É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele"

Átírás

1 É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele AZ IGE ÜZENETE NE AGGÓDJATOK TEHÁT A HOLNAPÉRT, ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA. MÁTÉ EV. 6,34. Jézus felszólítása különösen aktuális akkor, amikor a képsorokat látva elszorul a szívünk és eszünkbe jut, hogy ez velünk is bármikor megtörténhet: árvíz, háború, betegség vagy munkanélküliség.elméletben tudjuk, hogy gondviselı és szabadító Istenünk van, de a hétköznapok bizonytalanságában nem is oly könnyő ezt aprópénzre váltani, és sokszor nem is sikerül. Pedig fel akar szabadítani az evés-ivás-lakhatás nyomasztó kérdései alól, nem mintha nem tudná, hogy ezekre is szükségünk van. Bíztat, hogy naponként éljünk gondviselı kegyelmével, bízzunk szeretetében. Ezek nélkül az aggodalmaskodás megrögzött lelki betegséggé is tud válni. Amikor az ember ezt érzékeli, akkor szeretne szabadulni ettıl, mert egy szorongó, nyugtalan állapot uralja életét. Hathatós orvosság e betegségbıl való gyógyuláshoz Isten igaz megismerése. A tudatlanságban, Isten nem ismerésében lévı ember békességét feldúlhatják a holnap gondjai. Mi több, a keresztyén ember életébe is be akar férkızni, és úrrá akar lenni az aggodalom. De aki elıtt kivilágosodott Isten gondoskodó szeretete, az az İ gondjaira bízza magát. Hányszor beszőkül úgy az emberi elme, hogy nem tud visszaemlékezni azokra a csodákra, amiket átélt. Amikor csak az a gondolat járja át az emberi értelmet, hogy az más volt, az elmúlt, de most ez a helyzet rendkívüli. Isten teremtményeiként jól tudja az Alkotó, hogy mi az, amit elbírunk viselni. Mennyi az a baj, amit méltósággal, Tıle kapott testi, lelki erıvel elhordozhatunk. Ne vegyük tehát magunkra a holnap, a jövendı terhét, mert a mai napra kapjuk az erıt, a bölcsességet és majd abban az órában is megadja a mi Urunk mindazt, amire szükségünk lesz. Ámen. Marti Márta ref.lp. IV. évfolyam 6. szám június Arcok a gyülekezetbıl: Kerezsi Gáborék Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ı teljesíti. Zsolt. 37/5 Nagy megtiszteltetés számunkra ez a felkérés a bemutatkozásra. Mezıtúron születtem, Gáborom Ártándon. Mindketten református iskolába jártunk. Ott is konfirmáltunk. Az iskolában nagyon sok szép református éneket tanultunk, mindig szerettem énekelni. Ezért volt számomra nagy öröm, hogy énekkari tag lehettem, a próbákra mindig hőségesen jártam. Nagyon sokat tanultam Budai Barbarától, aki mindig szívesen segített. Mindig szerettük a fiatalokat. A csendes heteken is mindig jó volt velük lenni, sok vidámságot hoztak a mindennapokba óta vagyok békéscsabai református egyháztag, Gáborom 1953 óta. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy elsık között ismerhettük meg a Marti lelkész házaspárt. Szeretettel ragaszkodunk hozzájuk, mivel Marti nagytisztelető asszony adta ránk Isten áldását, a Ruth könyve 1. rész 16. versébıl: Mert ahova Te mégy oda megyek, és ahol te megszállsz ott szállok meg, néped az én népem és Istened az én Istenem. Köszönöm Istenem Néked Köszönöm Istenem Néked, Köszönöm szereteted! Köszönöm, mit adtál nékem, Köszönöm az életet. Köszönöm rövid idım itt, Amely oly gyorsan szalad, Köszönöm a hervadó ıszt, És a fényes szép napot! Köszönöm a nyíló rózsát, a szúró töviseket, Köszönöm a vándor utat, Rajta a göröngyöket! Köszönöm a bánatfelhıt, Ha befedi egemet, Köszönöm a titkon hulló Sok-sok fájó könnyeket! Köszönöm a szent Igédet, Köszönöm a Bibliát, Köszönöm a nagy kegyelmet, Köszönöm a Golgotát! Köszönöm a kínkeresztet, Köszönöm a drága vért, Köszönöm hogy szent Fiadat, áldoztad az üdvömért! Köszönöm hogy gondod van rám, Köszönöm jóságodat, Köszönöm a kedves otthont, Köszönöm a hajlékodat! Köszönöm hogy imádhatlak, Köszönöm az éneket, Köszönöm az örök éltet, Köszönök mindent Néked! 2

2 Kisköri presbiteri konferencia gyülekezetünkben Gyülekezetünk adott otthont május 8-án a Presbiteri Szövetség elsı félévi kisköri konferenciájának. A nyitó áhítatot Dr. Tóth János megyei elnök tartotta Máté ev 5.rész 8.verse alapján, amely Jézus 6. boldogmondását tartalmazza: Boldogok a tiszta szívőek, mert ık meglátják az Istent. Az Ige magyarázatában 3 kérdésre lehetett választ kapni: Kíváncsi vagy-e Istenre? Hogyan lehet a szívvel látni? Mi a megoldás? Összefoglalásként az fogalmazódott meg, hogy kíváncsinak kell lennünk Istenre, s ha van elég szeretet a szívünkben, akkor Jézuson át a Lélek segítségével megláthatjuk az Atyát, s ennek boldogságát kínálja Jézus mindnyájunknak. Az elsı elıadásban Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiájáról és iskolájáról mondta el gondolatait. A mai helyzetre aktualizálva a kérdést a vallásoktatás helyzete is értékelésre került. Egészen más a XXI. századi családi háttér: a szülı az iskolára hárítja a felelısséget és lényegesen megváltozott a társadalmi és egyházi háttér is. Kálvin tanítási anyagában a Biblia, a zsoltár és az imádság volt a központban és nagyon fontos lenne ma is a családi Biblia-olvasás szerepét hangsúlyossá tenni. Hittan tankönyveink és az ének tanítás módszertani problémái mellett szó esett a fegyelmezés kérdéseirıl, a büntetés és fenyítés mellett a szeretettartalom, az áldás és jutalmazás fontosságáról is. Marti Márta lelkipásztorunk a megszentelt családi életrıl beszélt Kálvin gondolatainak felhasználásával. A megszentelıdést Kálvin az élet mindennapi kérdésének és feladatának tartotta, ami azt jelentette, hogy az embernek radikálisan, teljesen és végérvényesen oda kell szánnia életét Istennek. Megszentelıdésünk gyönyörő és gyötrelmes harc. A megszentelıdés kálvini titka az, hogy amit magunktól nem tudunk megtenni, azt Istentıl kell kérnünk. A család, a közösség szerepét Kálvin abban látta, hogy az emberek azért születtek, hogy egymásért éljenek, azért úgy kell egymással kölcsönösen érintkezniük, hogy megırizzék az emberi nem egységét. Az elıadásokat kérdések, hozzászólások követték, a konferencia imaközösséggel fejezıdött be. Dr. Tóth János 3 Konfirmáció Családunkban mindig természetes volt, hogy vasárnaponként együtt veszünk részt az istentiszteleteken. A gyermek istentiszteletek után örömmel járok a nagyobbak részére szervezett Konyha Klubba is. A konfirmációra az iskolámban /Evangélikus Gimnázium/készültem fel a csoporttal, Márti néni vezetésével. Ezeken az órákon megismerkedhettünk hitünk alapjaival és a református egyház rendjével. Sokat tanultunk Jézus életérıl, tanításairól és értünk hozott áldozatáról. A foglalkozások jó hangulatban teltek, de szükség esetén megkomolyodott a társaság. Márti néni türelmes volt velünk és meg tudtuk beszélni a felmerülı kérdéseinket és a magyarázatokat is megkaptuk. Nagy izgalommal készültünk a konfirmációi vizsgára és örültünk, hogy a Presbitérium elfogadta a bizonyságtételünket. Pünkösd vasárnapján az ünnepélyes fogadalomtétel és az elsı úrvacsora vétel mindnyájunk számára emlékezetes marad. Számomra külön örömet jelentett, hogy a presbiterek és a gyülekezet nevében édesapám mondta a köszöntést. Remélem, hogy a konfirmációi felkészülés során tanultakra emlékezni fogok és egész életemben útmutatóként használom. Tóth Krisztina Kisköri konferenciák vidéken Azonos programmal zajlott május 29-én Körösnagyharsányban, majd június 5-én Eleken, a kisköri presbiteri és gyülekezeti konferencia. A képriport az utóbbin készült. A házigazda, Virágh György lp.az elıadások között a gyülekezeti éneklés fontosságára és anomáliáira hívta fel a figyelmet. A nyitó áhitatot a 6. boldogmondás alapján Földesi Viktor biharugrai gondnok tartotta, Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiája és iskolája cimmel tartott elıadást, majd lelkészünk, Marti Márta, A megszentelt családi élet Kálvin és a család témakörét ismertette a konferencia résztvevıivel. Kolozsvárról is érkeztek presbiterek (álló sor), gyülekezetük testvéri üdvözletét hozták, gondjaikról is szóltak. A konferencia élénk, és sok szép gondolatot feltáró beszélgetéssel, majd közös ebéddel zárult, melynek szép terítésén szellemi táplálék Kálvin a 6. boldogmondásról is várta a megjelenteket. 4

3 ANNO. Eleki gyülekezet Ebédhez terítve Földesi Viktor gondnok Katona Gyula lp. Kolozsváriak Virág György lp. Marti Márta lp. elıadása Dr. Kürthy Csaba 5 Református egyházalapítás Békéscsabán 4. rész Omaszta Gyula felajánlása. Ki lesz a lelkész? július 22-e. Jelentıs nap gyülekezetünk életében, ugyanis e napon, a Csabán élı evangélikus református vallású hívek egyházzá alakulásukat kimondó értekezletet tartottak, Bay József gyulavári lelkész esperes kiküldött elnökletével. Ezen értekezletrıl így írt a Békés c. újság 1906.július 29-i száma:... Az értekezlet örömmel vette tudomásul,hogy az egyházmegye, illetıleg annak feje Domby Lajos esperes lelkész nem csak figyelemmel kíséri az ı lelkes mozgalmukat,de idınként hivatott megbízottjai által czéljuk eléréséhez segíti. Az értekezlet meghallgatva Bay József úr elıterjesztését, elhatározta, hogy aug. 15-ig értekezleti jegyzıkönyvének kapcsán beterjeszti a Csabán élı ev. ref. vallású hívek névsorát és az általuk felajánlott egyházi adó kimutatást az esperesi hivatalhoz ez egyház megyéhez intézett azon kérése kapcsán, hogy az így biztosított legalább 200 kor. fizetésre, két évi idıtartamra lelkészt vihessenek, kinek vezetésével e két év alatt egyházukat szilárd és biztos alapokon megalakíthassák s két év elmúltával megválasztandó állandó lelkészüknek a csabai követelményeknek megfelelı fizetést biztosíthassanak. Egyben lépéseket tettek arra nézve is, hogy az áll. elemi iskolánál egy ev. ref. vallású tanító is alkalmaztassék, ki a ref. növendékek ének tanítását és a templomi ének vezetését is teljesítené.... És beköszöntött az év is, mely még több eseményt tartogatott a református hívek számára. Február 17-én kimondták és április 18-án megerısítették a csabai reformátusok anyaegyházzá alakulását. Következı fontos lépés az elsı presbitérium megválasztása, melynek tagjai a következık lettek: Bogár Dániel, Megyeri Imre, Offra Gergely, Domokos István, Papp Sándor, Lırinczy László, Izsó Lajos, Kelemen János, Könyves T. Kámán, Sebessy Imre, Arató Sándor, Szabó László, Mecs Balogh Sándor, Bíró László. Az eseményeket így kommentálta a Békés Megyei Közlöny áprilisi száma:... Hangyaszorgalommal és kitartó buzgalommal munkálkodnak még mindig a békéscsabai református hívek fıbb emberei a már megalakultnak kijelentett egyház megerısítésén és megizmosodásán. Ha ez a lelkes készség és munkálkodás ezutánra is megırizi eleven erejét, akkor bizonyosra vehetjük, hogy a békéscsabai egyház jövendıjének alapvetı munkálatait jó mesterek vállalták magukra s épületük szilárd, megdönthetetlen és tartós lesz... 6

4 ... Békéscsabán, ahol a magyarosodás máris kiváló eredményeket mutat föl, de ahol még mindig érvényesülnek olyan törekvések, melyek a polgárságot a magyarosodás felé irányított útjukban feltartóztatni szeretnék, különös gondot kell fordítani arra, h o g y a k á l v i n i s t á k k i t ő n ı s z ó n o k o t n y e r j e n e k m e g p a p j u k u l. Ezt a kérdést azért tartjuk most a megbeszélés szınyegére hozni, mert a nemrégiben megalakult egyház papválasztás elıtt áll. A megválasztandó lelkésznek szeptember hó elsején kell elfoglalnia hivatalát s a lelki gondozás ellenében Békéscsaba áldozatkész kálvinista hívei 2200 korona törzsfizetést és 800 korona lakbért biztosítanak lelkészüknek. Eleddig két nevet hallunk emlegetni a békéscsabai református egyház papi állására. Az egyik G e c s e Lajos gyulai segédlelkészé, aki sok érdemet szerzett az egyházalakítás körül, a másik K o p p á n y i Gyula szentesi segédlelkészé, akit kiváló szónoki képességei miatt máris nagyra becsülnek Magyarországon. Nem akarunk prejudikálni, de hisszük, hogy református híveink a legmegfelelıbb eredménynyel ejtik meg a választást. Kálvinistáinkat érdeklı dologról számolunk be végül, amikor hírül adjuk, hogy O m a s z t a Gyula királyi közjegyzı a felépítendı református templom céljára ingyen telket adományozott az egyháznak. Ez a tény rávall a mi derék közjegyzınk lelkületére s a református hívek bizonyára megtalálják a módját hálájuknak és köszönetüknek kifejezésére is.... Itt kell megjegyeznem, hogy végül is a várostól kapott telket fogadták el, melyrıl az évi január 9-én tartott presbiteri ülésen döntöttek, s azt az akkori jegyzıkönyvben rögzítettek. Omaszta Gyula édesanyja emlékének megörökítése végett tette a felajánlást. Az egyháztanács örömmel vette azt, de a Simai-féle portát fogadta el, mert azt alkalmasabbnak találta alakjánál és fekvésénél fogva. Reményüket fejezték ki, hogy e kegyes szándékot más módon,de meg fogja valósítani szeptember 22-én a fıgimnázium tornacsarnokában istentisztelet zajlott, ahol az egyház gondnoksága tudatta a hívekkel, hogy a közeledı lelkészválasztásra a választók névjegyzéke 1907.szeptemberétıl Megyeri Imre, egyházi gondnok hivatalos helyiségében közszemlére lesz kitéve. Figyelmeztették az egyházi híveket, hogy az egyházi törvények szerint a választók névjegyzékébe csupán a tényleges adófizetık vehetık fel október elején nagyfontosságú presbiteri győlést tartanak, adta hírül a Békés Megyei Közlöny október 6-i, vasárnapi száma. (Megjegyzésként közlöm, hogy e politikai lap ebben az idıben csak hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelent meg.) Idézet a megjelent cikkbıl:... Ez alkalommal tudniillik szóba kerül az is, hogy az egyház meghívás, vagy választás útján töltse-e be a lelkészi állást. A mi érdekünk most az, hogy lehetı legrövidebb idı alatt vezetı ember álljon az egyház élére. Ez pedig semmiképp sem történhetik, ha választás útján igyekeznének betölteni a lelkész állást Bizonyos, ez az eljárás egynehány hónap multán adná meg a csabai reformátusok papját. Sokkal egyszerőbb és kedvezıbb a lelkészi állásnak meghívás útján való betöltése. Ezt az a körülmény teszi ezidıszerint lehetetlenné, hogy a hívek két jelölt köré tömörülnek. Egyik csoportot a Koppányi-pártiak, másikat pedig a Gecse-pártiak alkotják. Mi nem tudjuk, hogy e két csoport jelöltjei közül kinek van ezidıszerint többsége, de bármelyik legyen is ez a csoport, az egyházi érdekek parancsolóan azt sürgetik,hogy a kisebbség olvadjon bele a többségbe, hogy a számbelileg törpébb csoport ismerje el a numerikusan erısebb csoportnak fölényét is és ismerje erkölcsi kötelességének a többség elıtt meghajolni. Ez nem hatalmi kérdés, hanem a föltétlenül respektálandó egyházi érdekeknek kötelességszerő támogatása, mert csak így érhetı el az, hogy a csabai reformátusoknak 2-3 héten belül papjuk legyen s csak így tölthetı be meghívás útján a lelkészi állás is. Csaba község református egyházára nagy és nemes feladat vár. Lássa ezt be most minden egyháztag s egyéni véleményét rendelje alá az egyházi érdekeknek, melyeket csak úgy szolgálhatunk kellıképpen, ha hittel és szilárdsággal a többség akaratát respektáljuk.... C.S. Lewis: A Hajnalvándor útja Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valóssággá válnak /Péld / KÖNYVAJÁNLÓ Buzás László A könyv a Narnia krónikái sorozat ötödik kötete, a Caspian herceg folytatása. A Hajnalvándor egy hajó neve, melyen Caspian, Narnia királya és hő alattvalói elindulnak felkutatni a nagy keleti óceánon az eltőnt hét nemes urat. Lucy és Edmund, akiket már ismerünk Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény -bıl, ismét csodálatos átjárót találnak (akaratukon kívül) a mi világunkból Narniába és csatlakoznak az életveszélyes küldetéshez. Hamarosan elhagyják Narnia fennhatóságát, és feltérképezetlen vizeken hajóznak szigettıl szigetig. Az átélt kalandok, hıstettek egyre jobban megváltoztatják jellemüket, egyre nagyobb a vágy bennük arra, hogy eljussanak a világ szélére, ahol talán Aslan Országa vár rájuk. 8

5 Minden korosztálynak javaslom a könyvet, és az egész sorozatot, de különösen a leendı mátraházi ifis csapatnak, mert velük A Hajnalvándor útját dolgozzuk fel a csendeshét folyamán. Tar Krisztián FILMAJÁNLÓ AZ ÉLET HÁZA 2001 amerikai filmdráma, 120 perc Szereplık: Kevin Kline (George), Kristin Scott Thomas (Robin), Hayden Christensen (Sam), Jena Malone (Alyssa), Mary Steenburgen (Coleen), Mike Weinberg (Adam), Rendezte: Irwin Winkler Operatır: Zsigmond Vilmos George Monroe (Kevin Kline) középkorú építész élete során mindig is a munka volt az elsı. Rövid idın belül egyszerre dıl össze minden jól felépített életében. Elbocsátják a munkahelyérıl és szinte ugyanazon a napon végzetes betegséget diagnosztizálnak rajta orvosai. Másokkal ellentétben ı nem kezdi el körbeutazni a világot, kiélvezni az utolsó napjait. A megtört George a hátralévı négy hónapban csak egyvalamit szeretne megtenni. Felépíteni álmai házát elhidegült kamasz fia, Sam segítségével. Apa és fia elsı és utolsó igazi közös nyári vakációja verejtékes munkával és megszívlelendı tanulságokkal jár... Kovács Nóra A Popcorn nélkül FILMKLUB legutóbbi alkalmával (Az élet háza), véget ért a Konyha Klub és az ifi által közösen rendezett Klubestek és Kirándulások sorozat elsı évada. Egy rövid összefoglalót adunk közre a szeptembertıl júniusig tartó idıszak eseményeirıl: Konyha Klub PLUS 1. évad szeptember 25. Csendeshét utótalálkozó (Klubest) november 13. Életút játék vendégmővésszel (Klubest) december 5. Bihar-hegység (Kirándulás) január 29. A jövı kezdete (Filmklub) február 12. Farsangi bál március 12. Amelie csodálatos élete (Filmklub) április 16. Az arcnélküli ember (Filmklub) május 8-9. Bihar2 (Kirándulás) május 28. Agytornaklub (Klubest) június 4. Az élet háza (Filmklub) Szeptembertıl folytatódnak a programok, terveink között szerepel legalább 6 filmklub, 4 klubest, egy egynapos és egy kétnapos kirándulás megszervezése. Szeretettel várjuk a fiatalokat és szüleiket a 2. évadban is. Kirándulás a Biharba Tar Krisztián A tavaly decemberi felfedezı túra után immár két napra, a május 8-9-i hétvégére látogatott gyülekezetünkbıl egy 12 fıs csapat (négy felnıtt, nyolc gyerek) a Bihari hegyekbe. Szállást a belényesi református parókia vendégházában kaptunk. Itthon esett az esı, de odaát csodálatos kirándulóidınk volt. Elsı nap a Belényeszentmiklós, Belényesörvényes, Belényesújlak környéki dombokat másztuk meg, a második nap Kisszegyesdnél, a Bihar-hegység kezdıdı meredek lábánál túráztunk, barlangásztunk. A túratervet összeállította és a helyes ösvényt biztosította számunkra Kırösi Tibor tanár úr. Tarné Jantyik Katalin 10

6 Agytornaklub Május 28-án a templomkertben rendeztünk játszóházat Agytornaklub címmel. A sok-sok logikai játékot és a játékvezetést Mojdiszné Kneifel Edit, Várjáték játékbolt vezetıje biztosította. A kellemes környezetben kialakított gondolkodó sarkocskákban minden korosztály talált magának kellı nehézségő és izgalmas játékokat. Cs. Szabó István Trianon Vajon a tövisrıl szednek-e szılıt Gonosz, lusta kımívessegéd, aki lopta segédlevelét, s nem tanulta meg a szakmát, tönkretette ıs Európát. Illeszteni nem volt képes többihez egy márványtáblát, mely megvédte évezrede szennyártól a Népek Házát, legsérülékenyebb sarkát. Beteg aggyal, kalapáccsal Hét részre törte a táblát. Elborult a Mennynek Fénye. Szenny mossa kilencven éve Isten Házát, Széttört Hazát, Bódult földrészünk népének Sárba roppant talapzatát. Tar Krisztián KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elkészült két beépített szekrény a gyülekezeti terembe, amiért köszönetünket szeretnénk kifejezni a Békés Megyei Szakképzı Központ oktatóinak és tanulóinak. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságára Isten áldását kérte:horváth Miklós és Géring Tímea, Horváth Péter és Somogyi Ibolya, Jantyik Zoltán és Hajdú Gyöngyi.. A keresztség sákramentumában részesült: Nagy Ferenc és Szabó Emese Álmos nevő fia, Szomor István és Budai Mariann Ágoston nevő fia, Szabó Tibor és Tóth Emília Zsófia nevő leánya, Huszár Endre és Turák Klára Kamilla nevő leánya,dr.ifj.kovács Mihály és Bíró Katalin Alexandra nevő leánya.. Utolsó földi útjára kísértük: Nemes Istvánné sz.: Vörös Gizellát 85 éves korában, Págyi Józsefné sz.: Tárnok Ilonát 79 éves korában. RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, vele egyidıben gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben, ifi konyha klub a konyhában. Kedden 18 órakor bibliaóra. Csütörtökön 18 órakor istentisztelet. Minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor presbiteri bibliaóra, 2. vasárnapján 16 órakor éves fiatal felnıttek bibliaórája. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezımegyeren, minden hónap 1. vasárnapján kor Telekgerendáson, Minden hónap 1. és 3. szombatján 14 órakor a Református Iszákosmentı Misszió alkalma, minden hónap 1. és 3. szerdáján 9.30-kor baba mama kör a gyülekezeti teremben ELÉRHETİSÉGEK Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Balogh László gondnok Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./ Tel.: 66/ , 20/ , Hivatali idı: hétfı, szerda, csütörtök 9-12 óra és csütörtök óra. KEDD és PÉNTEK SZÜNNAP! /Egyéb idıpont telefonos egyeztetés alapján./ Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma Szerkesztık: Medvegy Anikó és Dr. Tóth János; lektor: Marti Miklós fotók: Dr. Kürthy Csaba; munkatársak: Marti Márta, Futó Zsolt, Tar Krisztián Süllyed hitetlen Európa. Csak az Úr segíthet rajta. 11

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben