Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE"

Átírás

1 Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII törvényben (továbbiakban Ltv.) valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv) 16..(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Lr.) alkotja: 1.. Fogalom meghatározások E rendelet alkalmazásában: 1. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a a) helyiségei; b) közművesítettsége; c) melegvíz-ellátása; és d) fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható. 2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. 3. Komfortos az a lakás, amely legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és 1

2 d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik. 4. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel; b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és c) egyedi fűtési móddal rendelkezik. 5. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint c) a vízvétel lehetősége biztosított. 6. Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja; b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal; c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá d) fűthető; és e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. 6. Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. 7./ Szociális lakás: az a komfort nélküli, vagy szükséglakás, melyet a Képviselő-testület rendeletében ilyennek besorol. 7. Jogcím nélküli használó az, aki a lakást (helyiséget) a bérbeadónak - bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog fennállása esetén e jog jogosultjának - a hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. 8. Gyermek: a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek. 9. Szülő: a vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként kezelt terület I. fejezet A lakásbérleti jogviszony létrejötte, jogcíme a bérbeadás feltételei 2.. A lakásbérlet létrejötte Lakásbérleti jogviszonyt (a továbbiakban: lakásbérleti jog) a bérbeadó és a bérlő írásba foglalt szerződés aláírásával határozott vagy határozatlan időre létesíthet. 2

3 3.. A lakások bérbeadásának jogcímei A lakások bérbeadásának jogcímei: a./ szociális alapon történő bérbeadás b./ nem szociális (piaci) alapon történő bérbeadás 4.. Szociális alapon történő bérbeadás (1) Önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbevételére igényt nyújthat be az a./ akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének - családban élők esetén 150%-át - gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 200%-át és b./ akinek, illetve a vele együttköltözőknek a tulajdonában, haszonélvezetében nincs a településen beköltözhető lakása, valamint c./ akinek, illetve a vele együttköltözőknek a vagyona együttes forgalmi értéke nem haladja meg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. tv. 4. (1) bek. b) pontjában meghatározott mértéket. (2) Szociális alapon a szociális besorolású ingatlan adható bérbe. 5.. Nem szociális alapon (piaci) alapon történő bérbeadás (1) Önkormányzati tulajdonú lakás nem szociális alapon történő bérbeadása az alábbiak szerint történhet: a.) pályázat útján b.) törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség alapján; c.)lakásbérleti jog folytatásával; e.)szolgálati jelleggel; (2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti bérbeadás esetén a kérelmezőnek az e rendelet 5. számú melléklete szerinti befogadó nyilatkozatot kell mellékelnie. 6.. Névjegyzék 3

4 (1) A szociális alapon történő bérbeadás figyelemmel az Ltv. 84..(1) bekezdésérlakásigénylési névjegyzék alapján történhet. (2) A névjegyzéket a Polgármesteri Hivatal vezeti. (3) A kérelmet az erre rendszeresített e rendelet 7. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. (4) A kérelem benyújtása díj- és illetékmentes. (5) A kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül tájékoztatni kell. (6) A lakások bérbeadása felől a névjegyzék alapján a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság dönt. (7) A bérbeadás az e rendelet szerint meghatározott szempontrendszer alapján történik, jogosultság egyenlőség esetén a jelentkezési sorrend az irányadó. 7.. Pályázat útján történő bérbeadás (1) A pályázat útján történő bérbeadás az üresen álló, illetve megüresedő lakások bérelhetőségét pályázat útján kell meghirdetni: (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell - a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát - a bérbeadás jogcímét - a bérleti díjat - a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját - a lakás megtekintésének időpontját - a pályázat eredményének közlési módját és időpontját - a pályázat elbírálásának szempontrendszerét. (3) A pályázó pályázatát a pályázati kiírásnak megfelelően, írásban nyújthatja be. (4) A pályázók közül a nyertes pályázót a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság választja ki. (5) A pályázat elbírálásának fő szempontja, a pályázó és családja a./ jelenlegi lakáskörülménye b./ jövedelmi viszonya c./ családi helyzete c./ egészségügyi állapota e./ vagyoni helyzete f./ kérelmezővel együtt költözők száma 8.. Törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség alapján történő bérbeadás 4

5 (1) Törvényben, bírósági vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség teljesítéséről - az e célra elkülönített üres és bérbe adható lakások figyelembe vételével - a polgármester gondoskodik. (2) Törvényben, bírósági vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség esetén a Bizottság döntése alapján a polgármester és a jogosult úgy is megállapodhatnak, hogy az önkormányzat kötelezettségét pénzbeli térítés fizetésével megváltja. A pénzbeli térítés mértékét a felek megállapodása határozza meg, azonban az nem haladhatja meg azon átlagos elhelyezkedésű és műszaki állapotú lakás beköltözhető forgalmi értékének 50 %-át, amelyre a jogosult egyébként igény tarthatna. (3) Amennyiben a törvény, bírósági vagy hatósági határozat a lakbérre (szociális, vagy piaci alapú) nem tartalmaz kötelező rendelkezést, a lakbér megállapításánál e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 8/A (8a) Az ingyenesen használatba adott helyiségek a használó részére, vagy a használatra jogosult hozzájárulásával az e rendeletben meghatározott díj megfizetése mellett az ingyenes használatra jogosító feladatellátástól eltérő tevékenységre bérbe adható. (8b) Az ingyenesen használatba adott helyiségek további bérbeadását a polgármester engedélyezi. (8c) Az ingyenesen használatba adott helyiségek további bérbeadására kiegészítő bérleti szerződést kell kötni. 9.. Lakásbérleti jog folytatásával történő bérbeadás (1)Lakásbérleti jog folytatására az a kérelmező jogosult, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül jogosult volt befogadni, és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott. (2) Ha a (1) bekezdésben említettek jogosultak a lakásbérleti jog folytatására, eltérő megállapodásuk hiányában a lakásbérleti jogot a következő sorrend szerint folytatják: a bérlő házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője. (3) A lakásbérleti jogot az azonos sorrendben jogosultak eltérő megállapodásuk hiányában bérlőtársként folytathatják. (4) Aki a lakásbérleti jogot folytatja, köteles a lakáshasználatot változatlan feltételek mellett továbbra is biztosítani azok részére, akik a bérlő halálakor jogszerűen laktak a lakásban Szolgálati jellegű bérbeadás 5

6 (1) Szolgálati jellegű lakásbérleti szerződést az önkormányzattal és intézményeivel közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személyekkel lehet kötni, a jogviszonyuk fennállásáig terjedő időre Önkormányzati bérlakásba történő befogadás szabályai (1) A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadhatja - házastársát - gyermekét - befogadott gyermekének a gyermekét - szülőjét (2) a.) A bérbeadó a bérlő kérelmére írásban hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a testvérét, az élettársát, testvérének gyermekét, élettársának gyermekét befogadja. b) A hozzájárulást akkor lehet megadni, ha a befogadott személy vállalja, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén elhelyezési igény nélkül a lakást elhagyja. c) A hozzájárulást akkor lehet megadni, ha a bérlő -bérlőtársa, bérlőtársai is- valamint a befogadandó személy az előírt feltételt tudomásul veszi, valamint igazolja, hogy a lakás bérletével kapcsolatos tartozása nincs. d) A hozzájárulást akkor lehet megadni, ha a lakók számát figyelembe véve a lakás egy felnőtt korú, cselekvőképes használójára legalább 17,00 m2-es lakószobarész jut. (3) A (2) bekezdés szerinti befogadás esetén a bérlő a kérelemhez az e rendelet 6. számú melléklete szerinti befogadó nyilatkozatot köteles csatolni A lakásbérlet megszűnése A szerződés megszűnik, ha a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik; b) a lakás megsemmisül, úgyszintén, ha a lakás lakhatatlanná válik c) az arra jogosult felmond; d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy; e) a bérlő a lakást elcseréli; f) a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították; g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti; h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik A lakások lakbérének megállapítása (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 6

7 (2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a szociális alapon bérbe adott önkormányzati lakások lakbérét minden év január 1-jén az infláció mértékével növelheti. (3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a nem szociális alapon történő bérbeadás esetén (L.r. 5..) b.) c.) pontjai esetében évente felülvizsgálja a megállapított lakbér mértékét. (4) A Lr. 7.. szerinti bérbeadás a lakbér mértékéről és esedékességéről nyilatkozattétel alapján a bérleti szerződésben kell rendelkezni A felek jogai és kötelezettségei (1) A felek jogait és kötelezettségeit a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - a bérleti szerződésben kell rögzíteni. (2) Bérbeadó jogosult évente kétszer a bérlemény rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségeket ellenőrizni. II. FEJEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és ingatlanok bérlete 15.. (1) A piaci lehetőségeket figyelembe véve a helyiségek bérbeadása pályázat útján történik. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: - a helyiség címét, alapterületét, egyéb jellemző adatait - a helyiség használatával kapcsolatos kikötéseket - - a bérleti díjra vonatkozó alsó határt, (amely e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott irányáraknál kevesebb nem lehet) - a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját - a helyiség megtekintésének időpontját - a pályázat eredményének közlési módját és időpontját - a pályázat elbírálásának szempontrendszerét. (3) A pályázati kiírást legalább 30 napra a polgármesteri hivatal honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni és lehetőség szerint az önkormányzati tájékoztatóban is meg kell jelentetni. (4) A pályázó pályázatát a pályázati kiírásnak megfelelően, írásban nyújthatja be. (5) A képviselő-testület a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának döntési jogát a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságra ruházza. (6) A bérleti szerződés alap esetben öt évre köthető. Amennyiben a helyiség rendeltetésre alkalmas állapotba hozásáról a bérlő bérbeszámítási megállapodás megkötésével saját maga gondoskodik, akkor bérleti szerződés időtartama a bérbeszámítás időszakának a kétszerese, de 7

8 legfeljebb 15 év lehet. (7) A felek jogait és kötelezettségeit a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - a bérleti szerződésben kell rögzíteni. (8) A helyiségek ingyenes használatba adásáról kizárólag a képviselő-testület dönt. (9) A bérbeadó a helyiséget leltár alapján köteles a bérlőnek átadni. (10) A bérlő köteles gondoskodni: - a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált burkolatainak felújításáról, pótlásáról, cseréjéről - a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, előtető, biztonsági berendezések karbantartásáról - a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásáról illetőleg cseréről, - az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben a felek megállapodásának alapján és annak megfelelően, - a bérlemény, a közös használatra szolgáló helyiségek és területek, továbbá a helyiség előtti közterület tisztántartásáról, megvilágításáról, - a közszolgáltatók felé a közüzemi díjak megtérítéséről, a kommunális hulladék elszállításáról (10a) A bérbeadó hozzájárulásával a bérlővel megállapodás köthető, hogy a bérlő teszi a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmassá, illetve átalakítja, bővíti, korszerűsíti. A munkálatok megkezdése előtt amennyiben szükséges - a hatóságok engedélyét be kell szerezni, melyhez bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a Polgármester adja ki. (10b) A bérlő által elvégzett munkálatokra vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell: a.) a munkálatok által érintett területek falakkal körülírt és négyzetméterben meghatározott pontos leírását, b.) az elvégzendő munkák pontos meghatározását, megnevezését, befejezésének határidejét, c.) az elvégzendő munkák költségeit és azok megfizetésének feltételeit, módját, d.) azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyeket a bérlő köteles beszerezni, e.) a költségek megosztását a bérlő és a bérbeadó között, amennyiben a korszerűsítés, átalakítás keretében a bérlő a bérbeadóra tartozó munkát is végez, f.) a bérbeszámítás időtartamát, g.) a munkavégzéssel összefüggően a bérlő kárfelelősségét, a bérbeadóval és ha van az épület többi bérlőjével, tulajdonosával és használójával szemben, h.) szabálytalan, illetve az engedélyektől eltérő kialakítás esetén a bérlőnek az eredeti állapot szerinti, vagy az engedélyeknek megfelelő helyreállítási kötelezettségét. (11) A helyiség bérleti jogát a bérlő kizárólag a bérbeadó hozzájárulásával ruházhatja át. A hozzájárulásának feltételei: a.) bérlő a bérleti jogának átruházásáról szóló szerződéstervezetet köteles megküldeni bérbeadó részére, b.)a bérleti jog átruházásáról szóló szerződés kizárólag a bérlő és bérbeadó közti eredeti bérleti szerződésben foglalt célra és időtartamra köthető. (12) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és 8

9 felszereltséggel köteles átadni. III. fejezet A lakások és helyiségek elidegenítése Üres lakás és helyiség elidegenítése 16. (1) Üres lakás és helyiség esetében a vevőt árverés vagy pályázat útján kell kiválasztani. (2) A pályázati feltételeket átruházott hatáskörben a képviselő-testület bizottsága, az árverési feltételeket a jegyző külön szabályzatban határozza meg. (3) A lakások és helyiségek elidegenítéséről a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság dönt, a döntés előkészítését és végrehajtását a Polgármesteri Hivatal végzi. (4) A lakások és helyiségek legalacsonyabb eladási árát értékbecslő által megállapított forgalmi érték alapján a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság állapítja meg. (5) A lakás vagy helyiség vételárát az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg egy összegben kell megfizetni. 17 Lakások és helyiségek bérlőnek történő elidegenítése. Lakások elidegenítése Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a) a bérlőt; b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét A lakás vételárának megállapítása Az önkormányzati és az állami lakás vételárát - ha a lakást az e törvény alapján arra jogosult vásárolja meg - a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, különösen a) az épület településen belüli fekvése; 9

10 b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága; c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő; d) a lakás alapterülete és komfortfokozata; e) a lakottság ténye figyelembevételével kell megállapítani. (2) A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét Az eladási ajánlat (1) Ha a lakást a rendelet szerint a bérlője vagy a vele egy tekintet alá eső személy az elidegenítésre való külön kijelölés nélkül megvásárolhatja, a bérlő kérelmére eladási ajánlatot kell küldeni. (2) Ha az elidegenítésre történő kijelölés már megtörtént, akkor azoknak a bérlőknek, akik azt kérték - 90 napon belül - eladási ajánlatot kell küldeni. (3) A bérlőnek küldött eladási ajánlatnak tartalmaznia kell: a) A lakás címét, ingatlan-nyilvántartási adatait: társasházi különlap (albetét) számát, helyrajzi száma, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad, valamint a lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát és, b) Az épület lényeges műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, c) A forgalmi értéket tartalmazó értékbecslést, d) Vételárat, e) A vételár megfizetésének e rendeletben szabályozott feltételeit, f) Megvételének szándékáról adandó válasz határidejét (továbbiakban: ajánlati kötöttség ), g) A jogosultak által közlendő, az adásvételi szerződés megkötéséhez kért adatokat. (4) Az ajánlatban a bérlő figyelmét fel kell hívni, hogy a) a bérlő hozzájárulhat, hogy a lakást helyette egyenes ági rokona vagy örökbefogadott gyermeke vásárolja meg, c) A bérlőtársak az ajánlat elfogadását együttesen vagy külön is bejelenthetik. Adásvételi szerződés valamennyi bérlőtárs egybehangzó nyilatkozata alapján köthető. Ha az egyik bérlőtárs írásban nyilatkozik, hogy nem kíván a lakás vevője lenni, hozzájárulásával az adásvételi szerződés a másik bérlőtárssal az egész lakásra megköthető. 10

11 20.. Az ajánlat elfogadása (1) Ha a bérlő az eladási ajánlat kézhezvételétől számított 60 napon belüli határidőn belül az ajánlatra nem tesz elfogadó nyilatkozatot az adásvételi szerződés nem köthető meg. Ha a bérlő ezen határidőn belül elfogadó nyilatkozatot tesz, de az adásvételi szerződést nem köti meg ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megköthető legyen a bérlő költségére aktualizált értékbecslés alapján új eladási ajánlatot kell kiadni, amelynek elfogadásáról a bérlőnek 15 napon belül kell nyilatkoznia. (2) Ha a bérlő az eladási ajánlatban közölt forgalmi érték felülvizsgálatát kér, a kérelmet a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az ajánlati kötöttség időtartama a felülvizsgálati kérelem előterjesztése és a Képviselő-testület közlése között időtartammal megnő A vételár megfizetése (1) A vételárként a lakás értékesítésekor annak teljes vételárát kell megfizetni. (2) Azon vevőnek, aki 4.. a.) pontja szerint szociális alapú bérlakásra lenne jogosult, részletfizetés engedélyezhető legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra. Részletfizetés különösen indokolt esetben- a 22.. szerinti kikötések mellett- legfeljebb 10 évre biztosítható. (3) Részletfizetés melletti adásvétel esetén, a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonjogot fenn kell tartani, illetve e helyett, vagy e mellett más jogi biztosítékkal kell a vételárfizetés folyamatosságát biztosítani. (4) Lakáscélú ingatlan értékesítésekor csereingatlan nettó értéken, és értékbecslés alapján számítható be vételárrészként A lakás fennmaradó vételárának megfizetésekor számítandó kamat (1) A vásárló az adásvételi szerződés megkötését követően 3 évig a vételár fennmaradó része után kamat fizetésére nem köteles. Ezt követően a kamat nagysága a jegybanki alapkamatnak megfelelő. A kamatfizetés alapja a 4. év január 1-én még fennálló vételárrész. Kezdő időpontja a szerződés aláírásától számított 4. év. (2) A vételárrészlet késedelmes megfizetése esetén a szerződés esetleges megszűnésén túl- a késedelmes időszakra a vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét is megfizetni függetlenül attól, hogy a késedelem melyik fizetési időszakban következett be Helyiségek bérlőnek történő értékesítése 11

12 (1) Értékesítésre kijelölt helyiség megvásárlására a helyiség bérlőjének elővásárlási joga van. (2) A bérlőnek az értékesítésre történő kijelölést követő 15 napon belül meg kell küldeni az eladási ajánlatot Az értékesítési ajánlat (1) A bérlőnek küldött értékesítési ajánlatnak tartalmaznia kell: a) A helyiség címét, ingatlan-nyilvántartási adatait: helyrajzi számát, a lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad, valamint a lakás alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát és, b) Az épület lényeges műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, c) a helyiség vételárát e) A vételár megfizetésének feltételeit, f) Megvételének szándékáról adandó válasz határidejét (továbbiakban: ajánlati kötöttség ), A helyiségek bérlői által fizetendő vételár 25.. (1) A helyiség vételára megegyezik annak forgalmi értékbecsléssel meghatározott értékével A vételár megfizetése (1) Az adás-vételi szerződés megkötésekor a helyiség vételárát egy összegben kell megfizetni, de külön kérelemre legfeljebb egy évi részletfizetés engedélyezhető, ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a vételár felének megfizetése megtörtént. (2) A részletekben történő fizetés esetén a fennmaradó vételárrész erejéig a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamat kötendő ki. (3) A részletfizetés engedélyezése esetén a vételár teljes megfizetésig a helyiség tulajdonjogát fenn kell tartani, kivéve, ha ezt jogszabály kizárja. (4) Ha a helyiség forgalmi értéke a 10 millió forintot meghaladja, a vételárat csak egy összegben lehet megfizetni. (5) A vételárhátralék erejéig a helyiségre az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot kell bejegyezni

13 A lakások és helyiségek értékesítéséből befolyt vételár felhasználása (1)Az önkormányzati lakások és helyiségek értékesítéséből befolyt vételárat a Polgármesteri Hivatal köteles elkülönített számlán kezelni, és a számla egyenlegéről negyedévente a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen: a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, c) város rehabilitációra, d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is, h) önkormányzati lakbértámogatás nyújtására. (3) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatja a) az épület elidegenítésre való előkészítésével; b) a földrészlet megosztásával; c) a társasházzá való átalakítással; d) a forgalmi érték megállapításával; e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. (4) Az értékesítésből befolyt összeg felhasználásának tervezett célját és ütemezését jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Az ütemezést minden évben az önkormányzat költségvetésével egyidejűleg felül kell vizsgálni. IV. fejezet 28.. Záró rendelkezések 1.) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 2.) Ez a rendelet a 27.. kivételével december 1.-én lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésével a bérbeadói döntéssel még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A január 1.-én lép hatályba. 3.) A rendelet hatálybalépésével az e rendelet hatálya alá tartozó bérleti megállapodásokat e rendelet szerint kell értelmezni. A megállapodásokat e rendeletnek megfelelően-azoknak a rendelettel való összhangját biztosítva- legkésőbb a hatálybalépést követő 30. napig megfelelően módosítani kell. A rendelet hatálybalépését követően- figyelemmel az erre 13

14 vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseire- a rendelettel összhangban nem álló szerződéseket meg kell szüntetni, és az érintett lakást, vagy helyiséget ki kell üríteni. E felől a Bérbeadó, vagy annak szerve június 30.-ig köteles intézkedni. A szerződéssel, vagy más- az írásos formát jogszerűen mellőző formában létre nem hozott, tényleges lakás-, vagy helyiséghasználatot a rendelet hatálybalépését követően meg kell szüntetni. A rendelet hatálybalépésével, az e rendelettel összhangban nem álló, de az e rendelet szabályozási körével érintett önkormányzati döntéseket-, rendeleteket, határozatokat- megfelelően módosítani kell. 3.) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 4.) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2002.(IV.12.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakbérének megállapításáról szóló 3/2002.(IV.12.) számú, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 4/2002.(IV.12.) számú rendeletei hatályukat vesztik. 5.) E rendeletnek a vagyonhasznosítással kapcsolatos szabályait a vagyonhasznosításról szóló rendelettel összhangban kell értelmezni. Zsámbék, november 10. Lovas Lajos polgármester dr. Malik Dean jegyző Záradék A rendelet a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kihirdetésre került: Zsámbék, november 11. dr. Malik Dean Jegyző 14

15 Önkormányzat tulajdonában lévő lakások alapbér-mérték meghatározása 1. számú melléklet a.) összkomfortos lakások esetében: b.) komfortos lakások esetében: c.) félkomfortos lakások esetében: d.) komfort nélküli lakások esetében: e.) szükséglakás esetében: 320,-Ft/m2/hó 260,-Ft/m2/hó 160,-Ft/m2/hó 125,-Ft/m2/hó 50,-Ft/m2/hó 15

16 2. számú melléklet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások komfortfokozat alapján történő besorolása bérlakás címe szobák száma komfort fokozat besorolás Szent I. tér 3. 1 komfortos önkormányzati bérlakás Szent I. tér 3. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Szent I. tér 3. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/a. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/b. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/c. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/d. 1 félkomfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/e. 1 félkomfortos önkormányzati bérlakás Etyeki u. 4/f. 1 komfortos önkormányzati bérlakás Magyar u komfortos önkormányzati bérlakás Magyar u összkomfortos önkormányzati bérlakás Magyar u komfort nélküli önkormányzati bérlakás Magyar u szükséglakás önkormányzati bérlakás Magyar u komfort nélküli önkormányzati bérlakás Magyar u komfort nélküli önkormányzati bérlakás Magyar u komfortos önkormányzati bérlakás Magyar u komfortos önkormányzati bérlakás Magyar u. 4. 1,5 komfortos önkormányzati bérlakás Magyar u félkomfortos önkormányzati bérlakás Somogyi B. u összkomfortos önkormányzati bérlakás Ady E. ltp. 1/b. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Ady E. ltp. 8/b. 3 komfortos önkormányzati bérlakás Ady E. ltp. 3/a. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Ady E. ltp. 9/a. 2,5 komfortos önkormányzati bérlakás Ady E. ltp. 8/a. 2 komfortos önkormányzati bérlakás Akadémia u szükséglakás önkormányzati bérlakás Akadémia u. 3 1 szükséglakás önkormányzati bérlakás 16

17 3. számú melléklet A lakás- és helyiségértékesítésből befolyt összegek felhasználásnak célja és ütemezése A felhasználás célja - építési beruházással kapcsolatos költségek ellentételezésére - városi infrastruktúra javítása - önkormányzati lakásállomány bővítése - önkormányzat ingatlanhasználattal kapcsolatos tevékenységek támogatása Ütemezés januártól folyamatosan 17

18 Lakásigénylési támogatás bírálati szempontrendszere 4. számú melléklet 1./ jelenlegi lakásörülmények nincs lakása albérletben él (hajléktalan) családtagként más lakásában él szívességi lakáshasználó összesen 2./ jövedelmi viszonyok , ,- - Ft/hó/fő ,- Ft/hó/fő , ,- Ft/hó/fő , ,- Ft/hó/fő ,- Ft ,- Ft ,- Ft/fő felett. összesen 3./ családi helyzet egyedülálló házastársával él 1 gyermekes család 2 gyermekes család 3 vagy több gyermekes család 1 gyermekét egyedül nevelő 2 gyermekét egyedül nevelő család 3 vagy több gyermekét egyedül nevelő Össze 4./ egészségi állapot kérelmező tartósan beteg kérelmező gyermeke tartósan beteg kérelmező vagy vele együtt költöző tartósan beteg Összesen 5./ vagyoni helyzete gépkocsi egyéb ingatlan nyaraló ,- Ft feletti értékű értéktárgy összesen 6./ kérelmezővel együtt költözők száma 1 2 fő 3-5 fő 5-7 fő 8-10 fő 10 fő felett 18

19 5. sz. melléklet BEFOGADÓ NYILATKOZAT (lakásbérlők részére) Alulírott, (név, anyja neve, születési idő), nyilatkozom, hogy (név, anyja neve, szül. idő) személyt (cím) az Önkormányzattól bérelt és az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan bérleti jogviszonyának megszűnésekor (cím) Tulajdonomat képező, vagy általam bérelt ingatlanon befogadom. Az általam befogadott személy a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezési kérelemmel az Önkormányzat felé a továbbiakban nem kíván élni. Befogadó aláírása Lakásbérlő aláírása Tanúk: 19

20 6. sz. melléklet. BEFOGADÓ NYILATKOZAT (bérlőtárs befogadásához) Alulírott, (név, anyja neve, születési idő), nyilatkozom, hogy az általam az Önkormányzattól bérelt és az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon (cím) a bérleménybe befogadott személy (név, anyja neve, szül. idő, lakcím) a bérleti jogviszony megszűnése után elhelyezési kérelemmel nem kíván élni. Befogadó aláírása Befogadott aláírása Tanúk: 20

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 15/2006.(VI.29.)

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2009. november 10-én (kedden) 17 órakor a zsámbéki Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

56/2004.(X.04.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ a 12/2006. (II.20.) és az 54/2008.

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(II. 12.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete

Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Iktatószám: SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Rádóckölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete: szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti

Részletesebben

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról 6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138.. /1/ bekezdés n./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya 1.. 1 Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. ( III. 29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Dunavecse Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007 ( I. 25.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 862/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai:

KÉRELEM. 1. A kérelmező adatai: További kérelmező adatai: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 1102 Budapest, Szent László tér 29. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő: 08.00

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről

Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat 2/2015.(IL 12.) önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzata 11./2008.(IX.11.) számú rendelete Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról A 14./2008.(X.30.),

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (VI.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről Szentes Város Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet hatálya I. FEJEZET. 1. Az önkormányzati lakások bérbe adásának általános feltételei. 2. Az önkormányzati lakások bérbe adásának jogcímei

A rendelet hatálya I. FEJEZET. 1. Az önkormányzati lakások bérbe adásának általános feltételei. 2. Az önkormányzati lakások bérbe adásának jogcímei Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára Pályázat beérkezésének ideje: 2008. hó nap óra aláírás P Á L Y Á Z A T Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára 1. A pályázó neve: születési hely, idő: anyja neve: jelenlegi lakcíme:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2010 (IV. 29.) rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Budapest Főváros

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (VI.28) sz. rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól, egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel.

Pályázati kiírás. 60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakás, 1 szoba, előszoba, konyha, fürdő, toalett, kamra helyiségekkel. Pályázati kiírás Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló- többször módosított- 1993. évi

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 5/2004.(III.25.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 5/2004.(III.25.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 5/2004.(III.25.) rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről ( egységes

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben