MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,"

Átírás

1 ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD NA MONTÁŽ PL BG CZ D F GB HR H RO RUS BLACK RED WHTE S.A. -00 B GORAJ, ul. KRZESZOWSKA, ÿ PL Uwaga: Przed przyst¹pieniem do monta u prosimy zapoznaã siê z caù¹ instrukcj¹ monta u oraz zachowaã kolejnoœã monta u przedstawion¹ w niniejszej instrukcji. CZ Pozor: Pøed zahájením montáže pozornì si pøeètìte celý montážní návod. Dodržujte montážní poøadí dle tohoto návodu. GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual. H Figyelem: Mielõttt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasitását és a tartsa be az utasitásban leirt összebontás sorrendjét. SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámi sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príruèke. STYLUS NKOM s elementu Znaèka dílu Element symbol Jel elemek elementu Wymiary Rozmìry Measurements Nagyság Rozmery Kod Kód Code Kód Kód Paczka Krabica Paket Csomagban Balík x8 0x8 7x 7 00x0 0x0 80x 80x 0x0 0x0 x0 0x 0x8 x S- S- S- S-7 S- S- S-7 S-7 S-0 S-0 S-7 S- S- S-07 / / / / / / / / / / / / / / / P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0

2 x mm x0.mm PL Poni ej przedstawiono symbole i iloœci akcesoriów, które bêd¹ potrzebne podczas monta u. Akcesoria spakowane s¹ w paczce akcesoria. CZ Níže jsou uvedeny symboly a poèet jednotlivých spojovacích dílù, které budou nezbytné bìhem montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s oznaèením pøíslušenství GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package. H Lent az összebontéshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartózékok az tartózékok csomágokba vannak becsomagolva. SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú poèas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku. loœã akcesoriów Množství výbavy Amount of accessories A kellékek száma Poèet príslušenstva e x 7x8 mm x e x x0 mm Y Jel x8\ mm x0 mm f M mm j x c8 x x0x7 mm c8 h=8 mm w w7 DR w7 CR w7 DL w7 CL l x 8x x0 mm xmm z CZ H PL Ogólne zasady monta u mebla, Obecné zásady montáže nábytku, GB General instructions for furniture assembly A bútor általános szerelési alapelvei, SK Všeobecné pravidla montáže nábytku Uwaga/ Pozor/Attention/ Figyelem/Pozor A A=B B PL Uwaga:. Podczas monta u elementy nale y ukùadaã na miêkkim i czystym podùo u np.: rêcznik, koc. Nie montowaã mebla na dywanie, wykùadzinie itp.. W otwory o œrednicy 8 mm znajduj¹ce siê w krawêdziach elementów wbiã koùki. (Otwory na trzpieñ zù¹cza mimoœrodowego pozostawiã wolne). W przypadku stwierdzenia, e któryœ z koùków wystaje z otworu na dùugoœã wiêksz¹ ni 0 mm, nale y go dobiã, wymieniã lub skróciã, gdy mo e on spowodowaã, przy skùadaniu, uszkodzenie boku.. Przed przybiciem œciany tylnej sprawdziã, czy przek¹tne s¹ równe. NFORMACJA! Szanowny Kliencie, w przypadku zgùaszania reklamacji, prosimy posùugiwaã siê numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji monta u. Wszelkie uwagi i reklamacje nale y zgùaszaã do punktu zakupu mebla. Uwaga! Nie montowaã elementów, je eli zostan¹ zauwa one wady lub uszkodzenia tych elementów. CZ Pozor:. Bìhem provádìní montáže díly vždy odkládejte na mìkký a èistý povrch jako napø.: ruèník,deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytinì apod.. Do otvorù o prùmìru 8 mm na hranách jednotlivých dílù umístìte kolíky. (Otvory pro kolíky spojù ponechte prázdné). Pozor: V pøípadì zjištìní, že nìkteré kolíky vyènívají z otvoru více než 0 mm, dorazte je, vymìòte nebo zkra te, protože mohou zpùsobit poškození boèních stran.. Pøed pøibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopøíèky jsou stejné. NFORMACE! Vážený zákazníku, v pøípadì uplatòování reklamace je nutno použít èíslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré pøipomínky a reklamace je tøeba uplatòovat v místì prodeje. Pozor! Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištìny vady nebo poškození. GB Attention:. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.. Drive pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: n case a peg in one of the holes protrudes more than 0 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.. Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal. NFORMATON! Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. Note! Do not use any parts showing any faults or marks of damage. H Figyelem:. Összeszerelés elõtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pd. pléd, törülközõ. Ne szereljen szõnyegen és hozzá hasonló felületeken.. Az elemek élein 8 mm-es lyukakba szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 0 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a butor.. A hátlap rögzítésénél ellenõrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen. NFORMÁCÓ! Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra.mindennemû észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni.figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek. SK Pozor:. Poèas montáže treba jednotlivé èasti položi na mäkkú a èistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atï.. Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabi kolíky. (Otvory na tàò excentrického spoja ponecha vo¾ný). Pozor: V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru preènieva viac ako 0 mm, je potrebné ho dobi, vymeni alebo skráti, pretože môže pri skladaní spôsobi poškodenie boku.. Pred pribitím plste skontrolujte, èi sú rovnaké uhloprieèky. NFORMÁCA! Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím èíslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlási v predajni, kde ste nábytok kúpili. Pozor! Èasti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte. / P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0

3 PL Pierwszym etapem monta u jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poni szych rysunków. e oznaczaj¹ miejsca, na które nale y zwróciã szczególn¹ uwagê podczas monta u. CZ První etapa montáže spojení jednotlivých souèástí nábytku se spojovacími díly podle obrázkù. oznaèuje dùležité místo, kterému musíte vìnovat zvláštní pozornost bìhem montáže. GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly. H Az összererelés elsõ lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint. A jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt. SK Prvým krokom montáže je vybavi náležité diely pod¾a nižšie uvedených nákresov. y oznaèujú miesta, ktorým treba poèas montáže venova zvýšenú pozornos. NKOM s w7 CL w w7 CL w w w CR w7 w w w x x h=8 mm x0 mm w x0 mm w7 CR 8x xmm w7 CL 8x / P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0

4 PL Zmontowaã segment zgodnie z poni szymi rysunkami przy pomocy wskazanych ù¹czników i/lub zù¹czy. CZ Dle níže uvedených obrázkù smontujte díl pomocí doporuèených šroubù a/nebo spojovacích prvkù. GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints. H Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelõ toldatok és elemek egymásba illeztésével. SK Zmontova segment pod¾a nižšie uvedených výkresov pomocou oznaèených spojok a/alebo spojov. NKOM s NKOM s z 7 e 8 e e e z e 7x8 mm e z / P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0

5 NKOM s b a a=b 0x NKOM s NKOM s PL CZ GB H SK l Miejsca przyklejenia elementu dokùadnie oczyœciã. Místo pro pøilepení dílu dùkladnì oèistìte. Carefully clean the place where the component has been glued. Az elemek összeragasztási helyeit gondosan meg kell tisztítani. Miesto prilepenia elementu dôkladne vyèisti. x x0x7 mm l l l x8\ mm / l P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0

6 7 NKOM s 0 x0.mm 0 0 x0 mm f V V 0 e e w7 DR e w7 DL 0 w7 DL e c8 c8 x mm e M mm j j c8 c8 w7 DR w7 DL / P8-S-NKOM_s-M_N8-KOR0