Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve"

Átírás

1 Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON MISKOLC TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HELYZETE A TELEPÜLÉSRŐL ÁLTALÁBAN AZ ÓVODAI NEVELÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS A KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS ÉS OKTATÁS Gimnázium Szakképzés Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola Kollégium Felnőttoktatás helyzete NEM HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK MŰVÉSZETI OKTATÁS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA SWOT ANALÍZIS...64 II. A FEJLESZTÉS ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ ELKÖVETKEZENDŐ HAT ÉVBEN A FEJLESZTÉSI TERV ALAPELVEI A FEJLESZTÉSI TERV CÉLJAI A CÉLKÉPZÉST MEGHATÁROZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK: A KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYA Esélyegyenlőség - esélyteremtés Minőségi oktatás megerősítése Hatékony működés ÁLTALÁNOS CÉLOK TARTALMI FEJLESZTÉSEK CÉLJAI NEVELÉS OKTATÁS SZOLGÁLTATÁS GAZDÁLKODÁS A HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE TEHETSÉGGONDOZÁS FELZÁRKÓZTATÁS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ÉS A SZÜLŐK KÖZÖTTI KAPCSOLAT SPECIALITÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A HELYI PROGRAMOKBAN

3 III. INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNTI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Nevelési feladatok Képességek, részképességek fejlesztése Lokálpatriotizmus erősítése Környezeti nevelés, egészséges életmód Alapfokú művészetoktatás-nevelés terén Sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó iskolák feladatai KÖZÉPFOK, FELNŐTTOKTATÁS KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS-NEVELÉS FELADATAI KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELNŐTTKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI Fejlesztés a nevelési tagozat terén Fejlesztés a logopédiai tagozat terén Iskolapszichológiai hálózat fejlesztése Jogszabályi változásokból adódó feladatok PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLAT FELADATAI MISKOLCI VÁROSI SPORTISKOLA FELADATAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGE AZ OKTATÁSBAN ÉRINTETTEKKEL IV. MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA: BÁZISHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK FONTOSSÁGA CÉLJAINK, TERVEINK A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TERÜLETÉN AZ ELKÖVETKEZENDŐ ÉVEKBEN: A MISKOLCI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁS KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAI, FELADATAI A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PROGRAMJÁBAN V. ROMA KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ GYERMEKEK ÉS TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA A ROMA LAKOSSÁG HELYZETE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE NEMZETKÖZI MULTIKULTURÁLIS NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM A program sajátossága és koncepciója A program feladatrendszere Családok bevonása az óvodai életbe Családgondozás - szociális munka Az óvodából iskolába történő átmenet megkönnyítésének megoldása A Lépésről lépésre program folytatása az általános iskolában Feladat és eszközrendszer Tevékenységi rendszer Roma etnikum programja Etnikai kisebbségi iskolai oktatás Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő program CÉLOK, FELADATOK A roma gyerekek iskolai sikertelenségének okai Nevelési-oktatási (pedagógiai) alapelvek Általános célkitűzés Közvetlen célok

4 Távlati célok Feladatok az óvodai és iskolai oktatás területen A különböző területeken meglévő hátrányok csökkentése A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK HELYI DESZEGREGÁCIÓJÁT CÉLZÓ PROGRAMOK A ROMA FELNŐTTKÉPZÉS HELYZETE A ROMA FELNŐTTKÉPZÉS LEHETŐSÉGEI A program indokoltsága Mentorképzés / esélyegyenlőségi szempontok A fejlesztési program főbb elemei A fejlesztés fő célkitűzése Fejlesztési stratégiák VI. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA A KÖZOKTATÁSBAN ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN VII. CSELEKVÉSI TERV

5 BEVEZETÉS Az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét a helyi önkormányzatokról szóló évi LXXIX. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) szabályozza. A közoktatásról szóló törvény 85. (4) bek. szerint a helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervet (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az intézkedési terv célja, hogy kiszámítható feltételekkel alkalmas helyzetet teremtsen közoktatási feladatainak ellátásához. A fejlesztési terv tartalmazza a közoktatás-szolgáltatás megszervezésének helyzetértékelését, a megoldásra váró feladatokat, illetve a középtávú beiskolázási tervet. A működési terv tartalmazza: a kötelező feladatok ellátásának módját, az önként vállalt feladatok és azok ellátásának módját, az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az önkormányzat jogszabályok által meghatározott feladatai Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint közszolgáltatásként minden település köteles gondoskodni egyebek között az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Az önkormányzat maga határozza meg, hogy a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a demográfiai mutatók, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, a helyi sajátosságok és hagyományok, a szomszédos közigazgatási területekhez való viszony. Az óvodai nevelésről, valamint az általános iskolai oktatásról, nevelésről való gondoskodást, mint kötelező feladatot a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvényben meghatározottak szerint kell a települési önkormányzatnak ellátnia. E törvény részletezi a helyi 5

6 önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségét. Az önkormányzatok e feladataikat az intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján látják el. A helyi önkormányzatra vonatkozóan a közoktatási törvény 86. -a az alábbiak szerint rendelkezik: (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kötelező közoktatási feladatok a Ktv. rendelkezései alapján: óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása általános iskolai oktatás a többi gyermekkel együtt nevelhető oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, köztük az enyhén értelmi fogyatékosok óvodai, általános iskolai ellátása kisebbségi oktatás (nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott körzetben) napközi-otthonos és tanulószobai ellátás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt közoktatási feladatok az alábbiak: középfokú oktatás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) sajtos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékosok óvodai nevelése sajátos nevelési igényű középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolai neveléseoktatása autista gyermekek speciális nevelése ép értelmű mozgássérült, valamint a dyslexiás gyermekek óvodai-iskolai ellátása alapfokú művészeti oktatás nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, logopédiai szolgáltatás 6

7 pedagógiai szakmai szolgáltatás megyei egészségügyi intézményben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás kollégiumi ellátás felnőttoktatás fiatalok sportiskolai tevékenységének szervezése A fejlesztési terv megalkotásakor figyelembe vettük a város oktatási sajátosságait, hagyományait, mely azonban nem jelenti a már kialakult rendszer változatlan formában történő megőrzését. Kiemelt szerepet szánunk a közoktatás szolgáltató jellegének, a kistérségi szemléletmód és tervezés kialakításának, erősítésének, a sajátos képzési igényű gyermekekért való fokozott felelősségvállalásnak. Jelen fejlesztési terv önmagában stratégiai célok, elvek gyűjteménye, tárháza. A koncepció akkor válik valósággá, ha széleskörű társadalmi és szakmai nyilvánosság elfogadja és végrehajtja. E koncepcióban az elvek rövid- és középtávra jelölik ki városunk oktatásügyének legfontosabb irányait, lehetőségeit. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségének és önként vállalt feladatainak intézmények fenntartásával, működtetésével tesz eleget. Az önkormányzat döntéseit minden esetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével hozza meg. Miskolc város közoktatási intézményhálózat működtetési s fejlesztési terve a lakosság érdekeinek széleskörű figyelembevételével készült. Egyetlen szülő számára sem közömbös, hogy a helyi közoktatás milyen minőségű nevelést és oktatást képes biztosítani gyermeke számára. Ez döntő a város népességmegtartó képessége szempontjából is. 7

8 I. HELYZETKÉP: A közoktatás helyzete Miskolcon 1. Miskolc társadalmi, gazdasági helyzete A településről általában Miskolc Északkelet-Magyarország legnagyobb városa és Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelye. Budapest és Debrecen után Magyarország harmadik legnépesebb városa, és oktatási szempontból az ország hét regionális központjának egyike. A város a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva, Hejő és a Sajó völgyében, különböző természeti és gazdasági tájegységek határvonalán épült. Miskolc területe 236,68 km 2, ebből 58,02 km 2 a belterület és 178,66 km 2 a külterület. A belterületi rész szélessége kelet-nyugati irányban 19 km, észak-déli irányban 10 km. 8

9 A 2001-es népszámlálás alapján a városnak lakosa van, ebből 95,7% magyar, 2,2 % roma, 0,3% szlovák, 0,3% német, 0,1 % görög és 1,4 % egyéb nemzetiségű lakás van a városban, km 2 -enként átlag 310,56. A évben a lakosok száma főre csökkent. A lakosság számának csökkenését egyrészt a munkanélküliség, másrészt a korszakra jellemző szuburbanizációs folyamat okozta. A város gazdasági szerkezete átalakult, a nagy állami cégek túlsúlya helyett a kis- és középvállalkozások lettek jelentősek. Az állami cégek privatizációja az ország többi részéhez hasonlóan itt is lezajlott. A 2000-es évek elejére az átalakulás nagyjából befejeződött és a város túljutott a gazdasági mélyponton. Nőtt a szolgáltató szektor jelentősége, nemzetközi vállalatok, hipermarketek, külföldi érdekeltségű bankok, biztosító társaságok jelentek meg a térségben. Miskolc gazdasági célkitűzéseit a Fejlesztési Pólus Program határozza meg. Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményeként a külföldi befektetők is felfedezték városunkat. Miskolc a régió pénzügyi, kereskedelmi, ipari és oktatási-tudományos központja. Az ipari beruházások között kiemelkedő a Bosh és a Shinwa miskolci letelepedése, mely a szakképzett munkaerő számára munkahelyi lehetőséget jelent. A Tiszai pályaudvar épületének felújítása a vasúti közlekedés számára biztosít jó lehetőséget. Ennek köszönhetően megnőtt a beruházási lehetőségeket kereső cégek érdeklődése. Az autópálya év végén elérte a várost, mely várhatóan újabb lendületet ad a fejlődésnek. A belváros rekonstrukciójával egyidőben fejlődésnek indult a turizmus is, amelyet a város hagyományos télinyári fesztiváljai és kulturális rendezvényei, valamit az Európa Kulturális Fővárosa címre beadott pályázat előkészületei hoztak lendületbe. A város vezetése céltudatosan erősíti a régióban Miskolc idegenforgalmi és kulturális szerepét. A város állandó népessége január 1-jén: fő A város népsűrűsége január 1-jén: 742 fő/km 2 Állandó népesség Születések száma Halálozások száma

10 Állandó népesség év 3-5 év 6-13 év év év 60 év felett Születések száma Halálozások száma

11 1. 2. Az óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek száma 2000-től 2007-ig Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermeklétszám évek Fiú Leány A évben városunkban az óvodáskorú népesség fő. A ténylegesen beírt gyermekek száma 5910 fő volt. Az óvodába beírt gyermekek száma 2000-től 2006-ig 616 fővel csökkent Óvodák száma Gyermekek száma Férőhelyek száma Csoportok száma Pedagógusok száma

12 Az óvodás gyerkekek száma A 2004-ben végrehajtott igazgatási-gazdasági integráció eredményeként 13 központi és 31 tagóvodában folyik szakmai munka ban egy tagóvoda megszüntetésére került sor, valamint szeptember 1-jétől egy tagóvoda kerül bezárásra. A beiratkozott gyermekek száma 5294 fő. A hátrányos helyzetű gyermekek száma 519 fő, ez az összes gyermeklétszám 10,2 %-át jelenti. A 100 férőhelyre jutó gyermekek száma 103,5, az egy csoportra jutó gyermeklétszám 24,2 fő, az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszám 11,5 fő. Az óvodai csoportok száma 218. Az óvodapedagógusok száma 459 fő. Az egyéb dolgozók száma 417 fő. Az óvodai összdolgozói létszámra jellemző, hogy a közeljövőben jelentős létszámú nyugdíjazásra nem kerül sor. Az ágazatban dolgozók 75 %-a év feletti. Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson minden kötelezett gyermek részt vesz. Szlovák nemzetiségű óvodai ellátásban részesül 22 fő. Az óvodai nevelés kettős funkciót tölt be, egyrészt a szociális igazgatás körébe tartozó feladatként biztosítja a gyermek napközbeni ellátását, másrészt a közoktatás részeként felkészíti a gyermekeket az iskolába lépésre. Az óvodai nevelőmunka, az óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban lévő saját nevelési program alapján folyik az egyes intézményekben, mely biztosítja az óvodai nevelés sokszínűségét, ugyanakkor az általános társadalmi igények megjelenését. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód kialakítása, - az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, - az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 12

13 A családok körülményei miatt előtérbe került a szociális funkció (kompenzálás, esélyegyenlőség biztosítása). Az egésznapos ellátással tudják az óvodák megteremteni a gyermekek egészséges ellátásának és az egyénre szabott fejlesztésnek a feltételeit. Egyre több óvoda foglalkozik kiemelten az anyanyelvi neveléssel, a környezetvédelemre, az egészséges életmódra neveléssel. Az egészségügyi szűrés (fogászat, szemészet, hallásvizsgálat) az óvodákban rendszeres. Az óvodáskorú beszédhibás gyermekek ellátását ún. logopédiai körzetek biztosítják, fejlesztésük a beszédhibás gyermekek számának növekedése miatt indokolt. Kiemelten kezeljük a diszlexia prevenciós óvodai csoportok működtetését, ahol a későbbi iskolai kudarcok elkerülésére helyezzük a hangsúlyt. Országosan egyedülálló kezdeményezésünk, hogy megoldottuk valamennyi közép- és nagycsoportos óvodás diszlexiás szűrését. A különböző etnikai réteghez és más-más szocio- kultúrához tartozó szülők igényeit az óvodák speciális, helyi nevelési programjaikkal eredményesen és hatékonyan elégítik ki. Kiemelt szerepet játszik a Lépésről-Lépésre Óvodafejlesztő Program, melynek célja a gyermekek fejlődésének támogatása és személyiségfejlesztése, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében. A családok szerepének hangsúlyozása kiemelt feladatként jelenik meg az óvodák életében. Ezért óvodáink családi napokat szerveznek, melyek lehetőséget biztosítanak egymás megismerésére, kölcsönös segítésére. A teljes körű óvodáztatás biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek körében, a későbbi iskolai sikerességet javítani hivatott stratégia meghatározó eleme. Lehetővé tettük, hogy minden szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermek 3 éves kortól kezdve kivétel nélkül költségmentesen bekapcsolódhasson az óvodai nevelésbe. Az iskola előtti nevelés tartalmi követelményeinek a meghatározása és a nevelés megszervezése során kiemelt figyelmet fordítunk az óvodáztatás társadalmi hátránykompenzáló feladatára. Erősíteni kívánjuk az óvoda-iskola kapcsolatát. A város különböző területein biztosítjuk a teljes körű feladatellátást a nevelés-oktatás terén. Az óvodai nevelés egészét átfogó prevenciós korrekciós tevékenységek végzése a gyermekek védelme, optimális fejlődésük elősegítése minden óvodai dolgozó kötelessége. 13

14 Az óvodás korúak jelenlegi és várható létszáma Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermekszám évek Fiú Leány Az adatokból látható, hogy 2009-re az óvodáskorú gyermekek száma némi növekedést mutat Az általános iskolai nevelés és oktatás 2000-ben az önkormányzati fenntartású általános iskolák száma 36 volt, az egyéb fenntartásúaké négy ra a 2004-ben végrehajtott igazgatási-, gazdasági integráció következtében 15 központi és 19 tagiskolában folyik oktatás. Jelenleg a nem helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolák száma: 8. Ezzel egyidejűleg 5 önkormányzati fenntartású és 3 egyéb fenntartású gimnáziumban folyik hat és nyolc osztályos képzés az általános iskolás korosztály részére. 14

15 Az általános iskolás korúak létszáma 2000-től 2007-ig Év Születési intervallum Fiú Leány Összesen gyermekszám évek Fiú Leány Miskolcon 2000-ben fő volt az általános iskoláskorú gyermekek száma. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a beírt tanulók száma fő volt. Ezzel szemben 2006-ban fő volt az iskoláskorúak létszáma, míg az önkormányzati iskolákban, tanuló nevelése, oktatása folyik. Ez a vizsgált időszakban a 6-14 éves korosztálynál 2717 fő csökkenést, míg a beírt tanulók esetében 3539 fő csökkenést jelent. Ennek oka egyrészt a születendő gyermekek számának csökkenése, másrészt az egyéb fenntartású intézmények, valamint a hat- és nyolc osztályos képzés elszívó hatása, valamint két általános iskola egyházi fenntartásba történő átadása. A korosztály 3,3 %-a 433 fő tanul szegregált, sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményben Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma Pedagógusok száma

16 A 2004-ben végrehajtott iskolai integráció hatása pozitív. Tapasztalatok szerint: a szakmai munka felpezsdült az intézményekben megindult a szegregáció felszámolása (közös körzetek) iskolák közötti áttanítás megvalósult (pedagógusfoglalkoztatás) szakmai színvonal megemelkedett művészeti képzés, két tanítási nyelvű képzés területenként biztosított iskolapszichológusi hálózat továbbfejlesztése kiterjesztettük a dyslexia veszélyeztetettség mérését erőforrások koncentrált felhasználása Jelenleg városunkban 33 önkormányzati fenntartási általános iskola, két eltérő tantervű általános iskola és két zeneiskola működik. A 33 általános iskolából 15 székhelyintézmény, 18 pedig tagintézmény. Az önkormányzat 33 általános iskolájában fő tanul 537 osztályban. A pedagógusok száma fő. Napközis ellátásban fő részesül, ez az össztanulói létszám 35%-a. Az intézmények szakmai munkáját a kor igényeit tükröző sokszínűség jellemzi. Napjainkban a korszerű tudás megszerzése és a gazdasági, kulturális kapcsolatok bővülése elengedhetetlenné teszi az idegen nyelvek ismeretét. Az eredményes nyelvtanítás oktatáspolitikánk egyik prioritást élvező területe kell, hogy legyen a jövőben is. Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság. Városi szinten az alábbi területek prioritása jelentkezik: - alapkészségek megfelelő szintű oktatása - anyanyelv, történelem - nemzettudat, lokálpatriotizmus erősítése - idegen nyelvi képzés - számítástechnika, informatika - testi nevelés, sport, testkultúra fejlesztése - környezetvédelem, környezeti kultúra fejlesztése. Az idegen nyelv oktatását intézményeink kulcsfontosságú feladatként kezelik, mely országosan is figyelemreméltó. A nyelvtanítás/tanulás egyik speciális formája a két tanítási nyelvű képzés, mely intenzív és hatékony nyelvtanulási lehetőséget biztosít a diákok számára. Két tanítási nyelvű képzés jelenleg 8 általános iskolában folyik. A képzésben résztvevők száma fő, mely 16

17 az össztanulói létszám 11,5%-a. Ezen túlmenően angol nyelvet emelt szinten oktatnak 23 iskolában és német nyelvet 14 iskolában. Nagy részük (13) két nyelv emelt szintű oktatását is biztosítja. A két tanítási nyelvű oktatási formában a diákok nyelvtudása megközelíti az anyanyelvi területen iskolázottakét, ami óriási előnyt jelenthet a későbbiekben. Itt az idegen nyelv tudása nemcsak cél, hanem eszköz is a további tudás elsajátításához. Az elmúlt években a nyelvtudás társadalmi értéke alapvetően megváltozott. A használható nyelvtudás számos területen a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltételévé vált, így a diákok, szülők körében is növekedett a nyelvtanulás iránti igény. Városunkban sikeresen szerveztük meg az ingyenes nyelvoktatást a felnőtt lakosság részére. A 32 órás tanfolyamokon angol, német, francia nyelvet tanulhattak a résztvevők, életkortól függetlenül. Eddig 27 csoportban fő részére biztosítottuk ezt az oktatási formát. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a lehetőséget a jövőben is folytatni kívánjuk. A tehetséggondozásban fontos szerepet tölt be az alapfokú művészetoktatás, melynek célja a pszichomotoros képességek, az esztétikai kifejezőképesség, az empatikus képesség, valamint más kultúrák befogadása iránti képességek fejlesztése. Ennek népszerűsítése érdekében egyre több intézményünk alapító okirata tartalmazza ezt a tevékenységi formát. Városunkban a művészeti oktatás területén elsősorban a zenei oktatás jelentős múltra tekint vissza. Jelenleg három alapfokú, egy középfokú és egy felsőfokú zeneművészeti oktatási intézmény működik. Az alap- és középfokú zenei oktatási intézményekben összesen 24 tanszakon folyik képzés. A város művészeti oktatásának palettáját színesíti a komplex táncművészeti képzés és néptáncoktatás, amely a tanulók mozgás- és viselkedéskultúrájának fejlesztését szolgálja. A tánctagozatos általános iskolai oktatásra alapozva jött létre a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a néptánc és színpadi tánc középfokú oktatása, amely korábban gimnáziumi fakultációként működött. A középfokú vizuális oktatás sokszínűségét az alapfokú intézmények speciális képzései alapozzák meg. Miskolcon hat általános iskolában működik emelt szintű rajz művészeti oktatás, mely képzési forma a finommotorikus adottságok fejlesztésére nyújt lehetőséget. 17

18 A rajzoktatás kiemelt szerepére tekintettel, valamint a művészeti képzési formák iránti megnövekedett igény figyelembe vételével három szakképző intézményben képző- és iparművészeti szakok bevezetésére került sor. Az egészséges életmód, a sport megszerettetése céljából 1998 tavaszán Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalapította a Miskolc Városi Sportiskolát. Az intézményben ma már 15 sportágban, a 75 sportági csoport valamelyikében kb fiatal sportol. A sportiskola szervezett keretek között biztosítja a minőségi sport utánpótlását, (a kiválasztást, felkészítést, versenyeztetést), a tehetségek gondozását, a fiatalok játék- és mozgásigényének kielégítését, szabadidejük hasznos eltöltését A középfokú nevelés és oktatás Az alapfokú oktatási intézményekből továbbtanulni szándékozó fiatalok számára a középfokú oktatási intézmények differenciált iskolaválasztási lehetőségét biztosítanak. Az általános iskolai tanulmányok mind életkor, mind a továbbhaladás irányának megfelelően széles skálán folytathatóak intézményhálózatunkban. A demográfiai viszonyok alakulását elemezve megállapítható, hogy a tanulóknak az alapozó iskolatípusból való korábbi kilépési lehetősége négy, illetve hat évfolyam elvégzése után a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba igen érzékenyen érintette és érinti napjainkban is az általános iskolákat. A magas színvonalon működő általános iskolákból lépnek ki a gyerekek, melynek két fontos következménye van. Egyik, hogy az iskolák a legjobb gyermekeiket veszítik el, másik, hogy az egyéb fenntartású iskolák beiskolázása is innen történik. A kilépők számának figyelembevételével az ötödik és hetedik évfolyamon az 1992/93-as tanévtől kezdődően folyamatosan kell osztályösszevonásokat, iskolaintegrációt - s a közeljövőben tagiskola illetve telephely megszüntetéseket is - végrehajtani. Miskolc város megyeszékhely voltából adódóan a középfokú oktatás területén változatos képzési kínálatot biztosít, amely nemcsak a megye, de a régió területén élők igényeit is kiszolgálja. A megye 15 középfokú oktatási intézménye mellett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 középfokú oktatási intézményt működtet, ami a megyében működő középfokú önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 58 százaléka. Országosan - Budapestet nem számítva - a legnagyobb intézmény-hálózatot Miskolc város tartja fenn. Városunk középiskolai oktatása szervesen illeszkedik a megyei képzés rendszerébe, és ezzel együtt igazodik a fejlődés különböző irányaihoz. A tendenciáknak megfelelően nőtt az érettségit 18

19 adó iskolákban a tanulók száma. A korszerű tartalmú, az idegen nyelv (két tanítási nyelvű), a számítástechnika, az informatika oktatását kiemelten kezelő képzési formák iránt nőtt az igény. Az elmúlt hat évben, városunkban az önkormányzati fenntartású középiskolák, illetve képzési helyek száma csökkent. A Közgyűlés II-34/73.124/2000. sz. határozata értelmében a tanévtől kezdődően két szakképző iskola összevonása következtében (Mezőgazdasági és a Debreczeni) egy szakképző intézménnyel kevesebb folytatta munkáját. Az II-26/3.120/2001. sz. közgyűlési határozat a Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolát az evangélikus egyház kezelésébe adta, a X-196/3.623/2001. sz. határozat pedig a város két egészségügyi szakképzést folytató középiskoláját egy intézménybe integrálta. A város képviselőtestülete I-22/59.110/2004. sz. határozatával az iskolák akadálymentesítéséről meghirdetett Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése c. pályázat benyújtásáról is döntött. A középfokú oktatás intézményhálózatának alakulását mutatja a következő táblázat: Iskolák száma Tanulók száma Osztályok száma Osztályterem Főállású pedagóg. sz Napközis tanulók sz Napközis csoportok sz Osztályok átlagos létszáma 31,3 30,9 31,1 31,3 30,7 29,9 29,3 Egy osztályteremre jutó tanulók száma 39 39, ,7 36,7 35,6 34,6 Egy főállású pedagógusra jutó tanulók száma 10,7 10,1 12,4 12,3 12,6 12,5 12 Jelenleg városunkban 5 gimnázium 10 szakközépiskola és 6 szakképző iskola (5-ben szakközépiskolai osztályokkal) önkormányzati fenntartású, 2 katolikus, 1 református és 1 evangélikus egyházi fenntartású, 2 magán, 1 alapítványi fenntartású, 1 központi költségvetési szerv által működtetett középfokú közoktatási intézmény található. 19

20 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is vannak olyan intézmények, melyek iránt fokozott igény mutatkozik, míg vannak iskolák, amelyek érdeklődés hiánya miatt nem tudják feltölteni a tervezett tanulói létszámokat. Léteznek úgynevezett divatos és csekély érdeklődésre számot tartó ún. hiányszakmák. Évek óta jelentősen növekszik az érettségizettek és továbbtanulni szándékozók száma. A gimnáziumban érettségizett jelentős számú továbbtanuló mellett egyre nőtt a szakközépiskolákban végzettek továbbtanulási szándéka is. A tanulmányaikat a szakképző évfolyamokon folytató diákok mellett sokan a felsőfokú oktatásban tanulnak tovább. Utóbbiakat a felsőfokú továbbtanulásban a középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek vélt munkaerőpiaci korlátai motiválják. Az utóbbi években a felsőfokú túlképzés, a diplomás munkanélküliség egyre inkább megkérdőjelezi annak helyességét. A továbbtanulási kedv növekedése a szakképző iskolák tanulói bázisának beszűkülését eredményezte Gimnázium A gimnázium az általános műveltséget megalapozó érettségi vizsgára, szakirányú továbbtanulásra, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatási-nevelési intézmény. A jogszabályi változással bevezetett kétszintű érettségi vizsga következtében a képzés iskolánként változó mértékben és területen szélesedett. Miskolc önkormányzatának fenntartásában öt tiszta profilú gimnázium működik. A gimnáziumi képzési kínálat változatos, (angol, francia, német, spanyol két tanítási nyelvű képzés, nyelvi előkészítő, angol, német, biológia, történelem, dráma, rajz, matematika, fizika, kémia, testnevelés tagozatok) de az iskolahasználók által keresett (kisebb költségigényű) általános tagozat szűkös volta mellett több intézmény kínál hasonló, vagy azonos képzési szerkezetet. Hat osztályos képzést 3 intézmény, nyolc osztályos gimnáziumi képzést 1 intézmény működtet. A gimnáziumok az iskolatípus adta lehetőségeket jól használják ki: sokszínű képzést valósítanak meg. Kötöttségeik ellenére is változatos képzési programot teljesítenek, hűen tükrözve az évek során kialakított egyéni arculatukat. A városban megjelenő, nem önkormányzati (elsősorban egyházi) fenntartású gimnáziumok előnyösen befolyásolják a gimnáziumi oktatás minőségét, mintegy versenyhelyzetet teremtve a gimnáziumok között. Az egyházi intézmények évfolyamonként 3 osztályban működtetnek nyolc és 1 osztályban hat évfolyamos képzést. 20

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24.

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) VI-180/3026/2012. sz. határozat melléklete 17. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓAN Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos tanulóinak

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. VI-183/3026/2012. sz. határozat melléklete 20. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: 2007. III. 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. II. 18. 1. Intézmény neve: 2. Székhelye

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye. Hajdú-Bihar megye. 260. oldal. OM azonosító: 031252

Hajdú-Bihar megye. Hajdú-Bihar megye. 260. oldal. OM azonosító: 031252 Hajdú-Bihar megye OM azonosító: 102703 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 34. Pf.: 7 Tel.: 76/462-155, Fax: 76/560-120 tagintézményeinek pályaválasztási ajánlata

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Isz: D 17/2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 módosításokkal egybeszerkesztett, egységes szöveg (Módosítás hatálybalépése: 2010. február 10..) A nevelőtestület 2008. augusztus 29-én az SZMSZ-t

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth.

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. Alapító okirat 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. 2. Az intézmény neve: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Az

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági

Komplex tanulmányi versenyek A verseny időpontja és helye Nevezési. Ideje: 2003. március 6. 10 óra 30 perc Helye: Katona József Műszaki, Közgazdasági Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) meghirdetése a 2002/2003-as tanévre Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi eket a szakképesítésért felelős Gazdasági és Közlekedési

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben