A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve."

Átírás

1 RÉSZLETEZÉS.

2

3 A) A közgyüls. i. A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak: Ajtai K. Albert szerkesztő, B. Bak Lajos gyáros, Bartók György dr., ref. püspök, B é 1 d i Ákos gr., Kolozsvármegye és Kolozsvár sz. kir. város főisp., elnök, B e n k ő Mihály bankigazgató, Beregszász y László í'ökönyvvezetö, Bernát Albert dr. ügyvéd, Bethlen Pál gróf Besztercze-Naszódvármegye főispánja (Besztercze), B i r ó János gyógyszerész, G s e r n á t o n í Gyula dr. Besztercze-Naszódvármegye kir. tanfelügyelője, jegyző. Deák Albert dr. ügyvéd, D. Deák József birtokos, D e á k y Albert ügyvéd, dir. tag, Dobál Antal ügyvéd, Erdélyi Pál egyetemi könyvtár igazgató, dr. Farkas Géza megyei íőorvos, Fekete Nagy Béla városi tanácsos, jegyző, Foldm a n n Zsigmond vár. oszt. mérnök, F e i 1 i t z s c h Arthur báró cs. és kir. kamarás, orsz. képv., F e- i- encz József unitárius püspök, F e r e n c z i Gyula bankigazgató, Ferenczi Ignácz háztulajdonos, G a j z á g ó Manó jogtanácsos, Gombos Ferencz nyomdatulajdonos, Gyalui Farkas dr. egyetemi könyvtáríiszl, G y ö n g y ö s s y Béla igazgató, H a 11 e r Károly min. tanácsos, tiszt, tag, Hé derváry Lehel dr. szerkesztő, H e g y e s i Vilmos szerkesztő, H i r s c h Ödön gyáros, dr. Hoffmann Gyula kir. alerdőfelügyelő (Budapest), H o r y Béla megyei árvaszéki elnök, Kecskeméti Endre s. könyvvezető, Kiss Sándor keresk. akadémiai igazgató, Kovács Albert bányatulajdonos. Kovács Géza postaés távirdafötiszt, Kole szár Lajos áll. isk. igazgató, a Kalotaszegi kör titkára (Bánffy-Hunyad), K o r- n i s Viktor gióf nagybirtokos, alelnök, Klösz József szobrász, Kuszkó István hirlapiró, Kuti István főkapitány (Selmeczbánya), Lendvay János bankigazgató, Lengyel Lajos magánzó, M a t s- k á s i Pál birtokos, M e r z a Lajos kir. tanácsos, főpénztáros, Nagy Károly ref. theol tanár, Nová k Ferencz kir. tanácsos, polgármester, Pál István apát-kanonok, Péter fi Dénes unit. lelkész, P é- terfi Zsigmond ny. vasutigazgató, Polcz Bezső ügyvéd, Radnóti Dezső E. K. E. főtitkár, Sándor József orsz. képv., t. alelnök-főtitkár, Schéfer András kereskedő, Sipos Károly kereskedő, Sólymos y Olivér gyáros, Stuckheil Gyula kir. p. ü. igazgató, Szabó Sámuel nyug. ref. főgymn. tanár, S z a n a Zsigmond gyárigazgató (Temesvár), S z e k u 1 a Ákos vezérfelügyelö, ellenőr, Szv a csina Géza kir. tanácsos, polgármester, Török Bertalan orsz. képv. (Nagy-Enyed), Török István dr. ref. főgymn. tanár, Vájna Gábor dr. ügyvéd, a Brassómegyei választmány elnöke, Vécsei Sámuel kereskedő, Veres Dezső szerkesztő (Deés), Vincze István birtokos stb. Elnök : B é 1 d i Ákos gróf. Előadó : S á n d o r József t. alelnök-főtitkár. Jegyző: Csernátoni Gyula dr. B é 1 d i Ákos gróf elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja meg : Tisztelt közgyűlés! I. Midőn az Emke XVI. évi rendes kögyülését megnyitnám, mindenekelőtt van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy ezen közgyűlésünket vidéki meghívásoknak is félretételével azért helyezte Kolozsvárra és mostanra az igazgató-választmány, mert szándékunk volt, hogy a Mátyás király-szobor

4 4 leleplezésével kapcsolatban alkalmat adjunk az ország minden részéből összesereglő közönségnek az Emke közgyűlésén is résztvehetni. Az eredetileg szeptemberre tervezett szoborleleplezés azonban elmaradt s igy hátra van, hogy iménti szándékunkat most már a jövő tavaszai megtartandó szoborleleplezés alkalmával valósítsuk meg, mely ulán az Emkét meghívott vidéki városok közül első sorban Nagy-Enyed városa következik. Azt hisszük az igazgató-választmány ezen intézkedése, melyet a minél nagyobb nyilvánosságra törekvés, a tagok számára a közgyűlésen való részvétel megnyitása idézett elő, az igen tisztelt közgyűlés helyeslésével találkozik. így tehát ezúttal a tavalyi ünnepélyes és nagyszabású gyula-fehérvári közgyűlés után egyszerű munkás közgyűlést tartunk, a mi a közönségnek is pihentetése czéljából szinte üdvös. Ünnepségekről szándékosan nem gondoskodtunk. Fenmaradt azonban annál inkább, hogy munkásságunk eredményeiről és haladásunkról számoljunk be, a mire nézve, már előre is jelezhetem, hogy tekintettel társadalmi viszonyainkra, az Emke haladása 16 év után is folytonosnak és állandónak mondható, a mi viszonyaink között azt hiszem nem kis dolog. Hála és dicséret érte nemzetünknek, mely ezer irányú más teendője és terhei közepette sem feledkezik meg az erdélyi társadalom ezen nagy ügyéről, s azt évről évre emelkedésre, fejlődésre és virágzásra segiti. Kiemelem mindenekelőtt, hogy Ö Felsége a király a mult évi gyula-fehérvári közgyűlésünkből küldött hódoló táviratért legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. Hasonlóképen hódoló sürgönynyel üdvözölte egyesületünk Ö Felségét 70-ik születésnapja alkalmából is. A terjedelmes és kimeritő Évi jelentés szerint az egyesület készpénz vagyona a múlt évben is korona 81 fillérrel szaporodott, miáltal a tökevagyon 2, korona 89 fillérre s az elkölthető állandó évi jövedelem pedig korona 95 filllérre emelkedett. E szaporodásba még nincs benne az özv. Mohay Károlyné-féle ingatlan-hagyaték, mely mintegy 100,000 korona becsértékben tulajdonjogilag szintén ez évben szállt át ez egyesületre, valamint nem foglaltatik benne több kisebb hagyaték becsértéke sem. Oka a tárgyalás alatt létei, vagy hogy a törzsvagyonba való felvétel végett az igazgató-választmány még nem intézkedett. Tagjaink is örvendetesen megszaporodtak, a mennyiben a mult közgyűlés óta 30 uj alapító és 1141 uj rendes tag lépett be, a kik az uj Alapszabályok szerinti kötelezettséggel együtt további koionát képviselnek. A régi tagok közül is, kiknek száma 78 örökös, 1989 alapító, 7294 rendes és 1778 pártoló, együtt 11,159, mind többen újítják cyklusukat, vagy lépnek át az uj tagok sorába. Fiókválasztmányi szervezetünk is folyton megújulás alatt van. Az igazgató választmány e tárgyban az uj Alapszabályok alapján felhívást intézett az erdélyi rész összes fő- és alispánjaihoz, valamint polgármestereihez az egyesület ügyének a 16 év előtti kezdet szerinti felkarolására, s örömmel jelenthetem, hogy a beérkező válaszok az egyesület zászlója körül egyetértésről és összetartásról tesznek tanúságot, s különösen egyetért abban minden nyilatkozat, hogy országrészünk társadalmát más hasonló ujabb alakulatok felszínre engedése nélkül az Emke körül kell egységben összetartani. A nyilatkozatok kérik a közgazdasági tevékenység minél erélyesebb folytatását, a mit az igazgató-választmány cl is határozott Működésünkben az algyógyi székely földmives iskolán, 7 önálló Emke-népiskolán, 11 kisdedóvón, 6 gyermekmenhelyen kívül 35 további községbe adtunk felekezeti iskolai és papi segélyt, s mintegy 40 más ezinien különböző ösztöndijakat, néptanítói jutalmakat, szegény iskolás gyermekek segélyét slb., ehhez járul az immár 133 népkönyvtárral és olvasókörrel, valamint 65 népdaloskörrel behálózott terület, ugy, hogy ma már 300-nál több községben foglalt az Emke egy vagy más czimen helyet, nem említve a múltban adott segélyeket, az államnak, felekezetnek átengedett alkotásokat s amaz ezerekre menő erkölcsi közvetítést, miket szüntelenül végez és végzett az idén is az egyesület. Uj alkotások az idén : Algyógyon a székely földmives iskolával kapcsolatban a Székely árvafiu szeretetház megindítása és a mezőség közepén az aranykuti Emke-népiskola megnyitása. Az államnak átengedendő alkotásaink közül örömmel emelem ki, hogy a kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elhatározta balázsfalvi népiskolánk átvételét, illetve 6 tanerejü állami népiskolává átváltoztatását, a mive szemben az Emke ott óvodát létesít. Népkönyvtáraink számára dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 3080 kötet gazdasági munkát ajándékozott; a kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter idei hozzájárulása is e czélra 1000 korona. Kiadványainkra nézve szintén örömmel emelem ki, hogy módot találtunk dr. Jancsó Benedek, a román nemzetiségi törekvések történetét és jelenlegi állapotát ismertető történelmi nagy forrásmunkája befejező III. kötetének is megiratására és kiadhatására, valamint, hogy megindítottuk a 4-es férfikarra irt 3-ik és befejező Emke-daloskönyv kiadását. Dalosköreinknek az idén 100 darab díszes egyesületi zászlót ajándékoztunk, mint felszerelést. Közgazdasági tevékenységünk köréből kiemelem az Erdélyi iparpártoló szövetség" megalakítását s hogy a kormány telepítési politikájának igyekeztünk a mennyire lehet segélyére lenni. Iparpártoló mozgalmunk sikerének tanújele az Emke által felkarolt iparczikkek, első sorban a temesvári Emke-gyujtó diadala. Tekintettel, hogy az uj Alapszabályok az egyesület szervezetét illetőleg több fontos feladatot lóttak ránk, jelenthetem első sorban is, hogy az egyesületi irodát ugy dologi, mint személyi tekintetben most már kielégitőleg szerveztük és állítottuk be, ugy, hogy évre a szükséglet ezzel körülbelül biztosítva van.

5 o És most ezen általánosságban ismertető vonások után, mikről az idén kiváló terjedelmesseggel megjelent Évi jelentés ád bővebben számot, engedjék meg, hogy őszintén megindult szívvel vegyek bucsut Hilibi Gál Domokos kisküküllővármegyei alispán, székelyudvarhelyi Kovács Gyula r.agyenyedi polgármester és Albach Géza kolozsvári nyugalmazott polgármester, igazgató-választmányi tagjainktól, kiket e közgyűlési évben ragadott el soraink közül a kérlelhetetlen halál, valamint hogy még egyszer megemlékezzem a honleányi áldozatkészség ama hervadhatlan tényéről, melylyel az évi deczember 26 án Kolozsvárt elhunyt marosgezsei özv. Mohay Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária urnö bizonyos ulóöröklési kikötésekkel az Emkére hagyta mintegy 100,000 koronára becsült mezőségi, magyarkályáni birtokát. Munkás és áldozó tagjainak egész sora, köztük Munkácsy Mihály világhírű festőművészünk, alapító oklevelünk festője s számos más jótékony végrendelettevőnk költözött el közülünk amaz örök hazába, hol a legtisztább és zavartalan testvériség uralkodik s midőn kérem a tisztelt közgyűlést, hogy emlékeiket egyfelől jegyzőkönyvileg örökítse meg, másfelöl kérem, hogv azon intézkedéseket is, melyeket a választmány elhunyt nagyjaink és jóltevőink emléke megörökítése tárgyában tett s miket az Évi jelentés sorol elő, szomorúan jóváhagyó tudomásul venni kegyeskedjék. Részvétünket fejeztük ki Gerlóczi Károly és Oláh György a Beregmegyei magyar közművelődési egylet igazgatójának elhunyta felett is. Az egyesület iránt való, nem lankadó érdeklődés tanú jele, hogy ez évben is 7-en emlékeztek meg végrendeletileg az Emkéről, kik közt vannak: néha Lukács Mózes m. kir. nyug. csendőrezredes 6000, dr. Tüdős László debreczeni ügyvéd testvérei fivérök emlékére 1000, Dobray István és neje Kovács Zsuzsa Debreczenböl 1000, Peregrini Sándorné Nemetz Irma Budapestről 1000 és özv. Adler Józsefné Fogarasról 200 koronával ; Vájna Áron gerendi ref lelkész nejével kölcsönös utóöröklési végrendeletet készített és hagyott hátra A hazafias kegyelet virrasszon buzgó munkásaink és áldozatra kész honfitársaink, honleányaink emléke fölött. És ezzel az Emke XVI. évi rendes közgyűlését megnyitván, kérem a tagokat, hogy az Emke zászlója körül szilárdon csoportosulván és az uj tagságra másokat is megnyervén, az erdélyi társadalom ezen nagy ügye körül rendületlenül kitartani s országrészünk culturális és közgazdasági érdekeinek is szeretett hazánk és nemzetünk testébe minél erősebb és elválhatatlanabb csatolását egész odaadással <ís hü ragaszkodással előmozdítani szíveskedjenek. A közgyűlés Nóvák Ferencz indítványára az elnöki beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvre iktatni határozza. 2 A jelen közgyűlés jegyzökönyvének vezetésére: Dr. C s e r n á t o n i Gyula, a szólani kívánók feljegyzésére Fekete Nagy Béla jegyzők hivatnak fel az elnök által; a hitelesítésre pedig gróf Bethlen Pál Ferencz József és Szvacsina Géza küldetnek ki. 3. A jelölő bizottságba : H a 11 e r Károly elnöklete alatt S t u c k h e i 1 Gyula, M a t s k á s y Pál, Ben k ő Mihály. Péterfi Dénes, Vájna Gábor dr. választatnak meg. 4. A múlt közgyűlés jegyzőkönyve : Komis Viktor gróf alelnök indítványára felolvasottnak tekintetik, miután hitelesítve és az Évi jelentés lapjain kinyomatva van. 5. T. alelnök-főtitkár bejelenti a közgyűlés alkalmával beérkezett üdvözleteket és képviseleteket stb. Ezek közt sürgöny-üdvözletét küldi K u u n Géza gróf v. b. t. t., tiszteletbeli elnök a követke- -zökben : Legnagyobb sajnálatomra az Emke közgyűlésén nem lehetek jelen s így csak a távolból küldöm hő kívánságaim kíséretében a legmelegebb üdvözletemet. Gróf Kuun Géza.'' Éljenzéssel fogadiatik. Apponyi Albert gróf az elnökséghez intézeti következő levéllel mentette ki elmaradását: Tisztelt Barátom! Minthogy sajnálatomra egyéb nagymérvű elfoglaltságom miatt az idén sem jöhetek el az E. M. K. E. közgyűlésére, üdvözletem mellett ma postautalványnyal küldöm kezedhez évi 200 koronát tevő hozzájárulásomat és működésieknek a legjobb sikert kivan. YVeidlingau, szept. 3. Tisztelő hived: gróf Apponyi Albert." Élénk éljenzés. Üdvözletüket küldik továbbá R é t h i Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő, a Hunyadmegyei választmány alelnöke, G á s p á r János Alsófehérmegye főjegyzője stb.

6 6 Képviseletüket bejelentették a jelenlevők névsorában említetteken kívül: Dobál Antal, a kolozsvári Gondoskodó társaság, Szana Zsigmond, a Temesvári gyujtó-gyár képviseletében. Kimentették elmaradásukat: Fekete Gábor kir. Ítélőtáblai elnök, Biró Béla apát-kanonok, dr. W e i s z József ügyvéd, Fi ö r y Ernő bankhivatalnok, jegyző. Végül bejelenti a t. alelnök-főtitkár, hogy T i s c h 1 e r Mór melegföldvári birtokos a közgyűlés alkalmából belépett 200 koronával alapitónak és 79-en lettek rendes tagok. Tudásul szolgál. 6. Évi jelentés és költségvetés tárgyalása. Török Bertalan v. tag indítványára kimondatik, hogy miután az Évi jelentés, valamint a költségvetés előre kinyomatva és kellő időben előre szétküldve voltak; egész terjedelmökben tudomásul vétetnek és elfogadtatnak. Az elnökségnek, tiszti karnak és igazgató-választmánynak az elért eredményekért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz a közgyűlés. 7. H o r y Béla felolvassa dr. S á r k á n y Lajos és G y á r f á s Benedek szárr, vizsgál ók jelentéseit, miután az illetők a megjelenésben gátolva vannak. A jelentés szószerinti szövege a következő : Mélyen tisztelt Közgyűlés! Alulírottak az E- M. K. E. mult évi deezember 31-iől szóló zárszámadásait és vagyonmérlegét az élőnkbe terjesztett kimutatások szerint megvizsgálván, annak egyes tételeit a könyvekkel, a felmutatott adatokkal, értékekkel és pénztári készlettel összehasonlítván, miként a zárszámadásokon és vagyonmérlegen igazoltuk, ugy e tiszteletteljes jelentésünkben is készséggel elismerjük, hogy mindezeket összhangzóknak, igaztághünek és a könyvvezetés szabályaival megegyezőknek találtuk. Annak elbírálásánál, hogy az egyesület kamat és más ezimeken befolyt bevételeiből melyek fordítandók a rendszeresített kiadásokra és ujabban megszavazott, segélyekie, s melyek tőkésitenclők okvetlenül: a könyvvezetőség számára az igazgató-választmány ide '/. csatolt utasítása szolgált zsinórmértékül és alólirottak is csak ez Utasítást tartották szemelött, eltogadva az elnökség azon kijelentését, hogy a közgyűlés évről-évre ismételten kimondotta, mikép csak a töke-kamatjövedelem használható fel, ellenben mindennemű egyéb folyóbevétel tőkésítendő. Mindezek alapján a mélyen tisztelt közgyűlésnek a felmentvény megadását javasolván, vagyunk Kolozsvárt, márczius hó 8-án alázatos szolgái az szeptember 17-én tartott közgyűlésből kiküldött számvizsgálók: Dr. Sárkány Lajos s. k., Gy ár fás Benedek s. k." Közgyűlés a jelentést tudomásul vévén, föpénzlárnoknak és ellenőrnek a felmentvényt megadja. 8. H a 11 e r Károly dr. jelentést tesz a jelölőbizottság eljárásáról a következőkben: Igen tisztelt Közgyűlés! Kiküldetvén, hogy a tisztújításra és az igazgató-választmány megújítására nézve tegyünk jelentést, illetve javaslatot, van szerencsénk ezen megbízatás alapján eljárásunk eredményéről a következőkben számot adni : Az Alapszabályok 17. -a szerint az igazgató-választmány tagjai: a) a központi tisztviselők; b) a közgyűlés által a rendes tagok sorából 3 évre választott 33 tag ; c) a tiszteletbeli, alapító és örökös tagok. A tisztikar tagjai a 16. e) alpontja 3-ik bekezdése alapján 3 évre választatnak. Tekintettel pedig, hogy az január 12-én megerősített új Alapszabályok alapján a múl! évben történt az első választás, ennek következtében most ugy a tisztikarban, mint a választmányban törvény szerint csak azok a helyek töltendők be, melyek lemondás vagy elhalálozás által esetleg megürültek, vagy melyek számára nézve az Alapszabályok téit engednek. Ilyképen a tisztikarba az eddigi jegyzők mellé, minthogy a 25.. a szám meghatározását a közgyűlésre bízza, javasoljuk Nagy Károly theol. tanár rendes tagot megválasztani. Miután pedig az előadott Évi jelentés szerint is a választmányi tagok közül 3-an hunytak el, u. m. Albach Géza kir. tanácsos, nyugalmazott polgármester, Hilibi Gái Domokos alispán és Kovács Gyula nagy-enyedi polgármester, helyökre azon buzgóbb helyi és vidéki rendes tagok közül, kik az egyesület iránt eddigelé is kiválóbb érdeklődést tanúsítottak, megválasztásra ajánljuk : 1. Hollak y Arthur főispánt, az Emke udvarhelyvármegyei választmánya alelnökét. 2. Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelöt, Maros-Vásárhelyről. 3. Dr. V arra László nagy-enyedi polgármestert. Kérjük ezen javaslataink közfelkiáltással egyhangú elfogadását. Tisztelettel Kolozsvárt, szeptember hó 8-án a jelölő bizottság nevében: Dr. Haller Károly, Péterfy Dénes, Ben kő Mihály, Dr. Vájna Gábor, Stuckheil Gyula és M a t s- k á s y Pál " Egyhangúlag elfogadlatik.

7 7 9. A jövő évi közgyűlés helyéül és idejéül az igazgató választmány a Mátyás szobor lelepleezsével egyidejűleg Kolozsvárt javasolja ; azutánra pedig a meghívó vidéki városok közül fennmaradt élső sorban Nagy-Enyed város joga. El fogadtatik. 10. T. alelnök-főtitkár a direktórium nevében a következő indítványt terjeszti elő : Indítvány. Tekintettel azon áldozatkészségre, melylyel Apponyi Albert gróf orsz. képviselő immár 8-ik éve évi 100 frttal lépett az Emke alapító tagjai sorába s ez összeget évenként fizetni igérte, míg Isten életének kedvez ; tekintettel azon fényes sikerekre, melyekkel A p p o n y i Albert gróf Magyarország és a magyar nemzet dicső hírnevének megvédelmezése körül a külföld színe előtt, a múltban is, de kivált a legutóbbi párisi interparlamentáris konferenczián oly diadallal kivált, s végül tekintettel azon állandó érdeklődésre és munkás részvétre, melylyel Apponyi Albert gróf az egyesület fejlődése iránt mint alapító kezdettől viseltetett: indítványozzuk, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetének kifejezése s üdvözletének átiratilag tolmácsolása mellett Apponyi Albert grófot az Emke örökös tiszteleti tagjává választani méltóztassék. Kolozsvár, szeptember hónap 1-én. A direktórium nevében benyújtják: Gróf Béldi Akos elnök, Sándor József t alelnök-főtitkár." Egyhangúlag elfogadtatik és kimondatik, hogy Apponyi Albert gróf sürgönyileg értesíttessék. 11. A tárgysorozat kimerítve lévén, elnök a közgyűlést a következő szavakkal zárja be : Tisztelt Közgyűlés! Ezzel a közgyü'és tárgysorozata kimerítve lévén, bizalommal és szeretettel ajánlom az Emke nagy ügyét továbbra is a t. tagtársak pártfogásába és támogatásába. Tizenhat évi munka után az erdélyi társadalom megmutatta, hogy a változott viszonyok közepette is él benne az ős erő s a mihez fog, azt sikerrel megoldani is tudja. Lassan bár, de fokozatosan előbbre haladunk : csak a nemzet, az egész ország társadalma el ne hagyjon. Mi a pártfogást és támogatást, kitartó, lelkiismeretes munkássággal, hűséggel és ragaszkodással viszonozzuk. Felkérem még a választott és alapitó választmányi tagokat, valamint az összes tagokat isi mert hiszen az Emke ülései nyilvánosak, hogy a f. hó 12-ike helyett most megtartandó választmányi ülésre együtt maradni szíveskedjenek. Es ezzel a közgyűlést bezárván, szavaimat azon fohásszal végzem: Isten éltesse, Isten áldja a királyt és a hazát!" Éljenzéssel fogadtatik. K. m. f. Gróf Béldi Ákos, Dr. Csernátoni Gyula, elnök. jegyző. Hitelesitik : Gróf Bethlen Pál. Ferencz fózsef. Ssvacsina Géza.

8 B) A vagyon. a) Számvizsgálók jeleotése. Mélyen tisztelt Közgyűlés! Alólirottak az E. M. K. E. múlt évi deczember hó 31-ről szóló zárszámadásait és vagyonmérlegét az élénkbe terjesztett kimutatások szerint megvizsgálván, annak egyes tételeit a könyvekkel, a felmutatott adatokkal, értékekkel és pénztári készlettel összehasonlitván, miként a zárszámadásokon és vagyonmérlegen igazoltuk, ugy e tiszteletteljes jelentésünkben is készséggel elismerjük, hogy mindezeket összhangzóknak, igazsághünek és a könyvvezetés szabályaival megegyezőknek találtuk. Annak elbírálásánál, hogy az egyesület kamat és más czimeken befolyt bevételeiből melyek fordítandók a rendszeresített kiadásokra és ujabban megszavazott segélyekre s melyek tökésitendök okvetlenül: a könyvvezetöség számára az igazgató-választmány ide '/. csatolt Utasítása szolgált zsinórmértékül és alólirottak is csak ez utasítást tartották szem előtt, elfogadva az Elnökség azon kijetentését, hogy a közgyűlés évről évre és ismételten kimondotta, mikép csak a töke-kamat jövedelem használható tel, ellenben mindennemű egyéb folyó bevétel tőkésítendő Mindezek alapján a mélyen tisztelt közgyűlésnek a felmentvény megadását javasolván, vagyunk Kolozsvárt, április hó 6-án alázatos szolgái : Gyárfás Benedek, Sárkány Lajos dr. az szeptember 8 án tartott közgyűlésből kiküldött számvizsgálók. Melléklet. Sz Utasítás a könyvvezetés számára. A folyó évi február hó 12 iki választmányi gyűlés elé terjesztett kimutatás alapján a kamatjövedelem felhasználására és a tőkésítésre nézve a közgyűlés fennálló határozata értelmében utasítjuk a pénztári osztályt, hogy az deczember 31-iki zárlat elkészítésénél a következőképen járjon el : I. Az algyógyi m. kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola, Emke-alapitás, alapítványi birtok 190U. évi ( K. 02 f.) jövedelme és kiadása kitüntetendő. II. Az örökös- és alapító-tagsági dijak, mint törzsvagyon a tőkealaphoz csatolandók. III. Az özv. marosgezsei M ohai Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária magyar-kályáni ingatlan hagyatéka 100.U00 Kor. értékben, mint külön kezelendő alapítvány a mérlegszámlán felveendő és kitüntetendő. IV. A rendes és pártoló tagok után belolyt tagsági dijak, az uj cyklus rendes tagdíjak, úgyszintén a vegyes adományok, persely-gyűjtés, Emke-gyujtók és Emke kályhák után befolyt 5 %, az algyógyi erdőrészlet eladásból, az ipari mozgalom czéljaira és nyomtatvány eladásból befolyt összeg, mely a múlt évben 25,119 K. 32 f.-t tesz ki, tőkésítendő.

9 - 9 V. A takarékpénztári és alapítványi-kamatokból, az évben már befolyt és az év deczember 31-ig esedékessé vált értékpapír-szelvényekből, a magán-kötvény kamatokból, az Emke (üzletv.)-bérház és a szászvárosi Emke-épület házbérösszegéböl, a néhai Orbán Balázs báró és Tappenburgné-féle hagyaték utáni jövedelemből, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter által nép- és vándor-könyvtárak szervezésére adományozott összegből, az átmenetileg bevételezett folyó segélyekből az évi szabályszerű segélyeket, kezelési ' 'idásokat és az egyesület érdekében közgyűlési és igazgató-választmányi határozatok alapján folyósít ' egyéb kiadásokat, a gróf Bethlen Gábor emlékalapítvány múlt évi 5%-át, valamint a felszerelések 10% kopás diját és a tőzsdei értékpapírok árfolyam különbözetét vonja le. VI. Csatolja továbbá a néhai Kovács Sándor-alaphoz annak évi 5 0 / 0 "Os kamata V^-ed részét: 1506 K 81 f.-t, a magyar nők Emke-lobogó rendelkezési alapjának évi 1650 K. 24 f. 5%-os kamatából az igazgató-választmány június 30 án tartott ülése határozata szerint létesítendő 20,000 K.-s gróf Bethlen Gábor emlék-alapitváuy IV-ik részletében 1000 K.-t és a megmaradó 650 K. 24 f.-t irja a lobogó rendelkezési alaphoz ; az Emke (üzletv.) épület költség- és adó-alapjához csatolja a már tőkésített házadóalap évi kamatát és az évi házbérjövedelemböl a befektetési tőke 5% kamatának és a fenntartási költségeknek levonása után még fennmaradó összeget: 2136 K. 64 f.-t. VII. Végül a kamatjövedelemből fennmaradó 14,703 K. 62 f.-ből csatoljon a gróf Bethlen Gábor emlék-alapítvány növelésére K. 99 f.-t és a megmaradt 3944 K 63 f.-t irja a tőkealap növelésére. Kolozsvárt, február hó 12 én. Gróf Béldi Akos, Sándor József, elnük. t. alelnök- tötitkár. b) Vagyoni állapot deczember 31-én Kivonat a fő- és számlakönyvekből. (Mérleg számla alapján) IbOö. deczember 31-én. I. Bank-elhelyezések. Kor. fin. Kor. fill. Fk Erdélyi bank és számú betéti könyvre elhelyezve takarékpénztár részvény társ. Fk. Mezőgazdasági 3073 fí» bank és taka 2658 )! rékpénztár rész 2213,? vénytársaság 3283 <>»J ) » Í 105^ Fk. 3.14/11. Magyar leszámí 1257»» toló és pénzváltó 1923 V T> bank erdélyrészi 1924» y> 77» fiókosztálya Fk Kolozsvármegyei 2607 n» takarékpénztár n y> részvénytársaság 2243 r>» n V» Fk Kolozsvári ke B 274 y> ÍJ n reskedelmi bank 165 n Í részvénytársaság» 105 ti» n n Fk Kolozsvári taka 8371» 9 t) rékpénztár és 990 n hitelbank részv.- Átvitel társaság

10 10 - Kor. fill. Kor. fill. Fk Fk Fk Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság : N ts o Áthozat számú betéti könyvre elhelyezve , o8 283 r 281,, v, B ft v J, Fk Nagyenyedi íe kisegítő i takarék- $«pénztár o ^ Fk Fk Fk Fk Fk Fk Fk Kisküküllövármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság jótállási nyilatkozat alapján és 11/ sz. betéti könyvre elhelyezve Dévai takarékpénztár részvénytársaság Dévai előlegezési szövetkezet Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság 1774 sz. betéti könyvre elhelyezve TI» n > /558 * " Zalatnai takarékpénztár részvénytársaság jótállási nyilatkozat" alapján és 452/158. II. sz. b. k.-re elhelyezve. ó-radnai hitelszövetkezet jótállási nyilatkozat" alapján és 113 számú betéti könyvre elhelyezve Hunyadmegyei 200 számú betéti könyvre elhelyezve első 1917 takarékpénztár 206 v V n fí V » a» n V *» J> n II. Tőzsdei értékpapírok. (1900. deczember 31-iki tőzsdei jegyzés szerint.) Fk darab 1000 frt-os 5%-os Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság záloglevél. Szám : 67 69; ; ; ; 951; 953- Atvitel

11 11 Fk. Áthozat ; ; 1104: ; ; ; ; 2098; 2111; 2113; ; 2553; II/l. és VIII/1. esedékes szelvényekkel á drb K %-os Pesti magvar kereskedelmi bank községi kötvény. Szám: ; IV/1 X/l. esedékes szelvényekkel á drb 10,000 frtos é x /^/ 0 -os m. kir. regálé kártalanítási kölcsön kötvény. Szám: ; 3443 ; 3444; 3476; l/l. és VII/1. esedékes szelvényekkel á drb frtos 4 / 0 -os Magyar földhitelintézeti záloglevél. Szám: 6150/3; 6155/69; V/l. és XI/1. esedékes szelvényekkel á drb iki osztrák államadóssági nyeremény kölcsön sorsjegy. Sorszám 15676; nyeremény szám: 16; V/l.ésXI/1. esed. szelvényekkel drb. I 2 -^ 1870-iki 50 frtos m. kir. nyereménykölcsön 1 sorsjegy. Sorszám: 1119, nyereményszám 12; sorszám: 1837, nyereményszám: 1; á drb. 100 frtos 4%-os magyar jelzálog hitelbank nyereménykölcsön kötvény. Sorszám: 0970, nyereménvszám: 033; sorszám: 0520; nyereményszám : 017;' VI/1 és XII/1. esedékes szelvényekkel á drb. 100 frtos Kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti alapítványi részvény. Szám: 118 és 352; VII/1. esedékes szelvényekkel á drb. 100 frtos 4 / 0 -os Tiszai és szegedi nyereménykölcsön kötvény. Sorszám: 3352; nyereményszám: 030; IV/1. és X/l. esed. szelvényekkel drb. Bazilika sorsjegy. Szám: , 011, 012, , 039, 040, , 059, 060, , 062, 063, á drb. Jósziv sorsjegy. Szám: , , á III. Értékpapír kamat Fk (1900. deczember 31-ig le nem vágott szelvények értéke.) 149 drb frtos 5%-os Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank r. t. záloglevél VIII/1 XII/31-ig 5 hó drb. 10,000 K, 4 1 / 2 / 0 -os Pesti magyar kereskedelmi bank községi kötvény 1900 X/l XII/31-ig 3 hó drb 10,000 frtos 4V 2 / 0 -os m - kir- regálé kártalanítási kölcsön kötvény VII/1 XII/31-ig, 6 hó drb frlos 4 / 0 -os Magyar földhitelintézeti záloglevél XI/1 XII/31-ig, 2 hó drb iki osztrák államadóssági nyereménykölcsön sorsjegy XI/1 -XII/3l-ig, 2 hó drb iki M. kir. nyereménykölcsön sorsjegy (nem kamatozik) 7. 2 drb. 100 frtos 4 / 0 -os Magyar jelzálog hitelb. nyer. kölcsön kötvény XII/1 31-ig, 1 hó drb 100 frtos 5 / 0 -os Kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti alapitv. részv VII/1 XII/31-ig, 6 hó drb. 100 frtos 4%-os Tiszai és szegedi nyereménykölcsön kötvény X/l XlI/31-ig, 3 hó drb. Bazilika sorsjegy (nem kamatozik) drb. Jósziv sorsjegy (nem kamatozik) Átvitel

12 Fk. IV. Magán értékpapírok. Áthozat drb 100 frtos 3%-os Kolozsvári tornavivodai részvény Szám: 244, 328, 333, 337, 339, 342, á drb. 100 K. Kolozsvári kisegítő takarékpénztári részvény. Szám: (3 drb) az Emke tulajdona, (6 drb.) az osztalék Fóris Terézt és Emiliát illetné, (4 drb.) tulajdonosa: Schedivetz Albin megh VIII/6. á drb 50 frtos Zentavi déki takarékpénztári részvény. Szám : á 1027 l darab 100 K. Szabadkai nemzeti kaszinó kölcsönkötvény. Szám: ; á drb Váltó (néhai Matckási Pétertől, elfogadó Rosenberger Salamon és neje Mandl Lotti, Bács, Kolozsvárm.) V írtos erdélyi pinczeegyleti részvény^ kolozsvári téglagyári» Szamosvölgyi vasúti törzs. központi ipartársulati kolozsvári polgári lövölde szolnok-dobokamegyei szinh. Fk. V. Megtérülendő kölcsönök Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának április hő 7 én kelt kölcsön szerződés értelmében 5 /o ra adott kölcsön, 2. Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának sz. alatt hozott s a Belügyminiszter által helyben hagyott határozata alapján folyó kiadásaiból eredő pénztári szükségletei fedezésére kötelezvény ellenében Fk. felvett 5%-os kölcsön tartozása Kolozsvár sz. kir. város törvényhatóságának közjegyzői okirat alapján adott 50,000 frt azaz 100,000 K. Fk. sétatéri kioszk stb. kölcsönből még fennálló összeg Kolozsvári róm. kath. Egyházközségnek közjegyzői okirat alapján s törlesztési terv szerint 50 évre terjedő 43,200 frt azaz 86,400 K /o-os amortizácziós Fk. kölcsönből fennálló összeg Az E. K. E. kötelezvénye, 1892 jul. 1-től 5 /o-ot kama- Fk. tozó kölcsönből még fennálló összeg Az országos kolozsvári siketnéma intézet kötelezvénye utólagos 5% kamatfizetés és július 31-től kezdve 10 év alatt törlesztendő kölcsönből még Fk. fennálló összeg 7. 17/11. Az algyógyi m. kir áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola, Emke alapítás czéljaira 5%-ot kamatozó készpénz és költség megtérülendő belek- Fk. tetés folyószámla szerint 8. 13/11. Az özv. Mohai Károlyné-féle hagyaték ügyében Margitay Mari férjezett Korompay Béláné és Margitay Zoltán haszonélvezeti jogának megváltása fejében a Budapesten szeptember 1-én nevezettekkel kötött szerződés alapján fennálló összeg Átvitel

13 13 VI. E. M. K. E. ingatlanok. Áthozat (Hivatalos kiutalások alapján becslés, illetve vételár szerint.) a) Epületek. Fk Emke (üzletvezetöségi) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszlerczei Emke-óvó Aranykúti Emke iskola Kis-sebesi Emke-iskola Magyaró-kereki Emke-iskola Vámos-udvarhelyi Emke-iskola Magyar-nagy-zsombori Emke-iskola Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi piaczi Emke-épület b) Földbirtokok. Fk /11 Maros-gezsei özv. Mohíy Károlyné sz. kőröspatak Antal Mária-féle, a kolozsvári kir. törvényszék Ö. 248/ szám alatt kelt végzésésével az egyesületre jogerős birói Ítélettel átruházott és az egyesület által birtokba is vett magyar-kályáni ingatlan hagyatéka az Elnökség utasítása alapján, Fk további becslés megejtéséig Balogh János hagyatékából a végrendelet 4. pontja értelmében hagyományozott tővisi 307. számú tjkvben A-f 4 20; rendszám alatti fekvők és a tővisi 524 számú tjkvben 2 6. rendszám alatti ingatlanok, a tagosítás után kiosztott mérnöki, 1990., 2184., és uj helyrajzi tagok, megterhelve özv. Balogh Jánosné szül. I n c z e Ilona örökhagyó özvegyének életfogytiglani haszonélvezeti jogával, a nagyenyedi kir. járásbíróság mint hagyatéki bíróság október 29-én számú átadási végzése, valamint M ü 11 e r Mihály alsófehérvármegyei tiszti Fk. ügyész május 30-án kelt értékbecsüje alapján Az özv Tappenburg Károlyné-féle hagyatékból a kolozsvári számú tjkvben A rend 7149/1. számú kaszáló az elővölgy innenső oldal első részében 4 hold 1073 öl Fk. 222 VII. Felszerelések. Az Emke lobogó és különböző irodai felszerelések értéke (folyószámla szerint) VIII Algyógyi birtok Fk (Régebbi becslés, illetve leltár alapján.) Kun Kocsárd gróf hagyománya alapján ingatlanok becsértéke Kun Kocsárd gróf hagyománya alapján ingók (felkelhetöségek) becsértéke Fk IX. Várandóság. (Főkönyv és törzskönyvek alapján.) Örökös tagoktól Alapitó tagoktól Rendes tagoktól Pártoló tagoktól aláirt, de még be nem fizetett kötelezettségek részbeni törlésekkel Átvitel.,

14 14 X. Előlegek. Áthozat IS Fk Megtérülendő előlegek (folyószámla szerint) p k XT. JM. kir. postatakarékpénztár Törzsösszeg, letétként állandóan elhelyezve a fennti czim igazgatóságánál, Budapesten 200 XII. Pénztár. Fk Pénztárkészlet deczember 31-én azaz Kettőuiillióötszáznyolczvankilenczezern^olcz korona 03 fillér. Megjegyzés. A Bitskey Kálmán 80,000 K. Orbán Balázs báró 16,000 kor., özv. Mangesius Frigyesné 12,000 K, Nagy István 240') K., Splénvi Antal báró 2000 K., Herczeg Gábor 1000 K., Züllich István 400 K., Megyeri Krausz Májer 400 K, Valicsek Mátyás 308 K. 80 f., Lovas László 200 K. hagyatéka, illetve alapítványa, továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyarókereki iskolatelkek értékei e fenti tételek egyikében sincsenek felvéve, minthogy e hagyatékok, alapítványok és telekbekebelezések részint perek, részint tárgyalások alatt állanak. Az özv. Adler Józsefné, Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Lőrinczy Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai Antal dr., Peregriny Sándorné, Smiay Salamon, Szentiványi Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger József-féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasításig érték nélkül nyilvántartatnak. A fenti értékkel felvett hagyatékok összesített értéke 114,708 korona 80 fillér. Kolozsvár, 19U0. deczember 31-én. Merza Lajos s k., Szekuia Ákos s. k.. Beregszászy László s. k., kir. tan, főpénztáron. ellenőr. főkönyvvezetö. A zárszámadások alapján és a fő és segédkönvvek szerint jelen részletezett vagyonkimutatás deczember 31-én az E. M. K. E. birtoka gyanánt 2.589,008 K. 03 f. azaz Kettőmillió ötszáznyolczyankilenczezernyolcz korona 03 fillér vagyont tüntetvén fel, ennek megfelelően a szabályszerűen megejtett pénztárvizsgálat alkalmával az egyesület vagyonát példás hűséggel és tisztasággal, mindenben a szabályokkal, számadásokkal és hozott határozatokkal megegyezőleg, teljesen hiánytalanul kezelve és megőrizve találtuk. Kolozsvárt, április hó 6-án. Gyárfás Benedek s. k.. Sárkány Lajos dr. s. k, számvizsgáló, számvizsgáló. c) Vagyoni áljapot augusztus 31-éu. I. Algyógyi birtok, meglevő készpénz vagyon, befektetések, kölcsönök stb. 1. Algyógyi birtok (régebbi becslés alapján) 2. Erdélyi bank és takarékpénztár részvénytársaság Mezőgazdasági bank és takarékpénztár részvénytársaság Magyar leszámítoló és pénzváltóbank erdélyrészi fiókosztálya Kolozsvármegyei takarékpénztár részvénytársaság Erdélyrészi magyar jelzálog-hitelbank részvénytársaság Kolozsvári kereskedelmi bank részvénytársaság Kolozsvári takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság 400UO 11. Nagy-enyedi kisegítő takarékpénztár részvénytársaság Kis-küküllővármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság Dévai takarékpénztár részvénytársaság Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság Átvitel

15 Zalatnai takarékpénztár részvénytársaság Ó-radnai hitelszövetkezet Dévai előlegezés! szövetkezet Hunyadmegyei I-ső takarékpénztár Tőzsdei értékpapírok Magán értékpapírok Áthozat.. Kolozsvár sz. kir. 1 I-ső kölcsön 46,000. város törvény- > II ik 80,000. hatósága j III ik 87, Kolozsvári róm. kath. Egyházközség Erdélyi Kárpát-Egyesület Országos kolozsvári siket-néma intézet Algyógyi I-ső kölcsön befektetésekre Özv. Mohay Károlyné-féle haszonélvezeti jog megváltás O c ^=5 a C t<3 Emke (üzletv.) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszterezei Emke- óvó Aranykúti Emke-iskola Kis-sebesi Magyaró-kereki Vámos-udvarhelyi M.-nagy-zsombori Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi Emke-épület Özv. Mohay Károlyné-féle m. kályáni ingatlanok Balog János-féle tővisi ingatlanok Tappenburg-féle helyi ingatlanok Felszerelések és az Emke-lobogó Előlegek M. kir. postatakarékpénztár Kézipénztár 11. Aláirt tagsági kötelezettségek (behajtandók). 43. Örökös \ 44. Alapitó \ tagoknál részbeni 45. Rendes [ törlésekkel 46. Pártoló III Várandóságok. {Hagyatékok.) A Bitskey Kálmán 80,000 K Orbán Balázs báró 16,000 K, özv. Mangesius Frigyesné 12,000 K, Nagy István M(0 K, Splényi Antal báró 1325 K 82 f, Herczeg Gábor 1000 K, Megyeri Krausz Májer 400 K, Valicsek Mátyás H08 K 80 f, Lovas László 200 K hagyatéka illetve alapítványa, továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyarókereki iskolatelkek értékei a fenti tételek egyikébe sincsenek felvéve, mivel e hagyatékok, alapítványok és telekbekebelezések részint perek, részint tárgyalások alatt állanak A Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András grót brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Fekete Sámuelné-Kendi Kandida, Kunervalder M. Fülöp, Lőrinczi Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai Antal dr., Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Simonyi Dániel, Szentiványi Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger József-féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasitásig érték nélkül nyilvántartatnak. A fennti hagyatékok összesített értéke : J } azaz Kettőmii lióhétszázharminezkettőezerhároniszázkilenczvenöt K. 04 fillér. Kolozsvár, augusztus hó 31-én. Merza Lajos, kir. tan., főpénztáros. Szekuia A kos, ellenőr. Beregszászy főkönyvvezető. László,

16 TARTOZIK. u k. \H2?/íl / ö/tl. yü9 tí/n 180 8/ir /11. 3/IÍ. 178 l/ii. 10/ i ;; l. ; 8 :6-16 Algyógyi m kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives iskola Emkealapilás alapítványi birtok f. évi kiadásai rovatnak Folyó segélyezések Egyszersmindenkorra szóló segélyezések, Népkönyvtárak» Emke-dalosköri lobogók beszerzésére» Dalosköri jutalmak» Könyöradományok» Igazgató-választmány határozata alapján és kegyeleti kiadárok...» Emke-nagyjai arczképeinek lefestése» Egyesilleti bérház fentartási és tisztítási költségei» Szászvárosi Emke-épület fenntartási költségei» Épület és iroda átalakítás» Tappenburg-fé'e ingatlan után f. évi illetékegyenérték» Özv Mohay Károlyné-féle m.-kályáni bútok tüzbiztositási dija...» Fiók-választmányok 25"/o kezelési költség levonása» Közgyűlési kiadások, évi jelentés stb» Irodai lakbér», fűtés, világítás és vegyes kiadások» Ügyvédi munkadíjak síb Tiszti fizetések és lakbérilletmények stb» a) T. alelnök főtitkár illetménye V\ Kezelő tisztviselők fizetései» cj Lakbérilletmények» d; Szolga fizetése, lakbére és ruhailletmény» írnok, dijnoki fizetések és rendkívüli munkaerők» Nyomtatványok, papirkereskedői és könyvkötői kiadások: a) Az Emke értesítő nyomtatási költségei» b) Nyomtatványok, papirkereskedői szerek, anyagok és könyvkötői munkák Posta, portó, sürgöny és telelőn kiadások» Felszerelések és az Emke lobogó értékéből lu"/ leírás» Tőzsdei értékpapírok (f. évi árfolyam különbözet)» Tőke-alaphoz f. évi tökésitésérl Kovács Sándor mérnök Na. y-enyed alaphoz f. évi /o 1 U T^sz ' * Gróf Bethlen Gábor emlék alapítványhoz f. évi m Magyar nők Kmke-lobogó (rendelkezési) alapkő hoz f. évi» H Emke (üzletv) épület köllség és adóalaphoz f. évi / 0 és maradvány» d) Veszteséi? és nv ereséi-számla, Kor U 39M) n 6-) Kor i ó2:i8 u 897U ti 7-U!-6-148?6/9 66 öss 6s* o t '636 fco j C* 53 Megjegyzés, éhai özv. maros-gezsei Mohai Károlyné sz. kőröspataki Antal Mária K. érlékü hagvatéka, mely van ki- Kolozsvárt, 190\ Merza Lajos. kir. tan, fópénztáros. Székula ellenőr. Akos, leien veszteség- és nyereség-szá i lát megvizsgáltuk, egyes tételeit a fő- és segédkönyvek- Kolozsvárt, Gyárfás Benedek. számvizsgáló.

17 deczember 31-én KÖVETEL. l\ k. 177 Örökfis tagsági.rovattól 248 ' Alapitó tagsági 245 'j. Rendes tagsági 239 j; Uj cyklus rendes tagdíj 246 " Pártoló tagsági *> 207 : ; Vegyes adományok «211 j Persely gyűjtés * 240 ; Ten esvári ehő gyujtúgyár részvénytársaság (5 u /o jutalék az Emkt- ; gyujlók után) r 18/11. : Emke-kályhák után 5% jutalék (Frank-Kiss János fiaitól, Helyt)... 12/11. Erdő-részlet eladás 4/11. ; Ipari mozgalom (Erdélyi Iparpárloló Szövetség)» 193! Egy példány évi jelentés eladás 181 j Algyógyi m. kir. áll. gróf Kun Kocsárd székely földmives-iskota., j Emke-alapitás, alapitv. birtok f. évi jövedelme 215 Kamat 208,. Értékpapír kamat ~i évben befolyt összegért» j! / Xll/31-ig esedékes szelvények értékeért ij Magán kötvény kamat 171 i Emke (üzletv.) épület jövedelem 167 l! Szászvárosi Emke-épület jövedelem r 79 i Orbán Balázs báró-féle tövisi ingatlan jövedelem,, 149 j Tappenburg Károlyné-féle ingatlan után f. évi jftvedelem» 212 Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter adománya nép- és van-» dor könyvtárak szervezésére» 191 i Átmeneti folyó segélyek Kor Kor. f ; ö ' 30275! I 1836* _ év Myamán jutott egyesületünk birtokába, mint külön kezelendő alapítvány a vagyon-mérleg ingatlan rovatában tüntetve deczember hó 31-én. Beregszászy főkönyvvezető. László, eredményeivel, valamint a felmutatott bizonyítékokkal teljesen megegyezőknek s egybehangzóknak találtuk, április hó 6-án. Sárkány számvizsgáló. Lajos dr., 3

18 TARTOZIK. F. k /11. 17S : /11. 13/ S /11.» > ü Erdélyi bank és takarékpénztár részvénytársaság Mezőgazdasági bank és takarékpénztár részvénytársaság» Magyar leszámítoló és pénzváltó bank erdélyrészi fiókosztálya..» Kolozsvármegyei takarékpénztár részvénytársaság» Kolozsvári kereskedelmi bank részvénytársaság * Kolozsvári takarékpénztár és hitelbank részvénytársaság * Kolozsvári iparosok hitelszövetkezete» Erdélyrészi magyar jelzálog hitelbank részvénytársaság rovatnak Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság Nagy-enyedi kisegítő takarékpénztár» Kis küküüővármegyei takarékpénztár és hitelbank részvénytárs... * Dévai takarékpénztár részvénytársaság Dévai előlegezési szövetkezet * Szászvárosi takarékpénztár részvénytársaság - Zalatnai takarékpénztár résztvénytársaság Ó-Radnai hitelszövetkezet» Hunyadmegyei első takarékpénztár» Tőzsdei értékpapírok» Értékpapír-kamat (1900. XII/3 l-ig esedékes szelvények értékeért)..» Magán-értékpapirok v 1 I-ső kölcsön Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága \ H-ik» J Ill-ik» Kolozsvári róm. kath. Egyházközség» Erdélyi Kárpát-Egyesület Orsz. kolozsvári siketnéma-intézet > Algyógyi alapítványi birtok czéljaira első kölcsön befektetésekre» Özv. Mohay Károlyné féle haszonélvezeti jogmegvállás» Emke (üzletv.) épület >. Balázsfalvi Emke-iskola» Beszterczei Emke-óvó Aranykúti Emke-iskola» Kis-sebesi Emke-iskola» Magyaró-kereki Emke-iskola» Vámos-udvarhelyi Emke-iskola» Magyar-nagy-zsombori Emke-iskola» Gróf Kun Kocsárd-féle szászvárosi piaczi Emke-épület...» Özv maros-gezsei Mohay Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária hagyatékát képező magyar-kályáni ingatlan» Balogh János-féle tövisi ingatlanok» Tappenburg-féle helyi ingatlanok» Kelszere lések és \ nyers mérleg szerint az Emke-lobogó ' 10% leírásért Algyógyi birtok \ ingatlanok értéke (régebbi becslés alapján) ' ingók (felkelhetőségek) értéke -, i 1 Örökös tagok f»l Alapitó - részbeni... [ Rendes törlésekkel Eh ~5 I Pártoló > Előlegek M. kir Postatakarékpénztár Pénztár Korona ; 6) Mérleg-számla Korona ' ?2<U fillér fiilér ft ISOüO so;o _ i O00O ; ' : Megiegyzés. A Bitskey Kálmán 80,000 K., Orbán Balázs báró 16,000 K., özv. Mangesius Frigyesné Megyeri Krausz Máyer 400 K., Vaücsek Mátyás 308 K. 80 fill., Lovas László 200 K. hagyatéka, illetve alapítványa, hogy e hagyatékok, alapítványok és telekbekeblezések, részint perek, részint tárgyalások alatt állanak. Az özv. Adíer Dobray István és neje Kovács Zsuzsanna, Lőrinczy Gyula, Lukács Mózes, Móricz József, Nedoroszték János, Orbai féle ujabban bejelentett hagyatékok a további utasitásig érték nélkül nyilván- Kolozsvár, Merza Lajos, kir. tan, főpénztáros. Szekuia Akos, ellenőr. Jelen mérlegszámlát megvizsgálták, egyes tételeit a fő és segédkönyvekkel, valami nt Gyárfás Benedek, számvizsgáló. Kolozsvár, 1901.

19 deczember 31-én KÖVETEL. F k ? 15/ ? i-'o /II Tőke-alap rovattól 1. Ferencz József Ö Felsége népiskolai alapítvány» Erzsébet királyné (j Felsége kisdedóvó alapítvány 5 Gróf Kun Kocsárd ingatlan alapítványa ' Gróf Kun Kocsárd ingók Ifelkelhetőségek) alapítványa» Özv. marosgezsei Mohai Károlyné, sz. köröspataki Antal Mária hagyatéka» Kossuth Lajos-alap» Gróf Bethlen Gábor emlék-alapitvány» Kovács Sándor mérnök Nagy-Enyed alapítványa ' Magyar nők Emke-lobogó (rendelkezési) alapja» Szentistváni Nemes János alapítványa» Veress Ferencz 1848/49-beli honvéd-tűzmester alapítványa» Emke (üzletv.) épület fenntartás, költség és adó-alap» Függő-tételek» Örökös tagsági» Alapitó tagsági Rendes tagsági * Pártoló tagsági " Korona i fillér 4* Korona fillér ,000 K., Nagy István 2,400 K., Splényi Antal báró 2,000 K., Herczeg Gábor K., Züllich Mván 400 K., továbbá a kis-sebesi, aranykúti és magyaró-kereki iskolatelkek értékei e fennti tételek egyikébe sincsenek felvéve, mint- Józsefné, Bakó János, Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr., Antal dr, Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Szentivány Sándor, Vájna Áron, Wittnyédy József, Wurczinger Józseftartatnak. A fennti értékkel felvett hagyatékok összes értéke: 114,708 korona '.0 fillér. deczember 31-én. Beregszészy László, Tőkönyvvezetö. a felmutatott bizonyítékokkal teljesen megegyezőknek s egybehangzóknak találtuk, április 6-án. Sárkány Lajos dr-, számvizsgáló. 3*

20 20 - TARTOZIK. F.k r II 2/11. 3/II 5/II. 6/11 7/II. 13/II. 14/11 15/11 16/11 17/11 27/11 30/11 32/11 33/11 34/11 35/11 Dévai előlegezési szövetkezet Hunyadmegyei első takarékpénztár Uj cyklusra tagok gyűjtés Balázsfalvi takarékpénztár részvénytársaság. Szászvárosi Erdélyi Kárpát-Egyesület Algyógyi birtok: ingatlan alapitvány értéke ingó \ Emke-ingatlan: Magyaró-Kereki Emke-iskola.. Kolozsvári Iparosok Hitelszövetkezete Tőzsdei értékpapírok Orsz. Kolozsvári siketnéma intézet Kis-KükUllőroegyei Takarékpénztár és Hitelb. r. t. Emke-ingatlan: Szászvárosi Emke-épület Kolozsvári Kereskedelmi Bank Részvénytársaság Emke ingatlan : Tappenburg-féle rét és kaszáló Balogh János-féle tővisi ingatlan Erdélyi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Zalatnai Takarékpénztár» Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank r. t Dalosköri jutalmak Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár r. t Örökös tagok Kolozsvármegyei Takarékpénztár Részv. társ Népkönyvtárak Ó-Radnai Hitelszövetkezet Kolozsvár sz. kir. város sétatéri kioszk stb. kölcsön Magán értékpapírok Felszerelések és az Emke-lobogó Kolozsvár sz. kir. város \ I. kölcsön törvényhatósága /II-» M. kir. Postatakarékpénztár Nyomtatványok, papirkeresk. és könyvkötői munkák Emke-ingatlanok: Emke (üzletv.) épület Balázsfalvi Emke-iskola Beszterczei Emke-óvó. Magyar-Nagy-Zsombori Emke-iskola,, Vámos-Udvarhelyi Emke-iskola Aranykúti Emke-iskola Kis-Sebesi Emke-iskola Pénztár Kolozsvári róm. kath. egyházközség Rendes tagok (3099 K. 56 fill ) Pártoló tagok (201 K. 50 fillér Tiszti fizetések és lakbérilletmény Alapitó tagok (3072 K. 50 fillér) Irodai lakbér, fűtés, világítás stb Folyó segélyezések Fiók választmányok 25% kez költs, levonások Igazg. választmány agit. intézkedései Egyesületi bérház fenntartás stb Mohayné-féle ingatlan után tüzbiztositási dij Özv. Mohay Károlyné-féle haszonélvezeti iog megváltás... Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Erdélyrészi f o... F.mke-ingatlan: Mohay Károlyné-féle m.-kályáni birtok... Egyszersmindenkorra szóló segélyezések Algyógyi alapitv. birtok czéljaira I. kölcsön Posta portó, sürgöny és telefon Erdélyrészi Magyar Jelzálog Hitelbank r. t Könyöradományok írnok, dijnoki fizetések s a tagdíjbehajtás adminisztrácziója Előleg Nagy Enyedi Kisegítő Takarékpénztár Merza Lajos. régebbi becslés.. alapján f) Jívers mérjesr II i Kor f. Kor. f. rovatnak l! ».1 I ii l! í; 40000»!í J : _! » li i » f " > !: Ü » » ii 34S 32 ij :! » ;: > íj »!i 3344 _ > » 1 200» » I' » » U0 V fi » » » » » j ; 55 54» » r » '! ; »!l li 92» J :Í i Szekuia Kolozsvár, Akos, kir. tan., főpénztáros. ellenőr. Megjegyzés. A Bitskey Kálmán 8O0CO K, Orbán Balázsbr K, özv. Mangesius Frigyesné K, Nagy István 2400 K. Splényi László 200 K.hagyatéka, illetve alapítványa a fennti tételek egyikébe sincsenek felvéve, minthogy e hagyatékok, alapit- Balázs Adolf, Bethlen András gróf brassói óvó-alap, Budai Pál, Budai Sándor, Deák Lukács dr. Dobrai István és neje Nedoroszték János, Orbai Antal dr, Peregriny Sándorné, Simay Salamon, Simonyi Dániel, Szentivány Sándor,»ajnaAron, tartatnak.

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. 1901. évi 10573- KOLOZSVÁRT. : 1 3 XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ? : 1 3 TIZENHETEDIK 10573- JELENTÉS. AZ 1901. évi JELENTÉSE. AZ 1901. ÉVI NOV. HÓ 10-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XVII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ES ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF, T. ALELNÖK FŐTITKÁR. mm m m

Részletesebben

fi) A vagyon. a) Vagyon növekedése az egyesület létrejötte óta.

fi) A vagyon. a) Vagyon növekedése az egyesület létrejötte óta. B) RÉSZLETEZÉS. fi) A vagyon. a) Vagyon növekedése az egyesület létrejötte óta. Évben: Összes növekedés: Növekedés az előző évihez képest: Elkölthető járadék-jövedelem volt: 1885 1886 1887 1888 1889 1890

Részletesebben

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A közgyűlés. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. B) A) A közgyűlés. i. A mult 1898. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az EMKE-nek Kolozsvárt, 1898. november 20-án a városház közgyűlési termében tartott XIII. rendes közgyűlésén. Jelen voltak: Gróf

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve:

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP magánszemélyek, egyéni vállalkozók méltányossági, fizetési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR. nz g/t, 1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.......... ^-.^i^i^t^.,in i, r.^viiih..,im...

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma:

Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma: Ózd Város Jegyzőjétől Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma: Átvette: 350086000 Telefon: 48(574123) Azonosító: ADATLAP Magánszemély(egyéni vállalkozó) fizetési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám: c) lakcíme:... d) telefonszáma:... mobil telefonszáma: e)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc.

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE CLEVELAND, OHIO, USA ALAPSZABÁLYOK I. Fejezet 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. 2. Az egyesület székhelye: Cleveland,

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám / adószám: c)

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) MÉRSÉKLÉSRE

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (III.23.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

JEGYZŐKÖNYV. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (III.23.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 23.-án a Községházán 8 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-130/ 19 mellék, Fax: (28) 504-136 NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ Kérem szíveskedjék

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ Adózó azonosító adatai: neve:. lakcíme:.... foglalkozása: munkahely megnevezése és címe:.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben