LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete"

Átírás

1 LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: március 6. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS Lesencefalu Települési Önkormányzat / továbbiakban: önkormányzat / a hulladékgazdálkodásról szóló évi CXXXIII. törvénnyel, a évi XLVII. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény / továbbiakban: hgtv. / 23. -ában és a 31.. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján annak végrehajtására és a többször módosított évi LXV. törvény 10.. a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgátlatás rendjéről az alábbi rendeletet / továbbiakban: rendelet / alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. /2/ A rendelet hatálya kiterjed a köztisztasággal összefüggő tevékenység ellátására. /3/ A rendelet hatálya kiterjed az /1/ bekezdésben foglalt termelőnél keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység helyi közszolgáltatás / továbbiakban: közszolgáltatás / szervezett ellátására. /4/ A /2/ és /3/ bekezdés szerinti tevékenység hatálya kiterjed Lesencefalu község közigazgatási területére. Fogalmi meghatározások Hatályba lépés napja: A 3/2005. (II.14.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 6/2005.(XI.8.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 2/2008.(II.7.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 10/2008.(XI.28.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 20/2009. (XII.14.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 10/2010. (XII.14.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: Az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 10/2012. (V.31.) önkormányzati rendlettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: A 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja:

2 A rendelet alkalmazásában: 1. A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése. 2. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen / gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen / és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. / Hgtv. 3.. n. pont / 3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék. 4. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében. / Hgtv. 3.. m. pont / 5. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. 6. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet / közút, járda, tér, stb. / 7. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodás / üdülés, pihenés, szállítás, stb. / céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása. 8. Köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, közüzemi vállalatok, gazdálkodó szervezetek hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége. 9. Lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely az l.. /1/ bekezdés hatálya alá tartozó termelő által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el / nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb. /, valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék / szemét /, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik. 10. Szolgáltatási díj: a termelő által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is. 11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. 12. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék / pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és úttest-takarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét / illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 13. Termelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán a települési szilárd hulladék keletkezik. 14. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.

3 II. FEJEZET A köztisztasággal összefüggő tevékenység ellátása Ingatlanok és közterületek tisztántartása 3.. /1/ A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt közhasznú, közcélú foglalkoztatás útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 2/ Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg bérlő / továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos / köteles gondoskodni. /3/ Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai: a/ az ingatlan előtti járdaszakasz / járda hiányában egy méter széles területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület /, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosságmentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. b/ az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése. c/ a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal ellátott vagy anélküli közforgalmi területsáv tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. d/ Az inatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása. /4/ Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai: a/ a település központjában / Kossuth Lajos utca / folyamatosan, a település más területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának / kerítésének / a földszint magasságig történő letakarítása, b/ az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festékek, stb. folyamatos eltávolítása, c/ mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, d/ a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felől látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét, e/ bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó úttestig terjedő terület tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani. A kereskedő és utcai árus kötelezettségei 4.. /1/ Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, a zöldsávot járda hiányában az úttestig terjedő teljes területet a tulajdoos köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni. /2/ A tulajdonos /1/ bekezdés szerinti kötelezettsége fennáll mind a téli, mind a nyári időszakban, naponta legkésőbb reggel 7 óráig, a nyitva tartás teljes ideje alatt és zárás előtt.

4 /3/ Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések 5.. /1/ Közterületen rendezett vásár, rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról. /2/ A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. /3/ Anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön. A könnyen kihulló anyagokat / homok, kavics, salak, stb. / csak olyan járművön lehet szállítani, amelyik az anyag lehullását megakadályozza. Ha bármilyen anyag szállításánál, fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles haladéktalanul a közterületet megtisztítani, a szemetet eltávolítani. /4/ Szemetet, hulladékot, állati hullát közterületen elhelyezni, lerakni tilos. /5/ Tilos: a/ az úttestet, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait megrongálni, szennyvízzel, vizelettel, emberi vagy állati ürülékkel beszennyezni, b/ a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz-, szennyvízelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, c/ a közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani, d/ a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés-ellenesen használni. /6/ Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni. Síkosság-mentesítés és hóeltakarítás 6.. /1/ A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon / homokon, salakon / kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer / pl. konyhasó / használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. /2/ Hórakást tilos elhelyezni: a/ útkereszteződésben, b/ útburkolati jelen, c/ járdaszigeten, d/ tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, e/ kapubejárat elé, f/ közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré / pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, közkút, tűzcsap / és egyéb közlétesítmény / lámpaoszlop, hirdetőoszlop /.

5 III. FEJEZET A települési szilárd hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás ellátása A közszolgáltatás ellátása 7.. /1/ A közszolgáltatást Lesencefalu község közigazgatási területén kizárólag a keszthelyi Városüzemeltető KFT köteles valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen ellátni. /2/ Az önkormányzat a lakosságnál keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő közszolgáltatás ellátására a keszthelyi Városüzemeltető KFT-vel / továbbiakban: Szolgáltatóval / szerződést köt. A szerződés jelen rendelet 1. számú melléklete. /3/ A község közigazgatási területén működő közületek a Szolgáltatóval külön-külön kötelesek szerződést kötni a közszolgáltatás ellátására. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja /1/ A települési szilárd hulladék gyűjtése történhet: - 60 literes kukaedény literes kukaedény - műanyag zsák a szelektív hulladék elszállítására /2/ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon, és olyan zárható edényben köteles gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást és rovarok, illetve rágcsálók elszaporodását. /3/ A gyűjtőedényzet beszerzéséről, javításáról, cseréjéről, pótlásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. A szelektív hulladék elszállítására szolgáló műanyag zsákot a szolgáltató biztosítja. /4/ A gyűjtőedény a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képezi. 9.. /1/ A háztartásokból származó veszélyes hulladék / akkumulátor, festék, vegyszer, stb. / begyűjtése és elszállítása esetenként a megrendelő előzetes jelzése alapján történik. /2/ A nagyobb méretű berendezési tárgy / lom /, továbbá a naponta keletkező hulladék szokásos mennyiségét meghaladó falomb, kerti hulladék szervezett összegyűjtése évente egy alkalommal, szervezetten, az e célra rendszeresített, a Szolgáltató által kihelyezett konténerekben történik / lomtalanítás /. A lomtalanítás idejéről a lakosságot az Önkormányzat értesíti /1/ A gyűjtőedényt és a zsákot a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni. /2/ Közterületen a gyűjtőedényt és a zsákot csak a szállítási napon, a közszolgáltatás igénybevételének idejére / szállítás / lehet elhelyezni. /3/ Közterületen a /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján lehet gyűjtőedényt, zsákot elhelyezni. 12 Módosította a 10/2008. (XI.28.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: január 01.

6 A települési szilárd hulladék elszállítása /1/ A hulladékszállítás rendjét gyűjtési gyakoriság, útvonal és időpont az egyes körzetekben az Önkormányzat a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. A szállítás gyakorisága: havonta 2 alkalommal (minden hónap első és harmadik hét szerdai napján) kommunális hulladék, havonta 1 alkalommal (minden hónap negyedik hét szerdai napján) szelektív hulladék szállítás történik /1/ A szolgáltató a hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át, majd a kiürítés után köteles becsukva a kiállítási helyre visszahelyezni. /2/ A gyűjtőedényzetet, zsákot a szolgáltatást igénybevevő köteles a szállítási napon a közterületre kihelyezni. /3/ A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék a szállítójárműbe való ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, más környezetszennyezést ne idézzen elő. Amennyiben az ürítéssel, szállítással kapcsolatban a környezet szennyeződik, a szennyeződést a szolgáltató köteles megszüntetni. /4/ A szolgáltató köteles a közterületen átvett hulladéktároló edényeket teljesen kiüríteni. /5/ A szolgáltató köteles a helyi közszolgáltaás ellátásához előírt személyzetet, hulladékgyűjtő járműveket a jogszabályban előírtak szerint biztosítani. A közszolgáltatásért fizetendő díj és a díj megfizetésének módja 13.. /1/ A helyi közszolgáltatást igénybevevő a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. /2/ 14 /3/ A közszolgáltatásért fizetendő díj tartalmazza az adott gyűjtőedényzet / kuka, zsák / elszállításának, a hulladék ártalommentes elhelyezésének a költségét. /4/ A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan-tulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. / Hgtv /1/ bekezdés / /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ Módosította a 10/2008. (XI.28.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: január A 13. (2) bekezdését hatályon kívül helyzete a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: február Módosította a 10/2008.(XI.28.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: január A 14. -t hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: február Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (IX.1.5) Kt. rendelet. Hatálytalan szeptember 15. napjától.

7 az ingatlan-tulajdonos jogai és kötelezettségei 16.. /1/ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot jelen rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan-tulajdonos köteles: a/ az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, b/ a települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, c/ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre jelen rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. /2/ Ha az ingatlan-tulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. /3/ Nem terheli az /1/ bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik. /4/ Az az ingatlan-tulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgtv /2/ bekezdése szerint nem gondoskodott. /5/ A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan-tulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a közszolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. /6/ A rendelet 10.. /2/ és /3/ bekezdésében foglaltak szerint kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni / guberálni / tilos. /7/ A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. /8/ Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlan-tulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. /9/ Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 18 Hatályon kívül helyezte a 10/2008.(XI.28.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: január 01.

8 A szolgáltató jogai és kötelezettségei 17.. /1/ A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot jelen rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. /2/ A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kiméletesen, az elvárható gondossággal végezni. /3/ A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. /4/ A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be, a karbantartási, javítási munka időtartamára köteles helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, cseréje az ingatlan-tulajdonost terheli. A közszolgáltatás szünetelése 18.. /1/ A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható. / Hgtv /2/ bekezdés / /2/ A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. /3/ A szünetelésre vonatkozó igényt és a szünetelés feltéeleiben bekövetkezett/bekövetkező változást az ingatlan-tulajdonos írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak legalább 30 nappal a szünetelés kezdő/végső időpontja előtt. /4/ Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a szolgáltató az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 19.. /1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgtv ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodott. / Hgtv /2/ bekezdés / /2/ Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 120 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik a hulladékukat.

9 IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Szabálysértés Hatályba léptető rendelkezések 21.. /1/ Ez a rendelet március 15. napján lép hatályba. /2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése köszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 2/1997. / II. 1. / Kr. számu és az azt módosító 4/2003. / II. 3. / Kr. számú rendeletek hatályukat vesztik. /3/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon hirdetmény úton a körjegyző gondoskodik. Lesencefalu, március 3. Kígyós Ferenc sk. polgármester Nagy Anikó sk. körjegyző Egységes szerkezetben. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: március 6. Nagyné Simon Margit jegyző 19 A 20. -t hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: június 01.

10 2. melléklet a 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelethez A évben alkalmazandó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Lesencefalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 35. -ában, a 39. (2) és (5) bekezdésében, a 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Lesencefalu község közigazgatási területéből a rendelet 1. mellékletében meghatározott település részekre terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya az ingatlanhasználóra terjed ki. 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa 2. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a települési a) vegyes hulladék b) lom hulladék és a c) jelen rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására terjed ki. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatatás a települési a) vegyes hulladék b) lom hulladék kezelésére terjed ki. 3. (1) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 20 A 2. számú mellékletet beillesztette a 10/2010. (XII.14.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: A 2. számú mellékletet beillesztette a 14/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: A 2. mellékletet beillesztette az 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: A 2. mellékletet hatályon kívül helyezte a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja:

11 (2) Lesencefalu község önkormányzata a község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a NHSZ Tapolca Kft Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban közszolgáltató) jogosult ellátni. (3) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (A továbbiakban ÉBH Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a közszolgáltató bevonásával végzi. (4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik, hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás rendje és módja 4. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlan használók kötelesek hetente igénybe venni. (2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére az ingatlanhasználók havonta egy alkalommal, a részükre rendelkezésre bocsátott gyűjtő zsákban kötelesek a közszolgáltató részére átadni. 4. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 5. (1) A közszolgáltató kötelezettsége a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése, elszállítása és kezelése; b) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára gyűjtőzsák biztosítása c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban; d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak a gyűjtése és elszállítása; e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése. (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó szabályok alapján e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult. (3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, a Közszolgáltató annak nyilvánosságra hozatalára nem jogosult. (4) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles az adatokat védeni különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. (5) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a számára előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, postázásra, számlázásra, a díjhátralék behajtására használhatja 5. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 6. (1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési hulladék és az elkülönítetten gyűjtött

12 hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére. (2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéhez személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási helyének és értesítési helyének, továbbá a közszolgáltatásba bevont ingatlan címét köteles megadni. (3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik. 6. A közszolgáltatási szerződés 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza: a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát; b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket; c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket. 7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 8. (1) A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza a) a szerződés megkötése b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása. (2) A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni. (3) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik. 8. A közszolgáltatás szünetelése 9. (1) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat a használat megkezdésétől köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás tényét a szolgáltató részére 15 napon belül írásban be kell jelenteni, a szolgáltató a díjat erre figyelemmel állapítja meg, illetve helyesbíti. Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni. (2) Az olyan ingatlanok esetében, amelyek a tulajdonjog megszerzésekor használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek és ténylegesen abban életvitelszerűen nem laknak, illetve az olyan ingatlanok esetében, melyek a tulajdonjog megszerzését követően használatbavétel nélkül igazolhatóan felújítás alatt állnak, a ingatlanhasználó a tulajdonjog megszerzését

13 köteles 15 nap alatt bejelenteni, egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy az életvitelszerű használat milyen okból nem kezdődik meg. Az ok megszűnését és a tényleges használatba vételt, annak bekövetkeztétől számított 5 nap alatt köteles bejelenteni. Bejelentés esetén a ingatlanhasználó mentesül a tulajdonjog megszerzése és a használat megkezdése közötti időszakban a díjfizetési kötelezettség alól. (3) A szolgáltató jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak okirati igazolását kérni a szüneteltetésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Amennyiben megállapítható, hogy a mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe, akkor vele szemben a közszolgáltató jogosult a 10. (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni. (4) Az ingatlan tulajdonjogban vagy használati viszonyokban vagy használat rendjében bekövetkezett, továbbá a számlamódosítást eredményező változást 15 napon belül írásban kell a szolgáltató felé bejelenteni. Az ingatlan használatában bekövetkezett változás esetén a közszolgáltatás díját a bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, ezt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles viselni. 10. (1) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a szolgáltatótól a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán és az ingatlant más sem használja. A szünetelési kérelmet a szolgáltató a 30. nap elteltét követő hónap első napjával fogadja be. (2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan használója írásban kérheti a szolgáltatótól. A szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelemnek akkor ad helyt, ha a kérelmező a bázis év teljes időszakát érintően legalább két az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi szolgáltató (amelyből az egyik áramszolgáltató) által kiállított a bázis év nyitó és záró időszakára vonatkozó számlákkal vagy számlaegyenleggel (ami lehet gáz, víz vagy villanyszámla) igazolja, hogy az ingatlant a kedvezményezett időszakban senki nem használta. Igazolásra rész-számla benyújtsa nem alkalmas. (3) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe. (4) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs. (5) A szolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát, amelyről jegyzőkönyvet készít. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni. Amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszak egy részére jogszerűen vette igénybe, akkor a kezdő időponttól eltérő időpont is megállapítható. (6) A lakóingatlanukat üdülőként használó ingatlanhasználó a szünetelésre vonatkozó szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan szezonális használatához igazodó hulladékgyűjtést.

14 11. (1) A hulladék összetétele vagy mennyisége miatt települési hulladéknak nem minősülő hulladék elszállítására a szolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet. A szerződésben a szolgáltató a hulladék tárolásával és elszállítására történő előkészítésével kapcsolatban különleges kikötéseket tehet. A szolgáltató a szolgáltatást kizárólag veszélyes hulladék elszállítására irányuló megrendelés esetén tagadhatja meg. (2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség használója a nem elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladék vonatkozásában köteles a hulladékszállítási szolgáltatást igénybe venni. 9. Nem lakossági eredetű szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 12. (1) Gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó tevékenysége során keletkező háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére a jelen rendelet előírásait a (2) (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (2) Gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladék hiányában is köteles a közszolgáltatást igénybe venni, melyre közszolgáltatóval külön szerződést köteles kötni. (3) Gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználó lakása és telephelye műszakilag nem elkülönített nyilatkozhat arról, hogy esetében nem képződik a háztartásihoz hasonló, de nem elkülönítetten gyűjtött hulladék. (4) Nem terheli a gazdasági tevékenységet végző ingatlanhasználót az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség, ha a gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht) 31. (1) bekezdése szerint gondoskodik. 10. Hulladékszállítás rendje 13. A háztartási hulladék gyűjtése és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni. 14. (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott zsákot igénybe venni. (2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 60, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt használhat. A hulladékgyűjtő edény méretét a Közszolgáltatónak be kell jelenteni és a hulladékszállítási díjat ennek megfelelően kell megfizetnie. 15. (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. (2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék gyűjtése, szállítása során, a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. (3) A gyűjtőedényt, továbbá az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott zsákot az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti

15 közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. 16. (1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. (2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja. (3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja. (4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott, vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja. 17. (1) Az elkülönített hulladékgyűjtés céljára a szolgáltató műanyag zsákot bocsát az ingatlanhasználó rendelkezésére. A zsákon az abban elhelyezhető külön gyűjtött hulladékot a szolgáltató feltünteti. (2) A papírhulladékot az ingatlanhasználó elkülönítetten köteles gyűjteni és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtési napján külön csomagolva a szolgáltatónak átadni. 11. Lakossági eredetű egyéb szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 18. (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett közszolgáltatásban elszállításra nem kerülő szilárd hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékátvevő helyen (8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen) helyezheti el. (2) A hulladéknak a hulladékátvevő helyre történő szállítása a hulladék tulajdonosának a kötelezettsége. (3) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik. A közszolgáltató az ingatlanhasználót a lomtalanítás időpontjáról előzetesen, írásban tájékoztatja. 12. Záró rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések 19. (1) E rendelet október 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszíti a köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről szóló 6/2004. (III.10.) önkormányzati rendelet. Kigyós Ferenc polgármester Nagyné Simon Margit jegyző

16 Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Lesencetomaj, szeptember 22. Nagyné Simon Margit jegyző

17 1. melléklet a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez A közszolgáltatásba bevont területek Csíkvölgyi út Jegenye köz Kisperjési utca Kossuth utca Petőfi utca

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. április 1-jén a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben