LVI. évfolyam február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LVI. évfolyam 2003. február"

Átírás

1 LVI. évfolyam február Mátyás-napok 2003 Kecskeméthy István bibliafordítása Bocskor János énekeskönyve Tusnád 2003 A magyarszentmártoni csegézômû Népi építészeti örökség Hargita megyében

2 Tartalom KÖZMÛVELÔDÉSI FOLYÓIRAT A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii Nr. 11., ap.7 C.P. 201 Tel./Fax: / Bankszámlaszám: Redacøia Mûvelôdés Trezoreria Cluj Lapszámunk támogatói: a Mûvelôdés- és Egyházügyi Minisztérium, a Mûvelôdés Egyesület, valamint: Mátyás-napok 2003 László Bakk Anikó: Tizenegyedik mérföldkô Orbán István: A szívekben égjen a láng Adorjáni Zoltán: Kecskeméthy István bibliafordítása Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg graduál erdélyi példányaiban Csörsz Rumen István: Gyönyörû világom, rígi szabadságom... Bocskor János énekeskönyve Kobzos Kiss Tamás: Szívetekben ôrizzetek. Âsik Veysel emlékezete Tusnád 2003 Bozóki Lajos: Történeti terek a visegrádi Fellegvárban Máté Zsuzsanna: Kompatibilitás az ozorai vár helyreállításakor Jámborné Szikra Éva: A mûemléki tájépítészet idôszerû kérdései Jancsó Árpád Preluschek Ervin: A Bega-csatorna és a magyarszentmártoni csegézômû P. Benkhard Lilla: A városi lakóépületek funkcionális kompatibilitása Kôszegen Mihály Zita: Népi építészeti örökség Hargita megyében Mátyás-napi összeállításunkat a kolozsvári Báthory István Gimnázium tanulóinak rajzaival illusztráltuk ISSN Készült a kolozsvári Garamond nyomdában Mátyás-büszt. Muszka Zsolt rajza. V. A. (2003)

3 A TIZENEGYEDIK MÉRFÖLDKÔ Vannak földi és lelki tájak, a tájakban földi és lelki utak. Az utakon mérföldkövek. Jelek és jelzések, melyek távolságról, hosszúságról, fontosságról/irányváltozásról szólnak. Az Amaryllis Mátyás király szellemi örökségét kutató és felmutató Társaság egy évtizede indult el az idôben. Földrajzi helye Kolozsvár, egy csodálatos kicsi ország, a transzszilván régió már évszázadok óta tudományosságban, kultúrában, toleranciában lüktetô központja, szíve. A véletlen játékos kedve folytán épp itt, nálunk született egy aprócska házban az emberiség szellemtörténetének szépségekben gazdag korszakából prominens személyiségként jegyzett alakja. A ház áll s körülötte most, a 21. század hajnalán, emberi jogokról és demokráciáról szövegelnek. Úgy érzem, egy évtized után a Mátyás Napok szellemi irányítójaként pontokba tudom szedni, miért is mérföldkô nemcsak egy kicsiny csapat, hanem a város és emberi közösségünk szempontjából is az idei rendezvénysorozat. Önálló jogi személyként bejegyeztettünk, tehát honlapunkról a földgolyó bármelyik részén élô barátunk, hasonló módon gondolkodó embertársunk nyomon követheti, miképpen védelmezzük szellemi védôgyûrûkkel mindazon értéket, melyet Fadrusz János fôtéri szobra képvisel. Nyomon követheti és részt is vehet benne. Az idén modernizálódtunk, vagyis az ars scientia ludus hármas egység jegyében fogant eddigi rendezvényeink új színfoltot kaptak a mass media, a sajtó megszólításával. Az idén elôször jelent meg az eddig csak a multikulturalitás ernyôje alatt szervezett francia angol német stb. napok mellett a Dies Actorum Publicorum. A gyermekeket minden évben külön meghívtuk, játékos találkozóra. A királyi szülôházba viszont eleddig nem tudtuk bevinni ôket. Az idén elindítjuk a gazdag gyermekrajz-kiállítással, a magyar és a román gyermekek meghívásával két vasárnapra az Élô vasárnap Duminicã vie címû projektet. A spiritus loci elve, a mûemléképület eredendô minôségének felmutatása, bevitele eddig is a Mátyás Napok egyik alapelve volt. Ez a projekt viszont nem egyszer egy évben, hanem mindegyre, folyamatosan fog mûködni. A következô mérföldkô majd az lesz, ha az évek óta hangoztatott Mathias rex-emlékszobát fogjuk felavatni. Adja Isten, hogy ezt mihamarabb mindnyájan s ezúttal nem csak egyénekben, hanem közösségben is gondolkodom egészségben s a mostaninál nagyobb bôségben megérjük... LÁSZLÓ BAKK ANIKÓ 3

4 A szívekben égjen a láng 4 Mátyás király lovas szobra; Mátyás király szülôháza; Vajdahunyadi vár; Lovagkor; Mátyás-portrék; Corvinák; Mátyás címere hosszan sorolhatnám a báthorys diákok kedves gyermekrajzainak címeit. Fölöttünk ôrködik Mátyás szelleme és a szívekben él foglalta össze egy tizenkét éves diáklányom, miközben az idei pályázatra készített rajzát magyarázta. Igen, él a Mátyás-kultusz, töretlenül ápoltuk és nemzedékrôl nemzedékre átadtuk. Fénypontja száz évvel ezelôtt tetôzött, október 12-én, amikor Kolozsvár fôterén leleplezték az érclovas emlékmûvét. A város lakossága, kitartó erôfeszítések árán emeltette nagy szülöttének, Mátyásnak, az elsô igazi nemzeti királynak emlékére. Az elôzményekrôl, a szoborállításról, annak utóéletérôl gazdagon illusztrált kitûnô leírást találunk Murádin Jenô centenáriumi Fadrusz-kötetében. Ezúttal néhány részletét közlöm annak, hogyan élte meg és ápolta a kolozsvári római katolikus fôgimnázium ifjúsága igazságos királyunk kultuszát. Kövessük a történések fonalát eseménynaptár formájában: Corvinák díszei. Visky Mária rajza. VI. D. (2003) Szelleme a szívünkben. Tárkányi Ildikó rajza. VI. B. (2003) 1875/76 Az intézet értesítôje beszámol arról, hogy a híres lyceumi könyvtár számára több példányban vásárolták meg a Mátyás-kori diplomatiai emlékek I. kötetét. 1890/91 A huszonnyolc éve fennálló ifjúsági Önképzô-kör március 14-én történelmi pályatételt hirdet meg Mátyás király korának jellemzése címen. Ennek jutalma fôtisztelendô dr. Vajda Gyula fôgimnáziumi igazgató úr ajándékából 1 db. arany. A jutalmat Puskás Kálmán nyerte, dicséretben részesült Taszler Béla, mindketten VIII. osztályos tanulók. 1896/97 Szeptember 30-án tették le a Mátyás-szobor alapkövét. Ez alkalommal Kmoschek Elek VIII. osztályos tanuló, ifjúsági elnök mondott szép beszédet, kiinduló gondolatnak véve Eötvös híres mondását: A nemzet, mely nagyjait szoborral tiszteli meg, önmagát tiszteli. A millenniumi ünnepek évében az erdélyi püspök úr 6/1896 sz. aktája tudatja a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr felhívását, mely szerint a tanulók az országos kiállítás megtekintésére buzdítandók. A kiállítás rendezésében értékes szertári anyaggal intézetünk is részt vett, egy utóbbi rendelet az országos kiállításra felküldött tárgyak hazaszállításáról intézkedik 1897/98 Az ifjúsági könyvtár Márki Sándor: Hunyadi Mátyás életrajza több példányával bôvül. A történelem és földrajzi szertár Csánki Dezsô Kogutowicz Károly: Magyarország I. Mátyás király halálakor, az évben és Márki Sándor Kogutowicz Károly: Európa a renaissance és Mátyás király korában mûvekkel gyarapodik. Márki Sándor ez utóbbi értekezését dr. Erdélyi Károly, intézetünk hírneves igazgatója fordította németre Mathias Corvinus und die Renaissance címen és 1900-ban jelent meg Bécsben. 1901/02 Az intézet könyvtárába kerül a Márki Sándor szerkesztette Mátyás király Emlékkönyv. 1902/03 Mátyás király szobrának leleplezése október 12-én. Ezen a dátumon, az Egyetem utca 7. szám alatt mûködô szerkesztôség és kiadóhivatal, a Lyceum-

5 Mátyás a könyvtárában. Bálint N. Ede rajza. V. C. (2003) nyomda betûivel kinyomtatja az Újság politikai napilap vasárnapi rendkívüli második kiadását (IV. évf sz.). A nagyformátumú lap hosszan tudósít a fényes ünnepi rendezvényekrôl. A Mátyás-szobor talapzatára helyezett koszorúk hosszú felsorolásából most csak kettôt emelünk ki: A Szt. József finevelô intézet ifjúsága, Mátyásnak, a nép atyjának és A Kolozsvári Kegyesrendi Társház tagjai és a r. kath. fôgimnázium tanári kara. Az igazságos Mátyásnak. A lap beszámol az intézetek ifjúságának felvonulásáról zeneszóval, zászlókkal, koszorúkkal. A meghívottak között ott találjuk Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztert, aki még az 1902-es év elején koronát utalt ki az emlékmû fölállításához hiányzó összeg kiegészítésére. Az ünneplés gr. Majláth Gusztáv püspöknek a Szent Mihály plébániatemplomban celebrált szentmiséjével kezdôdött. Az alkalomhoz illô verset írt és jelen volt Jókai Mór is. A fôgimnáziumban a tanév elsô, szeptemberi tanári tanácskozmánya elhatározta intézeti Kossuth-, és Mátyás-ünnepek rendezését, az erdélyi püspök úr rendelete ezekre a napokra tanítási szünetet engedélyez. Lássuk mit ír az Értesítô az Intézeti Mátyás-ünnep cím alatt: Intézetünk Mátyás király szobrának leleplezése alkalmával ugyan kivette részét az országos ünnepségekbôl: az ifjúság a tanárkarral együtt az intézeti zászló alatt megjelent a leleplezésen, majd részt vett a magyar királyt képviselô magyar Nemzeti királyunk. Kónya Anna rajza. VII. B. (2003) királyi herceg tiszteletére rendezett lampionos menetben. A tanárkar koszorút helyezett a szobor talapzatára. Mindazonáltal szükségesnek mutatkozott még és hazafias kötelességnek tetszett olyan iskolai ünnepnek megtartása, a melyen az ifjúságnak Mátyás király nemzeti jelentôségét a történet tanára ünnepi beszéd keretében fejtegeti. E célra alkalmasnak látszott Mátyás királlyá választásának évfordulója, január 24. Az ünnep az intézet dísztermében (ekkor még a régiben) tartatott meg a következô tárgysorral: 1. Szózat. Énekli az összes ifjúság. 2. A Mátyás-szobornál. Írta Felszeghy Dezsô. Szavalja Révfy Lajos VIII. o. t. 3. Tóth Sándor tanár ünnepi beszéde (a történelem szertár, az érem- és régiséggyûjtemény ôre). 4. Mátyás király legendája. Írta Jókai Mór. Szavalja Brósz Róbert VIII. o. t. 5. Hymnus. Énekli az összes ifjúság. A lelkes hangulatban lefolyt ünnep után az ifjúság a tanárkarral az élén, csikorgó hidegben a szoborhoz vonult ki és koszorút tett le annak talapzatára. S így hasonlatossá lett a pesti iskolás gyermekekhez, akik Mátyást dicsôítô énekeket énekeltek (megválasztása hírére) Pest utcáin. Az ifjúság koszorúja 60 K értékû volt. A kolozsvári Nemzeti Színházban tartott ifjúsági elôadások keretében megtekintették többek között Erkel Ferenc Hunyadi Lászlóját is. A színi elôadásokat mindig bevezetô magyarázat elôzte meg és a kifogástalanul viselkedô ifjúság hazafias és esztétikai nevelését szolgálták. Mátyás alakja gyakran felbukkan az intézet magyar nyelv és irodalom tananyagában is. A katedra ekkori jeles tanárai Erdélyi Károly dr., (az intézet igazgatója is), Visegrádi Lajos, Rietly Károly, Tubán Tibor, Krasznopolszky József és Bán József voltak. Az alsó osztályokat heti négy, a felsôsöket heti három órában tanították. A kötelezô házi olvasmányok között több könyv is szerepelt a Hunyadiakról, kérték ezek tárgyi elemzését és tartalmuk értelmes elôadását. Költe- 5

6 6 Hunyadiak vára. Péter Júlia rajza. V. A. (2003) mények betanulása és szavalása között találjuk például Arany János Mátyás anyja címû versét is. Ezenkívül kötelezô házi írásbeli dolgozatokat készítettek, az alsósok kéthetente (összesen 15-öt a tanévben), a felsôsök havonta egyszer. A tételek között a következôk is szerepeltek: V. o. Arany János: Mátyás anyja (átültetés prózába), VII. o.: A Mátyás szobor leleplezésének ünnepségei Kolozsvárott (értesítés), a középkor szelleme, a 16. század elbeszélô költészete, Mûveltségünk Hunyadi Mátyás korában, VIII. o.: Mátyás és a reneszánsz (értekezés). Az ifjúsági Pázmány Önképzôkör ekkor ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját. A meghirdetett pályatételek között a 6. számú a következô volt: Mátyás király. Óda. Jutalma 10 K. A beérkezett egy munka jutalomra érdemesnek találtatott. Szerzôje Laczkó Géza VIII. (az Önképzôkör elnöke). Ebben a tanévben választják meg Kuncz Aladár VIII. o. tanulót ifjúsági fôkönyvtárosnak; több értekezést, elbeszélést, bírálatot írt, szabadelôadást tartott, szavalt és számos pályadíjat nyert. Kolozsvár szabad királyi város ajándékai között ott találjuk Márki Sándor: Mátyás király Emlékkönyv és A tíz szobor címû köteteit. Ezenkívül a városnak Mátyás könyvébôl 80 tanuló kapott jutalomként egy-egy példányt. 1904/05 Az ifjúsági Pázmány Önképzôkör tevékenységében a következô értekezô és ismertetô munkák szerepeltek: Mit nyert Kolozsvár Mátyás király által?, szerzôje Palczer Károly VIII. o. t. és Ferenczy István élete és mûvei, szerzôje Tamás Sándor VII. o. t. [Ferenczy István ( ), szobrász, a klasszicizmus legjobb magyar képviselôje, a magyar nemzeti szobrászat úttörô mestere. Tudatosan vállalta a kezdeményezés nehézségeit, életmûve összeforrott a reformkor szellemi mozgalmaival ben, elôször tervezett pesti köztérre nagyszabású Mátyás (lovas) emlékmûvet. Terve nem került kivitelezésre, az ércbe öntés nem sikerült, teljes kudarc volt, ez anyagilag tönkretette, szellemileg elbizonytalanította.] 1907/08 Az önképzôköri felolvasásokon szerepel Balogh István VIII. o. t. Mátyás királya. 1909/10 Az ifjúsági könyvtárba Tábori Róbert: Mátyás ifjúsága és Egri György: Az egri várból és a Mátyás király címû kötetek kerülnek. 1914/15 A könyvtárba bekerül Márki Sándor: Magyar középkor és Gulyás Pál: Mátyás király könyvtára címû könyve; a tanév végén az elsô osztályosokat Donászy Ferenc Mátyás király ifjúsága címû kötettel jutalmazzák. 1915/16 Március 15-én a negyvennyolcas nagy napok emlékünnepét nem iskolai ünneppel ültük meg. Intézetünk teljes ifjúsága részt vett a Kolozsvári márc. 15. Állandó Bizottság által rendezett ünnepen a Mátyás király téren (1899-tôl a fôtér neve), a világháborúban elesett hôsök sírjánál, s a 48-as honvédek sírjánál. Ez is bizonyítéka (amit Murádin Jenô többször is hangsúlyoz Fadrusz-kötetében) hogyan lett a tér Kolozsvár lelkiismerete, hogyan tükrözi lakóinak önbecsülését, romantikus lokálpatriotizmusát. A szimbolikus térfoglalás a kulturális és nyelvi önvédelem allegóriája, az igazságtétel szimbóluma. A tér közösség-összetartó erejét bizonyítja az közötti iskolai eseménysor is. 1940/41 Május 25-én részt vettünk a Hôsök tiszteletére rendezett Mátyás-téri ünnepségen s a testvériskolákkal közösen koszorút helyeztünk a szoborra. 1941/42 Május 31-én részt vettünk a Mátyás téren rendezett Hôsök Vasárnapja ünnepségen. 1942/43 Március 27-én Erdély nagy szülöttének, Mátyás királynak hódoltunk kegyeletes ünnepély keretében születésének 500. évfordulója alkalmából. Az ünnepély szereplôit az Erdélyi Károly Szavalókör tagjaiból válogatták: Konczvald László IV. A, Bánk Imre és Nulinek Jenô III. A osztályos tanulók. Az ünnepi beszédet Cselényi Béla, az intézet történelem tanára, a Pázmány Péter Önképzôkör történelmi szakosztályának vezetôje, a történelem földrajz szertár és az éremtár ôre). Idén is május 30-án délelôtt a Hôsök Vasárnapján rendezett ünnepségen vettünk részt. Végül említsünk meg egy széleskörû rendezvényt, mely szintén összekovácsolta Kolozsvár ifjúságának nagy részét április 18- án a Mátyás király Diákházban, Kodály Zoltán hatvanadik életéve alkalmából részt vettünk a Kolozsvári Éneklô Ifjúság hangversenyén, ahol csupa Kodály-mûvek hangzottak el. A hangversenyt a Hôsök napja elôtti vasárnapon a Nemzeti Színházban megismételték. A római katolikus gimnázium, a Marianum, az Állami Tanító- és Tanítónôképzô Intézet és a református leánygimnázium egyesített énekkarait maga Kodály Zoltán vezényelte. Kolozsvár fôtere el sem képzelhetô már Mátyás király szobra nélkül, állandóságot sugall, túléli a múló idôt. Az erôs kezû, igazságos, legendás uralkodónk most is ott lakozik a lelkekben. Errôl tanúskodnak az évente megrendezett Mátyás napi gyermekrajz-kiállítások, errôl jelen lapszámunk néhány gyerekrajz-illusztrációja is. Diákjaink most is ôrzik Fadrusz János egykori üzenetét: a szívekben égjen a láng. ORBÁN ISTVÁN

7 Kecskeméthy István bibliafordítása A Koinónia Kiadó és az Erdélyi Református Egyházkerület kiadásában mindnyájunk érdeklôdésére számot tartó könyv látott napvilágot a kincses városban a közelmúltban. Az emberi szó elszáll, Isten igéje megmarad parafrazálhatnám a szólásmondást. A fû elszárad, a virág elhervad, de Isten Igéje mindig újra elôáll, feltámad énekelte hajdan a próféta Ézsaiás (40,8), és ez a regélés teljesült be ismét, sajátos módon, itt Erdélyben. Elôször akkor, amikor a múlt század harmincas éveiben megszületett Kecskeméthy Csapó István ( ) bibliatudós professzor szentírásfordítása. Aztán a hatalmas munka kézirata hosszú csipkerózsika-álomba merült. Legendákat meséltek róla, hogy Kecskeméthy fogadott leánya, Máthé Erzsébet miképpen gondozta és rejtegette nevelôapja felbecsülhetetlen értékû kézirathagyatékát, s hogy ez földbe rejtett kincsként lapul valahol. Csak a szakavatottak szûk köre tudta igazi történetét. Valakiknek idôt, fáradságot, mintegy ötévnyi munkát kellett áldozniuk arra, hogy ez a levéltárba rejtett érték felszínre kerüljön, újra felfedezett egyházi kinccsé és közkinccsé legyen. Mert Kecskeméthy Bibliája immár közkincsünk a Koinónia Kiadó és az Erdélyi Református Egyházkerület kiadásában: a hosszú, némelykor viszontagságos csipkerózsika-álom után a teljes Kecskeméthy-biblia igéje másodszor is feltámadt; de most már mindenki számára elérhetô, ízléses könyvtestben. Tudjuk, hogy az ízes Károli-biblia, s természetesen a magyarországi ökumenikus tanács által kiadott Szentírás is fordítói munkaközösség hosszas fáradozása nyomán jött létre. Kecskeméthy István Bibliája azon kevés szentírásfordítások közé tartozik, amelyek mögött egyetlen személy hatalmas erôfeszítése és kitartó munkája áll. (A 19. század végén Kámori Sámuel készített egymaga egy bibliafordítást: Biblia, azaz a Szentírás. Ó- és Új Testamentom. Pest 1870.) Ez a Biblia életmû is, Kecskeméthy alkotásának csúcsa. Már ifjú korától valami ellenállhatatlan belsô kényszer hajtotta a bibliafordítói munkára. Több rendben és több formában újabb, magyar testet adott a biblia eredeti nyelveinek, s csak kevesen tudják, hogy a ma is használt Revideált Károli szövegének nagy része szintén az ô mûve, s így a Revideált Bibliában is (kiadták 1908-ban) az ô kegyes tudományát és költészetét ízlelgettük. Önálló fordításaiból már korábban megjelent több bibliai könyv. Az Énekek éneke (Budapest 1890), a Levél a római keresztyénekhez (Budapest 1904), Márk evangéliuma (Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztusról. Budapest 1903), a Zsoltárok elsô könyve (Zilah 1910), A Márk szerint való szent evangélium ôseredeti alakjába visszaállítva (Kolozsvár 1927), illetve az általa revideált teljes Újszövetség (Új Testamentom. Skót és Nemzeti Biblia-társulat. Budapest 1931) június 23-án kezdett neki a teljes Ószövetség lefordításának, és szeptember 14-én jutott a végére. Az Újszövetség fordításával a Rómaiakhoz írt levél 1,9-ig jutott, mert 1935-ben megbetegedett. Így a most kiadott Bibliája, hogy teljes legyen, ettôl a verstôl az általa revideált és 1931-ben kiadott szöveggel folytatódik. Itt, Bibliájában hasznosította hatalmas tudását, alapos héber, görög és arab nyelvismeretét, azt a teológiai, irodalom- és formatörténeti ismerethalmazát, melyet bibliai kommentársorozatában népszerûsített. Többek között azt is tudni kell róla, hogy ô az erdélyi modern bibliamagyarázat úttörôje és 1933 között folyamatosan jelentek meg kommentárjai 14 ószövetségi és 4 újszövetségi könyvhöz. Jól ismerte kora teológiai szakirodalmát, s amit itt Erdélyben, fôleg az ótestamentumi könyvek magyarázásával alkotott, nemcsak úttörô volt, hanem európai szinten is mozgott. De ki is volt ô? A kolozsvári Protestáns Teológia tanácstermének falára helyezett olajfestmény (Káli Dénes alkotása) úgy örökítette meg Kecskeméthy István arcát, hogy a nagy, magas és gömbölyded homlok árnyékot vet amúgy is összehunyorított szemére, s ez a vágott szem egyszerre huncut, de szigorú is. Mosolygós is, valami bánat árnyékával; gyanakvó, de barátságos is, mintha hunyorításával annak jelét adná, hogy nekünk valami közös titkunk van. Ez a szem ugyanakkor mégis kritikus. De mégsem hoz zavarba. Ez a vonzó, s ugyanakkor távolságtartó tekintet, ez a szép koponya, ez a szinte mikulásosan kedves arc a magyarosan felpödört bajusszal, egészében mégis rokonszenves és megnyerô. Ravasz László tolla is így rajzolta meg: lelkében mindig ott lappangott a magányosság és az elhagyatottság érzése. Derült, nyílt, bölcs humorában csillogó volt a lelke; de azért volt benne valami mimózaszerûség. Valami el nem mondott fájdalom melankóliája suhant át néha ezen a fényen. (Dr. Kecskeméthy István. Emlékkönyv dr. Kecskeméthy István theologiai professzor 70-ik, theologiai tanári szolgálatának 40-ik évfordulójára. Kolozsvár ) Ez az olajba örökített Kecskeméthy arc olyan, hogy bárhonnan is nézel fel rá mert felnézel rá, másképpen nem is lehet megnézni ôt, hiába is fürkészed tekintetét: szemed nem találkozik az ô szemével, mert ô megmaradt annak az embernek, akinek egyéniségében mindig és mindenki számára volt és marad valami megismerhetetlen, megközelíthetetlen titok. Valami, ami emlékeztet arra, hogy [ ] mindig egy ôsnomád volt, aki theologiai felfogások, barátok és munkaközösségek berkeiben, tanítványok seregei között soha meg nem telepedett, hanem vándorként, idegenül csak áthaladt egy ezeken túl levô cél felé mondta ravatala felett Gönczy Lajos ( ) A hit embere címû prédikációjában (A Református Theologiai Fakultás értesítôje az as tanévrôl. 6.). Negyvenhárom esztendôt töltött az Erdélyi Sion teológiai bércein. Ravasz László metaforájával: fenyôk között magányos bükk-ként; vagy akácként a nyíresben. Az elszegényedett nemesi családban született Kecskeméthy Pakson, aztán Gyönkön és a Nagykôrösi Református Gimnáziumban tanult ( ), mielôtt beiratkozott volna a budapesti Teológiai Akadé- 7

8 8 Mátyás címer. Péntek Máté rajza. VII. B. (2003) miára. Két esztendôt volt Szász Károly dunamelléki püspök titkára ( ), s eközben négy szemeszteren keresztül bölcsészeti elôadásokat is látogatott. Latin és görög nyelvet, valamint irodalmat, arab és szanszkrit nyelvet, magyar és német irodalmat tanult. Bölcsészdoktori címet a keleti és összehasonlító nyelvészetbôl szerzett (1890. május 17.). Kecskeméthy 1895 februárjában érkezett elôbb a nagyenyedi teológiára, Szász Domokos ( ) erdélyi püspök ( ) felkérésére. A Szász Domokos felépítette új kolozsvári Teológiai Fakultás szeptember 15-én nyitotta meg kapuit, s ekkor ment át ô is Kolozsvárra, ahol 1936-ig, nyugdíjba vonulásáig tanárkodott. Úttörô volt az erdélyi belmisszió tekintetében is. A hitélet megújítása érdekében hozta létre 1896-ban az Evangéliumi Szövetséget ban megszervezte a Keresztyén Munka egyletet, majd az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségét, melyek többek közt a vallásos folyóiratok terjesztését is felvállalták. Szerkesztette a Kis Tükör képes családi hetilapot ( ; ), a Koszorú-füzeteket, a Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványait és az ifjúság számára a Napsugár lapot ( ). Így kiemelkedô tevékenységet fejtett ki evangéliumi lapszerkesztôként is, s ô indította el az elsô magyar ifjúsági lapot. Már az elsô világháború elôtt, tehát már az erdélyi teológiai és lelki ébredés elôtt elindította a gyermekek közötti vasárnapi iskolai munkát az általa vezetett Keresztyén Szövetség keretében, mely Erdélyben elsônek ébresztgette a külmissziói felelôsséget is. Végül Makkai Sándor püspöksége alatt ( ) fogalmazódott meg, hogy az erdélyi egyháznak is legyen önálló misszionáriusa és missziós területe, éspedig a Skót egyházzal társulva. Ez meg is valósult Babos Sándor mandzsúriai szolgálatában. Mi Kecskeméthy bibliafordításának jelentôsége? A humanizmus és reformáció óta tudjuk, hogy a források alapos ismerete nélkül sem igazi tudás, sem pedig istenismeret nem létezhet. Kecskeméthy a Biblia nyelveinek beható ismeretével a Szentírás szavainak eredeti értelmét célozta meg nyilván a maga kora számára. Bibliája nem jelent meg, holott akkor kellett volna nemzedéke kezébe kerülnie. Ezért nyelvezete ma már régiesnek tûnik. Viszont Kecskeméthy költôi lélek is volt, s érzékenysége a bibliafordításban kamatozódott. Fordítói mûvészetét pedig jellegzetessé tette az az Imre Lajos által is említett tôsgyökeres magyar beszéd, melyben olykor a tájszólás sajátosságai is jelentkeznek. Például: És megparancsolta nekik, hogy útra semmit ne vigyenek, csak egy botot. Se útitáskát, se kenyeret, se az övükbe pénzt, hanem zsólyákat* kötve fel * sarukat; Mk 6,8 9) Vagy: Hallga, az Úr sivatagot renget; rengeti az Úr Kádes sivatagát. (Zsolt 29,8) A hozzáértô, igényes magyarosítás és a költôi zsenialitás párosulásának eredményei a héber szójátékok találó átültetései is. Az Úr hûtlen szôlôjérôl szóló példázatnak azt a versét, ahol a jogszolgálat és vérontás, illetve az igazság és segélykiáltás héber szavak csengenek össze, így fordítja: Mert a Seregek Urának szôlôje Izráel háza, és Júda népe az ô gyönyörûséges ültetvénye: s várt jogosságra, és íme gonoszság; igazságra, és íme gazság! (Ézs 5,7) Mivel ez a Biblia egyetlen személy mûve, benne van s milyen szép ez! maga Kecskeméthy István is: az ember, a hívô, a tudós teológus. Szilárd meggyôzôdése, hogy az ige megáll örökké, és nem szorul emberi támogatásra. Nem hadakozik görcsös félelemmel az ige tekintélyének megvédéséért. Hisz a hit arra adatik, hogy Istenre és az igére támaszkodjék. Ebbôl az érett hitbeli magatartásából következik, hogy nem a betû foglya, hanem hitbeli bátorsággal magyarít, s ennek szolgálatába állítja forma- és irodalomtörténeti tudását. A hit és tudás szabadságának bátorsága kellett az ószövetség költôi szövegeinek meglátása szerinti helyreállításához is. És ugyanez kellett ahhoz a szinte merészen izgalmas kísérletéhez is, hogy az 1927-ben kiadott Márk evangéliumának görög eposzi formát adjon. A most kiadott Bibliájában Márk szövege Kecskeméthynek egy újabb fordításában jelentkezik, folyó beszédben; viszont fenntartja az 1927-es eposzi tagolást. A Koinónia hatalmas vállalkozása, mert ez a Biblia a kiadó megpróbáltatását jelentette, mindenekelôtt az erdélyi egyházkerület nagy adósságát törlesztette: megbecsülni és közkinccsé tenni a nagy elôd örökségét. Mert nincs se egyházi, sem kulturális élet gyökér és törzs nélkül. Gyümölcs, új érték csak ezeknek termôágain lehet. S míg csak sajnálni lehet, hogy az újabb magyar bibliafordítások születésénél senki sem vette, vehette figyelembe Kecskeméthy Bibliáját, most, ha késôbb, de nem nagyon késôn, büszkén mondhatjuk: Erdély is felsorakozik a teljes bibliafordítást kiadók sorába. És ez hatalmas gazdagság! Ha fellapozzuk ezt a Bibliát, rögtön észrevesszük, hogy formájában is újdonság, fôleg ha arra gondolunk, hogy az 1930-as években született. A prózai

9 szöveg folyamatos, hogy az elbeszélést semmi se törje meg. A kiadás teljesen visszaadja Kecskeméthy kéziratának tükrét. Tudta, hogy a szöveg, a történet mindenekelôtt teljességében, egységében akar hatni. A költôi szövegeknél pedig alapos verstani ismereteit kamatoztatta. Megkísérelte helyreállítani az eredeti verselést. S itt sziporkázik a leginkább a tudós és a költô. Figyelemre méltók a széljegyzetei. Ezekkel a régi hagyományt eleveníti fel. Itt fordítási megjegyzések, kortörténeti adalékok olvashatók. Kecskeméthy ilyen tekintetben is úttörô volt. Ugyanis az ún. magyarázatos Bibliákat alig néhány éve vehetjük kezünkbe. Sok mindenrôl lehetne beszélni még e Biblia kapcsán. De befejezésül hadd álljon itt egy zsoltáridézet. Azért is, mert példája Kecskeméthy költôi szóalkotásainak; s azért is, mert a most megjelenô bibliafordításában meglátásom szerint a költôi részek nyújtják a legnagyobb esztétikai élvezetet; éspedig úgy, hogy a magyar ajak közvetlenebbül érintheti a bibliai költészet sajátos formáit, ízlelheti annak különleges zamatát; s egyben ezek tükrözik leginkább, milyen volt ez a tudós és költô, professzor és lelkipásztor bibliafordító közös hitbeli elôdünk: Kecskeméthy István. 23. zsoltár Az Úr jó pásztor Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm: 2 zöld pázsitokon pihentet engem; enyh-adó vizekre terelget engem: 3 lelkemet üdítve vezérel engem az igazság pályáján az ô nevéért. 4 Ha halálárnyék völgyében járnék is, nem félnék bajtól, mert Te velem vagy: vesszôd és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim elôtt; fejemet olajjal kened, poharam csordultig van: 6 csak jóság és kegyelem kísér éltem minden napján; és ülésem van az Úr házában hosszú idôre. ADORJÁNI ZOLTÁN Kántorok bejegyzései az Öreg graduál erdélyi példányaiban Az éneklésrôl. Nem szó, hanem szófogadás / Szív, nem külsô hangitsálás / Buzgóság s nem az kiáltás / Mennyégben az énekmondás, innen vagyon az. / Mert aki egyszer buzgóságoson énekel kétszer könyörög az üzeni egy 19. századi bejegyzés az oltszakadáti lutheránus gyülekezet Öreg graduáljában. Az óprotestáns istentisteleti gyakorlat a 18. század derekáig a graduálokon alapult, amelyek szinte egyetlen hiteles forrásai a kor liturgikus gyakorlatának. A protestáns graduál a liturgiát vezetô lelkész, kántor és a chorus számára a középkori liturgikus tételekbôl átalakított szertartási énekek gyûjteménye, magyar nyelvû gregorián tételeket tartalmaz, amelyeket liturgikus céllal fordítottak le, vagy szereztek. Az 1636-ban Gyulafehérvárt nyomtatott Öreg graduál megmaradt példányai számos olyan kéziratos bejegyzést tartalmaznak, amelyek biztos támpontot adnak az erdélyi református egyházi szertartásokra. Az Öreg graduál Erdélyben található nyolc ismert példánya közül öt kötetbôl ismerjük a kántorok személyére és szolgálatára utaló kéziratos bejegyzéseket. A lelkészek mellett a kántortanítók, ún. mesterek szerepe nem kapott kellô hangsúlyt protestáns egyháztörténeti munkákban, és nyilvántartásuk is meglehetôsen hiányos. Az erdélyi graduál-példányokban fennmaradt bejegyzések egyrészt a liturgikus gyakorlat segédletei (dallamjelzések, kotta- és szövegkorrekciók, teljes kéziratos énekek), másrészt a magukat megörökítô kántorok feljegyzései, így elsô kézbôl származó adatokat tartalmaznak. Ez utóbbiak alapján rekonstruálható az egyes gyülekezetek graduált használó énekvezéreinek névsora és valamelyest tevékenysége is. A szertartási énekek elmaradását a református istentiszteletbôl többféle módon magyarázzák. Talán a legfontosabb, már a 17. században jelentkezô gond a szertartási énekekkel kapcsolatban a kántorok képzetlensége volt. Geleji Katona István az Öreg graduál ajánlólevelében elmarasztalja a kántorokat, ha nem is tudatlanságoktól is, de restségektôl eredeztetve a gondokat, és beismeri, hogy a kántorok felôl kellene nagyobb gondviselésnek lenni. A graduálokba bejegyzett századi, kántorokra vonatkozó gúnyos és becsmérlô bejegyzések is bizonyítják, hogy a gregorián tételek éneklésének fokozatos színvonalvesztése hozzájárult az óprotestáns liturgikus gyakorlattal szembeni ellenszenvhez. A kántorok és ez által a liturgiában résztvevô chorus képzetlenségével egyidôben, feltételezhetô egymásra hatással a puritán felfogású lelkészek körében is tekintélyét és értékét vesztette ez a liturgikus gyakorlat. A kolozsvári egyházközség graduáljában az elôszó hatodik levelének rectóján kereszttel jegyzett margójegyzeteket alkalmaztak Gelejinek a kántorok tevékenységéhez fûzôdô gondolataihoz. A szövegbe ágyazva, szögletes zárójelben közlöm a bejegyzéseket. A kántorok 17. századi munkaköre is kiderül a graduál elôszavából, a mai gyakorlatra nézve pedig tanulságosak Geleji Katona István gondolatai: Mindazonáltal igen szép és hasznos dolognak alítanám lenni, ha Anyai nyelveken való ditséretet énekelnének [a gyülekezetben], annyiféle módon változtató szóval, szép halkan; disztincté, articulaté, az szókot egymástól megszaggava, megkülönböztetve, és értelmesen 9

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 1. Minden évben január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. De miért pont január 22-én? Nos, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versét. Azóta

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben