Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban"

Átírás

1 Kéri András A környezeti nevelés lehetőségei a földrajzoktatásban A földrajz integráló jellegű tantárgy; nemcsak természettudományos ismereteket hordoz, hiszen a földrajzi burok az embert és az általa létrehozott környezetet is jelenti. Ez meghatározza fejlesztési céljait is. A tantárgy ismeretrendszere és célja az utóbbi évtized tantárgyi reformjai során jelentős változásokon ment át, a környezeti nevelés szemszögéből nézve pozitív módon. A földrajztanítás célja ma már nem csak a Föld természeti és gazdasági jelenségeinek bemutatása, hanem a földi térnek és benne az ember természeti, társadalmigazdasági környezetének összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban történő megismertetése. A földrajzoktatás céljaiban, fejlesztési elképzeléseiben bekövetkezett változások a következő fő elvek mentén csoportosulnak: az oktatás folyamata során a történeti szemlélet többsíkú és visszatérő megerősítése, a tanulókban a modellekben való gondolkodás képességének kialakítása, a tanulók egymásra épülő helyi, regionális, globális szemléletének kialakítása, a fejlesztésközpontúság, olyan tevékenységek megjelenése, amelyek segítik az új ismeretek megértését, elsajátítását és hozzájárulnak az önálló ismeretszerzési és feldolgozási képességek kialakulásához, a tanulók környezetért felelős magatartásának kialakítása. Ezeknek a szem előtt tartásával általános földrajzi-környezeti szemlélet alakítható ki a gyerekekben, amely az ökológiai és az evolúciós szemléletet, a többszintű térszemléletet és a történeti szemléletet is magában foglalja. Mint láthatjuk, a földrajz tantárgy által kívánatosnak tartott irányvonalak a rendszerszemlélet, a holisztikus látásmód, az egyszerre lokális és globális szemlélet, az önálló ismeretszerzés és véleményalkotás képessége a környezeti nevelésnek is sajátja, így minden lehetőség adott, hogy a földrajzóra egyben a környezeti nevelés színtere legyen. Ezt alátámasztja, hogy a földrajztanárok felmérések során a környezetvédelmet mint az elsők között bővítendő témakört említik, a tantárgy szerepét a felelős környezeti magatartás kialakításában jelentősnek látják. A tanárok részéről a pozitív attitűd tehát adott, úgy tűnik csupán tudatosságra van szükség a korszerű szemlélet és módszerek érvényesítésében, alkalmazásában és a környezeti tartalmak hangsúlyossá tételében. A környezeti tartalmak megjelenése a földrajz tananyagban Afrika A Szahel-övezet túllegeltetés elsivatagosodás. Demográfiai robbanás élelmezési válság. Az asszuáni Nagy Gát áldás vagy átok? Ausztrália és Óceánia Idegen fajok behurcolásának következményei (üregi nyulak, rókák, fügekaktusz). Atomkísérletek (Bikini atoll) Arktisz, Antarktisz A globális felmelegedés következményei a sarkvidékeken. A gazdasági tevékenységet tiltja egy egyezmény, de a turizmus már beindult. Amerika A világ első nemzeti parkja, a Yellowstone.

2 Az esőerdők kitermelésének következményei. Ázsia Kína Széntüzelésű erőművek légszennyezés savas esők (ph 2). Jangcén épülő vízerőmű (Három Hegyszoros-gát) hatásai. India Tüzelőhiány: erdőirtás, szárított marhatrágyával tüzelés. földek trágya nélkül maradnak. Délnyugat-Ázsia A kőolaj-kitermelés és szállítás környezeti hatása. Cunami (több száz ember azért menekült meg, mert egy angol kislány a földrajz órán tanultak alapján felismerte a cunami előjeleit és a szállodában hittek neki.) Európa Észak-Európa Papírgyártás: újrapapír, szelektív gyűjtés jelentősége Kőolaj kitermelés a tengeren Egyesült Királyság Az életminőség és a környezet állapota az ipari forradalom idején. A londoni típusú szmog keletkezése Dél-Európa Erdőirtás és talajerózió az ókor óta a Földközi-tenger medencéjében. A turizmus káros környezeti hatásai. Kelet-Európa Ukrajna: a csernobili atomreaktor-baleset és következményei. FÁK: a Szovjetunió felbomlása után magukra hagyott ipari létesítmények környezetszennyezése. Közép-Európa Németország: Egy iparvidék megújulása a környezet minősége terén is: Ruhr-vidék. Csehország: A savas esők hatása. Hazánk, Magyarország Hazánk ásványi nyersanyagai A bányászat környezeti hatásai. Vízrajzi adottságaink Vizeink állapota, vízgazdálkodás. A folyamszabályozás története és hatásai. A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer. Felszín alatti vizeink károsodása: nitrátosodás, karsztvízszint-csökkenés. Településhálózatunk Hogyan változott településünk, kerületünk környezeti állapota az utóbbi évtizedben? Iparunk Kedvező változások a rendszerváltozás után kevésbé anyag- és energiaigényes iparágak előretörése, ennek hatására javul a környezet állapota Idegenforgalom A falusi turizmus és előnyei.

3 Az Alföld Nemzeti parkok az Alföldön. Fűtési célú termálvíz-hasznosítás a Dél-Alföldön. Elsivatagosodás Dunántúli-középhegység Bauxitbányászat karsztvízszint süllyesztés. Nemzeti parkok a Dunántúlon. A Balaton Az idegenforgalom hatása a tó vízminőségére. A vízminőség és mennyiség változása az utóbbi évtizedben, a Kis-Balaton szerepe. Az Északi-középhegység Az Északi-középhegység nemzeti parkjai. Budapest A főváros környezeti problémái, azok lehetséges megoldása. A Föld és kozmikus környezete A Naprendszer égitestei Az üvegházhatás mértékének és következményeinek bemutatása a Mars és a Vénusz példáján. Űrkutatás, távérzékelés Az űrhulladék problematikája A műholdak a környezetvédelem szolgálatában. Tájékozódás a térképen Lakóhelyünk változásának nyomon követése térképek segítségével. A geoszférák Kőzetburok A geotermikus energia felhasználásának perspektívái. Hulladéklerakók létesítésére alkalmas területek geológiája, kőzettani tulajdonságai. A savas esők hatása a kőzetekre, a mészkőszobrok, épületek károsodása. Az ásványkincsek kitermelésének környezeti hatásai A perm és jura végi kihalások a földtörténetben; összehasonlítás az ember hatására bekövetkezett (nagyobb sebességű) fajveszteséggel. A vízburok A vízszennyezés terjedése a hidrológiai ciklussal. A felszíni vizek elszennyezése szennyező anyagok és kibocsátók. Katasztrofális szennyezések, pl. tiszai cianid-szennyezés. A felszín alatti vizek elszennyezése, túlzott használata (karsztvízszint). Az ivóvízkészletek mennyiségi és minőségi eloszlása, az ivóvízbázis védelme. Vízgazdálkodás, vízierőművek ökológiai és társadalmi hatásai. Környezeti katasztrófához vezető túlzott vízhasználat: az Aral-tó tragédiája. Az ár-apály erőművek. A levegőburok A légköri szennyező anyagok és hatásuk. A légszennyezéssel kapcsolatos globális problémák: savas esők, globális felmelegedés, ózonpajzs elvékonyodása. A légköri szennyezések globális és lokális volta, a nemzetközi egyezmények. Pusztító időjárási jelenségek és környezetszennyezés lehetséges kapcsolata.

4 Éghajlat-ingadozások és emberi felelősség. A talaj A talajerózió oka, következménye és a védekezés ellene. A talajerő-utánpótlás természetes és mesterséges módjai, hatása a talajra, veszélyei. Az öntözés hatása a talaj minőségére, szikesedés. A monokultúrális mezőgazdaság hatása a talaj minőségére A savas esők hatása a talajokra. A zonális talajok környezeti problémái, a talaj eltartó képessége és az adott terület gazdasági fejlettsége közötti összefüggés. A természetföldrajzi övezetesség A forró övezet A trópusi esőerdők kitermelésének környezeti hatásai, a biodiverzitás csökkenése. Az égetéses földművelés káros környezeti hatásai. Túllegeltetés és elsivatagosodás: Szahel-öv mint válságövezet. A túlnépesedett monszunvidékek környezet- és természetvédelmi problémái. A mérsékelt övezet Erdőirtás és talajerózió az ókor óta a Földközi-tenger medencéjében. Erdőirtások, rablógazdálkodás a tajgán. A valódi mérsékelt öv az emberiség által leginkább átalakított és elszennyezett öv. Az alacsonyfüvű puszták területén bekövetkezett talajerózió: Préri, kazah sztyepek. A hideg övezet Építkezési gondok az örök fagy területén, a transzalaszkai kőolajvezeték környezeti hatásai. A hegyvidéki övezetesség A hegyvidéki területek túlnépesedésének és fokozott földhasználatának veszélyei. A turizmus és a téli sportok káros környezeti hatásai. (Ld. a Testnevelés fejezetet!) A természeti és társadalmi környezet A földrajzi környezet összetevői A megújuló erőforrásokkal való eltérő ellátottság. A környezethasználat és környezettudat közötti kapcsolat. Népességföldrajz A Föld eltartó-képessége és a fenntartható fejlődés. A nagy népességkoncentrációk környezeti hatásai. Településföldrajz Életminőség és a környezet állapota az egyes településtípusokban. Az urbanizáció környezetre káros hatásai: légszennyezés, hulladék, zsúfoltság, zaj. A városklíma sajátosságai. Települések eltűnése a környezeti szennyezés hatására. A település-szerkezet alakítása a környezeti szennyezés figyelembe vételével. A világgazdasági folyamatok A gazdasági szerkezet Az állam szerepe a környezetvédelemben. A fenntarthatóság és a gazdasági növekedés viszonya A világgazdaság fejlődésének szakaszai Az ipari tömegtermelés és a tömegfogyasztás környezetterhelő hatásai.

5 A világgazdaság globalizációja, a transznacionális vállalatok A multinacionális vállalatok magatartása az iparilag kevésbé fejlett országokban. A nemzetközi szervezetek szerepe Nemzetközi szervezetek, természet- és környezetvédelmi egyezmények. A nemzetközi tőkeáramlás Elavult technológiák fejlődő térségekbe történő exportja. Környezetvédelmi beruházások. Külföldi beruházások és a helyi közösségek környezeti érdekeinek ellentéte. A gazdasági élet szerkezetének átalakulása A mezőgazdasági termelés A hagyományos mezőgazdasági termelés káros hatásai, pl. öntözés szikesedés, túllegeltetés elsivatagosodás. Az intenzív mezőgazdasági termelés káros környezeti hatásai: monokulturális művelés vegyszeres védekezés; műtrágyázás nitrátosodás; gépi művelés talajtömörödés; állattartó telepek hígtrágya mint hulladék. Ökogazdálkodás, permakultúra, vagy egyéb pozitív példa A világ energiagazdasága A bányászat környezeti hatásai. Megújuló energiahordozók fenntartható fejlődés Érvek az atomenergia felhasználása mellett és ellen. Az ipar átalakulása A szigorodó szabályozók, növekedő költségek hatására egyre környezetbarátabb ipar a fejlett országokban, a környezetkárosító technológiák kitelepítése a fejlődő országokba, környezeti kolonializmus. Az ipar hagyományos és korszerű ágazatai Az egyes iparágak környezetterhelésének jellemzése. A hagyományos nehézipar visszaszorulásával az ipar környezetterhelése csökkent. Az újrafelhasználás gazdasági érdek is, szelektív gyűjtés nélkül nem valósítható meg. A mikroelektronikai termékek hamarosan veszélyes hulladékként elárasztják a világot. A tercier szektor A fogyasztói társadalom negatív oldalai. A reklám mint manipuláció. A környezetbarát jelzés típusai és tényleges tartalma az egyes cégek termékein. Fogyasztási szokásainkkal mit tehetünk környezetünkért? A közlekedés egyes ágainak összehasonlítása a környezetre gyakorolt hatásuk szerint. Közlekedési szokásaink: hogyan csökkenthetjük mi magunk a környezetszennyezést? A turizmus környezetkárosító hatása. A falusi és az ökoturizmus. Régiók, országcsoportok, országok a világgazdaságban Az amerikai világgazdasági erőtér Az USA károsanyag kibocsátása (pl. CO 2 ) és hozzájárulása a környezetvédelmi erőfeszítésekhez, ezek aránytalansága. GMO szervezetek elterjedt használata a növénytermesztésben. Az Európai Unió Az EU környezetvédelmi politikája.

6 Környezetbarát közlekedés Nyugat-Európában: vasút, kerékpár. A megújuló energiahordozók szerepének növekedése, pl. Dánia szélerőművek Japán A japán csoda árnyoldalai az intenzív iparosítás környezetszennyezése: pl. Minamata-kór Anyag- és energiatakarékosság, újrafelhasználás Kína Gyorsan fejlődő gazdaság fokozódó környezetszennyezés Széntüzelésű erőművek légszennyezés savas esők (ph 2) Jangcén épülő vízerőmű (Három Hegyszoros-gát) hatásai Erdőirtások, talajerózió, vízhiány Demográfiai problémák, növekvő életszínvonal élelmezési gondok Élhet-e minden kínai a jövőben európai életszínvonalon? A Föld eltartó képessége. Az arab világ A kőolaj kitermelésének és szállításának környezetszennyező hatásai. A kuvaiti háború környezeti kárai. Az asszuáni Nagy Gát pozitív és negatív hatásai. Magyarország az ezredfordulón Hazánk gazdasága a rendszerváltás után és napjainkban A környezetszennyezés csökkenése iparszerkezetváltás, korszerűbb közlekedés. Uniós csatlakozás felzárkózás a környezetvédelem terén. Lehetőségek a megújuló energiahordozók felhasználása terén. Ökológiai gazdálkodás, biotermékek ígéretes jövője az EU piacain. Falusi turizmus, ökoturizmus kiaknázatlan lehetőségek A hazai környezet védelméért Regionális együttműködés a szomszéd országokkal. Civil szervezetek szerepe, jelentősége. A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai. A globális környezeti problémák Éhezés túltápláltság: egészségesen táplálkozol-e? Energiatakarékosság: hogyan csökkenthető a háztartásban felhasznált energia mennyisége. Anyagtakarékosság: újrafelhasználás, szelektív gyűjtés Megújuló energiahordozók: melyik használata a legkedvezőbb hazánkban? A CFC-k helyettesítésének gazdasági vonatkozásai, a montreali egyezmény. Környezeti katasztrófák: cianidszennyezés a Tisza vízgyűjtőjében. Beleszólhat-e Magyarország egy szomszédos ország területén végrehajtandó beruházás sorsába (Verespatak)? Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás: mi valósul meg ebből a lakóhelyeden? Mit tehetsz, vásárlási szokásaiddal hogyan csökkentheted a hulladék mennyiségét? Nemzetközi intézmények, megállapodások és konferenciák A fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom fogalma. Végül nézzük meg két konkrét téma feldolgozását! 1. Melyiket választanád? (A Világ energiagazdasága vagy Hazánk energiagazdasága anyagrészek tanításánál.)

7 Előkészület: A tanulók alakítsanak négy csoportot. Öt-öt tanuló maradjon ki, ők lesznek a kormány és a zöldek (környezetvédő civil csoport). Osszuk szét a csoportok, a kormány és a civilek között a kiválasztott megújuló energiahordozókról készített szövegrészt! Sorsoljuk ki a csoportok közt a négy energiahordozót (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza energia). Mindegyik csoport a rá eső energiahordozónak a szakértője lesz, akinek az a dolga, hogy meggyőzze a kormányt: hazánk (vagy egy elképzelt ország) távlati energetikapolitikájában az ő energiahordozójának hasznosítását kell kiemelten fejleszteni. A zöldek a megújuló energiahordozók mellett érveljenek, a kormány legyen óvatos, és törekedjen a biztonságos energiaellátásra. A csoportok kapjanak egy hét felkészülési időt, ami alatt további információt gyűjthetnek témájukban. A vitára minden csapat készítsen logot magának (a kormány és a zöldek is), valamint hozzanak magukkal egy képet a saját erőművükről. Az órán a vitára rendezzük át a termet, a csapatok üljenek úgy, hogy mindenki lássa a másikat. A vitavezető a szaktanár legyen. A kezdés előtt ne felejtsük el figyelmeztetni a tanulókat a kulturált, demokratikus vita szabályaira. A vita során a diákok tényekkel támasszák alá érveiket. Először minden csapat kapjon szót négy percre, majd a kormány és a zöldek reagáljanak a beszámolókra. Ezután a kormány és a zöldek tegyenek fel kérdéseket, ezt a vitavezető kiegészítheti sajátjaival. A válaszokra 1-1 perc legyen, az idő betartására végig figyeljünk. A végén a kormány szavaz, de vegye figyelembe a zöldek álláspontját. 2. Miért beszélsz olyan hangosan? (A településföldrajzi témakörnél az urbanizációs ártalmakhoz kapcsolódik.) Végezzünk előzetes terepfelmérést, keressünk az iskola környékén egy forgalmas és egy csendes utcát vagy parkot. Hármasával kell elvégezni a következő vizsgálatot mindkét helyen: Ez egyik tanuló álljon meg egy helyben, ő lesz az észlelő. A másik (ő lesz a hangadó ) pedig távolodva tőle, két méterenként ismételje meg ugyanazt a rövid mondatot lehetőség szerint ugyanolyan hangerővel. Az észlelő tanuló ilyenkor csukja be a szemét, hogy elkerüljük a szájról olvasást. A harmadik tanuló jegyezze fel, hogyan értette az észlelő (tisztán, nehezen, alig, egyáltalán nem) az egyes távolságokból a mondatot. Utána hasonlítsák össze, hogy a különböző forgalmú helyeken milyen távolságról nem értették már a beszélőt. Vegyék figyelembe, hogy a hangerő egyénenként és alkalmakként eltérő lehetett, így az eredmények csak nagyságrendi összehasonlításra alkalmasak. A kísérlet után beszéljük meg, hogy a fokozódó zaj mellett az embereknek egyre hangosabban kell beszélniük egymással, vagy közelebb kell lépniük egymáshoz. 35 db körüli zajszint zavarja a verbális kommunikációt, 70 db felett pedig lehetetlenné válik a normális beszéd. Beszéljük meg, hogy ez helyi probléma-e vagy máshol is jelentkezik? Gyűjtsük össze, mik lehetnek a legfontosabb zajforrások a városban, és hogyan lehetne csökkenteni a zajt. Mindenki írja össze, milyen zajt okozó tevékenységet folytatott a héten, és a zajkeltést hogyan tudta volna csökkenteni! Irodalom Makádi Mariann: Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére. Stiefel-Eurocart, 2005

8 Schróth Ágnes (szerk): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, 2004 Zöld Útipakk, REC, 2003

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás

A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás A korszerű társadalomföldrajzi ismeretek és a földrajzoktatás Dr. Teperics Károly Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék teperics@puma.unideb.hu A társadalomföldrajz helye

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Magyar Ipari Ökológiai Társaság, Budapest Az ipari ökológia évszázadokra nyúlik az alapgondolat utánozzuk a Természetet! újra felfedezték

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

TISZTA ZÖLD, TISZTA KÉK

TISZTA ZÖLD, TISZTA KÉK Komplex program a környezettudatosság fejlesztéséért a kisújszállási Móriczban pályázati projekt keretében megtartott TISZTA ZÖLD, TISZTA KÉK környezetvédelmi előadás sorozat anyagának kérdései Készítette:

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A környezeti problémák szociális problémák

A környezeti problémák szociális problémák A környezeti problémák szociális problémák Mit értünk egy ökológiailag fenntartható társadalom alatt? Környezet Gazdaság Szociális és kultúrális tényezök Fenntarthatóság minden dimenzióban Az ökológiai

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

9 7896 36 976729 Országlexikon A lexikonban feltüntettük a világ 127 országának (az összes európai, illetve a többi földrész jelentõsebb országainak) legfontosabb adatait, melyek betekintést nyújtanak

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG A SZOLÁRIS ÉS A VALÓDI ÉGHAJLATI ÖVEZETESSÉG A szoláris, azaz a Nap sugárzása által meghatározott éghajlati övezetek kialakulásának csillagászati okai vannak: A gömb alakú Földet

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása Világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

A projekt címe: Környezetvédelem

A projekt címe: Környezetvédelem A projekt címe: Környezetvédelem Cél: A környezetünk védelmének tudatosítása, környezetvédelmi nevelés. Megtanulni, megtanítani egy szemléletet, a környezetünk védelmének és tisztaságának szemléletét,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témakörök

TERMÉSZETISMERET. Témakörök TERMÉSZETISMERET A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünkkörnyezetünk

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA Dr. CSOM GYULA egyetemi tanár 1 Tartalom 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA 2. AZ ENERGETIKA KIEMELT JELENTŐSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN 3. ENERGETIKA ELLÁTÁSBIZTONSÁG

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában

A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Mondolat Iroda, 2012. március 22. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Éghajlatváltozás Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Háttér és célok A Cognative Kft. 2002. Óta végez környezet- és természetvédelem

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS 1. A globalizáció kialakulása és hatásai GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS Napjaink kulcsfogalma a globalizáció, amely a nemzetállami határok elmosódását jelenti az élet szinte minden területén. A közlekedés

Részletesebben

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY

ZÖLD - HÍD ALAPÍTVÁNY A Zöld - Híd Alapítvány A Zöld - Híd Alapítvány 2000-ben jött létre. Célunk a figyelem felkeltése a környezetvédelem és energetika iránt, és az emberek ismereteinek bővítése egy élhetőbb és fenntarthatóbb

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung)

népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSF SFÖLDRAJZ 2. A Föld F népesedn pesedése A kép forrása: http://www,dsw-online.de/diashow.html (Bevölkerung) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek tek be a földet! f ldet! Teremtés

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Főiskola, F Földrajz Tanszék, Eger

Főiskola, F Földrajz Tanszék, Eger A MEGÚJUL JULÓ ENERGIAFORRÁSOK OKTATÁSA NÉHÁNY N NY NÉZŐPONTBÓL Pajtókn knétari Ilona, MikaJános, Kiss Barbara, Kovács Enikő, Rázsi András, Barabás s Janka, Patkós s Csaba, Ütőné Visi Judit Eszterházy

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az energiapolitika alapjai ELLÁTÁSBIZTONSÁG-POLITIKAI ELVÁRÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MINIMÁLIS KÖLTSÉG ELVE KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben