeltetéséhez, üzembentartó bejegyzéséhez); Engedély kiadása a gépjármű 3.személy általi használatához ,- Ft; Egyéb engedélyek, hozzájárulások kiadása vagy egyéb nem nevesített rendkívüli ügyintézés 3 000,- Ft; Folyószámla kivonat kiállítása 2 000,- Ft; Pótlólagos készpénz-átutalási megbízás (csekk) küldése, darabonként 300,- Ft; Csoportos beszedési megbízás meghiúsulása miatti készpénz átutalási megbízás (csekk) megküldése darabonként 300,- Ft; Dokumentum másolat kiadása (szerződés, törzskönyv, egyéb bizonylat) 3 000,- Ft; Törlési engedély ismételt kiadása 5.000,- Ft; Gépjármű finanszírozási szerződésről bankinformáció kiadása 1 500,- Ft; Egyenlegközlő szerződés idő előtti lezárásához 2.000,- Ft (deviza alpú szerződésnél évente az első két lekérdezés ingyenes, forint alapú szerződésnél évente egy lekérdezés ingyenes); Szerződés személyes lezárása előre nem egyeztetett időpontban 2.000,- Ft; Egyenlegközlő átvállaláshoz 5.000,- Ft; Átütemezési ajánlat elkészítése (ha nem kerül sor átütemezésre) 2.000,- Ft; Limitált törlesztésű deviza alapú kölcsön limitmódosítása 2.000,- Ft; Hitelfedezeti biztosítás Adós általi megszüntetése a kölcsön futamidejének lejártát megelőzően 3.000,- Ft; Integrált CASCO biztosítás megszüntetése, amennyiben az Adós ezzel egyidejűleg az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. részére ad megbízást CASCO megkötésére 3.000,- Ft; Integrált CASCO biztosítás megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, amennyiben az Adós ezzel egyidejűleg saját maga köt CASCO biztosítást a gépjárműre ,- Ft; Az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. megbízásával megkötött biztosítás megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, amennyiben az Adós ezzel egyidejűleg saját maga köt biztosítást a gépjárműre ,- Ft; Káreseményhez kapcsolódó kifizetési hozzájárulás kiadása az Adós részére 1 000,- Ft; Központi Hitelinformációs Rendszerből való tudakozvány az évente egyszeri ingyenesen alkalmon felül 5.000,- Ft; Törlesztési esedékesség naptári napjának módosítása 5.000,- Ft; Szerződés lejártakor fennálló tartozás miatti törzskönyvtárolási költség 30 nap után ,- Ft/megkezdett év; Pénzkölcsön összegének házipénztárban való felvétele - felvett összeg 0,2 %-a; Elektronikus ügyfélszolgálat díja regisztrált üzletfeleknek 500,- Ft/hó; Zálogjogi bejegyzés és törlés - a jogszabályban meghatározott díj. IV.3. A Hitelező az Adós szerződésszegése miatt felmerülő intézkedése esetén az Üzletszabályzatban illetve annak részét képező Hirdetményben meghatározott költségtérítésre jogosult, amelyek a kölcsönszerződés létrejöttének időpontjában az alábbiak: Felszólító SMS 50,- Ft-/SMS, telefonos beszedési intézkedés 500,- Ft/alkalom, felszólító levél kiállítása a szerződéses kötelezettségek megszegése miatt 1.000,-Ft, szerződés felmondása a szerződéses kötelezettségek megszegése miatt 5.000,- Ft, felmondás hatálytalanítása (reaktíválás) ,- Ft, gépjármű forgalomból történő kivonatása ,- Ft, kötbér (pénztartozás beszedésének megbízott cég általi megkísérlése esetén a megbízási díjon felül, alkalmanként) ,- Ft, kötbér (a fedezetül szolgáló gépjármű visszahozatalának megbízott cég általi megkísérlése esetén a megbízási díjon felül, alkalmanként) ,- Ft.. IV.4. Amennyiben az Adós az általa megkötni vállalt CASCO biztosítás megkötését igazoló biztosítási kötvény másolatát az I pontban meghatározott határidőig nem küldi meg a Hitelezőnek, vagy a CASCO biztosítás nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a Kölcsönszerződésben foglaltaknak, vagy az Adós a megkötött biztosítást nem tartja fenn a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig, úgy a Hitelező havonta 2.000,- Ft, kötbért jogosult felszámítani. A kötbér megfizetése nem mentesíti az Adóst a kölcsönszerződésben vállalt CASCO kötési illetve fenntartási kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a felek eltérően nem állapodnak meg. IV.5. A Hitelező jogosult a IV.2.,IV.3. és IV.4. pontban meghatározott költségtérítések összegét egyoldalúan, az Üzletszabályzatában megváltoztatni, melyről az Adóst a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal hirdetmény közzétételével értesíteni köteles. IV.6. A Felek rögzítik, hogy a fenti díjak nem a hozzájárulások, engedélyek kiadásának ellenértékét, hanem az azokkal kapcsolatosan felmerült ügyviteli többletköltségek ellentételezését képezik. Az engedélyek, hozzájárulások kiadására a Hitelező saját döntése alapján jogosult, azok kiadása - mint szerződésmódosítás - nem illeti meg alanyi jogon az Adóst, még a díjak megfizetése esetén sem. A Hitelező kizárólag a hozzájárulás, engedély megadása esetén és utólag számítja fel a díjat. IV.7. A Felek a kölcsönszerződésből fakadó jogvitákra az általános illetőségű bíróságok mellett vagylagosan kikötik a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság alávetésen alapuló illetékességét. IV.8. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Hitelező és az Adós között létrejött kölcsönszerződés, a Hitelező mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. IV.9. Alulírott Adós a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak a Hitelezővel történt kölcsönszerződés hatálybalépésével egyidejűleg a kölcsönszerződés részeként hatályba lépnek. Elismerem továbbá, hogy az Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Hitelező képviselőjétől átvettem Kelt, 7

8 «Verziószám». Előttünk mint tanúk előtt: Adós 1. Név: 2. Név: Lakcím: Lakcím: 8

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁRTVÉGŰ LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁRTVÉGŰ LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁRTVÉGŰ LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., Cg.: 13-10-040831,),

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben