S264-LOZ/160 Vloz/160 S128-LOZ/160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S264-LOZ/160 Vloz/160 S128-LOZ/160"

Átírás

1 ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD NA MONTÁŽ PL BG CZ D F GB HR H RO RUS BLACK RED WHITE S.A. -00 BI GORAJ, ul. KRZESZOWSKA, ÿ PL Uwaga: Przed przyst¹pieniem do monta u prosimy zapoznaã siê z caù¹ instrukcj¹ monta u oraz zachowaã kolejnoœã monta u przedstawion¹ w niniejszej instrukcji. CZ Pozor: Pøed zahájením montáže pozornì si pøeètìte celý montážní návod. Dodržujte montážní poøadí dle tohoto návodu. GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual. H Figyelem: Mielõttt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasitását és a tartsa be az utasitásban leirt összebontás sorrendjét. SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámi sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príruèke. S-LOZ/0 Vloz/0 S-LOZ/0 elementu Znaèka dílu Element symbol Jel elemek elementu Wymiary Rozmìry Measurements Nagyság Rozmery x00 000x0 0x 90 x0 000x x Kod Code VS-0/A VS-0/A VS-/A ZZ-0 ZZ-9 ZZ- VS-0/A ZZ-0 Paczka Krabica Paket Csomagban Balík / / / / / / / / / P-S09-vloz_0-M_IN-KOR0

2 PL Poni ej przedstawiono symbole i iloœci akcesoriów, które bêd¹ potrzebne podczas monta u. Akcesoria spakowane s¹ w paczce akcesoria. CZ Níže jsou uvedeny symboly a poèet jednotlivých spojovacích dílù, které budou nezbytné bìhem montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s oznaèením pøíslušenství GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package. H Lent az összebontéshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartózékok az tartózékok csomágokba vannak becsomagolva. SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú poèas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku. Iloœã akcesoriów Množství výbavy Amount of accessories A kellékek száma Poèet príslušenstva x Y Jel x x x x x x x x mm x x mm e x x0 mm x x0 mm k x n x n 0xx/mm n x mm x mm x mm p s z CZ H PL Ogólne zasady monta u mebla, Obecné zásady montáže nábytku, GB General instructions for furniture assembly A bútor általános szerelési alapelvei, SK Všeobecné pravidla montáže nábytku Uwaga/ Pozor/Attention/ Figyelem/Pozor f PL Uwaga:. Podczas monta u elementy nale y ukùadaã na miêkkim i czystym podùo u np.: rêcznik, koc. Nie montowaã mebla na dywanie, wykùadzinie itp.. W otwory o œrednicy mm znajduj¹ce siê w krawêdziach elementów wbiã koùki f. (Otwory na trzpieñ zù¹cza mimoœrodowego pozostawiã wolne). W przypadku stwierdzenia, e któryœ z koùków wystaje z otworu na dùugoœã wiêksz¹ ni 0 mm, nale y go dobiã, wymieniã lub skróciã, gdy mo e on spowodowaã, przy skùadaniu, uszkodzenie boku. INFORMACJA! Szanowny Kliencie, w przypadku zgùaszania reklamacji, prosimy posùugiwaã siê numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji monta u. Wszelkie uwagi i reklamacje nale y zgùaszaã do punktu zakupu mebla. Uwaga! Nie montowaã elementów, je eli zostan¹ zauwa one wady lub uszkodzenia tych elementów. CZ Pozor:. Bìhem provádìní montáže díly vždy odkládejte na mìkký a èistý povrch jako napø.: ruèník,deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytinì apod.. Do otvorù o prùmìru mm na hranách jednotlivých dílù umístìte kolíky f. (Otvory pro kolíky spojù r ponechte prázdné). Pozor: V pøípadì zjištìní, že nìkteré kolíky vyènívají z otvoru více než 0 mm, dorazte je, vymìòte nebo zkra te, protože mohou zpùsobit poškození boèních stran. INFORMACE! Vážený zákazníku, v pøípadì uplatòování reklamace je nutno použít èíslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré pøipomínky a reklamace je tøeba uplatòovat v místì prodeje. Pozor! Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištìny vady nebo poškození. GB Attention:. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.. Drive f pegs into the holes ( mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: In case a peg in one of the holes protrudes more than 0 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly. INFORMATION! Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. Note! Do not use any parts showing any faults or marks of damage. H Figyelem:. Összeszerelés elõtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pd. pléd, törülközõ. Ne szereljen szõnyegen és hozzá hasonló felületeken.. Az elemek élein mm-es lyukakba f szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 0 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a butor. INFORMÁCIÓ! Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra.mindennemû észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni.figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek. SK Pozor:. Poèas montáže treba jednotlivé èasti položi na mäkkú a èistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atï.. Do otvorov o priemere mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabi kolíky f. (Otvory na tàò excentrického spoja ponecha vo¾ný). Pozor: V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru preènieva viac ako 0 mm, je potrebné ho dobi, vymeni alebo skráti, pretože môže pri skladaní spôsobi poškodenie boku. INFORMÁCIA! Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím èíslo u, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlási v predajni, kde ste nábytok kúpili. Pozor! Èasti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte. / P-S09-vloz_0-M_IN-KOR0

3 PL Pierwszym etapem monta u jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poni szych rysunków. e oznaczaj¹ miejsca, na które nale y zwróciã szczególn¹ uwagê podczas monta u. CZ První etapa montáže spojení jednotlivých souèástí nábytku se spojovacími díly podle obrázkù. oznaèuje dùležité místo, kterému musíte vìnovat zvláštní pozornost bìhem montáže. GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly. H Az összebontás elsõ lépése a tartózékok az elemekhez való igazitása a lenti rajzok szerint. Az jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összebontás alatt. SK Prvým krokom montáže je vybavi náležité diely pod¾a nižšie uvedených nákresov. y oznaèujú miesta, ktorým treba poèas montáže venova zvýšenú pozornos. vloz/0 p s r p p n p n k k e n n n k e n k p k n k n e e e n e x x x mm n x x mm 0xx/mm e n x x x0 mm x mm p x k s x x n vloz/0 x x x0 mm z z / P-S09-vloz_0-M_IN-KOR0

4 I PL Do otworów w przedstawionym elemencie wcisn¹ã klej, zamontowaã element i pozostawiã do wyschniêcia kleju. CZ Do otvorù ve znázornìném dílu vtlaète lepidlo, vmontujte díl a ponechte do vyschnutí lepidla. GB Place glue in the holes in the component shown, mount the component and leave while the glue dries. H A bemutatott elem furataiba be kell nyomni az ragasztót, az elemet összeállítani, és úgy hagyni, a ragasztó kiszáradásáig. SK Do otvorov v znázornenom elemente natlaèi lepidlo, namontova element a poèka, až sa lepidlo vysuší. vloz/0 II x vloz/0 I II III IV n n n n x mm / P-S09-vloz_0-M_IN-KOR0

5 vloz/0 n n x x mm vloz/0 x x mm / P-S09-vloz_0-M_IN-KOR0