1933. április május 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1933. április 20. 1933. május 14."

Átírás

1 Presbiteri ülés április 20. NOSZKÓ ISTVÁN esperes, KÓSA PÁL segédlelkész Felügyelő: BELÁNKA GYÖRGY Gondnok: PAULINYI GÁBOR, valamint 9 presbiter. Felügyelő előterjesztette a zárszámadást a templomépítéssel kapcsolatban. NOSZKÓ esperes kifogásokat emel, majd az átalakítások után a számadást a presbitérium elfogadja. LINKESCH KÁROLY kifogásolja, hogy az építési bizottság ritkán ülésezett. Az észrevételt a presbitérium megalapozatlannak mondja. Az 1933é évi költségvetést elfogadták. A presbitérium nem zárkózott e, hogy JUHÁSZ JÓZSEF építőmesternek a biztosíték gyanánt visszatartott 5% készpénz helyett váltót adjon kellő fedezet mellett a fiókegyház pénztárának. A templomkertben öntözőberendezés felszerelése vált szükségessé. A gondnokot felhatalmazták ennek intézésére. Jelen volt 53 egyháztag május 14. Megtörtént a templomépítés költségeinek végleges elszámolása. A templomépítő bizottságot feloszlatták. NOSZKÓ ISTVÁN esperes az anyaegyházzal kötött szerződést a megváltozott viszonyokra tekintettel felmondta. Új megállapodás kötésére a presbitérium bizottságot állított fel. A szerződést a főesperes úrnak kell a későbbiekben megkötni. NOSZKÓ esperes bejelentette, hogy a tisztikar és a presbiterek megbízatása lejárt. Felügyelőnek továbbra is BELANKA GYÖRGYöt kérte fel, aki ezt nem vállalta. Helyette SZALONTAY MIKLÓSt ajánlotta. SZALONTAY csak akkor vállalja el a megbízatást, ha fogyatékosságait figyelembe veszik, hiszen nem hall jól és látása is rossz. A közgyűlés SZALONTAY MIKLÓSt végéig megbízta az egyházfelügyelői teendők ellátásával. PAULINYI GÁBOR bár mindenki támogatta, nem vállalta a gondnoki teendőket. Mint mondotta: 11 évig kedves és könnyű volt a munkája, mindenfelé megértést, áldozatkészséget tapasztalt. A 12. esztendő már más, valami van a levegőben, nincs teljes megértés, bár a hívek zöme ma is áldozatkész, nem érzi a teljes bizalmat. Áldatlan civódások között nem tud dolgozni. Utódjául KÁRPÁTHY SÁMUELt ajánlja. KÁRPÁTHY azonban nem vállalta a gondnokságot, helyette THURÁNSZKY LEHEL lesz az új gondnok. MOLNÁR ISTVÁN lett a másodgondnok, akire a templom felügyeletét bízták. 43

2 Presbitérium választás előtt a NOSZKÓ bejelenti, hogy az egyházi Alkotmány nem ismeri a fiókegyház presbitériumát mint tisztet. Azonban az Alkotmány gondnokon, felügyelőn, jegyzőn kívül más tisztviselők választására is ad lehetőséget. Az eddigi presbiterek is így működtek. A 30 fős presbitérium 6-10 főre csökkentését javasolta. PAULINYI ezzel ellentétben az eddigi létszám megválasztását javasolja. A 30 újonnan megválasztott neve olvasható a jegyzőkönyvben. Jegyző: Grosz Rudolf és Paulinyi Géza lett. Egyháztanácsi ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY VIKTOR egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 13 presbiter. Egyházfelügyelő ismertette programját. Ezen az ülésen két presbiter is lemondott június 9. Külső segítség is érkezett a templom berendezésének segítése érdekében. A M.Kir.Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 500 Pengőt adott a templombelső kialakítására. A püspök úr Szabó Lóránt hitoktató lelkészt felmentette, és Szegedre helyezte át. Az új hitoktató VÁCZI JÁNOS lett, de a jegyzőkönyv szerint még ez sem volt végleges döntés. A főesperes ígéretet tett, hogy kiszáll a rákoshegyi és rákosligeti fiókegyházakkal történő megállapodás ügyében, mely az anyaegyházzal jönne létre. Vízvezeték beszerelésével bízzák meg a gondnokot. Fiókegyháztanács ülés NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint 9 presbiter július 20. A jegyzőkönyv fő témája az anyaegyházzal történő megállapodás megvitatása volt. A presbiterek elé került még a templomtakarító kérése, ugyanis keveselte a havi 8 Pengőt, de többet nem kapott. 44

3 Rendkívüli közgyűlés július 23. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész SZALONTAY MIKLÓS egyházfelügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL segédlelkész, valamint számos közgyűlési tag. Az anyaegyházzal kötendő szerződést tárgyalták. PAULINYI megfogalmazta félelmét, hogy nem tudnak a vállaltaknak eleget tenni. A többiek néhány módosítással javasolják a szerződés megkötését. PAULINYI GÉZA jegyző elfoglaltsága miatt lemond, helyette PAULÁNYI ÖDÖNT választják meg. A rákoskeresztúri hitoktató állásra PETRÓ ELEK hitoktató lett kinevezve. Rendes ülés. NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 13 egyháztag október 15. Az anyaegyházzal kötendő megállapodást az egyházmegye módosította, de nem a ligetiek javára. Vita alakult ki, hogy a felügyelő miért nem nyújtott be fellebbezést, miért nem kérdezte meg a presbitériumot? Linkesch Károly újra akcióba lép. Felelősségre vonja a felügyelőt. Presbitérium a 14 napon belüli közgyűlés összehívása mellett dönt. Az adózás megállapítása volt a következő pont. Presbitérium döntött az adózás mértékéről. Rendes ülés. Jelen voltak THURÁNSZKY LEHEL gondnok KÓSA PÁL s.lelkész, valamint 13 tag október 17. NOSZKÓ ISTVÁN megromlott egészségi állapota miatt nem vehetett részt az ülésen, helyette KÓSA PÁLT bízza meg feladatai ellátásával. A következő évi adó: 3,60; 6,- ; 9,60; 12,-; 24,- Pengő, maximum 966 Pengő. 43

4

5 KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint 9 presbiter október 20. A vita a 90 Pengő fizetésén van, amit az anyaegyháznak kell fizetni. A ligetiek ezt nem akarják továbbra sem. A templomból még hiányzik a padozat, nincs harang. A csökkentés mellett azt is kérik, hogy a fizetést 3 évre függesszék fel az anyaegyház felé. Esperes lelkész kész lelkészét Rákosligetre helyezni, ha annak megélhetését biztosítják. Ezt azonban a Ligetiek vállalni nem tudták. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész THURÁNSZKY LEHEL gondnok Valamint számos presbiter, és egyháztag október 29. Az egyházmegye által jóváhagyott anyaegyházzal kötendő szerződést ismertetették. A ligetiek kifogásait az egyházmegye nem vette figyelembe. A közgyűlés úgy határozott, hogy az anyaegyházat keresi meg a fiókegyház számára nehezen teljesíthető pontok revidiálása ügyében. A kántori fizetést csökkenteni kénytelenek. A vegyeskar működéséhez szükséges pénzt évre is kiutalják november 12. Dr Luther Márton születésének 450. évfordulója tiszteletére tartott díszközgyűlés. KÓSA PÁL s.lelkész BELÁNKA GYÖRGY elnöklő presbiter THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint a templomi gyülekezet teljes egészében. Püspöki körlevél ismertetését tette meg a lelkész. Rendes ülés december 7. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 7 presbiter. 43

6 A hátralékos egyházi adó ügyében tett előterjesztést a gondnok. Néhány esetben a tartozások elengedésére tett javaslatot. A nevek a jkv.-ben fel vannak sorolva. A többi hátralékost a gondnoknak kellett felszólítani. KERESS ÁRPÁDOT bízták meg az adó beszedésével, melyért 10% jutalék járt neki. Templomfűtést határoznak el. A feladat kivitelezése a gondnoké lett. FRENYÓ BÉLA felajánlotta, hogy a szükséges csöveket ő biztosítja december 7. Érdekesség, hogy a jegyzőkönyvnek két verziója készült el. A két feljegyzés között csak egy pontban van eltérés. A második tartalmazza a templomszolga felmondását és új kinevezését. A hanyagul dolgozó KONDEK KÁROLYT menesztették, helyébe BERÉNYI FERENC-et választották. Presbitériumi ülés január 18.. KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 9 presbiter. Felügyelő közli, hogy 23 ügydarabot kapott, amiből 22-t elintézett. SZABÓ LÓRÁNT levelét a közgyűlésen olvasták fel. Az EVANGÉLIKUS ÉLET terjesztésére szólított fel a püspök. A folyóirat az egyház adminisztrációs lapja, míg a HARANGSZÓ a lelki táplálék szerepét töltötte be. A gondnok több adócsökkentési kérvényt olvasott fel. KONDEK ISTVÁN (? előző jkv-ben Károly) elbocsátott templomszolga, az elvetett virágokért és 1 napi napszámért 6 Pengőt kért, amit meg is kapott. A kivetett adók nem fedezik a kiadásokat, állapítják meg a fiókegyház vezetői. Az anyaegyháznak fizetendő 800 Pengőt sem tudják fizetni, ezért a presbiteri tagok közül néhány adóját felemelik. Név szerint megtalálható a jkv.-ben. NOSZKÓ ISTVÁN az évi 800 Pengős díját 700 Pengőre leszállította. KÓSA PÁL javaslata az volt, hogy az istentiszteletek után a Himnuszt énekeljék. A határozat szerint a nemzeti ünnepeken, valamint minden hónap első és utolsó vasárnapján a Himnuszt éneklik. PAULINYI GÁBOR javasolta: a templomba helyezzenek el egy fekete lepellel letakart nemzeti lobogót úgy, mint az a többi felekezet templomában van. Az ország megcsonkításának szimbolizálása végett. Az indítványt elfogadták. Sajnos a továbbiakban arról nincs feljegyzés, hogy ez meddig maradt így. Újabb támogatást kérnek a Kultuszminisztériumtól a templombelső kialakítására. Egyháztanácsi ülés május

7 Jelen vannak: NOSZKÓ ISTVÁN tb. esperes lelkész KÓSA PÁL s.lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő THURÁNSZKY LEHEL gondnok, valamint 6 egyháztanácsnok. Zárszámadás: A zárszámadást elfogadták és az évi költségvetés előirányzatot megtárgyalták: Bevétel Kiadás THURÁNSZKY LEHEL a gondnokságról lemondott. A jövőbeni papválasztás is szóba került. A fiókegyház súlya vitatott ebben a kérdésben. Az egyházmegye döntését kérték. Rendes közgyűlés. KÓSA PÁL beszámolója: május 27. A hitélet szépen fejlődik. A nőegylet teadélutánjának bevételét 10 db énekeskönyv és szekrény vásárlására fordították. A hitoktató PETRA ELEK vallástanár lett. Gondnoki jelentés: Egyházi vagyon évi bevétel évi kiadás évi egyenleg évi bevétel előirányzat évi kiadás előirányzat Pengő 3729,41 Pengő 3724,45 4,96 Pengő A leköszönő gondok helyébe DR BERDA ÁRPÁDOT választották. A papválasztás ügyében az anyaegyházzal kell tárgyalni. Javasolják, hogy a rákoshegyi fiókegyházzal összefogva, közösen üljenek le tárgyalni. Sikertelenség esetén magasabb fórumhoz forduljanak. Jelen voltak KÓSA PÁL helyettes lelkész SZALONTAY MIKLÓS felügyelő 11 egyháztag október 24. NOSZKÓ ISTVÁN lelkész 37 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 45

8 SZALONTAY MIKLÓS bejelentette lemondását. PAULINYI GÁBOR felhívta a figyelmet arra, hogy a rk. egyháztól 3 évre kölcsönkapott harmóniumot vissza kell adni. MÁTRAY PIROSKA kántor lemondott, helyébe SZLOBODNIK MIHÁLYT kérik megbízni október 28. Rendkívüli közgyűlés. KÓSA PÁL egyházi elnök vezetésével zajlott az ülés. Elfogadták a kántor és felügyelő lemondását. NOSZKÓ ISTVÁN nyugalomba vonult, jelentette az egyházi elnök. Az új kántor: SZLOBODNIK MIHÁLY LETT. EGYHÁZI ELNÖK BEJELENTI, HOGY AZ EGYHÁZI ÜGYEK TOVÁBBI VEZETÉSÉVEL KÓSA PÁL LELKÉSZT BÍZTA MEG. Az új felügyelő BÁNHEGYI GYÖRGY. Presbitériumi ülés. Valamint 6 presbiter május 22. SLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlatát olvassák fel, mely szerint egy 74 cm átmérőjű 705 kg súlyú harang 950 Pengőbe kerülne. A megvétel ügyében bizottságot állítottak fel. A segítő szándék jeleként a gyömrői templom építésére 2 Pengőt utalványoztak. Megemlékeztek BLATNICZKY PÁL főesperes és MAKOVITCZKY ISTVÁN elhunytáról. Ez után a gondnok zárszámadása következett: Bevétel Kiadás évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1816,36 Pengő 1816,38 Pengő 1666,38 Pengő 11666,38 Pengő 46

9 Évi közgyűlés Valamint számos egyháztag május 26. A hitéletről történt beszámolót és a zárszámadást közölték. Egyháztanács-ülés szeptember 27. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A r.k. egyháztanács határozatát olvassák fel, mely szerint a harmóniumot október 1 én vissza kell adni. A presbitérium a harmónium megvétele mellett döntött. SZLEZÁK LÁSZLÓ harangöntő mester árajánlata egy 245 kg súlyú harangra szállítással, beszereléssel 1430,10 Pengő. A presbitérium úgy dönt, hogy a harangot megveszi. Ehhez a fedezetet a következők biztosították: harangalap 540 Pengő, nőegylet cca 500 Pengő. A hiányt a helyi O:K:H: -tól felvett kölcsönből fizetik. A végleges határozatot a közgyűlésnek kellett meghozni október 6-án. Rendkívüli ülés október 6. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A harmóniumot nem vették meg, mert a Nőegylet nem egyezett bele, így azt a r.k. egyháznak visszaadták. Mivel a nőegyleti pénzt harmónium vásárlásra fordítják, a harangvásárlást elnapolták. 43

10 Presbitériumi ülés december 13. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalása és elfogadása volt napirenden. Presbiteri ülés január 24. Dr Berda Árpád gondnok, valamint 7 presbiter. A zárszámadás pontos elszámolását rögzítette a jkv. A Nőegylet 600 Pengőért egy harmóniumot adományozott a templomnak. Presbitériumi ülés. A LAPOKAT PENGÉVEL KIVÁGTÁK január 22. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, valamint 7 presbiter. Gazdasági kérdések megtárgyalásáról, és a költségvetésről volt szó. Mivel a presbitérium összehívása sok esetben ütközött akadályba, ezért Kósa Pál lelkész arra kérte a tanácsot, hogy javasolják a közgyűlésnek a következőt: 9 tanácsos, beleértve az elnökséget, szükség esetén törvényesen határozatot hozhasson. A templom biztosítása is szóba került, mivel új harangot, és szélfogó ajtót kapott. Harangozói díjat a következő szerint állapították meg: 60 fillér az egyházat, 60 fillér a harangozót illessen meg. SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt javasolják KUNDRÁTH GYULA helyére egyháztanácsosnak. 44

11 Rendes közgyűlés január 24. DR BERDA ÁRPÁD gondnok, PAULÁNYI ÖDÖN jegyző, valamint számos egyháztag. Megállapították, hogy adakozásból harangra a felajánlott 600 Pengő helyett 1300 Pengő folyt be. A hívek lélekszáma: 266 fő. Az elmúlt évben 2 harangot vettek, és a padozatot készítették el a templomban. Pénzügyi mérleg: Bevétel Kiadás Maradvány évi előirányzat bevétel évi előirányzat kiadás 1854,53 Pengő 1683,- Pengő 21,27 Pengő 2165,- Pengő 2165,92 Pengő Vagyon: 24958, - Pengő A kántor fizetésemelési kérelmét elutasítják. Karácsonykor azonban segélyben fogják részesíteni. KUNDRÁTH GYULA elhalálozott presbitériumi tag helyett SZABÓ JÓZSEF főjegyzőt presbiterré választották. Tanácsülés november 26. Sekrestye kibővítése és az 1939-es költségvetés megvitatása volt a tárgy. Az ülés végén azonban külön tanácsház építését határozzák el, nem a sekrestye bővítését. A Nőegylet egy zászlót adományozott az egyháznak. Tanácsülés január 6. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 10 presbiter. Gyülekezeti ház előkészítése volt a tárgy. DR HORVÁTH GYULÁT egyháztanácsnokká választották. 45

12 A közgyűlés a tanácsház építését megerősítette, vagyis építést határoztak el. Az egyházadót a fővárosi adó mértékéhez igazították. Új templomkerítés építése vált szükségessé. Ezt függőben hagyta a közgyűlés. Egyháztanácsülés. KÁRPÁTI SÁMUELgondnok,valamint 5 presbiter augusztus 30. A gyülekezeti házra 1360 Pengő folyt be, melynek sorsáról akartak dönteni a presbiterek. KÓSA PÁL téglavásárlást javasol, vagy adják kölcsön az anyaegyháznak. Az építőmesterektől kértek végül is árajánlatot a falazásra. Az O.K.H.-ban tartott pénzt kivették. A lelkész javaslatára az épülő ház lelkészi iroda és segédlelkészi lakás néven lett beadva. Egyháztanácsi ülés szeptember 7. MAKLÁRY KÁROLY jegyző, KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A gyülekezeti házhoz beérkezett pályázatok elbírálása. 6 pályázat közül határidőre 3 érkezett be. PELEK JÓZSEF ajánlatát támogatják. Rendkívüli közgyűlés. PETRÓ ELEK lelkész szeptember 17. A 14,74 m hosszú 5,16 m széles ház építését a közgyűlés támogatta. Az árajánlatok a következők voltak: JUHÁSZ JÓZSEF 2507,76 Pengő PELECH JÓZSEF Pengő KOVÁCS JÁNOS 2599,32 Pengő PELECH JÓZSEF helybeli építőmester hittestvér nyerte el az építés jogát. 46

13 Tanácsülés a sekrestyében december 2. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter évi költségvetés megtárgyalása a téma. Egyházkormányzati járulék fizetésének megvitatása. Az 1930-as adatok alapján 268 lélek után kell 10 fillért fizetni, pontosan 25 Pengőt. Bevétel és kiadás 1735 Pengőben lett meghatározva. Tanácsülés a sekrestyében március 10. KÁRPÁTI SÁMUEL gondnok, valamint 5 presbiter. A templom bejárata elé betonjárda építése vált szükségessé. PELEH JÓZSEF felajánlotta, hogy 56,60 Pengőért elkészíti. Közgyűlés. KÓSA PÁL megtartja beszámolóját március 15. A zárszámadást elfogadják, és a betonjárda építéséhez hozzájárulnak. Rendkívüli közgyűlés április 21. Peleh építőmester által tető alá hozott gyülekezeti ház teljes befejezése a téma. 40 folyóméter járdával együtt az összeg: 2800,20 Pengő Tanácsülés. MAKLÁRY KÁROLY jegyző valamint 4 presbiter június

14 Új egyházgondnok megválasztása az egyházgondnok hirtelen halála miatt lett erre szükség. A döntésig KÁRPÁTI IMRE felügyeli a házépítést. Döntést később hoznak az új gondnok személyéről. Tanácsülés., valamint 5 presbiter november 20. Gazdálkodási kérdések, valamint az istentiszteletek rendje került megbeszélésre. (Ideiglenesen vasárnap ½ 12-kor kezdődnek az istentiszteletek.), valamint 5 presbiter február 4. Számadás előkészítése, valamint a Nőegylet ajándékát (30 db széket adományoztak az egyháznak) rögzíti a jegyzőkönyv. Közgyűlés február 23. A férfiak gyér templomlátogatását teszik először szóvá, majd a zárszámadás részletes ismertetetése és a következő évi költségvetés elfogadása volt a közgyűlés tárgya. Egyháztanácsi ülés., valamint 7 tanácstag május 23. Gyülekezeti ház ügyét tárgyalják. A kivitelező nem tudta befejezni a házat, ezért felszólították őt a befejezésre július 10. Pelech mester helyett Juhász Józsefnek adják át a gyülekezeti ház építési jogát 800 Pengőért. megemlíti, hogy kiteszik a lakásából, tehát szükséges számára is a lakásmegoldás. 48

15 valamint 5 presbiter október 21. A gyülekezeti ház befejezéséről folyt a vita. Pontos elszámolás szerepel az elvégzett munkákról. Rendkívüli közgyűlés november 23. Gyülekezeti ház ünnepélyes felavatása után gyűlt össze a közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 25 presbiter és egyháztagok. bejelenti, hogy a felügyelői és a gondnoki teendők párhuzamos ellátását nem tudja vállalni. Új gondnokot kell választani, és a presbitériumot is meg kell újítani. KÓSA lelkész ismertette a választási szokásokat, valamint az egyházi alkotmányt. Báró RADVÁNSZKY ALBERT lett az egyház nem papi feje, gondnoknak VÁNKOS PÁL rákoskeresztúri polgári iskolaigazgatót választották. Jegyzőnek PAULINYI GÉZÁT jelölték, valamint név szerint felsorolja a jkv. a presbitériumba ajánlottakat is december 2. Gyülekezeti ház tanácstermében tartott beiktató közgyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 9 presbiter. A 6 megválasztott új presbiterből, mivel csak 3 jelent meg, így csak utóbbiakat iktatták be. A felügyelőt tisztségében megerősítették. BARLAY MIHÁLY kántortanítónak levelet írtak, melyben a fizetésemelési kérelmét visszautasították, és felmondását elfogadták. A levél szó szerinti szövegét tartalmazza a jkv. A Nőegylet gyűjtése a presbiterek között 65 Pengőt eredményezett. 49

16 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 8 presbiter március 21. Zárszámadás előkészítése. Mivel az elmúlt évi bevétel nem fedezte a kiadást, adóemelést javasolnak. BARLAI MIHÁLY helyett MARSCHALKÓ GYULA rákoshegyi kántor fia havi 20 Pengőért lett az új kántor. Egyházfi lakásának kifestését engedélyezték. Közgyűlés március 22. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 15 presbiter és egyháztagok Halott 7 2 Születés 2 - Házasság 3 2 Úrvacsora 27 férfi 51 nő 47 férfi 92 nő Összesen 74 férf 143 nő Megemlékeztek a gyülekezeti ház befejezéséről, valamint MOLNÁR GIZELLA és TÓTH ERZSIKE vasárnapi iskolában kifejtett munkájáról A lélekszám 230 főre esett vissza. Adófizető csupán 142 fő. A zárszámadást a közgyűlés elfogadta. JACOBI ÁGOST 60 pengőért ping-pong asztalt vett az ifjúságnak és éves szinten 120 Pengőt adott a fűtésre. A kerítést megjavították. 50

17 Számadatok: 1941 évi bevétel 2222,81 Pengő évi kiadás 2208,42 Pengő Maradvány Tiszta vagyon 14,39 Pengő 25123,99 Pengő ez 2910 Pengővel apadt a tavalyihoz képest. Kántor 22% -kal kap több fizetést. Az adót 10%-kal emelték. Presbiteri gyűlés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 4 presbiter március 20. Kósa Pál megemlíti, hogy a most dúló háború sajnálatos következménye lett a harangok bejelentése is, amit részletesen ismertet. a rákoskeresztúri új templom felszentelése a nyár folyamán lesz, mely építkezésnek munkálatai Sándy műépítész tervei szerint a háború ellenére is szépen haladnak. A templom körüli járda megépítését Juhász József végzi. Javasolják, hogy a következő napi közgyűlésen SÁNDY műépítészt örökös tiszteletbeli felügyelőnek válasszák. Közgyűlés március 21. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint név szerint felsorolt presbiterek és egyháztagok. SÁNDY műépítész tb felügyelővé választását elfogadták. A harangok bejelentését tudomásul vették. JUHÁSZ JÓZSEFNÉ adománya lehetővé tette a templom újrafestését. 51

18 Presbiteri ülés. PAULINYI GÉZA jegyző, valamint 5 presbiter május 26. A templom körüli betonjárda ügyét tárgyalták. A hiányzó pénzt gyűjtéssel pótolják. KÓSA PÁL a Hősök emlékünnepén SCORNA ZOLTÁN alig 20 éves egyháztag hősi haláláról emlékezett meg. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt lemondott jegyzői megbízatásáról. ITT VÉGET ÉR AZ ELSŐ KÖTET A MÁSODIK KÖTET A KÖVETKEZŐ BEJEGYZÉSSEL KEZDŐDIK: Egyháztanácsülés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 5 presbiter január 8. CSERTŐY GYULA presbiter indok nélkül lemondott, amit tudomásul vetek. Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése. Egyházi adót %-kal fel kell emelni a pénzviszonyok miatt. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond tisztségéről. Utódjául BOROS DEZSŐt ajánlják. Jegyzői tisztre SZIGLIGETI OTTÓt ajánlják. Közgyűlés. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, valamint 6 presbiter és egyháztagok január

19 Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése után az egyházadó 25 30%-os megemelését javasolja gondnok, amit elfogadnak. VÁNKOS JENŐ gondnok lemond, helyébe BOROS DEZSŐT javasolja. PAULINYI GÉZA elköltözés miatt szintén lemondott jegyzői beosztásáról. A gondnokra vonatkozó légoltalmi feladatok elfogadását a háború közelsége teszi szükségessé. Úrvacsorát vett: 44 férfi és 61 nőt. Adófizetők száma: 153 Születés:1 Halálozás: 3 Esketés: május 13. Jelen voltak: BOROS DEZSŐ gondnok, A zárszámadást nem lehet megtenni, mivel a háborús állapotok ezt nem tették lehetővé. Az istentiszteleteket a rákoskeresztúri diakonisszák látják el, vasárnap 10 órától. Jelen voltak: VÁNKOS JENŐ gondnok, SZIGLIGETI OTTÓ jegyző július 25. A lelki munka pang. Mindhárom gyülekezet új lelkészt kap. PETRO lelkész úr nyugdíjba ment. Az istentiszteletek d.e. 9 órára lettek áthelyezve. 53

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 7- i rendkívüli ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 190. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: l.) Nagyhalász Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 19-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Rákosligeti ágostai evangélikus egyház története a jegyzőkönyvek tükrében.

Rákosligeti ágostai evangélikus egyház története a jegyzőkönyvek tükrében. Rákosligeti ágostai evangélikus egyház története a jegyzőkönyvek tükrében 1912 1933. Rákosligeti ágostai evangélikus egyház története a jegyzőkönyvek tükrében. Bevezető Az evangélikus egyház rákosligeti

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletet az egyes lakossági csoportok támogatásáról

Részletesebben

13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes

13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes 13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek képviselőtestületeinek 2015. május 12.-én 16, 00 megtartott együttes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek képviselőtestületeinek 2015. május 12.-én 16, 00 megtartott együttes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs, Csobád és Hernádszentandrás községek testületeinek 2015. május 12.-én 16, 00 megtartott együttes üléséről. Helye: Művelődési Ház tanácskozó terme, 3852 Hernádszentandrás, Fő

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben