Návod na obsluhu Használati útmutató Käyttöohje Bruksanvisning. Zamrażarka Fagyasztószekrény Kaappipakastin Frys EUC W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návod na obsluhu Használati útmutató Käyttöohje Bruksanvisning. Zamrażarka Fagyasztószekrény Kaappipakastin Frys EUC 19001 W"

Átírás

1 Návod na obsluhu Használati útmutató Käyttöohje Bruksanvisning SK HU FI SE Zamrażarka Fagyasztószekrény Kaappipakastin Frys EUC W

2 We were thinking of you when we made this product

3 CZ electrolux 3 Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety kvalitných spotrebičov, ktoré zabezpečia väčšie pohodlie pre váš život. Niekoľko príkladov nájdete aj na obálke tohto návodu. Nájdite si pár minút a preštudujte si ho, aby ste mohli využiť všetky výhody vášho nového spotrebiča. Sľubujeme vám vysokú spokojnosť a pôžitok pri jeho používaní. Veľa úspechov!

4 4 electrolux SK GB Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny, upozornenia, informácie, rady a tipy. Ak budete chladničku používať v súlade s uvedenými pokynmi, bude fungovať správne a dokonale splní vaše požiadavky. Nasledujúce symboly vám uľahčia orientáciu v texte. Bezpečnostné pokyny Upozornenia a informácie pre bezpečnosť užívateľa a ochranu spotrebiča. Rady, užitočné informácie V záujme životného prostredia Symbol pre tipy Tento symbol vás upozorní na tipy v súvislosti so skladovaním potravín. Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

5 SK electrolux 5 Obsah Dôležité bezpečnostné pokyny...6 Všeobecné bezpečnostné pokyny...6 Bezpečnostné pokyny pre deti...7 Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu...7 Bezpečnostné opatrenia pre izobután...7 Pokyny pre užívateľa...8 Všeobecné informácie...8 Spínacie a indikačné prvky...8 Používanie a obsluha...8 Inštalácia...8 Nastavenie teploty...8 Zmrazovaniu...9 Skladovanie...9 Ak vyrábať ľadové kocky...9 Niekoľko užitočných informácií a rád...9 Tipy a nápady...10 Ako ušetriť energiu...10 Spotrebič a životné prostredie...10 Údržba...10 Rozmrazovanie...10 Pravidelné čistenie...11 Spotrebič sa nepoužíva...11 Odstránenie poruchy...12 Pokyny pre inštalatéra...13 Technické údaje...13 Inštalácia spotrebiča...13 Preprava, rozbalenie...13 Čistenie...13 Umiestnenie...13 Zmena smeru otvárania dverí...14 Pripojenie na elektrickú sieť...15 Tabuľka skladovania potravín...16

6 6 electrolux SK Všeobecné bezpečnostné pokyny Tento návod na používanie starostlivo uschovajte a v prípade sťahovania alebo zmeny vlastníka odovzdajte ďalšiemu užívateľovi. Spotrebič je určený výlučne na skladovanie potravín v domácnosti v súlade s týmito pokynmi. Servis a opravy, vrátane opravy a výmeny napájacieho kábla, smú vykonávať len špecializované autorizované spoločnosti. Pri oprave smú byť použité výlučne náhradné diely dodávané týmito spoločnosťami. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča, alebo môže spotrebič zapríčiniť škodu alebo zranenie. Spotrebič je odpojený od elektrickej siete až vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. Pred čistením a údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete (neťahajte za kábel). Ak je zásuvka ťažko dostupná, odpojte spotrebič prerušením elektrického prúdu. Sieťový kábel sa nesmie predlžovať. Uistite sa, že prívodný kábel nie je stlačený alebo poškodený zadnou časťou chladničky. - Poškodený prívodný kábel sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety ani neumiestňujte samotnú chladničku. - Hrozí nebezpečenstvo skratu a následného požiaru. Prívodnú šnúru nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za vodič, zvlášť ak chladničku vyťahujete z výklenku. Dôležité bezpečnostné pokyny - Poškodenie prívodného kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo poranenie elektrickým prúdom. - Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisným pracovníkom alebo kvalifikovaním elektrikárom. Ak je zásuvka uvoľnená, zástrčku do nej nezasúvajte. - Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom alebo požiaru. Pri čistení, odmrazovaní, vyberaní zmrazených potravín alebo nádoby na ľad nepoužívajte ostré, špicaté alebo tvrdé nástroje, pretože môžu spotrebič poškodiť. Dbajte na to, aby sa tekutiny nedostali do styku s ovládačom teploty, spínacím mechanizmom ani s ukazovateľom. Pri konzumácii ľadu a zmrzliny okamžite po vybraní z mraziaceho priestoru sa môžete poraniť. Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte, treba ich čo najskôr spotrebovať. Zabalené zmrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu. Odmrazovanie sa nesmie urýchľovať elektrickým ohrievacím zariadením ani chemikáliou. Na umelohmotné časti mrazničky neukladajte horúce nádoby. Varovanie: Ak na spotrebič položíte zmrazené potraviny, môže sa stať, že v dutej časti pod vrchným dielom sa vplyvom dotyku s chladom môže kondenzovať vlhkosť. V tejto dutine sa nachádzajú elektrické diely a keď na ne kvapká kondenzujúca sa voda, môže spôsobiť krátke spojenie a

7 SK electrolux 7 poškodenie spotrebiča. Preto nikdy neukladajte zmrazené potraviny na vrchný diel spotrebiča! V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny, pretože môžu vybuchnúť. Do mrazničky nevkladajte sýtené nápoje, nápoje vo fľašiach ani ovocie vo fľašiach. Bezpečnostné pokyny pre deti Nedovoľte deťom hrať sa s obalom spotrebiča. Plastová fólia môže spôsobiť udusenie. Spotrebič smú ovládať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom hrať sa s spotrebičom alebo manipulovať s ovládacími prvkami. Pri likvidácii spotrebiča vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte napájací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a odstráňte dvierka, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, že sa hrajúce deti zatvoria do spotrebiča alebo utrpia úder elektrickým prúdom. Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, alebo ak nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti a ak neboli o používaní spotrebiča poučení osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Bezpečnostné pokynypre inštaláciu Spotrebič umiestnite ku stene, aby ste sa vyhli dotyku s horúcimi časťami (kompresor, kondenzátor) a predišli tak možným popáleninám. Pri premiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bola zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. Pri umiestňovaní dbajte na to, aby spotrebič nestál na napájacom kábli. V okolí spotrebiča treba zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu, v opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu. Dostatočné vetranie zabezpečíte dodržaním pokynov pre inštaláciu. Bezpečnostné opatrenia pre izobután Upozornenie Zariadenie používa ako chladivo izobután (R600a), ktorý je veľmi horľavý a výbušný. Ventilačné otvory v sokli chladničky alebo v skrinke pri zabudovanom spotrebiči udržujte čisté a bez prekážok. Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na zvýšenie rýchlosti odmrazovania, než doporučené výrobcom. Nepoškodzujte chladiaci okruh. Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru určeného na uskladnenie potravín, iba ak sú doporučené výrobcom. Uvádzané bezpečnostné pokyny dodržujte v záujme ochrany zdravia a majetku, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody zapríčinené nedbalosťou.

8 8 electrolux SK Všeobecné informácie Oficiálnym označením spotrebiča je mraznička pre domácnosť. V súlade s označením je spotrebič vhodný na skladovanie mrazených a hlboko zamrazených potravín, domáce zamrazovanie výrobkov v udávaných množstvách a na výrobu ľadu. Spotrebič vyhovuje požiadavkám štandardov v rámci rôznych teplotných obmedzení v súlade s klimatickou triedou. Symbol označujúci klimatickú triedu sa nachádza na typovom štítku. Spínacie a indikačné prvky A). Kontrolka vypínača Zap/Vyp zelená B). Regulátor teploty a tlačidlový vypínač C). Kontrolka mrazenia žltá D). Vypnutie zvukovej signalizácie a tlačidlo mrazenia E). Varovná kontrolka červená Používanie a obsluha Inštalácia Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Aby ste spotrebič zapli, otočte termostat (B) do polohy nižšej ako << -16 C >>. Zelená kontrolka sa rozsvieti a červená začne blikať. Rozsvietenie kontrolky zap/vyp (A) znamená, že spotrebič je zapnutý. Blikanie červenej kontrolky znamená, že v mraziacom priestore nie je dostatočne nízka teplota. Pokyny pre užívateľa Okrem toho budete počuť prerušovaný zvukový signál, ktorý môžete vypnúť, ak raz stlačíte tlačidlo (D). Mrazničku môžete vypnúť otočením termostatu (B) do polohy << >>. Nastavenie teploty Vnútorná teplota mrazničky sa reguluje elektronicky prostredníctvom piatich teplotných polôh a nastavenia vypnutia << >>. Poloha indikuje najvyššiu (menej studené prostredie) teplotu, zatiaľ čo poloha znamená najnižšiu (najchladnejšiu) teplotu. Otočte termostat do želanej polohy. Všeobecne možno povedať, že je najlepšie nastaviť termostat do polohy << -18 C >>, ale pri nastavovaní teploty musíte brať do úvahy aj teplotu v miestnosti, kde je nainštalovaný spotrebič, ako často otvárate jeho dvere, množstvo potravín skladovaných v jeho vnútri, polohu spotrebiča. Preto by ste brať ohľad na všetky uvedené faktory a po skúsenostiach zvoliť najvhodnejšiu teplotu. Ak chcete, aby bola teplota v spotrebiči nižšia, nastavte termostat na vyššie číslo a naopak, ak chcete dosiahnuť vyššiu teplotu, mali by ste ho nastaviť na nižšie číslo. Prosím, medzi jednotlivými nastaveniami teploty mrazničky nechajte uplynúť 24 hodín, aby sa teplota mohla stabilizovať. Kontrolka alarmu (červená) Kontrolka teplotného alarmu (E) sa rozsvieti, keď sa vnútorná teplota v mrazničke zvýši na hodnotu (nad -12 C), kedy nie je možné zaručiť kvalitu skladovaných potravín. Prosím,

9 GB SK electrolux 9 pamätajte, že pri prvom zapnutí mrazničky bude kontrolka alarmu blikať, kým vnútorná teplota nedosiahne požadovanú hodnotu, ktorá zaručí uchovanie skladovaných mrazených potravín. Problém s teplotou: Za normálnych pracovných podmienok vnútorná teplota mrazničky zabezpečí dlhodobé uchovanie skladovaných potravín. Keď sa táto teplota zvýši nad určitú hodnotu (-12 C), aktivuje sa zvukový a svetelný alarm. Svetelný alarm predstavuje blikajúce červené svetlo (E), zvukový alarm predstavuje prerušovaný zvukový signál. Zvukový signál môžete vypnúť stlačením tlačidla (D). Zmrazovaniu Rôzne potraviny po vhodnej príprave vždy zmrazujte v mraziacej polici. Na dosiahnutie maximálneho mraziaceho výkonu vyberte mraziacu vaničku i mraziaci kôš a mrazené potraviny položte priamo na odparovač. Pri zmrazovaní malých množstiev nie je potrebné vyberať mraziacu vaničku a mraziaci kôš. Zmrazovací režim sa zapína stlačením vypínača zmrazovania (D) na 2-3 sekundy; pri menších množstvách potravín pribl. 4 hodiny a pri väčších množstvách potravín pribl. 24 hodín predtým, ako chcete zmrazovať čerstvé potraviny. Rozsvieti sa žltá kontrolka (C). Kompresor je neustále v prevádzke, aby bola dosiahnutá teplota potrebná na dosiahnutie zmrazenia. Po úplnom zmrazení potravín (ktoré môže trvať až 24 hodín) možno zmrazovací režim vypnúť aj manuálne stlačením tlačidla (D) na 2-3 sekundy. Ak mraziacu funkciu manuálne nevypnete, elektronika spotrebiča sa o to postará po uplynutí 48 hodín. Pritom zhasne aj žltá kontrolka (C). Mraziaca vanička je vhodná na zmrazovanie drobného ovocia (maliny, jahody, ríbezle a pod.). Ovocie sa do vaničky musí ukladať bez obalu v tenkej vrstve. Po skončení zmrazovania ho možno zabaliť a roztriedené uložiť do skladovacích políc. Skladovanie Po ukončení zmrazovania je praktické premiestniť zmrazené potraviny do priestorov na skladovanie (koše), čím sa v rámci prípravy na zmrazovanie ďalších potravín uvoľní miesto v priestore na zmrazovanie. Ak chcete umiestniť väčšie množstvo potravín, môžete vybrať zo spotrebiča všetky koše okrem spodného a uložiť pokrmy priamo na poličky. Prechodné zmrazenie neznehodnocuje uskladnené potraviny. Ak vyrábať ľadové kocky Ak chcete vyrábať ľadové kocky, naplňte priloženú nádobu na výrobu ľadu vodou a vložte ju do priestoru pre mrazené potraviny. Navlhčením spodnej časti nádoby môžete skrátiť čas potrebný na prípravu ľadových kociek. Hotové kocky môžete vybrať z nádoby pod tečúcou vodou, ohnutím alebo stlačením nádoby. Niekoľko užitočných informácií a rád Po otvorení a uzavretí dvier mrazničky vzniká vo vnútri podtlak v dôsledku nižšej teploty. Preto treba po zavretí dvierok počkať pred ich ďalším otvorením 2-3 minúty, kým sa vnútorný a vonkajší tlak nevyrovná. Dbajte na to, aby bol ovládač teploty nastavený tak, aby teplota vo vnútri nikdy nestúpla nad -18 C, pretože vyššia teplota môže mrazené potraviny znehodnotiť.

10 10 electrolux SK GB Chod spotrebiča je vhodné denne kontrolovať, aby ste prípadnú poruchu včas spozorovali a vyhli sa tak znehodnoteniu zmrazených potravín. Po prerušení dodávky elektrickej energie sa spotrebič znova zapne a aktivuje sa mraziaci režim. Tipy a nápady V tejto kapitole nájdete praktické nápady a tipy pre maximálnu úsporu elektrickej energie pri používaní spotrebiča. Rovnako sa dozviete informácie, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia. Ako ušetriť energiu Dbajte na to, aby spotrebič nebol umiestnený v dosahu slnečného žiarenia ani v blízkosti iného zdroja tepla. Skontrolujte, či je zabezpečené dostatočné vetranie kondenzátora a kompresora. Vetracie otvory neprikrývajte. Potraviny zabaľte do dobre tesniacich nádob alebo priľnavej fólie, aby ste predišli nadbytočnej tvorbe námrazy. Dbajte na to, aby sa vložené potraviny nedotýkali už zmrazených potravín. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené dlhšie, ako je to nevyhnutné, a vyhnite sa ich zbytočnému otváraniu. Teplé potraviny vkladajte do spotrebiča až po ich vychladnutí na izbovú teplotu. Kondenzátor treba udržiavať čistý. Spotrebič a životné prostredie Spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodzovať ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolačných materiáloch. Spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s bežným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiacu jednotku, obzvlášť vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o príslušných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebiča získate na miestnych úradoch. Materiály použité v tomto výrobku, ktoré sú označené symbolom sú recyklovateľné. Údržba Rozmrazovanie S princípom činnosti spotrebiča súvisí aj to, že časť vlhkosti sa vo vnútri prístroja vyzráža v podobe vrstvy inovati alebo ľadu. Hrubá vrstva inovati alebo ľadu má izolačný účinok a zhoršuje mraziaci výkon, čo spôsobuje zvýšenie teploty vnútorného priestoru, zvýšenie spotreby energie a pri určitej hrúbke vrstvy nasvedčuje na sťažené otváranie, či dokonca poškodenie dvierok mraziacej police. Pri malej vrstve možno inovať alebo ľad zoškriabať zo spotrebiča vhodnou lopatkou na ľad. Lopatka, ktorú vidíte na obrázku nie je súčasťou príslušenstva spotrebiča! Ak je vrstva inovati alebo ľadu taká silná, že sa už nedá odstrániť lopatkou na ľad, potrebné je rozmrazenie. Interval rozmrazovania závisí od použitia.

11 SK electrolux 11 Priebeh rozmrazovania: Nastavte ovládač regulátora teploty do polohy << >>. Vytiahnite sieťovú vidlicu. Vyberte zmrazené potraviny zo spotrebiča a uložte ich do koša vyloženého papierom alebo handrami a uložte ho na chladné miesto, alebo do chladiacej police, resp. normálneho chladiaceho prístroja normálnej chladničky. Dvierka nechajte pootvorené. Z času na čas handrou alebo špongiou poutierajte roztopenú vodu smerom do boku, aby stekala do odtokového kanálika v spodnej časti spotrebiča, odkiaľ ju možno odstrániť takto: Položte pred spotrebič misku s vhodnou výškou. Opatrne vytiahnite odtok roztopenej vody, ktorá sa nachádza v spodnej strednej časti. Roztopená voda cez neho stečie do misky. Priebeh rozmrazovania možno urýchliť tak, že na chladiace dosky položené na každej polici postavíte hrnček alebo misku s teplou vodou. Po rozmrazení utrite vlhké fľaky dosucha a zasuňte dozadu odtok pre roztopenú vodu. Zasuňte sieťovú vidlicu do sieťovej zásuvky. Ovládač regulátora teploty prestavte do polohy <<-18 C>> a nechajte spotrebič bežať najmenej 2 hodiny v zmrazovacom režime. Potom znova vložte do chladničky predtým vybraté potraviny. Pravidelné čistenie Je praktické spojiť čistenie vnútra mrazničky s jej odmrazovaním. Na čistenie nepoužívajte domáce čistiace prostriedky ani mydlo. Po odpojení od siete spotrebič umyte vlažnou vodou a utrite ho. Čistou vodou umyte gumené tesnenie na dverách. Po umytí zapojte spotrebič do siete. Špinu a prach nazbieranú na zadnej časti spotrebiča a kondenzátora treba odstrániť raz alebo dvakrát ročne. Spotrebič sa nepoužíva Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, postupujte takto: Nastavte ovládač regulátora teploty do polohy << >>. Sieťovú vidlicu vytiahnite zo zásuvky. Vyberte zo spotrebiča všetky potraviny. Spotrebič rozmrazte a vyčistite podľa pokynov návodu. Dvierka nechajte trocha otvorené, aby vnútri nevznikali žiadne zápachy.

12 12 electrolux SK Odstránenie poruchy Počas prevádzky spotrebiča sa môžu vyskytnúť určité menšie, avšak nepríjemné poruchy, ktoré si nevyžadujú privolanie servisného technika. V nasledujúcej tabuľke nájdete potrebné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa zbytočným výdavkom na servis. Upozorňujeme, že chod spotrebiča sprevádzajú určité zvuky (zvuk kompresora a zvuk cirkulácie). Tieto zvuky neznamenajú poruchu, sú sprievodným javom bežnej prevádzky spotrebiča. Majte na pamäti, že spotrebič pracuje prerušovane, takže zastavenie kompresora neznamená, že spotrebič nie je pod elektrickým napätím. Za žiadnych okolností sa nedotýkajte elektrických častí spotrebiča, ak nie je odpojený od elektrickej siete. Prejav poruchy Spotrebič dostatočne nechladí Spotrebič chladí príliš intenzívne Spotrebič vôbec nechladí. Spotrebič je príliš hlučný. Bliká zelená kontrolka Možná príčina poruchy Regulátor teploty je nastavený na príliš nízkom stupni. Pred mrazením nebol spotrebič dostatočne ochladený. Uloženie veľkého množstva potravín. Bolo vložené príliš veľké množstvo zmrazovaných potravín. Boli vložené teplé potraviny. Dvierka nie sú úplne zatvorené. Regulátor teploty je nastavený na príliš vysokom stupni. Sieťová vidlica nie je riadne zasunutá v sieťovej zásuvke. V sieťovej zásuvke nie je sieťové napätie. Regulátor teploty je v polohe 0. Spotrebič nie je správne umiestnený. Problém so snímačom teploty Spôsob odstránenia Nastaviť vyšší stupeň. Dostatočne dlhé ochladenie spotrebiča pred vložením potravín Rozdeliť potraviny na menšie kusy. Vložiť menšie množstvo potravín. Vložiť potraviny najviac s izbovou teplotou. Kontrola uzavretia dvierok. Nastaviť nižší stupeň. Skontrolujte príslušné pripojenia. Kontrola prítomnosti napätia. Kontrola nastavenia ovládača regulátora teploty. Kontrola stabilného postavenia spotrebiča. (Všetky štyri nožičky musia byť vždy na podlahe.) Zavolajte pracovníkov servisu Ak tieto rady neprinesú žiadny výsledok, obráťte sa na najbližší zmluvný servis. Prevádzková porucha Ak elektronika spotrebiča nesníma hodnotu SKUTOČNEJ teploty, kontrolka na zobrazovacej jednotke mrazničky začína blikať. Spotrebič ďalej pracuje podľa náhradného programu dovtedy, kým pracovník zmluvného servisu problém neodstráni.

13 SK electrolux 13 Technické údaje Pokyny pre inštalatéra Model Kapacita brutto (l) Kapacita netto (l) Šírka (mm) Výška (mm) Hĺbka (mm) Spotreba energie (kwh/24h) (kwh/rok) Energetická trieda, podľa štandardu EU Kapacita mrazenia (kg/24h) Chladiaca fáza (h) Nominálny prúd (A) Hmotnosť (kg) EUC W , A ,7 45 Inštalácia spotrebiča Preprava, rozbalenie Spotrebič odporúčame prepravovať v originálnom balení, vo zvislej polohe, rešpektujúc upozornenie na obale. Po každej preprave sa spotrebič nesmie zapnúť najmenej po dobu 2 hodín. Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie je poškodený. Prípadnú závadu okamžite ohláste dodávateľovi. V takomto prípade obal uschovajte. Čistenie Odstráňte všetky lepiace pásky, ktoré slúžia na uchytenie súčiastok vo vnútri spotrebiča. Vnútro spotrebiča umyte vlažnou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Použite mäkkú handru. Po očistení vnútro spotrebiča utrite. Umiestnenie Teplota v okolí spotrebiča ovplyvňuje spotrebu energie a správny chod spotrebiča. Pri umiestňovaní spotrebiča je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že spotrebič treba prevádzkovať v rámci teplotného ohraničenia v súlade s klimatickou triedou, ktorá je uvedená v nasledovnej tabuľke ako aj na typovom štítku. Klimatická triedateplota okolitého prostredia SN C N C ST C T C Ak teplota okolitého prostredia klesne pod uvádzanú dolnú hranicu, môže teplota v chladiacom priestore klesnúť pod predpísanú hodnotu. Zvýšenie teploty okolitého prostredia nad uvádzanú hornú teplotnú hranicu sprevádza dlhšia prevádzka kompresora, zvýšenie teploty v mrazničke alebo zvýšená spotrebu energie. Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol vo vodorovnej polohe. Pozíciu spotrebiča je možné korigovať dvoma nastaviteľnými nožičkami (1) na spodnej časti vpredu. Podložky (2), kus, tvoria príslušenstvo nožičiek. V prípade potreby môžete podložky odstrániť.

14 14 electrolux SK Spotrebič neumiestňujte na slnečné miesto, ani do blízkosti radiátora alebo sporáka. Chladnička je konštruovaná tak, aby fungovala úplne pritlačená k stene. Pri umiestňovaní chladničky zachovajte minimálne vzdialenosti uvádzané v nákresoch. A: umiestnenie v kuchynskej linke B: voľné umiestnenie Vo vrecku s príslušenstvom sú priložené aj dve rozpery. Rozpery je potrebné namontovať do otvorov na zadnej strane zariadenia. Vložte rozperu do otvoru, pričom šípka (A) musí byť v polohe, aká je vyznačená na obrázku a následným otočením rozpery o 45 (šípka musí byť kolmá) zafixujte jej polohu. PR60 45 A Ak spotrebič nie je možné umiestniť mimo dosahu sporáka, je potrebné vziať do úvahy nasledujúce minimálne vzdialenosti: V prípade elektrického alebo plynového sporáka treba zachovať minimálnu vzdialenosť medzi spotrebičmi 3 cm, v opačnom prípade je nevyhnutné vložiť medzi spotrebiče nehorľavú 0,5-1 cm hrubú izoláciu. V prípade sporáka na uhlie treba zachovať vzdialenosť aspoň 30 cm, pretože vyžaruje viac tepla. Zmena smeru otvárania dverí Ak si to miesto umiestnenia alebo manipulácia vyžaduje, je možné smer otvárania dverí zmeniť sprava doľava. Na základe nákresov a vysvetliviek postupujte takto: Prerušte prívod elektrickej energie do spotrebiča. Spotrebič pozorne prevráťte tak, aby sa kompresor nedotýkal zeme. Odporúčame vám požiadať o pomoc ďalšiu osobu, ktorá zabezpečí bezpečné udržanie spotrebiča v potrebnej pozícii. Odskrutkujte nastaviteľné nožičky umiestnené po oboch stranách (2 kusy), skrutky, ktorými sú pripevnené spodné držiaky dverí (2 kusy), ako aj skrutky na druhej strane. Opatrne odnímte dvierka chladiaceho priestoru potiahnutím smerom nadol. Odskrutkujte čap horného závesu dvierok chladničky a zaskrutkujte ho na druhej strane.

15 SK electrolux 15 Dvierka chladničky umiestnite na horný čap držiaka dvierok. Posuňte čap na paneli spodného držiaku v smere šípky. Panel pripevnite na druhú stranu, pričom dvere nechajte v pôvodnej polohe. Do uvoľneného otvoru zaskrutkujte jednu skrutku, namontujte nastaviteľné nožičky (2kusy) a skrinku postavte. Presuňte madlá na druhú stranu a umelohmotné zátky z plastického vrecúška príslušenstva zatlačte do odkrytých otvorov. Spotrebič položte na svoje miesto, umiestnite ho do vodorovnej polohy a pripojte ho na elektrickú sieť. Ak si netrúfate premontovať dvierka sami, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko. Servisní technici vám za určitý poplatok dvierka premontujú odborne. Pripojenie na elektrickú sieť Táto chladnička je skonštruovaná pre zdroj elektrickej energie 230 V AC ( ~ ) 50 Hz. Zástrčku spotrebiča treba zasunúť do zásuvky s ochranným vodičom. Ak nemáte vhodnú zásuvku k dispozícii, obráťte sa na elektrikára, aby vám v súlade s platnými predpismi zaviedol v blízkosti chladničky uzemnenú zásuvku. Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EEC: 73/23 EEC z (Smernica o nízkom napätí) a jej neskorším modifikáciám, 89/336 EEC z (Smernica o elektromagnetickej kompatibilite) a jej neskorším modifikáciám, 96/57 EHS - 96/09/03 (Smernica o energetickej účinnosti) v znení následných úprav.

16 16 electrolux SK Tabuľka skladovania potravín Doba skladovania hlboko zmrazených a zmrazených výrobkov Potravina -18 C Zelenina: zelená fazuľka, zelený hrášok, miešaná zelenina, tekvica, kukurica atď. Hotové jedlá: zeleninové jedlá, prílohy, s mäsom atď. Hotové jedlá: sviečková, dusená zelenina so šunkou, jaternice atď. Jedlá zo zemiakov, cestoviny: zemiaková kaša, knedle, hranolčeky, ovocné knedle atď. Polievky: mäsový vývar, hrášková, fazuľová polievka atď. Ovocie: višne, čerešne, egreše, ovocný pretlak atď. Mäso: kurča, kačica, hus, drobky filé, tuniak Zmrzlina, nanuky 12 mesiacov 12 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov 5 mesiacov 6 mesiacov 3 týždne Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny výrobku.

17 HU electrolux 17 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!

18 18 electrolux HU A készülék üzembehelyezése és használatbavétele előtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési tájékoztatót, amely biztonsági előírásokat, hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket tartalmaz. Ha a kezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, akkor az megfelelő módon fog működni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja szolgálni. Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:. Biztonsági előírások Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a készülék védelmét szolgálják. Hasznos tudnivalók, információk Környezetvédelmi tájékoztatások Ötlet jelkép Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával kapcsolatosak. A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz. A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

19 HU electrolux 19 Tartalomjegyzék Fontos információk a biztonságról...20 Általános biztonsági előírások...20 Gyermekekkel kapcsolatos biztonsági előírások...21 Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások...21 Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások...21 Az üzemeltető figyelmébe...22 Általános tájékoztatás...22 Kapcsoló- és jelzőberendezés...22 A készülék kezelése...22 A készülék üzembehelyezése...22 A hőmérséklet beállítása...22 Fagyasztás...23 Tárolás...23 Jégkockák készítése...23 Hasznos tudnivalók és tanácsok...24 Ötletek és gondolatok...24 Így lehet energiát megtakarítani:...24 Szekrény és környezet...24 Karbantartás...25 Leolvasztás...25 Rendszeres tisztítás...26 Használaton kívüli készülék...26 Hibaelhárítás...26 Az üzembehelyező figyelmébe...28 Műszaki adatok...28 Tartozék jegyzék...28 A készülék üzembehelyezése...28 Szállítás, kicsomagolás...28 Tisztítás...28 Elhelyezés...29 Ajtónyitásirány változtatása...30 Villamos csatlakozás...31 Tárolási idő táblázat...32

20 20 electrolux HU Fontos információk a biztonságról Általános biztonsági előírások Őrizze meg ezt a kezelési tájékoztatót és az költözéskor vagy tulajdonosváltáskor kísérje a készüléket. A készüléket csak élelmiszerek fagyasztására, tárolására, normál háztartási és kizárólag e kezelési tájékoztató szerinti használatra tervezték. A szervizelést, javításokat - beleértve az elektromos csatlakozó kábel javítását és cseréjét - a gyártó által feljogosított márkaszerviz végezze. A javításhoz csak az általuk szállított pótalkatrészek használhatók. Ellenkező esetben a készülék károsodhat vagy egyéb anyagi kár, illetve személyi sérülés keletkezhet. A készülék csak akkor feszültségmentes, ha a villásdugót kihúzta a dugaszoló aljzatból. Ezért tisztítás, karbantartás, leolvasztás előtt mindig húzza ki a villásdugót (de ne a kábelnél fogva). Ha a dugaszoló aljzat nehezen hozzáférhető helyen van, akkor a villamos hálózat lekapcsolásával kapcsolja ki a készüléket. Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt megtoldani! Győződjön meg, hogy a készülék hátoldalán található hálózati csatlakozó kábel mechanikai sérüléstől mentes legyen! - A sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat! Ügyeljünk, hogy az elektromos csatlakozó kábelre semmilyen tárgy ne kerüljön, ill. a kábel ne kerülhessen a készülék alá. - Rövidzárlat és tűz keletkezhet. Áramtalanításkor a villásdúgót a csatlakozó aljzatból a villásdugó megfogásával húzzuk ki! - A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat. - A sérült hálózati csatlakozó kábelt, kizárólag, a gyártó által feljogosított márkaszerviz képviselője cserélheti le. Csak szakszerűen rögzített csatlakozó aljzathoz csatlakoztassuk a készüléket! - Áramütés vagy tűz keletkezhet. Tisztításkor, leolvasztáskor, fagyasztott ételek vagy jégtál kiemelésekor ne használjon éles, hegyes vagy kemény eszközöket, mivel ezek a hűtőrendszer (kondenzátor, elpárologtató) sérülését okozhatják. Ügyeljen arra, hogy folyadék a hőmérséklet-szabályozóhoz, illetve a kapcsoló- és jelzőberendezéshez ne kerüljön. A jég és a fagylalt fagyási sérüléseket okozhat, ha közvetlenül a készülékből való kivétele után fogyasztja. A fagyasztott élelmiszert felolvadás után újra lefagyasztani nem szabad, azt minél előbb fel kell használni. A gyorsfagyasztott (mirelite) élelmiszerek esetében mindig gondosan kövesse a gyártónak az eltartási időre vonatkozó ajánlásait. Tilos bármilyen elektromos fűtőkészülékkel, vagy vegyi anyaggal meggyorsítani a leolvasztást! Forró lábast ne érintsen a fagyasztószekrény műanyag részeihez. Figyelmeztetés: ha fagyasztott árut helyez a készülék tetejére, előfordulhat, hogy a tető alatti üregben a pára a hideggel való érintkezés miatt lecsapódik. Ebben az üregben elektromos alkatrészek találhatók, és ha az összegyűlt víz rájuk csöpög, az

21 HU electrolux 21 rövidzárlatot okozhat, és ezzel kárt tehet a berendezésben. Ezért ne helyezzen fagyott árut a készülék tetejére! Éghető gázt és folyadékot ne tároljon a készülékben, mert robbanásveszélyes. Ne tegyen szénsavas, illetve palackozott italokat és befőtteket a fagyasztószekrénybe. Gyermekekkel kapcsolatos biztonsági előírások Ne hagyja, hogy gyermekek a készülék csomagolóanyagával játsszanak. A műanyag fólia fulladásveszélyt okozhat. A készüléket felnőtteknek kell kezelniük. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel, illetve annak szabályzó részeivel. Ha a készüléket a későbbiekben nem kívánja használni, akkor húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból, vágja el a hálózati csatlakozó kábelt (lehetőleg minél közelebb a készülékhez) és szerelje le az ajtót. Így megakadályozható, hogy játszó gyermekek áramütést szenvedjenek vagy bezárják magukat a készülékbe. A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások Tegye a készüléket fal mellé, hogy elkerülje a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) érintését, illetve megfogását, megelőzve ezzel az esetleges égési sérüléseket. Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatásakor a villásdugó ne legyen a dugaszoló aljzatban. A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy azt ne helyezze az elektromos csatlakozó kábelre. A készülék körül legyen megfelelő levegőáramlás, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő levegőáramlás elérése érdekében kövesse az üzembehelyezésre vonatkozó utasításokat. Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások Figyelmeztetés A készülék hűtőközege izobután (R 600a), amely fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. A készülék burkolatában vagy a beépítési szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell tartani! A fagymentesítő eljárás gyorsítására nem szabad más mechanikai vagy egyéb eszközöket használni, mint amelyeket a gyártó ajánl. A hűtőkört (kondenzátor, elpárologtató) nem szabad megrongálni. A készülék élelmiszertároló részeinek a belsejében nem szabad villamos készülékeket használni, kivéve a gyártó által ajánlott tipusúakat. Élet- és vagyonbiztonsági szempontból tartsa be a kezelési tájékoztató előírásait, mert ennek elmulasztásából származó károkért a gyártó semminemű felelősséget nem vállal.

22 22 electrolux HU Általános tájékoztatás A készülék hivatalos megnevezése háztartási fagyasztószekrény. A készülék ennek megfelelően fagyasztott, mélyhűtött ételek tárolására, a kezelési tájékoztatóban megadott mennyiségű áru házi fagyasztására és jégkészítésre is alkalmas. A készülék különféle klímaosztálynak megfelelő hőmérséklethatárok között teljesítheti a szabványok előírásait. A klímaosztály betűjele az adattáblán található. Kapcsoló- és jelzőberendezés A) Ki / Be kapcsolás jelző lámpa zöld B) Hőmérséklet szabályozó és ki/bekapcsoló gomb C) Gyorsfagyasztás jelző lámpa sárga D) Hangjelzés tiltás és gyorsfagyaztás gomb E) Figyelmeztető jelzőlámpa piros A készülék kezelése A készülék üzembehelyezése Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoló aljzatba. A készülék beindításához fordítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot (B) << -16 C >> -nál hidegebb állásba. Ekkor a zöld, jelzőlámpa világítani fog a piros jelzőlámpa pedig villog. A kibekapcsolást jelző fény kigyulladása (A) azt mutatja, hogy a készülék be van kapcsolva. A piros jelzőlámpa villog Az üzemeltető figyelmébe jelezve, hogy a fagyasztótér hőmérséklete nem megfelelő. Valamint szaggatott hangjelzés hallható, amelyet a (D) gomb egyszerű megnyomásával megszüntethetünk. A fagyasztó kikapcsolásához állítsuk a (B) gombot << >> állásba. A hőmérséklet beállítása A fagyasztószekrény belső hőmérsékletét elektronika szabályozza, melynek ötféle hőmérsékleti, és egy kikapcsoló << >> állása van. A << -16 C >> állás a legmagasabb (legkevésbé hideg), a << -24 C >> állás a legalacsonyabb (leghidegebb) hőmérsékletet jelöli. Állítsa a termosztát beállító gombját a kívánt pozícióba. Általában a legmegfelelőbb, ha << -18 C >> -ra állítjuk a kapcsolót, de a hőmérséklet kiválasztásánál figyelembe kell venni a helység hőmérsékletét, ahol a készüléket elhelyeztük, azt, hogy milyen gyakran fogjuk kinyitni az ajtót, milyen mennyiségű ételt fogunk benne tárolni, a készülék elhelyezkedését. A megfelelő hőmérséklet kiválasztásánál mindezen tényezőket figyelembe kell venni, és előfordulhat, hogy némi kísérletezésre is szükség lesz. Alacsonyabb hőmérséklet elérése érdekében fordítsa a termosztát kapcsolóját magasabb számú pozícióba, ha magasabb hőmérsékletet kíván beállítani, fordítsa a gombot alacsonyabb számú állásba. Amennyiben megváltoztatja a beállított hőmérsékletet, az újabb változtatásig várjon 24 órát, hogy stabilizálódjon a belső hőmérséklet.

23 HU electrolux 23 Figyelmeztető (piros) fény A hőmérsékleti rendellenességre figyelmeztető fény (E) kigyulladása azt jelzi, hogy a fagyasztószekrény belső hőmérséklete annyira megemelkedett (- 12 C fölé), hogy az nem biztosítja az élelmiszerek tartós tárolását. Amikor a fagyasztót első alkalommal bekapcsoljuk, a figyelmeztető fény mindaddig villog, amíg a hőmérséklet el nem érte a fagyasztott ételek biztonságos tárolásához szükséges hőmérsékletet. Hőmérséklet hiba: A fagyasztótérben lévő hőmérséklet a készülék üzemszerű működése mellett, a benn lévő élelmiszerek tartós tárolását biztosítja. Ha ez a hőmérséklet bármely oknál fogva egy bizonyos érték fölé emelkedik (-12 C) a készülék figyelmeztető fény és hangjelzést ad. A figyelmeztető fényjelzés villogó piros fény (E), a hangjelzés szaggatott. A hangjelzést meg tudja szüntetni a (D) gomb egyszeri megnyomásával. Fagyasztás A különböző élelmiszerek fagyasztását a megfelelő előkészítések után mindig a fagyasztórekeszben végezze. A maximális fagyasztó teljesítmény eléréséhez vegye ki a fagyasztó tálcát valamint a fagyasztó kosarat és a fagyasztandó élelmiszert helyezze közvetlenül az elpárologtatóra. Kisebb mennyiség fagyasztása esetén a fagyasztó tálca és fagyasztó kosarak eltávolítása nem szükséges. A gyorsfagyasztó üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a gyorsfagyasztás ki/bekapcsoló gombot (D) 2-3 másodperc hosszan; kisebb mennyiségű élelmiszer esetében kb. 4 órával, nagyobb mennyiségű áru esetén kb. 24 órával azelőtt, amikor a friss ételt le kívánja fagyasztani. Ekkor kigyullad a sárga fény (C). Ekkor a kompresszor folyamatosan üzemel a fagyasztáshoz szükséges hőmérséklet eléréséhez. Miután az étel teljesen megfagyott, (ami 24 órát is igénybe vehet), a gyorsfagyasztó üzemmód kézzel is kikapcsolható a (D) gomb 2-3 masodperces megnyomásával. Amennyiben nem kapcsolja ki kézzel a gyorsfagyasztó funkciót, akkor a készülék elektrolnikája gondoskodik erről 48 óra elteltével. A sárga fény ekkor szintén kialszik (C). A fagyasztó tálca kisebb méretű gyümölcsök (málna, eper, ribizli stb.) fagyasztására alkalmas. A gyümölcsöt csomagolás nélkül vékony rétegben kell a tálcába tenni. A fagyasztás befejezése után lehet azokat csomagolni és szortírozni, majd a tároló rekeszekbe helyezni. Tárolás A lefagyasztott élelmiszereket a fagyasztás befejezése után célszerű a tárolórekeszekbe (kosarakba) átrakni, helyet biztosítva a fagyasztórekeszben egy újabb fagyasztás számára. A már tárolt élelmiszert egy közbenső fagyasztás nem károsítja Jégkockák készítése Jégkockák készítéséhez a mellékelt jégtálat töltse meg vízzel és helyezze a fagyasztó rekeszbe. A jégkészítés ideje lecsökkenthető a jégtál aljának megnedvesítésével. Az elkészült jégkockákat úgy veheti ki a tálból, hogy arra vizet csorgat, majd a tálat enyhén megcsavarja, vagy megütögeti.

24 24 electrolux HU Hasznos tudnivalók és tanácsok A fagyasztószekrény ajtajának nyitása, majd zárása után a szekrény belső terében a mély hőmérséklet miatt vákuum keletkezik. Ezért az ajtó zárása után várjon 2-3 percig - ha újra nyitni akarja - amíg a belső nyomás kiegyenlítődik. Ügyeljen arra, hogy fagyasztószekrényét olyan hőmérsékletszabályozó állásban üzemeltesse, hogy a belső tér hőmérséklete soha ne emelkedjen - 18 C fölé, ugyanis ennél magasabb hőmérséklet a fagyasztott élelmiszerek károsodását okozhatja. Célszerű naponta meggyőződni a készülék hibátlan működéséről, az esetleges meghibásodás időben való észlelése, a fagyasztott élelmiszerek romlásának megelőzése érdekében. Áramkimaradás után a készülék újraindul, és a gyorsfagyasztó üzemmód bekapcsol. Ötletek és gondolatok Ebben a fejezetben értékes ötleteket és gondolatokat kaphat a készülék használatához, hogy a lehető legkisebb legyen az energiafogyasztás és környezetinformációval is szolgálunk. Így lehet energiát megtakarítani: Kerülje a készülék elhelyezését napos helyen, illetve hőforrás közelében. Ügyeljen a kondenzátor és kompresszor jó szellőzésére, ezért a levegőáramlás útját ne zárja le. Csomagolja az élelmiszereket szorosan záró edénybe, fóliába, hogy elkerülje a szükségtelen dérképződést. El kell kerülni, hogy a fagyasztó rekeszben a behelyezett áru érintkezésbe kerüljön a már lefagyasztott élelmiszerrel. Kerülje az ajtó hosszú idejű és szükségtelen nyitogatását. Meleg ételt csak szobahőmérsékletre hűtve tegyen a készülékbe. A kondenzátort tisztán kell tartani. Az ajtó záródását biztosító tömítőprofil meghibásodása jegesedést, többlet energiafelhasználást okozhat. Kérjük ellenőrizze rendszeresen, szükség esetén forduljon szakszervízhez. Szekrény és környezet Az Ön által vásárolt készülékkel egy olyan háztartási fagyasztószekrény birtokába jutott, amely mind a szigetelőanyag előállításához szükséges anyagok, mind hűtőközegét tekintve környezetbarát anyagot tartalmaz, így az a Földet körülvevő ózonréteget semmilyen formában sem károsítja. Környezetbarát készülék vásárlása esetén a gyártó felajánlja a termékkörbe tartozó bármely használt készüléknek a fogyasztó lakhelyén történő térítésmentes visszavételét az új készülék kiszállításával egyidőben. Gondoskodik annak elszállításáról, hasznosításáról, illetve környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanításáról. A cserekészülék elszállítására vonatkozó igényt az új készülék vásárlási helyén, azzal egyidőben az értékesítést bonyolító

25 HU electrolux 25 kereskedőnél lehet bejelenteni. A Gyártó kereskedelmi partnereivel kötött szerződésben biztosítja valamennyi értékesítési hely esetében a visszavétel lehetőségét és a fogyasztók értékesítéskor történő tájékoztatását. Karbantartás Leolvasztás A készülék működésével együtt jár, hogy a belső tér nedvességtartalmának egy része dér-, illetve jégréteg formájában kicsapódik. A vastag dér-, illetve jégrétegnek szigetelő hatása van, így rontja a fagyasztóteljesítményt, ami a belső tér hőmérsékletének emelkedésében, növekvő energiafogyasztásban, bizonyos rétegvastagságnál a fagyasztó rekesz ajtó nyitásának akadályozásában, esetleg ajtótörésben nyilvánul meg. Feszültségmentesítse a készüléket. Szedje ki a fagyasztott élelmiszereket a készülékből és helyezze azokat papírral, vagy ruhával bélelt kosárba és tárolja lehetőleg hűvös helyen, vagy pakolja át egy normál hűtőszekrény mélyhűtő rekeszébe, illetve normálterébe. Az ajtót hagyja nyitva. Az olvadékvizet időnként egy ruhával, vagy szivaccsal oldalirányban seperje le, ami a készülék alsó részében célszerűen kialakított kivezető csatornában összegyűlik és onnan a következőképpen távolítható el: Helyezzen egy megfelelő magasságú tálcát a készülék elé. A készülék alsó középső részén található olvadékvíz kivezetőt a nyíl irányában óvatosan húzza ki, ennek nyílásán keresztül az olvadékvíz a tálcába csorog. A leolvasztás folyamatát meggyorsítja, ha a polcként kiképzett hűtőlemezekre meleg vízzel telt lábast, vagy tálat helyez. Kisebb mértékű dér- és jégképződés esetén a készülékhez mellékelt dérlapáttal lehetséges a keletkezett dérés jégréteg lekaparása, illetve eltávolítása. Az ábrán látható tálca a készüléknek nem tartozéka! Ha a dér- és jégréteg olyan vastag, hogy azt dérlapáttal eltávolítani nem lehet, szükséges a leolvasztás. Ennek gyakorisága a használattól függően változik. A leolvasztás menete: Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a << >> állásba. Leolvasztás után törölje szárazra a nedves felületeket, tolja vissza az olvadékvíz kivezetőt. Helyezze a készüléket feszültség alá. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a <<-18 C>> állásba, és hagyja működni a hűtőkészüléket legalább 2 órán keresztül gyorsfagyasztás üzemmódban, majd helyezze vissza az előzőleg kivett élelmiszert a hűtőkészülékbe..

26 26 electrolux HU Rendszeres tisztítás A fagyasztószekrény belsejének tisztítását célszerű a leolvasztással egyidejűleg elvégezni. Tisztításhoz súrolószert vagy szappant használni nem szabad. Feszültségmentesítés után langyos vízzel mossa ki, majd törölje szárazra a készüléket. Az ajtótömítő profil tisztítását tiszta vízzel végezze. Tisztítás után helyezze feszültség alá a készüléket. Évente egy-két alkalommal ajánlatos a készülék hátoldalán, a kondenzátoron összegyűlt port, piszokréteget eltávolítani. Használaton kívüli készülék Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az alábbiak szerint járjon el: Állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot a << >> állásba. Feszültségmentesítse a készüléket. Az élelmiszereket vegye ki a készülékből. A leolvasztást és tisztítást az ismertetett módon végezze el. Az ajtót kissé hagyja nyitva a belsőtéri szagképződés elkerülésére. Hibaelhárítás A készülék működése során gyakran olyan kisebb, de bosszantó hibák léphetnek fel, amelyek elhárítása nem igényli a szervizszerelő kihívását. A következő táblázatban ezekről kívánunk tájékoztatást adni, hogy a felesleges szervízköltségeket elkerülje. Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék működése bizonyos hanghatásokkal jár (kompresszor-, illetve áramlási hang), ez nem hiba, hanem annak normális üzemét jelzi. Mégegyszer felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hűtőkészülék szakaszos üzemű, így a kompresszor leállása nem jelent feszültségmentességet. Ezért a készülék villamos alkatrészeihez nyúlni - a villásdugó kihúzása előtt - TILOS!

27 HU electrolux 27 Hibajelenség A készülék nem kielégítően hűt A készülék túl erősen hűt A készülék egyáltalán nem hűt A készülék zajos Zöld jelzőlámpa villogása Lehetséges hibaok A hőmérsékletszabályozó túl alacsony fokozaton van. Fagyasztás előtt a készülék nem lett eléggé előhűtve. Nagyméretű élelmiszer behelyezése. Túl sok fagyasztandó élelmiszer került egyszerre berakásra. Meleg élelmiszer lett betéve. Az ajtó nincs teljesen bezárva. A hőmérsékletszabályozó túl magas fokozaton van. A villásdugó nincs megfelelően csatlakoztatva a dugaszoló aljzatba. Nincs feszültség a dugaszoló aljzatban. "0" állásban van a hőmérsékletszabályozó. A készülék nincs megfelelően alátámasztva. Hőmérséklet szenzor hiba Elhárítása Magasabb fokozat beállítása. A készülék megfelelő ideig történő előhűtése. Az élelmiszer feldarabolása. Kevesebb élelmiszer berakása. Max. szobahőmérsékletű élelmiszer behelyezése. Az ajtó zárt állapotának ellenőrzése. Alacsonyabb fokozat beállítása. Megfelelő csatlakozás ellenőrzése. Feszültség meglétének ellenőrzése. Hőmérséklet szabályozó gomb beállításának ellenőrzése A készülék stabil állásának ellenőrzése (legyen mind a négy láb a talajon). Értesítse a szervizt Amennyiben a tanácsok nem vezetnek eredményre, kérjük értesítse a legközelebbi márkaszervizt. Üzemzavar Ha a készülék elektronikája a TÉNYLEGES hőmérséklet értékét nem érzékeli, a fagyasztószekrény jelzőberendezésén a figyelmeztető fény villogni kezd. A készülék tovább folytatja a működését egy tartalékprogram segítségével, míg a helyi szerviz személyzete el nem hárítja a problémát.

28 28 electrolux HU Az üzembehelyező figyelmébe Műszaki adatok Modell Bruttó térfogat (l) Nettó térfogat (l) Szélesség (mm) Magasság (mm) Mélység (mm) Energiafogyasztás (kwh/24h) (kwh/év) Energiaosztály EU szabvány szerint Fagyasztóteljesítmény (kg/24h) Zavar esetén max. tárolási idő (h) Névleges áramfelvétel (A) Tömeg (kg) EUC W , A ,7 45 Tartozék jegyzék Modell EUC W Kosár 4 Jégtál 1 Dérlapát 1 Fagyasztó tálca 1 A készülék üzembehelyezése Szállítás, kicsomagolás A készülék szállítását eredeti csomagolásban, függőleges helyzetben javasoljuk, figyelembe véve a csomagoláson lévő áruvédelmi jelzéseket. Minden szállítás után a készüléket kb. 2 órán át bekapcsolás nélkül kell tartani. Csomagolja ki a szekrényt és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Az esetleges sérüléseket azonnal jelezze ott, ahol a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolóanyagot. Javasoljuk, hogy a vásárlási számlát a jótállási jeggyel és ezzel a kezelési tájékoztatóval együtt gondosan őrizze meg a jótállási idő lejárta után is. JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY A VÁSÁRLÁSI SZÁMLA ÉS A KERESKEDŐ ÁLTAL SZABÁLYOSAN KITÖLTÖTT JÓTÁLLÁSI JEGY EGYIDEJŰ BEMUTATÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ. Tisztítás Távolítson el minden ragasztószalagot, amelyek a készülék belsejében az egyes elemeket elmozdulás ellen biztosítják. Mossa le a készüléket belül langyos vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel. Használjon puha ruhát. A tisztítás után a készülék belsejét törölje szárazra.

29 HU electrolux 29 Elhelyezés A környezeti hőmérséklet kihatással van a készülék energiafogyasztására és megfelelő működésére. Elhelyezéskor vegye figyelembe, hogy a készüléket az adattáblán található klímaosztálynak megfelelő, az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérséklethatárok között célszerű üzemeltetni. Klímaosztály Környezeti hőmérséklet SN C N C ST C T C Ha a környezeti hőmérséklet az alsó érték alá süllyed, a belső tér hőmérséklete az előírt hőmérséklet fölé emelkedhet. Ha a környezeti hőmérséklet a megadott felső érték fölé emelkedik, ez a kompresszor üzemidejének meghosszabbodásában, emelkedő belső téri hőmérsékletben, illetve növekvő energiafogyasztásban jelentkezik. A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy vízszintes helyzetben álljon. Ezt a készülék elülső, alsó részén található 2 db állítható láb (1) segítségével tudja elérni. Az állítható lábak tartozéka 1-1 db távtartó alátét (2). Amennyiben a készülék vízszintezése megkívánja, ezek az alátétek eltávolíthatók. A tartozékok tasakjában két darab távtartó is mellékelve van. A távtartókat a készülék hátsó oldalán levő furatokba kell szerelni. Illessze a távtartókat a furatokba. Ügyeljen arra, hogy az (A) nyíl az ábrán megfelelő helyzetbe kerüljön, majd 45 -kal elforgatva (a nyíl függőleges legyen) rögzítse a távtartót. PR60 45 A Ne állítsa fel a készüléket napos helyen, illetve szorosan kályha vagy tűzhely mellé. Abban az esetben, ha a helyiség berendezése mégis úgy követeli, hogy a készüléket tűzhely közelében kell elhelyezni, kérjük az alábbi legkisebb távolságokat figyelembe venni: Ha gáz- vagy elektromos tűzhelynél 3 cm, vagy ennél kisebb hely áll rendelkezésre, akkor egy 0,5-1 cm vastag, nem éghető szigetelőlapot helyezzen a két készülék közé. Olaj- vagy széntüzelésű kályháknál a távolság 30 cm, mivel ezek hőleadása nagyobb. A készülék kialakítása olyan, hogy ütközésig a falig tolva üzemeltethető. A készülék elhelyezésénél az ábra szerinti minimális távolságokat be kell tartani: A: fali szekrény alá történő elhelyezés B: szabadon álló elhelyezés

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB ZANUSSI FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB BRUKSANVISNING NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE NO CZ

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ZANUSSI CHLADNIČKA HŰTŐSZEKRÉNY Ӏ Ӏ ZRC 21 JB NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ HU RU 200380596 SKE/ZA/29-1. (06.) HU A készülék üzembehelyezése és használatbavétele előtt kérjük, hogy gondosan olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 154 AO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667638 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

GEFRIERSCHRANK MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFT 12 JA

GEFRIERSCHRANK MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFT 12 JA ZANUSSI GEFRIERSCHRANK MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFT 12 JA GEBRAUCHSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZT 162 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/667799 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZFC110

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZFC110 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZFC110. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZFC110 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZV 130 BO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667576 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZV 130 BO. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZV 130 BO a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCF100

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCF100 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

WELLINGTON DM-156 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WELLINGTON DM-156 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WELLINGTON DM-156 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, szíveskedjék elolvasni a használati utasítást a szakszerű és biztonságos használat érdekében.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCF269

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCF269 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Fagyasztószekrény. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Fagyasztószekrény HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERB3044

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERB3044 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERB3044. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWT13921W http://hu.yourpdfguides.com/dref/634784 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWT13921W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG DX-21.60DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 HASZNÁLAT

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZRD18JB http://hu.yourpdfguides.com/dref/649545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Hűtőszekrény HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtőszekrény háztartási használatra készült, amely a háztartásban

Részletesebben

http://www.markabolt.hu

http://www.markabolt.hu ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA HÛTÕSZEKRÉNY FRIGIDER ZC 205 AO (200 CI) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CZ PL SK HU RO 200366027

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC202R http://hu.yourpdfguides.com/dref/646865

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC202R http://hu.yourpdfguides.com/dref/646865 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

WELLINGTON DH-403 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓREKESZES HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WELLINGTON DH-403 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓREKESZES HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WELLINGTON DH-403 HÁZTARTÁSI FAGYASZTÓREKESZES HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, szíveskedjék elolvasni a használati utasítást a szakszerű és biztonságos

Részletesebben

Hűtő - fagyasztó kombináció

Hűtő - fagyasztó kombináció Hűtő - fagyasztó kombináció HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtő-fagyasztó kombináció (továbbiakban

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 2 KÖRNYEZETVÉDELEM 2 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 2 A HŰTŐTÉR HASZNÁLATA 3 A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA 4

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 2 KÖRNYEZETVÉDELEM 2 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 2 A HŰTŐTÉR HASZNÁLATA 3 A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA 4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT 2 KÖRNYEZETVÉDELEM 2 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 2 A HŰTŐTÉR HASZNÁLATA 3 A FAGYASZTÓTÉR HASZNÁLATA 4 A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12

NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12 NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12 HOGYAN SZERELJÜK BE LEVEG IGEN MELEG NEM KÖRNYEZETI H MÉRSÉKLET E készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC194AO

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC194AO Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZC194AO. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZC194AO a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

13:00 h IGAZI FELFRISSÜLÉS Itt az ideje ebédelni!

13:00 h IGAZI FELFRISSÜLÉS Itt az ideje ebédelni! 13:00 h IGAZI FELFRISSÜLÉS Itt az ideje ebédelni! Hűtők Szükség van egy hideg helyre meleg otthonunkban is. A Teka hűtők frissen tartják az ételeket, mert hatékonyan megőrzik tápanyag és vitamin tartalmukat.

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

Használati útmutató 2 Návod na používanie 15 HU SK. preciz.hu. Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB34103WA

Használati útmutató 2 Návod na používanie 15 HU SK. preciz.hu. Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB34103WA HU SK Használati útmutató 2 Návod na používanie 15 Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou ZRB34103WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Működés 5 Napi használat

Részletesebben

Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató

Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató Pezsgő- és borhűtő Használati útmutató A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES Távirányítós központizár vezérlő Riadiaca jednotka centrálneho zamykania Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075 CA09 i User Manual Használati utasítás Užívateľská

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény

Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény Használati utasítás Asztali fagyasztószekrény 061212 7082804-01 GP(esf)14../GP13..... 6 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató HU A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A

Részletesebben

NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM. Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com

NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM. Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com Dôležité informácie Dôkladne si prečítajte návod pre bezpečné a dlhodobé použitie chladiaceho zariadenia,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 HU Felhasználói kézikönyv Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben