A TANTÁRGY ADATLAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA"

Átírás

1 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési szint Alapképzés 1.6 Szak / Képesítés Turizmus 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve ÉPÍTÉSZET A TURIZMUSBAN 2.2 Az elıadásért felelıs tanár neve Dr. Máthé András adjunktus 2.3 A szemináriumért felelıs tanár neve Dr. Máthé András adjunktus 2.4 Tanulmányi év Félév Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa kötelezı 3. Teljes becsült idı (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám 3 melybıl: 3.2 elıadás szeminárium/labor Tantervben szereplı 42 melybıl: 3.5 elıadás szeminárium/labor 28 össz-óraszám A tanulmányi idı elosztása: óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 20 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 15 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 40 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 Vizsgák 3 Más tevékenységek: Egyéni munka össz-óraszáma A félév össz-óraszáma Kreditszám 5 4. Elıfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi nincsenek 4.2 Kompetenciabeli nincsenek 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az elıadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei Vetítettképes elıadás Számítógépterem, internet, kivetítı.

2 6. Elsajátítandó jellemzı kompetenciák Az építészeti anyagok, adatok, kutatási és elemzési eszközök, mennysiégi és minıségi módszerek feldolgozásához és használatához szükséges innovatív és gyakorlati készségek fejlesztése komplex elemzések elkészítése érdekében. Szakmai kompetenciák Az elméleti és módszertani ismeretek gyakorlatba ültetése és területi diagnózisok kidolgozásában való felhasználása a tanult módszerek, eszközök és eljárások következetes alkalmazása mellett. A megfelelı mutatók feldolgozásához kapcsolódó adatbázis tudatos és újszerő módon való használata, a különbözı kutatási eljárások szakszerő alkalmazása A különbözı forrásokból származó információk összegzése és harmonizálása, az akadémiai, gazdasági és igazgatási szféra szereplıivel kapcsolatos kommunikációs, hálózatépítı és partnerségi kompetenciák kialakításához szükséges készségek fejlesztése Transzverzális kompetenciák Hatékony és felelısségteljes munkamódszerek alkalmazása a szakmai etikai kódex elveinek, normáinak és értékeinek figyelembe vételével. Multidiszciplináris csoportmunkában alkalmazott hatékony technikák elsajátítása valamint az ehhez kapcsolódó etikai szabályok, a különbözı vélemények sokféleségének az elfogadása, a multikulturalitás és sokszínőség tiszteletben tartása. A folyamatos szakmai képzés szükségességének felismerése a munkaerıpiaci kereslethez való alkalmazkodás céljából. 7. A tantárgy célkitőzései (az elsajátítandó jellemzı kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitőzése Az Építészet a turizmusban tantárgy, az építészettörténet nagy korszakait tárgyalja, elıadásainak elsıdleges célja a hallgatók megismertetése az egyetemes építészettörténet stílusaival, a használt fogalomtárral, szakkifejezésekkel és módszerekkel. Az elıadott anyag az építészettörténet nagy fejezeteinek jellemzése kapcsán érinti mindazon építészeti remekmőveket, amelyek hatására turista csomópontok jöttek létre európaszerte és máshol a világon, és amelyek ma a világörökség részét képezik. Az elıadások különös figyelemmel kísérik a hazai építészeti alkotásokat is. A szemináriumok a mőemlékek, mőemlék-együttesek vizsgálata, az elérhetı szakirodalom megismerésén keresztül az önálló emlék meghatározásra fektetik a hangsúlyt. Stílusok, korszakok illetve régiók szerint kerülnek megtárgyalásra a helyi nevezetességek, templomok,

3 kastélyok illetve középület együttesek, amelyek által a hallgatók különbözı korszakok stílusát és ornamentikáját ismerhetik meg. 7.2 A tantárgy sajátos célkitőzései Az elméleti ismeretek megszerzése alapján, a hallgatók idegenvezetési gyakorlatok kapcsán illetve a kulturális turizmus számos célterületén használhatják fel tudásukat. 8. A tantárgy tartalma 8.1 Elıadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Bevezetés. Építımővészet és történelem. Az építészettörténet, a mővészettörténeti kutatások sajátos fejezete. Periodizáció. Programok és stílusok. Építési technikák. 2. Az ókori Kelet építészete. Egyiptom és Mezopotámia 3. Az ókori görög építészet. A görög templom. Oszloprendek 4. Az ókori Róma építészete.építészeti mőfajok 5. A korai középkor építészete. A késıi császárkor és a kereszténység. Építészeti programok és mőfajok. Bizánc. A barbár Nyugat-Európa. 6. Az érett középkor építészete. I. A romanika. Építési programok. Az érett és késıi középkor építészete. II. A gótika 7. A reneszánsz. I. Itália. A reneszánsz. II. A reneszánsz építészet Európában. 4 óra 4 óra 8. A barokk építészet története. Itália és a katolikus országok. A barokk építészet története. A protestáns országok. 4 óra

4 9. A XIX. század építészeti irányzatai. Klasszicizmus és romantika. A XIX XX. századforduló építészete. Könyvészet: Koch, Wilfried, Építészeti stílusok. Helikon Kiadó. Bp Mary Hollingsworth, Mővészetek világtörténete. Épitészet, Festészet, Szobrászat, Akadémiai kiadó, Budapest, E.H. Gombrich, A mővészet története, Gondolat kiadó, Budapest, Pevsner, Nicolaus, Az európai építészet története. Nyugat-Európa a X. századtól a XX, századig. Corvina Kiadó. Budapest, Szentkirályi Zoltán Détshy Mihály: Az építészet rövid története. I II. Mőszaki Könyvkiadó. Budapest, Hans Jantzen, Francia gótikus székesegyházak, Budapest, Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések Építészettörténeti alapfogalmak: tér- és tömegformák, szerkezetek, nyílások, homlokzatrendszerek Az ókori oszloprendek. A klasszikus Görögország épitészete. A hellenizmus kora Késı római és bizánci épitészet Bizánci és koraközépkori építészet. A román stilus. Gótikus építészet. Stilus és technika. Európai udvarok. Gyakorlati szeminárium: kolozsvári városnézés, ismerkedés a különbözı épitészeti stilusokkal Reneszánsz építészet. A XV-i korai reneszánsz. Az érett reneszánsz. Barokk építészet. Historizmus. A Barokk a római katolikus országokban.

5 Franciaország és a protestáns észak. A XVI-XVIII századok épitészete. A romantika, a historizmus és a modern mozgalom épitészete Épitészet és az ipari forradalom Könyvészet Barokk stílus. Építészet. Szobrászat. Festészet. Szerk. Toman, Rolf. Vince Kiadó. Bp., A gótikus stílus. Építészet. Szobrászat. Festészet. Szerk. Toman, Rolf. Vince Kiadó. Bp., Entz Géza: Erdély építészete a században. EME. Kolozsvár, Entz Géza: Erdély építészete a században. EME. Kolozsvár, Kovács András, Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben, L Harmattan kiadó, Kovács András, Késı reneszánsz épitészet Erdélyben, Teleky László alapitvány-polis kiadó, Budapest- Kolozsvár Az itáliai reneszánsz. Építészet. Szobrászat Festészet. Rajz. Szerk. Toman, Rolf. Bp., Magyarország építészetének története. Szerk. Sisa József Dora Wiebenson. Vince Kiadó. Budapest, Galavics Géza Marosi Ernı Mikó Árpád Wehli Tünde: Magyar mővészet a kezdetektıl 1800-ig. Egyetemi Könyvtár, Corvina. [Budapest], Müller, Werner Vogel, Günther: Építımővészet. SH atlasz. Springer-Verlag. Budapest Barcelona, Neoclassicism and Romanticism. Architecture, sculpture, painting, drawings Szerk. Rolf Toman. Könemann. Köln, A román stílus. Építészet. Szobrászat. Festészet. Szerk. Rolf Toman. Vince Kiadó. Bp., Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Corvina Kiadó. Budapest, Kelemen Lajos, Mővészettörténeti tanulmányok I, II. Camillo Semenzato, Dicsıséges reneszánsz. Mesterek és remekmővek, Corvina kiadó, Gabriele Fahr-Becker, Szecesszió, Vince kiadó, Budapest, Kalmár Miklós, Az építészet története. Historizmus. Századforduló., Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, Gheorghe Vais, Clujul eclectic. Programe de arhitectură în perioada dualistă ( ), Ut Press, Cluj- Napoca, 2009.

6 9. Az episztemikus közösségek képviselıi, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végsı jegyben 10.4 Elıadás Ismeretek helyessége, teljessége Írásbeli vizsga 70% 10.5 Szeminárium / Labor Épületelemzés Féléves dolgozat 30% 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 50% Kitöltés dátuma: Elıadás felelıse Dr. Máthé András egyetemi adjunktus Szeminárium felelıse: Dr. Máthé András Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató... Dr. Nagy Egon

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben