Bevezetés és célkit zés. Módszer és személyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés és célkit zés. Módszer és személyek"

Átírás

1 20

2 Bevezetés és célkitzés A csoportterápia olyan pszichológiai módszer, amelynek során egy kisebb közösségben kísérlik meg feldolgozni a részt vev egyének konfliktusait és problémáit. Esetünkben egy olyan csoportról van szó, melyben a kognitív fejlesztést, azaz a megismer tevékenységek és elssorban az emlékezet fejlesztését az egyéni terápia kereteibl kimozdítva más struktúrában valósítjuk meg. Osztályunk helyi sajátosságait szem eltt tartva a súlyos traumát átélt betegek számára alakítottuk ki ezt a csoportfoglalkozást. A kognitív fejlesztésnek (neuropszichológus) vagy fejleszt terápiának (szomatopedagógus) a koponya-agysérült osztályon a traumás agysérülést szenvedett betegek rehabilitációjában van jelents szerepe. Az agy megismer funkcióinak károsodása (figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, nyelvi feldolgozás, szociális viselkedés stb.) az agysérülés gyakori következménye. Ezen károsodások olyan súlyos mértékek lehetnek, hogy a legalapvetbb funkciókat újra kell építeni (pl. beszéd, manipuláció), a legalapvetbb ismereteket újra kell tanulni. (írás, olvasás, számolás). Fontos szempont ezeknek a képességeknek az újraalakítása, fejlesztése, és/vagy kompenzáló eljárások megtanítása azért, hogy a beteg minél önállóbban térhessen vissza a mindennapi életébe. A sérült személyt egészében, a problémáján és annak megélésén keresztül a mindennapi életét figyelembe véve közelítjük meg. Sok esetben mind a beteg, mind a hozzátartozó a trauma eltti állapothoz ragaszkodik. Ezért nagyon fontos a biztonságérzet kialakítása, az elfogadás, a tünetek tolerálása, a bels küzdelmek megértése és az új Én kialakításának segítése. Ennek a folyamatnak fontos része a Memóriacsoport. A csoportfoglalkozások során a tagok egyénként is jelen vannak, miközben egy közös, biztonságot nyújtó térben és közegben egymásra is kölcsönösen hatással vannak. Ebbl fakadóan különösen hatékony a csoportterápia, ha a problémák, konfliktusok fképp a társas közeghez kapcsolódnak vagy ott jelennek meg. A Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztályán közel 5 éve tartunk emlékezeti csoportfoglalkozásokat. A foglalkozások heti rendszerességgel folynak csütörtök délutánonként, f részvételével és két csoportvezet irányításával. Egy-egy csoport összeállításánál fontos szempont, hogy a csoport leend tagjai között legyenek olyanok, akiknek kognitív képességei gyengébbek és nagyobb segítséget igényelnek, valamint olyanok, akik jobb képességekkel bírnak és jó hatással lehetnek a csoport többi tagjára. A csoportban azonban nem csak kognitív fejlesztés, hanem egyéb, a csoportfolyamatokat befolyásoló pszichés tényezk is jelents szerepet játszanak. Mostani írásunkban arra keressük a választ, hogy egy súlyos traumán átesett személy számára a csoportfoglalkozások során melyek azok a pszichés tényezk, amelyek a hatékony rehabilitációhoz szükségesek, és miért éppen azok? Ha errl több információnk van, akkor ez igazolhatja intuitív sejtéseinket, és irányt mutathat számunkra, hogy milyen szempontokra, illetve mely pszichés folyamatokra érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni egy még eredményesebb program összeállítása során. Módszer és személyek Kérdésünkre egy kérdíves vizsgálat során kerestük a választ. A kérdív I. Yalom vizsgálata alapján készült; az eredeti kérdív a csoportos pszichoterápiát befolyásoló 12 különböz pszichés tényez fontosságát vizsgálja, a teszt-reteszt próba jónak bizonyult. 12 A memóriacsoport szempontjából irreleváns tényezk mérését kihagytuk, és az agysérültek számára bonyolultan megfogalmazott tételeket az érthetség kedvéért egyszerbb formába öntöttük. Így egy 20 tételes 21

3 kérdívet kaptunk, mely 10 pszichés tényezt mért; minden tényezhöz tehát két állítás tartozott (1. táblázat). Az adott állítás fontosságát egy négyfokú skálán ítélték meg a páciensek. Vizsgálatunkat 2007-ben kezdtük el, ez id alatt 50 traumás koponya-agysérült pácienst kértük fel az általunk összeállított kérdív kitöltésére. A csoport átlagéletkora: 27,6 év, nemi megoszlás: 33 férfi és 17 n. A kérdívek kitöltése során fontos szempont volt, hogy a páciensek közvetlenül a csoport befejezése után, a friss élmények birtokában válaszoljanak a feltett kérdésekre, hiszen elssorban arra kerestük a választ, hogy milyen hatások és hogyan érik a résztvevket a csoportban. Az eseményektl való idbeli eltávolodás módosíthatja ezeket az élményeket. A kérdívek felvételének két évet felölel idtartamát a rehabilitációban és így a memóriacsoportban eltöltött id hosszúsága indokolja. Osztályunkon a betegek ápolási ideje hosszú, több mint 60 nap, a rehabilitációs tevékenység tehát több hetet, hónapot ölel fel. A csoportfoglalkozásokon az osztály betegei vesznek részt. A beérkezés után, ha szükség van az emlékezet fejlesztésre és a beteg állapota már lehetvé teszi, behívjuk a csoportba. A csoport összetétele így tehát nem állandó, az érkezések és a távozások miatt gyakran változik. Eredmények és megbeszélés Az egyes terápiás tényezk átlagait és szórásait a 2. táblázat és az 1. ábra összegzi. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az emlékezetcsoportban a legfontosabb terápiás tényeznek a kohézió bizonyult (3. táblázat). Valamivel kisebb, de még mindig nagy fontossággal bír a reménykeltés, és a harmadik helyen szintén jelentsnek tekinthet az egyetemesség, valamint az egzisztenciális tényezk (4. táblázat). A továbbiakban a reménykeltés és az egyetemesség terápiás tényezket röviden, míg a kohéziót és az egzisztenciális tényezket részletesebben elemezzük. Egy olyan történés után, amely során elveszítünk valami vagy valaki számunkra életbevágóan fontosat, megkérdjelezdhetnek alapvet értékek, mint az élet vagy az újrakezdés értelme, a gyógyulás esélye. Az egész rehabilitációs munka de minden tevékenység egyik alapfeltétele a remény, a hit a jelen esetben a gyógyulásban. A betegek hozzátartozóinak beszámolói alapján is a leginkább felháborítónak a hit és a remény határozott megkérdjelezését tartották fképp a gyógyulás kezdeti szakaszában. A puszta 22

4 hit gyógyító erejét a rengeteg placebovizsgálat is meggyzen bizonyítja; mint ahogy a mondás is: Hit, remény, szeretet a három isteni erény. Az egyetemesség, avagy a páciens egyedüllét-érzésének cáfolása szintén a terápiás csoport korai idszakában lehet a javulás egyik f forrása. Az egyetemességet képvisel két állítás: 1. A csoportban felismerhettem, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen problémája van; Egy csónakban evezünk.. 2. A csoport segített felismerni, hogy nem különbözöm sokban másoktól, és ez az odatartozás érzését adja. Nemcsak beteg, de egy egészséges emberekkel folytatott vizsgálat eredménye is két alapvet humán félelmet igazolt: az egyik az önértékelés (alkalmatlanság érzése), a másik a kapcsolatteremtés (elidegenedés érzése) problémája. Az agysérülés során ráadásul károsodhat egy sor olyan képesség, mely a kapcsolatfelvételt és -tartást lehetvé teszi (pl. beszédprodukció, emlékezet, figyelem, szociális képességek pl. empátia stb.). A szeparációs félelem olykor olyan méreteket is ölthet, hogy a beteg egy napot sem bír ki a hozzátartozói nélkül. Az, hogy az egyetemesség ilyen fontos szerepet kapott, bizonyítja, hogy azok a páciensek is küzdenek az elszigeteldéstl való félelemmel, akiken ez els pillantásra nem látszik. Kohézió Kohézió: 1. Egy csoporthoz tartozhattam, és elfogadtak. 2. Egy csoporthoz tartozhattam, mely elfogad, és megért. Hasonló, de még alapvetbb jelentéssel bír a legfontosabb terápiás tényez, a kohézió is. Jelentségét az 5. táblázat mutatja: Az emlékezetcsoportban a legfontosabb els, míg a klasszikus pszichoterápiás csoportban is dobogós, azaz a harmadik legfontosabb helyet kapta. A kohézió tehát a valódi társasság élményét jelenti: odatartozást, elfogadást, megértést, feloldódást a többiek között. Az egyetemességtl talán annyiban különbözik, hogy ez utóbbiban a közös sors élménye is fellelhet, míg a kohézió alapvetbb, bármilyen társas csoportos alapélményt jelent, amely szinte nélkülözhetetlen az egészséges psziché fenntartásához és fejldéséhez; ezt fejezi ki Arisztotelész elhíresült szállóigéje is: Az ember társas lény. Olyannyira így van ez, hogy a legújabb idegrendszeri képalkotó eljárásokkal is kimutatták, hogy részben ugyanaz az agyi terület aktiválódik fizikai fájdalomra, mint egy szeretett személy elvesztésekor vagy szociális kirekesztésre (anterior cingularis kéreg, insula) nem véletlen tehát, hogy a pszichés veszteség és a szociális 23

5 kirekesztés élményét is fájdalomként éljük meg, és ugyanazzal a szóval fejezzük ki. 3,9 És ez át is vezet minket következ témánkhoz, azaz felmerül a kérdés, hogy vajon miért ilyen fontos számunkra a társasság, fképp nagy stressz, kemény megpróbáltatások idején, és milyen idegrendszeri mechanizmusok állhatnak emögött. 6 A kohézió fontosságának lehetséges magyarázata: a stressz (és a módosult tudat-) állapot agyi és élményjellemzi A stresszállapot jellegzetes hormonok, az ún. stresszhormonok fokozott termeldését váltja ki, ilyen hormon pl. a kortizol, ami pedig gátlólag hat az emlékezet egyik fontos agyi képletére, a hippocampusra, valamint a temporális lebeny további, emlékezetért felels komponenseire. 1 Olyannyira így van ez, hogy a tartós, hoszszú ideig fennálló stressz atrófiát is okozhat az agy ezen területein. A hippocampus köztudottan az emlékek racionális jellemziért felels: a tudatos, epizodikus deklaratív emlékezet téri-idi kontextusára, sorrendiségére kell itt gondolnunk. 11 Ha ez nem mködik megfelelen, akkor az amygdala élményfeldolgozó sajátosságai kerülnek eltérbe: az élmény emocionális jellemzi uralják az emlékeket (pl. villanófény-emlékek). Ennek során az élmény énvonatkozású horgonypontjai kikapcsolódnak, az énhatárok átjárhatóbbakká válnak, így a személy fokozottan szuggesztibilis lesz az t ért szociális hatásokra; ezek mintegy közvetlenül hatolnak be a testébe, ott szomatikus tüneteket is kiváltva. Mindez fokozza tehát a társas behatásokra való érzékenységet, a jó szóra, a szeretetre való igényt. A szociális ingerek ers, nem tudatosuló hatására jó példa még a közismert Pygmalion-effektus, vagyis az önmagát beteljesít jóslat. 7 A gyermek, akinek még a racionális szrje nem mködik úgy, ahogy egy felntté, a domináns személy pozitív vagy negatív elvárásainak megfelelen fog viselkedni, önkéntelenül utánozni fogja, de ugyanez érvényes lehet a stressz miatt módosult tudatállapotba került személyre is. Felmerül a kérdés, hogy vajon milyen idegrendszeri háttér lehet mindezek mögött? Ersen leegyszersítve, valószínleg hasonló struktúrák közvetíthetik, mint az utánzásért, empátiáért felels mechanizmusok. Az ún. tükörneuronokat Rizolatti és mtsai írták le elször (1996) a ventrális premotoros kéregben. 4 Megfigyelték majmoknál, hogy a célirányos akciók kivitelezésekor és a fajtárs akciójának megfigyelésekor ugyanazok a neuronok aktiválódnak. Az arckifejezés utánzásának vizsgálatánál ami az empátia alapja is hasonló eredményre jutottak más kutatók. 2 Anélkül, hogy a folyamatot, illetve az abban részt vev idegrendszeri struktúrákat most részletesen elemeznénk, megállapíthatjuk, hogy napjainkban olyan ígéretes kutatások folynak, melyek nemcsak lelki, de idegrendszeri szinten is igen érdekes korrelátumokat találnak olyan fontos pszichés folyamatokra, mint pl. az én-nem én elkülönülés, 5 lelki befolyásolás, moralitás, kirekesztés, szerelem, misztikus élmények. Végül, mint ahogy az elz felsorolásból is látszik, meg kell említenünk, hogy azok a folyamatok, melyek súlyos stressz alatt aktiválódnak, alapjai lehetnek pl. az alkotó elmélyülésnek is: a totális, beszkült figyelem (abszorpció), mely stressz alatt nem engedi észlelni a realitás fontos aspektusait, a kreatív munka alatt alapja lehet az alkotás tárgyával való azonosulásnak. Ebben a módosult tudatállapotban olyan nondeklaratív folyamatok is nagymértékben elsegíthetik új összefüggések és ismeretek felfedezését, mint az intuíció vagy a rejtett tudás. Valószín, hogy ilyen, a tárgygyal való nagymérték azonosulás, a nondeklaratív folyamatok eltérbe helyezdése a deklaratív emlékezettel szemben lehet alapja a misztikus élményeknek, valamint az idskori lényeglátásnak, bölcsességnek is. Végül egy fontos megjegyzés: természetesen az elfogadás és megértés nem azt jelenti, hogy betegeinket nem próbáljuk meg akár aktívabban, direktebben is befolyásolni a sikeresebb helyreállás érdekében. Hogy a beteg ezt ne visszautasító kritikának vegye és alapveten érezze az elfogadást ez a gyógyítás igazi mvészete. 8 Egzisztenciális tényezk Egzisztencializmuson olyan tant értünk, amely lehetvé teszi az emberi életet, és amely azt is hirdeti, hogy minden igazság és cselekvés emberi környezetet implikál... (Jean Paul Sartre) Egzisztenciális tényezk: 1. A csoport segített felismerni, hogy végül is én felelek azért, milyen életet élek. 24

6 2. A csoport segített elfogadni azt, hogy az élet kihívásaival végül is egyedül kell szembenéznem. Az egzisztencializmus modern polgári idealista filozófiai irányzat. Az egzisztencialisták szabadságként és lehetségként állítják az ember elé tulajdon önmagát. E terápiás szemlélet mára mind az európai, mind az amerikai pszichológiában elfogadott, és ez a pszichológiai beállítottság nagy hangsúlyt kap a mindennapi terápiákban. Az egzisztenciális terápia a létezésben, az emberi életben gyökerez problémákra összpontosító megközelítés. E szerint az ember legnagyobb harcait önnön adottságaival és az élet nagy kérdéseivel a halállal, a magánnyal, a szabadsággal és az értelmetlenséggel vívja. Félünk a haláltól, pedig tudjuk, hogy elkerülhetetlen, biztos állásra, biztos talajra vágyunk, és mégis bizonytalanul hozzuk meg döntéseinket, szeretnénk közösségekhez tartozni, mégis nehezen megy a beilleszkedés, szeretnénk boldog kapcsolatokat, mégis nehéz közel kerülni. Ezek a lelki konfliktusok húzódnak végig az életünkön, és vezetnek szorongáshoz. Az egzisztenciális tényezk kategóriája fontosnak bizonyul a páciensek számára. Olyan érzelmeket mozgatnak meg, melyektl dönt fontosságúvá válnak. Minden olyan tanulmány, melyben szerepelnek egzisztenciális kategóriák, arról számol be, hogy a páciensek s legyen ez börtön- vagy alkoholistákat kezel csoport, esetleg idsek csoportja a rangsor elejére teszik azokat. Felmérésünkben is ez a helyzet: 3,47-es átlagpontszámmal az egyetemességgel azonos arányban a harmadik helyen szerepel, megelzve például az útmutatást vagy az altruizmust. Az egzisztenciális tényezk közé tartoznak: felelsség (életvitelünket érint következmények viselése), elfogadás (az élet néha igazságtalan), akarat (csak rajtam múlik, hogyan alakul a helyzetem), érzelem (a beteg és a terapeuta érzelmi reakciói), elszigeteltség (Ki vagyok Én most?), kiszámíthatatlanság (a létezés kiszámíthatatlansága). Ezek közül a tényezk közül kettt emelünk ki részletezésre. Úgy gondoljuk, hogy ezek azok a tényezk, melyeket a súlyos traumát átélt személyek esetében figyelembe kell venni a sikeres terápia érdekében. Rehabilitációs szempontból meghatározó, hogy egy agysérülést követen milyen lelkiállapotban van a páciens, hogy ez a lelkiállapot és viselkedés honnan ered, és hogy arra a rehabilitációban részt vev szakemberek hogyan reagálnak. Az els általunk kiemelt tényez az elfogadás. Az élet néha igazságtalan. És ez az igazságtalanság most engem ért. Erre a felvetésre kétféleképpen lehet reagálni. Egyfell elnyomható vagy figyelmen kívül hagyható, és akkor a sérült személy a trauma eltti állapothoz ragaszkodva nem képes a továbblépésre. Másfell elfogadható, és akkor lehetség van a javulásra, fejldésre. Ha egy sérült nem tudja elfogadni a trauma utáni állapotot, akkor nem tud mozdulni. Folyamatosan arra koncentrál, hogy miért történt velem, és miért velem? Nem része aktívan a rehabilitációnak, pedig a sikeres rehabilitációnak elengedhetetlen tagja a beteg. Ha azonban megtörténik az elfogadás, elkezddhet az élet újrarendezése. Új feladatok keresése, új szokások kialakítása, új emberek (sorstársak) megismerése, és esetenként akár egy elfogadható új én -t is megpróbál megalkotni. 10 Új képességeinek, új lehetségeinek birtokában elkezddik a helyreállás, és a rehabilitáció sikeres lehet. A másik tényez, melyet kiemeltünk: az elszigeteltség. Súlyos traumát átélt betegeink esetében ez az elszigeteltség nem a külvilág által felállított határok átjárhatatlanságát jelenti. A balesetet, a mtétek sorát a hosszú akut kórházi szakasz után testileg-lelkileg megváltozva kezdik el a rehabilitációt. A beteg ebben a szakaszban szembesül a mostani Önmagával. A tükörben nézve azonban egy másik, sok esetben teljesen megváltozott, idegen arcot lát visszatükrözdni. Ebben a szakaszban szembesül az esetleges kognitív és fizikai deficitekkel is. (hemiparesis, memóriazavar stb.) A betegek a sérülés eltti önmagukra, a sérülés eltti képességeikre emlékezve egy teljesen más személlyel találják magukat szemben (testképzavar, énképzavar). Ilyenkor fogalmazódik meg a kérdés: Ki vagyok ÉN? Vegyünk egy banális példát. Ha a fodrász rosszul vágja le a hajunkat és történetesen még egy tlünk teljesen távol álló színnel is befesti, az els reakció az, hogy Úristen, én így ki nem megyek az utcára. Azonnal követeljük vissza a megszokott Önmagunkat. Kifejezett ez az állapot a kognitív deficitek esetén. Ha a beteg arra sem emlékszik, hogy mit evett reggelire, ha nem tudja a nevét a tárgyaknak, ha nem talál vissza a szobájába, nehezen teremt kapcsolatot. Visszavonul a könnyen átfogható térbe, visszavonul önmagába. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy a segít szakemberek megértsék ezt a folyamatot, és ne valami dacos ellenállásnak, ne az együttmködés hiányának, ne ellenségességnek vegyék. Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a fenti, tárgyalt, saját felelsségünk felvállalásával kapcsolatos egzisztenciális tényezk (pl. sorsunk elfogadása, vagy az elszigeteltség, azaz az én és a mások elhatárolódásának elviselése) akkor valósulhatnak meg, ha az igazi 25

7 kohézió is bekövetkezik: ha egy vagy több személy, csoport elfogadja és megérti, feloldja az elszigeteltséget. Ezért nagyon fontos a rehabilitációban a család és a támogató csoportok szerepe, aminek talaján aztán újra kiformálódhat a páciensek önálló egyénisége. Összefoglalás és kitekintés Az emlékezeti csoport fejldése Az emlékezeti csoport elindítása óta nagy változásokon ment át. A helyszín maradt, a csoportvezetk ugyanazok és az idpont sem változott, a csoport mégis más. Megjelenik a lelki szükségletek kielégítésének igénye, így minden foglalkozás alkalmával idt kell szakítani ezen felvetések megbeszélésére. A csoport kezdeti létszámához képest jelents létszámnövekedés tapasztalható. Nemritkán 18 f részvételével zajlik a csoportfoglalkozás. Számtalanszor fordult el, hogy a tagok önállóan hívnak betegeket a csoportba, mondván nagyon jó a csoport, hadd jöjjön is. Ilyenkor fontos megértetni a beteggel, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani, hiszen a hétköznapi életben sem állíthatok be csak úgy valahová. A csoportba kerülés a team-tagok javaslatára a pszichológussal való egyeztetés után történik. A csoporttagok bandáznak. A memóriacsoportban részt vevk esetében azt figyeltük meg, hogy a csoporton kívüli idben is egy közösséget alkotnak. Figyelnek egymásra, segítenek egymásnak, sokszor mennek együtt bizonyos foglalkozásokra. Szorosabb kötelék alakul ki közöttük a csoportban való együtt dolgozás után. Az emlékezeti csoport pszichés haszna A csoportmunka során a betegek megtanulják, hogy hogyan tudnak segíteni egymásnak, és megtapasztalják a nekik nyújtott segítséget. Így az által, hogy segítségére lehetnek másoknak, ersödik az önbizalmuk. A másokkal való tördés, a másokon való segítés egy új cél lehet, és segít kimozdulni a befelé fordulásból. A páciensek a segítségnyújtás képességét megtapasztalva ersödnek és aktivizálódnak, ennek következtében az önelfogadás is könnyebb lehet. ( Ha mások elfogadnak, én miért ne? ) Azáltal, hogy a csoportban a jobb képesség betegek segítik a gyengébbeket (pl. odafigyelnek, hogy idben beérjenek a foglalkozásra), a hasznossá válás érzése ersödik. Valamint fokozódik együttérz készségük és fogékonyságuk a többiek iránt. A csoportrituálék ersítik az összetartozás élményét és cinkossá tesznek. A csoportfoglalkozás légkörét úgy alakítjuk, hogy arra az egy órára kizökkentsük a résztvevket a kórházi hétköznapokból. Erre az idre a betegstátusz megsznik. A foglalkozások alkalmával nagy hangsúlyt kap a humor. Számtalanszor megjelenik az önirónia, mely könnyebbé teszi a feldolgozást. És végezetül: a legnagyobb elismerést akkor kapjuk betegeinktl, mikor a csoport kezdete eltt pár perccel az általuk berendezett teremben, körbeülve várnak minket, és ha akarnánk sem maradhatna el a foglalkozás. Feladatunk tehát, miszerint a kohéziót a lehet legnagyobb mértékben kell ersítenünk, valamint a reménykeltésre, az egyetemességre és az egzisztenciális tényezkre is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, részben megvalósult. További feladat lehet, hogy tudományos igényességgel is számba vesszük és mérjük azokat a tényezket, melyek mindezeket facilitálhatják: vizsgálhatjuk például, hogy a csoportfolyamatok, illetve a vezeti magatartási módok vagy a terapeuta alapszerepek közül melyek lehetnek kérdésünk szempontjából a releváns tényezk. Köszönetnyilvánítás Köszönjük Urbanics Ildikónak az angol nyelv absztrakt összeállításában nyújtott segítségét. 26

8 27

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

CSALÁDI ALBUM. Meghívó

CSALÁDI ALBUM. Meghívó CSALÁDI ALBUM Meghívó A Miskolci Családsegít Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ szeretettel meghívja Önt és kollégáit a Családi Album Rendszerszemlélet

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 dr. Gaál Zoltán 1 : A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 Napjaink versenytempóját jól jellemzi a címül választott, fiatalok által megfogalmazott bölcsesség. Igen, mert azért

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011.

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Krasznár Felicia STROKE KONFERENCIA 2011. 09.30. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati szakértő

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Mit%üzen%a%tested?%4%Gyógyító%kommunikáció%belső%világoddal%%

Mit%üzen%a%tested?%4%Gyógyító%kommunikáció%belső%világoddal%% Buda%László:% Mit%üzen%a%tested?%4%Gyógyító%kommunikáció%belső%világoddal%% Kulcslyuk%Kiadó,%Budapest,%2013% Sok$van,$mi$csodálatos, De$az$embernél$nincs$semmi$csodálatosabb $ Szophoklész Húsz! éves! barátságunk!

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Autizmus spektrum zavarok - bevezetés

Autizmus spektrum zavarok - bevezetés Autizmus spektrum zavarok - bevezetés Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Hogyan jelenik meg ez a fejlődési zavar a viselkedésben? Az autisztikus triász Az autizmus három

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A tanulók értékelése az utrechti Twijn Dalton-iskolában

A tanulók értékelése az utrechti Twijn Dalton-iskolában A tanulók értékelése az utrechti Twijn Dalton-iskolában Hollandiában tapasztaltam, hogy nem csak az oktatás, de az osztályozás is eltér a nálunk megszokottól. A holland Dalton-iskolákban az oktatás sokrétsége

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

2338-06 Gyógyfoglalkoztatás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2338-06 Gyógyfoglalkoztatás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A beteg testi panaszaira hivatkozva nem akar részt venni a terápiás foglalkozáson. Tájékoztassa kollégáit a kialakult helyzet valószínűsíthető okairól és a helyzet közös megoldásának lehetőségéről!

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. SZEMLÉLETMÓD ÉRZELMEK VISELKEDÉS Nem a dolgok rendítik meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott nézeteik. EPIKTÉTOSZ PAUL

Részletesebben

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban

Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Autizmus-specifikus terápiák kisgyermekkorban Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! TÁMOP 3.1.6.-11/2-003 Mohács 2012. 09.28. Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmus spektrum zavar o Organikus

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi,

Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, képek Egy betegszervezet hozzájárulása az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltató-rendszerhez Értelmi fogyatékos gyermek családban nevelkedését és önálló felnőtt életét támogató holisztikus szemléletű

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak?

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak? 1 BEMUTATKOZUNK A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2013 áprilisában indította el a Kísérő Nélküli Kiskorúak gyermekotthonát, melynek szakmai munkáját szeretném bemutatni a kedves olvasónak. A fő

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben