É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele"

Átírás

1 É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele AZ IGE ÜZENETE NE AGGÓDJATOK TEHÁT A HOLNAPÉRT, ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA. MÁTÉ EV. 6,34. Jézus felszólítása különösen aktuális akkor, amikor a képsorokat látva elszorul a szívünk és eszünkbe jut, hogy ez velünk is bármikor megtörténhet: árvíz, háború, betegség vagy munkanélküliség.elméletben tudjuk, hogy gondviselı és szabadító Istenünk van, de a hétköznapok bizonytalanságában nem is oly könnyő ezt aprópénzre váltani, és sokszor nem is sikerül. Pedig fel akar szabadítani az evés-ivás-lakhatás nyomasztó kérdései alól, nem mintha nem tudná, hogy ezekre is szükségünk van. Bíztat, hogy naponként éljünk gondviselı kegyelmével, bízzunk szeretetében. Ezek nélkül az aggodalmaskodás megrögzött lelki betegséggé is tud válni. Amikor az ember ezt érzékeli, akkor szeretne szabadulni ettıl, mert egy szorongó, nyugtalan állapot uralja életét. Hathatós orvosság e betegségbıl való gyógyuláshoz Isten igaz megismerése. A tudatlanságban, Isten nem ismerésében lévı ember békességét feldúlhatják a holnap gondjai. Mi több, a keresztyén ember életébe is be akar férkızni, és úrrá akar lenni az aggodalom. De aki elıtt kivilágosodott Isten gondoskodó szeretete, az az İ gondjaira bízza magát. Hányszor beszőkül úgy az emberi elme, hogy nem tud visszaemlékezni azokra a csodákra, amiket átélt. Amikor csak az a gondolat járja át az emberi értelmet, hogy az más volt, az elmúlt, de most ez a helyzet rendkívüli. Isten teremtményeiként jól tudja az Alkotó, hogy mi az, amit elbírunk viselni. Mennyi az a baj, amit méltósággal, Tıle kapott testi, lelki erıvel elhordozhatunk. Ne vegyük tehát magunkra a holnap, a jövendı terhét, mert a mai napra kapjuk az erıt, a bölcsességet és majd abban az órában is megadja a mi Urunk mindazt, amire szükségünk lesz. Ámen. Marti Márta ref.lp. IV. évfolyam 6. szám június Arcok a gyülekezetbıl: Kerezsi Gáborék Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ı teljesíti. Zsolt. 37/5 Nagy megtiszteltetés számunkra ez a felkérés a bemutatkozásra. Mezıtúron születtem, Gáborom Ártándon. Mindketten református iskolába jártunk. Ott is konfirmáltunk. Az iskolában nagyon sok szép református éneket tanultunk, mindig szerettem énekelni. Ezért volt számomra nagy öröm, hogy énekkari tag lehettem, a próbákra mindig hőségesen jártam. Nagyon sokat tanultam Budai Barbarától, aki mindig szívesen segített. Mindig szerettük a fiatalokat. A csendes heteken is mindig jó volt velük lenni, sok vidámságot hoztak a mindennapokba óta vagyok békéscsabai református egyháztag, Gáborom 1953 óta. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy elsık között ismerhettük meg a Marti lelkész házaspárt. Szeretettel ragaszkodunk hozzájuk, mivel Marti nagytisztelető asszony adta ránk Isten áldását, a Ruth könyve 1. rész 16. versébıl: Mert ahova Te mégy oda megyek, és ahol te megszállsz ott szállok meg, néped az én népem és Istened az én Istenem. Köszönöm Istenem Néked Köszönöm Istenem Néked, Köszönöm szereteted! Köszönöm, mit adtál nékem, Köszönöm az életet. Köszönöm rövid idım itt, Amely oly gyorsan szalad, Köszönöm a hervadó ıszt, És a fényes szép napot! Köszönöm a nyíló rózsát, a szúró töviseket, Köszönöm a vándor utat, Rajta a göröngyöket! Köszönöm a bánatfelhıt, Ha befedi egemet, Köszönöm a titkon hulló Sok-sok fájó könnyeket! Köszönöm a szent Igédet, Köszönöm a Bibliát, Köszönöm a nagy kegyelmet, Köszönöm a Golgotát! Köszönöm a kínkeresztet, Köszönöm a drága vért, Köszönöm hogy szent Fiadat, áldoztad az üdvömért! Köszönöm hogy gondod van rám, Köszönöm jóságodat, Köszönöm a kedves otthont, Köszönöm a hajlékodat! Köszönöm hogy imádhatlak, Köszönöm az éneket, Köszönöm az örök éltet, Köszönök mindent Néked! 2

2 Kisköri presbiteri konferencia gyülekezetünkben Gyülekezetünk adott otthont május 8-án a Presbiteri Szövetség elsı félévi kisköri konferenciájának. A nyitó áhítatot Dr. Tóth János megyei elnök tartotta Máté ev 5.rész 8.verse alapján, amely Jézus 6. boldogmondását tartalmazza: Boldogok a tiszta szívőek, mert ık meglátják az Istent. Az Ige magyarázatában 3 kérdésre lehetett választ kapni: Kíváncsi vagy-e Istenre? Hogyan lehet a szívvel látni? Mi a megoldás? Összefoglalásként az fogalmazódott meg, hogy kíváncsinak kell lennünk Istenre, s ha van elég szeretet a szívünkben, akkor Jézuson át a Lélek segítségével megláthatjuk az Atyát, s ennek boldogságát kínálja Jézus mindnyájunknak. Az elsı elıadásban Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiájáról és iskolájáról mondta el gondolatait. A mai helyzetre aktualizálva a kérdést a vallásoktatás helyzete is értékelésre került. Egészen más a XXI. századi családi háttér: a szülı az iskolára hárítja a felelısséget és lényegesen megváltozott a társadalmi és egyházi háttér is. Kálvin tanítási anyagában a Biblia, a zsoltár és az imádság volt a központban és nagyon fontos lenne ma is a családi Biblia-olvasás szerepét hangsúlyossá tenni. Hittan tankönyveink és az ének tanítás módszertani problémái mellett szó esett a fegyelmezés kérdéseirıl, a büntetés és fenyítés mellett a szeretettartalom, az áldás és jutalmazás fontosságáról is. Marti Márta lelkipásztorunk a megszentelt családi életrıl beszélt Kálvin gondolatainak felhasználásával. A megszentelıdést Kálvin az élet mindennapi kérdésének és feladatának tartotta, ami azt jelentette, hogy az embernek radikálisan, teljesen és végérvényesen oda kell szánnia életét Istennek. Megszentelıdésünk gyönyörő és gyötrelmes harc. A megszentelıdés kálvini titka az, hogy amit magunktól nem tudunk megtenni, azt Istentıl kell kérnünk. A család, a közösség szerepét Kálvin abban látta, hogy az emberek azért születtek, hogy egymásért éljenek, azért úgy kell egymással kölcsönösen érintkezniük, hogy megırizzék az emberi nem egységét. Az elıadásokat kérdések, hozzászólások követték, a konferencia imaközösséggel fejezıdött be. Dr. Tóth János 3 Konfirmáció Családunkban mindig természetes volt, hogy vasárnaponként együtt veszünk részt az istentiszteleteken. A gyermek istentiszteletek után örömmel járok a nagyobbak részére szervezett Konyha Klubba is. A konfirmációra az iskolámban /Evangélikus Gimnázium/készültem fel a csoporttal, Márti néni vezetésével. Ezeken az órákon megismerkedhettünk hitünk alapjaival és a református egyház rendjével. Sokat tanultunk Jézus életérıl, tanításairól és értünk hozott áldozatáról. A foglalkozások jó hangulatban teltek, de szükség esetén megkomolyodott a társaság. Márti néni türelmes volt velünk és meg tudtuk beszélni a felmerülı kérdéseinket és a magyarázatokat is megkaptuk. Nagy izgalommal készültünk a konfirmációi vizsgára és örültünk, hogy a Presbitérium elfogadta a bizonyságtételünket. Pünkösd vasárnapján az ünnepélyes fogadalomtétel és az elsı úrvacsora vétel mindnyájunk számára emlékezetes marad. Számomra külön örömet jelentett, hogy a presbiterek és a gyülekezet nevében édesapám mondta a köszöntést. Remélem, hogy a konfirmációi felkészülés során tanultakra emlékezni fogok és egész életemben útmutatóként használom. Tóth Krisztina Kisköri konferenciák vidéken Azonos programmal zajlott május 29-én Körösnagyharsányban, majd június 5-én Eleken, a kisköri presbiteri és gyülekezeti konferencia. A képriport az utóbbin készült. A házigazda, Virágh György lp.az elıadások között a gyülekezeti éneklés fontosságára és anomáliáira hívta fel a figyelmet. A nyitó áhitatot a 6. boldogmondás alapján Földesi Viktor biharugrai gondnok tartotta, Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiája és iskolája cimmel tartott elıadást, majd lelkészünk, Marti Márta, A megszentelt családi élet Kálvin és a család témakörét ismertette a konferencia résztvevıivel. Kolozsvárról is érkeztek presbiterek (álló sor), gyülekezetük testvéri üdvözletét hozták, gondjaikról is szóltak. A konferencia élénk, és sok szép gondolatot feltáró beszélgetéssel, majd közös ebéddel zárult, melynek szép terítésén szellemi táplálék Kálvin a 6. boldogmondásról is várta a megjelenteket. 4

3 ANNO. Eleki gyülekezet Ebédhez terítve Földesi Viktor gondnok Katona Gyula lp. Kolozsváriak Virág György lp. Marti Márta lp. elıadása Dr. Kürthy Csaba 5 Református egyházalapítás Békéscsabán 4. rész Omaszta Gyula felajánlása. Ki lesz a lelkész? július 22-e. Jelentıs nap gyülekezetünk életében, ugyanis e napon, a Csabán élı evangélikus református vallású hívek egyházzá alakulásukat kimondó értekezletet tartottak, Bay József gyulavári lelkész esperes kiküldött elnökletével. Ezen értekezletrıl így írt a Békés c. újság 1906.július 29-i száma:... Az értekezlet örömmel vette tudomásul,hogy az egyházmegye, illetıleg annak feje Domby Lajos esperes lelkész nem csak figyelemmel kíséri az ı lelkes mozgalmukat,de idınként hivatott megbízottjai által czéljuk eléréséhez segíti. Az értekezlet meghallgatva Bay József úr elıterjesztését, elhatározta, hogy aug. 15-ig értekezleti jegyzıkönyvének kapcsán beterjeszti a Csabán élı ev. ref. vallású hívek névsorát és az általuk felajánlott egyházi adó kimutatást az esperesi hivatalhoz ez egyház megyéhez intézett azon kérése kapcsán, hogy az így biztosított legalább 200 kor. fizetésre, két évi idıtartamra lelkészt vihessenek, kinek vezetésével e két év alatt egyházukat szilárd és biztos alapokon megalakíthassák s két év elmúltával megválasztandó állandó lelkészüknek a csabai követelményeknek megfelelı fizetést biztosíthassanak. Egyben lépéseket tettek arra nézve is, hogy az áll. elemi iskolánál egy ev. ref. vallású tanító is alkalmaztassék, ki a ref. növendékek ének tanítását és a templomi ének vezetését is teljesítené.... És beköszöntött az év is, mely még több eseményt tartogatott a református hívek számára. Február 17-én kimondták és április 18-án megerısítették a csabai reformátusok anyaegyházzá alakulását. Következı fontos lépés az elsı presbitérium megválasztása, melynek tagjai a következık lettek: Bogár Dániel, Megyeri Imre, Offra Gergely, Domokos István, Papp Sándor, Lırinczy László, Izsó Lajos, Kelemen János, Könyves T. Kámán, Sebessy Imre, Arató Sándor, Szabó László, Mecs Balogh Sándor, Bíró László. Az eseményeket így kommentálta a Békés Megyei Közlöny áprilisi száma:... Hangyaszorgalommal és kitartó buzgalommal munkálkodnak még mindig a békéscsabai református hívek fıbb emberei a már megalakultnak kijelentett egyház megerısítésén és megizmosodásán. Ha ez a lelkes készség és munkálkodás ezutánra is megırizi eleven erejét, akkor bizonyosra vehetjük, hogy a békéscsabai egyház jövendıjének alapvetı munkálatait jó mesterek vállalták magukra s épületük szilárd, megdönthetetlen és tartós lesz... 6

4 ... Békéscsabán, ahol a magyarosodás máris kiváló eredményeket mutat föl, de ahol még mindig érvényesülnek olyan törekvések, melyek a polgárságot a magyarosodás felé irányított útjukban feltartóztatni szeretnék, különös gondot kell fordítani arra, h o g y a k á l v i n i s t á k k i t ő n ı s z ó n o k o t n y e r j e n e k m e g p a p j u k u l. Ezt a kérdést azért tartjuk most a megbeszélés szınyegére hozni, mert a nemrégiben megalakult egyház papválasztás elıtt áll. A megválasztandó lelkésznek szeptember hó elsején kell elfoglalnia hivatalát s a lelki gondozás ellenében Békéscsaba áldozatkész kálvinista hívei 2200 korona törzsfizetést és 800 korona lakbért biztosítanak lelkészüknek. Eleddig két nevet hallunk emlegetni a békéscsabai református egyház papi állására. Az egyik G e c s e Lajos gyulai segédlelkészé, aki sok érdemet szerzett az egyházalakítás körül, a másik K o p p á n y i Gyula szentesi segédlelkészé, akit kiváló szónoki képességei miatt máris nagyra becsülnek Magyarországon. Nem akarunk prejudikálni, de hisszük, hogy református híveink a legmegfelelıbb eredménynyel ejtik meg a választást. Kálvinistáinkat érdeklı dologról számolunk be végül, amikor hírül adjuk, hogy O m a s z t a Gyula királyi közjegyzı a felépítendı református templom céljára ingyen telket adományozott az egyháznak. Ez a tény rávall a mi derék közjegyzınk lelkületére s a református hívek bizonyára megtalálják a módját hálájuknak és köszönetüknek kifejezésére is.... Itt kell megjegyeznem, hogy végül is a várostól kapott telket fogadták el, melyrıl az évi január 9-én tartott presbiteri ülésen döntöttek, s azt az akkori jegyzıkönyvben rögzítettek. Omaszta Gyula édesanyja emlékének megörökítése végett tette a felajánlást. Az egyháztanács örömmel vette azt, de a Simai-féle portát fogadta el, mert azt alkalmasabbnak találta alakjánál és fekvésénél fogva. Reményüket fejezték ki, hogy e kegyes szándékot más módon,de meg fogja valósítani szeptember 22-én a fıgimnázium tornacsarnokában istentisztelet zajlott, ahol az egyház gondnoksága tudatta a hívekkel, hogy a közeledı lelkészválasztásra a választók névjegyzéke 1907.szeptemberétıl Megyeri Imre, egyházi gondnok hivatalos helyiségében közszemlére lesz kitéve. Figyelmeztették az egyházi híveket, hogy az egyházi törvények szerint a választók névjegyzékébe csupán a tényleges adófizetık vehetık fel október elején nagyfontosságú presbiteri győlést tartanak, adta hírül a Békés Megyei Közlöny október 6-i, vasárnapi száma. (Megjegyzésként közlöm, hogy e politikai lap ebben az idıben csak hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelent meg.) Idézet a megjelent cikkbıl:... Ez alkalommal tudniillik szóba kerül az is, hogy az egyház meghívás, vagy választás útján töltse-e be a lelkészi állást. A mi érdekünk most az, hogy lehetı legrövidebb idı alatt vezetı ember álljon az egyház élére. Ez pedig semmiképp sem történhetik, ha választás útján igyekeznének betölteni a lelkész állást Bizonyos, ez az eljárás egynehány hónap multán adná meg a csabai reformátusok papját. Sokkal egyszerőbb és kedvezıbb a lelkészi állásnak meghívás útján való betöltése. Ezt az a körülmény teszi ezidıszerint lehetetlenné, hogy a hívek két jelölt köré tömörülnek. Egyik csoportot a Koppányi-pártiak, másikat pedig a Gecse-pártiak alkotják. Mi nem tudjuk, hogy e két csoport jelöltjei közül kinek van ezidıszerint többsége, de bármelyik legyen is ez a csoport, az egyházi érdekek parancsolóan azt sürgetik,hogy a kisebbség olvadjon bele a többségbe, hogy a számbelileg törpébb csoport ismerje el a numerikusan erısebb csoportnak fölényét is és ismerje erkölcsi kötelességének a többség elıtt meghajolni. Ez nem hatalmi kérdés, hanem a föltétlenül respektálandó egyházi érdekeknek kötelességszerő támogatása, mert csak így érhetı el az, hogy a csabai reformátusoknak 2-3 héten belül papjuk legyen s csak így tölthetı be meghívás útján a lelkészi állás is. Csaba község református egyházára nagy és nemes feladat vár. Lássa ezt be most minden egyháztag s egyéni véleményét rendelje alá az egyházi érdekeknek, melyeket csak úgy szolgálhatunk kellıképpen, ha hittel és szilárdsággal a többség akaratát respektáljuk.... C.S. Lewis: A Hajnalvándor útja Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valóssággá válnak /Péld / KÖNYVAJÁNLÓ Buzás László A könyv a Narnia krónikái sorozat ötödik kötete, a Caspian herceg folytatása. A Hajnalvándor egy hajó neve, melyen Caspian, Narnia királya és hő alattvalói elindulnak felkutatni a nagy keleti óceánon az eltőnt hét nemes urat. Lucy és Edmund, akiket már ismerünk Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény -bıl, ismét csodálatos átjárót találnak (akaratukon kívül) a mi világunkból Narniába és csatlakoznak az életveszélyes küldetéshez. Hamarosan elhagyják Narnia fennhatóságát, és feltérképezetlen vizeken hajóznak szigettıl szigetig. Az átélt kalandok, hıstettek egyre jobban megváltoztatják jellemüket, egyre nagyobb a vágy bennük arra, hogy eljussanak a világ szélére, ahol talán Aslan Országa vár rájuk. 8

5 Minden korosztálynak javaslom a könyvet, és az egész sorozatot, de különösen a leendı mátraházi ifis csapatnak, mert velük A Hajnalvándor útját dolgozzuk fel a csendeshét folyamán. Tar Krisztián FILMAJÁNLÓ AZ ÉLET HÁZA 2001 amerikai filmdráma, 120 perc Szereplık: Kevin Kline (George), Kristin Scott Thomas (Robin), Hayden Christensen (Sam), Jena Malone (Alyssa), Mary Steenburgen (Coleen), Mike Weinberg (Adam), Rendezte: Irwin Winkler Operatır: Zsigmond Vilmos George Monroe (Kevin Kline) középkorú építész élete során mindig is a munka volt az elsı. Rövid idın belül egyszerre dıl össze minden jól felépített életében. Elbocsátják a munkahelyérıl és szinte ugyanazon a napon végzetes betegséget diagnosztizálnak rajta orvosai. Másokkal ellentétben ı nem kezdi el körbeutazni a világot, kiélvezni az utolsó napjait. A megtört George a hátralévı négy hónapban csak egyvalamit szeretne megtenni. Felépíteni álmai házát elhidegült kamasz fia, Sam segítségével. Apa és fia elsı és utolsó igazi közös nyári vakációja verejtékes munkával és megszívlelendı tanulságokkal jár... Kovács Nóra A Popcorn nélkül FILMKLUB legutóbbi alkalmával (Az élet háza), véget ért a Konyha Klub és az ifi által közösen rendezett Klubestek és Kirándulások sorozat elsı évada. Egy rövid összefoglalót adunk közre a szeptembertıl júniusig tartó idıszak eseményeirıl: Konyha Klub PLUS 1. évad szeptember 25. Csendeshét utótalálkozó (Klubest) november 13. Életút játék vendégmővésszel (Klubest) december 5. Bihar-hegység (Kirándulás) január 29. A jövı kezdete (Filmklub) február 12. Farsangi bál március 12. Amelie csodálatos élete (Filmklub) április 16. Az arcnélküli ember (Filmklub) május 8-9. Bihar2 (Kirándulás) május 28. Agytornaklub (Klubest) június 4. Az élet háza (Filmklub) Szeptembertıl folytatódnak a programok, terveink között szerepel legalább 6 filmklub, 4 klubest, egy egynapos és egy kétnapos kirándulás megszervezése. Szeretettel várjuk a fiatalokat és szüleiket a 2. évadban is. Kirándulás a Biharba Tar Krisztián A tavaly decemberi felfedezı túra után immár két napra, a május 8-9-i hétvégére látogatott gyülekezetünkbıl egy 12 fıs csapat (négy felnıtt, nyolc gyerek) a Bihari hegyekbe. Szállást a belényesi református parókia vendégházában kaptunk. Itthon esett az esı, de odaát csodálatos kirándulóidınk volt. Elsı nap a Belényeszentmiklós, Belényesörvényes, Belényesújlak környéki dombokat másztuk meg, a második nap Kisszegyesdnél, a Bihar-hegység kezdıdı meredek lábánál túráztunk, barlangásztunk. A túratervet összeállította és a helyes ösvényt biztosította számunkra Kırösi Tibor tanár úr. Tarné Jantyik Katalin 10

6 Agytornaklub Május 28-án a templomkertben rendeztünk játszóházat Agytornaklub címmel. A sok-sok logikai játékot és a játékvezetést Mojdiszné Kneifel Edit, Várjáték játékbolt vezetıje biztosította. A kellemes környezetben kialakított gondolkodó sarkocskákban minden korosztály talált magának kellı nehézségő és izgalmas játékokat. Cs. Szabó István Trianon Vajon a tövisrıl szednek-e szılıt Gonosz, lusta kımívessegéd, aki lopta segédlevelét, s nem tanulta meg a szakmát, tönkretette ıs Európát. Illeszteni nem volt képes többihez egy márványtáblát, mely megvédte évezrede szennyártól a Népek Házát, legsérülékenyebb sarkát. Beteg aggyal, kalapáccsal Hét részre törte a táblát. Elborult a Mennynek Fénye. Szenny mossa kilencven éve Isten Házát, Széttört Hazát, Bódult földrészünk népének Sárba roppant talapzatát. Tar Krisztián KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elkészült két beépített szekrény a gyülekezeti terembe, amiért köszönetünket szeretnénk kifejezni a Békés Megyei Szakképzı Központ oktatóinak és tanulóinak. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságára Isten áldását kérte:horváth Miklós és Géring Tímea, Horváth Péter és Somogyi Ibolya, Jantyik Zoltán és Hajdú Gyöngyi.. A keresztség sákramentumában részesült: Nagy Ferenc és Szabó Emese Álmos nevő fia, Szomor István és Budai Mariann Ágoston nevő fia, Szabó Tibor és Tóth Emília Zsófia nevő leánya, Huszár Endre és Turák Klára Kamilla nevő leánya,dr.ifj.kovács Mihály és Bíró Katalin Alexandra nevő leánya.. Utolsó földi útjára kísértük: Nemes Istvánné sz.: Vörös Gizellát 85 éves korában, Págyi Józsefné sz.: Tárnok Ilonát 79 éves korában. RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, vele egyidıben gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben, ifi konyha klub a konyhában. Kedden 18 órakor bibliaóra. Csütörtökön 18 órakor istentisztelet. Minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor presbiteri bibliaóra, 2. vasárnapján 16 órakor éves fiatal felnıttek bibliaórája. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezımegyeren, minden hónap 1. vasárnapján kor Telekgerendáson, Minden hónap 1. és 3. szombatján 14 órakor a Református Iszákosmentı Misszió alkalma, minden hónap 1. és 3. szerdáján 9.30-kor baba mama kör a gyülekezeti teremben ELÉRHETİSÉGEK Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Balogh László gondnok Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./ Tel.: 66/ , 20/ , Hivatali idı: hétfı, szerda, csütörtök 9-12 óra és csütörtök óra. KEDD és PÉNTEK SZÜNNAP! /Egyéb idıpont telefonos egyeztetés alapján./ Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma Szerkesztık: Medvegy Anikó és Dr. Tóth János; lektor: Marti Miklós fotók: Dr. Kürthy Csaba; munkatársak: Marti Márta, Futó Zsolt, Tar Krisztián Süllyed hitetlen Európa. Csak az Úr segíthet rajta. 11

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG May 31, 2015 PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071 Telefon: 602-943-2539, Email:

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Március 15-ét ünnepeltük Több mint 7 millió forintos pályázati siker Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i ünnepség a Községháza

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények 2014.09.28 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör OB 10 km Férfi Junior 1 80 Halmai Balázs AC Szekszárd Junior

Részletesebben

Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Uram, Uram, te tudod! (Ez; 37:3.)

Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Uram, Uram, te tudod! (Ez; 37:3.) Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Uram, Uram, te tudod! (Ez; 37:3.) A XX. században megélhette egyházunk és magyar népünk, milyen, amikor kikér bennünket a sátán. A két világháború

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben