1933. április május 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1933. április 20. 1933. május 14."

Átírás

1 Presbiteri ülés április 20. NOSZKÓ ISTVÁN esperes, KÓSA PÁL segédlelkész Felügyelő: BELÁNKA GYÖRGY Gondnok: PAULINYI GÁBOR, valamint 9 presbiter. Felügyelő előterjesztette a zárszámadást a templomépítéssel kapcsolatban. NOSZKÓ esperes kifogásokat emel, majd az átalakítások után a számadást a presbitérium elfogadja. LINKESCH KÁROLY kifogásolja, hogy az építési bizottság ritkán ülésezett. Az észrevételt a presbitérium megalapozatlannak mondja. Az 1933é évi költségvetést elfogadták. A presbitérium nem zárkózott e, hogy JUHÁSZ JÓZSEF építőmesternek a biztosíték gyanánt visszatartott 5% készpénz helyett váltót adjon kellő fedezet mellett a fiókegyház pénztárának. A templomkertben öntözőberendezés felszerelése vált szükségessé. A gondnokot felhatalmazták ennek intézésére. Jelen volt 53 egyháztag május 14. Megtörtént a templomépítés költségeinek végleges elszámolása. A templomépítő bizottságot feloszlatták. NOSZKÓ ISTVÁN esperes az anyaegyházzal kötött szerződést a megváltozott viszonyokra tekintettel felmondta. Új megállapodás kötésére a presbitérium bizottságot állított fel. A szerződést a főesperes úrnak kell a későbbiekben megkötni. NOSZKÓ esperes bejelentette, hogy a tisztikar és a presbiterek megbízatása lejárt. Felügyelőnek továbbra is BELANKA GYÖRGYöt kérte fel, aki ezt nem vállalta. Helyette SZALONTAY MIKLÓSt ajánlotta. SZALONTAY csak akkor vállalja el a megbízatást, ha fogyatékosságait figyelembe veszik, hiszen nem hall jól és látása is rossz. A közgyűlés SZALONTAY MIKLÓSt végéig megbízta az egyházfelügyelői teendők ellátásával. PAULINYI GÁBOR bár mindenki támogatta, nem vállalta a gondnoki teendőket. Mint mondotta: 11 évig kedves és könnyű volt a munkája, mindenfelé megértést, áldozatkészséget tapasztalt. A 12. esztendő már más, valami van a levegőben, nincs teljes megértés, bár a hívek zöme ma is áldozatkész, nem érzi a teljes bizalmat. Áldatlan civódások között nem tud dolgozni. Utódjául KÁRPÁTHY SÁMUELt ajánlja. KÁRPÁTHY azonban nem vállalta a gondnokságot, helyette THURÁNSZKY LEHEL lesz az új gondnok. MOLNÁR ISTVÁN lett a másodgondnok, akire a templom felügyeletét bízták. 43

2 Presbitérium választás előtt a NOSZKÓ bejelenti, hogy az egyházi Alkotmány nem ismeri a fiókegyház presbitériumát mint tisztet. Azonban az Alkotmány gondnokon, felügyelőn, jegyzőn kívül más tisztviselők választására is ad lehetőséget. Az eddigi presbiterek is így működtek. A 30 fős presbitérium 6-10 főre csökkentését javasolta. PAULINYI ezzel ellentétben az eddigi létszám megválasztását javasolja. A 30 újonnan megválasztott neve olvasható a jegyzőkönyvben. Jegyző: Grosz Rudolf és Paulinyi Géza lett. Egyháztanácsi ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY VIKTOR egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 13 presbiter. Egyházfelügyelő ismertette programját. Ezen az ülésen két presbiter is lemondott június 9. Külső segítség is érkezett a templom berendezésének segítése érdekében. A M.Kir.Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 500 Pengőt adott a templombelső kialakítására. A püspök úr Szabó Lóránt hitoktató lelkészt felmentette, és Szegedre helyezte át. Az új hitoktató VÁCZI JÁNOS lett, de a jegyzőkönyv szerint még ez sem volt végleges döntés. A főesperes ígéretet tett, hogy kiszáll a rákoshegyi és rákosligeti fiókegyházakkal történő megállapodás ügyében, mely az anyaegyházzal jönne létre. Vízvezeték beszerelésével bízzák meg a gondnokot. Fiókegyháztanács ülés NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 9 presbiter július 20. A jegyzőkönyv fő témája az anyaegyházzal történő megállapodás megvitatása volt. A presbiterek elé került még a templomtakarító kérése, ugyanis keveselte a havi 8 Pengőt, de többet nem kapott. 44

3 Rendkívüli közgyűlés július 23. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint számos közgyűlési tag. Az anyaegyházzal kötendő szerződést tárgyalták. PAULINYI megfogalmazta félelmét, hogy nem tudnak a vállaltaknak eleget tenni. A többiek néhány módosítással javasolják a szerződés megkötését. PAULINYI GÉZA jegyző elfoglaltsága miatt lemond, helyette PAULÁNYI ÖDÖNT választják meg. A rákoskeresztúri hitoktató állásra PETRÓ ELEK hitoktató lett kinevezve. Rendes ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 13 egyháztag október 15. Az anyaegyházzal kötendő megállapodást az egyházmegye módosította, de nem a ligetiek javára. Vita alakult ki, hogy a felügyelő miért nem nyújtott be fellebbezést, miért nem kérdezte meg a presbitériumot? Linkesch Károly újra akcióba lép. Felelősségre vonja a felügyelőt. Presbitérium a 14 napon belüli közgyűlés összehívása mellett dönt. Az adózás megállapítása volt a következő pont. Presbitérium döntött az adózás mértékéről. Rendes ülés. Jelen voltak THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL s.lelkész, valamint 13 tag október 17. NOSZKÓ ISTVÁN megromlott egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ülésen, helyette KÓSA PÁLT bízza meg feladatai ellátásával. A következő évi adó: 3,60; 6,- ; 9,60; 12,-; 24,- Pengő, maximum 966 Pengő. 43

4

5 KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 9 presbiter október 20. A vita a 90 Pengő fizetésén van, amit az anyaegyháznak kell fizetni. A ligetiek ezt nem akarják továbbra sem. A templomból még hiányzik a padozat, nincs harang. A csökkentés mellett azt is kérik, hogy a fizetést 3 évre függesszék fel az anyaegyház felé. Esperes lelkész kész lelkészét Rákosligetre helyezni, ha annak megélhetését biztosítják. Ezt azonban a Ligetiek vállalni nem tudták. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint számos presbiter, és egyháztag október 29. Az egyházmegye által jóváhagyott anyaegyházzal kötendő szerződést ismertetették. A ligetiek kifogásait az egyházmegye nem vette figyelembe. A közgyűlés úgy határozott, hogy az anyaegyházat keresi meg a fiókegyház számára nehezen teljesíthető pontok revidiálása ügyében. A kántori fizetést csökkenteni kénytelenek. A vegyeskar működéséhez szükséges pénzt évre is kiutalják november 12. Dr Luther Márton születésének 450. évfordulója tiszteletére tartott díszközgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész BELÁNKA GYÖRGY elnöklő presbiter THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint a templomi gyülekezet teljes egészében. Püspöki körlevél ismertetését tette meg a lelkész. Rendes ülés december 7. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 7 presbiter. 43

6 A hátralékos egyházi adó ügyében tett előterjesztést a gondnok. Néhány esetben a tartozások elengedésére tett javaslatot. A nevek a jkv.-ben fel vannak sorolva. A többi hátralékost a gondnoknak kellett felszólítani. KERESS ÁRPÁDOT bízták meg az adó beszedésével, melyért 10% jutalék járt neki. Templomfűtést határoznak el. A feladat kivitelezése a gondnoké lett. FRENYÓ BÉLA felajánlotta, hogy a szükséges csöveket ő biztosítja december 7. Érdekesség, hogy a jegyzőkönyvnek két verziója készült el. A két feljegyzés között csak egy pontban van eltérés. A második tartalmazza a templomszolga felmondását és új kinevezését. A hanyagul dolgozó KONDEK KÁROLYT menesztették, helyébe BERÉNYI FERENC-et választották. Presbitériumi ülés január 18.. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 9 presbiter. Felügyelő közli, hogy 23 ügydarabot kapott, amiből 22-t elintézett. SZABÓ LÓRÁNT levelét a közgyűlésen olvasták fel. Az EVANGÉLIKUS ÉLET terjesztésére szólított fel a püspök. A folyóirat az egyház adminisztrációs lapja, míg a HARANGSZÓ a lelki táplálék szerepét töltötte be. A gondnok több adócsökkentési kérvényt olvasott fel. KONDEK ISTVÁN (? előző jkv-ben Károly) elbocsátott templomszolga, az elvetett virágokért és 1 napi napszámért 6 Pengőt kért, amit meg is kapott. A kivetett adók nem fedezik a kiadásokat, állapítják meg a fiókegyház vezetői. Az anyaegyháznak fizetendő 800 Pengőt sem tudják fizetni, ezért a presbiteri tagok közül néhány adóját felemelik. Név szerint megtalálható a jkv.-ben. NOSZKÓ ISTVÁN az évi 800 Pengős díját 700 Pengőre leszállította. KÓSA PÁL javaslata az volt, hogy az istentiszteletek után a Himnuszt énekeljék. A határozat szerint a nemzeti ünnepeken, valamint minden hónap első és utolsó vasárnapján a Himnuszt éneklik. PAULINYI GÁBOR javasolta: a templomba helyezzenek el egy fekete lepellel letakart nemzeti lobogót úgy, mint az a többi felekezet templomában van. Az ország megcsonkításának szimbolizálása végett. Az indítványt elfogadták. Sajnos a továbbiakban arról nincs feljegyzés, hogy ez meddig maradt így. Újabb támogatást kérnek a Kultuszminisztériumtól a templombelső kialakítására. Egyháztanácsi ülés május

7 Jelen vannak: NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 6 egyháztanácsnok. Zárszámadás: A zárszámadást elfogadták és az évi költségvetés előirányzatot megtárgyalták: Bevétel Kiadás THURÁNSZKY LEHEL a gondnokságról lemondott. A jövőbeni papválasztás is szóba került. A fiókegyház súlya vitatott ebben a kérdésben. Az egyházmegye döntését kérték. Rendes közgyűlés. KÓSA PÁL beszámolója: május 27. A hitélet szépen fejlődik. A nőegylet teadélutánjának bevételét 10 db énekeskönyv és szekrény vásárlására fordították. A hitoktató PETRA ELEK vallástanár lett. Gondnoki jelentés: Egyházi vagyon évi bevétel évi kiadás évi egyenleg évi bevétel előirányzat évi kiadás előirányzat Pengő 3729,41 Pengő 3724,45 4,96 Pengő A leköszönő gondok helyébe DR BERDA ÁRPÁDOT választották. A papválasztás ügyében az anyaegyházzal kell tárgyalni. Javasolják, hogy a rákoshegyi fiókegyházzal összefogva, közösen üljenek le tárgyalni. Sikertelenség esetén magasabb fórumhoz forduljanak. Jelen voltak KÓSA PÁL helyettes lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő 11 egyháztag október 24. NOSZKÓ ISTVÁN lelkész 37 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 45

8 SZALONTAY MIKLÓS bejelentette lemondását. PAULINYI GÁBOR felhívta a figyelmet arra, hogy a rk. egyháztól 3 évre kölcsönkapott harmóniumot vissza kell adni. MÁTRAY PIROSKA kántor lemondott, helyébe SZLOBODNIK MIHÁLYT kérik megbízni október 28. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL egyházi elnök vezetésével zajlott az ülés. Elfogadták a kántor és felügyelő lemondását. NOSZKÓ ISTVÁN nyugalomba vonult, jelentette az egyházi elnök. Az új kántor: SZLOBODNIK MIHÁLY LETT. EGYHÁZI ELNÖK BEJELENTI, HOGY AZ EGYHÁZI ÜGYEK TOVÁBBI VEZETÉSÉVEL KÓSA PÁL LELKÉSZT BÍZTA MEG. Az új felügyelő BÁNHEGYI GYÖRGY. Presbitériumi ülés. Valamint 6 presbiter május 22. SLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlatát olvassák fel, mely szerint egy 74 cm átmérőjű 705 kg súlyú harang 950 Pengőbe kerülne. A megvétel ügyében bizottságot állítottak fel. A segítő szándék jeleként a gyömrői templom építésére 2 Pengőt utalványoztak. Megemlékeztek BLATNICZKY PÁL főesperes és MAKOVITCZKY ISTVÁN elhunytáról. Ez után a gondnok zárszámadása következett: Bevétel Kiadás évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1816,36 Pengő 1816,38 Pengő 1666,38 Pengő 11666,38 Pengő 46

9 Évi közgyűlés Valamint számos egyháztag május 26. A hitéletről történt beszámolót és a zárszámadást közölték. Egyháztanács-ülés szeptember 27. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A r.k. egyháztanács határozatát olvassák fel, mely szerint a harmóniumot október 1 én vissza kell adni. A presbitérium a harmónium megvétele mellett döntött. SZLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlata egy 245 kg súlyú harangra szállítással, beszereléssel 1430,10 Pengő. A presbitérium úgy dönt, hogy a harangot megveszi. Ehhez a fedezetet a következők biztosították: harangalap 540 Pengő, nőegylet cca 500 Pengő. A hiányt a helyi O:K:H: -tól felvett kölcsönből fizetik. A végleges határozatot a közgyűlésnek kellett meghozni október 6-án. Rendkívüli ülés október 6. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A harmóniumot nem vették meg, mert a Nőegylet nem egyezett bele, így azt a r.k. egyháznak visszaadták. Mivel a nőegyleti pénzt harmónium vásárlásra fordítják, a harangvásárlást elnapolták. 43

10 Presbitériumi ülés december 13. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalása és elfogadása volt napirenden. Presbiteri ülés január 24. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A zárszámadás pontos elszámolását rögzítette a jkv. A Nőegylet 600 Pengőért egy harmóniumot adományozott a templomnak. Presbitériumi ülés. A LAPOKAT PENGÉVEL KIVÁGTÁK január 22. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalásáról, és a költségvetésről volt szó. Mivel a presbitérium összehívása sok esetben ütközött akadályba, ezért Kósa Pál lelkész arra kérte a tanácsot, hogy javasolják a közgyűlésnek a következőt: 9 tanácsos, beleértve az elnökséget, szükség esetén törvényesen határozatot hozhasson. A templom biztosítása is szóba került, mivel új harangot, és szélfogó ajtót kapott. Harangozói díjat a következő szerint állapították meg: 60 fillér az egyházat, 60 fillér a harangozót illessen meg. SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt javasolják KUNDRÁTH GYULA helyére egyháztanácsosnak. 44

11 Rendes közgyűlés január 24. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, PAULÁNYI ÖDÖN jegyző, valamint számos egyháztag. Megállapították, hogy adakozásból harangra a felajánlott 600 Pengő helyett 1300 Pengő folyt be. A hívek lélekszáma: 266 fő. Az elmúlt évben 2 harangot vettek, és a padozatot készítették el a templomban. Pénzügyi mérleg: Bevétel Kiadás Maradvány évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1854,53 Pengő 1683,- Pengő 21,27 Pengő 2165,- Pengő 2165,92 Pengő Vagyon: 24958, - Pengő A kántor fizetésemelési kérelmét elutasítják. Karácsonykor azonban segélyben fogják részesíteni. KUNDRÁTH GYULA elhalálozott presbitériumi tag helyett SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt presbiterré választották. Tanácsülés november 26. Sekrestye kibővítése és az 1939-es költségvetés megvitatása volt a tárgy. Az ülés végén azonban külön tanácsház építését határozzák el, nem a sekrestye bővítését. A Nőegylet egy zászlót adományozott az egyháznak. Tanácsülés január 6. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 10 presbiter. Gyülekezeti ház előkészítése volt a tárgy. DR HORVÁTH GYULÁT egyháztanácsnokká választották. 45

12 A közgyűlés a tanácsház építését megerősítette, vagyis építést határoztak el. Az egyházadót a fővárosi adó mértékéhez igazították. Új templomkerítés építése vált szükségessé. Ezt függőben hagyta a közgyűlés. Egyháztanácsülés. KÁRPÁTI SÁMUELgondnok,valamint 5 presbiter augusztus 30. A gyülekezeti házra 1360 Pengő folyt be, melynek sorsáról akartak dönteni a presbiterek. KÓSA PÁL téglavásárlást javasol, vagy adják kölcsön az anyaegyháznak. Az építőmesterektől kértek végül is árajánlatot a falazásra. Az O.K.H.-ban tartott pénzt kivették. A lelkész javaslatára az épülő ház lelkészi iroda és segédlelkészi lakás néven lett beadva. Egyháztanácsi ülés szeptember 7. MAKLÁRY KÁROLY jegyző, KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A gyülekezeti házhoz beérkezett pályázatok elbírálása. 6 pályázat közül határidőre 3 érkezett be. PELEK JÓZSEF ajánlatát támogatják. Rendkívüli közgyűlés. PETRÓ ELEK lelkész szeptember 17. A 14,74 m hosszú 5,16 m széles ház építését a közgyűlés támogatta. Az árajánlatok a következők voltak: JUHÁSZ JÓZSEF 2507,76 Pengő PELECH JÓZSEF Pengő KOVÁCS JÁNOS 2599,32 Pengő PELECH JÓZSEF helybeli építőmester hittestvér nyerte el az építés jogát. 46

13 Tanácsülés a sekrestyében december 2. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter évi költségvetés megtárgyalása a téma. Egyházkormányzati járulék fizetésének megvitatása. Az 1930-as adatok alapján 268 lélek után kell 10 fillért fizetni, pontosan 25 Pengőt. Bevétel és kiadás 1735 Pengőben lett meghatározva. Tanácsülés a sekrestyében március 10. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A templom bejárata elé betonjárda építése vált szükségessé. PELEH JÓZSEF felajánlotta, hogy 56,60 Pengőért elkészíti. Közgyűlés. KÓSA PÁL megtartja beszámolóját március 15. A zárszámadást elfogadják, és a betonjárda építéséhez hozzájárulnak. Rendkívüli közgyűlés április 21. Peleh építőmester által tető alá hozott gyülekezeti ház teljes befejezése a téma. 40 folyóméter járdával együtt az összeg: 2800,20 Pengő Tanácsülés. MAKLÁRY KÁROLY jegyző valamint 4 presbiter június

14 Új egyházgondnok megválasztása az egyházgondnok hirtelen halála miatt lett erre szükség. A döntésig KÁRPÁTI IMRE felügyeli a házépítést. Döntést később hoznak az új gondnok személyéről. Tanácsülés., valamint 5 presbiter november 20. Gazdálkodási kérdések, valamint az istentiszteletek rendje került megbeszélésre. (Ideiglenesen vasárnap ½ 12-kor kezdődnek az istentiszteletek.), valamint 5 presbiter február 4. Számadás előkészítése, valamint a Nőegylet ajándékát (30 db széket adományoztak az egyháznak) rögzíti a jegyzőkönyv. Közgyűlés február 23. A férfiak gyér templomlátogatását teszik először szóvá, majd a zárszámadás részletes ismertetetése és a következő évi költségvetés elfogadása volt a közgyűlés tárgya. Egyháztanácsi ülés., valamint 7 tanácstag május 23. Gyülekezeti ház ügyét tárgyalják. A kivitelező nem tudta befejezni a házat, ezért felszólították őt a befejezésre július 10. Pelech mester helyett Juhász Józsefnek adják át a gyülekezeti ház építési jogát 800 Pengőért. megemlíti, hogy kiteszik a lakásából, tehát szükséges számára is a lakásmegoldás. 48

15 valamint 5 presbiter október 21. A gyülekezeti ház befejezéséről folyt a vita. Pontos elszámolás szerepel az elvégzett munkákról. Rendkívüli közgyűlés november 23. Gyülekezeti ház ünnepélyes felavatása után gyűlt össze a közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 25 presbiter és egyháztagok. bejelenti, hogy a felügyelői és a gondnoki teendők párhuzamos ellátását nem tudja vállalni. Új gondnokot kell választani, és a presbitériumot is meg kell újítani. KÓSA lelkész ismertette a választási szokásokat, valamint az egyházi alkotmányt. Báró RADVÁNSZKY ALBERT lett az egyház nem papi feje, gondnoknak VÁNKOS PÁL rákoskeresztúri polgári iskolaigazgatót választották. Jegyzőnek PAULINYI GÉZÁT jelölték, valamint név szerint felsorolja a jkv. a presbitériumba ajánlottakat is december 2. Gyülekezeti ház tanácstermében tartott beiktató közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 9 presbiter. A 6 megválasztott új presbiterből, mivel csak 3 jelent meg, így csak utóbbiakat iktatták be. A felügyelőt tisztségében megerősítették. BARLAY MIHÁLY kántortanítónak levelet írtak, melyben a fizetésemelési kérelmét visszautasították, és felmondását elfogadták. A levél szó szerinti szövegét tartalmazza a jkv. A Nőegylet gyűjtése a presbiterek között 65 Pengőt eredményezett. 49

16 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 8 presbiter március 21. Zárszámadás előkészítése. Mivel az elmúlt évi bevétel nem fedezte a kiadást, adóemelést javasolnak. BARLAI MIHÁLY helyett MARSCHALKÓ GYULA rákoshegyi kántor fia havi 20 Pengőért lett az új kántor. Egyházfi lakásának kifestését engedélyezték. Közgyűlés március 22. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 15 presbiter és egyháztagok Halott 7 2 Születés 2 - Házasság 3 2 Úrvacsora 27 férfi 51 nő 47 férfi 92 nő Összesen 74 férf 143 nő Megemlékeztek a gyülekezeti ház befejezéséről, valamint MOLNÁR GIZELLA és TÓTH ERZSIKE vasárnapi iskolában kifejtett munkájáról A lélekszám 230 főre esett vissza. Adófizető csupán 142 fő. A zárszámadást a közgyűlés elfogadta. JACOBI ÁGOST 60 pengőért ping-pong asztalt vett az ifjúságnak és éves szinten 120 Pengőt adott a fűtésre. A kerítést megjavították. 50

17 Számadatok: 1941 évi bevétel 2222,81 Pengő évi kiadás 2208,42 Pengő Maradvány Tiszta vagyon 14,39 Pengő 25123,99 Pengő ez 2910 Pengővel apadt a tavalyihoz képest. Kántor 22% -kal kap több fizetést. Az adót 10%-kal emelték. Presbiteri gyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 4 presbiter március 20. Kósa Pál megemlíti, hogy a most dúló háború sajnálatos következménye lett a harangok bejelentése is, amit részletesen ismertet. a rákoskeresztúri új templom felszentelése a nyár folyamán lesz, mely építkezésnek munkálatai Sándy műépítész tervei szerint a háború ellenére is szépen haladnak. A templom körüli járda megépítését Juhász József végzi. Javasolják, hogy a következő napi közgyűlésen SÁNDY műépítészt örökös tiszteletbeli felügyelőnek válasszák. Közgyűlés március 21. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint név szerint felsorolt presbiterek és egyháztagok. SÁNDY műépítész tb felügyelővé választását elfogadták. A harangok bejelentését tudomásul vették. JUHÁSZ JÓZSEFNÉ adománya lehetővé tette a templom újrafestését. 51

18 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 5 presbiter május 26. A templom körüli betonjárda ügyét tárgyalták. A hiányzó pénzt gyűjtéssel pótolják. KÓSA PÁL a Hősök emlékünnepén SCORNA ZOLTÁN alig 20 éves egyháztag hősi haláláról emlékezett meg. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt lemondott jegyzői megbízatásáról. ITT VÉGET ÉR AZ ELSŐ KÖTET A MÁSODIK KÖTET A KÖVETKEZŐ BEJEGYZÉSSEL KEZDŐDIK: Egyháztanácsülés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 5 presbiter január 8. CSERTŐY GYULA presbiter indok nélkül lemondott, amit tudomásul vetek. Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése. Egyházi adót %-kal fel kell emelni a pénzviszonyok miatt. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond tisztségéről. Utódjául BOROS DEZSŐt ajánlják. Jegyzői tisztre SZIGLIGETI OTTÓt ajánlják. Közgyűlés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 6 presbiter és egyháztagok január

19 Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése után az egyházadó 25 30%-os megemelését javasolja gondnok, amit elfogadnak. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond, helyébe BOROS DEZSŐT javasolja. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt szintén lemondott jegyzői beosztásáról. A gondnokra vonatkozó légoltalmi feladatok elfogadását a háború közelsége teszi szükségessé. Úrvacsorát vett: 44 férfi és 61 nőt. Adófizetők száma: 153 Születés:1 Halálozás: 3 Esketés: május 13. Jelen voltak: BOROS DEZSŐ gondnok, A zárszámadást nem lehet megtenni, mivel a háborús állapotok ezt nem tették lehetővé. Az istentiszteleteket a rákoskeresztúri diakonisszák látják el, vasárnap 10 órától. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, SZIGLIGETI OTTÓ jegyző július 25. A lelki munka pang. Mindhárom gyülekezet új lelkészt kap. PETRO lelkész úr nyugdíjba ment. Az istentiszteletek d.e. 9 órára lettek áthelyezve. 53

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 Ikt.szám: 18-205/3/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 10. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. június 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések 1. 1. A Szolnoki Metszőkör Egyesület célja a. Műhely biztosítása a gyermekek, felnőttek számára, különös tekintettel a magasnyomó technikákra.

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL

1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL 1. számú melléklet MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK ZÁRSZÁMADÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL KÖNYVVEZETÉS TÍPUSA A BEVÉTEL NAGYSÁGA* SZERINT alaptevékenységből

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-26/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 739, 740, 741/2013. (XI. 21.) 2 Jegyzőkönyv Készült Pusztaszabolcs

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! J E G Y Z Ő K Ö N Y V

!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/6/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14.-én megtartott rendkívüli üléséről Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzatának 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben