Az új Földtörvény tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új Földtörvény tervezete"

Átírás

1 Az új Földtörvény tervezete Dr. habil. Alvincz József CSc. c. egyetemi tanár politikai főtanácsadó Vidékfejlesztési Minisztérium Egerszalók, november

2 A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat célja, és tartalmi jellemzői I. Elsősorban a mező-, és erdőgazdasági földek forgalmával adásvételével, bérleti feltételeivel összefüggő jogi aktusokra reflektál. A törvényjavaslat nem szabályozza a termőterületre vonatkozó jogviszonyok teljességét, hatásköre elsősorban és meghatározóan a termőföldek forgalmára, a földtulajdon-, illetve a földhasználati jogok forgalmára terjed ki. A törvényjavaslat az újabb jogalkotási gyakorlattal egyezően nem vonja hatálya alá az állami földek hasznosításának a szabályait. A termőfölddel, illetve az azt hasznosító mezőgazdasági termelőkkel végső soron a mezőgazdasági üzemmel összefüggő mezőgazdasági üzemszabályozásról szóló törvény nélkül e jogszabály csak a törvény címében megadott cél szempontjából tekinthető teljeskörűnek.

3 A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat célja, és tartalmi jellemzői II. A törvényjavaslat tartalmi jellemzőinek a meghatározását az is befolyásolta, hogy a termőfölddel kapcsolatos egyéb kérdéseket így például a földvédelemrevonatkozóakat a jelenlegi jogszabályok megfelelően szabályozzák. A törvényjavaslat elkészülte összefüggésbe hozhatóa kárpótlás és a szövetkezeti vagyonnevesítés (a szövetkezeti földalap képzése) óta eltelt időszak során a tulajdon szerkezetében és mezőgazdaságunk vállalati rendszerében bekövetkezett változásokkal is. Azonban meg kívánom jegyezni, hogy utóbbira vonatkozóan a már készülőfélben lévő, mezőgazdasági üzemszabályozásról szóló(a közhasználatban üzemtörvénynek nevezett) törvény megalkotásával kívánunk adekvát választ adni. A törvényjavaslat abból indult ki, hogy a földügyi szabályozás a mezőgazdasági üzemekre vonatkozókülön törvényi szabályozással együttesen lehet a magyar föld visszaélésszerű elsajátítása elleni hatékony eszköz. Ezt a törvényjavaslatot a mezőgazdasági üzemekről szólótörvény szálláscsinálójaként kell felfogni.

4 A termőföld, mint természeti erőforrás I. Szakértői vélemények szerint Magyarországon a természeti erőforrások amelyek közéa termőföldet, az erdőtés a bányakincseketsoroljuk -a nemzeti vagyonnak a 35%-át képezik. Ezen belül a termőföld és az erdő 75%-osrészarányt képvisel, tehát az összes nemzeti vagyonnak mintegy a 26%-át. A téma fontosságának közgazdasági alapon történőalátámasztásánál (közgazdasági okfejtésnél) azonban figyelembe kell venni azt a tényt, amely szerint, míg a nemzeti vagyon nagyobbik része(például az épületvagyon) bővíthető, addig ez a megállapítás nem vonatkoztathatóa termőföldre -, és az erdővagyonra. A marxi munkaérték elmélet alapján a termőföldnek mivel annak léte nem a munkából származtatható nem volt értéke. A föld közgazdasági helyzetét alapvetően befolyásolómásik körülmény pedig annak korlátozott mértékűmagántulajdonban lévővolta jelentette.

5 A termőföld, mint természeti erőforrás II. Az ország művelési ágak szerinti besorolása alapján a termőterület nagysága 7,5 millió hektár, ezen belül a mezőgazdasági területé 5,5 millió hektár, az erdőépedig 1,9 millióhektár. A művelési ágak közül a legnagyobb jelentőséggel bírószántónagysága 4,5 millióhektár, amely a mezőgazdasági területnek a 81%-át, a termőterületnek pedig a 60%-át, az ország területének pedig csaknem a felét (a 48%-át) képezi.

6 Tulajdon-, birtok-és üzemi struktúra 1% 3% 3% 26% 67% Természetes személyek Állami tulajdon Szövetkezetek Gazdasági társaságok Egyéb

7 Birtokszerkezet I. A privatizációs folyamat eredményeként jelenleg Magyarországon hektár nagyságú külterületi földrészlet (beleértve a termőterületet, a művelés alól kivett területet és zártkertet) darab önálló helyrajzi számú földrészletre oszlik meg, amelyek átlagos mérete 2,2 hektár nagyságú. Ma Magyarországon 2,8 millió(természetes) személy összesen mintegy 6 millióha területet (mg. terület+ erdő) tulajdonjogával rendelkezik. A leírtak alátámasztják a birtokrendezés szükségességét.

8 Birtokszerkezet II. A magyar mezőgazdaság birtokszerkezete duális jellegű. Egyrészről kevés számú, nagy területtel rendelkezőtársasági illetve kisebb számban termelőszövetkezeti formában működőnagyüzemek, másrészről az életképesség küszöbén egyensúlyozókisebb birtokméretű a családtagok közvetlen munkavégzésén alapuló-kisgazdaságokegyüttes jelenléte jellemzi hazánk mezőgazdaságát. Mindebből láthatóés megállapíthatóaközépbirtok hiánya, amely tényezősemmiképp nem kedvez a magyar mezőgazdaság versenyképességének. Ezen probléma központilag irányított birtokrendezés útján lenne egyedül.

9 FÖMI birtokkategóriákra vonatkozó nyilvántartása Megnevezés Gazdaságok száma (ezer) Megoszlás (%) Területe (ezer ha) Megoszlás (%) Átlagos terület (ha) ha alatt 279,3 78,5 758,9 11,7 2, ha 47,1 13,2 797,9 12,3 16, ha 20,4 5,7 1064,4 16,4 52, ha 6,8 1,9 1153,0 17,8 169,6 300 ha felett 2,4 0,7 2719,3 41,8 1133,0 Összesen 356,0 100,0 6493,5 100,0 18,2

10 A birtokszerkezet szektorok szerinti jellemzői KSH AKI MVH adatok adatok adatok MGSZH adatok

11 KSH AMÖ2010 (ha) Használók száma Átlagos mg. terület Gazdasági Szervezetek ,5 336,7 + 46% -37% Egyéni Gazdaságok ,5 4,6-43% + 85%

12 Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi adatai (2010) Egyéni gazdaságok, mg. terület: 29,34 ha Egy ha mg. területre jutó támogatás 68,21 ezer Ft Társas gazdaságok, mg. terület: 347,05 ha Egy ha mg. területre jutó támogatás 100 ezer Ft

13 MVH adatok Megnevezés Gazdaságok száma (ezer) Megoszlás (%) Területe (ezer ha) Megoszlás (%) Átlagos terület (ha) ha alatt 148,0 71,0 533,2 10,7 3, ha 46,0 22,0 950,1 19,0 20, ha 7,0 3,3 486,0 9,7 69, ha 5,8 2,8 1029,4 20,6 177,0 300 ha felett 1,8 0,9 2001,5 40,0 1100,4 Összesen 208,5 100,0 5000,2 100,0 24, ha alatt 124,4 67,2 456,4 9,0 3, ha 44,9 24,2 953,8 18,9 21, ha 7,5 4,0 523,9 10,4 70, ha 6,4 3,4 1119,3 22,1 175,6 300 ha felett 2,0 1,1 2002,8 39,6 1002,4 Összesen 185,2 100,0 5056,3 100,0 27,3 Forrás: SAPS támogatások alapján, MVH, 2010.

14 Családi gazdaságok főbb adatai I. (2012. február 29.) Megye Családi gazdaságok száma Családtagok száma Használt terület összesen (ha) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Főváros és Pest Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Forrás: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság, 2012

15 Családi gazdaságok főbb adatai II. (2012. február 29.) Megye Családi gazdaságok száma Családtagok száma Használt terület összesen (ha) Komárom-Esztergom Nógrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen: Forrás: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság, 2012

16 Szabályozási aspektusok Az agrárkérdés célirányos, politikai preferenciákat is tükrözőrendezésére először az első Orbán kormány idejének a végén történtek kísérletek. A jelenleg megalkotásra váró legfontosabb törvények: -a birtokpolitikáról -, - a mezőgazdasági üzemszabályozásról -, -adózásról -, - speciális támogatásokról -, - a birtokrendezésről szóló törvények. A felsoroltak közül az első kettőt érinti az új földtörvény. A családi gazdaságokról szólótörvény a magyar mezőgazdaság vállalati rendszerének a kívánt befolyásolását hivatott szolgálni.

17 A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat főbb jellemzői I. Fogalmi rendszer - a földműves mint fogalom és kategória megjelenése A földtulajdon szerzés kitétele Az őstermelő maximális birtokméret 50 ha Az egyéni vállalkozó maximális birtokméret 300 ha Családi gazdaság maximális birtokméret 500 ha Társas gazdaságok maximális birtokméret 1200 ha, amelybe nem számít be a tagjaitól bérelt föld. A helyben lakótermészetes személy, illetve a helybeli illetőségűjogi személy Az engedélyeztetési rendszer

18 A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat főbb jellemzői II. Az eltérővállalkozási formák pusztán a birtokkategóriák alapján nem ítélhetőek meg. Itt a lényeg az lesz, hogy az említett vállalkozási formákhoz milyen gazdaságpolitikai elsősorban adózási, kisebb mértékben támogatási preferencia rendszer társul majd.

19 A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat főbb jellemzői III. A törvényjavaslatban a családi gazdaságok képezik a szerzési preferenciák elsődleges tárgyát, mivel azok kell, hogy alkossák a középbirtokok derékhadát, a magyar mezőgazdaság gerincét, amelyek a családtagok foglalkoztatásának biztosításán keresztül előmozdítják a vidéki térségek által nyújtott megélhetési lehetőségek szintjének emelését is. A Kormány a nagyobb birtokok számát, a gazdaságok közötti súlyát és arányát csökkenteni akarja, de anélkül, hogy felszámolásukra törekedne. A nagyobb birtokok (zömmel társas gazdaságok) is fontos szerepet kaphatnak nagytömegűés azonos minőségű, piacképes mezőgazdasági termékek előállításában.

20 A törvényjavaslat kapcsolódása az üzemszabályozási törvényhez Ezer szállal kapcsolódik az üzemszabályozási törvény a földforgalomról szólóhoz, de nem azonos azzal. a birtoknagyság, a földtulajdonos és a földhasználó alanyi köre, a földhasználókkal szembeni képzettség kérdése

21 Várható módosítások Az állatlétszám figyelembe vétele a társas gazdaságoknál A törvényjavaslatban szereplőfoglalkoztatási kötelezettség enyhítése ugyancsak a társas gazdaságok tekintetében A törvényjavaslat részletes vitája még nem zárult le Több mint 200 módosító indítvány érkezett a VM be

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében

Az új földtörvény vitaanyaga. A magyar föld védelmében Az új földtörvény vitaanyaga A magyar föld védelmében A termőföldről szóló 1994. évi. LV. törvény hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozása előtti időszakban lépett hatályba. A törvény legfontosabb

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGÁN-ERDŐGAZDÁLKODÁSI SZEKTOR KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program Schiberna Endre doktori szigorlatának írásbeli dolgozata A

Részletesebben

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34

Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34 Földtörvény 2007.indd 2 2008.01.03. 9:20:34 Van megoldás Földtörvény A Barankovics István Alapítvány Van megoldás sorozatának újabb

Részletesebben

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL SÁNDORNÉ DR. KRISZT ÉVA A kis- és középvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a piacgazdasági körülmények között működő országok gazdasági életében. Az 1989 utáni

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Kedves Olvasónk! a vizsgálat módszertanáról röviden

Kedves Olvasónk! a vizsgálat módszertanáról röviden Kedves Olvasónk! Az alábbiakban rövid összefoglalásunkat olvashatja legújabb, hamarosan megjelenő kutatásunk eredményeiről, az OTP Értéktérkép új ingatlanpiaci elemzéséből. A korábban már bemutatott lakóingatlan-piaci

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon

Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon KŐSZEGI Irén Rita Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét koszegi.iren@kfk.kefo.hu Magyarországon

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture Némethné Pál Katalin D I S C U S S I O N P A P E R O C T O B E R 2 0 1 4 2 The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben