A rendelet hatálya 1. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya 1. 1"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. ( ) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, valamint az évi I. törvény 3. (1) bekezdésében és a 15. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási határain belül kijelölt parkolóhelyek ésszerű hasznosítása és a világörökséget is magába foglaló történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú övezeteinek a közúti közlekedés károsító hatásaitól való megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. 1 (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. (2) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott várakozási célú területek a) korlátozott forgalmú övezetekből b) fokozottan korlátozott sétáló övezetekből, c) fokozottan korlátozott gyalogos övezetekből, d) parkolózónákból tevődnek össze. (3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező gépjárműre és azok üzembentartójára. (4) A rendelet hatálya nem terjed ki: a)a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre, b)az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá a halottszállító gépjárművekre, c) a sárga villogó figyelmeztető jelzést jogszerűen használó kommunális szolgáltató járművekre, e) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire. (5) Díjfizetés nélkül jogosultak a korlátozott forgalmú övezetbe behajtani, ott tartózkodni, valamint a parkolózónákban várakozni a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozottak, illetve az őket szállítók, amennyiben gépjárműveiket az engedélyesek érdekében használják. 1 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 1. -a, mely hatályos július 1-től.

2 2 Fogalom meghatározások 2. (1) E rendelet alkalmazásában: a) korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. /1/ bekezdés n) pontja szerint Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt terület, amelyben a behajtás engedélyhez kötött, a történelmi belváros közterületeit foglalja magában és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött, b) A fokozottan korlátozott sétáló övezet: a KRESZ 14. (1) bekezdés n) pontja szerint Mindkét irányból behajtani tilos, a KRESZ 15. (1) bekezdése szerint Megállni tilos, Kivéve áruszállítás óráig jelzőtáblával kijelölt terület, mely a történelmi belváros kiemelt közterületeit foglalja magába és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött. c) Fokozottan korlátozott gyalogos övezet: a KRESZ 13. (1) bekezdés g) pontja szerint Gyalogos övezet (zóna) táblával kijelölt terület, mely a korlátozott forgalmú övezeten belül is fokozott védelmet élvez és amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött, d) parkolózónák: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM- BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. (1) bekezdése e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött. 2 e) jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetben, illetve a parkolási zóna övezetekben van és saját (vagy házastárssal közös) tulajdonú, lízingelt, vagy általa üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre. f) jogosított magánszemély: akinek állandó lakóhelye, vagy garázsa van a korlátozott, a fokozottan korlátozott övezetekben van és a saját (vagy házastárssal közös tulajdonú) jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tulajdonában álló, lízingelt vagy általa üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművel állandó teljeskörű meghatalmazással rendelkezik, valamint a meghatalmazást adó, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet alkalmazottja, a meghatalmazás, illetve az alkalmazotti jogviszony tartamára. g) jogosult intézmény: a rendelet területi hatálya alá tartozó területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy, gazdálkodási tevékenységet folytató székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (alapítvány, egyesület, kamara stb.), a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott A díjosztályba tartozó gépjárművei tekintetében, h) gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II/b. pontja szerinti jármű, i) Intézmény dolgozói: a) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magánparkolóhelyet biztosít. 2 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től.

3 3 b) az e rendelet alapján, a jogosult intézmények dolgozói, ha a jogosult intézmény a dolgozói részére magán parkolóhelyet nem biztosít, de a gépjármű a dolgozó tulajdonában van. j) a közterületek-kezelője: a BIOKOM Kft. 3, k) üzemeltető: a közterület kezelője, vagy megbízottja, l) magánparkoló: a jogosult magánszemély és a jogosult intézmény tulajdonában (használatában) álló ingatlan vagy ingatlanrész ( így különösen a belső udvar, kapualj), amely a saját gépjármű(vek) parkolási lehetőségét biztosítja. m) világörökségi zóna: a belvárosnak a rendelet 1. sz. melléklete I/1. pontjában megjelölt azon övezete, amelyet a Világörökség részének nyilvánított ókeresztény temető környezetének a közúti forgalom ártalmaival szemben az önkormányzat különös védelemben részesít, tekintettel az Európai Unióhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra is. A jelzőtáblával jelölt Világörökségi Zóna e rendelet szempontjából korlátozott forgalmú övezetnek minősül. n) 4 gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény pontjában meghatározott üzembentartó. (2) A korlátozott, fokozottan korlátozott sétáló és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás feltételeinek biztosítása, illetőleg a fizető parkolók üzemeltetése a közterület-kezelő feladata. Behajtás a történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú övezeteibe 3. (1) A történelmi belvárosnak az e rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt területei korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetnek minősülnek. (2) A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetbe behajtani csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és ingatlan-fenntartási vagy közfeladat ellátására vonatkozó, vagy az e rendeletben meghatározott egyéb, a közterület-kezelő által díj ellenében, illetve díjfizetés nélkül kiadott behajtási engedély alapján lehet. A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni. A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetekbe történő behajtás díjait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 5 (3) Aki a korlátozott, illetve fokozottan korlátozott övezetekbe e rendeletben meghatározott engedély nélkül, az engedély jogosultságaitól eltérően hajt be, vagy tartózkodik, továbbá ha a behajtási engedélyben meghatározott időt - 1 óránál rövidebb fizetés esetén 5 perccel, 1 órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 6 3 Módosította a 45/2010. ( ) Ör. 3. /1/ bekezdése, mely hatályos január 1-től 4 Beiktatta a 18/2010. (VI. 25.) Ör. 3. -a, mely hatályos július 1-től. 5 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 4. -a, mely hatályos július 1-től. 6 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 5. -a, mely hatályos július 1-től.

4 4 4. (1) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási bérletet kell biztosítani a jogosult intézményeknek és a jogosított magánszemélyeknek és abban az övezetben, amelyben állandó lakóhelyük, székhelyük, (telephely, fióktelep is) található. A jogosult és jogosított magánszemélyek csak egy övezetre jogosultak behajtási bérletet igényelni. A jogosult vagy jogosított lakásonként, lakóingatlanonként maximum kettő darab behajtási bérletet igényelhet, a 2. sz. mellékletben meghatározott áron. A jogosultak az engedélyen megjelölt korlátozott forgalmú övezetbe behajthatnak, de közterületen csak akkor tartózkodhatnak (álló gépjárművel), ha a gépjármű elhelyezése garázsban, saját területen, (ideértve bérlet vagy egyéb jogcím alapján használt területet is) nem biztosítható. (2) A korlátozott forgalmi övezetekbe az (1) bekezdésben foglaltakon túl álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító engedéllyel (ideértve az egy közterületi rendezvény esetén a többszöri behajtást is), vagy napi behajtási engedéllyel, továbbá a jogosult intézményeknek a rendszeres áruszállításra (folyamatos rakodás mellett legfeljebb 20 perc időtartamra) és saját területen történő parkolásra adott behajtási engedéllyel vagy e rendeletben meghatározott egyéb engedéllyel lehet behajtani. Az eseti vagy napi behajtásra szóló engedély időbeni korlátozással is kiadható a Király utcába és a Ferencesek utcájába óráig, a Citrom utcába, a Graz és Fellbach térre és óra között. 7 (3) a) Az Irgalmasok u., a Városház köz, a Boltív köz és Kazinczy u., valamint a Citrom u., Graz, Fellbach és Jókai tér jogosult magánszemélyei és intézményei számára a hozzájuk legközelebb eső parkoló zóna legközelebbi szektorának a használatára vonatkozó kedvezményes éves parkolóbérletet kell biztosítani. A Mátyás király és Teréz utca jogosult magánszemélyei behajtási bérlet helyett e bekezdésben foglaltak szerint kedvezményes éves parkoló bérletet igényelhetnek a hozzájuk legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorának a használatára. b)az Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervizútja felett elhelyezkedő Vilmos utca, Nyíl utca, Nyíl köz, Mecsek utca jogosult magánszemélyei és intézménye részére behajtási bérletet kell biztosítani a 4. sz. korlátozott forgalmú övezetre (az engedély álló gépjárművel közterületi tartózkodásra nem jogosít). (4) A korlátozott forgalmú övezetbe behajthat és díjfizetés nélkül várakozhat: a) taxi és a tehertaxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz, valamint a rakodáshoz szükséges legfeljebb 1 óra időtartamra, b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig, a közterület-kezelő által sürgősségi betegellátás megjelöléssel a behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjnak megfelelő költségtérítés ellenében kiállított, órával ellátott engedély alapján. Az engedélyt a közterület-kezelő a jegyző átirata alapján adja ki. 7 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 6. -a, mely hatályos július 1-től.

5 5 c) bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermekeknek az intézménybe, illetve az intézményből történő szállítására kedvezményes gyermekszállítói behajtási engedéllyel rendelkező személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig. Családonként 1 db ilyen órával ellátott engedély igényelhető, melyet a közterület kezelője költségtérítési díj ellenében ad ki. Az engedély díja megegyezik a behajtási bérlet pótlásának és cseréjének díjával. Családonként még egy gyermekszállítási behajtási engedély igényelhető, amelynek a díját a hasonló behajtást és várakozást lehetővé tevő más engedélyek díjaihoz igazodóan e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon és óra között, illetve óra között jogosít behajtásra. A gyermek-szállítói engedély a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni. 8 (5) Az /1/, /2/ és a /6/ bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben a tartózkodás megkezdésének időpontját a járművön gépkocsi esetében a jármű (első) szélvédő üvege mögött (a műszerfalon) elhelyezett órán jelezni kell. Az óra jelzését a jármű eltávozása és az övezet elhagyása nélkül megváltoztatni tilos. (6) A Király utca és Ferencesek utcája korlátozott forgalmú övezetében lakó jogosult magánszemélyek saját területen történő parkolás céljából behajthatnak. Akik a gépkocsi tárolást saját területen nem tudják biztosítani, közterületi tartózkodásra is jogosító behajtási bérletet válthatnak a legközelebbi korlátozott forgalmú övezetbe. (7) A korlátozott és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekbe díjfizetés nélkül hajthatnak be az üzemeltető és az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és a rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei. (8) A korlátozott övezetekbe engedély alapján behajthat: a) a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magánparkolóhelyének megközelítése céljából, b) magánparkolóval nem rendelkező intézmény vagy magánszemély áruszállítás, szolgáltatás céljából, c) a korlátozott övezetekben telephellyel, székhellyel magán parkolóval, nem rendelkező közüzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljából, kivéve a hibaelhárítást, d) más személy előzetesen beszerzett eseti engedély alapján, e) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig. 8 Módosította a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 1. -a, mely hatályos január 1-től.

6 6 5. (1) A korlátozott forgalmú övezetben lakó jogosult magánszemélyek és intézmények részére kérelemre a 4. /1/ bekezdésében megjelölt behajtási bérletet a közterület-kezelő az igényjogosultság igazolása után adja ki. (2) A 4. /1/ bekezdésében meghatározott jogosultaknak kérelemre az üzemeltető a 10. /6/ bekezdésben megjelöltek szerint biztosít parkoló bérletet. (3) A fokozottan korlátozott övezetbe tartozó Jókai téren, az Esze Tamás utcában, a Király utcában, a Ferencesek utcájában, a Citrom utcában a behajtást korlátozó műszaki gát alkalmazható, melynek megépítése esetén a behajtást a magánparkolóval rendelkező jogosultak részére biztosítani kell. (4) A rendelet Pécs Város korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (sétáló, gyalogos) övezetei című 1. sz. melléklete I. pontjának 1-4. alpontjaiban meghatározott területekre szóló behajtási engedély a jogosult, a jogosított magánszemélyek és az intézmény magánparkolóhelyének a megközelítése céljából történő behajtás eseteit kivéve napi 9 óra, az 5.) és a 6.) pontokban meghatározott területekre pedig napi 4 óra időtartamot nem haladhatja meg. 9 (5) A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetekben lévő szállodák a közterület kezelőnél évente legfeljebb 3 db kizárólag a szállodai vendégek behajtásának biztosítására szolgáló a szálloda nevére szóló, sorszámozott, rendszám nélküli bérletet válthatnak. A bérlet csak a közterület-kezelő által a rajta feltüntetett övezetben való tartózkodásra jogosít. 10 /6/ Az /5/ bekezdésben meghatározott bérletek átadásáról az engedélyes szálloda köteles eseményszerűen nyilvántartást vezetni a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával. A nyilvántartás legalább a bérlet sorszámát, a használó nevét, a behajtásra jogosult gépkocsi rendszámát, és a használat időtartamát tartalmazza. A szálloda köteles a nyilvántartást ellenőrzés céljából az erre jogosult szerveknek bemutatni. 11 /7/ Az /5/ bekezdésben meghatározott bérlet kiadására jogosult szervezet a bérleteket bevonhatja, amennyiben a szálloda a /6/ bekezdésben meghatározott nyilvántartást ellenőrzés céljából nem mutatja be, annak vezetését elmulasztja, vagy a nyilvántartásból nem állapítható meg a használat jogos, vagy jogtalan volta Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 7. -a, mely hatályos július 1-től. 10 Beiktatta a 29/ 2011.(VI.27.) Ör. 1. -a, mely hatályos június 28-tól. 11 Beiktatta a 29/2011.(VI.27.) Ör. 1. -a, mely hatályos június 28-tól. 12 Beiktatta a 29/2011.(VI.27.) Ör. 1. -a, mely hatályos június 28-tól.

7 7 6. Díjmentesség, díjkedvezmények (1) A Polgármester átirata alapján, amely tartalmazza a jogosult nevét, a gépjármű rendszámát, és a kérelem jogcímét a rendelet 1. számú melléklete 1., 2. és 3. számú korlátozott forgalmú övezetébe behajthatnak és a kezelő által kiadott igazolvánnyal tartózkodhatnak, a parkolóövezetbe díjmentesen parkolhatnak az alábbiak: a) Baranya Megyében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők mandátumuk lejártáig; b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők mandátumuk lejártáig 13 c) Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői és a kisebbségi képviselők a megbízatás lejártáig; d) 14 a Baranya Megyei Közgyűlés megválasztott képviselői a megbízatásuk lejártáig, e) 15 a pécsi székhelyű tiszteletbeli konzulok, f) 16 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főépítésze a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig; g) 17 Baranya Megye Közgyűlésének Elnöke, Alelnöke és Főjegyzője részére; h) 18 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy gépkocsija; i) 19 Az illetékes Közigazgatási Hivatal vezetője j) 20 A korlátozott és a fokozottan korlátozott övezetben és parkolózónában székhellyel rendelkező többségi tulajdonú önkormányzati cégek vezetői részére 1 gépkocsira. k) 21 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló hivatali feladatokat ellátó gépkocsik, l) 22 olyan Pécs Város területén tevékenykedő személy vagy szervezet, aki/amely a Város számára közérdekű tevékenységet végez,(pl. városfejlesztési, oktatási, tudományos, kulturális, karitatív, rendvédelmi, önkormányzati, továbbá a vallásgyakorlást elősegítő). (2)Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek, valamint az önkormányzat és szervei A díjosztályba tartozó gépjárműveire és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db A díjosztályba tartozó gépjárművére kérelemre polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a behajtási bérletet kiadni. 13 Módosította az 1/2009. ( ) Ör. 1. -a, mely hatályos február 1-től. 14 Beiktatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1-től. 15 Beiktatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1-től. 16 A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1- től. 17 A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1- től. 18 A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1- től. 19 A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1- től. 20 A pont jelölését megváltoztatta az 1/2009. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos február 1- től. 21 Kiegészítette az 1/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos február 1-től. 22 Kiegészítette az 1/2009. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos február 1-től.

8 8 (3) A Polgármester írásbeli kérelmére BIOKOM Kft. 23 a Pécsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozott települések polgármesterei számára díjmentes behajtási eseti engedélyt adhat. (4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben szabályozott díjmentes és csökkentett díjú behajtási és parkolási igazolványt a BIOKOM Kft. 24 személyre és forgalmi rendszámra bocsátja ki. Személyenként 1 db ilyen igazolvány adható. (5) A 6. -ban meghatározott természetes személyek részére díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány akkor adható, ha a kérelemben meghatározott személygépkocsi a kérelmező tulajdonát képezi, vagy üzemeltetésében áll. (6) A BIOKOM Kft. 27 az ingyenes behajtási és parkolási igazolványok kiadásáról nyilvántartást vezet. (7) A díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolványra jogosultak részére a díjmentes parkolásra jogosító igazolvány kiállítási díj ellenében állítható ki, illetve érvényesíthető. Az igazolvány kiállítási és nyilvántartási díja Ft/év. Amennyiben az adott évben a díjmentes parkolásra és behajtásra jogosító igazolvánnyal már rendelkező kérelmező az érvényesség időtartama alatt gépkocsit cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni. 28 A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes. (8) A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvány használata másra nem ruházható át. Aki a díjmentes parkolásra jogosító igazolványt nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak igazolványa érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül. (9) A díjmentes vagy csökkentett díjú parkolásra jogosító igazolvánnyal rendelkező a 6. -ban meghatározott természetes személy a lakcímében, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában bekövetkezett változást, valamint az igazolvány elvesztését tizenöt napon belül köteles bejelenteni a BIOKOM Kft 29.-hez. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az igazolvány érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül. (10) A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolványt a gépjárműben az első szélvédő mögött (a műszerfalon), kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. 23 Módosította a 45/2010. (XII. 20.) Ör. 3.. /2/ bekezdése, mely hatályos január 1-től. 24 Módosította a 45/2010. (XII. 20.) Ör. 3.. /2/ bekezdése, mely hatályos január 1-től. 25 Módosította az 1/2009. ( ) Ör. 4. -a, mely hatályos február 1-től. 26 Módosította az 31/2010. (XI. 22.) Ör. 2. (1) bekezdése, mely hatályos január 1-től. 27 Módosította a 45/2010. (XII. 20.) Ör. 3.. /2/ bekezdése, mely hatályos január 1-től. 28 Módosította a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 2. (2) bekezdése, mely hatályos január 1-től 29 Módosította a 45/2010. (XII. 20.) Ör. 3.. /2/ bekezdése, mely hatályos január 1-től.

9 9 (11) A díjmentes vagy csökkentett díjú behajtásra jogosító igazolvány mintáját e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. Fizető parkoló zónák és a parkoló helyek használata 7. Az önkormányzat a rendelet 3. számú mellékletében Pécs város megjelölt területein lévő parkolózónákat fizető parkoló zónákká nyilvánítja. 8. A fizető parkolókat az önkormányzat három parkoló zónába sorolja, ahol a fizető zónát Várakozási övezet (zóna) jelzőtáblával és a fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni. 9. (1) A három vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a parkolózóna egyéb igénybevételéért díjat kell fizetni. A fizetendő díjak a parkolóbérletek és a kizárólagos használatú várakozóhelyek díjait e rendelet 4. sz. melléklete, míg a jogosulatlan használat miatt fizetendő pótdíjak mértékét a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdése határozza meg. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata. 30 (2) A fizető parkolózónában megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc 31, mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. (3) A parkolásért, vagy a parkolózónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek 1 óránál rövidebb várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óránál vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 perccel történő túllépése esetén 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat kell fizetni. 32 (4) A parkolók várakozási célú használatáért a díjfizetési kötelezettség a hétfőtől péntekig a II. és III. díjzónában óráig, valamint az I. díjzónában óráig; szombaton az I. díjzónában óráig, a Vásárcsarnok tömbbelsőjében óráig áll fenn. 33 (5) A parkolóhasználat ideje alatt az üzemeltető nem biztosítja a jármű őrzését és a járműben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a jármű eltulajdonításáért nem felel. (6) A parkolási idő meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet. 30 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 8. -a, mely hatályos július 1-től. 31 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör. 9. -a, mely hatályos július 1-től. 32 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től. 33 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től.

10 10 (7) A fizető parkolózónák nem parkolási célú igénybevétele Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere által tett írásbeli nyilatkozat alapján történhet. Azt a kérdést, hogy mely tervezett rendezvény a város mely közterületén tartható meg, a közterület-használatról szóló 31/2008. ( ) sz. Ör. előírásai alapján kell eldönteni. Parkolóbérlet 10. (1) A parkolózónák igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött bérlet váltható. (2) A parkolási zónákban a jogosult magánszemélyek és jogosult intézmények kedvezményes, az állandó lakhelyük, székhelyük, telephelyük szerinti szektorra éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak. A kedvezményes parkolóbérlet alapján a zónában jogosult magánszemélyek és intézmények a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott parkolási szektorokat vehetik igénybe parkolás céljából. (3) Kérelemre a jogosult magánszemélynek kedvezményes éves parkolóbérletet kell kiadni egy db A díjosztályba tartozó gépjárműre. Egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére jogosultságuk igazolása alapján legfeljebb két db A díjosztályba tartozó gépjárműre adható kedvezményes parkolóbérlet. (4) Állami, önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzat és szervei A díjosztályba tartozó gépkocsijaira és közérdekű feladatot ellátó dolgozóik egy db A díjosztályba tartozó gépkocsijára kérelemre polgármesteri hozzájárulás alapján az intézményre megállapított díjtétel 50 %-os csökkentésével kell a parkolóbérletet kiadni. (5) A parkolózónában lakó jogosult magánszemély vagy intézmény kérelmére kedvezményes éves parkolóbérlet a jogosultság helyénél alacsonyabb díjosztályú parkoló zónáira is kiadható. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni a fokozottan korlátozott övezetben behajtási engedélyre jogosultak esetében is. (6) A korlátozott, illetve fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosult magánszemély/intézmény, aki/amely saját választása alapján valamely parkolózónára jogosító bérletet válthat, az állandó lakhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorába. (7) A parkolásra jogosító bérlet naptári évre, negyedévre vagy egy hónapi időtartamra, a kedvezményes parkolóbérlet naptári évre vagy félévre vásárolható.

11 11 Jogosultságok, mentességek 11. (1) A parkolózónában működő intézmények szállításait és szolgáltatásait biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a feladat ellátásának időtartamára, de legfeljebb egy órára díjfizetési kötelezettség nélkül tartózkodhatnak a zónában a folyamatos rakodás ideje alatt. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt időn túl a parkoló használatért díjat kell fizetni. (3) A díjzóna területén engedély nélkül várakozhat: a) a taxi üzemeltetője a be- és kiszállás, tehertaxi üzemeltetője pedig a fellerakodás idejéig, b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére de legfeljebb 60 percig, a jegyző átirata alapján kiadott engedély használatával, melyet a közterület-kezelő költségtérítés ellenében órával ellátott sürgősségi betegellátás megjelöléssel a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díj fizetése ellenében biztosít, c) az üzemeltető, az ellenőrzést végző Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és rendőrség ellenőrzéshez használt hivatali járművei, d) a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain, legfeljebb 30 percig, a közterület-kezelő által a mindenkori behajtási bérlet pótlására és cseréjére megállapított díjért kiadott, órával ellátott engedély használatával. Ilyen engedély családonként egy db igényelhető. Kizárólagos használatú várakozóhely 12. A kizárólagos használatú várakozóhely az olyan közterület, amely kizárólagos parkolási jogot biztosít az engedélyes épülete előtt. 13. (1) Kizárólagos használatú várakozóhely e rendelet alapján kérelemre biztosítható a területi közigazgatási szervek, az önkormányzat hivatalai, az igazságügyi szervek, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainál. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt várakozóhelyért a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. (3) Természeti csapás, tűz, illetve út vagy közművek meghibásodása esetén a kizárólagos használat kártalanítás és kártérítés fizetése nélkül, a javítás, helyreállítás időtartamáig korlátozható.

12 12 A díj megfizetésének igazolása 14. (1) E rendeletben előírt behajtási, illetve parkolási jogosultságot bérlettel vagy a megváltott jeggyel kell igazolni. A jegyváltással egyenértékű a mobiltelefonos parkolókártyával (matricával) rendelkező bejelentkezés is. (2) A parkolójegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra, a mobiltelefonos bejelentkezés a megjelölt helyre és időtartamra, a parkolóbérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes. (3) A megváltott jegyet, bérletet, az órával ellátott engedélyt és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a járműben az első szélvédő mögött, a jármű műszerfalán kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ugyanígy kell eljárni a mobiltelefonos parkolókártyák (matricák) elhelyezésekor. Ha a korlátozott forgalmú övezetekbe behajtó, vagy a parkolóhelyet igénybe vevő jogosultságát igazoló okmányt nem ellenőrizethető módon helyezte el, vagy az órával ellátott engedély esetén a várakozás megkezdésének időpontját nem állította be, a behajtás, valamint a parkolóhely igénybevétele szabálytalannak tekintendő. 34 (4) A csak időkorláttal érvényes (órával ellátott) bérlettel rendelkezők kivételével, aki a korlátozott forgalmú övezetben, vagy a parkolózónában a (3) bekezdésben meghatározottak be nem tartása miatt pótdíj fizetésre vonatkozó felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény időpontjától számított 8 napon belül az igénybevételre jogosító bérletét, éves engedélyét a kezelőnél, illetve az üzemeltetőnél bemutatja és a behajtása, illetve a parkolása egyébként szabályos volt, a pótdíjat törölni kell. 35 (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben csak akkor kell törölni a pótdíjat és az ezekhez kapcsolódó költségeket, ha az igénybevevő a parkolásra, illetve a behajtásra jogosító bérletét, éves engedélyét 8 napon belül bemutatja, az ellenőrzés költségeit megfizeti. Az ellenőrzés költsége a bérletcsere díjával megegyező mértékű. Amennyiben az igénybevevő az ellenőrzés költségeit a fenti határidőre nem fizeti meg, úgy köteles a teljes pótdíjat és az ellenőrzés költségeit a kezelőnek, illetve az üzemeltetőnek megfizetni. 36 (6) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Ha 150 m-en belül másik jegyautomata nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes. (7) Akinek behajtásra vagy parkolásra jogosító engedélye van és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni. 34 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től. 35 Módosította a 31/2010. (XI.22.) Ör. 3. -a, mely hatályos január 1-től. 36 Módosította a 31/2010. (XI.22.) Ör. 3. -a, mely hatályos január 1-től.

13 13 Ellenőrzés a korlátozott, fokozottan korlátozott övezetben és a parkolózónákban 15. (1) A korlátozott és fokozottan korlátozott övezet szabályszerű igénybevételét és a díj megfizetését a közterület-kezelő, a parkolózónák szabályszerű használatát pedig az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. (2) A rendeletben foglalt engedélyek meglétét, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az üzemeltető és a közterület-felügyelet, a KRESZ szabályainak megfelelő igénybevételt pedig a közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni. (3) A korlátozott forgalmú övezetekben és a parkolózónákban a díjfizetés elmulasztásával járó jogkövetkezmények érvényesítésére kezelő és az üzemeltető jogosult. (4)Az üzemeltető, illetve a kezelő a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és pótdíj megállapításához szükséges információkat. (5)Aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyen, valamely parkolózónában, vagy korlátozott vagy fokozottan korlátozott forgalmú övezetben jogosulatlanul várakozik, az a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 37 Szabálysértés 16. (1) Szabálysértést követ el, és a szabálysértési hatóság Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, akinek a korlátozott, vagy a fokozottan korlátozott forgalmú övezetekre,továbbá a fizető parkolókra vonatkozóan: a) az ingyenes használati joga megszűnt és az engedélyt az üzemeltetőnek nem adja vissza, (14. (7) bek.) b) a díjmentességet jogosulatlanul veszi igénybe. (a 6. (4) bek. és 11. (3) b), c), d) pontok) (2) A közterület-felügyelő Ft-tól Ft-ig terjedő helyszínbírságot szabhat ki, arra a személyre, aki az (1) bekezdés a),és b) pontjában foglaltakat megszegi. Vegyes és záró rendelkezések 17. (1) A parkolójegy automaták használatának, továbbá a parkolójegy, behajtási és parkolóbérlet megváltásának módját, valamint a chipkártyás és mobiltelefonos díjfizetés szabályait a rendelet 5. sz. melléklete állapítja meg. 37 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től.

14 14 (2) Motorkerékpár parkolására, behajtására a személygépkocsira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a motorkerékpárért a személygépkocsira megállapított díjtételek 50 %-át kell megfizetni, ha behajtása jogosult és a járművet úgy helyezi el, hogy ezáltal nem korlátozza a gépkocsival történő parkolást. Ellenkező esetben a személygépkocsira megállapított díjat kell fizetni. (3) Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn. (4) Az adott parkoló zónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolóbérlet nem adható ki. (5) Az üzemeltető több zónára, övezetre szóló kombinált bérletet adhat ki, melynek díjtételét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Behajtási és parkolási bérletek pótlásáért és cseréjéért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 2. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. (7) A korlátozott forgalmú övezetekben a közterület-kezelő, a parkoló zónákban az üzemeltető a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén Ft ügyviteli és postaköltség átalánydíj felszámítására jogosult és a díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti további egyéb költségeinek megtérítését. (8) A behajtási díj, a parkolási díj meg nem fizetése miatt kiszabott pótdíj megfizetéséért a gépjármű üzembentartója a felelős. A jogkövetkezmények érvényesítésére a korlátozott forgalmú és a fokozottan korlátozott forgalmú övezetek tekintetében a közterület-kezelő, a parkolózónák vonatkozásában az üzemeltető jogosult (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) jén kezdődik a díjfizetés a III. díjzónába tartozó Lokomotív u. Kálvin u. Vasút u. az Alkotmány u. úttengely Rókus utcától nyugatra Ifjúság u. úttengely Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig Kürt u. Szigeti u. úttengely, továbbá a Harangöntő u. Felsővámház u. Farkas István u. Zsolnay V. u. Lánc Felsőbalokány u. a Harangöntő utcáig terjedő terület parkolóhelyein. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 39 (4) 40 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 81/2001. ( ), a 32/2002. (04.30.), a 16/2003. ( ), a 44/2003. ( ), a 38 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től. 39 Beiktatta a 29/2009. ( ) Ör a, mely hatályos augusztus 31-től. 40 A bekezdés számozását megváltoztatta a 29/2009. (08.31.) Ör a, mely hatályos augusztus 31-től.

15 15 66/ ), a 34/2004. (11.26.), a 44/2006. (12.20.), a 32/2007. (06.29.) sz. önkormányzati rendeletek. Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k. polgármester címzetes főjegyző Záradék Megalkotta: a Közgyűlés a december 11-i ülésén Kihirdetve: december hó 15. napján

16 16 44/2008. ( ) Ör. 1. sz. melléklete A történelmi belváros korlátozott és fokozottan korlátozott forgalmú (sétáló, gyalogos-) övezetei: I. Korlátozott forgalmú övezetek: 41 1.) Világörökségi Zóna (Szent István tér, Sétatér, Dóm tér), Káptalan utca, Szepessy Ignác utca, Hunyadi János út (alagúttól délre), Janus Pannonius utca, Vörösmarty utca, Apáca utca, Ciszterci köz, Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Klimó György utcáig terjedő szakasza 2.) Hunyadi János út (alagúttól délre), Papnövelde utca, Papnövelde köz, Megye köz, Megye utca, Anna utca, József utca, Mária utca, János utca, Szent Mór utca, Kis Flórián utca, Nagy Flórián utca, Bástya utca, Flórián tér, Majorossy utca (déli, Király utcától az Ágoston térig terjedő szakasza) 3.) Mátyás király utca, Teréz utca, Irgalmasok utcája 4.) Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervízútja, a Klimó György utca Kodály Zoltán utca kereszteződéstől a Hunyadi János útig és a Kálvária útnak a Hunyadi utcától az István utcáig terjedő szakasza, Mecsek utca (Juhász Gyula utcától délre), Nyíl utca (Antónia utcától délre), Vilmos utca (Miklós utcától délre) 5.) Európa-Terracina tér 6.) Városház köz, Boltív köz, Kazinczy utca II. Fokozottan korlátozott sétáló övezet: 42 7.) Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Jókai térig terjedő szakasza 8.) Széchenyi tér, Havihegyi útnak a Zsomboly utcától a Gyopár utcáig terjedő szakasza 45 9.) 10.) Király utcának a Széchenyi tértől a Dr. Majorossy Imre utcáig terjedő szakasza 11.) Búza tér nyugati felének Király utcától a mélygarázs bejáratáig terjedő szakasza 12.) Fürdő utca Kossuth térre eső szakasza ) Citrom utca (a Graz és Fellbach térrel) 14.) Esze Tamás utca III. Fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezet: ) Jókai tér, a Ferencesek utcájának a Jókai tértől az Apáca utca vonalába felállított útelzáró bólyákig tartó szakasza, Kossuth tér. 41 Az I. pontot módosította a 10/2010. ( ) Ör. 1. -a, mely hatályos március 19-től. 42 A II. pontot módosította a 10/2010. ( ) Ör. 2. -a, mely hatályos március 19-től. 43 Kiegészítette a 16/2010.(VI. 14) Ör 1. -a, mely hatályos 2010 június 14-től. 44 Módosította a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 4. -a, mely hatályos január 1-től. 45 Hatályon kívül helyezte a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 7. -a, hatálytalan január 1-től. 46 Módosította a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 5. -a, mely hatályos január 1-től. 47 A III. pontot kiegészítette a 10/2010. ( ) Ör. 3. -a, mely hatályos március 19-től.

17 17 44/2008. ( ) Ör. 2. sz. melléklete A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási engedélyek alap- és pótdíjai 1.) Díjtételek a.) Eseti behajtási engedélyének díja (I. sz. melléklet pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) 400 Ft/óra/övezet b.) Napi behajtási engedély díja Ft/nap/övezet (I. sz. melléklet pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) c.) A korlátozott forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek behajtási bérletének díja Ft/év/övezet (közterületi tartózkodásra nem jogosít) (közterületi tartózkodásra jogosít) Ft/év/övezet cc.) jogosult nyugdíjas magányszemélyek behajtási bérletének díja (közterületi tartózkodásra is jogosít) Ft/év/övezet d.) A korlátozott övezetben jogosított magánszemélyek behajtási bérletének díja Ft/év/övezet e.) Az 1./cc. pontban meghatározott behajtási engedélyek díja saját területen történő tartózkodás céljából (közterületi tartózkodásra nem jogosít) Ft/év/övezet f.) Jogosult intézmények részére kiadott behajtási bérlet díja Ft/év/övezet (közterületi tartózkodásra is jogosít) g.) Intézmény dolgozói a) közterületi tartózkodásra is jogosít) Ft/év/övezet b) közterületi tartózkodásra nem jogosít) Ft/év/övezet h.) Intézmények rendszeres áruszállítására és saját területen történő tartózkodásra, második, nem kedvezményes gyerekszállításra adott behajtási engedélyek díja (közterületi tartózkodásra e rendeletben meghatározott eseteken és időtartamon túl nem jogosít) Ft/év /övezet. i.) magánparkolóval, telephellyel, székhellyel a korlátozott övezetekben nem rendelkező közüzemi szolgáltató (maximum 1 órás tartózkodásra 48 Módosította a 10/2010. ( ) Ör. 4. -a, mely hatályos március 19-től. 49 Módosította a 31/2010. (XI.22.) Ör. 6. -a, mely hatályos január 1-től.

18 18 jogosít ) Ft/év/övezet j) Az 1. sz. melléklet 5., 6., 7., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. pontjában meghatározott övezetbe az eseti behajtásra adott engedély díja Ft/alk./övezet k) 1. sz. melléklet 5., 6., 7., 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. pontjában meghatározott övezetbe áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja Ft/övezet l.) A közterületi rendezvényre történő áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja: Ft 52 m.) Behajtási bérlet pótlásának, cseréjének költségtérítése Ft/db n.) Építési és ingatlan-fenntartási célra kiadott behajtási engedélyek díja Ft/hét/övezet vagy Ft/hó/övezet o.) Díjmentes behajtási és tartózkodási igazolvány kiállításának és nyilvántartásának díja Ft/év p.) Szállodák által váltható évi legfeljebb 3 db bérlet díja: Ft/év/db 54 (közterületi tartózkodásra jogosít, kizárólag a korlátozott forgalmú1., 2., 3., vagy 4. övezetben.) 2.) Pótdíjak Aki a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt korlátozott forgalmú (sétáló), és a fokozottan korlátozott forgalmú (gyalogos) övezetekbe engedély nélkül és attól eltérő módon hajt be, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdés szerinti pótdíjat köteles fizetni ) Az 1. pontban megjelölt díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a 2. pontban meghatározott pótdíj ÁFÁ-t nem tartalmaz. 4.) Jogvita esetén amennyiben a járműről fényképfelvétel készült a használó költségtérítés ellenében kérheti azt. A költségtérítés mértéke Ft+ÁFA/db. 50 Módosította a 10/2010. ( ) Ör. 5. -a, mely hatályos március 19-től. 51 Módosította a 10/2010. ( ) Ör. 5. -a, mely hatályos március 19-től. 52 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től. 53 Módosította a 31/2010. (XI. 22.) Ör. 2. /2/ bekezdése, mely hatályos január 1-től. 54 Beiktatta a 29/2011. (VI.27.) Ör. 2. -a, mely hatályos 2011 június 28-tól. 55 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től.

19 19 44/2008. ( ) Ör. 3. sz. melléklete 1./ Díjzónák Az I. díjzóna határai: Ferencesek utcája Széchenyi tér Király utca Felsőmalom utca Alsómalom utca úttengely, Nagy Lajos király útja úttengely, József Attila utca úttengely. Rét utca, Rákóczi út Kórház tér által határolt területen belül a I. zóna parkolóhelyei: Az I. díjzóna parkoló: Széchenyi tér (a tér felújításának megkezdési időpontjáig) Perczel utca Munkácsy M. utca Tímár utca Lyceum utca Gábor utca Goldmark K. utca Bercsényi utca Toldi M. utca Bajcsy Zs. E. utca Ny-i oldalán fekvő ú.n. Centrum-tömb Nagy Lajos király u Kereskedők Háza déli oldala Nagy Lajos király u. ÁNTSZ, APEH-tömb déli és északi oldala Czinderi utca Alsómalom-Rákóczi út kereszteződésében kialakított parkoló Jókai utca (Nagy Lajos király úttól É-ra eső szakasza) Eötvös utca Dischka Gy. utca Zrínyi M. utca Dr. Váradi A. utca Ferencesek utcája (Sétatér és Dr. Váradi utca közötti szakasz) Rét utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Rákóczi u., ill. Kórház tér (volt Tűzoltó laktanya előtti parkoló) Iparos Ház belső tömbje József A. u számú ingatlanok tömbbelsője Iparosház É-i oldala. I. díjzóna szektorai a) Az Irgalmasok utca és Bajcsy Zs. E. utcától Ny-ra eső és az I. sz. parkolózónához tartozó parkoló, b) Az Irgalmasok utcától K-re eső és az I. sz. parkolózónához tartozó parkoló illetve a Széchenyi tér. A II. díjzóna határai Klimó Gy. utca Kodály Z. utca Alkotmány u. (Rókus utca előtti szakasza) Rókus utca Hungária út Madách I. utca József Attila utca Szendrey Júlia utca Garay utca Kórház tér által határolt terület. Vásárcsarnok. Rákóczi út úttengely Zsolnay V. út úttengely Lánc utca Alsóhavi utca úttengely Ágoston tér dr. Majorossy I. utca Felsőmalom utca (Rákóczi útig terjedő szakasz) által határolt területeken belül a II. zóna parkoló. II. díjzóna parkoló: Klimó Gy. utca Kodály Z. utca Alkotmány utca Rókus utca (Ny-i oldalon fekvő tömbbelsővel) Zója utca Őz utca Dr. Nagy J. utca Attila utca Báthory utca Tábor utca Forbáth A. utca Sánc utca Alajos utca Kóczián S. utca Dr. Nagy J. u. Hungária út Madách I. utca Erreth L. utca Hargita utca Garay utca Petőfi utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Jászai M. utca Hőgyes E. utca Szendrey J. utca Nagy Lajos király utcától D-re fekvő Vásárcsarnok belső tömbje. Felsőmalom, illetve dr. Majorossy I. utca

20 20 Egyetem utca Rákóczi úttól É-ra fekvő szakasza Koller utca Lenke utca Nagy Lajos utca Harangöntő utca Béri Balog Á. utca Lánc utca Búza tér Király utca (Felsőmalom utca Búza tér közötti szakasz). II. díjzóna szektorai a) A Hungária út és az úttól É-ra fekvő II-es zónához tartozó parkoló b) A Hungária út és a József Attila út között fekvő, a II. parkolózónához tartozó parkoló, c) A Vásárcsarnok tömbbelső, II. parkolózónához tartozó parkoló (a szektorban ingatlannal rendelkező igényjogosult magánszemélyek és intézmények a III. díjzóna c.) szektorának parkoló igénybevételére is jogosultak). d) A Felsőmalom és Rákóczi út kereszteződésétől ÉK-re eső, a II. parkolózónához tartozó parkoló. Az III. díjzóna határai Alsómalom utca (úttengely) Rákóczi út (úttengely) Vargha Damján utca (úttengely) Bacsó B. út Somogyi B. utca (úttengely) által határolt, József A. utca úttengely Nagy Lajos király útja (úttengely) Bajcsy Zs. E. utca (úttengely) Móricz Zs. tér Lokomotív u. Kálvin u. Vasút u. ( től) Indóház tér Rét utca Kolozsvár utca Petőfi S. utca által határolt területen belül a III. zóna parkoló: Alkotmány u. úttengely Rókus u-tól nyugatra Ifjúság u. úttengely Pacsirta u. Zichy Gy. utcáig Kürt u. Szigeti u. úttengely ( től Harangöntő u. Felsővámház u. Farkas István u. Zsolnay V. u. Lánc u. a Harangöntő utcáig ( től) A III. díjzóna parkolóhelyei Somogyi B. utca Liszt F. utca Zsinkó I. utca Légszeszgyár utca (Somogyi B. utcától É-ra eső szakasz) Dohány utca Vasvári P. utca Egyetem utca (Rákóczi úttól D-re eső szakasz) Vargha Damján és a Vasvári P. utca 48-as tér ( től). Móricz Zs. tér (és az ettől É-ra fekvő tömbbelső) Jókai utca (Nagy Lajos király útjától D-re eső szakasz) Lokomotív u. ( től) - Indóház tér Kálvin utca Vasút utca ( től) Móricz Zs. utca Gizella utca Kafka M. utca Szabadság utca (József A. utcától D-re eső szakasza) Heim P. utca Igló utca Lőcse utca Eperjes utca Rét utca (József A. utcától D- re eső szakasz) Köztársaság tér Marosvásárhely utca Bajnok utca Szabó J. utca - Semmelweis utca (Kolozsvár utcától É-ra eső szakasza) Temesvár utca Kolozsvár utca Kolozsvár u. 1. Mártírok u. kereszteződés közötti terület - Petőfi utca (József A. utcától D-re eső szakasz) Nagyvárad utca (Semmelweis és Petőfi utca közötti szakasz) Ifjúság u. déli oldala Pacsirta u. a Zichy Gy. utcáig Kürt u. Honvéd u. Váci M. u. Veres P. u. Budai Nagy Antal u. ( től) Harangöntő u. Felsővámház u. Felsőbalokány u. Farkas I. u. ( től.)

21 21 III. díjzóna szektorai a.) Rókus utca Ifjúság útja Kürt utca Szigeti út által határolt terület, valamint a Pacsirta u. (Ifjúság útja és a Zichy Gyula utca közötti szakasz) III. parkolózónához tartozó parkoló ( től) b.) A Rét utca és a Rét utcától Ny-ra eső, valamint a III. parkolózónához tartozó parkoló, c.) A Rét utcától a Bajcsy Zs. E, utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló d.) Az Alsómalom utcától É-K-re eső, a III. parkolózónához tartozó parkoló, e.) A Harangöntő u. - Felsővámház u. - Farkas I. u. - Zsolnay V. u. - Lánc utcáig terjedően ( től) a III. parkolózónához tartozó parkoló. 2.) Díjosztályok A parkolási díjak szempontjából a közúti gépjárműveket az alábbi két díjosztályba kell sorolni. A) díjosztály Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik. 56 B) díjosztály Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től. 57 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től.

22 22 44/2008. (12.15.) Ör. 4. sz. melléklete A parkolás díjai és pótdíjai 1.) Parkolási díjak: díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály I. díjövezet 300 Ft/óra 600 Ft/óra II. díjövezet 160 Ft/óra 400 Ft/óra III. díjövezet 100 Ft/óra 200 Ft/óra 2.) Parkolóbérlet havi, negyedéves és éves díjai (csak az A/ díjosztályba tartozó járművekre váltható) díjövezet havi bérlet negyedéves bérlet éves bérlet I. díjövezet Ft Ft Ft II. díjövezet Ft Ft Ft III. díjövezet Ft Ft Ft összevont bérlet (I-III. övezet) Ft Ft Ft 3.) Parkolóbérlet váltható az egyes díjzónákban lakó jogosult magánszemélyek és intézmények, valamint az önkormányzat és intézményei részére az alábbi feltételekkel: (éves/féléves időszakra) a.) Jogosult magánszemélyek: - I. övezetben 6.600/3.600 Ft - II. övezetben 4.800/2.600 Ft - III. övezetben 3.600/2.000 Ft aa.) jogosult nyugdíjas magánszemélyek (bármely díjövezetben) Ft b.) Jogosult intézmények: - I. övezetben / Ft - II. övezetben / Ft - III. övezetben /6.500 Ft c.) Kizárólagos használatú várakozóhely díja: I. díjövezet: Ft/év/parkolóhely II. díjövezet: Ft/év/parkolóhely III. díjövezet: Ft/év/parkolóhely d.) Parkolóbérlet cseréjének, pótlásának díja Ft/db 4.) A parkolási díjak pótdíjai: A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló évi I. törvény 15/C. (2) bekezdésében foglalt mértékűek ) A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 58 Módosította a 18/2010. (VI.25.) Ör a, mely hatályos július 1-től.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. 1

A rendelet hatálya 1. 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (12. 15.) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről Az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2.

Rendelet hatálya 1. Fogalom meghatározások 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 81/2001. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 / 33 2009.08.27. 10:13 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2008. (12. 15.) rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. ( ) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2001. (06. 22.) számú rendelete a Pécs város közigazgatási területén lévő közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 1993.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről,

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

melléklet 1. A rendelet hatálya

melléklet 1. A rendelet hatálya melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve.

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2015. (VI.) önkormányzati rendelete Pécs város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2017. 11. 30. Hatályos: 2018. 01. 01. - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 2.

Értelmező rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.), a 36/2015. (XII. 30.), a 11/2017. (VII. 07.), a 16/2017. (VIII. 29.) és a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki.

1. (1) A rendelet területi hatálya Veszprém közigazgatási területén belül a kijelölt korlátozott forgalmú övezetre terjed ki. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 30/2013. (X.31.) Ör., a 6/2014. (II.27.) Ör., a 22/2014.(VI.30.) Ör., a 28/2016. (VI.29.)Ör, a 3/2018.(I.25.)Ör és a 29/2018.(VI.27) Ör-rel módosított

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 2.

Értelmező rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.), a 36/2015. (XII. 30.), a 11/2017. (VII. 07.), a 16/2017. (VIII. 29.), a 21/2017.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Behajtási engedély védett

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről

21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (5) bekezdésében

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

3. (1) A fizető parkolókat "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni.

3. (1) A fizető parkolókat Várakozóhely jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, fizetésre utaló kiegészítő táblával kell ellátni. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/1996. (VI.27.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről melyet a 45/1996.(XII.12.), a 40/1997.(XII.11.),

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben