2014/2015 Szakmai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/2015 Szakmai program"

Átírás

1 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola

2 SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe való átültetése, amely él, változik és mindig új. (L. M. van der Rohe) Az intézmény a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 12. -a szerint szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyammal rendelkezik. A tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az érettségi végzettséghez kötött, magasépítő technikus szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A 2014/15-ös tanévben a 9. és 10. évfolyamon a szakképzési kerettantervek bevezetéséről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet alapján készített helyi tanterv szerint folyik a szakmai képzés, a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények figyelembe vételével, felmenő rendszerben. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 16. (1) értelmében a 2014/15-ös tanévben 11. és a 12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik az építészet szakmacsoportra, a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott magasépítő technikus szakmai és vizsgakövetelmények a figyelembe vételével, kifutó rendszerben. A 2/14. szakképző évfolyamon a képzés befejezése a fenti jogszabály előírásai alapján történik A Fenntartói döntésnek megfelelően a 2014/2015. tanévben 12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik a 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembe vételével, kifutó rendszerben. A szakképzés befejezésére nem a Schulek Frigyes Két tanítási Nyelvű építőipari Szakközépiskolában kerül sor. A tantárgyi követelményrendszer olyan tananyag egységekkel egészül ki, amelynek elsajátításával, teljesítésével lehetősége lesz végzett diákjainknak egy év beszámításával folytatni a szakképzést. Mindkét szakmacsoportban a technikus szakképző, 1/13. évfolyam tananyagtartalma is oktatásra kerül. Az érettségizett diákjaink így egy év alatt szerezhetnek technikus végzettséget. Feladatainkat a szakközépiskolai helyi tantervek alapján végezzük, melyekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják fenti céljainkat. A közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. 1 / 21

3 A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint iskolánkban a következő képzési típusokban folyik az oktatás: Nappali tagozat Építészet szakmacsoport: Kéttannyelvű (német-magyar) szakközépiskolai képzés: Kódszám:11 5 éves képzés (9-13. évfolyam) Szakközépiskolai képzés: Kódszám:12 4 éves képzés (9-12. évfolyam) Közlekedés (építő) szakmacsoport: Szakközépiskolai képzés: Kódszám:12 4 éves képzés (12. évfolyam) A négyéves képzés célja: A kerettantervi közismereti képzés célja a széles alapú általános műveltség megszerzése, az érettségire való felkészítés, amely lehetőséget nyújt továbbtanulásra, felsőfokú tanulmányokra, bármelyik magyarországi egyetemre, főiskolára. A négyéves képzés keretén belül nagy szerepet szánunk az építész és a közlekedés szakmacsoportokba tartozó OKJ-s szakmákra való előkészítést, a pályaválasztási döntés megalapozását, a megfelelő szakképesítés kiválasztását. Az építészet szakmacsoportban tanulók számara megteremtjük a feltételeket a sikeres emelt-, és középszintű érettségi vizsga teljesítéséhez építészeti és építési alapismeretek tantárgyból. Motiváljuk is tanulóinkat, hogy ezt a tantárgyat válasszák érettségi vizsgatárgyként. Elsődleges cél az általános műveltségi ismeretek magas szintű növelése, a természettudományos szemlélet kialakítása, mely lehetőséget ad a tanulók képességeinek kialakítására, a készségek fejlesztésére, a tanulói érdeklődés felkeltésére, a tehetség felkutatására, melynek során fejlődik a tanulók független gondolkodása, felelősségérzete, és különböző helyzetekben való döntési képessége. További cél az OKJ-ben szereplő szakképesítések megszerzésére való elméleti és gyakorlati felkészítés, a kapcsolódó tevékenységformák megismerése, a szakmai általános elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása, a műszaki érdeklődés felkeltése, a szükséges alapkészségek fejlesztése. Fontos a gyengébb képességű, kevésbé tehetséges tanulók megfelelő pályaválasztásának biztosítása a szakmacsoporton belül, melyhez elsősorban az érdeklődés felkeltése, a műszaki kommunikáció eszközének a műszaki ábrázolás készségének a kifejlesztése, és szakképesítésekhez kapcsolódó tevékenységformák megismerése elengedhetetlen. 2 / 21

4 A szakmacsoportos alapozó ismeretek A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztás, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja, hogy a természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az ok-okozati összefüggések feltárására. Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét, a környezettel szembeni felelősségérzetet, az eszközök, berendezések szakszerű, gondos használatának, kezelésének igényét. Biztosítson lehetőséget a tanulók képességeinek kibontakoztatására. Alapozza meg a szakmai műveltséget, készítsen fel a szakmacsoport alapozó gyakorlataira. Segítse a tanulók egyéni életpályájuk reális megtervezését. Hívja fel a figyelmet a szakmák sajátos helyzetére, keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport iránt. Mutassa be a szakma szépségeit, a környezet alakításában játszott szerepét. Adjon lehetőséget a tanulók képességeinek, szakmai tehetségük kibontakoztatására, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztésére, megerősítésére, keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek mélyebb elméleti alapja iránt. Neveljen a szakmacsoport munkaköreiben szükséges felelősségteljes magatartásra, alakítsa a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét. Mutassa be a tanulóknak az szakmában leggyakrabban használt anyagok tulajdonságait, azok felhasználási területeit. Követelmények, feladatok: fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen a szintetizáló, fogalomalkotó, általánosító gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, kreativitás, logikus gondolkodás, fejlessze a szóbeli és írásos műszaki kommunikációs képességeket, rajzi készségeket, szokjanak hozzá a számítástechnikai eszközök használatához, alakuljon ki a tanulókban az önálló tanulás, feladatmegoldás igénye, fejlődjön a tanulók célirányos feladatmegoldó képessége, a számítási és rajzi, illetve számítástechnikai készsége, a tanulók használják helyesen a szakmai kommunikációban a szakmai kifejezéseket, értsék az alapfogalmakat, folyamatosan bővítsék szakmai szókincsüket, 3 / 21

5 a tanulókban alakuljon ki és fejlődjön szépérzékük, erősödjön meg a saját munkájukkal kapcsolatos igényességük, írásos és rajzi munkájukban törekedjenek az igényes külalakra, pontosságra, váljanak képessé a szakirodalom önálló használatára, alkalmazzák helyesen a rajzi jelöléseket, szokjanak hozzá az önálló tanuláshoz, az önálló tanulásuk legyen átgondolt, célszerű és eredményes, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét, alakuljon ki, és erősödjön a szakmacsoporthoz való kötődés, a tanulók szeressék, tiszteljék a természetet, tiszteljék annak értékeit, alakuljon ki felelősségérzetük egymás iránt, a társakkal való együttműködési képesség erősödjék a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, a mások munkájának tisztelete, a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás, a szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön és erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötődésük. A szakmacsoportos alapozó gyakorlatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja, hogy bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak és a szakmacsoportos alapozó ismeretek keretében tanultakat, fejlessze és formálja a műszaki szemléletet, alapozza meg a szakmai műveltséget, készítsen fel a speciális szakmai képzésre. A tantárgyrész tanításának célja, hogy bővítse és rendszerezze a természettudományi és szakmai tárgyak ismeretanyagát, fejlessze a tanulók építőipari és műszaki szemléletét, alapozza meg a szakmai műveltséget, készítsen fel a szakterület alapozó gyakorlataira. Ismertesse az építőiparban használt anyagok tulajdonságait és azok felhasználását, beépítési lehetőségeit. Bővítse a kiválasztott szakmacsoport elméleti és gyakorlati ismereteit Fejlessze a szakmai elméleti és gyakorlati készségeket, képességeket az érettségire való felkészülést. Adjon alkalmat a szakma szépségeinek megismerésére, és a környezettel való kapcsolatának fontosságára Mutasson rá a műszaki pályaválasztás és szakirányú továbbtanulás műszaki gyakorlatainak fontosságára, területeire az épített környezetben. Bizonyítsa be a tanulók számára az épített környezet gazdasági és környezeti jelentőségét, fejlődőképességét. Biztosítsa a lehetőséget a szakmai motiváció fejlesztésére, a minőségi munkavégzés fontosságaira, az igényességre. Neveljen a felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a pontos minőségi munkavégzés igényét. 4 / 21

6 Követelmények, feladatok: Fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyakhoz szükséges képességei (az ismeretszerző-értékelő, szintetizáló, fogalomalkotó, általánosító gondolkodás); Fejlődjön célirányos műszaki feladatmegoldó képességük, számítási rajzi, illetve számítástechnikai alkalmazási készségük. A szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációban használják helyesen a szakmai kifejezéseket, értsék az alapfogalmakat, folyamatosan bővítsék szakmai szókincsüket. Alakuljon ki, fejlődjön a tanulók szépérzéke, erősödön meg a saját munkájukkal kapcsolatos igényességük, tanulásuk legyen átgondolt, célszerű és eredményes az írásos, illetve rajzi munkájukban, törekedjenek az igényes külalakra, a pontosságra. Váljanak képessé a szakirodalom önálló használatára, a szakrajzok helyes értelmezésére, sajátítsák el a rajzi jelöléseket. A tevékenység során szokjanak hozzá a tanulók az önálló tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét, erősödjék a kötelességtudatuk, a felelősségérzetük, a mások munkájának tiszteletére. Erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat. A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejlődjön és erősödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához való kötödésük. A tanulók lássák meg a környezet, az építés, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyező, természet és egészségkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást 5 / 21

7 Szakmai alapozás két tanítási nyelvű formában Iskolánk között az építési szakmacsoportban egyedülállóan két tannyelvű formában (német nyelven) is képzett magasépítő technikusokat. Az eltelt időszak meggyőzően igazolta, hogy a német nyelvű képzés iparágunkban sikeres, az érdeklődés iránta fokozott. Évente egy két tanítási nyelvű osztályt indítunk. A két tannyelvű képzés iskolánkban: A két tannyelvű képzés egy különleges képzési forma, melynek során a végzettek munkahelyi kommunikációja szempontjából legfontosabb szakmai tantárgyakat német nyelven tanítjuk. A tanórai magyarázatok, a számonkérés német nyelven folyik, anyanyelvi konzultációk és téma összefoglalások révén azonban megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a tanulók a szakmai fogalmakat magyar nyelven is elsajátítsák. A két tannyelvű képzés célja: Célunk olyan szakemberek képzése, akik megbízható szaktudásukon túl képesek arra, hogy leendő munkahelyükön (tervezőirodákban, építkezéseken) német nyelvű munkatársakkal megértsék egymást, képesek legyenek szóban és írásban a szakmai kommunikációra, a német nyelvű dokumentumok (tervdokumentációk, szabványok, tájékoztató anyagok, szakirodalom) értelmezésére. Ezen túlmenően célunk, hogy tanulóink ismerjék a német nyelvterületen alkalmazott korszerű építőanyagokat, szerkezeteket, technikákat. Az ilyenfajta szakmai tudással felkészült és ugyanakkor idegen nyelvet (szaknyelvet) beszélő szakemberekre az Európai Unióban a kereslet várhatóan fokozódik. A két tannyelvű szakmai oktatás alapelvei, fő törekvései: A szakmai oktató-nevelő munkánk során különös figyelmet fordítunk arra, hogy: tanulóink a szakmai területeken megismert jelenségek, folyamatok mögött meghúzódó törvényszerűségeket világosan lássák, ami nem jelenti egyúttal a tényszerű ismeretek elhanyagolását, a tanulók minél több szakmai gyakorlati tapasztalatot, élményt gyűjtsenek, alakuljon ki kapcsolat az ipar és a tanulók között, a tanulók kezdeményező kedve, kreativitása, műszaki és statikai érzéke kifejlődjön, a tanulók képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre életpályájuk során is. A két tannyelvű szakmai képzés felépítése: A tanulók erre a képzési formára hasonlóan a többi szakközépiskolai képzésre a 8. osztály elvégzése után jelentkezhetnek, illetve felvételizhetnek. Előzetes nyelvtudás nem követelmény, de megkönnyíti az előrehaladást. 6 / 21

8 Az oktatás egy előkészítő évfolyammal indul (9.), melynek során a tanulók kellő szintű német nyelvtudást szereznek. A szükséges nyelvi alapok megteremtése mellett néhány órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból szintfenntartó oktatás folyik. Nyelvtudásukról évvégi vizsgán adnak számot a tanulók. Megismerteti a tanulókkal a műszaki, ezen belül az építészeti pályát, a műszaki területeken előforduló anyagokat, azok megmunkálását, kifejleszti a műszaki pályákon elengedhetetlen térlátást, előkészít műszaki ábrázolások készítésére. A tanulók gyakorlati tapasztalatokat szereznek az anyagok, ezen belül főképp az építőanyagok tulajdonságairól, megtanulják azokat megmunkálni. A 13. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek a tanulók, német nyelvből is. Tanulóink többsége erre az időre már rendelkezik középfokú állami nyelvvizsgával is. Tanórán kívüli szakmai tevékenység: A kéttannyelvű szakmai oktatást segítő kapcsolataink: Iskolánk több, mint egy évtizede jó kapcsolatokat ápol a karintiai Obervellach iskolájával. A két tanítási nyelvű osztályokba járó diákok minden ősszel egy hetet töltenek itt. Jó a kapcsolatunk a karlsruhei (Németország) Heinrich Hübsch Építőipari Szakiskolával. Partneriskolánk tankönyvekkel is segíti iskolánkat, lehetőségünk van arra, hogy megismerjük a német építési és szakoktatási viszonyokat. A kéttannyelvű szakmai oktatás személyi és tárgyi feltételei: A kéttannyelvű oktatási forma komoly követelményeket támaszt a tanárral szemben is: szaktudásán túl megfelelő szinten kell beszélnie a célnyelvet, a szakmai nyelvet és a középiskolások neveléséhez kellő pedagógiai képességekkel kell rendelkeznie. A szakmai oktatással kapcsolatos igények megfogalmazása A világpiachoz és a technológiai fejlődéshez való felzárkózás, a gazdaság és az oktatás modernizálása hatással van a szakképzésre. Jelenünkben kiemelkedő fontosságú feladat az oktatás minőségi fejlesztése, valamint a szakképzés szerkezeti korszerűsítése. A piacgazdaság feltételei között a társadalom tagjai és közösségei, továbbá a gazdasági élet szereplői sorsuk alakulásáért együttes felelősséget viselnek. Ez a felelősség napjainkban egyre jelentősebbé válik, mivel a szakképzés a gazdasági társadalmi összefüggések között a munkaerőpiac befolyásolásának egyre fontosabb eleme lesz. A piacgazdaság kialakulása a szakképzéssel szemben is alapvetően új követelményeket fogalmaz meg. Alapvetően megváltoztak a munkaerővel szemben megfogalmazott igények, követelmények. Előtérbe került a szakmai tudás, az alkalmazkodóképesség, a vállalkozói készség. Egy korszerű, a piacgazdaság elvárásai szerint formálódó szakképzésnek a gazdaság igényeihez kell közelítenie, ezért stratégiai törekvés, hogy az iskola széles alapú, szakmacsoportos képzést biztosítson. 7 / 21

9 Alapvető cél, hogy rugalmas képzési formákat kell előnybe részesíteni, amelyek lehetővé teszik az egyén képességeinek, szükségleteinek megfelelő szakképzettség megszerzését, és esélyt nyújtanak a munkába állásra. A piacgazdaságban a munkaerő minőségével szemben új követelmények jelentkeznek. A foglalkoztatottaknak életpályájuk során akár többször is váltaniuk kell: foglalkozást, munkahelyet, szakmát, tevékenységi területet stb. Ez a folyamat az eddiginél jóval nagyobb arányban igényli a mobil, rugalmasan alkalmazkodó, valamint az önálló vállalkozásra és innovációra, a jó munkahelyi együttműködésre képes munkaerőt. A minőségi követelmények előtérbe kerülésével megnő a munkafegyelem és minőség, a szakmai etika, a pontosság és a tisztaság szerepe a munkahelyeken. Az a korábbi helyzet melyben a foglalkoztatottak fizikai és szellemi képességei nagyrészt kihasználatlanok maradtak teljesen megváltozott, s átadta a helyét a meglévő képességek maximális kihasználásának. Újszerű elemként jelenik meg a foglalkoztatottak számára mind az állandó megújulási- és alkalmazkodási kényszer. A munkavállalók egyre inkább érzékelhetik, hogy az alkalmazkodás nemcsak a munkáltatók, hanem a saját érdekeiket is szolgálja. A tömegoktatás kialakulásának kezdeti időszakában élesen elvált az iskola és a szakképzés. Az oktatáspolitika napjainkban a gazdasághoz egyre szorosabban kapcsolódó, ugyanakkor az oktatási rendszerhez harmonikusan illeszkedő szakképzés kialakulását szorgalmazza. 8 / 21

10 EGYSÉGES KÖVETELMÉNYEK a szakmai tantárgyakhoz Érvényes az ÖSSZES szakmai tantárgyra: elméletre és gyakorlatokra egyaránt! Az alábbi követelmények egységesen MINDEN szakmai tantárgyra vonatkoznak. Az itt felsoroltakon kívül szem előtt tartani a tantárgyanként meghatározott, a tanár által elmondott követelményeket is. Felszerelés, követelmények nagy alakú, sima füzet ( zöld füzet ) minden órán! sorvezető célszerű lamináltatni a tartósság érdekében a füzetlapok keretezendők (tanár által elmondott módon) a tanórai jegyzetelés KÖTELEZŐ, elvárás: nyomtatott betűkkel, olvashatóan, áttekinthetően jegyzetelni. A füzetet, illetve a jegyzetelés módját, minőségét, színvonalát a tanár rendszeresen ellenőrizheti, értékelheti! a tantárgy jellegéhez igazodva továbbá színes ceruzák, tollak számológép rajzfelszerelés (egyenes vonalzó, 45 fokos és fokos háromszögvonalzó, körző) FONTOS: a rajzi munkák és egyéb NEM HÁZI FELADAT jellegű munkák elvégzésének fő színhelye a tanóra! A tanórai munka kizárólagos otthoni rajzolással, munkával nem váltható ki. Az értékelés, minősítés formái A tanuló munkáját osztályzattal minősítjük féléves és éves szakaszt lezáróan. Érdemjegy: A tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli, rajzi és szóbeli teljesítményeit rendszeresen ek adásával minősíti. Értékelés: Az osztályzatok közül a témazáró dolgozat jegyei dupla súlyozásúak, a naplóba piros színnel kerülnek bejegyzésre. A felelésre, füzetre, órai munkára adott osztályzat kék színű és egyszeres súlyozású. A zöld színű osztályzatok, - a fakultáció, szakkör jegyei - szintén egyszeres súlyozásúak. Osztályzat: Félévi és év végi osztályzat, amely a jelzett időszakok alatti tanulmányi előmenetelt minősíti. Számszerű minősítés: A hagyományos ötfokozatú skála alapján ekre és osztályzatokra vonatkozóan: 9 / 21

11 A tantárgyak, (résztantárgyak) esetében: jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) Kifutó rendszerben: A szakmacsoportos alapozó oktatás ismeretanyagának átadása résztantárgy keretében, különböző ban, több tanár közreműködésével folyik. A szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyat félévkor és évvégén egy érdemjeggyel értékeljük a következők szerint: A fenti minősítés a résztantárgyak minősítésének átlagából adódik, a matematika kerekítési szabálya szerint. A különböző iskolai dokumentumokban fel kell tüntetni a szakmacsoportos alapozó ismeretek résztantárgyait, azok szakmai programban meghatározott évi ait. Ezeket az iskolai dokumentumokban fel kell tüntetni (ellenőrző, törzslap, bizonyítvány). Amennyiben a tanuló valamelyik résztantárgyból elégtelen minősítést kap, a szakmai alapozó tantárgy osztályzata félévkor és évvégén is elégtelen. Az év végi elégtelen osztályzat javítása a sikertelen résztantárgyból (résztantárgyakból) történő sikeres javítóvizsga letételével érhető el. 10 / 21

12 ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT Szakmai alapozó óratervi tábla (kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályoké is) kifutó rendszerben tantárgyak 9. (10.an) évfolyam szeptember 1. a *-gal jelölt tantárgyak oktatása csoportbontásban történik 10. (11.an) évfolyam szeptember (12.an) évfolyam szeptember (13.an) évfolyam szeptember 1. éves heti éves heti éves heti éves heti Szakmacsoportos alapozó oktatás az építészet szakmacsoportra Szakmacsoportos alapozó ismeretek Építőanyagok és vizsgálatok Épületszerkezetek és rajz Műszaki ábrázolás és szabadkézi rajz 36 1 Munka és környezetvédelem 36 1 Geodézia 36 1 Építőipari beruházási folyamat 36 1 Építésszervezés 64 2 Statika Szakmacsoportos alapozó gyakorlat Építési anyagvizsgálatok* 48 1, ,33 Műszaki ábrázolás* 48 1,33 Műszaki informatika* 48 1, ,33 Építészeti rajz* 48 1, , ,33 Geodéziai gyakorlatok* 48 1,33 Épületszerkezetek építése* 48 1, , ,33 Oldal: 11 / 20

13 Szakmai követelménymodul XVI. ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT, 9. ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT Kerettantervre épülő szakmai órarendi tábla (felmenő rendszerben) évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam össz szeptember 1-től szeptember 1-től szeptember 1-tól 12 / évfolyam szeptember 1-től Összevont gyakorlat Tananyagegység heti össz heti össz heti össz heti össz megnevezése e gy össz e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság ,5 18 Építész technikusi közös tevékenység Statika Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek Kitűzési ismeretek Kitűzési gyakorlat Építési gyakorlat Építőanyagok gyártása Építőanyagok gyakorlat Építőipari műszaki alapismeretek Építőanyagok Ábrázoló geometria Műszaki ábrázolási gyakorlat CAD alapismeretek gyakorlat Munka, és környezetvédelem ,5 18

14 A szakmai oktatás célja a évfolyamon Építészet szakmacsoport A szakmai képzés célja az építészet szakmacsoportban a sikeres szakmai érettségi vizsgára történő eredményes felkészítés mellett, hogy az Építészeti szakmacsoporton belül megalapozza az alábbi szakmák tananyagának elsajátítását: Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Vízépítő technikus A évfolyamon teljesített tanulmányokról az 1. számú melléklet szerint kapnak a tanulók igazolást a 12. osztály befejezésével. A korábban kiiratkozók számára is igazolást állítunk ki az addig teljesített tanulmányokról. Az Építészeti és építési alapismeretek részletes érettségi vizsgakövetelményeit a Pedagógia Program tartalmazza. A befejező 2/14. szakképző osztályba történő beiratkozás feltétele a sikeres érettségi vizsga letétele és az SZVK-ban előírt 160 órás összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése. Közlekedés (építő) szakmacsoport A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Közlekedési szakmacsoporton belül megalapozza az alábbi szakmák tananyagának elsajátítását: Hídépítő és-fenntartó technikus Útépítő és- fenntartó technikus Vasútépítő és- fenntartó technikus A évfolyamon teljesített tanulmányokról az 2. számú melléklet szerint kapnak a tanulók igazolást a 12. osztály befejezésével. A korábban kiiratkozók számára is igazolást állítunk ki az addig teljesített tanulmányokról. A közlekedés szakmacsoportban a közlekedés építő szakmai képzésben a tanulók nem tehetnek szakmai érettségi vizsgát. Oldal: 13 / 20

15 A szakmacsoportos alapozó ismeretek tantárgyai, ai és tananyagelemei a közlekedés (építő) szakmacsoportra tantárgyak SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORTRA Szakmacsoportos alapozó ismeretek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam tananyagelem tananyagelem tananyagelem éves heti éves heti éves heti éves heti Építési anyagok /1.1/ Talajmechanika és alapozás Építőipari eszközök és munkavédelem tananyagelem /3.1/ /3.3/ /1.1/ /2.1/ Statika és szilárdságtan /2.1/ /2.2/ Földméréstan /4.1/ /2.3/ Vasbetonszerkezetek /2.3/ Oldal: 14 / 20

16 A szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgyai, ai és tananyagelemei a közlekedés (építő) szakmacsoportra tantárgyak Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok * Építési anyagvizsgálatok * Műszaki ábrázolás évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam tananyagelem tananyagelem tananyagelem éves heti éves heti éves heti éves heti /1.2/ /3.1/ /3.2/ * Építési gyakorlatok /1.2/ * Talajmechanika és alapozás gyakorlat 248/1.1/ /2.1/ /3.2/ * Földméréstan gyakorlat Építőipari eszközök * gyakorlat /2.2/ A *-al jelölt tantárgyak oktatása csoportbontásban történik tananyagelem 248/2.1/ /2.2/ /4.2/ /2.4/ / 21

17 A számú Magasépítő technikus 2/14. évfolyam óraterve tantárgyak a *-gal jelölt gyakorlatok oktatása csoportbontásban történik a **-gal jelölt tantárgyak oktatása nyelvi bontásban folyik Óraszám (évi) (heti) MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS Elmélet Munkaügyi ismeretek 32 1 Szilárdságtan 96 3 Épületszerkezetek és rajz Építészettörténet, műemlékvédelem 64 2 Szakmai angol nyelv** 64 2 Szakmai német nyelv** 64 2 Vasbetonszerkezetek 96 3 Építésszervezés Gyakorlat Műszaki informatika* 96 3 Épületszerkezetek és rajz* 64 2 Építésszervezés gyakorlat* 96 3 Épületszerkezetek építése* Oldal: 16 / 20

18 Vizsgakövetelmények az Magasépítő technikus képesítéshez 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével 2. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész: Műszaki alapismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat Laboratóriumi mérés elvégzése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szabadkézi vázlat (30 perc) és egyszerű műszaki rajz készítése CAD programmal (60 perc) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat Munka- és környezetvédelem A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40 % 2. feladat 40 % 3. feladat 20 % 2. vizsgarész: Építőipari általános ismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Statikailag határozott tartó belsőerő ábrái. Keresztmetszeti jellemzők számítása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Épület vagy építmény vízszintes és magassági pontjainak kitűzése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30 % 2. feladat 35 % 3. feladat 35 % 17 / 21

19 3. vizsgarész: Magasépítéstan A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Súlyelemzés, egyszerű igénybevételnek kitett tartó ellenőrzése A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Épületszerkezetek, építéstechnológiák ismertetése, részben idegen nyelvi kommunikációval és építészettörténettel A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Terv, tervrészlet szerkesztése adott feltételek alapján A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30 % 2. feladat 35 % 3. feladat 35 % 4. vizsgarész: Építéskivitelezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vasbeton szerkezetek ismertetése és keresztmetszet ellenőrzési feladat A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építésszervezési feladatok, időterv, költségvetés készítés, anyagszükséglet számítás A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építőmesteri és szakipari munkák kivitelezése (csoportos feladat) A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 150 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30 % 2. feladat 35 % 3. feladat 35 % A szakmai vizsga értékelése százalékosan: Az azonosító számú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 30 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 18 / 21

20 Vizsgakövetelmények az Magasépítő technikus képesítéshez A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Építőipari műszaki alapismeretek gyakorlat, írásbeli Építész technikusi közös tevékenység gyakorlat, írásbeli, szóbeli Magasépítési ismeretek írásbeli, szóbeli Építési technológiák és kivitelezésük gyakorlat, szóbeli Építőanyagok gyártása gyakorlat Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: Gyakorlati vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat A vizsgafeladat ismertetése: Családi lakóépület engedélyezési terve ( m 2 alapterülettel), kiegészítve egy alapozási- és födémtervvel (M=1: 50), 5 csomóponttal (alapozás, alépítményi szigetelés, födémterv, ereszcsomópont, lépcső (M=1:10). A terv elkészítése számítógéppel történik. Elkészíti az épület számítógépes költségvetési kiírását, és mennyiségszámítását. Egy kiválasztott építőanyag-ipari termék gyártásához szükséges építőanyag-ipari technológia (anyagok, építőiparigépek, tüzelőberendezések) munkaerő szükséglet meghatározása. A vizsgafeladat időtartama: 0 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % B) A vizsgafeladat megnevezése: Költségvetés készítés, anyagmennyiség meghatározás, térbeli, időbeli szervezés, kitűzés, anyagvizsgálat, munka és környezetvédelmi előírások A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg, terv alapján költségvetés kiírása, anyagmennyiség meghatározása, organizációs terv készítése. A feladathoz kapcsolódó kitűzési feladat, anyagvizsgálat és munka és környezetvédelmi előírások ismertetése. A vizsgafeladat időtartama: 240 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % C) A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció A vizsgafeladat ismertetése: Rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján termékismertető, termékbemutató készítése (számítógépes prezentáció) bemutatása A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 19 / 21

Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 52. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 144. sorszámú Magasépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 55. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 147. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 147. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 147. sorszámú Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Iskolánk jövő tanévtől induló szakképzései nagy valószínűséggel megváltoznak a 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvénynek megfelelően.

Iskolánk jövő tanévtől induló szakképzései nagy valószínűséggel megváltoznak a 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvénynek megfelelően. AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSEI Iskolánk jövő tanévtől induló szakképzései nagy valószínűséggel megváltoznak a 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvénynek megfelelően. Lényeges változások és törvényi hátterük, amelyek

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES 1087 Budapest, Mosonyi u. 6., Tel.: 210-9387, 334-2358 Honlap: www.schulek.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ nyolcadik osztályosok

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13 Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályosok részére Német-magyar kéttannyelvű szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:11 Szakközépiskolai képzés építészet szakmacsoportra (4 év) Kódszám:12 Nyelvi előkészítő

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

55 582 02 MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA

55 582 02 MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA 55 582 02 MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazathoz tartozó 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Foglalkozási napló. Magasépítő technikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Magasépítő technikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Magasépítő technikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 52 03) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. nyolcadik osztályosok részére

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. nyolcadik osztályosok részére SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ nyolcadik osztályosok részére Amit rólunk tudni érdemes a középfokú építőipari oktatás több mint 120 évre visszanyúló

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású 133. sorszámú rtista I. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés ráépülés azonosító

Részletesebben

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok tárolására

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Mentálhigiénés asszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 116. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 31. sorszámú Útépítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 31. sorszámú Útépítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 31. sorszámú Útépítő és fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05 1.2.

Részletesebben

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben