Irományrna. : ivfuj n

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irományrna. : ivfuj n"

Átírás

1 Irományrna Az Országgyűlés r r ', Gazdasági és informatikai bizottsága : ivfuj n,. q,l: 2008 MAJ 2 8. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451. számú törvényjavaslathoz a következő terjeszti el ő : módosító javaslato t 1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 6. -ának az alábbi módosítását javasolja : 6. (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen [megkeresés] megkeresése módszerével (a továbbiakban : közvetlen üzletszerzés), így különösen [címzett postai küldemény,] elektronikus levelezé s vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján a (4) bekezdésbe n meghatározott kivétellel - kizárólag akkor [küldhet ő ] közölhet ő, ha ahhoz a reklám címzettj e előzetesen egyértelm űen és kifejezetten hozzájárult. (2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó [személyazonosító adatait (] nevét [, születési helyét és idejét] és lakcímét j)], illetve amennyiben a reklám: amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelel ő tájékoztatás birtokában történ ő kifejezését. (3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolá s nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyé b személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul töröln i kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhet ő. (4) A postáról szóló törvényben meghatározott címzett reklámküldeményben reklám természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzet t

2 előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhet ő, a reklámozó ésa reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldésé t bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személ y részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhet ő. [(3)] (5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője az (1 ) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben a náluk hozzájáruló nyilatkozato t tev ő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet [(közvetlen üzletszerzési lista)]. [A közvetlen üzletszerzési listában] Az ebben a nyilvántartásban rögzített a reklám címzettjére vonatkozó adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelel ően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személ y el őzetes hozzájárulásával adható át. [(4)] 0) [Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás é s indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét é s minden egyéb személyes adatát a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásbó l haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módo n a továbbiakban nem közölhet ő.] A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására, mind postai úton, mind pedi g elektronikus levél útján lehető séget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tev ő személy egyértelm űen azonosítható le yen. [(5)] a) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámho z kapcsolódóan egyértelm űen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről é s egyéb elérhetőségr ől, ahol az ilyen reklámok részére történ ő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá a (4) bekezdés szerinti esetben ebb ől a célból a reklámküldeményne k tartalmaznia kell a lemondást lehet ővé tev ő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható é s könyveit küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet. [(6)] (8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetle n megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését. 2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 26.,' (3) bekezdésének az alábbi módosításátjavasolja : (3) Az eljáró hatóság ellen őrzése keretében kérheti az 5. (3) bekezdése, valamint a 6. [(3)] (5) bekezdése szerinti nyilvántartás bemutatását, azt mint szemletárgyat lefoglalhatja. 3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 35. -ának az alábbi módosítását javasolja : 35. (1) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadato k kezelésérő l szóló évi CXIX. törvény (a továbbiakban : Katv.) 2. -a (1) bekezdésének 4 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek : 2

3 [E törvény alkalmazása során ] 4. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) : azoknak a közvetlen megkeresé s módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészít ő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásáva l vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenysé g alapvet ő feltételeir ől és egyes korlátairól szóló évi... törvény (a továbbiakban : Grt.) 3. -ának c) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek ( a továbbiakban együtt : ügyfelek) részére. 5. [Közvetlen üzletszerzési kapcsolatfelvételi] Üzletszerzési lista [(a továbbiakban : kapcsolatfelvételi lista)] : kizárólag [a közvetlen üzletszerzés céljából küldend ő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb] postai címzett reklámküldemények útján a Grt ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartás t szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, [elektronikus levélcímét vagy elektroniku s hírközlési azonosítóját,] nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista. 6. Tilalmi lista : azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, illetve megtiltották hogy személyes adataikat az e törvényben meghatározot t kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történ ő további kezelését. (2) A Katv. 2. -a (1) bekezdésének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [E törvény alkalmazása során) 9. Kapcsolatfelvételi lista : kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel val ó kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vag y elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdekl ődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista. lép : [(2)] (3) A Katv. 3. -a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következ ő szöveg (1) A tudományos kutató, a közvélemény-kutató és a piackutató kapcsolatfelvétel é s kapcsolattartás céljából, valamint a közvetlen üzletszerz ő szerv kizárólag a kapcsolatfelvételi lista, illetve a Grt. 6. -ának (4) bekezdése szerinti esetben az üzletszerzésí lista összeállítása céljából, illetőleg az általuk az adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv név - és lakcímadatot a következ ő forrásból gyűjthet, illetve használhat fel : [(3)] (4) A Katv. 4. -a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából név- és lakcímadato k az alábbiak szerint igényelhet ők] c) a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista összeállításához az Nytv a (1 ) bekezdésének c), d) és h) pontjában meghatározott szempont, valamint a családi állapot [szerinti megoszlásban] 3

4 [(4)] A Katv. 5. -ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig ha a megszüntetés a (3) bekezdés b) pontján alapul egyidej űleg a 21. szerinti tilalmi listára történ ő felvételt kell érteni. [(5)] (6) A Katv a helyébe a következ ő rendelkezés lép 17. (1) A közvetlen üzletszerző szerv a jogszerű tevékenységének végzéséhe z szükséges listák összeállításához a kapcsolatfelvétel, illetve a Grt. 6. -ának (4) bekezdés e szerinti esetben kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás céljából név- és lakcímadatokat csak a 3. (1) bekezdésében meghatározott forrásból vehet át, és az e törvényben, illetve a Grt. - ben el őírt feltételek teljesítése esetén gy űjthet. (2) A 3. (1) bekezdésének a) pontja tekintetében ügyfélnek vagy támogatónak a z tekinthető, aki a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva a maga részér ől is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezel ő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek a z adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult. [(6)] (7) A Katv a helyébe a következő rendelkezés lép : 18. (1) A kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési listán szereplő név- és lakcímadatok harmadik személy részére a 3. (1) bekezdésének c) pontja kivételével csa k kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik szerv nevének és tevékenységének ismeretében írásban hozzájárultak. (2) Adatátadás esetén a kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési lista felhasználásának feltételeit az adatátadó és az adatátvev ő szerződésben határozza meg. A kapcsolatfelvétel i listáról csak kapcsolatfelvétel, az üzletszerzési listáról pedig csak kapcsolatfelvétel, illetv e kapcsolattartás céljából történhet adatátadás. Az (1) bekezdésben el őírt feltételek hiányában megkötött szerz ődés semmis. (3) A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem kapcsolható össze piackutatás céljára gyűjtött adatállománnyal. [(7)] (8) A Katv ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szerepl ő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illet őleg új kapcsolatfelvételi va'y üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szerepl ő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhet ő, illetve reklámküldemény nem küldhet ő, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározot t célra vonatkozik. [(8)] (9) A Katv. a) 3. -a (1) bekezdésének a) pontjában az üzletfél szövegrész helyébe az ügyfél szöveg, 4

5 b) 3. -ának (2) bekezdésében a közvetlen üzletszerzési szövegrész helyébe a kapcsolatfelvételi, illetve közvetlen üzletszerzési szöveg, c) 4. -a (1) bekezdésének a) és b) pontjában az és k) pontjaiban szövegrész helyébe a pontjában meghatározott bármely szempont, valamint a családi állapot szöveg, d) 19. -ában az a tevékenységét szövegrész helyébe az az adatkezelés i tevékenységet, az és csak abban az esetben szövegrész helyébe az és az Avtv. szerint i harmadik országba csak abban az esetben szöveg, e) 20. -a (1) bekezdésének a) pontjában az az üzletszerzési listára való felvételét szövegrész helyébe az a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését szöveg, f) 20. -a (1) bekezdésének b) pontjában az üzletszerzési szövegrész helyébe a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési szöveg, g) 21. -ának (4) bekezdésében a 19. szövegrész helyébe a 20. szöveg [h)] lép. 4. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 40. d) pontjának az alább i módosításátjavasolja : 40., Hatályát veszti/ d) a Katv. [2. -a (1) bekezdésének 9. pontja, és] 2. -ának (2) bekezdése, és 22. -a, 5. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 43. -ának az alábbi új (4) bekezdéssel történő kiegészítésétjavasolja: (4) A közvetlen üzletszerz ő szerv az érintett személynek az e törvény hatályba lépését követ ő els ő alkalommal történő megkeresése során, de legkés őbb május 31-ig kötelesa közvetlen üzletszerzési listán szerepl ő érintett természetes személyeket a 6. (7) bekezdése szerinti tartalommal tájékoztatni a postai címzett reklámküldemények küldésének a 6. (4 ) bekezdése szerinti me! tiltása lehet ősé éről. Indokolá s A módosító javaslat a direkt marketing szabályozásával kapcsolatos koncepcionáli s módosítást vezet végig a törvényjavaslaton az alábbiak szerint. A postai úton végzett direktmarketing 1995-ben megalkotott szabályozása (1995. évi CXIX. törvény) megfelel ő jogi keretet adott a direktmarketing-szektor m űködésének, emellett 5

6 biztosította az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését is. A törvény alkalmazása nyomán az adatvédelmi biztos parlamenti beszámolóiból is követhet ően csökkent a területen az adatvédelmi jogsértések száma. A módosító javaslat a direktmarketing szektorban úgy kívánja összehangolni az adatvédelm i elveket a működ ő cégek teljes ellehetetlenülésének megakadályozásához fűződő gazdasági érdekkel, hogy fenntartja a hatályos szabályozás szerint e körben érvényesül ő, tiltakozás i jogon alapuló (opt-out) modellt, és ehhez további új, az információs és önrendelkezési jog érvényesülését szolgáló intézményt kapcsol. A postai úton továbbra is megmaradó direkt marketinges reklámtevékenységhez azonban a z önrendelkezési jog egyszer ű érvényesítése mellett a korábbiak mellett új garanciát vezet b e azzal, hogy az adatkezel ő kötelezettségeként írja el ő olyan ingyenes elérhet őség biztosítását (postai válaszlevél, ), amelyen keresztül az érintett természetes személyek tiltakozás i jogukat gyakorolhatják. A lemondás mindkett ő lehetőségét kell egyidej űleg biztosítani a reklám címzettje számára. A dohánytermékekhez hasonlóan a reklámozónak a megküldött reklámon jól látható felülete n kell feltüntetni a lemondás lehet ő ségét. A módosító javaslat kiegészíti a törvényjavaslat átmeneti rendelkezéseit, és rögzíti, hogy els ő alkalommal május 31-ig kell a közvetlen üzletszerz ő szervnek tájékoztatnia a természetes személyeket a reklámküldemények megtiltásának lehet őségér ő l. Budapest, május 28. 6

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) (a továbbiakban Kabóca

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ és SZOLGÁLTATÓ az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban Kiadó) Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák

Részletesebben

Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat

Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A promóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben