Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok"

Átírás

1 GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási ciklusoktól. A nemzetközi tapasztalatok alapján ennek az általunk nagyon helyeselt törekvésnek a politikai megalapozása azt kívánná, hogy minden szférában a szereplők kompromisszumokra törekedjenek, egymást és egymás véleményét tiszteletben tartsák, úgy kezeljék az eltérő állásponton lévőket, hogy ők is a haza javát akarják. Sajnos ez most Magyarországra nem igaz! Ennek ellenére a GKI Gazdaságkutató Zrt. a fenti alapállással, az alábbi kritikusan fogalmazott, a problémákra és a lehetséges megoldásokra koncentráló, szándékaink szerint építő javaslatokkal kíván hozzájárulni a stratégia kialakításához. 1. Általános megjegyzések Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) vitairat pozitívuma, hogy megkísérel alapokat képezni egy hosszabb távú éves meggondolásokra építő magyar gazdaságpolitikához. Erre szükség van. Fő célja a súlyos válsággal küzdő magyar gazdaság kitörési pontjainak a meghatározása. A vitairatban viszont felesleges aktuálpolitikai megjegyzések is teret kapnak, ami annál is inkább probléma, mert az állítások egy része a szakmai alátámasztás hiánya miatt eleve cáfolható. Például szerintünk a bevezetőben közölt értékelés az első Széchenyi Tervről és az Új Magyarország programról felesleges egy fejlesztési programban (emellett a leírt szöveg egyoldalú, hiányzik a felhasznált módszerekre, információkra való hivatkozás). Persze egy kizárólag szakmai, szenvtelen értékelés az elmúlt 15 év fejlesztési tapasztalatairól, az adódó következtetésekről nagyon hasznos lenne, de ennek elkészítésére most nincs jó esély. Aligha megkérdőjelezhető, hogy ha a kormányzat a kijelölt 7 szférát fejlesztési prioritásokként kezeli, ezzel jelentős növekedési impulzusokat ad a termelőszolgáltató szféráknak. Alapvető hiányosság viszont, hogy az ágazatiként és átfogóként aposztrofált kitörési pontok eltérő dimenzióban jelennek meg (az ágazatok sokkal kidolgozottabbak, az államhoz kötődő területek szinte csak általánosságokat tartalmaznak) és egyáltalán nincsenek egymással összekapcsolva. Javasoljuk, hogy a végleges anyagban jelenjenek meg ezek a kapcsolódási pontok (így pl. az, hogy az egészségipar, vagy a zöld gazdaság fejlődése mennyiben van összhangban pl. a tudásgazdaság, a munka és teljesítmény központú gazdaság, vagy éppen a tranzitgazdaság fejlesztésére megfogalmazott célokkal, szempontokkal). 1

2 Gyengíti a vitairat hitelességét, hogy a kitörési pontok jelzett komoly piaci potenciálját, tőkevonzó képességét, az itt megteremteni kívánt termelés hozzáadott értékének arányait nem támasztja alá. 1 Egyetértünk azzal, hogy az ÚSZT össze kívánja kapcsolni az EU-forrásokat a hazai gazdaság forrásaival, ennél fogva megteremti a gazdaságfejlesztés egységes stratégiájának a lehetőségét. Megkerülhetetlen, ugyanakkor megválaszolatlan kérdés viszont, hogy az EU 2013-ig, majd 2020-ig terjedő fejlesztési stratégiájával az ÚSZT mennyiben van, illetve lehet összhangban. Az ÚSZT ugyan nem terv, de a piacgazdaságokban alkalmazott tervezési módok szempontjából fontos előkészítő dokumentum. Szemlélete arra enged következtetni, hogy a rendszerváltás óta szinte teljesen mellőzött állami tervezési tevékenység - a fejlett gazdaságokéhoz hasonló módon szerepet kap és a piacgazdaság jellemzőihez igazodva megfelelő helyre kerül. Gazdaságfilozófiai hiányosság azonban, hogy a központi tervezés tervgazdasági és piacgazdasági eszköztárának és lehetőségeinek alapvető különbözőségei nem körvonalazódnak, ami felidézi a hajdani tervgazdálkodáshoz kötődő illúziókat és azok kudarcát. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb gond, hogy az USZT nem foglalkozik a rendelkezésre álló források korlátosságával, illetve a terv megvalósításával kapcsolatos külső és belső kockázatokkal. Ezt mindenképp pótolni célszerű. Üdvözlendő, hogy olyan, esetenként már elkezdett, vagy legalábbis régóta napirenden lévő, de gazdasági hatásaiban főként hosszabb távon eredményt hozó fejlesztési irányok is szerepelnek az ÚSZT vitairatában mint a bürokratikus terhek csökkentése, a korrupció visszaszorítása, az üzleti környezet javítása. Az adminisztrációs terhek csökkentésével 2, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupcióra irányuló GKI-kutatások 3 ezt a törekvést messzemenően alátámasztják. A sikeres kkv-kkal kapcsolatos GKI vizsgálat is nélkülözhetetlennek mutatta a gazdasági környezet vállalkozás-barát jellegének az erősítését; 4 Egyetértünk a vitairat azon megállapításával, hogy az államigazgatás, állami működés a leggyengébb szektor, s a vállalkozások bizalmának hiánya az állammal szemben egyike a legsúlyosabb gondoknak. Itt viszont jellemzően szerkezeti átalakítások, reformok hozhatnak csak tartós eredményt, de ezekkel a vitairat nem foglalkozik. 1 Azt, hogy az Új Széchenyi Tervben felsorolt hét program valóban a legjobb és legteljesebb lefedésee a magyar gazdaság előtt álló lehetőségeknek, a vitairat alapján nem megítélhető. A világban bevett gyakorlat különböző elemzési technikákkal forgatókönyvek, jövőképek stb. készítése, amik a hosszú távú gazdaságfejlesztési elképzelések alapjait teremtik meg. 2 In: Az adminisztratív terhek csökkentése európai törekvések és a magyar helyzet (Szerk.: Viszt Erzsébet) In: A magyar gazdaság versenyképessége Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal. Fehér Könyv 2009.nov. 3 A GKI ajánlásait lásd: (Szerk.: Papanek Gábor) A korrupció és a közbeszerzési korrupció Magyarországon. I. kötet. GKI oldal. 4 Részletesebben lásd: A mikro-, kis és közepes vállalatok növekedésének feltételei. (Szerk.: Papanek Gábor) GKI oldal. Összefoglaló: A gyorsan növekvő magyar kkv-k a gazdaság potenciális motorjai. Közgazdasági Szemle sz. 2

3 A GKI-ban végzett sokfajta nemzetközi összehasonlítás azt is tanúsította, hogy a gazdasági lemaradásnak, az alacsony versenyképességnek sok oka van. Ezek között szerepel az alacsony aktivitási ráta és a gyenge vállalkozási képesség, de ezt a kettőt önmagában kiragadni mégsem célszerű, mert a többi nélkül nem fog megfelelő eredményre vezetni (pl. önmagában sem a sok képzetlen munkaerő magasabb szintű foglalkoztatása, sem az amúgy is túl sok vállalkozás számának növelése nem javítja a minőségi fejlődés esélyeit). 5 A kiinduló (alapozó) koncepciók keretében a gazdaság jelen helyzetét, valamint a következő évekre várható perspektíváit kellene néhány oldalon felvázolni. Ennek során a hazai folyamatokat nemzetközi háttér elé kellene állítani, s a hosszabb távú jövőképet több forgatókönyvben is meg kellene rajzolni. Csak e módon kaphatnánk, s adhatnánk ugyanis képet reális mozgásterünkről (lehetőségeink legyező-ábrájáról ), a jövő kockázatairól s az ez utóbbiak megelőzéséhez, elhárításához szükséges lépésekről ezekről a befektetésekről döntő vállalkozókat kiemelten érdeklő témákról. Az ÚSZT ebben a formájában sem módszertanilag nem kellően megalapozott, sem kifejtésében nem egységes, meggyőző egész. Vágyak, kívánságok, célok, a legyen és a kell sokszor a valós célok és lehetőségek mellőzésével kerül megfogalmazásra. Célszerű lenne nemzetközileg használt megközelítési módokból kiindulni, például: a probléma (vagy kihívás) egyértelmű azonosítása, megoldása miért fontos, miért lesz jobb a társadalomnak, kiknek kell a megoldásban együttműködniük és hogyan, mi és milyen típusú (szabályozási, tulajdonosi, munkáltatói, társadalmi egyeztető, morális, stb.) ebből az állami feladat, van-e hatékony eszköz erre, milyen források szükségesek ehhez (állam, vállalkozási, lakossági, külföldi) ezek megszerezhetők-e és hogyan. milyen eredménykritériumok rajzolhatók fel előre (hatásosság, hatékonyság és eredményesség). A sok reális és irreális elképzelést tartalmazó anyagot például ilyen megközelítés mentén lehetne koherens stratégiává érlelni. 5 Papanek Gábor-Borsi Balázs-Tompa Tamás: A magyar gazdaság versenyképességének magyarázó tényezőiről. Külgazdaság, sz. 3

4 2. Megjegyzések a kiemelt programokhoz 2.1. Gyógyító Magyarország Egészségipar A vitairat kitörési pontként jelöli meg a Gyógyító Magyarországot (Egészségipar) és a Megújuló Magyarországot (Zöld gazdaságfejlesztés). Nyilvánvaló, hogy ez a két terület igazodik mind a világ általános fejlődési tendenciáihoz, mind bizonyos hazai adottságokhoz. Egyetértünk azzal is, hogy mindkettő olyan kitörési pont, ami számos ágazatot érint, sokféle tevékenység kapcsolódhat be a folyamatokba. Ugyanakkor a hazai teljesítmény ezeken a területeken ellentmondásos. Az egészségipar, mint kitörési pont ellen azt lehet felvetni, hogy a magyar egészségügy helyzete és teljesítménye nagyon rossz az európai normákhoz viszonyítva. Ez a kritika azonban a közegészségügyre (államilag szervezett közszolgáltatásra) vonatkozik, nem az üzleti szektorra. Sőt, még az egészségügyi szolgálat legkeményebb bírálói sem állítják, hogy a gondok az ipari háttér gyengeségéből adódnának. A bírálatok azonban nem hanyagolhatók el. Bármilyen kitűnő a hazai egészségipar már csak méretgazdaságossági okokból is - csak akkor lehet jelentős munkahelyteremtő és jövedelemtermelő szektor, ha nemzetközileg is eladható a kínálata. A nemzetközi összehasonlításokban megjelenő rossz magyar egészségi állapot és mortalitás mutatók (átlagos életkor, egyes betegségek alacsony túlélési arányai, a gyógyulási időtartamok, stb.) pedig kimondottan ellenreklámot fognak jelenteni a hazai vállalatoknak, különösen a helyben nyújtandó szolgáltatásoknak. A közegészségügy helyzete és megreformálása nem szerepel az Új Széchenyi Tervben. Meggyőződésünk viszont, hogy a közegészségügyben régóta halogatott szükséges átalakítások nélkül a Gyógyító Magyarország program megvalósíthatatlan. A magyar közegészségügy riasztóan helytelen modellben működik (túlkereslet és helyenként túlkapacitás, máshol hiány, értelmetlen érdekeltségek, súlyosan fekete-szürke jövedelemáramlások, stb.) Az egészségipar a vitairatban kifejtett érveken túl azért is nagyon jó kitörési pont, mert a növekvő emberi élettartam egyre szélesebb igényt teremt a megélt évek minőségének javítása iránt. Mivel a várható életévek száma azokban az országokban magas, ahol a lakosság jóléte is az és a felzárkózó országokban is emelkedik a jólét növekedésével az igény mellé hosszú távon fizetőképes kereslet is társul. Az életminőségnek, az erőben, egészségben leélhető évek számának javításához pedig rengeteg technikai megoldás és sokfajta szolgáltatás járulhat hozzá az ÚSZTben felsorolt területeken kívül is. Vegyük a kissé méltatlanul elhanyagolt, leszakadó, sorvadó ágazatként kezelt textil-ruházati ipart: az ezüstkolloid bevonatú (lásd később nanotechnológia) magas sterilitású textíliák a sebészetben, a különféle érzékelőkkel felszerelt ruhadarabok az egészségi állapot ellenőrzésében játszhatnak fontos szerepet, de gondolhatunk a gyógyító-, illetve fogyatékosságot korrigáló ruhadarabokra, védőfelszerelésekre is stb. Hasonló kapcsolódási lehetőségek minden ipari- és szolgáltatási ágazatban megtalálhatók, és a vállalkozók nagy biztonsággal előre jelezhetően meg is fogják találni ezeket megfelelően rugalmas üzleti környezet esetén. 4

5 Nagyon jól közelíti meg az Új Széchenyi Terv a gyógyvizek kérdését is. Ezt az ásványkincset az extenzív gazdaságfejlesztés nem értékelte és egyéb ásványi erőforrásaink kimerülése, világpiaci leértékelődése után kezdett csak a figyelem középpontjába kerülni. Az ÚSZT igen jelentős pozitívuma a korábbihoz képest az, hogy felismerte: nem lehet csupán néhány támogatott gyógyfürdőépítéssel kihasználni e természeti adottságunkat s most komplex megközelítést vázol fel a megfelelő háttér megteremtésére. Különösen fontos gondolatnak tartjuk a balneológus képzés elindítását, mert a vizeink hatásával kapcsolatos tudatlanság mértéke még az egészségügyi dolgozók körében is elképesztő. Ahhoz azonban, hogy a hazai gyógyturizmus fejlődése közelítsen a vitairatban megjelenő várakozásokhoz, még igen sok területen van szükség előrehaladásra. A fürdőkhöz vezető járható utak, megfelelő minőségű szállások és a wellnessen túlmenő programok kínálata olyan trivialitás, hogy nem is részletezzük. Azonban komoly állami feladatot jelent például a kulturált, nyelveket beszélő munkaerő biztosítása a gyógy- és idegenforgalmi létesítmények számára. (Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a nyelvismeret fejlesztése, amiben lemaradásunk óriási, az ÚSZT egyetlen programjában sem szerepel.) További kérdés a gyógyprogramok résztevőinek megfelelő élelmiszerrel való ellátása. Mozgásszervi vagy szívbetegek számára például nyilván nem lehet a hagyományos magyaros konyha kínálatát feltálalni. Az élelmiszeripar hozzáadott értéke elsősorban az egészséges táplálkozás trendjeinek megfelelő termékek választékának bővítésével növelhető, ez érvényes az európai export lehetőségeire is. Az állam e téren egyrészt a nem származásra koncentráló, hanem a boltok, vendéglátóhelyek kínálatát kontrolláló fogyasztóvédelmi eljárásokkal (legalább egészségre ártalmas termékek ne rontsák a hírnevünket), másrészt az új élelmiszerek gyors bevizsgálásának, engedélyezési eljárásának hatékonnyá tételével működhet közre. A biotechnológia és nanotechnológia kitörési pontként való kezelése feltehetően annak tulajdonítható, hogy mindkettő rohamosan terjed a világban, jelentős megújulást hozva a termékek előállításában és felhasználásában. A vitairatból azonban nem derül ki, hogy ennek elősegítésében az állam milyen szerepet kíván betölteni. Az orvosi műszergyártásról szóló fejezet meglehetősen rövid lett jelentőségéhez, lehetőségeihez képest. Az is igaz, hogy a szakágazat magától is rohamosan fejlődik, itt szaktudás és kapacitás is rendelkezésre áll. Mégis érdemes tovább gondolni azt, hogy a különféle egészségi paraméterek rendszeres ellenőrzése mindenkinél, a betegek egész napos felügyelete, gondozása, a sérült emberek fogyatékosságainak mesterséges pótlása elsősorban mindig jelek rögzítésén, továbbításán, feldolgozásán alapszik. A jelfogás és a feldolgozás szétválása pedig a kettő közötti átvitel iránt támaszt igényt. Ahogy régebben a számítástechnika összenőtt a távközléssel, most várható, hogy az info-kommunikációs szektor kibővül a méréstechnikával. E téren a mikroelektronika és az anyagtechnológia fejlődése számára is új terek nyílnak. E folyamatba való bekapcsolódásunkat mind az alapkutatások, mind az oktatás terén célszerű volna államilag is előmozdítani. A jelek továbbítására alkalmas kommunikációs csatornák létrehozása, felügyelete sem nélkülözheti az állami szerepvállalást. 5

6 Az egészségipar tehát az Új Széchenyi Terv vitairatában szereplőknél jóval szélesebb körben nyújt fejlődési lehetőséget a magyar gazdaság szereplői számára. A kormány egyes ágazatok, szakmák, vállalatcsoportok kiemelt támogatása helyett elsősorban azzal járulhat hozzá a lehetőségek kihasználásához, hogy biztosítja rugalmas vállalati alkalmazkodás feltételeit az új piaci lehetőségek megragadására, folyamatosan alakítja az oktatást az egészségipar szükségleteihez. Valószínűleg az általános iskolában kell kezdeni, a korszerű egészségtudatos életmód ismeretanyagával és a társalgási szintű idegennyelv-ismeret általánossá tételével, bővíti a kapcsolatokat, együttműködési csatornákat a közszolgálati egészségügy és az egészségipar között Megújuló Magyarország Ez program szorosan kapcsolódik a Gyógyító Magyarország programban kifejtettekhez, különösen, ami a geotermikus energia hasznosításáról szóló részt illeti. A program legfontosabb gondolatának az energiaforrások diverzifikációját tartjuk. A jelenlegi technológiai trendek arra mutatnak, hogy szénhidrogéneket, mint fő energiahordozókat nem egy új energiaforrás váltja majd fel, hanem sokféle, a helyi adottságokhoz illeszkedő energia-előállítási mód fog elterjedni a világban. Ezt mozdítják elő a politikai érdekek is. Az elmúlt bő ötven évben kiderült, hogy számos veszéllyel jár a világ békéjére nézve, ha a legfőbb üzemanyag forrásai szűk földrajzi térségekben koncentrálódnak. Magyarország is eleget tanult az energiaimport-függés társadalmi-gazdasági következményeiből ahhoz, hogy legalább mérsékelni akarja azt. A magyar adottságokból adódóan legfőbb versenyelőnyünk a gyorsan emelkedő talajhőmérsékletből adódik. Magyarországon a geotermikus gradiens értéke átlagosan 5C o /100m (lefelé haladva 100 méterenként öt fokot emelkedik a talaj hőmérséklete), ami mintegy másfélszerese a világátlagnak. Ennek oka az, hogy a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál (mindössze km vastag, vagyis mintegy 10 km-rel vékonyabb a szomszéd területekhez képest) és így a forró magma a felszínhez közelebb van, valamint az, hogy jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok) töltik ki. A mért hőáramértékek is nagyok (38 mérés átlaga 90,4 mw/m 2, miközben az európai kontinens területén 60 mw/m 2 az átlagérték). 6 A geotermikus energia hasznosításáról szóló részben különösen nagyra értékeljük a vízkiemelés nélküli, hőszivattyús hasznosítás említését, hiszen erről az - a jelenlegi vízfelhozatal, ásványtalanítás, visszapumpálás miatt igen drága és pazarló gyakorlatnál jóval egyszerűbb és olcsóbb eljárásról még energetikai szakemberek sem tudnak (vagy vesznek tudomást). Talajhőt hasznosító energiaforrás az ország egész területén létesíthető, a helyi adottságok döntik el, hogy hol gazdaságosabb az egyéb lehetőségeknél. 6 6

7 Az Új Széchenyi Terv nagy várakozásokat fűz a bioenergia, biomassza hasznosításához. Úgy gondoljuk azonban, hogyha aközött kell választani, hogy az adott mezőgazdasági területen élelmiszert, vagy energiaforrást termeljünk, akkor még sokáig az élelmiszer lesz a racionális választás. Ezért nemzetközi bioenergia-termelő országgá egyhamar nem válunk. Ugyanakkor a mezőgazdasági hulladékok helyi hasznosítása (pl. biogáz előállítása, hulladékkal fűtött hő- és áramtermelő egységek működtetése) jó megoldás lehet olyan településeken, ahol az alapanyagok keletkeznek. Szállítani viszont ezeket nem érdemes, így nagyobb kapacitású bio-erőműveket létrehozni sem. Alacsony élelmiszertermő talajokon lehet értelme energianövények termesztésének is, ahol ez agrotechnikailag megoldható (pl. ártéri erdők). A bio-üzemanyaghoz nemrég még nagy reményeket fűztek, de ezek elszállni látszanak. Úgy tűnik a járműipar is az elektromos hajtás fejlesztésére fordítja az energiákat. Itt rohamléptékű az előrehaladás, akár az akkumulátorok teljesítőképességét (egy töltéssel megtehető távolság), méretét, akár a feltöltési idejét nézzük. E téren bíztató magyar fejlesztések is vannak (pl. a Brixxon rendszere, ami negyed óra alatt tölti fel a villanyautó akkumulátorát), a hazai járműalkatrész gyártó cégek is jól alkalmazkodnak az európai autógyárak ilyen termékváltásaihoz. (Szinte minden nagy autógyár megjelent hibrid- és elektromos autókkal, emellett számos kisebb is próbál betörni a piacra). A nap- és a szélenergia szintén komoly viták kereszttüzében áll. A jelenlegi szabályozás egyértelműen a hagyományos erőművek lobbyérdekeit szolgálja. Ezen időjárástól függő energiatermelőknek kötelező időszaki átadási mennyiségeket előírni más okból nem lenne ésszerű. Meglepő módon a napenergia házi hasznosítása (kollektorok és napelemek) mégis erősen terjed, amit főként a gázárak alakulása mozdít elő. A solar fotovoltaikus technológia fejlődése azonban nem biztos, hogy számunkra kedvezően alakul hosszabb távon. Sajnos lehetséges, hogy az eljárás körüli sok hezitálás végzetes lemaradáshoz vezetett. Van rá esély, hogy ez lesz az első terület, ahol Kína megveri a fejlett világot. Az ország energia igényei hatalmasak, hagyományos energiahordozókból saját forrásai korlátozottak. Az is főként szén, így a légkörszennyezés miatt a nemzetközi bírálatok kereszttüzébe kerültek és a szénhidrogén import is számos gondot vet fel. Ezért államilag vezérelt erőltetett ütemű fejlesztésbe kezdtek. A világ legnagyobb vékonytechnológiájú napelem gyártója ma már Kína, ezeknek az alacsony hatásfokú napelemek ára zuhan a világpiacon. A fejlett országok már csak a magas hatásfokú napenergia hasznosításban őrzik vezető szerepüket. A magyar lehetőségek vagy az ezekhez a fejlesztésekhez való csatlakozásban, vagy az olcsó tömegáruként beszerezhető vékony napelemek felhasználási lehetőségeinek kreatív alakításában rejlenek. Az atomenergiát nem szokás zöld energiának tekinteni, sőt a környezetvédők kemény harcokat folytatnak ellene, különösen újabb erőművek építése, a meglevők bővítése ellen. Atomenergia ügyben két veszély közismert: a balesetek súlyos következményei és a sugárzó hulladék elhelyezésének problémája. Az előbbi egyre kevésbé jelent gondot még a hozzánk hasonlóan Csernobilhoz viszonylag közeli országokban is, a technológiai fejlődés és a működtetési fegyelem javulása jelentősen mérsékelte a balesetek kockázatát. A magyar lakosság körében sem 7

8 tapasztalható széles körben az atomenergia éles elutasítása. A technológiai fejlődéstől várható a sugárzó hulladék problémájának megoldása is: már vannak bizonyos eredmények az ilyen anyagok utóhasznosítására, pl. lakóépületek fűtőegységeként, illetve akkumulátorokban, elemekben. Valószínűleg e téren még jelentős állami kutatás-támogatásra lesz szükség, de valószínű, hogy a jövő előre mutat, nem a visszavonulás felé. Magyarországon az energetikai gépgyártásnak nagy hagyományai vannak, így az iparág számára a világban zajló energetikai paradigmaváltás nagyon jó piaci lehetőségeket nyújt, amit a cégek egy része már ki is használ. Ezeknél az új technológiáknál különösen fontos kérdés az, hogy mikor érik el a gazdaságos üzemméretet. A magyar piac viszonylag kevés ipari termék esetén elég nagy a megfelelő sorozatnagyság felvételéhez, így csakis az exportba való bekapcsolódás jön szóba. Így a hazai zöldenergia támogatásnak is illeszkednie kell az európai gyakorlathoz, ekkor várható, hogy az állami lépések a magyarországi gyártók számára teremtenek piacralépési lehetőséget, referenciát a nemzetközi szerepléshez. A magyar uniós elnökség időszaka kedvező lehetőséget nyújt arra, hogy a kormány kezdeményezően lépjen fel ilyen kérdésekben. A megújuló energiatermelés állami támogatásának többféle gyakorlata ismert. A legkevésbé hatékonynak az egyedi klímabarát fejlesztések, beruházások támogatása tűnik. (Lakossági támogatásként a költségek 30%-át, legfeljebb 1,5 millió forintot lehet kapni e célra, egy átlagos lakóház napelemmel, napkollektorral és geotermikus fűtéssel való felszerelése egyaránt 4,5 millió forintba kerül). Érdekes módon a panel-felújítási programban egyelőre nem terjedt el a házak napkollektorral, vagy más kiegészítő energiaforrással való felszerelése, pedig ott sokkal jobbak a hasznosulási mutatók, mint egyedi családi házaknál. Ennél hatékonyabb útnak tűnik az, hogy számos önkormányzat hajtott végre saját intézményeinél alternatív energiaellátást létrehozó beruházásokat, és a rendszerekhez a helyi lakosok is csatlakozhattak. Célszerű volna a középületek felújításánál általános gyakorlattá tenni az alternatív energiaellátás beépítését, újra pedig nem is volna már szabad építési engedélyt e nélkül kiadni. (Az elektromos autózást alkatrészgyártást és kiszolgáló létesítmények terjedését - is hatékonyan mozdítaná elő az, ha hivatali autóként csak hibrideket vagy városi használatra elektromos autókat lehetne beszerezni.) A program számára javasolt állami intézkedések tehát: jogszabályi akadályok elhárítása a megújuló energiaforrások használata elől; zöld közbeszerzés; a szakképzés fejlesztése, kiemelten a megújuló technológiák terén; alacsony sugárzású atomenergia hasznosítására irányuló kutatások; az alternatív energiával kapcsolatos ismeretek terjesztése a köztudatban. 8

9 2.3. Otthonteremtés és lakásprogram Az ÚSZT lakásüggyel kapcsolatos fejezetének alapvető gondolata a hosszú távú lakáspolitikai koncepció és stratégia kialakításának szükségessége. Ezzel a szakértők döntő többsége és a GKI is egyetért, hiszen a lakás- és tágabban véve az építésügy hosszabb távon alakítja a természeti és a társadalmi környezetet, illetve alapvetően befolyásolja az állampolgárok életszínvonalát, életminőségét. A dokumentumokban kijelölt fő irányok (bérlakás-építési, épületenergetikai, épületminőségi, lakótelep-fejlesztési programok, városrész-rehabilitációk) megragadják a hazai lakásállomány szerkezetéből adódó gondokat és a lehetséges gyógymódokat is körvonalazzák. Az alábbiakban néhány fontos terület esetében mutatjuk be a GKI álláspontját. Az otthonteremtés alapja egy jól működő, versenyképes, szabály- és normakövető építőipar. Ezek a tulajdonságok manapság az ágazati termelők jó részéről nem mondhatók el (és finoman fogalmaztunk!). Az építőipari lánctartozások kialakulásában az állam és az önkormányzatok szerepe (késedelmes fizetéseik révén), ha nem is minimális, de nem központi. Számos költségvetési forrásból finanszírozott projekt esetében nem a késői megrendelői fizetés okoz problémákat, hanem a fővállalkozók magatartása (például a Megyeri híd vagy egyes autópályák). A problémát a széttagolt építőipari szervezeti rendszerben kell keresni, amelyben mára egyfajta üzleti modellé vált az alvállalkozók, beszállítók átvágása (közel 100 ezer építőipari vállalkozás nálunk, Ausztriában 7 ezer!). A 2010-ben újonnan alakult építőipari vállalkozások tulajdonosainak legalább 60%-a korábban felszámolásba vitt cégeket, számos kifizetetlen számlát hagyva maga után. Az adósságlovagok visszaélnek a cégalapítás, illetve általánosabb értelemben a vállalkozás szabadságával, tetemes károkat okozva részben az építőipari termelőknek, részben az építő- és szerelési anyagok forgalmazóinak. Ezen szerintünk nagyban segítene a kötelező kamarai rendszer, esetleg a cégalapítási szabályok újragondolása. A garanciális kötelezettségek szabályozása nem, vagy nem kellő hatékonysággal működik. Egyfelől, a cégek panaszkodnak a magas pénzügyi terhekre, másfelől, a károsult lakók vagy felhasználók sokszor bottal üthetik a kivitelezők nyomát. A cégszabályok kijátszása e téren is előfordul. Az építőiparban rengeteg kontár tevékenykedik. A lakásépítés közötti felfutása megmutatta, hogy számos olyan vállalkozás is piacra lépett, amely képtelen volt minőségi munkát végezni, a felhasznált anyagok terén pedig egy szempontot ismert, az olcsóságot. A műszaki ellenőrzés növelésével, az építőipari szakképzés színvonalának emelésével lehetne ezen segíteni. A szakmai szervezetek szerepe itt is fontos lehet. 100 ezer cégből 10 ezer komolyat kellene csinálni! A magyar lakásállomány potenciális lehetőségeinek kihasználását jelentősen hátráltatja a társasházak életét szabályozó törvényi környezet. Ma gyakorlatilag lehetetlen kezelni a közös költség vagy a rezsi bizonyos részei nem fizetéséből adódó helyzeteket, a társasházaknak nincs valódi eszköze a behajtásra. Ez nem csak a társadalmi csapdák számát növeli, hanem a jövőben megvalósuló változások effektív fékezője is lehet. 9

10 Kifejezetten helyeselhető, hogy a dokumentum az új lakások építését vagy vásárlását jelöli meg támogatandó célként. A használt lakások forgalmának támogatása a múltban a diszfunkciók és a visszaélések melegágya volt. De nem kell évente 40 ezer új lakást megépíteni (mert pl. felújítással sok lakás használhatóvá tehető). A bérlakás-építési program nyilvánvalóan szükséges, hiszen a hazai jövedelmi viszonyok között még sokáig szükség lesz erre a fajta lakhatási megoldásra. A bérlakások építése egyértelműen javítja az építőipar kilátásait és helyzetét. Az alapvető kérdés e téren így fogalmazható meg: mire van valójában szükség: építőipari stimulusra vagy egy jól működő, az eltérő szociális helyzeteket hatékonyan kezelni képes lakásszektorra? Ha ez utóbbira, akkor a bérlakásépítés helyett vagy mellett a bérlakás-teremtésre is súlyt kéne fektetni. Jelenleg nem a bérlakások építése (ha van rá forrás, miért ne épüljön), hanem azok üzemeltetése a kulcskérdés. A GKI becslése szerint jelenleg Magyarországon mintegy ezer lakás áll üresen vagy feketén van bérbe adva. Ez a lakástömeg alapja lehet egy új bérlakás-politikának és még felépíteni sem kell a lakásokat. A magánbérlet a bérbe adónak ma egyáltalán nem jól jövedelmező vállalkozás: a befektetés megtérülési ideje amortizáció és felújítási költségek nélkül is évre tehető. A jelenlegi adózási környezetben nem is várható, hogy üzleti befektetők erre a piacra lépjenek. A fekete bérbe adás esetében a bérbe adó és a bérlő is kiszolgáltatott. Ez maga is áremelő tényező. Ha a bérbe adás után fizetendő adó csökkenne (viszont szigorúan behajtanák), az egyrészt javítaná a jogbiztonságot, másrészt vonzóbbá tenné a befektetők számára a területet. A szociális és magánbérlet között nincs kínai fal. A szociális bérlakás lehet magánbérlet önkormányzati lakhatási támogatással és önkormányzati menedzsmenttel működtetve. E téren a nemzetközi példák tanulságai mutathatnak iránymutatást. Budapesten a városfejlesztés és város-rehabilitációk egyik legfőbb akadálya, hogy a 23 kerületnek 23 különféle elképzelése van erről. Ennek látványos eredménye a felújított városrészek tarkasága, összevisszasága. Fővárosi szintű koordináció és döntés szükséges. Az energiatakarékos és környezettudatos felújítások ösztönzésére érdemes lenne megfontolni egy kedvezményes áfa-kulcs bevezetését. A lakásfelújítások ma szinte kivétel nélkül a fekete vagy legjobb esetben is a szürke gazdaság részei. Megjegyzés: A jelzálogbanki piac több mint 80%-át két hazai bank uralja oldal Ez tényszerűen nem igaz. 10

11 2.4. Vállalkozásfejlesztés Ma csaknem általános vélemény az ÚSZT kiinduló gondolata, hogy a gazdaság csak a vállalkozók erőfeszítései nyomán zárkózhat fel a fejlett világhoz. S az elemzés a vállalkozásfejlesztés, illetve üzleti környezet fejlesztés legfontosabb állami feladatainak többségére rámutat. Ugyanakkor a vitairat e fejezete jelentős csiszolásra szorul, mindenekelőtt fontos lenne a konkrétság növelése. Fontos lenne továbbá a vállalkozás, illetve a vállalat szavak pontos használata (megkülönböztetése). Sokszor nem világos ugyanis, hogy a kitűzött cél a meglevő szervezetek (a vállalatok) segítése, vagy az öntevékenység (az új cégek alapítására, valamint a meglevők átalakítására irányuló erőfeszítések) támogatása. A magyarországi vállalkozásfejlesztés, illetve üzleti környezet fejlesztés keretében a vitairatban előirányzott számos állami intézkedés valóban fontos. Ezek fontosságának súlyozása azonban hiányzik a vitairatban. A kormányzat gazdasági stratégiájának a vitairatban megígért megalkotása az elmúlt években is mindenkor a gazdasági vezetők alapvető kívánsága, az állami törekvések, a szabályozás stabilitásának, kiszámíthatóságának hiánya pedig a legtöbbször megfogalmazott bírálat volt. Aligha vitatható ezért, hogy egy világos stratégia jelentősen emelhetné az üzleti környezet színvonalát (112. és old.); Az NFGM vizsgálata is azt mutatta ki, hogy jelentően csökkentendőek a gazdálkodók kötelező adminisztrációs terhei így egyetértünk azzal, hogy e cél megvalósítása is jelenősen fejlesztené a gazdasági környezetet ( és 128. old.). Valamennyi vállalati felmérés tanúsága alapján nyilvánvaló az adócsökkentésnek az anyagban kiemelt vállalkozás-ösztönző, s a gazdálkodást segítő szerepe is ( old.). (De csodát ettől sem érdemes várni, s adócsökkentés csak lényeges kiadási oldali reformok esetén lehetséges!) A kutatások szerint elvileg valóban kívánatos a vállalatok tőke-helyzetének javítása. Erre vonatkozóan a kisvállalkozói tőkejuttatási programokat említi a vitairat. A törekvés hitelességét azonban növelné, ha utalás történne a korábbi hasonló programok hatásaira (117. old.). A nemzetközi és a hazai tapasztalatok szerint a tőkehelyzet általános javítása lehetetlen, itt nagyon komoly (és nehéz) szelekcióra van szükség (erre részletesen visszatérünk). Széles körben valóban életbe vágó a versenyfelügyelet (pl. a késői, illetve nem fizetés, a tisztességtelen piaci magatartás, a korrupció, a szellemi tulajdonsértés stb. elleni küzdelem), valamint a fogyasztóvédelem erősítése is old. Jól fogadjuk, hogy a vitairat előirányozza a gazdasági kamarák érdekvédelmi szerepének az erősítését, valamint a közbeszerzési eljárás korszerűsítését (kiemelten: a hazai kkv szféra részvételi esélyeinek a növelését) ( old.). Egyetértünk azzal a megállapítással, hogy a lakosság úgy érzi: hazánkban nem lehet tudással és szorgalommal érvényesülni, s ez a hazai gazdaság fejlődésének talán legfontosabb gátja. Kiemelkedően fontos tehát minden, e vélekedés módosítását célzó kormányzati erőfeszítés (126. és old.). 11

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója?

Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója? Voszka Éva Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója? A válság nyomán ismét előtérbe került az állam és a piac viszonyának újraértelmezése. A gazdaságpolitikai indíttatású, normatív megközelítések

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben