A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve."

Átírás

1 RÉSZLETEZÉS.

2

3 A) A közgyüls. i. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak: Ajtai K. Albert szerkesztő, B. Bak Lajos gyáros, Bartók György dr., ref. püspök, B é 1 d i Ákos gr., Kolozsvármegye és Kolozsvár sz. kir. város főisp., elnök, B e n k ő Mihály bankigazgató, Beregszász y László í'ökönyvvezetö, Bernát Albert dr. ügyvéd, Bethlen Pál gróf Besztercze-Naszódvármegye főispánja (Besztercze), B i r ó János gyógyszerész, G s e r n á t o n í Gyula dr. Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelője, jegyző. Deák Albert dr. ügyvéd, D. Deák József birtokos, D e á k y Albert ügyvéd, dir. tag, Dobál Antal ügyvéd, Erdélyi Pál egyetemi könyvtár igazgató, dr. Farkas Géza megyei íőorvos, Fekete Nagy Béla városi tanácsos, jegyző, Foldm a n n Zsigmond vár. oszt. mérnök, F e i 1 i t z s c h Arthur báró cs. és kir. kamarás, orsz. képv., F e- i- encz József unitárius püspök, F e r e n c z i Gyula bankigazgató, Ferenczi Ignácz háztulajdonos, G a j z á g ó Manó jogtanácsos, Gombos Ferencz nyomdatulajdonos, Gyalui Farkas dr. egyetemi könyvtáríiszl, G y ö n g y ö s s y Béla igazgató, H a 11 e r Károly min. tanácsos, tiszt, tag, Hé derváry Lehel dr. szerkesztő, H e g y e s i Vilmos szerkesztő, H i r s c h Ödön gyáros, dr. Hoffmann Gyula kir. alerdőfelügyelő (Budapest), H o r y Béla megyei árvaszéki elnök, Kecskeméti Endre s. könyvvezető, Kiss Sándor keresk. akadémiai igazgató, Kovács Albert bányatulajdonos. Kovács Géza postaés távirdafötiszt, Kole szár Lajos áll. isk. igazgató, a Kalotaszegi kör titkára (Bánffy-Hunyad), K o r- n i s Viktor gióf nagybirtokos, alelnök, Klösz József szobrász, Kuszkó István hirlapiró, Kuti István főkapitány (Selmeczbánya), Lendvay János bankigazgató, Lengyel Lajos magánzó, M a t s- k á s i Pál birtokos, M e r z a Lajos kir. tanácsos, főpénztáros, Nagy Károly ref. theol tanár, Nová k Ferencz kir. tanácsos, polgármester, Pál István apát-kanonok, Péter fi Dénes unit. lelkész, P é- terfi Zsigmond ny. vasutigazgató, Polcz Bezső ügyvéd, Radnóti Dezső E. K. E. főtitkár, Sándor József orsz. képv., t. alelnök-főtitkár, Schéfer András kereskedő, Sipos Károly kereskedő, Sólymos y Olivér gyáros, Stuckheil Gyula kir. p. ü. igazgató, Szabó Sámuel nyug. ref. főgymn. tanár, S z a n a Zsigmond gyárigazgató (Temesvár), S z e k u 1 a Ákos vezérfelügyelö, ellenőr, Szv a csina Géza kir. tanácsos, polgármester, Török Bertalan orsz. képv. (Nagy-Enyed), Török István dr. ref. főgymn. tanár, Vájna Gábor dr. ügyvéd, a Brassómegyei választmány elnöke, Vécsei Sámuel kereskedő, Veres Dezső szerkesztő (Deés), Vincze István birtokos stb. Elnök : B é 1 d i Ákos gróf. Előadó : S á n d o r József t. alelnök-főtitkár. Jegyző: Csernátoni Gyula dr. B é 1 d i Ákos gróf elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja meg : Tisztelt közgyűlés! I. Midőn az Emke XVI. évi rendes kögyülését megnyitnám, mindenekelőtt van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy ezen közgyűlésünket vidéki meghívásoknak is félretételével azért helyezte Kolozsvárra és mostanra az igazgató-választmány, mert szándékunk volt, hogy a Mátyás király-szobor

4 4 leleplezésével kapcsolatban alkalmat adjunk az ország minden részéből összesereglő közönségnek az Emke közgyűlésén is résztvehetni. Az eredetileg szeptemberre tervezett szoborleleplezés azonban elmaradt s igy hátra van, hogy iménti szándékunkat most már a jövő tavaszai megtartandó szoborleleplezés alkalmával valósítsuk meg, mely ulán az Emkét meghívott vidéki városok közül első sorban Nagy-Enyed városa következik. Azt hisszük az igazgató-választmány ezen intézkedése, melyet a minél nagyobb nyilvánosságra törekvés, a tagok számára a közgyűlésen való részvétel megnyitása idézett elő, az igen tisztelt közgyűlés helyeslésével találkozik. így tehát ezúttal a tavalyi ünnepélyes és nagyszabású gyula-fehérvári közgyűlés után egyszerű munkás közgyűlést tartunk, a mi a közönségnek is pihentetése czéljából szinte üdvös. Ünnepségekről szándékosan nem gondoskodtunk. Fenmaradt azonban annál inkább, hogy munkásságunk eredményeiről és haladásunkról számoljunk be, a mire nézve, már előre is jelezhetem, hogy tekintettel társadalmi viszonyainkra, az Emke haladása 16 év után is folytonosnak és állandónak mondható, a mi viszonyaink között azt hiszem nem kis dolog. Hála és dicséret érte nemzetünknek, mely ezer irányú más teendője és terhei közepette sem feledkezik meg az erdélyi társadalom ezen nagy ügyéről, s azt évről évre emelkedésre, fejlődésre és virágzásra segiti. Kiemelem mindenekelőtt, hogy Ö Felsége a király a mult évi gyula-fehérvári közgyűlésünkből küldött hódoló táviratért legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. Hasonlóképen hódoló sürgönynyel üdvözölte egyesületünk Ö Felségét 70-ik születésnapja alkalmából is. A terjedelmes és kimeritő Évi jelentés szerint az egyesület készpénz vagyona a múlt évben is korona 81 fillérrel szaporodott, miáltal a tökevagyon 2, korona 89 fillérre s az elkölthető állandó évi jövedelem pedig korona 95 filllérre emelkedett. E szaporodásba még nincs benne az özv. Mohay Károlyné-féle ingatlan-hagyaték, mely mintegy 100,000 korona becsértékben tulajdonjogilag szintén ez évben szállt át ez egyesületre, valamint nem foglaltatik benne több kisebb hagyaték becsértéke sem. Oka a tárgyalás alatt létei, vagy hogy a törzsvagyonba való felvétel végett az igazgató-választmány még nem intézkedett. Tagjaink is örvendetesen megszaporodtak, a mennyiben a mult közgyűlés óta 30 uj alapító és 1141 uj rendes tag lépett be, a kik az uj Alapszabályok szerinti kötelezettséggel együtt további koionát képviselnek. A régi tagok közül is, kiknek száma 78 örökös, 1989 alapító, 7294 rendes és 1778 pártoló, együtt 11,159, mind többen újítják cyklusukat, vagy lépnek át az uj tagok sorába. Fiókválasztmányi szervezetünk is folyton megújulás alatt van. Az igazgató választmány e tárgyban az uj Alapszabályok alapján felhívást intézett az erdélyi rész összes fő- és alispánjaihoz, valamint polgármestereihez az egyesület ügyének a 16 év előtti kezdet szerinti felkarolására, s örömmel jelenthetem, hogy a beérkező válaszok az egyesület zászlója körül egyetértésről és összetartásról tesznek tanúságot, s különösen egyetért abban minden nyilatkozat, hogy országrészünk társadalmát más hasonló ujabb alakulatok felszínre engedése nélkül az Emke körül kell egységben összetartani. A nyilatkozatok kérik a közgazdasági tevékenység minél erélyesebb folytatását, a mit az igazgató-választmány cl is határozott Működésünkben az algyógyi székely földmives iskolán, 7 önálló Emke-népiskolán, 11 kisdedóvón, 6 gyermekmenhelyen kívül 35 további községbe adtunk felekezeti iskolai és papi segélyt, s mintegy 40 más ezinien különböző ösztöndijakat, néptanítói jutalmakat, szegény iskolás gyermekek segélyét slb., ehhez járul az immár 133 népkönyvtárral és olvasókörrel, valamint 65 népdaloskörrel behálózott terület, ugy, hogy ma már 300-nál több községben foglalt az Emke egy vagy más czimen helyet, nem említve a múltban adott segélyeket, az államnak, felekezetnek átengedett alkotásokat s amaz ezerekre menő erkölcsi közvetítést, miket szüntelenül végez és végzett az idén is az egyesület. Uj alkotások az idén : Algyógyon a székely földmives iskolával kapcsolatban a Székely árvafiu szeretetház megindítása és a mezőség közepén az aranykuti Emke-népiskola megnyitása. Az államnak átengedendő alkotásaink közül örömmel emelem ki, hogy a kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elhatározta balázsfalvi népiskolánk átvételét, illetve 6 tanerejü állami népiskolává átváltoztatását, a mive szemben az Emke ott óvodát létesít. Népkönyvtáraink számára dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 3080 kötet gazdasági munkát ajándékozott; a kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter idei hozzájárulása is e czélra 1000 korona. Kiadványainkra nézve szintén örömmel emelem ki, hogy módot találtunk dr. Jancsó Benedek, a román nemzetiségi törekvések történetét és jelenlegi állapotát ismertető történelmi nagy forrásmunkája befejező III. kötetének is megiratására és kiadhatására, valamint, hogy megindítottuk a 4-es férfikarra irt 3-ik és befejező Emke-daloskönyv kiadását. Dalosköreinknek az idén 100 darab díszes egyesületi zászlót ajándékoztunk, mint felszerelést. Közgazdasági tevékenységünk köréből kiemelem az Erdélyi iparpártoló szövetség" megalakítását s hogy a kormány telepítési politikájának igyekeztünk a mennyire lehet segélyére lenni. Iparpártoló mozgalmunk sikerének tanújele az Emke által felkarolt iparczikkek, első sorban a temesvári Emke-gyujtó diadala. Tekintettel, hogy az uj Alapszabályok az egyesület szervezetét illetőleg több fontos feladatot lóttak ránk, jelenthetem első sorban is, hogy az egyesületi irodát ugy dologi, mint személyi tekintetben most már kielégitőleg szerveztük és állítottuk be, ugy, hogy évre a szükséglet ezzel körülbelül biztosítva van.

5 o És most ezen általánosságban ismertető vonások után, mikről az idén kiváló terjedelmesseggel megjelent Évi jelentés ád bővebben számot, engedjék meg, hogy őszintén megindult szívvel vegyek bucsut Hilibi Gál Domokos kisküküllővármegyei alispán, székelyudvarhelyi Kovács Gyula r.agyenyedi polgármester és Albach Géza kolozsvári nyugalmazott polgármester, igazgató-választmányi tagjainktól, kiket e közgyűlési évben ragadott el soraink közül a kérlelhetetlen halál, valamint hogy még egyszer megemlékezzem a honleányi áldozatkészség ama hervadhatlan tényéről, melylyel az évi deczember 26 án Kolozsvárt elhunyt marosgezsei özv. Mohay Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária urnö bizonyos ulóöröklési kikötésekkel az Emkére hagyta mintegy 100,000 koronára becsült mezőségi, magyarkályáni birtokát. Munkás és áldozó tagjainak egész sora, köztük Munkácsy Mihály világhírű festőművészünk, alapító oklevelünk festője s számos más jótékony végrendelettevőnk költözött el közülünk amaz örök hazába, hol a legtisztább és zavartalan testvériség uralkodik s midőn kérem a tisztelt közgyűlést, hogy emlékeiket egyfelől jegyzőkönyvileg örökítse meg, másfelöl kérem, hogv azon intézkedéseket is, melyeket a választmány elhunyt nagyjaink és jóltevőink emléke megörökítése tárgyában tett s miket az Évi jelentés sorol elő, szomorúan jóváhagyó tudomásul venni kegyeskedjék. Részvétünket fejeztük ki Gerlóczi Károly és Oláh György a Beregmegyei magyar közművelődési egylet igazgatójának elhunyta felett is. Az egyesület iránt való, nem lankadó érdeklődés tanú jele, hogy ez évben is 7-en emlékeztek meg végrendeletileg az Emkéről, kik közt vannak: néha Lukács Mózes m. kir. nyug. csendőrezredes 6000, dr. Tüdős László debreczeni ügyvéd testvérei fivérök emlékére 1000, Dobray István és neje Kovács Zsuzsa Debreczenböl 1000, Peregrini Sándorné Nemetz Irma Budapestről 1000 és özv. Adler Józsefné Fogarasról 200 koronával ; Vájna Áron gerendi ref lelkész nejével kölcsönös utóöröklési végrendeletet készített és hagyott hátra A hazafias kegyelet virrasszon buzgó munkásaink és áldozatra kész honfitársaink, honleányaink emléke fölött. És ezzel az Emke XVI. évi rendes közgyűlését megnyitván, kérem a tagokat, hogy az Emke zászlója körül szilárdon csoportosulván és az uj tagságra másokat is megnyervén, az erdélyi társadalom ezen nagy ügye körül rendületlenül kitartani s országrészünk culturális és közgazdasági érdekeinek is szeretett hazánk és nemzetünk testébe minél erősebb és elválhatatlanabb csatolását egész odaadással <ís hü ragaszkodással előmozdítani szíveskedjenek. A közgyűlés Nóvák Ferencz indítványára az elnöki beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvre iktatni határozza. 2 A jelen közgyűlés jegyzökönyvének vezetésére: Dr. C s e r n á t o n i Gyula, a szólani kívánók feljegyzésére Fekete Nagy Béla jegyzők hivatnak fel az elnök által; a hitelesítésre pedig gróf Bethlen Pál Ferencz József és Szvacsina Géza küldetnek ki. 3. A jelölő bizottságba : H a 11 e r Károly elnöklete alatt S t u c k h e i 1 Gyula, M a t s k á s y Pál, Ben k ő Mihály. Péterfi Dénes, Vájna Gábor dr. választatnak meg. 4. A múlt közgyűlés jegyzőkönyve : Komis Viktor gróf alelnök indítványára felolvasottnak tekintetik, miután hitelesítve és az Évi jelentés lapjain kinyomatva van. 5. T. alelnök-főtitkár bejelenti a közgyűlés alkalmával beérkezett üdvözleteket és képviseleteket stb. Ezek közt sürgöny-üdvözletét küldi K u u n Géza gróf v. b. t. t., tiszteletbeli elnök a követke- -zökben : Legnagyobb sajnálatomra az Emke közgyűlésén nem lehetek jelen s így csak a távolból küldöm hő kívánságaim kíséretében a legmelegebb üdvözletemet. Gróf Kuun Géza.'' Éljenzéssel fogadiatik. Apponyi Albert gróf az elnökséghez intézeti következő levéllel mentette ki elmaradását: Tisztelt Barátom! Minthogy sajnálatomra egyéb nagymérvű elfoglaltságom miatt az idén sem jöhetek el az E. M. K. E. közgyűlésére, üdvözletem mellett ma postautalványnyal küldöm kezedhez évi 200 koronát tevő hozzájárulásomat és működésieknek a legjobb sikert kivan. YVeidlingau, szept. 3. Tisztelő hived: gróf Apponyi Albert." Élénk éljenzés. Üdvözletüket küldik továbbá R é t h i Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő, a Hunyadmegyei választmány alelnöke, G á s p á r János Alsófehérmegye főjegyzője stb.

6 6 Képviseletüket bejelentették a jelenlevők névsorában említetteken kívül: Dobál Antal, a kolozsvári Gondoskodó társaság, Szana Zsigmond, a Temesvári gyujtó-gyár képviseletében. Kimentették elmaradásukat: Fekete Gábor kir. Ítélőtáblai elnök, Biró Béla apát-kanonok, dr. W e i s z József ügyvéd, Fi ö r y Ernő bankhivatalnok, jegyző. Végül bejelenti a t. alelnök-főtitkár, hogy T i s c h 1 e r Mór melegföldvári birtokos a közgyűlés alkalmából belépett 200 koronával alapitónak és 79-en lettek rendes tagok. Tudásul szolgál. 6. Évi jelentés és költségvetés tárgyalása. Török Bertalan v. tag indítványára kimondatik, hogy miután az Évi jelentés, valamint a költségvetés előre kinyomatva és kellő időben előre szétküldve voltak; egész terjedelmökben tudomásul vétetnek és elfogadtatnak. Az elnökségnek, tiszti karnak és igazgató-választmánynak az elért eredményekért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz a közgyűlés. 7. H o r y Béla felolvassa dr. S á r k á n y Lajos és G y á r f á s Benedek szárr, vizsgál ók jelentéseit, miután az illetők a megjelenésben gátolva vannak. A jelentés szószerinti szövege a következő : Mélyen tisztelt Közgyűlés! Alulírottak az E- M. K. E. mult évi deezember 31-iől szóló zárszámadásait és vagyonmérlegét az élőnkbe terjesztett kimutatások szerint megvizsgálván, annak egyes tételeit a könyvekkel, a felmutatott adatokkal, értékekkel és pénztári készlettel összehasonlítván, miként a zárszámadásokon és vagyonmérlegen igazoltuk, ugy e tiszteletteljes jelentésünkben is készséggel elismerjük, hogy mindezeket összhangzóknak, igaztághünek és a könyvvezetés szabályaival megegyezőknek találtuk. Annak elbírálásánál, hogy az egyesület kamat és más ezimeken befolyt bevételeiből melyek fordítandók a rendszeresített kiadásokra és ujabban megszavazott, segélyekie, s melyek tőkésitenclők okvetlenül: a könyvvezetőség számára az igazgató-választmány ide '/. csatolt utasítása szolgált zsinórmértékül és alólirottak is csak ez Utasítást tartották szemelött, eltogadva az elnökség azon kijelentését, hogy a közgyűlés évről-évre ismételten kimondotta, mikép csak a töke-kamatjövedelem használható fel, ellenben mindennemű egyéb folyóbevétel tőkésítendő. Mindezek alapján a mélyen tisztelt közgyűlésnek a felmentvény megadását javasolván, vagyunk Kolozsvárt, márczius hó 8-án alázatos szolgái az szeptember 17-én tartott közgyűlésből kiküldött számvizsgálók: Dr. Sárkány Lajos s. k., Gy ár fás Benedek s. k." Közgyűlés a jelentést tudomásul vévén, föpénzlárnoknak és ellenőrnek a felmentvényt megadja. 8. H a 11 e r Károly dr. jelentést tesz a jelölőbizottság eljárásáról a következőkben: Igen tisztelt Közgyűlés! Kiküldetvén, hogy a tisztújításra és az igazgató-választmány megújítására nézve tegyünk jelentést, illetve javaslatot, van szerencsénk ezen megbízatás alapján eljárásunk eredményéről a következőkben számot adni : Az Alapszabályok 17. -a szerint az igazgató-választmány tagjai: a) a központi tisztviselők; b) a közgyűlés által a rendes tagok sorából 3 évre választott 33 tag ; c) a tiszteletbeli, alapító és örökös tagok. A tisztikar tagjai a 16. e) alpontja 3-ik bekezdése alapján 3 évre választatnak. Tekintettel pedig, hogy az január 12-én megerősített új Alapszabályok alapján a múl! évben történt az első választás, ennek következtében most ugy a tisztikarban, mint a választmányban törvény szerint csak azok a helyek töltendők be, melyek lemondás vagy elhalálozás által esetleg megürültek, vagy melyek számára nézve az Alapszabályok téit engednek. Ilyképen a tisztikarba az eddigi jegyzők mellé, minthogy a 25.. a szám meghatározását a közgyűlésre bízza, javasoljuk Nagy Károly theol. tanár rendes tagot megválasztani. Miután pedig az előadott Évi jelentés szerint is a választmányi tagok közül 3-an hunytak el, u. m. Albach Géza kir. tanácsos, nyugalmazott polgármester, Hilibi Gái Domokos alispán és Kovács Gyula nagy-enyedi polgármester, helyökre azon buzgóbb helyi és vidéki rendes tagok közül, kik az egyesület iránt eddigelé is kiválóbb érdeklődést tanúsítottak, megválasztásra ajánljuk : 1. Hollak y Arthur főispánt, az Emke udvarhelyvármegyei választmánya alelnökét. 2. Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelöt, Maros-Vásárhelyről. 3. Dr. V arra László nagy-enyedi polgármestert. Kérjük ezen javaslataink közfelkiáltással egyhangú elfogadását. Tisztelettel Kolozsvárt, szeptember hó 8-án a jelölő bizottság nevében: Dr. Haller Károly, Péterfy Dénes, Ben kő Mihály, Dr. Vájna Gábor, Stuckheil Gyula és M a t s- k á s y Pál " Egyhangúlag elfogadlatik.

7 7 9. A jövő évi közgyűlés helyéül és idejéül az igazgató választmány a Mátyás szobor lelepleezsével egyidejűleg Kolozsvárt javasolja ; azutánra pedig a meghívó vidéki városok közül fennmaradt élső sorban Nagy-Enyed város joga. El fogadtatik. 10. T. alelnök-főtitkár a direktórium nevében a következő indítványt terjeszti elő : Indítvány. Tekintettel azon áldozatkészségre, melylyel Apponyi Albert gróf orsz. képviselő immár 8-ik éve évi 100 frttal lépett az Emke alapító tagjai sorába s ez összeget évenként fizetni igérte, míg Isten életének kedvez ; tekintettel azon fényes sikerekre, melyekkel A p p o n y i Albert gróf Magyarország és a magyar nemzet dicső hírnevének megvédelmezése körül a külföld színe előtt, a múltban is, de kivált a legutóbbi párisi interparlamentáris konferenczián oly diadallal kivált, s végül tekintettel azon állandó érdeklődésre és munkás részvétre, melylyel Apponyi Albert gróf az egyesület fejlődése iránt mint alapító kezdettől viseltetett: indítványozzuk, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetének kifejezése s üdvözletének átiratilag tolmácsolása mellett Apponyi Albert grófot az Emke örökös tiszteleti tagjává választani méltóztassék. Kolozsvár, szeptember hónap 1-én. A direktórium nevében benyújtják: Gróf Béldi Akos elnök, Sándor József t alelnök-főtitkár." Egyhangúlag elfogadtatik és kimondatik, hogy Apponyi Albert gróf sürgönyileg értesíttessék. 11. A tárgysorozat kimerítve lévén, elnök a közgyűlést a következő szavakkal zárja be : Tisztelt Közgyűlés! Ezzel a közgyü'és tárgysorozata kimerítve lévén, bizalommal és szeretettel ajánlom az Emke nagy ügyét továbbra is a t. tagtársak pártfogásába és támogatásába. Tizenhat évi munka után az erdélyi társadalom megmutatta, hogy a változott viszonyok közepette is él benne az ős erő s a mihez fog, azt sikerrel megoldani is tudja. Lassan bár, de fokozatosan előbbre haladunk : csak a nemzet, az egész ország társadalma el ne hagyjon. Mi a pártfogást és támogatást, kitartó, lelkiismeretes munkássággal, hűséggel és ragaszkodással viszonozzuk. Felkérem még a választott és alapitó választmányi tagokat, valamint az összes tagokat isi mert hiszen az Emke ülései nyilvánosak, hogy a f. hó 12-ike helyett most megtartandó választmányi ülésre együtt maradni szíveskedjenek. Es ezzel a közgyűlést bezárván, szavaimat azon fohásszal végzem: Isten éltesse, Isten áldja a királyt és a hazát!" Éljenzéssel fogadtatik. K. m. f. Gróf Béldi Ákos, Dr. Csernátoni Gyula, elnök. jegyző. Hitelesitik : Gróf Bethlen Pál. Ferencz fózsef. Ssvacsina Géza.

8 B) A vagyon. a) Számvizsgálók jeleotése. Mélyen tisztelt Közgyűlés! Alólirottak az E. M. K. E. múlt évi deczember hó 31-ről szóló zárszámadásait és vagyonmérlegét az élénkbe terjesztett kimutatások szerint megvizsgálván, annak egyes tételeit a könyvekkel, a felmutatott adatokkal, értékekkel és pénztári készlettel összehasonlitván, miként a zárszámadásokon és vagyonmérlegen igazoltuk, ugy e tiszteletteljes jelentésünkben is készséggel elismerjük, hogy mindezeket összhangzóknak, igazsághünek és a könyvvezetés szabályaival megegyezőknek találtuk. Annak elbírálásánál, hogy az egyesület kamat és más czimeken befolyt bevételeiből melyek fordítandók a rendszeresített kiadásokra és ujabban megszavazott segélyekre s melyek tökésitendök okvetlenül: a könyvvezetöség számára az igazgató-választmány ide '/. csatolt Utasítása szolgált zsinórmértékül és alólirottak is csak ez utasítást tartották szem előtt, elfogadva az Elnökség azon kijetentését, hogy a közgyűlés évről évre és ismételten kimondotta, mikép csak a töke-kamat jövedelem használható tel, ellenben mindennemű egyéb folyó bevétel tőkésítendő Mindezek alapján a mélyen tisztelt közgyűlésnek a felmentvény megadását javasolván, vagyunk Kolozsvárt, április hó 6-án alázatos szolgái : Gyárfás Benedek, Sárkány Lajos dr. az szeptember 8 án tartott közgyűlésből kiküldött számvizsgálók. Melléklet. Sz Utasítás a könyvvezetés számára. A folyó évi február hó 12 iki választmányi gyűlés elé terjesztett kimutatás alapján a kamatjövedelem felhasználására és a tőkésítésre nézve a közgyűlés fennálló határozata értelmében utasítjuk a pénztári osztályt, hogy az deczember 31-iki zárlat elkészítésénél a következőképen járjon el : I. Az algyógyi m. kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola, Emke-alapitás, alapítványi birtok 190U. évi ( K. 02 f.) jövedelme és kiadása kitüntetendő. II. Az örökös- és alapító-tagsági dijak, mint törzsvagyon a tőkealaphoz csatolandók. III. Az özv. marosgezsei M ohai Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária magyar-kályáni ingatlan hagyatéka 100.U00 Kor. értékben, mint külön kezelendő alapítvány a mérlegszámlán felveendő és kitüntetendő. IV. A rendes és pártoló tagok után belolyt tagsági dijak, az uj cyklus rendes tagdíjak, úgyszintén a vegyes adományok, persely-gyűjtés, Emke-gyujtók és Emke kályhák után befolyt 5 %, az algyógyi erdőrészlet eladásból, az ipari mozgalom czéljaira és nyomtatvány eladásból befolyt összeg, mely a múlt évben 25,119 K. 32 f.-t tesz ki, tőkésítendő.

9 - 9 V. A takarékpénztári és alapítványi-kamatokból, az évben már befolyt és az év deczember 31-ig esedékessé vált értékpapír-szelvényekből, a magán-kötvény kamatokból, az Emke (üzletv.)-bérház és a szászvárosi Emke-épület házbérösszegéböl, a néhai Orbán Balázs báró és Tappenburgné-féle hagyaték utáni jövedelemből, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter által nép- és vándor-könyvtárak szervezésére adományozott összegből, az átmenetileg bevételezett folyó segélyekből az évi szabályszerű segélyeket, kezelési ' 'idásokat és az egyesület érdekében közgyűlési és igazgató-választmányi határozatok alapján folyósít ' egyéb kiadásokat, a gróf Bethlen Gábor emlékalapítvány múlt évi 5%-át, valamint a felszerelések 10% kopás diját és a tőzsdei értékpapírok árfolyam különbözetét vonja le. VI. Csatolja továbbá a néhai Kovács Sándor-alaphoz annak évi 5 0 / 0 "Os kamata V^-ed részét: 1506 K 81 f.-t, a magyar nők Emke-lobogó rendelkezési alapjának évi 1650 K. 24 f. 5%-os kamatából az igazgató-választmány június 30 án tartott ülése határozata szerint létesítendő 20,000 K.-s gróf Bethlen Gábor emlék-alapitváuy IV-ik részletében 1000 K.-t és a megmaradó 650 K. 24 f.-t irja a lobogó rendelkezési alaphoz ; az Emke (üzletv.) épület költség- és adó-alapjához csatolja a már tőkésített házadóalap évi kamatát és az évi házbérjövedelemböl a befektetési tőke 5% kamatának és a fenntartási költségeknek levonása után még fennmaradó összeget: 2136 K. 64 f.-t. VII. Végül a kamatjövedelemből fennmaradó 14,703 K. 62 f.-ből csatoljon a gróf Bethlen Gábor emlék-alapítvány növelésére K. 99 f.-t és a megmaradt 3944 K 63 f.-t irja a tőkealap növelésére. Kolozsvárt, február hó 12 én. Gróf Béldi Akos, Sándor József, elnük. t. alelnök- tötitkár. b) Vagyoni állapot deczember 31-én Kivonat a fő- és számlakönyvekből. (Mérleg számla alapján) IbOö. deczember 31-én. I. Bank-elhelyezések. Kor. fin. Kor. fill. Fk Erdélyi bank és számú betéti könyvre elhelyezve takarékpénztár részvény társ. Fk. Mezőgazdasági 3073 fí» bank és taka 2658 )! rékpénztár rész 2213,? vénytársaság 3283 <>»J ) » Í 105^ Fk. 3.14/11. Magyar leszámí 1257»» toló és pénzváltó 1923 V T> bank erdélyrészi 1924» y> 77» fiókosztálya Fk Kolozsvármegyei 2607 n» takarékpénztár n y> részvénytársaság 2243 r>» n V» Fk Kolozsvári ke B 274 y> ÍJ n reskedelmi bank 165 n Í részvénytársaság» 105 ti» n n Fk Kolozsvári taka 8371» 9 t) rékpénztár és 990 n hitelbank részv.- Átvitel társaság

10 10 - Kor. fill. Kor. fill. Fk Fk Fk Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság : N ts o Áthozat számú betéti könyvre elhelyezve , o8 283 r 281,, v, B ft v J, Fk Nagyenyedi íe kisegítő i takarék- $«pénztár o ^ Fk Fk Fk Fk Fk Fk Fk Kisküküllövármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság jótállási nyilatkozat alapján és 11/ sz. betéti könyvre elhelyezve Dévai takarékpénztár részvénytársaság Dévai előlegezési szövetkezet Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság 1774 sz. betéti könyvre elhelyezve TI» n > /558 * " Zalatnai takarékpénztár részvénytársaság jótállási nyilatkozat" alapján és 452/158. II. sz. b. k.-re elhelyezve. ó-radnai hitelszövetkezet jótállási nyilatkozat" alapján és 113 számú betéti könyvre elhelyezve Hunyadmegyei 200 számú betéti könyvre elhelyezve első 1917 takarékpénztár 206 v V n fí V » a» n V *» J> n II. Tőzsdei értékpapírok. (1900. deczember 31-iki tőzsdei jegyzés szerint.) Fk darab 1000 frt-os 5%-os Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság záloglevél. Szám : 67 69; ; ; ; 951; 953- Atvitel

11 11 Fk. Áthozat ; ; 1104: ; ; ; ; 2098; 2111; 2113; ; 2553; II/l. és VIII/1. esedékes szelvényekkel á drb K %-os Pesti magvar kereskedelmi bank községi kötvény. Szám: ; IV/1 X/l. esedékes szelvényekkel á drb 10,000 frtos é x /^/ 0 -os m. kir. regálé kártalanítási kölcsön kötvény. Szám: ; 3443 ; 3444; 3476; l/l. és VII/1. esedékes szelvényekkel á drb frtos 4 / 0 -os Magyar földhitelintézeti záloglevél. Szám: 6150/3; 6155/69; V/l. és XI/1. esedékes szelvényekkel á drb iki osztrák államadóssági nyeremény kölcsön sorsjegy. Sorszám 15676; nyeremény szám: 16; V/l.ésXI/1. esed. szelvényekkel drb. I 2 -^ 1870-iki 50 frtos m. kir. nyereménykölcsön 1 sorsjegy. Sorszám: 1119, nyereményszám 12; sorszám: 1837, nyereményszám: 1; á drb. 100 frtos 4%-os magyar jelzálog hitelbank nyereménykölcsön kötvény. Sorszám: 0970, nyereménvszám: 033; sorszám: 0520; nyereményszám : 017;' VI/1 és XII/1. esedékes szelvényekkel á drb. 100 frtos Kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti alapítványi részvény. Szám: 118 és 352; VII/1. esedékes szelvényekkel á drb. 100 frtos 4 / 0 -os Tiszai és szegedi nyereménykölcsön kötvény. Sorszám: 3352; nyereményszám: 030; IV/1. és X/l. esed. szelvényekkel drb. Bazilika sorsjegy. Szám: , 011, 012, , 039, 040, , 059, 060, , 062, 063, á drb. Jósziv sorsjegy. Szám: , , á III. Értékpapír kamat Fk (1900. deczember 31-ig le nem vágott szelvények értéke.) 149 drb frtos 5%-os Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank r. t. záloglevél VIII/1 XII/31-ig 5 hó drb. 10,000 K, 4 1 / 2 / 0 -os Pesti magyar kereskedelmi bank községi kötvény 1900 X/l XII/31-ig 3 hó drb 10,000 frtos 4V 2 / 0 -os m - kir- regálé kártalanítási kölcsön kötvény VII/1 XII/31-ig, 6 hó drb frlos 4 / 0 -os Magyar földhitelintézeti záloglevél XI/1 XII/31-ig, 2 hó drb iki osztrák államadóssági nyereménykölcsön sorsjegy XI/1 -XII/3l-ig, 2 hó drb iki M. kir. nyereménykölcsön sorsjegy (nem kamatozik) 7. 2 drb. 100 frtos 4 / 0 -os Magyar jelzálog hitelb. nyer. kölcsön kötvény XII/1 31-ig, 1 hó drb 100 frtos 5 / 0 -os Kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti alapitv. részv VII/1 XII/31-ig, 6 hó drb. 100 frtos 4%-os Tiszai és szegedi nyereménykölcsön kötvény X/l XlI/31-ig, 3 hó drb. Bazilika sorsjegy (nem kamatozik) drb. Jósziv sorsjegy (nem kamatozik) Átvitel

12 Fk. IV. Magán értékpapírok. Áthozat drb 100 frtos 3%-os Kolozsvári tornavivodai részvény Szám: 244, 328, 333, 337, 339, 342, á drb. 100 K. Kolozsvári kisegítő takarékpénztári részvény. Szám: (3 drb) az Emke tulajdona, (6 drb.) az osztalék Fóris Terézt és Emiliát illetné, (4 drb.) tulajdonosa: Schedivetz Albin megh VIII/6. á drb 50 frtos Zentavi déki takarékpénztári részvény. Szám : á 1027 l darab 100 K. Szabadkai nemzeti kaszinó kölcsönkötvény. Szám: ; á drb Váltó (néhai Matckási Pétertől, elfogadó Rosenberger Salamon és neje Mandl Lotti, Bács, Kolozsvárm.) V írtos erdélyi pinczeegyleti részvény^ kolozsvári téglagyári» Szamosvölgyi vasúti törzs. központi ipartársulati kolozsvári polgári lövölde szolnok-dobokamegyei szinh. Fk. V. Megtérülendő kölcsönök Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának április hő 7 én kelt kölcsön szerződés értelmében 5 /o ra adott kölcsön, 2. Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának sz. alatt hozott s a Belügyminiszter által helyben hagyott határozata alapján folyó kiadásaiból eredő pénztári szükségletei fedezésére kötelezvény ellenében Fk. felvett 5%-os kölcsön tartozása Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának közjegyzői okirat alapján adott 50,000 frt azaz 100,000 K. Fk. sétatéri kioszk stb. kölcsönből még fennálló összeg Kolozsvári róm. kath. Egyházközségnek közjegyzői okirat alapján s törlesztési terv szerint 50 évre terjedő 43,200 frt azaz 86,400 K /o-os amortizácziós Fk. kölcsönből fennálló összeg Az E. K. E. kötelezvénye, 1892 jul. 1-től 5 /o-ot kama- Fk. tozó kölcsönből még fennálló összeg Az országos kolozsvári siketnéma intézet kötelezvénye utólagos 5% kamatfizetés és július 31-től kezdve 10 év alatt törlesztendő kölcsönből még Fk. fennálló összeg 7. 17/11. Az algyógyi m. kir áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola, Emke alapítás czéljaira 5%-ot kamatozó készpénz és költség megtérülendő belek- Fk. tetés folyószámla szerint 8. 13/11. Az özv. Mohai Károlyné-féle hagyaték ügyében Margitay Mari férjezett Korompay Béláné és Margitay Zoltán haszonélvezeti jogának megváltása fejében a Budapesten szeptember 1-én nevezettekkel kötött szerződés alapján fennálló összeg Átvitel

13 13 VI. E. M. K. E. ingatlanok. Áthozat (Hivatalos kiutalások alapján becslés, illetve vételár szerint.) a) Epületek. Fk Emke (üzletvezetöségi) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszlerczei Emke-óvó Aranykúti Emke iskola Kis-sebesi Emke-iskola Magyaró-kereki Emke-iskola Vámos-udvarhelyi Emke-iskola Magyar-nagy-zsombori Emke-iskola Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi piaczi Emke-épület b) Földbirtokok. Fk /11 Maros-gezsei özv. Mohíy Károlyné sz. kőröspatak Antal Mária-féle, a kolozsvári kir. törvényszék Ö. 248/ szám alatt kelt végzésésével az egyesületre jogerős birói Ítélettel átruházott és az egyesület által birtokba is vett magyar-kályáni ingatlan hagyatéka az Elnökség utasítása alapján, Fk további becslés megejtéséig Balogh János hagyatékából a végrendelet 4. pontja értelmében hagyományozott tővisi 307. számú tjkvben A-f 4 20; rendszám alatti fekvők és a tővisi 524 számú tjkvben 2 6. rendszám alatti ingatlanok, a tagosítás után kiosztott mérnöki, 1990., 2184., és uj helyrajzi tagok, megterhelve özv. Balogh Jánosné szül. I n c z e Ilona örökhagyó özvegyének életfogytiglani haszonélvezeti jogával, a nagyenyedi kir. járásbíróság mint hagyatéki bíróság október 29-én számú átadási végzése, valamint M ü 11 e r Mihály alsófehérvármegyei tiszti Fk. ügyész május 30-án kelt értékbecsüje alapján Az özv Tappenburg Károlyné-féle hagyatékból a kolozsvári számú tjkvben A rend 7149/1. számú kaszáló az elővölgy innenső oldal első részében 4 hold 1073 öl Fk. 222 VII. Felszerelések. Az Emke lobogó és különböző irodai felszerelések értéke (folyószámla szerint) VIII Algyógyi birtok Fk (Régebbi becslés, illetve leltár alapján.) Kun Kocsárd gróf hagyománya alapján ingatlanok becsértéke Kun Kocsárd gróf hagyománya alapján ingók (felkelhetöségek) becsértéke Fk IX. Várandóság. (Főkönyv és törzskönyvek alapján.) Örökös tagoktól Alapitó tagoktól Rendes tagoktól Pártoló tagoktól aláirt, de még be nem fizetett kötelezettségek részbeni törlésekkel Átvitel.,

14 14 X. Előlegek. Áthozat IS Fk Megtérülendő előlegek (folyószámla szerint) p k XT. JM. kir. postatakarékpénztár Törzsösszeg, letétként állandóan elhelyezve a fennti czim igazgatóságánál, Budapesten 200 XII. Pénztár. Fk Pénztárkészlet deczember 31-én azaz Kettőuiillióötszáznyolczvankilenczezern^olcz korona 03 fillér. Megjegyzés. A Bitskey Kálmán 80,000 K. Orbán Balázs báró 16,000 kor., özv. Mangesius Frigyesné 12,000 K, Nagy István 240') K., Splénvi Antal báró 2000 K., Herczeg Gábor 1000 K., Züllich István 400 K., Megyeri Krausz Májer 400 K, Valicsek Mátyás 308 K. 80 f., Lovas László 200 K. hagyatéka, illetve alapítványa, továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyarókereki iskolatelkek értékei e fenti tételek egyikében sincsenek felvéve, minthogy e hagyatékok, alapítványok és telekbekebelezések részint perek, részint tárgyalások alatt állanak. Az özv. Adler Józsefné, Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Lőrinczy Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai Antal dr., Peregriny Sándorné, Smiay Salamon, Szentiványi Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger József-féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasításig érték nélkül nyilvántartatnak. A fenti értékkel felvett hagyatékok összesített értéke 114,708 korona 80 fillér. Kolozsvár, 19U0. deczember 31-én. Merza Lajos s k., Szekuia Ákos s. k.. Beregszászy László s. k., kir. tan, főpénztáron. ellenőr. főkönyvvezetö. A zárszámadások alapján és a fő és segédkönvvek szerint jelen részletezett vagyonkimutatás deczember 31-én az E. M. K. E. birtoka gyanánt 2.589,008 K. 03 f. azaz Kettőmillió ötszáznyolczyankilenczezernyolcz korona 03 fillér vagyont tüntetvén fel, ennek megfelelően a szabályszerűen megejtett pénztárvizsgálat alkalmával az egyesület vagyonát példás hűséggel és tisztasággal, mindenben a szabályokkal, számadásokkal és hozott határozatokkal megegyezőleg, teljesen hiánytalanul kezelve és megőrizve találtuk. Kolozsvárt, április hó 6-án. Gyárfás Benedek s. k.. Sárkány Lajos dr. s. k, számvizsgáló, számvizsgáló. c) Vagyoni áljapot augusztus 31-éu. I. Algyógyi birtok, meglevő készpénz vagyon, befektetések, kölcsönök stb. 1. Algyógyi birtok (régebbi becslés alapján) 2. Erdélyi bank és takarékpénztár részvénytársaság Mezőgazdasági bank és takarékpénztár részvénytársaság Magyar leszámítoló és pénzváltóbank erdélyrészi fiókosztálya Kolozsvármegyei takarékpénztár részvénytársaság Erdélyrészi magyar jelzálog-hitelbank részvénytársaság Kolozsvári kereskedelmi bank részvénytársaság Kolozsvári takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság 400UO 11. Nagy-enyedi kisegítő takarékpénztár részvénytársaság Kis-küküllővármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság Dévai takarékpénztár részvénytársaság Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság Átvitel

15 Zalatnai takarékpénztár részvénytársaság Ó-radnai hitelszövetkezet Dévai előlegezés! szövetkezet Hunyadmegyei I-ső takarékpénztár Tőzsdei értékpapírok Magán értékpapírok Áthozat.. Kolozsvár sz. kir. 1 I-ső kölcsön 46,000. város törvény- > II ik 80,000. hatósága j III ik 87, Kolozsvári róm. kath. Egyházközség Erdélyi Kárpát-Egyesület Országos kolozsvári siket-néma intézet Algyógyi I-ső kölcsön befektetésekre Özv. Mohay Károlyné-féle haszonélvezeti jog megváltás O c ^=5 a C t<3 Emke (üzletv.) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszterezei Emke- óvó Aranykúti Emke-iskola Kis-sebesi Magyaró-kereki Vámos-udvarhelyi M.-nagy-zsombori Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi Emke-épület Özv. Mohay Károlyné-féle m. kályáni ingatlanok Balog János-féle tővisi ingatlanok Tappenburg-féle helyi ingatlanok Felszerelések és az Emke-lobogó Előlegek M. kir. postatakarékpénztár Kézipénztár 11. Aláirt tagsági kötelezettségek (behajtandók). 43. Örökös \ 44. Alapitó \ tagoknál részbeni 45. Rendes [ törlésekkel 46. Pártoló III Várandóságok. {Hagyatékok.) A Bitskey Kálmán 80,000 K Orbán Balázs báró 16,000 K, özv. Mangesius Frigyesné 12,000 K, Nagy István M(0 K, Splényi Antal báró 1325 K 82 f, Herczeg Gábor 1000 K, Megyeri Krausz Májer 400 K, Valicsek Mátyás H08 K 80 f, Lovas László 200 K hagyatéka illetve alapítványa, továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyarókereki iskolatelkek értékei a fenti tételek egyikébe sincsenek felvéve, mivel e hagyatékok, alapítványok és telekbekebelezések részint perek, részint tárgyalások alatt állanak A Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András grót brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Fekete Sámuelné-Kendi Kandida, Kunervalder M. Fülöp, Lőrinczi Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai Antal dr., Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Simonyi Dániel, Szentiványi Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger József-féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasitásig érték nélkül nyilvántartatnak. A fennti hagyatékok összesített értéke : J } azaz Kettőmii lióhétszázharminezkettőezerhároniszázkilenczvenöt K. 04 fillér. Kolozsvár, augusztus hó 31-én. Merza Lajos, kir. tan., főpénztáros. Szekuia A kos, ellenőr. Beregszászy főkönyvvezető. László,

16 TARTOZIK. u k. \H2?/íl / ö/tl. yü9 tí/n 180 8/ir /11. 3/IÍ. 178 l/ii. 10/ i ;; l. ; 8 :6-16 Algyógyi m kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola Emkealapilás alapítványi birtok f. évi kiadásai rovatnak Folyó segélyezések Egyszersmindenkorra szóló segélyezések, Népkönyvtárak» Emke-dalosköri lobogók beszerzésére» Dalosköri jutalmak» Könyöradományok» Igazgató-választmány határozata alapján és kegyeleti kiadárok...» Emke-nagyjai arczképeinek lefestése» Egyesilleti bérház fentartási és tisztítási költségei» Szászvárosi Emke-épület fenntartási költségei» Épület és iroda átalakítás» Tappenburg-fé'e ingatlan után f. évi illetékegyenérték» Özv Mohay Károlyné-féle m.-kályáni bútok tüzbiztositási dija...» Fiók-választmányok 25"/o kezelési költség levonása» Közgyűlési kiadások, évi jelentés stb» Irodai lakbér», fűtés, világítás és vegyes kiadások» Ügyvédi munkadíjak síb Tiszti fizetések és lakbérilletmények stb» a) T. alelnök főtitkár illetménye V\ Kezelő tisztviselők fizetései» cj Lakbérilletmények» d; Szolga fizetése, lakbére és ruhailletmény» írnok, dijnoki fizetések és rendkívüli munkaerők» Nyomtatványok, papirkereskedői és könyvkötői kiadások: a) Az Emke értesítő nyomtatási költségei» b) Nyomtatványok, papirkereskedői szerek, anyagok és könyvkötői munkák Posta, portó, sürgöny és telelőn kiadások» Felszerelések és az Emke lobogó értékéből lu"/ leírás» Tőzsdei értékpapírok (f. évi árfolyam különbözet)» Tőke-alaphoz f. évi tökésitésérl Kovács Sándor mérnök Na. y-enyed alaphoz f. évi /o 1 U T^sz ' * Gróf Bethlen Gábor emlék alapítványhoz f. évi m Magyar nők Kmke-lobogó (rendelkezési) alapkő hoz f. évi» H Emke (üzletv) épület köllség és adóalaphoz f. évi / 0 és maradvány» d) Veszteséi? és nv ereséi-számla, Kor U 39M) n 6-) Kor i ó2:i8 u 897U ti 7-U!-6-148?6/9 66 öss 6s* o t '636 fco j C* 53 Megjegyzés, éhai özv. maros-gezsei Mohai Károlyné sz. kőröspataki Antal Mária K. érlékü hagvatéka, mely van ki- Kolozsvárt, 190\ Merza Lajos. kir. tan, fópénztáros. Székula ellenőr. Akos, leien veszteség- és nyereség-szá i lát megvizsgáltuk, egyes tételeit a fő- és segédkönyvek- Kolozsvárt, Gyárfás Benedek. számvizsgáló.

17 deczember 31-én KÖVETEL. l\ k. 177 Örökfis tagsági.rovattól 248 ' Alapitó tagsági 245 'j. Rendes tagsági 239 j; Uj cyklus rendes tagdíj 246 " Pártoló tagsági *> 207 : ; Vegyes adományok «211 j Persely gyűjtés * 240 ; Ten esvári ehő gyujtúgyár részvénytársaság (5 u /o jutalék az Emkt- ; gyujlók után) r 18/11. : Emke-kályhák után 5% jutalék (Frank-Kiss János fiaitól, Helyt)... 12/11. Erdő-részlet eladás 4/11. ; Ipari mozgalom (Erdélyi Iparpárloló Szövetség)» 193! Egy példány évi jelentés eladás 181 j Algyógyi m. kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives-iskota., j Emke-alapitás, alapitv. birtok f. évi jövedelme 215 Kamat 208,. Értékpapír kamat ~i évben befolyt összegért» j! / Xll/31-ig esedékes szelvények értékeért ij Magán kötvény kamat 171 i Emke (üzletv.) épület jövedelem 167 l! Szászvárosi Emke-épület jövedelem r 79 i Orbán Balázs báró-féle tövisi ingatlan jövedelem,, 149 j Tappenburg Károlyné-féle ingatlan után f. évi jftvedelem» 212 Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter adománya nép- és van-» dor könyvtárak szervezésére» 191 i Átmeneti folyó segélyek Kor Kor. f ; ö ' 30275! I 1836* _ év Myamán jutott egyesületünk birtokába, mint külön kezelendő alapítvány a vagyon-mérleg ingatlan rovatában tüntetve deczember hó 31-én. Beregszászy főkönyvvezető. László, eredményeivel, valamint a felmutatott bizonyítékokkal teljesen megegyezőknek s egybehangzóknak találtuk, április hó 6-án. Sárkány számvizsgáló. Lajos dr., 3

18 TARTOZIK. F. k /11. 17S : /11. 13/ S /11.» > ü Erdélyi bank és takarékpénztár részvénytársaság Mezőgazdasági bank és takarékpénztár részvénytársaság» Magyar leszámítoló és pénzváltó bank erdélyrészi fiókosztálya..» Kolozsvármegyei takarékpénztár részvénytársaság» Kolozsvári kereskedelmi bank részvénytársaság * Kolozsvári takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság * Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete» Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság rovatnak Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság Nagy-enyedi kisegítő takarékpénztár» Kis küküüővármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytárs... * Dévai takarékpénztár részvénytársaság Dévai előlegezési szövetkezet * Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság - Zalatnai takarékpénztár résztvénytársaság Ó-Radnai hitelszövetkezet» Hunyadmegyei első takarékpénztár» Tőzsdei értékpapírok» Értékpapír-kamat (1900. XII/3 l-ig esedékes szelvények értékeért)..» Magán-értékpapirok v 1 I-ső kölcsön Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága \ H-ik» J Ill-ik» Kolozsvári róm. kath. Egyházközség» Erdélyi Kárpát-Egyesület Orsz. kolozsvári siketnéma-intézet > Algyógyi alapítványi birtok czéljaira első kölcsön befektetésekre» Özv. Mohay Károlyné féle haszonélvezeti jogmegvállás» Emke (üzletv.) épület >. Balázsfalvi Emke-iskola» Beszterczei Emke-óvó Aranykúti Emke-iskola» Kis-sebesi Emke-iskola» Magyaró-kereki Emke-iskola» Vámos-udvarhelyi Emke-iskola» Magyar-nagy-zsombori Emke-iskola» Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi piaczi Emke-épület...» Özv maros-gezsei Mohay Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária hagyatékát képező magyar-kályáni ingatlan» Balogh János-féle tövisi ingatlanok» Tappenburg-féle helyi ingatlanok» Kelszere lések és \ nyers mérleg szerint az Emke-lobogó ' 10% leírásért Algyógyi birtok \ ingatlanok értéke (régebbi becslés alapján) ' ingók (felkelhetőségek) értéke -, i 1 Örökös tagok f»l Alapitó - részbeni... [ Rendes törlésekkel Eh ~5 I Pártoló > Előlegek M. kir Postatakarékpénztár Pénztár Korona ; 6) Mérleg-számla Korona ' ?2<U fillér fiilér ft ISOüO so;o _ i O00O ; ' : Megiegyzés. A Bitskey Kálmán 80,000 K., Orbán Balázs báró 16,000 K., özv. Mangesius Frigyesné Megyeri Krausz Máyer 400 K., Vaücsek Mátyás 308 K. 80 fill., Lovas László 200 K. hagyatéka, illetve alapítványa, hogy e hagyatékok, alapítványok és telekbekeblezések, részint perek, részint tárgyalások alatt állanak. Az özv. Adíer Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Lőrinczy Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasitásig érték nélkül nyilván- Kolozsvár, Merza Lajos, kir. tan, főpénztáros. Szekuia Akos, ellenőr. Jelen mérlegszámlát megvizsgálták, egyes tételeit a fő és segédkönyvekkel, valami nt Gyárfás Benedek, számvizsgáló. Kolozsvár, 1901.

19 deczember 31-én KÖVETEL. F k ? 15/ ? i-'o /II Tőke-alap rovattól 1. Ferencz József Ö Felsége népiskolai alapítvány» Erzsébet királyné (j Felsége kisdedóvó alapítvány 5 Gróf Kun Kocsárd ingatlan alapítványa ' Gróf Kun Kocsárd ingók Ifelkelhetőségek) alapítványa» Özv. marosgezsei Mohai Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária hagyatéka» Kossuth Lajos-alap» Gróf Bethlen Gábor emlék-alapitvány» Kovács Sándor mérnök Nagy-Enyed alapítványa ' Magyar nők Emke-lobogó (rendelkezési) alapja» Szentistváni Nemes János alapítványa» Veress Ferencz 1848/49-beli honvéd-tűzmester alapítványa» Emke (üzletv.) épület fenntartás, költség és adó-alap» Függő-tételek» Örökös tagsági» Alapitó tagsági Rendes tagsági * Pártoló tagsági " Korona i fillér 4* Korona fillér ,000 K., Nagy István 2,400 K., Splényi Antal báró 2,000 K., Herczeg Gábor K., Züllich Mván 400 K., továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyaró-kereki iskolatelkek értékei e fennti tételek egyikébe sincsenek felvéve, mint- Józsefné, Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Antal dr, Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Szentivány Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger Józseftartatnak. A fennti értékkel felvett hagyatékok összes értéke: 114,708 korona '.0 fillér. deczember 31-én. Beregszészy László, Tőkönyvvezetö. a felmutatott bizonyítékokkal teljesen megegyezőknek s egybehangzóknak találtuk, április 6-án. Sárkány Lajos dr-, számvizsgáló. 3*

20 20 - TARTOZIK. F.k r II 2/11. 3/II 5/II. 6/11 7/II. 13/II. 14/11 15/11 16/11 17/11 27/11 30/11 32/11 33/11 34/11 35/11 Dévai előlegezési szövetkezet Hunyadmegyei első takarékpénztár Uj cyklusra tagok gyűjtés Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság. Szászvárosi Erdélyi Kárpát-Egyesület Algyógyi birtok: ingatlan alapitvány értéke ingó \ Emke-ingatlan: Magyaró-Kereki Emke-iskola.. Kolozsvári Iparosok Hitelszövetkezete Tőzsdei értékpapírok Orsz. Kolozsvári siketnéma intézet Kis-KükUllőroegyei Takarékpénztár és Hitelb. r. t. Emke-ingatlan: Szászvárosi Emke-épület Kolozsvári Kereskedelmi Bank Részvénytársaság Emke ingatlan : Tappenburg-féle rét és kaszáló Balogh János-féle tővisi ingatlan Erdélyi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Zalatnai Takarékpénztár» Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank r. t Dalosköri jutalmak Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár r. t Örökös tagok Kolozsvármegyei Takarékpénztár Részv. társ Népkönyvtárak Ó-Radnai Hitelszövetkezet Kolozsvár sz. kir. város sétatéri kioszk stb. kölcsön Magán értékpapírok Felszerelések és az Emke-lobogó Kolozsvár sz. kir. város \ I. kölcsön törvényhatósága /II-» M. kir. Postatakarékpénztár Nyomtatványok, papirkeresk. és könyvkötői munkák Emke-ingatlanok: Emke (üzletv.) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszterczei Emke-óvó. Magyar-Nagy-Zsombori Emke-iskola,, Vámos-Udvarhelyi Emke-iskola Aranykúti Emke-iskola Kis-Sebesi Emke-iskola Pénztár Kolozsvári róm. kath. egyházközség Rendes tagok (3099 K. 56 fill ) Pártoló tagok (201 K. 50 fillér Tiszti fizetések és lakbérilletmény Alapitó tagok (3072 K. 50 fillér) Irodai lakbér, fűtés, világítás stb Folyó segélyezések Fiók választmányok 25% kez költs, levonások Igazg. választmány agit. intézkedései Egyesületi bérház fenntartás stb Mohayné-féle ingatlan után tüzbiztositási dij Özv. Mohay Károlyné-féle haszonélvezeti iog megváltás... Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Erdélyrészi f o... F.mke-ingatlan: Mohay Károlyné-féle m.-kályáni birtok... Egyszersmindenkorra szóló segélyezések Algyógyi alapitv. birtok czéljaira I. kölcsön Posta portó, sürgöny és telefon Erdélyrészi Magyar Jelzálog Hitelbank r. t Könyöradományok írnok, dijnoki fizetések s a tagdíjbehajtás adminisztrácziója Előleg Nagy Enyedi Kisegítő Takarékpénztár Merza Lajos. régebbi becslés.. alapján f) Jívers mérjesr II i Kor f. Kor. f. rovatnak l! ».1 I ii l! í; 40000»!í J : _! » li i » f " > !: Ü » » ii 34S 32 ij :! » ;: > íj »!i 3344 _ > » 1 200» » I' » » U0 V fi » » » » » j ; 55 54» » r » '! ; »!l li 92» J :Í i Szekuia Kolozsvár, Akos, kir. tan., főpénztáros. ellenőr. Megjegyzés. A Bitskey Kálmán 8O0CO K, Orbán Balázsbr K, özv. Mangesius Frigyesné K, Nagy István 2400 K. Splényi László 200 K.hagyatéka, illetve alapítványa a fennti tételek egyikébe sincsenek felvéve, minthogy e hagyatékok, alapit- Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr. Dobrai István és neje Nedoroszték János, Orbai Antal dr, Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Simonyi Dániel, Szentivány Sándor,»ajnaAron, tartatnak.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL 1904-1979 Gyűjtse pénzét TAKARÉKSZÖVETKEZETI betétkönyvben! Takarékszövetkezeti betétfajták; kamatozó betét, gépkocsi nyereménybetét, nyereménybetét, takaréklevél,

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán

DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán DEBRECENI HITELINFORMÁCIÓK A MAGYAR NEMZETI BANK LEVÉLTARÁBAN 1936-1944 Sárközi Zoltán Bevezetés 1924-től kezdve Magyarország központi jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt. Részvénytársasági alapon

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Jóltevök emlékünnepe.

Jóltevök emlékünnepe. 173 20. feiezet. Jóltevök emlékünnepe. Az egyházi és iskolai célokra a 18. szá>:ad elején, sőt már azelőll is megindult hagyományok, adományok, gyüjtések és kollektázások szakadatlan sora arra indítolia

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA VARSÁNYI ATTILA A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIRRADAT SZABADKŐMŰVES PÁHOLY MEGALAKULÁSA Az első vásárhelyi szabadkőművesek A modern kori szabadkőművesség magyarországi terjedése a 18. században két szálon indult

Részletesebben