Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Haszonbérleti Pályázati Felhívás"

Átírás

1 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélı gazdálkodási módokat alkalmazó családi gazdaságok megerısítése, az állattenyésztési tevékenység ösztönzése és az állattenyésztés termıföld igényének biztosítása, különös tekintettel védett, ıshonos és veszélyeztetett háziállatfajtáink megırzésére Tartalomjegyzék 1. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye 2. A megkötendı szerzıdés típusa 3 A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevık köre 4. Pályázati azonosítószám 5. Az eljárás tárgyát képzı földrészlet(ek) fıbb adatai 6. Áttekintı térképmásolat(ok) 7. A regisztráció helyének, módjának és határidejének meghatározása 8. A regisztrációs díj összegének, a rendelkezésre bocsátás határidejének és módjának meghatározása 9. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje 10. Az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó elıírások 11. A pályázat érvényességének feltételei 12. Az elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának módja 13. A minimális ellenszolgáltatás mértéke, amelynél kedvezıtlenebb ajánlat nem tehetı 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó elıírások 15. A pályázati eljárás fordulóinak meghatározása 16. Vegyes rendelkezések 17. Természetvédelmi kezelési elıírások 1

2 Haszonbérleti Pályázati Felhívás 1. Pályázati felhívást kiíró megnevezése, székhelye: Név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9. Képviselı: Závoczky Szabolcs igazgató Telefon: 72/ ; Fax: 72/ A megkötendı szerzıdés típusa Mezıgazdasági földhaszonbérleti szerzıdés A haszonbérleti jog idıtartama: 5 év A haszonbérleti szerzıdés lejáratának dátuma a szerzıdéskötést követı 5. év augusztus 31. napja. 3. A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevık köre a) természetes személy amennyiben az Európai Mezıgazdasági Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló, 113/2009. (VII. 29.) FVM rendeletben meghatározott szakképesítéssel, illetve végzettséggel rendelkezik; családi gazdálkodó; nyilvántartási számmal rendelkezı ıstermelı, vagy egyéni mezıgazdasági vállalkozó; b) jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet 4. Pályázati azonosítószám: 4/2012 2

3 5. A pályázati eljárás tárgyát képezı földrészlet adatai Helység Hrsz Teljes terület (ha) Ak érték Tulajdoni hányad Bérbeadott terület (ha) Ak érték Védett terület neve Tamási 0770/51 0, ,70 1/1 0, 4,86 Pacsmagitavak Tamási 0770/63c 0, ,89 1/1 0,5 12,15 Pacsmagitavak Tamási 0770/64 0, ,04 1/1 0, ,04 Pacsmagitavak Tamási 0770/68a 0, ,59 1/1 0, ,59 Pacsmagitavak Tamási 0770/68f 0,2107 7,69 1/1 0,2107 7,69 Pacsmagitavak Tamási 0770/68h 2, ,76 1/1 2, ,76 Pacsmagitavak Tamási 0773/5 a 0, ,67 1/1 0, ,67 Pacsmagitavak Tamási 0773/5 b 0, ,63 1/1 0, ,63 Pacsmagitavak Tamási 0773/15a 2, ,21 1/1 2, ,21 Pacsmagitavak Tamási 0773/15b 2, ,93 1/1 1, ,57 Pacsmagitavak Tamási 0773/21b 1, ,75 1/1 1, ,75 Pacsmagitavak Tamási 0773/21c 0,3083 5,89 1/1 0,3083 5,89 Pacsmagitavak Tamási 0775/10 6, ,24 1/1 1,4 34,02 Pacsmagitavak Tamási 0777/7 b 0,2937 5,10 1/1 0,2937 5,10 Pacsmagitavak összesen 20, ,09 13, ,93 oltalom mővelési ág Rét Rét Szántó szántó szántó szántó szántó rét szántó rét rét szántó rét szántó A megnevezett földrészletek egy haszonbérleti azonosítóval ellátott birtoktestet alkotnak Pályázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek összességét alkotó birtoktestre lehet, az annak megbontásával tett ajánlat érvénytelen. 3

4 6. A TIR rendszerbıl kinyomtatott ingatlan-nyilvántartási térképmásolat 4

5 7. A regisztráció helyének, módjának és határidejének meghatározása: 7.1. A regisztráció, illetve a Pályázati dokumentáció átvételének helye: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér A regisztráció módja: A Pályázati Kiírás ellenértékeként (a Rendelet 9. (1) bekezdése alapján) regisztrációs díjat kell fizetni. A Kiíró képviseletében eljáró személy a Pályázati Kiírást a regisztrációs díj megfizetését igazoló, eredeti csekk vagy banki igazolás, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adja át. A Pályázati Kiírás munkanapokon 9 óra 00 perc 11 óra 00 perc között vehetı át. A regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatnak tartalmazni kell a befizetés jogcímét és a pályázat azonosítószámát. A regisztráció során a pályázó megadhatja azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj visszafizetését kéri. Bankszámla szám hiányában a regisztráció során megadott címre (lakóhely, székhely), postai úton történik a visszafizetés A regisztráció határidejének meghatározása: A pályázaton regisztrálni a pályázat beadási határidejét megelızı 15 naptári napig lehetséges. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a regisztrációra rendelkezésre álló határidı utolsó napja a munkaszüneti napot követı hét elsı munkanapja. 8. A regisztrációs díj összegének, a rendelkezésre bocsátás határidejének és módjának meghatározása: 8.1 A regisztrációs díj összegének meghatározása: Jelen eljárás esetében (a Rendelet 9. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével) a regisztrációs díj összege: 6.000,-Ft + 27 % Áfa, bruttó 7.620,-Ft, azaz hétezer-hatszázhúsz forint. A polgári jogi társaság keretében pályázatot benyújtó magánszemélyek egyenként, önállóan kötelesek megfizetni a regisztrációs díjat a fentiekben foglaltak szerint. 8.2 A regisztrációs díj rendelkezésre bocsátásának módja: A pályázó a regisztrációs díj összegét a Kiíró által az illetékes Önkormányzatnál elhelyezett postai csekken, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlára köteles átutalással megfizetni, a csekken és az átutalás közleményében a pályázati azonosító számot kötelezıen fel kell tüntetni. A regisztrációs díj- pályázati azonosító száma: 4/ A regisztrációs díj rendelkezésre bocsátásának határideje: A pályázaton regisztrálni a pályázat beadási határidejét megelızı 15 naptári napig lehetséges. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a regisztrációra 5

6 rendelkezésre álló határidı utolsó napja a munkaszüneti napot követı hét elsı munkanapja. A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidı lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja a pályázatát. Abban az esetben, ha a pályázó visszavonja pályázatát, számára a befizetett regisztrációs díj nem jár vissza. 9. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 9.1. A pályázat benyújtásának helye: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Címe: 7625 Pécs Tettye tér A pályázat benyújtásának módja: A pályázó a pályázatát zárt borítékban, minimum kettı példányban köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidıben, a megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. Kettı példányból egy pályázatot minden oldalon eredeti (cég esetén cégszerő, meghatalmazás esetén a meghatalmazott által tett) aláírással ellátva, az eredeti, vagy közjegyzı, vagy ügyvéd által hitelesített dokumentumokat csatolva köteles benyújtani a pályázó. Az eredeti pályázati példány fedılapját az Eredeti megjelöléssel szükséges ellátni. Az Eredeti pályázati példányon túl, egy másolati példányt is minden oldalon eredeti (cég esetén cégszerő, meghatalmazás esetén a meghatalmazott által tett) aláírással ellátva kell benyújtania a pályázónak. A fentiektıl való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázatokat a fentieken túl, folyamatos oldalszámozással és a pályázó laponkénti aláírásával ellátva, összetőzve, vagy összefőzve köteles benyújtani a pályázó. A folyamatos oldalszámozás, valamint az összetőzés, vagy az összefőzés hiánya nem teszi érvénytelenné a pályázatot, de az abból eredı vita esetén a Kiíró a pályázat tartalmáért nem vállal felelısséget. A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. A közzétett Pályázati Felhívás alapján megindult eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be A pályázat benyújtására nyitva álló határidı utolsó napja. A Pályázati Felhívást tartalmazó hirdetmény a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzıség 6

7 székhelyén lévı hirdetıtáblán való kifüggesztés napjától számított 30. nap 14 óra. 10. Az ajánlati kötöttség határideje, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó elıírások: Az ajánlati kötöttség határideje: A Rendelet 13. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 90. nap. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdıdik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidı lejárt. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha a NPI ezen idıtartam alatt a nyertes pályázóval szerzıdést köt, vagy a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minısíti Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása: A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének idıtartamát meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát az eredeti ajánlati kötöttség idıtartama alatt - megküldi a Kiíró részére. A NPI az ajánlati kötöttség meghosszabbítására indokolás megadásával - posta, fax, illetve elektronikus levél útján hívja fel az ügyfelet. Amennyiben a pályázó a Kiíró Felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség idıtartamát, - a Kiíró által meghatározottak szerint - úgy a pályázó ajánlata érvénytelennek minısül. 11. A pályázat érvényességének feltételei: A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó által: a) vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket; b) ajánlott ellenszolgáltatást A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: a) a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja; b) nem áll csıd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel; d) nincs az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességő köztartozása, helyi adó tartozása; e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásból; f) sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén nem esik a Tft. 22. (1), (2) bekezdései és 23. -ban foglalt, a haszonbérelhetı területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá, továbbá a pályázó hektárnál nagyobb területet sem a Magyar Államtól, sem mástól nem bérel, és nem tulajdonol. 7

8 A pályázó által különbözı jogcímeken használt (saját tulajdon, haszonbérlet, szívességi földhasználat, stb.) földrészletek összeszámításánál figyelembe kell venni az egyenes ági rokonok, valamint különbözı gazdasági érdekeltségek földhasználatát, földtulajdonát is; g) a Kiíró által elıírt tartalommal a rá vonatkozó gazdálkodási tervet benyújtja; h) a haszonbérleti díj meghatározott éves mértékét, valamint a haszonbérleti szerzıdés tervezetben a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadja; i) a pályázó bejelentett lakhelye, székhelye azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képezı termıföld fekszik, illetve bejelentett lakhelye, székhelye olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képezı termıföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom elıl el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázatához csatolnia. A fenti feltételek hiánya szerzıdéskötést kizáró oknak is minısül A Rendelet 14. -a alapján érvénytelen a pályázat, ha: a) nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak; b) nem tartalmazza a Rendelet 11. (4) és (5) bekezdésében foglaltakat; c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; d) a pályázó a pályázat szerinti szerzıdés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult; f) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak; g) a pályázóval szemben a pályáztatási eljárás alatt az Nfatv. 19. (1) bekezdésében meghatározott eljárás indult vagy döntés született; h) a pályázóval szemben a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával kapcsolatos jogsértı magatartása miatt a pályázat meghirdetését megelızı két évben jogerıs hatósági elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerıs döntés született; i) a Kiíróval szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak vagy egyenes ági rokonának, illetve élettársának, vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy egyenes ági rokona, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik. j) a pályázati eljárás kezdı napját megelızı 3 éven belül a pályázóval szemben természetvédelmi bírság került kiszabásra; 3 éven belül a pályázó felelıssége természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerısen megállapításra került; 7 éven belül a pályázónak természetkárosítás bőntette miatti büntetıjogi felelısségét jogerıs ítélet megállapította. 8

9 11.4. Az NFA tv. 19 (3) bekezdésének rendelkezései szerint a NPI a fentieken túli kizárási okokat is meghatározhat a szerzıdéskötésre vonatkozóan. Ennek megfelelıen érvénytelen a pályázat azokban az esetekben is ha: a) a pályázó a Pályázati Felhívás f) pontjában meghatározott területi korlátot a pályázat benyújtásának idıpontjában eléri, vagy túllépi, b) a pályázó a Pályázati Felhívás f) pontjában meghatározott területi korlátot a pályázat elnyerése esetén túllépi, c) a pályázó bejelentett lakhelye, székhelye nem azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a haszonbérlet tárgyát képezı termıföld fekszik, illetve akinek bejelentett lakhelye, székhelye nem olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képezı termıföld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton, vagy közforgalom elıl el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van; d) a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességő helyi adó tartozása van. Az NFA tv. 19. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen: a Rendelet, illetve a Pályázati Kiírás a szerzıdéskötésre az NFA tv. 19. (1) bekezdésében foglaltakon túl további kizárási okokat is meghatározhat. A NPI a Rendelet 14 (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a Rendelet ban foglalt titoktartási kötelezettségét megsértette. Az érvénytelen vagy érvénytelennek nyilvánított pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Errıl az érvénytelenség okának megjelölésével a NPI írásban értesíti a pályázót. 12. Az elıvásárlási, illetve elıhaszonbérleti jog gyakorlásának módja: Termıföld vagy tanya haszonbérbe adása során jelen pályázattal összefüggésben elıvásárlási, illetve elıhaszonbérleti jog nem gyakorolható. 13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezıtlenebb ajánlat nem tehetı: Az ajánlattevı kizárólag 1.250,- Ft/AK/év mértékő éves haszonbérleti díjra tehet ajánlatot. Az ajánlattevı az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékletét képezı haszonbérleti szerzıdés tervezet haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. Jelen haszonbérleti pályázat esetében az ellenszolgáltatás díja gazdasági évre összesen ,-Ft. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettıl eltérı mértékő díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezıtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minısül. 9

10 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó elıírások: Nyertes pályázó a 1. számú mellékletben meghatározott földterület után a haszonbérlet gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni, mely mértéke és összege a 13. pontban került megállapításra. A haszonbérbe adott földrészleteknek a megkötésre kerülı szerzıdésben rögzített térmértékének, mővelési ágának, minıségi osztályának változása esetén a haszonbérlet gyakorlásának éves díja a haszonbérlet még hátra lévı idıtartamára a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban átvezetett AK értéknek megfelelı adatoknak megfelelıen a vonatkozó bejegyzés hatályának jogerıre emelkedésének napjától módosul. A szerzıdı felek ennek megfelelıen a haszonbérleti szerzıdést módosítani kötelesek. A Kiíró két évenként felülvizsgálja a jelen eljárás alapján aláírásra kerülı szerzıdésben meghatározott haszonbérleti díjat, és a felülvizsgálat eredményeként, valamint a piaci érték figyelembevételével a haszonbérleti díj összegének megváltozása miatt a szerzıdés módosítását kezdeményezheti. Ha a szerzıdés fennállása alatt a díj felülvizsgált összegében a Felek az újólag megállapított haszonbérleti díj Haszonbérlı általi értesítésének kézhezvételétıl számított 30 napon belül nem tudnak megállapodni, a NPI a haszonbérleti szerzıdést a gazdasági év végére felmondhatja. A haszonbérlet gyakorlásáért fizetendı éves díj tárgyévre vonatkozik, és külön elhívás nélkül két egyenlı részletben kell megfizetni. A Kiíró a haszonbérlet gyakorlásának éves díjáról a tárgyévben kettı darabszámlát állít ki, amelyet a fizetési határidıket legalább 15 nappal megelızıen megküld a nyertes pályázónak. Nyertes pályázó az esedékes haszonbérleti díjat átutalással köteles megfizetni. 15. Az eljárás fordulóinak a meghatározása: A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati eljárás vonatkozásában benyújtott pályázatok egy fordulóban kerülnek elbírálásra. 16. Vegyes rendelkezések: A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy: a) a jelen Pályázati Felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejárta elıtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja. A NPI a visszavonásról a Pályázati Felhívás közlésével megegyezı helyeken és módon hirdetményt tesz közzé, továbbá a regisztrációs díjat valamennyi pályázó részére visszafizeti (Rendelet 8 (2) bek; 10 (1), (2) bek. a) pont). b) a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben (Rendelet ában meghatározottak szerint) eredménytelennek nyilváníthatja. A NPI az eredménytelenségrıl szóló döntést követıen a Pályázati Felhívás közlésével megegyezı helyeken és módon hirdetményt közzéteszi, továbbá a regisztrációs díjat valamennyi pályázó részére visszafizeti 10

11 c) a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy a Rendelet 23. (2) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következı helyezettel szerzıdést kössön; A Kiíró rögzíti, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétıl függetlenül a pályázót terhelik. A haszonbérlet gyakorlásának éves díján felül a nyertes pályázót terheli a haszonbérlet fennállásának idején valamennyi haszonbérelt földre vonatkozóan, a haszonbérelt földdel összefüggıen felmerült költség, közteher, és valamennyi kapcsolódó díj, valamint illeték megfizetése A haszonbérleti szerzıdésben rögzíteni kell a szerzıdés tárgyát képezı földrészletek rendeltetését, továbbá azt, hogy az védett területnek, vagy vízvédelmi területnek minısül-e. Ha a haszonbérleti szerzıdés tárgyát képezı fölrészlet védett területnek minısül, a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a védett természeti területek természetvédelmi kezelési elıírása. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a szerzıdéskötést követı egy éven belül, majd azt követıen rendszeresen ellenırzi a pályázó pályázatában, különösen a gazdasági tervében tett vállalásainak teljesítését. A vállalások teljesítésének elmaradása a szerzıdés azonnali hatályú felbontását vonja maga után A Pályázati Felhívásban valamint a Pályázati Kiírásban, nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni: a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a termıföldrıl szóló évi LV. törvény az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 17. Természetvédelmi kezelési elıírások A természetvédelemrıl szóló évi LIII. tv. szerint. A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élıhely típusára, jellemzı vadon élı szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. A növényvédı szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok forgalomba hozatalának, felhasználásának, alkalmazásának kísérleti célú, ideiglenes vagy végleges engedélyezése a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel lehetséges. A talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok természeti területen történı felhasználása - külön jogszabályban foglaltak szerint - csak indokolt esetben, talajvizsgálatok eredményeire alapozva, természetkímélı módon történhet. Természeti területen a természeti értékek és a biológiai sokféleség fenntartása érdekében egyes növényvédı szerek vagy a talaj termıképességét befolyásoló 11

12 vegyi anyagok alkalmazásának - külön jogszabály szerinti - korlátozását vagy megtiltását a természetvédelmi hatóság kezdeményezheti. Természetvédelmi területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: a) a gyep égetéséhez. b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; c) gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, d) növényvédı szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; e) jármővel történı közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek jármővei kivételével. A NATURA gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerint. A gyepterületek földhasználati elıírásai 3. (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. (2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethetı. (3) A gyepterület túllegeltetése tilos. (4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. (5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelı állatok által elhullajtott ürülékbıl származhat, trágya kiszórása tilos. 4. (1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekbıl hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. (2) A belvíz gyepterületrıl történı elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. (3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. (4) A gyepterületeken a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség (a továbbiakban: felügyelıség), helyi jelentıségő védett természeti területnek minısülı gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzıjének, a fıvárosban a fıjegyzınek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki: b) az október 31. és április 23. között történı legeltetéshez. 5. (1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellıl, az ott élı állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelezı. (2) Az inváziós és termıhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell 12

13 mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédıszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. (3) A kaszálás tervezett idıpontját a tevékenység megkezdése elıtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a mőködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a 4. (1) bekezdésében elıírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás idıpontjáról szóló elızetes bejelentésével egy idıben jeleznie kell a mőködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. (4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követı 30 napon túl tilos. Az elıírt jogszabályi kötelezettségeken túl, illetve azok végrehajtása érdekében betartandó elıírások: Rét és legelı mővelési ágú földrészletre Tilos: Fogasolás, gyeplazítás Vízelvezetés Kötelezı: 3 éven belül, a gyepszélen felnövı cserjéknek a természetvédelmi ırrel egyeztetett módon és helyen történı visszaszorítása. Az ıszi tisztító kaszálás. Minimum 10 cm-es főtarló visszahagyása. A kaszálógép csak vadriasztóval felszerelten üzemeltethetı. A kaszálógép az elıírásos használatnak akkor megfelelı, ha vadriasztóval úgy van felszerelve, hogy a munkagép elıtt lévı riasztóláncokat tartó gerendely abban az irányba nyúlik túl, ahol a kasza dolgozik. Köteles a Haszonbérlı a Haszonbérbe adó vagyonkezelésében lévı, és Haszonbérlı által használt utakat, szükség esetén, saját költségén karbantartani. (tárcsázás, parlagfő mentesítés, stb.) Korlátozások: Legeltethetı állat szarvasmarha vagy juh, állatlétszám 0,2-1 állategység/ha. Legeltetés a természetvédelmi ırrel egyeztetett helyen és idıben végezhetı. Az itató és delelıhely kijelölése a természetvédelmi ırrel közösen történhet. A gyepterületen ideiglenes jellegő karám csak természetes anyagokból (fa, nád) készülhet. Az ideiglenes karámból a legeltetési idıszak végén a felhalmozódott szervestrágyát el kell szállítani. Gépi munka csak száraz, vagy fagyos idıszakban végezhetı. A gyepterületet deponálásra nem lehet használni. 13

14 Haszonbérlı köteles a használt területen megjelenı tájidegen lágy-, és fás szárú növényzetet a természetvédelmi ırrel egyeztetett módon és idıben visszaszorítani. Szántó mővelési ágú földrészletre Kötelezı: - vagy lucernatelepítés, melyet a negyedik év végétıl kaszálással rétként kell fenntartani. - vagy a főtelepítés. Kelt: Pécs, október 30. Závoczky Szabolcs igazgató Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 14

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2. További

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009.

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben