ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA"

Átírás

1 Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003

2 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ olvasókönyvem címû kiadványt TTI-1513-HKT/2001. szám alatt jóváhagyta és tankönyvvé nyilvánította. Lektorálta Dr. Molnár Károlyné dr. Bírálták Dr. Barabás Gyuláné Molnár Andrea Szabó Ágnes Illusztrálta Kurucz Krisztina Alkotó szerkesztõ Esztergályos Jenõ ISBN: A kiadó minden jogot fenntart! Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , Fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô Raktári szám: AP-113/11 Nyomdai elôkészítés: A nyomás készült: Gyôr

3 I. FEJEZET ITT VAN A TÉL Itt van a tél, A hideg tél közepe. Zúgolódik az idő Kint izibe. Petőfi Sándor 3

4 Szán megy el az ablakod alatt Éj-mélyből fölzengő Földobban két nagy ló csing-ling-ling száncsengő. kop-kop-kop nyolc patkó. Száncsengő csing-ling-ling Nyolc patkó kop-kop-kop tél öblén halkan ring. csönd-zsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő csing-ling-ling száncsengő. Száncsengő csing-ling-ling tél öblén távol ring. Weöres Sándor 1. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek megidézik a telet! 2. Kopogd le a vers ritmusát! Tanuld meg a verset! Kis versek a szélről Tekereg a szél, Fuj a szél, fuj a szél, Széles világba kanyarog a szél, de morog a szél. fut a szél magába, didereg az eper-ág: Apró ez a szoba, nyakában a lába, mit üzen a tél? mégis belefér. sosem érsz nyomába. Weöres Sándor 3. Húzd alá a versben és írd le a füzetbe, mit csinál a szél! 4

5 Té-li reg-gel Hi-deg lett. Éj-jel a föld csont-tá fa-gyott 1. A nap is di-de-reg 2, nem bújt e-lő fel-hő-ru-há-já-ból. Az ab-lak e-lőtt egy fe-hér toll-pi-hécs-ke re-pül el. Az-u-tán egy má-so-dik meg egy har-ma-dik. E-sik a hó! Itt a tél! Men-nek a gye-re-kek az is-ko-lá-ba. Ví-gan mon-do-gat-ják egymás-nak: E-sik a hó! Ez ám a jó! A kis Bo-ris-ka ki-tart-ja a ke-zét, és el-kap egy hó-pi-hét. Be a-karja vin-ni az is-ko-lá-ba, de bi-zony az el-ol-vad. A na-gyob-bak már szán-ká-zás-ról, hó-em-ber-ről be-szél-get-nek. Gárdonyi Géza 1. csonttá fagyott = nagyon kemény lett 2. didereg = nagyon fázik 1. Húzd alá! Mit mondogattak a gyerekek? Miért nem tudta bevinni Boriska a hópihét az iskolába? 5

6 Be-le a hó-ba! De jó! Rö-pül a szán-kó! Szál-lok ve-le le-fe-lé! Lent a-pa vár. Huppsz! Na, föl-bo-rul-tam. Be-le a hó-ba. A-lig lá-tok. Kö-rü-löt-tem min-de-nütt hó, hó és hó. E-vic-ké-lek, már lá-tom a töb-bi-e-ket. A-pa is jön, hogy ki-húz-zon a hó-ból. Ne-vet. Mi van ve-led? A nad-rá-gom per-sze át-á-zott. A ka-bá-tom uj-ja is csu-pa víz. De nem mon-dom meg, mert a-pa még ha-za-visz... Lá-zas ez a gye-rek! mond-ja más-nap a-nya. Csu-dá-kat! fe-le-li a-pa. De-hogy-nem! Meg is mé-rem a lá-zát. Lá-zam van. Jön a dok-tor bá-csi. Le-nyom-ja egy ka-nál-lal a nyelve-met. Be-le-néz a tor-kom-ba. Be-gyul-ladt a man-du-lá-ja mond-ja. Gyurkovics Tibor 1. Húzd alá a télre jellemző szavakat! 2. Miért nem mondta meg a kisfiú, hogy a ruhája átnedvesedett? 3. Mi lett a következménye? 6

7 Gon-dos-kodj a ma-da-rak-ról! Zi-man-kós hi-deg tél van. Va-jon ki gon-dosko-dik most a ma-darak-ról? Ga-bi és Ka-ti nem feled-ke-zett meg ró-luk. Ga-bi é-des-ap-já-val e- gyütt ma-dár-e-te-tőt készí-tett. Ka-ti o-la-jos mag-va-kat gyűj-tött: napra-for-gót, tök-ma-got és ken-der-ma-got. Ösz-szetör-ték és ki-szór-ták a ma-dár-e-te-tő-be. Cérná-ra kö-tött di-ót és szalon-na-bőrt a-kasz-tottak a fák á-ga-i-ra. Ka-ti-ék kert-jé-ben nem é-hez-nek a ma-darak. Ta-vasz-szal majd meg-há-lál-ják a gon-dosko-dást. Tu-dod-e ho-gyan? 1. Húzd alá és olvasd fel, mit adtak enni a madaraknak! 2. Húzd alá kékkel a kérdő mondatokat! 3. Felelj a kérdésekre! 4. Tudod-e, hogyan kell madárkalácsot készíteni? 7

8 Csak egy ö-reg né-ni Hi-deg té-li nap volt. Reg-gel ha-vas e-ső e-sett. Egy kis-fi-ú és egy kis-lány bal-la-gott az ut-cán. Cso-szog-va ment e-lőt-tük egy ö-reg né-ni. Csú-szós volt az út na-gyon. A né-ni el-e-sett. Ci-li, fogd csak a tás-ká-mat! mond-ta Csa-ba. O-da-fu-tott a né-ni-hez és fel-se-gí-tet-te. Ci-li meg-kér-dez-te Csa-bát: A nagy-ma-mád volt ez az ö-reg né-ni? Nem fe-lel-te a fi-ú. Ta-lán ro-ko-nod vagy is-me-rő-söd? E-gyik sem mo-soly-gott a kis-fi-ú. Csak egy ö-reg né-ni. 1. Keresd meg az alábbi szavakat az olvasmányban! Számozd meg őket helyes sorrendben! 8 elesett felsegítette ballagott Húzd alá a szövegben ezeket a szavakat! 2. Adj új címet az olvasmánynak a kép alapján! 3. Miért segített Csaba az öreg néninek? 4. Olvassátok el szerepek szerint az olvasmányt! 5. Te kinek segítettél már?

9 Feb-ru-ár Is-mét e-lő-bújt a na-pocs-ka. Fé-nye-sen és vidá-man sü-tött a ha-vas táj-ra, még me-le-gí-tett is egy ki-csit. Jég-csa-pok lóg-tak az e-resz-ről. Vízcsep-pek gör-dül-tek vé-gig raj-tuk. Ta-lán már vé-ge a tél-nek, és kez-dő-dik a tavasz gon-dol-ta a cin-ke. Ör-ven-de-zett és harsá-nyan é-ne-kel-te: Kis ci-pő, kis ci-pő, Itt van a jó i-dő. Ko-rán é-ne-kelsz, ma-dár-ka szólt az ö-reg ve-réb, csa-ló-ka ez az i-dő! Fá-zunk mi még ta-va-szig e-le-get! Vitalij Bianki Február Ismét előbújt a napocska. Fényesen és vidáman sütött a havas tájra, még melegített is egy kicsit. Jégcsapok lógtak az ereszről. Vízcseppek gördültek végig rajtuk. Talán már vége a télnek, és kezdődik a tavasz gondolta a cinke. Örvendezett és harsányan énekelte: Kis cipő, kis cipő, Itt van a jó idő. Korán énekelsz, madárka szólt az öreg veréb, csalóka ez az idő! Fázunk mi még tavaszig eleget! Vitalij Bianki 1. Rakd ki a betűsínbe a megszólaló madarak nevét! 2. Húzd alá, mit mondtak februárról! 3. Beszéljétek meg, melyik miért vélekedik így! Februári estén, mikor tavaszt lesvén háborog a vén Duna: Februári estén... kicsi meleg ágyban álom borul lágyan minden jó kisfiúra. Ady Endre 9

10 A farsang A farsang nevezetes időszak az emberek életében. A tél temetésének, a tavasz eljöttének ünnepe. A farsangra jellemző a jelmezes, álarcos alakoskodás. A farsangi mulatságokat mindenütt tréfa, jókedv és zajongás kíséri. A farsang január 6-ától, vízkereszttől egészen február végéig tart. A farsang végén, a farsang farkán van a legtöbb mulatság. 1. Húzd alá! Minek az ünnepe a farsang? 2. Mettől meddig tart? Olvasd el újra! 3. Mikor van a legtöbb mulatság? Keretezd be! 4. Vajon mit jelent a farsang farka kifejezés? 10

11 Verses farsangolók Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, Maskarások, bolondok, Járjátok a bolondját: Rázzátok a kolompot: Dínomdánom, vigalom Takarodjon el a tél Nincs a táncra tilalom! Örvendezzen aki él. Szól a zene, megy a tánc, a nóta, perdül-fordul Anikó, Zsuzsóka. Kecskedudán fújom én a nótát, táncba viszem Anikót, Zsuzsókát. Sarkady Sándor Minek búsul a legény magába, még fészket rak a veréb hajába. Járd a táncot szaporán forogva, nem rak fészket a veréb hajadba. Fújják már a trombitát három hőscincérek; róka őrmester előtt hadserege lépked: kandúr karddal, béka bárddal, pipiske puskával, kakas kokárdával. Vasvári István Weöres Sándor 1. Te milyen jelmezbe öltöznél a farsangi jelmezbálon? Rajzold le a rajzfüzetedbe! 11

12 Hóvirág Hóvirágom, virágom, mi újság a világon? Véget ér a hosszú tél, simogat az enyhe szél, melegebben süt a nap, újra szalad a patak. Hallottam a cinegék kikeleti énekét, tavasz jár a határon. Ó, be szép ez, virágom. Donászy Magda 1. Írd le a vonalközbe, kik beszélgetnek a versben! 2. Olvassátok fel szerepek szerint a verset! 3. Húzd alá, milyen színeket használnál, ha lefestenéd az ébredő tavaszt! világoszöld, szürke, égszínkék, fekete, fehér, citromsárga, vörös, sötétbarna, sárgászöld 12

13 II. FEJEZET MESÉRŐL MESÉRE Ugye, te is nagyon szereted a meséket? Mondd el, melyik kedves mesealakot látod az alábbi rajzokon! Melyiküket szereted a legjobban? Mese, mese Mese, mese, mess kenyeret! Ha nincs késed, fogj egeret! Népköltés 13

14 Az alábbi képeken mesék főszereplőit láthatod. Írd be a képekhez a mesék címének számát! 1. Piroska és a farkas 3. A tücsök és a hangya 2. Az oroszlán és a kiskutya 4. A rút kiskacsa 5. A kiskakas gyémánt félkrajcárja 7. A kismalac és a farkasok 6. A kecskegidák meg a farkas 14 TUDOD-E? A világ legnagyobb meseírói közé tartozik Andersen (anderzen), a Grimm-testvérek, La Fontaine (la fonten) és Tolsztoj. A következő oldalakon érdekes meséket találhatsz tőlük és másoktól. Remélem, tetszeni fognak az új népmesék is!

15 A róka meg a rák Azt mondta a róka a ráknak: Hallod-e, rák, fussunk versenyt! Jól van róka, én nem bánom! Eliramodott 1 a róka, a rák meg utána: ollójával belecsimpaszkodott 2 a róka farkába. Célba ért a róka, visszafordult, hátranézett, megcsóválta a farkát. A rák akkorra már eleresztette, talpra állt, és így szólt: Már régóta várlak. Ugyan hol maradtál? 1. eliramodott = nagyon gyorsan elfutott 2. belecsimpaszkodott = belekapaszkodott, belefogódzott 1. Húzd alá! Kik a verseny résztvevői? 2. Keresd ki a meséből azokat a mondatokat, amelyek a képekhez tartoznak! 3. Ki lett az igazi győztes? Vitassátok meg! 15

16 16 A mókus és a farkas A mókus leugrott a fáról, s egyenesen egy alvó farkasra esett. Felugrott a farkas és fel akarta falni. A mókus kérlelte: Engedj el, te farkas! A farkas így felelt: Jól van, elengedlek, de előbb azt mondd meg nekem, miért vagytok ti mókusok, olyan vidám teremtések! Nekem mindig rossz kedvem van, ha meg titeket figyel valaki, azt látja, hogy ott fenn mindig ugráltok és játszadoztok. Azt felelte a mókus: Előbb engedj fel a fára, onnan majd megmondom neked, mert idelenn félek tőled. A farkas elengedte, a mókus felszaladt a fára, s onnan válaszolt: Azért van rossz kedved, mert gonosz állat vagy. A gonoszság szorongatja a szívedet. Mi pedig azért vagyunk vidámak, mert jók vagyunk, s nem bántunk meg soha senkit. Népmese 1. Beszéljétek meg, hogyan menekült meg a mókus a farkastól! 2. Kösd össze a mese szereplőit a tulajdonságaikkal! MÓKUS FARKAS jó, ügyes, eszes, ostoba, vidám, kedvetlen, gonosz, fürge, mogorva 3. Olvassátok el szerepek szerint a mesét!

17 Az egerek meg a macska Gyűlést tartottak az egerek. A legöregebb egér így szólt: Legnagyobb ellenségünk a macska. Olyan nesztelenül jár, hogy nem vesszük észre. Jó volna, ha csengőt akasztanánk a nyakába! Meghallanánk, ha közeledik, és idejében elbújnánk. Úgy van! Helyes! kiáltozták az egerek. Ki fogja a csengőt a macska nyakába akasztani? kérdezték. Erre a feladatra senki sem vállalkozott az egerek közül. Népmese 1. Miért akartak az egerek csengőt akasztani a macska nyakába? 2. Miért nem lehetett megvalósítani a tervüket? 3. Melyik igaz? a) Az egerek sajttal kínálták a cicát. b) Az egerek elkergették a macskát. c) Csengőt akartak akasztani a macska nyakába. 4. Milyen új címet adhatnál a mesének? 17

18 18 A három kiscica Három kiscica, egy fekete, egy szürke meg egy fehér, megláttak egy egeret. Uccu neki! utánafutottak. A kisegér beugrott a lisztesládába. A kiscicák hopplá! utána. A kisegér elszaladt. A ládából pedig három fehér cica mászott ki. A három fehér kiscica meglátott az udvaron egy békát. Uccu neki! utánafutottak. A béka beugrott egy ócska kályhacsőbe. A kiscicák hopplá! utána. A béka szépen tovaugrándozott, és a kályhacsőből előbukkant három fekete kiscica. A három fekete kiscica meglátott a tóban egy halacskát. Uccu neki! utánaugrottak. A halacska elúszott, és a tóból kimászott három csuromvizes kiscica. És a három vizes kiscica elindult hazafelé. Útközben szépen megszáradtak és olyanok lettek, mint voltak: egy fekete, egy szürke és egy fehér kiscica. Szutyejev 1. Húzd alá! Milyenek a kiscicák a mese elején és a végén? 2. Olvassátok fel az aláhúzott mondatokat! 3. Keretezd be az Uccu neki! biztatást! Hányszor fordul elő a mesében? 4. Hány kalandjuk volt a cicáknak? 5. Hány cica szerepel a mesében? Tudod-e? A három az egyik leggyakoribb meseszám.

19 Az oroszlán és az egér Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent 1 és megragadta 2. Az egér kérlelni kezdte, hogy engedje el. Így könyörgött neki: Ha te eleresztesz, jót cselekszem veled. Nagyot nevetett az oroszlán ezen az ígéreten. Hogyan is cselekedhetne vele jót egy egér, s elengedte. Nemsokára vadászok fogták el az oroszlánt, és fához kötözték. Az egér meghallotta az oroszlán ordítását, odafutott, elrágta a kötelet, és így szólt: Emlékszel? Kinevettél, nem hitted, hogy jót is tudok cselekedni veled. De most már láthatod: tehet jót egy kisegér is. Lev Tolsztoj 1. felserkent = felébredt 2. megragadta = hirtelen, erősen megfogta 1. Rendezd az alábbi mondatokat olyan sorrendbe, hogy megfeleljen a mese eseményleírásának! Egyszer vadászok fogták el az oroszlánt, és fához kötözték. Az egér végigfutott az alvó oroszlánon. Az egér megígérte az oroszlánnak, hogy jót tesz vele, ha nem bántja. A kisegér az oroszlán ordítására odafutott és elrágta a kötelet. 2. Húzd alá az alábbi tulajdonságok közül azokat, amelyek a mesében megismert kisegérre igazak! ijedős, dicsekvő, segítőkész, nagyotmondó, szavahihető, büszke 3. Rajzold le ide, hogyan ragadta meg az oroszlán a kisegeret! 19

20 20 A teve és az egérke Egy teve mendegélt az úton. A kötőféket maga után húzta a földön. Elkapta egy egérke, és úgy tett, mintha ő vezetné a tevét. Egyre mondogatta: Milyen erős vagyok! Egy tevét vezetek! Közben egy nagy folyóhoz értek. No, vezess tovább! mondta a teve. Mély a víz! Engedj felülni a hátadra! Vigyél át a vízen! kérte az egérke. Ha megígéred, hogy szerény leszel ezután! Az egérke megígérte. A teve átvitte a vízen. Egyetértésben baktattak 1 tovább ezután. Indiai népmese 1. baktattak = lassan, nehézkesen mentek tovább 1. Húzd alá! Hogyan dicsekedett az egérke először? Mire kérte az egérke a folyónál a tevét? Mit ígértetett meg az egérrel a teve? 2. Olvassátok el a mesét szerepek szerint! 3. Rajzold le a mese befejezését a rajzfüzetedbe! 4. Milyen új címet adhatnál a mesének?

21 A telhetetlen kutya Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kutya. Egy napon szerencsével járt, mert szép darab húst lopott a hentestől. Az erdő felé vette útját, hogy ott zsákmányát nyugodtan elkölthesse. A patakhoz érve meglátta a vízben saját képmását, de persze nem tudta, hogy az az ő tükörképe. Egy kutyát látott, nagy szelet hússal a szájában, s amint próbált balra kerülni, a másik kutya is balra lépett. Ha meg jobbra indult, az a másik is jobbra oldalazott. Úgy látszik, nem akar kitérni előlem gondolta. Talán el kellene venni tőle a zsákmányát, és már két darab hús lehetne az enyém! jutott eszébe. Ezzel belegázolt a patakba, és harcba szállt az idegen kutyával. Hanem ahogy a vizet izgalmában felkavarta, eltűnt a tükörkép is. S mire újra megjelent, már nem tartott húst a szájában. Ekkor vette észre a kutya, hogy a küzdelem hevében kiejtette a húst a szájából. Ráadásul a patak ezen a helyen örvénylő 1, zavaros is volt, elnyelte a húst már régen. A pórul járt kutya sokáig keresgélt még, de hiába. El akarta venni a másét, s így éhen maradt. La Fontaine nyomán örvény = a víz gyors körben forgó mozgása 1. Húzd alá! Hogyan szerzett eleséget a kutya? Miért ment az erdő felé? Mit látott a patak vízében? Milyen gondolata támadt? Mit tett célja eléréséért? Mi történt a küzdelemben? 2. Keretezd be, melyik tulajdonságai miatt veszítette el a kutya a szép nagy darab húst! mohó, ügyes, buta, irigy, falánk, kapzsi, telhetetlen 21

22 A kecskegidák meg a farkas (részlet) Volt egyszer egy kecske. Házikót csinált magának az erdő szélén, s ott nevelgette gyermekeit. Mindennap elment a kecske az erdőre eledelért. Valahányszor elment, gyermekeinek megparancsolta, hogy az ajtót zárják be jó erősen, s ki ne nyissák senkinek. Ha visszatért az erdőről, megkopogtatta szarvával az ajtót, s ezt énekelte: Gidácskáim, kiskecskéim! Nyissátok ki, csemetéim, anyácskátok érkezett meg, édes tejet hozott nektek. A gidák meghallották anyjuk szavát, s kinyitották az ajtót. A kecske megetette őket, s újra kiment az erdőre. A gidák jó erősen bezárkóztak, s úgy várták vissza anyjukat. 22

23 Egyszer megleste a kecskét a farkas. Mihelyt a kecske kiment az erdőre, odasompolygott a kunyhóhoz. Durva hangon üvölteni kezdte: Kiskecskéim, gyermekeim! Nyissátok ki, kedveseim, anyácskátok érkezett meg, édes tejet hozott nektek. De a gidák így feleltek: Halljuk, halljuk, de ez nem az anyánk hangja! A mi anyánknak finom a hangja, ha énekel. Nem nyitották ki a farkasnak az ajtót. Egy darabig még várt a farkas. Még egyszer bekopogtatott, s aztán elment. Hazajött a kecske és kopogtatott: Gidácskáim, kiskecskéim! Nyissátok ki, csemetéim, anyácskátok érkezett meg, édes tejet hozott nektek. A gidák persze rögtön beengedték az anyjukat. Elmesélték neki, hogy mi történt. A kecskemama nagyon megdicsérte kisgidáit, mert jól vigyáztak magukra. Népmese 1. Kik a mese szereplői? 2. Húzd alá! Mit parancsolt meg gyermekeinek kecskemama? Mit feleltek a gidák a farkasnak? Miért dicsérte meg kecskemama a kisgidákat? 3. Mondd el a mesét a képek alapján! 4. Ki tudná részekre bontani a mesét? Milyen címeket adnál az egyes részeknek? 5. Játsszátok el szerepek szerint! 23

24 Iciri-piciri Ajaj, hol volt, hol nem... Volt egyszer egy iciri piciri házacska; ott lakott egy iciri piciri kis macska. Volt annak két iciri piciri kis ökre, rákaptak egy iciri piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri piciri kis macska. Hová lett az iciri piciri barmocska? Bejárja az iciri piciri kis erdőt, s nem leli az iciri piciri tekergőt. Bejárja az iciri piciri kaszálót, s nem látja az iciri piciri kószálót. 24

25 Rátalál egy iciri piciri kis tökre, bánatában iciri picirit meglökte. Felfordult az iciri piciri tököcske, benne a két iciri piciri ökröcske. Megörült két iciri piciri ökrének: vége van az iciri piciri mesének! Móricz Zsigmond 1. Kik a mese szereplői? Keretezd be ceruzával! 2. Hol kereste a kis macska a két kis ökröcskét? Húzd alá! 3. Miért Iciri-piciri a mese címe? Mondd el! 4. Játsszátok el a mesét szerepek szerint! 25

26 A török és a tehenek Volt egy török, Mehemed, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Én vagyok a Mehemed! Mi vagyunk a tehenek! Csudálkozik Mehemed: ilyenek a tehenek? Számlálgatja Mehemed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát! Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták a tehenek. Móricz Zsigmond 1. Hol játszódhat a verses mese? Írd a vonalra! 2. Kik beszélgetnek a verses mesében? Húzd alá! 3. Játsszátok el ti is! 26

27 Csodakutya Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is, piros volt az orra, lapulevél 1 nagy füle lelógott a porba. Csoda egy kutya volt: holdsugáron lovagolt, s csillagfejű csikókat terelt 2 udvaromba. Csodálkoztok? Elhiszem. Nem láthatta senki sem. Fénykép sincsen róla. Én is csak egyszer láttam, úgy álmodtam róla. Csoóri Sándor 1. lapulevél = gyomnövény, nagy, szív alakú levele van 2. terel = állatokat hajt lassan 1. Készíts rajzot a versben szereplő csodakutyáról! 2. Keretezd be azt a versszakot, amiből megtudjuk, mire volt képes ez az álomkutya! 3. Tanuld meg a verset! Az álom sem valóság, olyan, mint a mese. Csak ritkán szokott beteljesedni. El tudnád-e mesélni egy érdekes álmodat? 27

28 Bodri meg a szamár A szamár megirigyelte Bodri jó dolgát. Te mindennek a javát kapod, nekem meg csak a kóró és a tüske jut. Miért szeret téged úgy a gazdasszony? kérdezte. Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni felelte Bodri. No, ez nem lesz nehéz! gondolta a szamár. Besomfordált 1 a konyhába. Billegette a farkát, két lábra állt. A gazdasszony megijedt. Kikergette a konyhából. Szegény szamár máig is töri a fejét, hogy miért nem kapott dicséretet. Népmese 1. besomfordált = sompolygott, lassan, lopakodva ment be 1. Húzd alá a képekhez tartozó mondatokat a szövegből! 2. Számozd meg a képeket a történet sorrendje szerint! 28

29 Ki az okosabb? Két kiskecske összetalálkozott a patak keskeny hídján. Ketten nem fértek el egymás mellett. Visszafordulni egyik sem akart. Vadul veszekedni kezdtek. Én léptem előbb a hídra! szólt a fekete. Igen ám, de öregebb vagyok, mint te, úgy illik, hogy te fordulj vissza szólt a fehér. Verekedni kezdtek. Csúszós volt a híd nagyon, mindketten belepottyantak a vízbe. Népmese 1. Húzd alá! Hol találkozott a két kiskecske? Mit csináltak a hídon? Mi történt velük? 2. Számozd meg a képeket a történet sorrendje szerint! 3. Meséld el úgy, mintha te lettél volna az egyik kiskecske, és nem estetek bele a vízbe! 4. Mit jelent? Okos enged, szamár szenved. 29

30 A lusta fiú és a cseresznye Egyszer egy ember és a fia elindultak a vásárba, hogy eladják a szamarukat. Nagy meleg volt, a gyermek elfáradt. Ahogy mentek, megpillantottak a földön egy krajcárt 1. Azt mondja az apa: Fiam, ehol van 2 egy krajcár, vedd fel! A fiú lusta volt, nem hajolt le érte a melegben. Az édesapja felvette a krajcárt. Szembejött egy asszony a kosár cseresznyével. Kérdi tőle az apa: Hogy adja a cseresznyét? Egy kiló egy krajcár. Az ember vett egy kiló cseresznyét, és mentek tovább. A gyermek szeretett volna a cseresznyéből enni, de az apa nem adott neki. Közben ledobott a földre egy szem cseresznyét. Hát látja ám, hogy a fiú felvette és befalta. Megint ledobott egy szem cseresznyét, a fia azt is fölvette. Úgyhogy a kiló cseresznyét szemenként a földre ejtette, és a fiú mindannyiszor lehajolt, és felvette. Akkor azt mondja neki az apja: Látod, fiam, az egy krajcárért lusta voltál lehajolni, de százszor is lehajoltál egy szem cseresznyéért. Magyar népmese 1. krajcár = kis értékű rézpénz a régi időkben 2. ehol van = itt van 1. Húzd alá! Mi volt a porban? Felvette-e a fiú a krajcárt? Mit vettek a pénzen? Mit csinált a fiú a cseresznyeszemekkel? 2. Keresd ki a képhez tartozó mondatokat! Húzd alá pirossal! 3. Meséld el úgy a történetet, mintha veled esett volna meg! 4. Te mit tettél volna a fiú helyében? Miért? 5. Tudod-e mit jelent? A rest kétszer fárad. Hányszor fáradt a mesebeli fiú, amikor a cseresznyét felvette? 30

31 A kertész és a fiai Egy kertész meg akarta tanítani fiait a kertészkedésre. Mikor érezte, hogy nemsokára meghal, odahívta fiait, és így szólt: Gyermekeim, ha meghalok, keressétek meg a szőlőskertben, amit elrejtettem! Gyermekei azt gondolták, hogy ott kincs van, és amikor az apjuk meghalt, túrni kezdték a földet, és felásták az egész kertet. Kincset nem találtak, de a szőlőskertet olyan alaposan felásták, hogy sokkal több szőlő termett ezután benne. S így meggazdagodtak. Lev Tolsztoj Az almafák Almafákat ültetett egy öregember. Azt kérdezték tőle: Mit érnek már neked ezek az almafák? Sok idő eltelik, míg almát teremnek. Nem eszel te abból. Azt felelte az öreg: Ha én nem eszem, mások esznek, s hálával gondolnak rám. Lev Tolsztoj 1. Igaz (I) Nem igaz (N) Egy kertész kincset rejtett el a szőlőskertben. A fiai gondos munkából meggazdagodtak. Egy öregember diófákat ültetett. Az utódai hálával gondolnak rá, amikor eszik a fáról az almát. 2. Melyik szó, melyik meséből való? A KERTÉSZ ÉS FIAI = K AZ ALMAFÁK = A gyermekeim kincset almafák szőlő sok idő hálával felásták az öreg 31

32 32 Légy jó! Messze, az Óperenciás-tengeren is túl, született egy kis hercegnő 1. Tündérek gyűltek bölcsője fölé. Megcsodálták, majd mindegyik meg akarta ajándékozni valami értékes dologgal. Az első tündér így szólt: Én a szépségemet adom neki. Aki ránéz, úgy véli majd, hogy tavaszi virágot lát. Én sudár 2 termettel ajándékozom meg szólt a második. Tőlem földbe rejtett aranykincset kap mondta a harmadik. A legidősebb tündér így gondolkodott: A szépség elhervad. A sudár alak elváltozik. A kincs elfogy. Én örökös ajándékot 3 akarok neki adni. A jósággal ajándékozom meg. A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad... Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belőle, annál jobban buzog 4. Ekkor lehajolt az alvó gyermekre. Megsimogatta és ezt suttogta: Légy jó! Henryk Sienkiewicz nyomán 1. hercegnő = magas rangú, gazdag lány 2. sudár = karcsú, magas, egyenes termet 3. örökös ajándék = egész életére szóló, soha el nem múló 4. buzog = élénken, bőséggel folyik 1. Válaszd ki az alábbi tulajdonságok közül a számodra legértékesebbet! szép, gazdag, büszke, irigy, szerető szívű, jóságos, karcsú, bátor, szófogadó, okos, segítőkész, szerény, csendes 2. Mi a legszebb emberi tulajdonság? Miért?

33 1. Nézd meg figyelmesen a képsort! 2. Kik a főszereplői ennek a képes mesének? 3. Meséld el a történetet! Így kezdődik: Volt egyszer egy kiskacsa és egy kiscsibe. Jó barátok voltak. Egyszer csak elunták a játékot a réten. Elhatározták, hogy... (Folytasd tovább a mesét!) 33

34 III. FEJEZET VÍG TAVASZ, VIRÁGHINTŐ Ifjú lánya a vén télnek, kedves kikelet. Hol maradsz? Mért nem jelensz meg a világ felett? Petőfi Sándor 34

35 Naphívogató Süss föl, nap, fényes nap, kis kakas, kukorékol, megvirrad megvirrad = napkelte előtt világosodni kezd 2. kósza = kóborló, bolyongó Csillagok kialusznak, kósza 2 ködök szakadoznak, aranyajtók hasadoznak, süss föl, nap! Csanádi Imre 1. Húzd alá azokat a sorokat a versben, amelyekből megtudod, hogy hajnalodik! 2. Rajzold le, melyik állat köszönti a hajnalt! 35

36 Tavaszi dal Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? Elég hogyha tudom én: tavasz elé futok én! Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy? Se erdőbe, se rétre: a szép tavasz elébe. Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy: olyan szép dalt daloljál, szebb legyen a tavasznál! Zelk Zoltán 1. Keretezd be az ismétlődő sorokat! 2. Húzd alá a megszólított állatok nevét! 3. Olvassátok fel az állatok feleletét! 4. Miért várja az őzike, a nyuszi és a kismadár a tavaszt? Beszéljétek meg! 36

37 Tavasz Mi az? kérdezte Vén Rigó. Tavasz! felelt a Nap. Megjött? kérdezte Vén Rigó. Meg ám! felelt a Nap. Szeretsz? kérdezte Vén Rigó. Szeretlek! szólt a Nap. Akkor hát szép lesz a világ? Még szebb és boldogabb! Szabó Lőrinc 1. Kik beszélgetnek a versben? Húzd alá! 2. Olvassátok el a verset szerepek szerint! 3. Meg is tanulhatod! 37

38 Március Köszöntelek, kedves, szép március! Langyos leheletedet érzem már a levegőben. Lábad nyomán kizöldül a fű. Előfehérlik a hóvirág, előkéklik az ibolya. Felőled álmodoztam télen a kályha mellett. El-eltűnődtem: hol vannak a virágaid? Hol vannak a madaraid? Mit csinál most a fecskénk? Mit csinál most a gólyánk? Már úton vannak. Valahol a tenger felett száll felénk egy nagy fehér felhő. Azok a gólyáink. És száll egy nagy fekete felhő. Azok a fecskéink. 1. Kihez beszél az író? Írd ide! Gárdonyi Géza 2. Mit vár ettől a tavaszi hónaptól? Rajzold le a rajzfüzetbe! 3. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyeknek a végén kérdőjel (?) van! 4. Készülj fel a teljes szöveg felolvasására! 1. közhírré szétdoboltatik: mindenkinek tudomására hozzák 38 Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltünik a szél, zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik 1 : minden kislány férjhez adatik, szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák és a maradék. 1. Húzd alá! Kik hozzák a meleget? 2. Tanuld meg a verset! Ha tudod, el is énekelheted. Weöres Sándor

39 Szólások a tavaszról Gyere tavasz, várva várlak, Hozz zöld ruhát fűnek, fának. Azt mondják a cinegék, Itt a tavasz, nyitni kék! Kék ibolya, hóvirág, Csupa öröm a világ. Találós kérdések Tavasszal tér vissza, ereszünk lakója, fészkét igazítja. Tó vízében lépeget, békák veszedelme, békát fog és messze néz fél lábon merengve. A hóvirág után nyílok, kék, lila, illatos vagyok. Vigyázz rá, mert nagyon ravasz, s hamar becsap ő a... (Tavasz) (Ibolya) (Gólya) (Fecske) 39

40 Nemzeti dal (részlet) Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Petőfi Sándor 40

41 Torma János: Március 15. Nemzeti ünnepünk: március 15. Március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóját ünnepeljük. Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dal című költeményét. Megkezdődött a harc a magyar nép szabadságáért. Nemzeti ünnepünkön piros-fehér-zöld zászlókat lenget a tavaszi szél. Szívünk fölé nemzeti színű kokárdát tűzünk. Than Mór: A tápióbicskei csata 41

42 Mi kék az ég! (részlet) Mi kék Az ég! Mi zöld A föld! Zöld föld felett, kék ég alatt a Hangos pacsirta fütyörész: Dalával a napot kicsalta, A nap rá gyönyörködve néz. Petőfi Sándor Kertész leszek (részlet) Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek. József Attila 42

43 Április Április, április megtréfált az április. Eső esik, süt a nap, ázom-fázom, meleg van. Április, április, tréfás, április, tréfás, mókás és hamis, cserepet ver, kertet seper, az április nagy gazember. Gazdag Erzsi 43

44 Fecskehívogató Villás farkú fecskemadár, jaj, de régen várunk! Kis ibolya, szép hóvirág, kinyílott már nálunk! Fátyolszárnyú kis méhecskék zúgva, zöngve szállnak. Cifra lepkék, kék legyecskék ide-oda járnak. Rózsa, rózsa, piros rózsa, nyitogatja kelyhét; itt a tavasz, lessük, várjuk a csicsergő fecskét. Móra Ferenc 1. Mondd el a képek sorrendjében, miről szól a vers! 2. Karikázd be azonos színnel a verssorok végen összecsengő rímeket! 3. A képek segítségével könynyen megtanulhatod a verset. 4. Érdeklődj! Ki volt Móra Ferenc? 44

45 A fecskék Megjöttek a fecskéink! Még abban az órában hozzáfogtak a fészekrakáshoz. Az eresz szögletében ragasztották meg gömbölyű kis fészküket sárból. Ahogy a sarat hordták, rakták, simították, gömbölyítették, minden mozdulatuknál mondtak valamit: Vakolat van-e még? Van elég! Fuss szalmáért, picike! Hozom én ízibe! Hocc ide! Cvikk, cvikk, cvikk! Mi tetszik? Jó ebéd tetszenék! Mi legyen az ebéd? Bogaracska, legyecske. Kisfecske, gyere csak a kertbe, gyere, gyere, gyere! Azzal, huss, ki a kertbe, ahol igazán terített asztalt találtak. Csak a szájukat kellett tátogatni: szinte magától hullott bele a sok bogár. El is pusztították őket egy hét alatt. Még az utcánk tájékáról is eltakarodott a sok bogár, olyan rendet tudtak tartani a mi kisfecskéink. Móra Ferenc 1. Húzd alá! Mik jöttek meg? Miből építették fészküket? Hova mentek legyet fogni? 2. Miért hasznos a fecske? 3. Mit jelenthet? Egy fecske nem csinál nyarat. 45

46 A gólya (részlet) Nekem valamennyi között legkedvesebb Madaram a gólya, Édes szülőföldem, a drága szép alföld Hűséges lakója. Tán ezért szeretem annyira, mert vele Együtt növekedtem: Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor Kerepölt fölöttem. Petőfi Sándor 1. Miért szereti a költő a gólyát? 2. Tudod-e, milyen madarak térnek vissza tavasszal hazánkba? Madárfiókák Egy fészekben öt fióka Összebújnak édesen. Messze, messze szól a nóta: Mindjárt, mindjárt érkezem! Anyanóta, be szép nóta, Szebb ennél már nem lehet. Örvendez az öt fióka: Jer, jer! ez a felelet. 1. Hány fióka van a fészekben? 2. Mivel eteti őket az anyamadár? 3. Hogyan fogadják az ebédet? Jön már, jön már az anyóka, Bogár, hernyó van elég. Csicsereg az öt fióka: Ó de pompás egy ebéd. Benedek Elek 46

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

2. Húzd a szavakat a megfelelő szereplőkhöz! 8p/ észrevette. 3. Számozással állítsd időrendbe a szavakat! 7p/ vitatkoztak lecsapott kimentek

2. Húzd a szavakat a megfelelő szereplőkhöz! 8p/ észrevette. 3. Számozással állítsd időrendbe a szavakat! 7p/ vitatkoztak lecsapott kimentek Össz.: 100p/ A béka és az egér A béka és az egér jó barátságban éltek. Egyszer vitatkozni kezdtek valami apróságon. Egyikőjük sem engedett a saját igazából. Végül nagyon összevesztek. Kimentek a közeli

Részletesebben

GYAKORLÓ OLVASÁSFÜZET

GYAKORLÓ OLVASÁSFÜZET Németh Lászlóné Seregély Istvánné GYAKORLÓ OLVASÁSFÜZET AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA CELLDÖMÖLK 2004 Bírálta Esztergályosné Földesi Katalin Vass Jánosné Illusztrálta Kurucz Krisztina Alkotó szerkesztõ Esztergályos

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám:

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám: S z ö v e g é r t ő v e r s e n y 2018. május 3. 1. osztály Név: Iskola: Elért pontszám: 80/ Hasznos tanácsok: 1. 45 percig dolgozhatsz! 2. Ceruzával írj! 3. Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét!

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Bevezető Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Szeretettel köszöntünk az iskolában! Kövesd a munkafüzet címét, és járj te is nyitott szemmel a természetben! A feladatok

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ÉL ÉS VILÁGÍT. SZENTJÁNOSBOGÁR KLUB Óbuda. Szentháromság Plébánia

ÉL ÉS VILÁGÍT. SZENTJÁNOSBOGÁR KLUB Óbuda. Szentháromság Plébánia ÉL ÉS VILÁGÍT SZENTJÁNOSBOGÁR KLUB Óbuda Szentháromság Plébánia Tartalomjegyzék Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet... 3 Fehér Karácsony, hóban mosdasz,... 4 Hány lába van a madárnak, számold meg

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright Az Igazi Ajándék Máté és a sárkány Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright 2011-2013 www.tablacska.hu 1 Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 009. DECEMBER 7. 1 CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

A pillangófa. Olvasószint: B. Mester Györgyi meséje nyomán. Angelov Kati képei. Megoldások: A pillangófa. Magyar ábécéposzter Olvass magyarul!

A pillangófa. Olvasószint: B. Mester Györgyi meséje nyomán. Angelov Kati képei. Megoldások: A pillangófa. Magyar ábécéposzter Olvass magyarul! Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 2017 Feladatlap Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei - már 14. - Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: B

Húsvét. Olvasószint: B Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Kisiskolás az én nevem,

Kisiskolás az én nevem, 1. Hallgasd meg a verset! Mondd el, kirõl szól! Kisiskolás az én nevem Kisiskolás az én nevem, ki nem hiszi, jöjjön velem. Iskolába sietek én, nem ülök már anyám ölén. Iskolában jól figyelek, ha kérdeznek,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait! Iskolás Sün lettem Simi Sün Simi. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!. Rajzold le, mi jelenthet veszélyt Simi számára! Óvodából az iskolába. Rajzold le,

Részletesebben

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese Varázsbetű Mesetár Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére http://varazsbetu.hu/mesetar Pirosmalac Hangos mese (A hanganyag itt található: http://varazsbetu.hu/mesetar/pirosmalac)

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve:

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve: Tanítók Fekete István Egyesülete OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: 2019. január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: III. 2. A versenyző neve: Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Az iskola kódja:

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2009. DECEMBER 7. CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Versek. Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta.

Versek. Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Versek Fésűs Éva: A sündisznócska Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett, Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, Melenget a puha paplan. Jó meleg a földi

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV. ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6.

Državni izpitni center MAGYAR NYELV. ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6. A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N17113921* 6. osztály MAGYAR NYELV ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6. osztályában 2017. május 4., csütörtök

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

AZ ESZEE SZES NAGYMAMA. napirenden. Fordulópont 59 67

AZ ESZEE SZES NAGYMAMA. napirenden. Fordulópont 59 67 AZ ESZEE SZES NAGYMAMA Szávai Géza humoros fordulatokban bõvelkedõ, vidám könyve nem csupán a gyerek érzelmeire, hanem az értelmére, fogékony intelligenciájára alapoz, amikor meghökkentõ történetekben,

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY

III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY III. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítı tanár neve: EGÉRKE PIROS SZEGÉLYES KÉK KABÁTJA Volt egyszer egy öregapó, annak volt egy

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás

Másold le! Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. Javítás 1. Másold le! 2. Másold le a szóláshasonlatot! Ugrik, mint a béka. 3 3. a) Kisbetű? Nagybetű? Pótold! b) Ellenőrizd le! A helyes megoldásokat megtalálod az 1. mellékletben. c) Másold le a szavakat! 4.

Részletesebben