É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele"

Átírás

1 É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele AZ IGE ÜZENETE NE AGGÓDJATOK TEHÁT A HOLNAPÉRT, ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA. MÁTÉ EV. 6,34. Jézus felszólítása különösen aktuális akkor, amikor a képsorokat látva elszorul a szívünk és eszünkbe jut, hogy ez velünk is bármikor megtörténhet: árvíz, háború, betegség vagy munkanélküliség.elméletben tudjuk, hogy gondviselı és szabadító Istenünk van, de a hétköznapok bizonytalanságában nem is oly könnyő ezt aprópénzre váltani, és sokszor nem is sikerül. Pedig fel akar szabadítani az evés-ivás-lakhatás nyomasztó kérdései alól, nem mintha nem tudná, hogy ezekre is szükségünk van. Bíztat, hogy naponként éljünk gondviselı kegyelmével, bízzunk szeretetében. Ezek nélkül az aggodalmaskodás megrögzött lelki betegséggé is tud válni. Amikor az ember ezt érzékeli, akkor szeretne szabadulni ettıl, mert egy szorongó, nyugtalan állapot uralja életét. Hathatós orvosság e betegségbıl való gyógyuláshoz Isten igaz megismerése. A tudatlanságban, Isten nem ismerésében lévı ember békességét feldúlhatják a holnap gondjai. Mi több, a keresztyén ember életébe is be akar férkızni, és úrrá akar lenni az aggodalom. De aki elıtt kivilágosodott Isten gondoskodó szeretete, az az İ gondjaira bízza magát. Hányszor beszőkül úgy az emberi elme, hogy nem tud visszaemlékezni azokra a csodákra, amiket átélt. Amikor csak az a gondolat járja át az emberi értelmet, hogy az más volt, az elmúlt, de most ez a helyzet rendkívüli. Isten teremtményeiként jól tudja az Alkotó, hogy mi az, amit elbírunk viselni. Mennyi az a baj, amit méltósággal, Tıle kapott testi, lelki erıvel elhordozhatunk. Ne vegyük tehát magunkra a holnap, a jövendı terhét, mert a mai napra kapjuk az erıt, a bölcsességet és majd abban az órában is megadja a mi Urunk mindazt, amire szükségünk lesz. Ámen. Marti Márta ref.lp. IV. évfolyam 6. szám június Arcok a gyülekezetbıl: Kerezsi Gáborék Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ı teljesíti. Zsolt. 37/5 Nagy megtiszteltetés számunkra ez a felkérés a bemutatkozásra. Mezıtúron születtem, Gáborom Ártándon. Mindketten református iskolába jártunk. Ott is konfirmáltunk. Az iskolában nagyon sok szép református éneket tanultunk, mindig szerettem énekelni. Ezért volt számomra nagy öröm, hogy énekkari tag lehettem, a próbákra mindig hőségesen jártam. Nagyon sokat tanultam Budai Barbarától, aki mindig szívesen segített. Mindig szerettük a fiatalokat. A csendes heteken is mindig jó volt velük lenni, sok vidámságot hoztak a mindennapokba óta vagyok békéscsabai református egyháztag, Gáborom 1953 óta. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy elsık között ismerhettük meg a Marti lelkész házaspárt. Szeretettel ragaszkodunk hozzájuk, mivel Marti nagytisztelető asszony adta ránk Isten áldását, a Ruth könyve 1. rész 16. versébıl: Mert ahova Te mégy oda megyek, és ahol te megszállsz ott szállok meg, néped az én népem és Istened az én Istenem. Köszönöm Istenem Néked Köszönöm Istenem Néked, Köszönöm szereteted! Köszönöm, mit adtál nékem, Köszönöm az életet. Köszönöm rövid idım itt, Amely oly gyorsan szalad, Köszönöm a hervadó ıszt, És a fényes szép napot! Köszönöm a nyíló rózsát, a szúró töviseket, Köszönöm a vándor utat, Rajta a göröngyöket! Köszönöm a bánatfelhıt, Ha befedi egemet, Köszönöm a titkon hulló Sok-sok fájó könnyeket! Köszönöm a szent Igédet, Köszönöm a Bibliát, Köszönöm a nagy kegyelmet, Köszönöm a Golgotát! Köszönöm a kínkeresztet, Köszönöm a drága vért, Köszönöm hogy szent Fiadat, áldoztad az üdvömért! Köszönöm hogy gondod van rám, Köszönöm jóságodat, Köszönöm a kedves otthont, Köszönöm a hajlékodat! Köszönöm hogy imádhatlak, Köszönöm az éneket, Köszönöm az örök éltet, Köszönök mindent Néked! 2

2 Kisköri presbiteri konferencia gyülekezetünkben Gyülekezetünk adott otthont május 8-án a Presbiteri Szövetség elsı félévi kisköri konferenciájának. A nyitó áhítatot Dr. Tóth János megyei elnök tartotta Máté ev 5.rész 8.verse alapján, amely Jézus 6. boldogmondását tartalmazza: Boldogok a tiszta szívőek, mert ık meglátják az Istent. Az Ige magyarázatában 3 kérdésre lehetett választ kapni: Kíváncsi vagy-e Istenre? Hogyan lehet a szívvel látni? Mi a megoldás? Összefoglalásként az fogalmazódott meg, hogy kíváncsinak kell lennünk Istenre, s ha van elég szeretet a szívünkben, akkor Jézuson át a Lélek segítségével megláthatjuk az Atyát, s ennek boldogságát kínálja Jézus mindnyájunknak. Az elsı elıadásban Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiájáról és iskolájáról mondta el gondolatait. A mai helyzetre aktualizálva a kérdést a vallásoktatás helyzete is értékelésre került. Egészen más a XXI. századi családi háttér: a szülı az iskolára hárítja a felelısséget és lényegesen megváltozott a társadalmi és egyházi háttér is. Kálvin tanítási anyagában a Biblia, a zsoltár és az imádság volt a központban és nagyon fontos lenne ma is a családi Biblia-olvasás szerepét hangsúlyossá tenni. Hittan tankönyveink és az ének tanítás módszertani problémái mellett szó esett a fegyelmezés kérdéseirıl, a büntetés és fenyítés mellett a szeretettartalom, az áldás és jutalmazás fontosságáról is. Marti Márta lelkipásztorunk a megszentelt családi életrıl beszélt Kálvin gondolatainak felhasználásával. A megszentelıdést Kálvin az élet mindennapi kérdésének és feladatának tartotta, ami azt jelentette, hogy az embernek radikálisan, teljesen és végérvényesen oda kell szánnia életét Istennek. Megszentelıdésünk gyönyörő és gyötrelmes harc. A megszentelıdés kálvini titka az, hogy amit magunktól nem tudunk megtenni, azt Istentıl kell kérnünk. A család, a közösség szerepét Kálvin abban látta, hogy az emberek azért születtek, hogy egymásért éljenek, azért úgy kell egymással kölcsönösen érintkezniük, hogy megırizzék az emberi nem egységét. Az elıadásokat kérdések, hozzászólások követték, a konferencia imaközösséggel fejezıdött be. Dr. Tóth János 3 Konfirmáció Családunkban mindig természetes volt, hogy vasárnaponként együtt veszünk részt az istentiszteleteken. A gyermek istentiszteletek után örömmel járok a nagyobbak részére szervezett Konyha Klubba is. A konfirmációra az iskolámban /Evangélikus Gimnázium/készültem fel a csoporttal, Márti néni vezetésével. Ezeken az órákon megismerkedhettünk hitünk alapjaival és a református egyház rendjével. Sokat tanultunk Jézus életérıl, tanításairól és értünk hozott áldozatáról. A foglalkozások jó hangulatban teltek, de szükség esetén megkomolyodott a társaság. Márti néni türelmes volt velünk és meg tudtuk beszélni a felmerülı kérdéseinket és a magyarázatokat is megkaptuk. Nagy izgalommal készültünk a konfirmációi vizsgára és örültünk, hogy a Presbitérium elfogadta a bizonyságtételünket. Pünkösd vasárnapján az ünnepélyes fogadalomtétel és az elsı úrvacsora vétel mindnyájunk számára emlékezetes marad. Számomra külön örömet jelentett, hogy a presbiterek és a gyülekezet nevében édesapám mondta a köszöntést. Remélem, hogy a konfirmációi felkészülés során tanultakra emlékezni fogok és egész életemben útmutatóként használom. Tóth Krisztina Kisköri konferenciák vidéken Azonos programmal zajlott május 29-én Körösnagyharsányban, majd június 5-én Eleken, a kisköri presbiteri és gyülekezeti konferencia. A képriport az utóbbin készült. A házigazda, Virágh György lp.az elıadások között a gyülekezeti éneklés fontosságára és anomáliáira hívta fel a figyelmet. A nyitó áhitatot a 6. boldogmondás alapján Földesi Viktor biharugrai gondnok tartotta, Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiája és iskolája cimmel tartott elıadást, majd lelkészünk, Marti Márta, A megszentelt családi élet Kálvin és a család témakörét ismertette a konferencia résztvevıivel. Kolozsvárról is érkeztek presbiterek (álló sor), gyülekezetük testvéri üdvözletét hozták, gondjaikról is szóltak. A konferencia élénk, és sok szép gondolatot feltáró beszélgetéssel, majd közös ebéddel zárult, melynek szép terítésén szellemi táplálék Kálvin a 6. boldogmondásról is várta a megjelenteket. 4

3 ANNO. Eleki gyülekezet Ebédhez terítve Földesi Viktor gondnok Katona Gyula lp. Kolozsváriak Virág György lp. Marti Márta lp. elıadása Dr. Kürthy Csaba 5 Református egyházalapítás Békéscsabán 4. rész Omaszta Gyula felajánlása. Ki lesz a lelkész? július 22-e. Jelentıs nap gyülekezetünk életében, ugyanis e napon, a Csabán élı evangélikus református vallású hívek egyházzá alakulásukat kimondó értekezletet tartottak, Bay József gyulavári lelkész esperes kiküldött elnökletével. Ezen értekezletrıl így írt a Békés c. újság 1906.július 29-i száma:... Az értekezlet örömmel vette tudomásul,hogy az egyházmegye, illetıleg annak feje Domby Lajos esperes lelkész nem csak figyelemmel kíséri az ı lelkes mozgalmukat,de idınként hivatott megbízottjai által czéljuk eléréséhez segíti. Az értekezlet meghallgatva Bay József úr elıterjesztését, elhatározta, hogy aug. 15-ig értekezleti jegyzıkönyvének kapcsán beterjeszti a Csabán élı ev. ref. vallású hívek névsorát és az általuk felajánlott egyházi adó kimutatást az esperesi hivatalhoz ez egyház megyéhez intézett azon kérése kapcsán, hogy az így biztosított legalább 200 kor. fizetésre, két évi idıtartamra lelkészt vihessenek, kinek vezetésével e két év alatt egyházukat szilárd és biztos alapokon megalakíthassák s két év elmúltával megválasztandó állandó lelkészüknek a csabai követelményeknek megfelelı fizetést biztosíthassanak. Egyben lépéseket tettek arra nézve is, hogy az áll. elemi iskolánál egy ev. ref. vallású tanító is alkalmaztassék, ki a ref. növendékek ének tanítását és a templomi ének vezetését is teljesítené.... És beköszöntött az év is, mely még több eseményt tartogatott a református hívek számára. Február 17-én kimondták és április 18-án megerısítették a csabai reformátusok anyaegyházzá alakulását. Következı fontos lépés az elsı presbitérium megválasztása, melynek tagjai a következık lettek: Bogár Dániel, Megyeri Imre, Offra Gergely, Domokos István, Papp Sándor, Lırinczy László, Izsó Lajos, Kelemen János, Könyves T. Kámán, Sebessy Imre, Arató Sándor, Szabó László, Mecs Balogh Sándor, Bíró László. Az eseményeket így kommentálta a Békés Megyei Közlöny áprilisi száma:... Hangyaszorgalommal és kitartó buzgalommal munkálkodnak még mindig a békéscsabai református hívek fıbb emberei a már megalakultnak kijelentett egyház megerısítésén és megizmosodásán. Ha ez a lelkes készség és munkálkodás ezutánra is megırizi eleven erejét, akkor bizonyosra vehetjük, hogy a békéscsabai egyház jövendıjének alapvetı munkálatait jó mesterek vállalták magukra s épületük szilárd, megdönthetetlen és tartós lesz... 6

4 ... Békéscsabán, ahol a magyarosodás máris kiváló eredményeket mutat föl, de ahol még mindig érvényesülnek olyan törekvések, melyek a polgárságot a magyarosodás felé irányított útjukban feltartóztatni szeretnék, különös gondot kell fordítani arra, h o g y a k á l v i n i s t á k k i t ő n ı s z ó n o k o t n y e r j e n e k m e g p a p j u k u l. Ezt a kérdést azért tartjuk most a megbeszélés szınyegére hozni, mert a nemrégiben megalakult egyház papválasztás elıtt áll. A megválasztandó lelkésznek szeptember hó elsején kell elfoglalnia hivatalát s a lelki gondozás ellenében Békéscsaba áldozatkész kálvinista hívei 2200 korona törzsfizetést és 800 korona lakbért biztosítanak lelkészüknek. Eleddig két nevet hallunk emlegetni a békéscsabai református egyház papi állására. Az egyik G e c s e Lajos gyulai segédlelkészé, aki sok érdemet szerzett az egyházalakítás körül, a másik K o p p á n y i Gyula szentesi segédlelkészé, akit kiváló szónoki képességei miatt máris nagyra becsülnek Magyarországon. Nem akarunk prejudikálni, de hisszük, hogy református híveink a legmegfelelıbb eredménynyel ejtik meg a választást. Kálvinistáinkat érdeklı dologról számolunk be végül, amikor hírül adjuk, hogy O m a s z t a Gyula királyi közjegyzı a felépítendı református templom céljára ingyen telket adományozott az egyháznak. Ez a tény rávall a mi derék közjegyzınk lelkületére s a református hívek bizonyára megtalálják a módját hálájuknak és köszönetüknek kifejezésére is.... Itt kell megjegyeznem, hogy végül is a várostól kapott telket fogadták el, melyrıl az évi január 9-én tartott presbiteri ülésen döntöttek, s azt az akkori jegyzıkönyvben rögzítettek. Omaszta Gyula édesanyja emlékének megörökítése végett tette a felajánlást. Az egyháztanács örömmel vette azt, de a Simai-féle portát fogadta el, mert azt alkalmasabbnak találta alakjánál és fekvésénél fogva. Reményüket fejezték ki, hogy e kegyes szándékot más módon,de meg fogja valósítani szeptember 22-én a fıgimnázium tornacsarnokában istentisztelet zajlott, ahol az egyház gondnoksága tudatta a hívekkel, hogy a közeledı lelkészválasztásra a választók névjegyzéke 1907.szeptemberétıl Megyeri Imre, egyházi gondnok hivatalos helyiségében közszemlére lesz kitéve. Figyelmeztették az egyházi híveket, hogy az egyházi törvények szerint a választók névjegyzékébe csupán a tényleges adófizetık vehetık fel október elején nagyfontosságú presbiteri győlést tartanak, adta hírül a Békés Megyei Közlöny október 6-i, vasárnapi száma. (Megjegyzésként közlöm, hogy e politikai lap ebben az idıben csak hetente kétszer, vasárnap és csütörtökön jelent meg.) Idézet a megjelent cikkbıl:... Ez alkalommal tudniillik szóba kerül az is, hogy az egyház meghívás, vagy választás útján töltse-e be a lelkészi állást. A mi érdekünk most az, hogy lehetı legrövidebb idı alatt vezetı ember álljon az egyház élére. Ez pedig semmiképp sem történhetik, ha választás útján igyekeznének betölteni a lelkész állást Bizonyos, ez az eljárás egynehány hónap multán adná meg a csabai reformátusok papját. Sokkal egyszerőbb és kedvezıbb a lelkészi állásnak meghívás útján való betöltése. Ezt az a körülmény teszi ezidıszerint lehetetlenné, hogy a hívek két jelölt köré tömörülnek. Egyik csoportot a Koppányi-pártiak, másikat pedig a Gecse-pártiak alkotják. Mi nem tudjuk, hogy e két csoport jelöltjei közül kinek van ezidıszerint többsége, de bármelyik legyen is ez a csoport, az egyházi érdekek parancsolóan azt sürgetik,hogy a kisebbség olvadjon bele a többségbe, hogy a számbelileg törpébb csoport ismerje el a numerikusan erısebb csoportnak fölényét is és ismerje erkölcsi kötelességének a többség elıtt meghajolni. Ez nem hatalmi kérdés, hanem a föltétlenül respektálandó egyházi érdekeknek kötelességszerő támogatása, mert csak így érhetı el az, hogy a csabai reformátusoknak 2-3 héten belül papjuk legyen s csak így tölthetı be meghívás útján a lelkészi állás is. Csaba község református egyházára nagy és nemes feladat vár. Lássa ezt be most minden egyháztag s egyéni véleményét rendelje alá az egyházi érdekeknek, melyeket csak úgy szolgálhatunk kellıképpen, ha hittel és szilárdsággal a többség akaratát respektáljuk.... C.S. Lewis: A Hajnalvándor útja Bízd az Úrra, ami tennivalód akad, akkor a terveid valóssággá válnak /Péld / KÖNYVAJÁNLÓ Buzás László A könyv a Narnia krónikái sorozat ötödik kötete, a Caspian herceg folytatása. A Hajnalvándor egy hajó neve, melyen Caspian, Narnia királya és hő alattvalói elindulnak felkutatni a nagy keleti óceánon az eltőnt hét nemes urat. Lucy és Edmund, akiket már ismerünk Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény -bıl, ismét csodálatos átjárót találnak (akaratukon kívül) a mi világunkból Narniába és csatlakoznak az életveszélyes küldetéshez. Hamarosan elhagyják Narnia fennhatóságát, és feltérképezetlen vizeken hajóznak szigettıl szigetig. Az átélt kalandok, hıstettek egyre jobban megváltoztatják jellemüket, egyre nagyobb a vágy bennük arra, hogy eljussanak a világ szélére, ahol talán Aslan Országa vár rájuk. 8

5 Minden korosztálynak javaslom a könyvet, és az egész sorozatot, de különösen a leendı mátraházi ifis csapatnak, mert velük A Hajnalvándor útját dolgozzuk fel a csendeshét folyamán. Tar Krisztián FILMAJÁNLÓ AZ ÉLET HÁZA 2001 amerikai filmdráma, 120 perc Szereplık: Kevin Kline (George), Kristin Scott Thomas (Robin), Hayden Christensen (Sam), Jena Malone (Alyssa), Mary Steenburgen (Coleen), Mike Weinberg (Adam), Rendezte: Irwin Winkler Operatır: Zsigmond Vilmos George Monroe (Kevin Kline) középkorú építész élete során mindig is a munka volt az elsı. Rövid idın belül egyszerre dıl össze minden jól felépített életében. Elbocsátják a munkahelyérıl és szinte ugyanazon a napon végzetes betegséget diagnosztizálnak rajta orvosai. Másokkal ellentétben ı nem kezdi el körbeutazni a világot, kiélvezni az utolsó napjait. A megtört George a hátralévı négy hónapban csak egyvalamit szeretne megtenni. Felépíteni álmai házát elhidegült kamasz fia, Sam segítségével. Apa és fia elsı és utolsó igazi közös nyári vakációja verejtékes munkával és megszívlelendı tanulságokkal jár... Kovács Nóra A Popcorn nélkül FILMKLUB legutóbbi alkalmával (Az élet háza), véget ért a Konyha Klub és az ifi által közösen rendezett Klubestek és Kirándulások sorozat elsı évada. Egy rövid összefoglalót adunk közre a szeptembertıl júniusig tartó idıszak eseményeirıl: Konyha Klub PLUS 1. évad szeptember 25. Csendeshét utótalálkozó (Klubest) november 13. Életút játék vendégmővésszel (Klubest) december 5. Bihar-hegység (Kirándulás) január 29. A jövı kezdete (Filmklub) február 12. Farsangi bál március 12. Amelie csodálatos élete (Filmklub) április 16. Az arcnélküli ember (Filmklub) május 8-9. Bihar2 (Kirándulás) május 28. Agytornaklub (Klubest) június 4. Az élet háza (Filmklub) Szeptembertıl folytatódnak a programok, terveink között szerepel legalább 6 filmklub, 4 klubest, egy egynapos és egy kétnapos kirándulás megszervezése. Szeretettel várjuk a fiatalokat és szüleiket a 2. évadban is. Kirándulás a Biharba Tar Krisztián A tavaly decemberi felfedezı túra után immár két napra, a május 8-9-i hétvégére látogatott gyülekezetünkbıl egy 12 fıs csapat (négy felnıtt, nyolc gyerek) a Bihari hegyekbe. Szállást a belényesi református parókia vendégházában kaptunk. Itthon esett az esı, de odaát csodálatos kirándulóidınk volt. Elsı nap a Belényeszentmiklós, Belényesörvényes, Belényesújlak környéki dombokat másztuk meg, a második nap Kisszegyesdnél, a Bihar-hegység kezdıdı meredek lábánál túráztunk, barlangásztunk. A túratervet összeállította és a helyes ösvényt biztosította számunkra Kırösi Tibor tanár úr. Tarné Jantyik Katalin 10

6 Agytornaklub Május 28-án a templomkertben rendeztünk játszóházat Agytornaklub címmel. A sok-sok logikai játékot és a játékvezetést Mojdiszné Kneifel Edit, Várjáték játékbolt vezetıje biztosította. A kellemes környezetben kialakított gondolkodó sarkocskákban minden korosztály talált magának kellı nehézségő és izgalmas játékokat. Cs. Szabó István Trianon Vajon a tövisrıl szednek-e szılıt Gonosz, lusta kımívessegéd, aki lopta segédlevelét, s nem tanulta meg a szakmát, tönkretette ıs Európát. Illeszteni nem volt képes többihez egy márványtáblát, mely megvédte évezrede szennyártól a Népek Házát, legsérülékenyebb sarkát. Beteg aggyal, kalapáccsal Hét részre törte a táblát. Elborult a Mennynek Fénye. Szenny mossa kilencven éve Isten Házát, Széttört Hazát, Bódult földrészünk népének Sárba roppant talapzatát. Tar Krisztián KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elkészült két beépített szekrény a gyülekezeti terembe, amiért köszönetünket szeretnénk kifejezni a Békés Megyei Szakképzı Központ oktatóinak és tanulóinak. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságára Isten áldását kérte:horváth Miklós és Géring Tímea, Horváth Péter és Somogyi Ibolya, Jantyik Zoltán és Hajdú Gyöngyi.. A keresztség sákramentumában részesült: Nagy Ferenc és Szabó Emese Álmos nevő fia, Szomor István és Budai Mariann Ágoston nevő fia, Szabó Tibor és Tóth Emília Zsófia nevő leánya, Huszár Endre és Turák Klára Kamilla nevő leánya,dr.ifj.kovács Mihály és Bíró Katalin Alexandra nevő leánya.. Utolsó földi útjára kísértük: Nemes Istvánné sz.: Vörös Gizellát 85 éves korában, Págyi Józsefné sz.: Tárnok Ilonát 79 éves korában. RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, vele egyidıben gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben, ifi konyha klub a konyhában. Kedden 18 órakor bibliaóra. Csütörtökön 18 órakor istentisztelet. Minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor presbiteri bibliaóra, 2. vasárnapján 16 órakor éves fiatal felnıttek bibliaórája. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezımegyeren, minden hónap 1. vasárnapján kor Telekgerendáson, Minden hónap 1. és 3. szombatján 14 órakor a Református Iszákosmentı Misszió alkalma, minden hónap 1. és 3. szerdáján 9.30-kor baba mama kör a gyülekezeti teremben ELÉRHETİSÉGEK Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Balogh László gondnok Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./ Tel.: 66/ , 20/ , Hivatali idı: hétfı, szerda, csütörtök 9-12 óra és csütörtök óra. KEDD és PÉNTEK SZÜNNAP! /Egyéb idıpont telefonos egyeztetés alapján./ Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma Szerkesztık: Medvegy Anikó és Dr. Tóth János; lektor: Marti Miklós fotók: Dr. Kürthy Csaba; munkatársak: Marti Márta, Futó Zsolt, Tar Krisztián Süllyed hitetlen Európa. Csak az Úr segíthet rajta. 11

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2003/9 Augusztusi templomkerti találkozó Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan látták a résztvevõk? Természetesen, ha megkérdezünk

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS --------------------------

PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- PROTESTÁNS HÍRADÓ A RAJNA-VESZTFÁLIAI MAGYAR GYÜLEKEZET ÉRTESÍTŐJE 2015.ÁPRILIS-JÚNIUS -------------------------- Johannes Vermeer: Krisztus Mária és Márta házában 1 BETÁNIAI LÁNY Van a ház körül munka

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014/2015 augusztus 29. P 30. Szo Kárpát- medencei református tanévnyitó IT 10:00 31. V Tanévnyitó it. 15.00 szeptember 22 nap 1 1 H 2 2 K Szülői értekezlet: 1.a,b,c,d

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Peres Imre. A pozsonyi református gyülekezet története

Peres Imre. A pozsonyi református gyülekezet története Peres Imre A pozsonyi református gyülekezet története Bratislava 2004 A pozsonyi református gyülekezet története A pozsonyi református gyülekezet a 2004. esztendőben 110 éves múltra tekint vissza. Több

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota

Németh László Gimnázium, Általános Iskola Hódmezővásárhely. 2015/2016-os tanév tankönyvei. Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota 1. a osztály Osztályfőnök: Ráczné Kecskeméti Ágota FI-501020101 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/1. tk. 400 tartós FI-501020102 Kísérleti - Ábécés olvasókönyv 1/2. tk. 400 tartós FI-501020103 Kísérleti

Részletesebben