K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E"

Átírás

1 A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium május 21-i ülésén. Pécs, május 21.

2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli beszámoló 5. oldal I. Közhasznú egyszerősített beszámoló 6. oldal I/A Mérleg I/B. Közhasznú eredménykimutatás 6. oldal 7. oldal 4. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 9. oldal 5. Kimutatás a vagyonfelhasználásáról 9. oldal 6. Kimutatás a személy jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználásáról 10. oldal 7. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 10. oldal 8. Kimutatás a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatásokról 10. oldal 9. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 11. oldal 10. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl. 11. oldal 2

3 1. A szervezet alapadatai: 1.1 Elnevezés: 1.2 Képviselı: Lászlóné Bauer Nóra 1.3 Székhely:. (2006. július 12. elıtt 7621 Pécs, Apáca u. 8) 1.4 Levelezési cím:. 1.5 Adószám: Statisztikai szám: (2007-ig: ) 1.7 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 1.8 Bírósági nyilvántartási szám: Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1991/ febr Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk /1991/ febr Az Alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank RT

4 1.12 Az Alapítvány céljának rövid leírása: - a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megırzése és továbbadása, - a nemzetiségi identitás kialakítása, erısítése - a hazánkban élı németség irodalmának, mővészeti alkotásainak valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv- és könyvtárhasználatra építve, - az anyaországgal és a környezı országokban élı németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetıség biztosítása anyanyelvi környezetben, illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken, - a hazánkban élı németség kulturális-közmővelıdési érdekeinek szolgálata, - a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális értékközvetítés. - együttmőködés az Alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel Az Alapítvány alapfeladatai: - évente német nemzetiségi olvasótábor szervezése, - évente német szavalóverseny szervezése, - cserelátogatások szervezése a német nyelv gyakorlása, kulturális kapcsolatok építése céljából. Az Alapítvány a fentiek szellemében a Tv. 26. c pontja szerint az alábbi tevékenységeket folytatja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítés céljából: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 19. euroatlanti integráció elısegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı - szolgáltatások;. Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében támaszkodik a helyi gyermek és ifjúsági intézményekre, valamint együttmőködik az önkormányzatokkal, valamint más intézményekkel és társadalmi szervezetekkel. 4

5 2. Összefoglaló Számviteli beszámoló A évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelıen egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 1.540ezer Ft, a saját tıke 1 540ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 3. pontja, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben az Alapítvány 3.511ezer Ft támogatást kapott pályázatok formájában, és azt teljes egészében a pályázati célnak megfelelıen fel is használta. A kapott támogatás összege 1.351ezer Ft-tal kevesebb az elızı esztendıhöz képest. A csökkenés oka, hogy tárgyévben kevesebb pályázatunk bizonyult sikeresnek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a beszámoló 4. pontja mutatja be. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Elızı évhez képest az Alapítvány (vagyona) 1 489ezer Ft összeggel csökkent.. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 5. pontja mutatja be. Kimutatás a személy jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználásáról évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány forintot kapott. A támogatást a évi Téli Tábori Találkozó programjához használtuk fel (6. pont). Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunk 2010-ben nem nyújtott cél szerinti támogatást (7. pont) Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Tárgyévben Alapítványunk összesen 3.511ezer Ft támogatást kapott különbözı címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (8. pont) A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Alapítvány vezetı tisztségviselıi 2010-ben juttatásban nem részesültek, munkájukat önkéntesként végezték.. (9. pont) 5

6 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ, Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány ÉV 3. I. I.A. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2009 Elızı év(k) helyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév 2010 a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök Eszközök (aktívák) összesen (1 + 5 sor) C. Saját tıke (12-16, sorok) I. Induló tıke/ Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl) 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. Források összesen (passzívák összesen) ( sor) Pécs, május Lászlóné Bauer Nóra 6

7 I.B EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2009 Elızı év(k) helyesbítései Tárgyév 2010 a b C d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I. + II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetésbıl 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II+B/2) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ebbıl: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 7

8 Sorszám A tétel megnevezése Elızı év 2009 Elızı év(k) helyesbítései Tárgyév 2010 a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 ± 2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/ Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2-F/3) 37. I Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1) ±H/2 38. J. Fizetendı társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 44. ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 3 12 Pécs, május 21. Lászlóné Bauer Nóra 8

9 4. A költségvetési támogatás felhasználása Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámoló 2010 Alapítványunk 2010-ben költségvetési forrásból a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiumától 2009-rıl áthúzódóan Ft, évi keretbıl Ft mőködési támogatást kapott, melyet az Alapítvány mőködési költségeire idıarányosan felhasznált. Programjellegő támogatásként Ft támogatást kaptunk pályázatokból, melyet a pályázatokban leírt programokra költöttünk és elszámoltunk. Az SZJA 1 %-át a Téli Tábori találkozóra fordítottuk. Támogatásnyújtó neve NCA DD ütem SZMM NCA- CIV-09-A-0305 Támogatás idıpontja Támogatás összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Mőködési támogatás Civil képzés II. részlet BMI/LDU német klub Bm-i Német Önkormányzat német klub megnyitó NCA-DD Mőködési tám SZJA 1%-os támogatás Téli Tábori Találkozó Összesen A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezése Elızı évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Adatok E Ft-ban Változás % Ft Saját tıke összege Induló tıke Tárgyévi eredmény (alaptev.-bıl) Tárgyévi eredmény csökkentésére ható tényezık - értékcsökkenés rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége (Tao tv. szerint) Az Alapítvány vagyona december 31-én Ft pénzeszköz és Ft értékő tárgyi eszköz volt. 9

10 A vagyon december 31-én az elızı évhez képest 2.127ezer Ft pénzeszközzel csökkent a pályázatok megvalósítása miatt. Tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenése: Ft. A tárgyi eszközök összetétele én: 4 db asztali számítógép, 2 db laptop, 1 db projektor. (1 db videokamera, 0 Ft könyv szerinti értékben) Kisértékő tartós használatú tárgyi eszköz: LCD monitor, digitális fényképezıgép, DVD lejátszó, nagy tárolókapacitású külsı HDD, színes multifunkciós nyomtató. 6. A személyi jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználása évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány forintot kapott. A támogatást a évi Téli Tábori Találkozó programjához használtuk fel 7. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások Az Alapítvány 2010-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást 8. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke és felhasználásuk Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Elızı évi (Ft) Tárgyévi (Ft) Központi költségvetés Elkülönített állami pénzalap Mőködés, képzési program Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat és szervei Települési önkorm. társulása Magánszemély Egyéni vállalkozó Német Ifjúsági Klub Jogi személyiségő gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt - alapítvány - társadalmi szervezet - közhasznú társaság Egyéb APEH (1 %) közcélú felajánlás Téli Tábori Találkozó Összesen

11 9. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámoló 2010 Megnevezése Elızı évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tiszteletdíj 0 0 Költségtérítés Értékpapír 0 0 Természetbeni juttatás szja mentes 0 0 szja köteles 0 0 Folyósított kölcsön (elıleg): összege 0 0 Egyéb juttatások Összesen: A kuratórium tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért költségeik megtérítésen kívül egyéb juttatást nem kapnak. Mivel az Alapítványnak nincs gépkocsija és programjai szervezését a kuratórium tagjai munkaidı után végzik, ezért számukra költségtérítéseként az érvényes APEH norma szerinti költségtérítés került elszámolásra: Lászlóné Bauer Nóra elnök Ft, Kukai Rozália gazdasági vezetı Ft, amely összeg költségeik megtérítése és nem tekinthetı juttatásnak A Könyvvel Anyanyelvükért Alapítvány közhasznú tevékenysége (tartalmi beszámoló) Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott céljait rendezvényei szervezésével valósítja meg Szavalóverseny - Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny felsı tagozatosoknak 2010-ben február 20-án, szombaton 10 órai kezdettel került sor a rendezvényre Mindszentgodisán az Általános Iskolában és a Mővelıdési Házban. Baranya és Somogy megye 20 iskolájából 93 tanuló jelentkezett a felhívásra. A résztvevık továbbra is az iskolai elıdöntık alapján, az intézmény ajánlására nevezhetnek a versenyre, így már az iskolában is érvényesül rendezvényünk széles rétegekre kiterjedı motiváló ereje. Kategóriánként és korcsoportonként folyt a vetélkedı, az országos versenyre 15 fı jutott tovább. A versenyen induló valamennyi tanuló jutalomkönyvet és oklevelet kapott részvétele elismeréséül. A helyezést elérık külön könyv, CD ajándékban részesülnek. A szavalóversenyre való felkészülést segíti az Alapítvány német dokumentumgyőjteménye, amelybıl mind a felkészítı pedagógusok, mind a gyerekek, szülık választhatnak elıadandó mőveket Német Ifjúsági Klub és Könyvtár berendezése Új, állandó teret biztosítottunk a német kisebbséghez tartózó, illetve a német nyelv iránt érdeklıdı fiatalok számára. A német Bundesministerium des Innern pályázatán az Alapítvány 2.440,- EUR ( Ft) támogatást nyert Német Ifjúsági Klub és Könyvtár berendezésére. A Minerva Könyvtár Egyesülettel kötött megállapodás alapján a Könyvtár helyet ad az ifjúsági klubnak és Tehetségpontként közremőködik a német nyelvben tehetséges fiatalok fejlesztésében. A klubban 3 multimédiás számítógép mobil számítógépasztalokkal, szemléltetıtábla került elhelyezésre. A klub berendezésében a régi olvasótáborozók segítettek szeptember 29-én ünnepélyes megnyitóval avattuk fel, a német ifjúsági könyvtárral együtt. 11

12 10.3 A Téli Tábori Találkozót december 11-én 10 órától 14 óráig tartunk a Minerva Könyvtárban. Bár 2010-ben nem volt tábor, a találkozón a résztvevık felelevenítették a régebbi emlékeket Kapcsolat más civil szervezetekkel: részvétel a Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal munkájában A Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal keretében e-hírlevelek segítségével folytattuk tájékoztató és kapcsolatépítı tevékenységünket Az NCA-CIV-09-A-0305 pályázat támogatásával valósítottuk meg a Soha sem késı civil képzési programot január 29-tıl március 20-ig, 14 képzési nappal. A 43 jelentkezıbıl 36-an végezték el sikeresen a képzést. A támogatással határidıre elszámoltunk. Pécs, május 21. Lászlóné Bauer Nóra az Alapítvány képviselıje 12

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány 2. 7. 31-én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben