I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem-Filozófia Kar Egyetemi év: Félév: I. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Mővészettörténeti morfológia (Introducere în morfologia artei) Kódszám: HRR 2101 Kreditszám: 4 Helyszín: Echinox épülete, Virgil Vătăşianu-(57.) terem Órarend: csütörtök, II. Az elıadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Név, tudományos fokozat: Kovács Zsolt, tanársegéd Elérhetıség ( cím, esetleg telefonszám): Fogadási óra: csütörtök, III. A tantárgy leírása: [a tantárgy általános célkitőzései, tartalma, a tantárgy keretében elsajátított kompetenciák, az elıadások, szemináriumok vagy szakgyakorlatok során használt módszerek sor]. A tantárgy az építészet, szobrászat, festészet, grafika és iparmővészet területeire tagolva kíván egy általános áttekintést nyújtani a mőalkotások leírásának és értelmezésének terminológiai kérdéseirıl. Az ezen az órán elsajátított alapfogalmak és szaknyelv a késıbbi szemeszterek egyes mővészettörténeti stíluskorszakainak bemutatására koncentráló általános és a mővészettörténet speciális területeirıl szóló tárgyak könnyebb megértéséhez szeretnének alapozást nyújtani. A félév során az elméleti és terminológiai jellegő elıadások, szakirodalomból szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására fektetjük a hangsúlyt, ami emlékmeghatározási feladatok formájában valósul meg. IV. Kötelezı könyvészet: [a tantárgy oktatása során megemlített/használt könyvészeti anyagok teljes azonosító adatai, megjelölve pontosan fellelhetıségi helyét, az internetes forrásokat is beleszámítva max. 10 cím]. Détshy Mihály Szentkirályi Zoltán: Az építészet rövid története. I II. Bp (EGA, EME) Passuth Krisztina: A festészet mőhelyében. Budapest (EGA)

2 Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Budapest, V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár: [számítógép, specifikus és/vagy laboratóriumi felszerelések, speciális felszerelések, különbözı anyagok stb. megjelölve hogy ezeket a kar biztosítja vagy nem nem kötelezı]. A tantárgy oktatása bı illusztrációs anyag használatát feltételezi, amihez számítógépes kivetítı szükséges. VI. Az elıadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendı feladatok részletes terve/beosztása: [Pontosan megjelölve minden egyes találkozó idıpontját, az egyes találkozók keretében ismertetésre kerülı tematikát, azon belül pedig az alapfogalmakat és kulcsszavakat, a releváns könyvészeti anyagot, megjelölve a az egyes kurzusok keretében ismertetett anyagrészhez tartozó fejezeteket és/vagy oldalszámokat, valamint a diákok számára kijelölt kötelezettségek terminusait (olvasmányok, írásbeli feladatok, gyakorlati munkák)]. i. Október 6: Bevezetés. Építımővészet. Programok és stílusok. Építészettörténeti alapfogalmak: tér- és tömegformák, falazatok, szerkezetek. A félévi dolgozat témáinak kiosztása: Ajánlott szemináriumi dolgozattémák: Szent Mihály templom északnyugati és nyugati kapuzat Szent Mihály templom külsı homlokzatok Szent Mihály templom belsı Farkas utcai templom építészeti leírás Teleki palota Ferences templom külsı és belsı építészeti leírás Egykori domonkos kolostor (Zenelíceum) Karolina emlékoszlop Bánffy-palota Wolphard-Kakas ház udvari homlokzat Szent Mihály templom szószék Szent Mihály templom Háromkirályok imádása oltár Piarista templom külsı és belsı építészeti leírás Piarista templom fıoltár Piarista templom déli mellékoltárképek Piarista templom északi mellékoltárképek Toldalagi-Korda-palota Mátyás-szobor Szent György szobor Székelyzsombori oltár (Mővészeti Múzeum kiállítása) A Mővészeti Múzeum kiállított mőtárgyaiból bármely választható. Könyvészet a dolgozatokhoz:

3 Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Szerk. Jakó Klára, Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Kelemen Lajos: Mővészettörténeti tanulmányok. II. Bukarest, Kovács András: Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. In: Ars Hungarica. 19/ Kovács András: Kolozsvár városképe a XVI XVII. században. In: Kolozsvár 1000 éve. Szerk.: Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf. Kolozsvár, Lıwy Dániel Demeter V. János Asztalos Lajos: Kıbe írt Kolozsvár. Kolozsvár, Magyarországi mővészet körül. Szerk. Marosi Ernı. Bp., Murádin Jenı: Fadrusz. Két szobor száz éve. Kolozsvár, Sas Péter: A kolozsvári piarista templom. Kolozsvár, Szabó T. Attila: Kolozsvár települése a XIX. század végéig. Kolozsvár, łoca, Mircea: Clujul baroc. Cluj-Napoca, ii. Október 13: Építészettörténeti alapfogalmak: nyílások, homlokzatrendszerek. Építési technikák. iii. Október 20: Az antik oszloprendek. Irodalom: Détshy Szentkirályi ill. iv. Október 27: A korai középkor építészete. A késıi császárkor és a kereszténység. Bizánc. Az érett középkor építészete. I. A romanika. Irodalom: Détshy Szentkirályi ill. A román stílus. Építészet. Szobrászat. Festészet. Szerk. Rolf Toman. Vince Kiadó. Bp., v. November 2: A középkor építészete. II. A gótika. Irodalom: Détshy Szentkirályi ill. napjainkig. Helikon Kiadó. Bp A gótikus stílus. Építészet. Szobrászat. Festészet. Szerk. Toman, Rolf. Vince Kiadó. Bp., vi. November 9: A reneszánsz. építészet. Irodalom: Détshy Szentkirályi ill. napjainkig.helikon Kiadó. Bp ,

4 vii. November 16: A barokk építészet. A XIX. század építészeti irányzatai. Klasszicizmus és romantika, századforduló. Irodalom: Détshy Szentkirályi ill. napjainkig.helikon Kiadó. Bp viii. November 23: Kolozsvári mőemlékek. A hallgatóktól erre az alkalomra az elızı órák anyagának átismétlését kérjük. Az óra alatt az általános építészettörténeti fogalmakat alkalmazva próbáljuk meg végignézni a város fontosabb mőemlékeit. ix. November 30: Szobrászati alapismeretek: mőfajok, anyagok, technikák. Irodalom: Ferenczy Béni: A szobrászati technikák. In: A képzımővészet iskolája. I. A festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai. Bp (EGA) Wittkower, Rudolf: Sculptura. Procedee şi principii. Buc (IA) x. December 7: Iparmővészet: részterületei, anyagok, technikák. Irodalom: Régiségek könyve. Szerk. Voit Pál. Budapest, , , xi. December 14: A festészet technikái és mőfajai. Irodalom: Passuth Krisztina: A festészet mőhelyében. Budapest (EGA) xii. December 21: A festészet stíluselemei. Irodalom: Passuth Krisztina: A festészet mőhelyében. Budapest (EGA) xiii. Január 11: Grafikai technikák. Irodalom: A fametszet. Szerk. Gerszi Teréz, Bodnár Szilvia. Budapest, Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái. Budapest, xiv. Január 18: Emlékmeghatározási gyakorlat. A félévi dolgozatok leadásának határideje. Félévi dolgozat: minden hallgató készít két 3 10 oldal terjedelmő dolgozatot egy szabadon választható kolozsvári építészeti emlékrıl és egy mőtárgyról (szobor, festmény, iparmővészeti emlék), az illetı emlék pontos leírására és elemzésére koncentrálva. A dolgozatban a felhasznált szakirodalmi információkra kötelezı lábjegyzetben hivatkozni. VII. Felmérés/értékelés módja: [A tevékenység elbírálásának összetevıi (részvizsga, félévi dolgozat, kutatási projektek, aktív részvétel), az összetevık súlyozása a végsı jegyben (hány %-a végsı jegynek), a vizsgák lezajlásának módja (szóbeli, írásbeli), elbírálási kritériumok]. A végsı jegyben a dolgozatok és az órai tevékenység aránya: 25 %.

5 A fennmaradó 75 %-ot a szóbeli vizsga eredményei adják. E vizsga két részbıl áll: egy általános tétel az órán elhangzott és a megadott szakirodalomból ismert kérdéskörökbıl és emlékmeghatározási gyakorlat, amely során egy építészeti és egy képzı- vagy iparmővészeti emlék leíró jellegő elemzését, stílusának és keletkezési korának meghatározását várjuk. VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: [Jelenlét (esettenként), vizsgára való jelentkezés feltételei, pótolási lehetıségek, plagizálás, plagizálás következményei, vizsgán való csalások következményei, óvások megoldása]. Az elıadásokon való részvétel nem kötelezı, de az órai tevékenységet (feladatok megoldása, hozzászólások, stb.) a dolgozatokra adott jegynél figyelembe vesszük. A dolgozatok esetében észlelt plagizálást és a vizsgán való csalást súlyossága függvényében szankcionáljuk. IX. Választható/opcionális könyvészet: [A tantárgy oktatása során megemlített/használt könyvészeti anyagok teljes azonosító adatai, megjelölve pontosan fellelhetıségi helyét, internetes elérhetıséget is beleszámítva]. ***A képzımővészet iskolája. I II. Bp (EGA) **A keresztény mővészet lexikona. Szerk. Seibert, Jutta. Bp (AKAD) ***Berger, René: A festészet felfedezése. I II. Bp (AKAD, EGA) DicŃionar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice. I II. Bucureşti ***Koch, Wilfried: Építészeti stílusok. Bp (EGMA, EME?) Morant, Henry de: Az iparmővészet története a kezdetektıl napjainkig. Bp **Müller, Werner Vogel, Günther: Építımővészet. (SH Atlasz). Bp Mővészeti lexikon. I IV. Fıszerk. Zádor Anna és Genthon István. Bp (AKAD) ***Mővészettörténeti ABC. Szerk. Molnár Albert, Németh Lajos, Voit Pál. Bp (AKAD, EGMA) Passeron, René: Opera picturală şi funcńiile aparenńei. Bucureşti, **Pevsner, Nicolaus: Az európai építészet története. Nyugat-Európa a X. századtól a XX. századig. Bp Régiségek könyve. Szerk. Voit Pál. Budapest, **Richter, Gert Ulrich, Gerhard: Mitológiai és bibliai jelenetek a mővészetben. Bp Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete. Bp ***Zádor Anna: Építészeti szakszótár. Bp **Wittkower, Rudolf: Sculptura. Procedee şi principii. Buc (IA)

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) Önköltség (félév) Képzési idő (félév) SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSE 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi ar (ELTE-BT) Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 4., Rákóczi út 5. tel: (1)411-6500/5276, 5287

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA

TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA TAKÁCS LAJOS GÁBOR TŐZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA ÉS TÉRBELI ELVÁLASZTÁSA Ph.D. fokozat elnyeréséhez benyújtott értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Épületszerkezettan

Részletesebben

Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata

Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Budapest 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben