1933. április május 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1933. április 20. 1933. május 14."

Átírás

1 Presbiteri ülés április 20. NOSZKÓ ISTVÁN esperes, KÓSA PÁL segédlelkész Felügyelő: BELÁNKA GYÖRGY Gondnok: PAULINYI GÁBOR, valamint 9 presbiter. Felügyelő előterjesztette a zárszámadást a templomépítéssel kapcsolatban. NOSZKÓ esperes kifogásokat emel, majd az átalakítások után a számadást a presbitérium elfogadja. LINKESCH KÁROLY kifogásolja, hogy az építési bizottság ritkán ülésezett. Az észrevételt a presbitérium megalapozatlannak mondja. Az 1933é évi költségvetést elfogadták. A presbitérium nem zárkózott e, hogy JUHÁSZ JÓZSEF építőmesternek a biztosíték gyanánt visszatartott 5% készpénz helyett váltót adjon kellő fedezet mellett a fiókegyház pénztárának. A templomkertben öntözőberendezés felszerelése vált szükségessé. A gondnokot felhatalmazták ennek intézésére. Jelen volt 53 egyháztag május 14. Megtörtént a templomépítés költségeinek végleges elszámolása. A templomépítő bizottságot feloszlatták. NOSZKÓ ISTVÁN esperes az anyaegyházzal kötött szerződést a megváltozott viszonyokra tekintettel felmondta. Új megállapodás kötésére a presbitérium bizottságot állított fel. A szerződést a főesperes úrnak kell a későbbiekben megkötni. NOSZKÓ esperes bejelentette, hogy a tisztikar és a presbiterek megbízatása lejárt. Felügyelőnek továbbra is BELANKA GYÖRGYöt kérte fel, aki ezt nem vállalta. Helyette SZALONTAY MIKLÓSt ajánlotta. SZALONTAY csak akkor vállalja el a megbízatást, ha fogyatékosságait figyelembe veszik, hiszen nem hall jól és látása is rossz. A közgyűlés SZALONTAY MIKLÓSt végéig megbízta az egyházfelügyelői teendők ellátásával. PAULINYI GÁBOR bár mindenki támogatta, nem vállalta a gondnoki teendőket. Mint mondotta: 11 évig kedves és könnyű volt a munkája, mindenfelé megértést, áldozatkészséget tapasztalt. A 12. esztendő már más, valami van a levegőben, nincs teljes megértés, bár a hívek zöme ma is áldozatkész, nem érzi a teljes bizalmat. Áldatlan civódások között nem tud dolgozni. Utódjául KÁRPÁTHY SÁMUELt ajánlja. KÁRPÁTHY azonban nem vállalta a gondnokságot, helyette THURÁNSZKY LEHEL lesz az új gondnok. MOLNÁR ISTVÁN lett a másodgondnok, akire a templom felügyeletét bízták. 43

2 Presbitérium választás előtt a NOSZKÓ bejelenti, hogy az egyházi Alkotmány nem ismeri a fiókegyház presbitériumát mint tisztet. Azonban az Alkotmány gondnokon, felügyelőn, jegyzőn kívül más tisztviselők választására is ad lehetőséget. Az eddigi presbiterek is így működtek. A 30 fős presbitérium 6-10 főre csökkentését javasolta. PAULINYI ezzel ellentétben az eddigi létszám megválasztását javasolja. A 30 újonnan megválasztott neve olvasható a jegyzőkönyvben. Jegyző: Grosz Rudolf és Paulinyi Géza lett. Egyháztanácsi ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY VIKTOR egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 13 presbiter. Egyházfelügyelő ismertette programját. Ezen az ülésen két presbiter is lemondott június 9. Külső segítség is érkezett a templom berendezésének segítése érdekében. A M.Kir.Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 500 Pengőt adott a templombelső kialakítására. A püspök úr Szabó Lóránt hitoktató lelkészt felmentette, és Szegedre helyezte át. Az új hitoktató VÁCZI JÁNOS lett, de a jegyzőkönyv szerint még ez sem volt végleges döntés. A főesperes ígéretet tett, hogy kiszáll a rákoshegyi és rákosligeti fiókegyházakkal történő megállapodás ügyében, mely az anyaegyházzal jönne létre. Vízvezeték beszerelésével bízzák meg a gondnokot. Fiókegyháztanács ülés NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 9 presbiter július 20. A jegyzőkönyv fő témája az anyaegyházzal történő megállapodás megvitatása volt. A presbiterek elé került még a templomtakarító kérése, ugyanis keveselte a havi 8 Pengőt, de többet nem kapott. 44

3 Rendkívüli közgyűlés július 23. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint számos közgyűlési tag. Az anyaegyházzal kötendő szerződést tárgyalták. PAULINYI megfogalmazta félelmét, hogy nem tudnak a vállaltaknak eleget tenni. A többiek néhány módosítással javasolják a szerződés megkötését. PAULINYI GÉZA jegyző elfoglaltsága miatt lemond, helyette PAULÁNYI ÖDÖNT választják meg. A rákoskeresztúri hitoktató állásra PETRÓ ELEK hitoktató lett kinevezve. Rendes ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 13 egyháztag október 15. Az anyaegyházzal kötendő megállapodást az egyházmegye módosította, de nem a ligetiek javára. Vita alakult ki, hogy a felügyelő miért nem nyújtott be fellebbezést, miért nem kérdezte meg a presbitériumot? Linkesch Károly újra akcióba lép. Felelősségre vonja a felügyelőt. Presbitérium a 14 napon belüli közgyűlés összehívása mellett dönt. Az adózás megállapítása volt a következő pont. Presbitérium döntött az adózás mértékéről. Rendes ülés. Jelen voltak THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL s.lelkész, valamint 13 tag október 17. NOSZKÓ ISTVÁN megromlott egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ülésen, helyette KÓSA PÁLT bízza meg feladatai ellátásával. A következő évi adó: 3,60; 6,- ; 9,60; 12,-; 24,- Pengő, maximum 966 Pengő. 43

4

5 KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 9 presbiter október 20. A vita a 90 Pengő fizetésén van, amit az anyaegyháznak kell fizetni. A ligetiek ezt nem akarják továbbra sem. A templomból még hiányzik a padozat, nincs harang. A csökkentés mellett azt is kérik, hogy a fizetést 3 évre függesszék fel az anyaegyház felé. Esperes lelkész kész lelkészét Rákosligetre helyezni, ha annak megélhetését biztosítják. Ezt azonban a Ligetiek vállalni nem tudták. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint számos presbiter, és egyháztag október 29. Az egyházmegye által jóváhagyott anyaegyházzal kötendő szerződést ismertetették. A ligetiek kifogásait az egyházmegye nem vette figyelembe. A közgyűlés úgy határozott, hogy az anyaegyházat keresi meg a fiókegyház számára nehezen teljesíthető pontok revidiálása ügyében. A kántori fizetést csökkenteni kénytelenek. A vegyeskar működéséhez szükséges pénzt évre is kiutalják november 12. Dr Luther Márton születésének 450. évfordulója tiszteletére tartott díszközgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész BELÁNKA GYÖRGY elnöklő presbiter THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint a templomi gyülekezet teljes egészében. Püspöki körlevél ismertetését tette meg a lelkész. Rendes ülés december 7. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 7 presbiter. 43

6 A hátralékos egyházi adó ügyében tett előterjesztést a gondnok. Néhány esetben a tartozások elengedésére tett javaslatot. A nevek a jkv.-ben fel vannak sorolva. A többi hátralékost a gondnoknak kellett felszólítani. KERESS ÁRPÁDOT bízták meg az adó beszedésével, melyért 10% jutalék járt neki. Templomfűtést határoznak el. A feladat kivitelezése a gondnoké lett. FRENYÓ BÉLA felajánlotta, hogy a szükséges csöveket ő biztosítja december 7. Érdekesség, hogy a jegyzőkönyvnek két verziója készült el. A két feljegyzés között csak egy pontban van eltérés. A második tartalmazza a templomszolga felmondását és új kinevezését. A hanyagul dolgozó KONDEK KÁROLYT menesztették, helyébe BERÉNYI FERENC-et választották. Presbitériumi ülés január 18.. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 9 presbiter. Felügyelő közli, hogy 23 ügydarabot kapott, amiből 22-t elintézett. SZABÓ LÓRÁNT levelét a közgyűlésen olvasták fel. Az EVANGÉLIKUS ÉLET terjesztésére szólított fel a püspök. A folyóirat az egyház adminisztrációs lapja, míg a HARANGSZÓ a lelki táplálék szerepét töltötte be. A gondnok több adócsökkentési kérvényt olvasott fel. KONDEK ISTVÁN (? előző jkv-ben Károly) elbocsátott templomszolga, az elvetett virágokért és 1 napi napszámért 6 Pengőt kért, amit meg is kapott. A kivetett adók nem fedezik a kiadásokat, állapítják meg a fiókegyház vezetői. Az anyaegyháznak fizetendő 800 Pengőt sem tudják fizetni, ezért a presbiteri tagok közül néhány adóját felemelik. Név szerint megtalálható a jkv.-ben. NOSZKÓ ISTVÁN az évi 800 Pengős díját 700 Pengőre leszállította. KÓSA PÁL javaslata az volt, hogy az istentiszteletek után a Himnuszt énekeljék. A határozat szerint a nemzeti ünnepeken, valamint minden hónap első és utolsó vasárnapján a Himnuszt éneklik. PAULINYI GÁBOR javasolta: a templomba helyezzenek el egy fekete lepellel letakart nemzeti lobogót úgy, mint az a többi felekezet templomában van. Az ország megcsonkításának szimbolizálása végett. Az indítványt elfogadták. Sajnos a továbbiakban arról nincs feljegyzés, hogy ez meddig maradt így. Újabb támogatást kérnek a Kultuszminisztériumtól a templombelső kialakítására. Egyháztanácsi ülés május

7 Jelen vannak: NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 6 egyháztanácsnok. Zárszámadás: A zárszámadást elfogadták és az évi költségvetés előirányzatot megtárgyalták: Bevétel Kiadás THURÁNSZKY LEHEL a gondnokságról lemondott. A jövőbeni papválasztás is szóba került. A fiókegyház súlya vitatott ebben a kérdésben. Az egyházmegye döntését kérték. Rendes közgyűlés. KÓSA PÁL beszámolója: május 27. A hitélet szépen fejlődik. A nőegylet teadélutánjának bevételét 10 db énekeskönyv és szekrény vásárlására fordították. A hitoktató PETRA ELEK vallástanár lett. Gondnoki jelentés: Egyházi vagyon évi bevétel évi kiadás évi egyenleg évi bevétel előirányzat évi kiadás előirányzat Pengő 3729,41 Pengő 3724,45 4,96 Pengő A leköszönő gondok helyébe DR BERDA ÁRPÁDOT választották. A papválasztás ügyében az anyaegyházzal kell tárgyalni. Javasolják, hogy a rákoshegyi fiókegyházzal összefogva, közösen üljenek le tárgyalni. Sikertelenség esetén magasabb fórumhoz forduljanak. Jelen voltak KÓSA PÁL helyettes lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő 11 egyháztag október 24. NOSZKÓ ISTVÁN lelkész 37 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 45

8 SZALONTAY MIKLÓS bejelentette lemondását. PAULINYI GÁBOR felhívta a figyelmet arra, hogy a rk. egyháztól 3 évre kölcsönkapott harmóniumot vissza kell adni. MÁTRAY PIROSKA kántor lemondott, helyébe SZLOBODNIK MIHÁLYT kérik megbízni október 28. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL egyházi elnök vezetésével zajlott az ülés. Elfogadták a kántor és felügyelő lemondását. NOSZKÓ ISTVÁN nyugalomba vonult, jelentette az egyházi elnök. Az új kántor: SZLOBODNIK MIHÁLY LETT. EGYHÁZI ELNÖK BEJELENTI, HOGY AZ EGYHÁZI ÜGYEK TOVÁBBI VEZETÉSÉVEL KÓSA PÁL LELKÉSZT BÍZTA MEG. Az új felügyelő BÁNHEGYI GYÖRGY. Presbitériumi ülés. Valamint 6 presbiter május 22. SLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlatát olvassák fel, mely szerint egy 74 cm átmérőjű 705 kg súlyú harang 950 Pengőbe kerülne. A megvétel ügyében bizottságot állítottak fel. A segítő szándék jeleként a gyömrői templom építésére 2 Pengőt utalványoztak. Megemlékeztek BLATNICZKY PÁL főesperes és MAKOVITCZKY ISTVÁN elhunytáról. Ez után a gondnok zárszámadása következett: Bevétel Kiadás évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1816,36 Pengő 1816,38 Pengő 1666,38 Pengő 11666,38 Pengő 46

9 Évi közgyűlés Valamint számos egyháztag május 26. A hitéletről történt beszámolót és a zárszámadást közölték. Egyháztanács-ülés szeptember 27. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A r.k. egyháztanács határozatát olvassák fel, mely szerint a harmóniumot október 1 én vissza kell adni. A presbitérium a harmónium megvétele mellett döntött. SZLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlata egy 245 kg súlyú harangra szállítással, beszereléssel 1430,10 Pengő. A presbitérium úgy dönt, hogy a harangot megveszi. Ehhez a fedezetet a következők biztosították: harangalap 540 Pengő, nőegylet cca 500 Pengő. A hiányt a helyi O:K:H: -tól felvett kölcsönből fizetik. A végleges határozatot a közgyűlésnek kellett meghozni október 6-án. Rendkívüli ülés október 6. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A harmóniumot nem vették meg, mert a Nőegylet nem egyezett bele, így azt a r.k. egyháznak visszaadták. Mivel a nőegyleti pénzt harmónium vásárlásra fordítják, a harangvásárlást elnapolták. 43

10 Presbitériumi ülés december 13. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalása és elfogadása volt napirenden. Presbiteri ülés január 24. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A zárszámadás pontos elszámolását rögzítette a jkv. A Nőegylet 600 Pengőért egy harmóniumot adományozott a templomnak. Presbitériumi ülés. A LAPOKAT PENGÉVEL KIVÁGTÁK január 22. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalásáról, és a költségvetésről volt szó. Mivel a presbitérium összehívása sok esetben ütközött akadályba, ezért Kósa Pál lelkész arra kérte a tanácsot, hogy javasolják a közgyűlésnek a következőt: 9 tanácsos, beleértve az elnökséget, szükség esetén törvényesen határozatot hozhasson. A templom biztosítása is szóba került, mivel új harangot, és szélfogó ajtót kapott. Harangozói díjat a következő szerint állapították meg: 60 fillér az egyházat, 60 fillér a harangozót illessen meg. SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt javasolják KUNDRÁTH GYULA helyére egyháztanácsosnak. 44

11 Rendes közgyűlés január 24. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, PAULÁNYI ÖDÖN jegyző, valamint számos egyháztag. Megállapították, hogy adakozásból harangra a felajánlott 600 Pengő helyett 1300 Pengő folyt be. A hívek lélekszáma: 266 fő. Az elmúlt évben 2 harangot vettek, és a padozatot készítették el a templomban. Pénzügyi mérleg: Bevétel Kiadás Maradvány évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1854,53 Pengő 1683,- Pengő 21,27 Pengő 2165,- Pengő 2165,92 Pengő Vagyon: 24958, - Pengő A kántor fizetésemelési kérelmét elutasítják. Karácsonykor azonban segélyben fogják részesíteni. KUNDRÁTH GYULA elhalálozott presbitériumi tag helyett SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt presbiterré választották. Tanácsülés november 26. Sekrestye kibővítése és az 1939-es költségvetés megvitatása volt a tárgy. Az ülés végén azonban külön tanácsház építését határozzák el, nem a sekrestye bővítését. A Nőegylet egy zászlót adományozott az egyháznak. Tanácsülés január 6. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 10 presbiter. Gyülekezeti ház előkészítése volt a tárgy. DR HORVÁTH GYULÁT egyháztanácsnokká választották. 45

12 A közgyűlés a tanácsház építését megerősítette, vagyis építést határoztak el. Az egyházadót a fővárosi adó mértékéhez igazították. Új templomkerítés építése vált szükségessé. Ezt függőben hagyta a közgyűlés. Egyháztanácsülés. KÁRPÁTI SÁMUELgondnok,valamint 5 presbiter augusztus 30. A gyülekezeti házra 1360 Pengő folyt be, melynek sorsáról akartak dönteni a presbiterek. KÓSA PÁL téglavásárlást javasol, vagy adják kölcsön az anyaegyháznak. Az építőmesterektől kértek végül is árajánlatot a falazásra. Az O.K.H.-ban tartott pénzt kivették. A lelkész javaslatára az épülő ház lelkészi iroda és segédlelkészi lakás néven lett beadva. Egyháztanácsi ülés szeptember 7. MAKLÁRY KÁROLY jegyző, KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A gyülekezeti házhoz beérkezett pályázatok elbírálása. 6 pályázat közül határidőre 3 érkezett be. PELEK JÓZSEF ajánlatát támogatják. Rendkívüli közgyűlés. PETRÓ ELEK lelkész szeptember 17. A 14,74 m hosszú 5,16 m széles ház építését a közgyűlés támogatta. Az árajánlatok a következők voltak: JUHÁSZ JÓZSEF 2507,76 Pengő PELECH JÓZSEF Pengő KOVÁCS JÁNOS 2599,32 Pengő PELECH JÓZSEF helybeli építőmester hittestvér nyerte el az építés jogát. 46

13 Tanácsülés a sekrestyében december 2. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter évi költségvetés megtárgyalása a téma. Egyházkormányzati járulék fizetésének megvitatása. Az 1930-as adatok alapján 268 lélek után kell 10 fillért fizetni, pontosan 25 Pengőt. Bevétel és kiadás 1735 Pengőben lett meghatározva. Tanácsülés a sekrestyében március 10. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A templom bejárata elé betonjárda építése vált szükségessé. PELEH JÓZSEF felajánlotta, hogy 56,60 Pengőért elkészíti. Közgyűlés. KÓSA PÁL megtartja beszámolóját március 15. A zárszámadást elfogadják, és a betonjárda építéséhez hozzájárulnak. Rendkívüli közgyűlés április 21. Peleh építőmester által tető alá hozott gyülekezeti ház teljes befejezése a téma. 40 folyóméter járdával együtt az összeg: 2800,20 Pengő Tanácsülés. MAKLÁRY KÁROLY jegyző valamint 4 presbiter június

14 Új egyházgondnok megválasztása az egyházgondnok hirtelen halála miatt lett erre szükség. A döntésig KÁRPÁTI IMRE felügyeli a házépítést. Döntést később hoznak az új gondnok személyéről. Tanácsülés., valamint 5 presbiter november 20. Gazdálkodási kérdések, valamint az istentiszteletek rendje került megbeszélésre. (Ideiglenesen vasárnap ½ 12-kor kezdődnek az istentiszteletek.), valamint 5 presbiter február 4. Számadás előkészítése, valamint a Nőegylet ajándékát (30 db széket adományoztak az egyháznak) rögzíti a jegyzőkönyv. Közgyűlés február 23. A férfiak gyér templomlátogatását teszik először szóvá, majd a zárszámadás részletes ismertetetése és a következő évi költségvetés elfogadása volt a közgyűlés tárgya. Egyháztanácsi ülés., valamint 7 tanácstag május 23. Gyülekezeti ház ügyét tárgyalják. A kivitelező nem tudta befejezni a házat, ezért felszólították őt a befejezésre július 10. Pelech mester helyett Juhász Józsefnek adják át a gyülekezeti ház építési jogát 800 Pengőért. megemlíti, hogy kiteszik a lakásából, tehát szükséges számára is a lakásmegoldás. 48

15 valamint 5 presbiter október 21. A gyülekezeti ház befejezéséről folyt a vita. Pontos elszámolás szerepel az elvégzett munkákról. Rendkívüli közgyűlés november 23. Gyülekezeti ház ünnepélyes felavatása után gyűlt össze a közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 25 presbiter és egyháztagok. bejelenti, hogy a felügyelői és a gondnoki teendők párhuzamos ellátását nem tudja vállalni. Új gondnokot kell választani, és a presbitériumot is meg kell újítani. KÓSA lelkész ismertette a választási szokásokat, valamint az egyházi alkotmányt. Báró RADVÁNSZKY ALBERT lett az egyház nem papi feje, gondnoknak VÁNKOS PÁL rákoskeresztúri polgári iskolaigazgatót választották. Jegyzőnek PAULINYI GÉZÁT jelölték, valamint név szerint felsorolja a jkv. a presbitériumba ajánlottakat is december 2. Gyülekezeti ház tanácstermében tartott beiktató közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 9 presbiter. A 6 megválasztott új presbiterből, mivel csak 3 jelent meg, így csak utóbbiakat iktatták be. A felügyelőt tisztségében megerősítették. BARLAY MIHÁLY kántortanítónak levelet írtak, melyben a fizetésemelési kérelmét visszautasították, és felmondását elfogadták. A levél szó szerinti szövegét tartalmazza a jkv. A Nőegylet gyűjtése a presbiterek között 65 Pengőt eredményezett. 49

16 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 8 presbiter március 21. Zárszámadás előkészítése. Mivel az elmúlt évi bevétel nem fedezte a kiadást, adóemelést javasolnak. BARLAI MIHÁLY helyett MARSCHALKÓ GYULA rákoshegyi kántor fia havi 20 Pengőért lett az új kántor. Egyházfi lakásának kifestését engedélyezték. Közgyűlés március 22. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 15 presbiter és egyháztagok Halott 7 2 Születés 2 - Házasság 3 2 Úrvacsora 27 férfi 51 nő 47 férfi 92 nő Összesen 74 férf 143 nő Megemlékeztek a gyülekezeti ház befejezéséről, valamint MOLNÁR GIZELLA és TÓTH ERZSIKE vasárnapi iskolában kifejtett munkájáról A lélekszám 230 főre esett vissza. Adófizető csupán 142 fő. A zárszámadást a közgyűlés elfogadta. JACOBI ÁGOST 60 pengőért ping-pong asztalt vett az ifjúságnak és éves szinten 120 Pengőt adott a fűtésre. A kerítést megjavították. 50

17 Számadatok: 1941 évi bevétel 2222,81 Pengő évi kiadás 2208,42 Pengő Maradvány Tiszta vagyon 14,39 Pengő 25123,99 Pengő ez 2910 Pengővel apadt a tavalyihoz képest. Kántor 22% -kal kap több fizetést. Az adót 10%-kal emelték. Presbiteri gyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 4 presbiter március 20. Kósa Pál megemlíti, hogy a most dúló háború sajnálatos következménye lett a harangok bejelentése is, amit részletesen ismertet. a rákoskeresztúri új templom felszentelése a nyár folyamán lesz, mely építkezésnek munkálatai Sándy műépítész tervei szerint a háború ellenére is szépen haladnak. A templom körüli járda megépítését Juhász József végzi. Javasolják, hogy a következő napi közgyűlésen SÁNDY műépítészt örökös tiszteletbeli felügyelőnek válasszák. Közgyűlés március 21. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint név szerint felsorolt presbiterek és egyháztagok. SÁNDY műépítész tb felügyelővé választását elfogadták. A harangok bejelentését tudomásul vették. JUHÁSZ JÓZSEFNÉ adománya lehetővé tette a templom újrafestését. 51

18 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 5 presbiter május 26. A templom körüli betonjárda ügyét tárgyalták. A hiányzó pénzt gyűjtéssel pótolják. KÓSA PÁL a Hősök emlékünnepén SCORNA ZOLTÁN alig 20 éves egyháztag hősi haláláról emlékezett meg. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt lemondott jegyzői megbízatásáról. ITT VÉGET ÉR AZ ELSŐ KÖTET A MÁSODIK KÖTET A KÖVETKEZŐ BEJEGYZÉSSEL KEZDŐDIK: Egyháztanácsülés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 5 presbiter január 8. CSERTŐY GYULA presbiter indok nélkül lemondott, amit tudomásul vetek. Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése. Egyházi adót %-kal fel kell emelni a pénzviszonyok miatt. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond tisztségéről. Utódjául BOROS DEZSŐt ajánlják. Jegyzői tisztre SZIGLIGETI OTTÓt ajánlják. Közgyűlés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 6 presbiter és egyháztagok január

19 Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése után az egyházadó 25 30%-os megemelését javasolja gondnok, amit elfogadnak. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond, helyébe BOROS DEZSŐT javasolja. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt szintén lemondott jegyzői beosztásáról. A gondnokra vonatkozó légoltalmi feladatok elfogadását a háború közelsége teszi szükségessé. Úrvacsorát vett: 44 férfi és 61 nőt. Adófizetők száma: 153 Születés:1 Halálozás: 3 Esketés: május 13. Jelen voltak: BOROS DEZSŐ gondnok, A zárszámadást nem lehet megtenni, mivel a háborús állapotok ezt nem tették lehetővé. Az istentiszteleteket a rákoskeresztúri diakonisszák látják el, vasárnap 10 órától. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, SZIGLIGETI OTTÓ jegyző július 25. A lelki munka pang. Mindhárom gyülekezet új lelkészt kap. PETRO lelkész úr nyugdíjba ment. Az istentiszteletek d.e. 9 órára lettek áthelyezve. 53

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE

A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE Budapest Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református Egyházközség Lelkészi hivatal: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A Tel:(36-1) 292-0254 A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE A templomépítés története egyidős

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

Balatonkenese. elsõ óvodája

Balatonkenese. elsõ óvodája 70 év története Balatonkenese elsõ óvodája Balatonkenese elsõ óvodájának története A balatonkenesei Református Egyházközség presbiteri ülések jegyzõkönyvében nyomon követhetjük az építés szükségességétõl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok Közélet Kultúra Mindennapok 2010. február 10. 120 forint Õrizve megújulni A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ "A kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog,

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben