Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében vállalt munkámat két részre osztottam: az első szakaszban az általam már ismert, földügyi igazgatás területén kívántam bemutatni az internetes környezet adta szolgáltatási lehetőségeket, részint a már létező, részint a közeljövőben megvalósuló rendszereket. Ennek a munkának lett az eredménye az Elektronikus kormányzati szolgáltatások a földügy területén címet viselő tanulmány. Munkám második részében azt a kérdést kívánom körbejárni, hogy - amennyiben az állam által kezelt adatok interneten történő értékesítése működik a földügy területén -, vajon működhet-e mindez más területen, más állami intézmények által kezelt adatokkal is? A központi és helyi közigazgatás által kezelt adatok, különösen a személyes adatok, természetesen bizalmas információnak tekinthetık, ezek védelmét számos jogszabály biztosítja, ugyanakkor a Jogalkotó biztosítja a közérdekő adatok nyilvánosságát is. Második tanulmányomban azt a kérdést kívánom körbejárni, melyek azok a körülmények, amikor mégis van lehetıség az állami szervezetek által kezelt adatokat harmadik félnek kiadni; melyek a szóba jöhetı adatok, és milyen feltételek mellett van mód ezek internetes felületen történı értékesítésére. Szándékomban áll továbbá bemutatni egyfelıl a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési biztosítékokat, másfelıl a gépjármő-nyilvántartás által kezelt adatok helyzetét és az ahhoz tartozó adatértékesítés rendszerét. 1. A nyilvántartások általános csoportosítása Amennyiben általánosabban kívánunk fogalmazni, azt mondhatjuk, a nyilvántartás nem más, mint előre meghatározott szempontok szerint összegyűjtött és rögzített, azaz rendszerezett információk együttese. Célja, hogy segítségével áttekinthetők a nyilvántartással érintett objektumok, lehetővé téve a döntések gyors és megalapozott meghozatalát. * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Közigazgatási szervezet és e-kormányzás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Imre Miklós. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Balogh Zsolt egyetemi docens (PTE). A szerző egyetemi tanársegéd (BCE Közigazgatás-tudományi Kar); elérhetősége:

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR A XX. század második felében a nyilvántartások száma és a bennük tárolt információk köre rendkívül megnövekedett, mivel a jóléti állam csak általuk tudott eleget tenni kitűzött céljainak. A különböző állami szervek, de különösen a közigazgatás szervei ma már százas nagyságrendben vezetnek nyilvántartást, amelyek gyakorlatilag átfogják a társadalmi és a gazdasági élet minden területét. Mint a Magyar Közigazgatási Jog című könyvben olvashatjuk, az államigazgatási szervek információs rendszerei általában egy-egy általuk vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódnak. 1 Ugyanakkor az államigazgatási információs rendszerek fogalmi köre tágabb, mint az államigazgatási nyilvántartásoké. A nyilvántartások csoportosítására nincsen egységes elv, mivel azokat több szempont szerint lehet vizsgálni. Tekintsük át a leglényegesebb és leggyakrabban idézett csoportosítási lehetőségeket: 1. Alapvető megkülönböztetés a nyilvántartást vezető szerv jellege alapján történhet, így megkülönböztetünk állami és nem állami nyilvántartásokat. Témánk szempontjából az állami nyilvántartások az érdekesek, melyek is tovább bonthatók: - közigazgatási nyilvántartásokra (államigazgatási, önkormányzati), például a hadkötelesek nyilvántartása, vagy az önkormányzati vagyonnyilvántartás; - vegyes nyilvántartásokra, mint például a népesség-nyilvántartás; - bírósági nyilvántartásokra, példa erre a cégnyilvántartás. 2. A területi hatály alapján megkülönböztethető az országosan, általában egy központban vezetett nyilvántartás, mely tárgyára vonatkozóan az egész ország területéről tartalmaz adatokat, és a helyi, általában helyben vezetett adatbázis. 3. Szintén roppant lényeges megkülönböztetni a hatósági és nem hatósági nyilvántartásokat. A hatósági nyilvántartás sajátossága az, hogy azt a közigazgatási szerv jogszabályi előírás alapján hatóságként köteles vezetni, közigazgatási határozatnak minősül. Ezzel szemben a nem hatósági nyilvántartás vezetését nem jogszabály írja elő, ugyanakkor vezetheti államigazgatási szerv. Ilyen pl. az önkormányzati vagyonkataszter. 4. A fenti kérdéskörhöz kapcsolódik a nyilvántartásba foglalt adatok bizonyító ereje, hitelessége szerinti megkülönböztetés, így beszélhetünk közhitelű és a nem közhitelű nyilvántartásokról. A közhitelű nyilvántartás vezetését jogszabály rendeli el és a bejegyzett adatokat - az ellenkező bizonyításáig - mindenki számára hitelesnek kell elfogadni. Közismert példa erre az ingatlan-nyilvántartás. A nem közhitelű nyilvántartást annak vezetője általában saját döntése alapján fekteti fel és vezeti, rendszerint azért, hogy megkönnyítse saját munkáját. 5. Megkülönböztethetjük jogi hatás alapján a konstitutív és deklaratív hatályú nyilvántartásokat. A konstitutív azt jelenti, hogy valamely jog magával a nyilvántartásba vételével jön létre, módosításával módosul és abban való törléssel szűnik meg (pl. ingatlan nyilvántartás). Ezzel szemben a deklaratív nyilvántartás nem eredményezi a nyilvántartásba vételkor jog keletkezését, hanem csak kinyilvánítja azt, és a nyilvántartásból való törlés is jog vagy állapot megszűnését mutatja (anyakönyvi nyilvántartás). 1 Forrás: Magyar Közigazgatási Jog XVII. fejezet, Szerkesztette: Ficzere Lajos (Osiris Kiadó, Bp )

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Különbség tehető a nyilvántartás tárgya alapján, vagyis azon objektum szerint, amelyre maga a nyilvántartás vonatkozik. így megkülönböztethetjük a személyek, (pl. a népesség), a dolgok (pl. gépjárművek), a szellemi javak (pl. szabadalmak), és a jogszabályok nyilvántartása között. 7. Végül a nyilvántartás vezetésének módszere és eszköze szempontjából három csoportra tagolhatjuk azokat: a lajstromos, kartotékos és a számítógépes nyilvántartásra. - a könyvszerű, vagy lajstromos nyilvántartás, a legrégebbi módja az adatok rendszerezett tárolásának, de még napjainkban is használatos; általában kronológiai sorrendben, esetleg alfabetikusán vezetik az adatokat. Ez az adatbiztonság igen magas szintje, hiszen utólag nem, vagy csak felismerhető módon változtathatók meg az abban szereplő adatok, ugyanakkor az adatok más szempontú csoportosítását nem teszi lehetővé. Legjellemzőbb példa erre az anyakönyv. - a kartotékos nyilvántartás is igen régóta használt módszer, itt minden egyes tétel külön kartonlapra kerül felvezetésre, ezáltal az azon szereplő adatok több szempontból is csoportosíthatók. Hátránya ugyanakkor, hogy az egyes kartonlapok észrevétlenül is kicserélhetők, ennél fogva az adatbiztonság szintje is alacsony. A legrégebbi ilyen nyilvántartás a könyvtári katalógus, de kisebb önkormányzatoknál ma még a helyi népességnyilvántartás is kartonon van. - a számítógépes nyilvántartás az elmúlt évtizedek számítástechnikai forradalma nyomán napjainkban a legelterjedtebben használt módszer, mely a legmagasabb igényeket is kielégíti. A tárolt adatokat nagy gyorsasággal, bármilyen szempont szerint lehet csoportosítani és lekérdezni, hátránya viszont költségessége, illetve az adatok védelméhez szükséges, esetenként rendkívüli biztonsági intézkedések betartása. Látható, hogy a fentiek alapján egy nyilvántartás a vizsgálódási szempontok szerint akár több csoportba is tartozhat, például az ingatlan-nyilvántartás jellemzője, hogy az állami-közigazgatási-, ugyanakkor hatósági-, közhitelű-, dologi- és konstitutív nyilvántartás is, melyet már számítógépes módszerrel vezetnek. 2. A Közigazgatás Információs Rendszerei A fent említett csoportosítási lehetőségeken túl, szólni kell a funkció szerinti megkülönböztetésről, amely elvezet minket a közigazgatás információs rendszereinek főbb jellemzőihez és sajátosságaihoz. A funkció szerint e rendszereket sorolhatjuk az ágazati és funkcionális információs rendszerek közé, megkülönböztetjük az állami statisztikai információs rendszert, és országos alapnyilvántartásokat, mely utóbbiak a témánk szempontjából a leglényegesebbek. Mint Torma András rámutat, az ágazati és funkcionális információs rendszerek a központi államigazgatási szervek - minisztériumok és a kormányhivatalok, központi hivatalok - által kiépített információs rendszerek, amelyek kifejezetten az adott szerv ágazati és funkcionális feladatainak az ellátását szolgálják. Ezek végpontjain rendszerint az adott főhatóság megyei szervei vagy ennek hiányában a megyei közigazgatási hivatalok állnak, illetve nemritkán a települési önkormányzatok.

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Az állami statisztika feladata és célja minden társadalomban az, hogy valósághű képet adjon a társadalom, a gazdaság, illetve az emberi környezet állapotáról és változásairól annak érdekében, hogy az állami szervek ezen objektív adatok birtokában megalapozott döntéseket hozhassanak. Az állami statisztikai információs rendszer jellemzője az, hogy különböző alrendszerekből épül föl. A statisztikáról szóló törvény szabályozza a hivatalos statisztikai szolgálat szervezeti rendszerét, továbbá a statisztikai tevékenységet: az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételét, feldolgozását, tárolását, átadását, átvételét, elemzését, szolgáltatását, közlését és közzétételét. A törvényben meghatározott statisztikai tevékenység ellátása Magyarországon a hivatalos statisztikai szolgálat feladata. Ez nem egy szervet, hanem egy szervcsoportot jelent: a Központi Statisztikai Hivatalt, a minisztériumokat, a Legfelsőbb Bíróságot, a Legfőbb Ügyészséget, a Magyar Nemzeti Bankot és a Gazdasági Versenyhivatalt. A társadalmi-gazdasági, valamint a nemzeti adatvagyon szempontjából a leglényegesebbek az országos alapnyilvántartások, amelyek az állami döntéshozatal információs bázisának gerincét képezik. E nyilvántartások közös jellemzője az, hogy vezetésüket jogszabály írja elő, továbbá azonos elvek alapján, összefüggő-zárt rendszerben, az egész országra - illetve az ország minden adott objektumára - kiterjedően (teljes körűen) rögzítik a lakosságnak, a nemzeti vagyon egyes elemeinek vagy a szellemi javaknak ugyanazon legfontosabb adatait, függetlenül attól, hogy erre egy központi helyen vagy az országban széttagoltan kerül-e sor. Számítógépes környezetüket tekintve - éppen a teljes körűségből fakadó óriási adattömeg miatt - ezek ún. nagygépes rendszerek. Az országos alapnyilvántartásokat rendszerint, de nem kivétel nélkül államigazgatási szervek vezetik. E nyilvántartások köre a következő: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, a katonai nyilvántartás, a bűnügyi nyilvántartás, az ingatlannyilvántartás, a közúti közlekedési nyilvántartás, a légi járművek nyilvántartása, az úszólétesítmény-nyilvántartás (hajólajstrom), az EU közös agrárpolitikája végrehajtásában érintett ügyfelek regisztere, a szabadalmi lajstrom, a jogszabály-nyilvántartás, az adónyilvántartások. Szintén országos nyilvántartás a cégjegyzék, de ezt nem közigazgatási szervek, hanem a bíróságok (cégbíróság) vezetik. Mielőtt rátérnénk a hazai jogszabályokban kijelölt nyilvántartásokat vezető szervek ismertetésére, fontos megemlíteni a kérdést érintő EU-s irányelvről. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról szól, meghatározva az alapelveket, melyeket a tagállamoknak követniük kell ennek az új típusú piaci tevékenységnek a működését megalapozó saját belső jogszabályaik megalkotása során. 2 Az irányelv kitér arra mit lehet közigazgatási dokumentumnak tekinteni vagyis bármilyen tartalom, függetlenül az adathordozó formájától (papír vagy elektronikus forma, illetve hangi, képi vagy audiovizuális eszköz); illetve továbbá definiálja a további 2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról Forrás: - a letöltés időpontja április 20.

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR felhasználást is: értve ezalatt a közigazgatási szervek dokumentumainak természetes vagy jogi személyek általi felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a dokumentumokat előállították. Az jogszabály irányt mutat a formátumok és a díjazás kérdésben, továbbá kitér az átláthatóság megteremtésére és a megkülönböztetés tilalmának uniós szintű garanciáira. 3. A személyi alapnyilvántartások és az azt vezető szerv Az hazai alapnyilvántartások közül először tekintsük át az országos személyi alapnyilvántartásokat. A személyi nyilvántartás természetes személyekre vonatkozó adatok folyamatosan nyilvántartott rendszere, általában egy ország lakónépességének minden egyes tagjára vonatkozó válogatott információkat tartalmaz. A személyi nyilvántartási rendszerek közhitelességének minősége döntően azoknak az információknak a pontosságától és a változásoknak a rövid időn belüli bejelentésétől függ, amelyekre a rendszer épül. Témánk szempontjából lényeges, hogy megismerjük e nyilvántartások vezetésére rendelt szervet. A nyilvántartást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi, mely a jelenlegi formájában január 1-jén jött létre a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal és a Távközlési Szolgálat jogutódjaként. 3 A hivatal a legjelentősebb országos alapnyilvántartások (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, közúti közlekedési nyilvántartás, úti okmánynyilvántartás, bűnügyi nyilvántartás, stb.) adatkezelője, a hazai közigazgatási intézményrendszer nélkülözhetetlen szervezete. A KEK KH önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű szervezet, feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben hatósági jogkörrel felruházott, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának feladatai közé tartozik a nemzeti adatvagyon kezelése, adatfeldolgozás, a nyilvántartások vezetése; okmányok előállítása; országos informatikai és távközlési hálózatok üzemeltetése. 4 További feladata a választások és népszavazások lebonyolításának informatikai támogatása; az elektronikus közigazgatási ügyintézés és a kapcsolódó szolgáltatások lehetőségének megteremtése; a Schengeni Információs Rendszer nemzeti hivatalának feladatainak ellátása, végül a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás szervezetek, intézmények, cégek, és magánszemélyek számára. A KEK KH a nyilvántartásokból nagy tömegű adatszolgáltatást teljesít elektronikus formában a közigazgatási szervek, az önkormányzati szféra, az üzleti szereplők és a magánszektor arra feljogosított tagjai részére. Az általa vezetett okmánytárak közhiteles 3 276/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 4 Továbbá szolgáltatások biztosítása az okmányirodák, rendészeti szervek, anyakönyvi hivatalok és más intézmények számára ezeken a rendszereken keresztül

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR dokumentumainak jelentős szerepe van a jogállami működés biztosítása szempontjából. Ezen túlmenően a hivatal gondoskodik több kiemelt jelentőségű biztonsági okmány kibocsátásáról (így például a vezetői engedély, személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar igazolvány, gépjármű törzskönyv és forgalmi engedély stb.). A hivatal feladatai ellátásához kiterjedt és modern számítástechnikai infrastruktúrával rendelkezik. A jogszabályi előírások végrehajtása érdekében az elmúlt években korszerű, magas szolgáltató képességű elektronikus nyilvántartásokat hozott létre (pl. Központi Szabálysértési Nyilvántartás), és folyamatosan, magas rendelkezésre állással üzemeltet a közigazgatás szempontjából kiemelt jelentőségű, országos lefedettséget biztosító informatikai infrastruktúrákat (pl. okmányirodai hálózat, Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer). Ezen túlmenően a folyamatosan változó jogszabályi környezet előírásainak megfelelően fejlesztik az ellátási körébe tartozó szervezetek integrált számítógépes kommunikációs hálózatát, továbbá annak központi erőforrásait. A szervezetnek nagy gyakorlata van kiemelt jelentőségű projektek megvalósításában (választások informatikai lebonyolítása, biztonsági okmányok bevezetése, Schengeni Információs Rendszer nemzeti központi alkalmazásának üzemeltetése, stb.). A szolgáltató állam megvalósítása és a közigazgatás reformja keretében számos, a társadalom széles rétegeit érintő, ügyfélbarát közigazgatási eljárás és szolgáltatás került megvalósításra (pl.: Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer /XR/, Jogügyletek biztonságát erősítő adatszolgáltatási keretrendszer /JÜB/, hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezése, ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok részére elektronikus értesítés okmányok lejárati idejéről /proaktív szolgáltatás/) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás A személyi adat- és lakcímnyilvántartás talán a legkorábban centralizált személyi nyilvántartásunk. 5 A nyilvántartás az állampolgárok legfontosabb természetes személyazonosító- és lakcímadatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat tartalmazza. 6 E nyilvántartás képezi az alapját a polgárok személyes- és lakcímadatainak közhiteles igazolásának, illetve nyilvántartáson alapuló, közokiratnak minősülő okmányok kiadásának. Ki kell emelni azt a tényt is, nem csak az adatokat tartják nyilván, hanem az adtatok alapján készült és azokat hivatalosan igazoló okmányokat is (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, járművezetői igazolvány), vagyis azok is a nyilvántartás részét képezik. A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban, jogügyleteiben személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más szervek és szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek július 1-én jött létre az Állami Népességnyilvántartó Hivatal, amelynek irányítását és felügyeletét a Központi Statisztikai Hivatal végezte. 6 A nyilvántartás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló - többször módosított évi LXVI. törvényben és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezések szerint működik.

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR kielégítéséhez szükségesek. A nyilvántartás szerveinek feladata a törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és a törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. A nyilvántartás adattartalma tekintetében meg kell különböztetnünk a személyi- és a lakcím adattartalmat. A nyilvántartás személyi adattartalma tartalmazza a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek a nevét, nemét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi azonosítóját, elhalálozása helyét és idejét 7, lakcímét, az adatszolgáltatásra vonatkozó korlátozást, illetve tilalmat, adataiból történő rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó jelzést, családi állapotát, arcképét, aláírását, valamint személyi azonosítójáról és lakcíméről kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítóját. A lakcím adattartalma pedig a település, településrész megnevezését, (a fővárosban a kerület megjelölését is); postai irányítószámot; a közterület nevét és jellegét (út, utca, tér stb.); a ház számát, (ezen belül az épület, lépcsőház, szint, emelet és ajtó számát), ennek hiányában a helyrajzi számot; esetenként pedig a cím jellegét (pl. lakóház, közintézmény, üres telek stb.) tartalmazza. A közhitelesség fenntartása érdekében szükségszerű a nyilvántartott adatok naprakészségének biztosítása. Adattartalmának alapját az anyakönyv és a polgárok kötelező lakcímbejelentése képezi. A nyilvántartás helyi kezelését a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalában számítógépes támogatással, - a helyi adottságoktól függően -, ennek hiányában csak manuális (kartonos) módszerrel végzik. A települési önkormányzatok jegyzői gondoskodnak az illetékességi területükön lakó polgárok adatváltozásainak, adatjavításainak nyilvántartásba vételéről. A körzetközponti jegyző rögzíti a nyilvántartásban az illetékességi területén működő jegyzők által, papír alapú bizonylaton jelentett adatváltozásokat, adatjavításokat. Az önkormányzatok anyakönyvvezetői pedig átvezetik a nyilvántartáson az anyakönyvbe bejegyzett adatváltozásokat, adatjavításokat. A számítógépes rendszer a változásokat ellenőrzi, a hibásakat visszautasítja, és hibalistán jelzi vissza az azokat jelentő szerveknek. A változásokról rendszeresen értesíti a nyilvántartás helyi és területi szerveit. A nyilvántartás központi számítógépes rendszerét is a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala működteti, november 1.-je óta az adatváltozások on-line rendszerben kerülnek átvezetésre, tehát az adatváltozás rögzítését követően azonnal. A nyilvántartás területi megyei számítógépes rendszerét a regionális államigazgatási hivatalok üzemeltetik Adatszolgáltatás a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból Mint említettük, az adatszolgáltatás is a Hivatal kötelezettségei közé tartozik. A szolgáltató állam eszméjével valamint az adatvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban az állampolgárt számos jog illeti meg. Ennek megfelelően az állampolgár jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről; saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot, vagy másolatot, illetőleg szóbeli tájékoztatást kérni; kérelmezni személyes adatainak helyesbí- 7 Esetenként a holttá nyilvánítását vagy a halál tényének bírói megállapítását is.

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR tését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. Számos garancia is megilleti az adatok tulajdonosait, így jogosultak megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását; kérhetik az adatkezelő tájékoztatását az általa kezelt adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Jogosultak az adatvédelmi biztoshoz fordulni, ha véleményük szerint személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket, vagy annak közvetlen veszélye fennáll (kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban), jogosultak továbbá jogaik megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulni. Meg kell jegyezni, hogy adatszolgáltatás elsősorban az adatigénylő lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye szerint, illetőleg az érintett polgár ismert lakcíme szerint illetékes jegyzőtől kérelmezhető. 8 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától akkor igényelhető adatszolgáltatás, ha az a jegyző által - a szükséges technikai feltételek hiányában, vagy egyéb okból - nem, illetőleg csak célszerűtlenül teljesíthető. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 17. -ának (1) bekezdése szerint a nyilvántartás szervei az e törvényben meghatározott feltételekkel és korlátok között - a polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén - szolgáltatnak adatot. A benyújtandó dokumentumnak tartalmaznia kell a kérelmező adatait, (az ügyfél és képviselője nevét- megnevezését- lakcímét-székhelyét, telephelyét stb.); az igényelt adatok pontos leírását és mennyiségét; és azok felhasználásának célját, a felhasználásának jogalapját igazoló okiratot 9 ; amennyiben a kérelmező által ismert, a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatokat (neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcímét); valamint a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el. A meghatalmazott köteles eredeti írásbeli meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát csatolni az iratokhoz. Ha a keresett személlyel az ügyfél nem áll jogi kapcsolatban, csak egyszerűen hallani akar felőle, beszélni kíván vele, üzenni akar neki stb. akkor ezt is közölni kell. Ebben az esetben a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a KEK KH az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név-és lakcímadatát a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa (személyes kapcsolatfelvétel), vagy arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg az általa megadott címen vagy telefonszámon, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni (értesítés). Tipikusan e szolgáltatásnak az igénybe vételéről van szó, érettségi-, illetve bajtársi találkozók szervezésekor, amikor az egykori ismerősök már nem rendelkeznek egymás lakcímadataival. E lehető- 8 Az évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,18. (1) bekezdése szerint 9 Az okiratnak azt a tényt, illetve eseményt kell igazolnia, amely bizonyítja azt az adatfelhasználási kapcsolatot, ami a keresett személy és a kérelmező között fennáll, vagy fennállt.

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR ség az ún. szolgáltató közigazgatás iskolapéldája, de jól példázza azt is, hogy a személyes adatok üzleti értékét, forgalomképességét az állam sem hagyja figyelmen kívül. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától adatokat egyedileg és csoportosan lehet kérelmezni. Az egyedi kérelem beérkezését követően a Hivatal dönt a kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján, hogy az adatok kiadhatóke vagy sem. Az egyedi adatok kiadhatóságáról a személyesen benyújtott kérelmek esetén a KEK KH Ügyfélközpontjának (1062 Budapest, Andrássy út 55.) munkatársai helyben - az Ügyfél által dokumentumokkal alátámasztott, vagy büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata alapján - döntik el, hogy az adatok kiadhatók-e vagy sem. Az adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, mely történhet készpénz befizetéssel vagy átutalási megbízással a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül. Az egyedi (vagyis 100 főt meg nem haladó) adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás díja öt főig 3500 Ft.; ötnél több főt érintő adatszolgáltatás esetén, az adatszolgáltatásban érintett személyek számának és a díjtételnek a szorzata. A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel. Itt jellemzően papíralapon történik az adatszolgáltatás. Csoportos adatszolgáltatásról akkor beszélhetünk, amikor egy eljárásban 100 főnél több személy vagy okmány adatait szeretné egy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet megkapni. Ilyen igényt írásban kell benyújtani a Hivatal Szolgáltatási Osztályának címére, mely az igény elbírálása után a szolgáltatás teljesíthetőségéről értesíti a kérelmezőt. A hivataltól az alábbi típusszolgáltatások igényelhetők: A természetes személyazonosító adatok alapján Lakcímadatok alapján Az adatigénylő által megjelölt személy, vagy személyi kör az adatszolgáltatásra illetékes szerv által kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresése Különböző csoportképző ismérvek (nem, életkor, családi állapot, lakcím, településnév) meghatározásával igényelt név- és lakcímadatok (címlista) Így lehetőség van arra, hogy összetett szűréseknek megfelelő adatbázis összeállítását igényeljék a hivataltól, például egy örökjáradékot kínáló cég kikérheti a Budapest II. kerületében élő összes nyugdíjas korú állampolgárának listáját. Az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet melléklete szabályozza. Az igényelni kívánt szolgáltatás specifikálásában és a szolgáltatási kérelem formai követelményeiben a KEK KH nyújt információt, segítséget. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény lehetővé teszi, hogy a polgár ha a törvény másként nem rendelkezik - jogosult megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását. Ez a jogosultság természetesen a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás esetében is fennáll, a nyilvántartásban szereplő adatalanyok (törvényes képviselőik) nyilatkozatban kérhetik a személyes adataikra vonatkozó adatszolgáltatási korlátozást. Fontos kiemelni, hogy az adatkorlátozás, illetve

10 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR az adatszolgáltatás letiltása nem hivatalból történik, azt az adatalanynak minden esetben kérnie kell. 4.2 Adatszolgáltatás a választói névjegyzékből: A fentiekben láthattuk milyen feltételekkel juthatnak a természetes vagy jogi személyek mások adatainak birtokába. Van azonban egy különleges helyzet, mikor Jogalkotó lehetővé tette, hogy bizonyos szervezetek meglehetősen laza feltételek mellett juthassanak széleskörű adatokhoz az állampolgárokról. E helyzetről a évi C. számú, a választási eljárásról szóló törvény rendelkezik. Annak érdekében, hogy a jelöltek és a pártok a kampány során közvetlenül is megszólíthassák a választópolgárokat, jogszerűen hozzájuthatnak a választópolgárok név- és címadataihoz. A jelöltek, valamint a jelöltet, listát állító pártok a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától a szavazás napja előtti 20. napot követően díjfizetés ellenében megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét. Az adatokat nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is lehet kérni. 10 A jelöltek illetőleg a jelöltet, listát állító pártok mindegyike azonos feltételek mellett, a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) kérheti a közszemlére tett névjegyzék másolatát, amelyet a szavazás napja előtti huszadik napot követően kaphatnak meg szavazóköri bontásban. Az adatszolgáltatások keretében megszerzett adatokat kizárólag a választási kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, szervezetnek, más jelöltnek, pártnak történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait legkésőbb a szavazás napján meg kell semmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül át kell adni az adatszolgáltatónak. A választási kampány céljára más állami vagy önkormányzati szerv személyes adatot nem szolgáltathat a jelöltek, pártok részére. A választási kampány céljára a - helyi választási iroda vezetőjén, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervén kívül - a jelöltek, pártok, jelölő civil szervezetek számára más állami vagy önkormányzati szerv a saját nyilvántartásaiból személyes adatot nem szolgáltathat ki. A jelöltek illetőleg a jelöltet, listát állító pártok az adatszolgáltatásért az alábbi igazgatási szolgáltatási díjai kötelesek fizetni, de egy általam megkérdezett országgyűlési párt kampányszakértője szerint ez szinte minden esetben optikai lemezen (cd-dvd) kérik ki az adatokat. Az adat megnevezése Díjtétel (Ft.) A névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utóneve, lakcíme (nemenként, korcsoportos és lakcím szerinti bontásban) - elektronikus adathordozón 3,30 Ft/fő évi C. törvény a választási eljárásról, 45. (1)

11 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR papíron 5,40 Ft/fő - öntapadós etiketten 6,40 Ft/fő A közszemlére tett névjegyzék másolata 10,20 Ft/lap A/4-es formátumban Forrás: 10/1998. (II. 20.) BM rendelet a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról Mindezzel kapcsolatosan már sokszor felmerültek éles kritikák, mivel e rendszer hozzájárul ahhoz, hogy a pártok könnyűszerrel illegális választói adatbázist hozzanak létre, amelyben a választópolgárok listáját és a saját támogatói listáikat egyesítve, azok különbségéből megismerhetik a nem támogatók listáját. Ilyen vádak ez elmúlt évek kampányaiban többször is felmerültek a politikai élet több nagy szereplőjével kapcsolatban is, olyannyira, hogy az adatvédelmi biztos figyelmét is felkeltették. 11 Az ilyen feltételezett illegális választói adatbázisok nemcsak súlyosan sértik az Adatvédelmi Törvényt, melynek 2. 2 a. pontja különleges adatnak minősíti a politikai véleményre vagy pártállásra vonatkozó adatokat; de lehetőséget teremtenek arra is, hogy a döntéshozók e nyilvántartást felhasználva, saját előnyükre módosítsák a választókörzeteket. 12 Az ilyen jelenségek súlyosan rombolhatják a demokratikus intézményrendszerbe vetett közbizalmat A Közlekedési Nyilvántartás: A közúti közlekedési nyilvántartás egy komplex nyilvántartás, melynek feladata azoknak az adatoknak a kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a közúti közlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességéhez fűződő egyéni és közérdekek érvényesítéséhez szükségesek. A közúti közlekedési nyilvántartás az alábbi nyilvántartásokból áll: - a gépjárműnyilvántartás (a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.) - az engedély nyilvántartás (a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás) - az engedély nyilvántartás részét képezi a közúti közlekedési előéleti pontrendszer nyilvántartás, - a származás-ellenőrzési nyilvántartás (a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzemben tartói) adatai- 11 Forrás: - a letöltés időpontja április Forrás: - a letöltés időpontja április 20.

12 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR nak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származásellenőrzés eredményének nyilvántartása.) - az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás (az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.) - az okmánytár (a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.), valamint a - a parkolási igazolvány nyilvántartás Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból annak módja, feltételei Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a Nyilvántartóhoz, illetve a körzetközponti jegyzőhöz nyújtható be. A csoportos, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás, a történeti állomány, illetve az okmánytárból kért adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése a Nyilvántartó hatáskörébe tartozó feladat. 13 Hogy mely szerveknek, személyeknek és milyen feltételekkel szolgáltatható adat azt a Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. Törvény határozza meg. 14 Az adatkezelés, az adatszolgáltatás a vonatkozó jogszabályok által meghatározott garanciális feltételek mellett történik. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet a KEK KH Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály - Közlekedési Nyilvántartó Osztályára kell benyújtani. Az alábbi szolgáltatások és adatok igényelhetők: - Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése. - Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint - képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése. - Járműazonosító adat: a jármű hatósági jelzése (rendszám) és alvázszáma. - Személyazonosító adat: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési családi és utóneve, születési hely és idő, a személy neme. A Kknyt a alapján a nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 13 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény alapján, a nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint - az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás és a történeti állomány adatait kivéve - a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője látja el. 14 Az adatszolgáltatás iránti kérelmet, a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

13 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében; vagy - tudományos kutatás céljából személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével; vagy - közvélemény-kutatás és piackutatás céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és - területi bontásban; vagy - közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban. Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához szükséges adatokat. A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt, vagy eseményt köteles megjelölni, amely az adat felhasználási cél alapját képező - az érintett és közötte fennálló - kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja. Amennyiben a kérelmező az adat felhasználásának célját, vagy jogalapját nem vagy nem megfelelően igazolta, kérelem teljesítését megtagadja a hivatal. Ha az ügyfél a keresett személlyel/személyekkel nem áll jogi kapcsolatban, csak üzenni kíván neki, ez esetben a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a Nyilvántartó az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg, és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a kérelemben felsorolt adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy tájékoztassa arról, hogy az ügyfelet közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni. A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 15 Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak megállapítása szempontjából egy tétel egy szolgáltatott adatnak felel meg. Egyedi azonosító alapján (például: rendszám, alvázszám, vagy személyazonosító adatok alapján) egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja tételenként 550 Ft, de legalább 1250 Ft. Kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként: 700 Ft, de legalább 1400 Ft. Csoportképző ismérvek alapján egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén az előzetes tájékoztatás díja: 6750 Ft. A tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés céljára történő adatszolgáltatás díja: tételig 55 forint, tételig 40 forint, efölött 34 forint tételenként, de minden esetben legalább Ft. A csoportképző ismérvek alapján meghatározott személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésének díja: tételig 190 forint, tételig 175 forint, efölött 162 forint tételenként, de minden esetben legalább Ft. Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft. A másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft. A díjfizetés történhet készpénz átutalási megbízáson, vagy lehetőség van banki átutalással (elektronikus, vagy hagyományos módon) teljesíteni a befizetést. 15 A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díját az 54/1999. (XII.25.) BM rendelet állapítja meg.

14 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Fontos kiemelni, hogy a törvény nem biztosít lehetőséget a járműnyilvántartásból, illetve az engedély nyilvántartásból történő piackutatási, illetve direkt marketing célú adatkérések esetén, a jármű tulajdonosok, üzembentartók, illetve járművezetők adatainak átadására! További garanciális lehetőség, hogy az érintett személy itt is megtilthatja, korlátozhatja személyes, a közlekedési nyilvántartással kapcsolatos egyéb adatainak szolgáltatását, mely nyilatkozata a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzésre kerül. 4.4 A KEK KH által kezelt további nyilvántartások Egyéni vállalkozók: Az egyéni vállalkozók nyilvántartását is a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vezeti. A nyilvántartásban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából - az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli. Az interneten, az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában naprakészen bárki számára díjmentesen megtekinthető, és folyamatosan hozzáférhetők az egyéni vállalkozók jogszabályban meghatározott adatai. 16 A bárki számára ingyenesen hozzáférhető adatbázisban Egyéni Vállalkozói Igazolványszám, Nyilvántartási Szám, és Adószám alapján lehet keresni. Az itt nem szereplő adatokat is szolgáltathatóak, hivatalos megkeresésre, például a bíróságok számára, büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából. Útlevél nyilvántartás: A Hivatal által üzemeltett útlevél nyilvántartásból az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén az állampolgároknak információt szolgáltat az úti okmány száma alapján birtokosának családi és utónevéről, valamint az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének valamint esetleges megkerülésének tényéről. Bűnügyi nyilvántartás: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény a különleges adatok közé sorolja a büntetett előéletre vonatkozó szemé- 16 Elérhető: https://www.nyilvantarto.hu/evig/lekigazolvanyszamalapjan.action?view - a letöltés időpontja április 20.

15 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR lyes adatokat. A személyes, illetőleg a különleges adat akkor kezelhető, ha azt törvény rendeli el. 17 A bűnügyi nyilvántartás a törvényben meghatározott adatokat tartalmazó, közhitelű hatósági nyilvántartás, amelynek feladata adatok gyűjtése, kezelése, azokról okirat kiadása, a törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. A bűnügyi nyilvántartás - egymástól különálló nyilvántartásokként - a bűntettesek, a büntetőeljárás alatt állók, a kényszerintézkedés alatt állók, az ujj-és tenyérnyomatok, valamint fényképek és a DNS-profilok nyilvántartását foglalja magába. A bűnügyi nyilvántartás törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség látja el. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartása A választási eljárásról szóló évi C. törvény i alapján a Hivatal folyamatosan vezeti a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok országos nyilvántartását. Abból az általános és időközi választások esetén a névjegyzék összeállításához a jegyzők részére adatszolgáltatást teljesít. Ebből a nyilvántartásból más törvényekben meghatározott esetekben az arra jogosult személyek részére - a választójogosultság igazolására is - szolgáltathat adatot a Központi Hivatal. 4.5 Az ingatlan nyilvántartás Az ingatlan nyilvántartásról mely az országos dologi nyilvántartások közé tartozik ezúttal nem kívánok részletesen írni, az e területre vonatkozó jogszabályokért, nyilvántartási elvekért, adatkezelési, adatszolgáltatási valamint az interneten elérhető szolgáltatásokról bővebben lásd: Szabó Máté Csaba: Elektronikus kormányzati szolgáltatások a földügy területén 2011, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR projekt tanulmányt. 5. Az üzleti adatkezelés Mint Belánszki Gyula rámutat, a politikai rendszerváltás után az adatvédelmi törvény megalkotásának időszakában, illetve azt megelőzően, a személyes adatok - az érintett hozzájárulása nélkül történő - kezelésének igénye elsősorban az állam különböző szervei részéről merült fel. A fokozatosan kialakuló, illetve fejlődő piacgazdaság elvárásai következtében a személyes adatok megszerzésében, felhasználásában érdekelt szervek, személyek köre folyamatosan bővült, és a nem elégséges, illetve kijátszható szabályozás miatt általánossá vált az ún. fekete adatkereskedelem. Ez a gyakorlatban nem jelentett 17 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról a évi XLVII. törvény rendelkezik.

16 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR mást, mint a név- és lakcímadatok illetéktelen személyek részére, nem egyszer ellenérték fejében történő átadását. 18 Az Országgyűlés az illegális adatkereskedelem folyamatosan terjedő jelenségét, illetve annak veszélyét felismerve, amikor megalkotta a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényt (a továbbiakban: Kkt). A jogszabállyal alapvetően kettős célt kívántak elérni: egyrészt megakadályozni az addigi jogellenes adatkereskedelmet és törvényes keretek közé helyezni, másrészt biztosítani a társadalom igényeivel összhangban a tudományos kutatás, közvélemény-kutatás és a piackutatás indokolt adatszükségleteinek legális kielégítését. A személyes adatok forgalmi értékét jelzi, hogy a legnagyobb állami adatkezelő szerv az általa vezetett, legteljesebb körű, és legpontosabb adatbázist hozzáférhetővé tette az üzleti szféra részére. A Kkt. szervi, illetve személyi hatálya a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező valamennyi szervezetre kiterjed, amennyiben tudományos kutatás, közvélemény-kutatás, piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára név- és lakcímadatot igényelnek, illetőleg ilyeneket kezelnek. 19 A törvény meghatározza és definiálja azokat a tevékenységi köröket, amelyek végzése során, illetve amelyek végzése céljából név- és lakcímadatok igényelhetők. E négy tevékenységi kör: a tudományos kutatás, a közvélemény kutatás: (egyének és csoportjaik véleményének és ítéletalkotásuk összetevőinek kutatása), a piackutatás (az egyének és csoportjaik fogyasztói szokásának vizsgálata) végül a közvetlen üzletszerzés vagy direkt marketing (azok a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, az üzletkötés előmozdítása érdekében). A tudományos kutatást végző, a közvélemény-kutató és a piackutató, valamint a közvetlen üzletszerző szerv (a továbbiakban együtt: adatkezelő) különböző forrásokból gyűjthet adatokat. Felhasználhatja a jogszerűen nyilvánosságra hozott, illetve közzétett adatbázisok adatállományát is. Ilyen pl. a telefonkönyv, a szaknévsor, a statisztikai névjegyzék és minden olyan nyilvános adattár, amely elkészítésekor - az adatgyűjtés vagy az adategyeztetés során - az abban szereplő adatalanyokat tájékoztatták az adatkezelés (felhasználás, továbbítás) eredeti céljától eltérő folytatásának lehetőségéről, illetve arról, hogy az érintettnek joga van ezt megtiltani, de az adatalany a figyelmeztetés ellenére - letiltási jogával nem élt. A közvetlen üzletszerzéssel foglalkozó adatkezelők nyilvántartási kötelezettségüknek direkt marketing lista, illetve tilalmi lista összeállításával kötelesek eleget tenni. A Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) lista nevek és lakcímek gyűjteménye, amely az érintettekkel vagy kereskedelmi partnerekkel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattar- 18 Forrás: Nyilvántartási rendszerek és adatvédelem, Szerkesztette: Rytkó Emília - Belánszki Gyula, Magyar Közigazgatási Intézet, Bp A Kkt. hatálya nem terjed ki a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény alapján végzett kutatásra.

17 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR tást szolgálja közvetlen üzletszerzés céljából. A lista a néven és lakcímen kívül csak az ügyfelek és támogatók érdeklődésére vonatkozó információt tartalmazhatja. A tilalmi lista azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azoknak e célból történő, további kezelését. Ha az adatkezelést bármilyen okból meg kell szüntetni, a személyes adatokat törölni vagy anonimizálni kell. Az anonimizálás olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítása lehetőségének végleges kizárását. A Kkt. szerinti adatkezelőknek az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kell gondoskodni. Ennek során - a tudományos kutató kivételével - belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteni, melyek kialakításába a tevékenység jellege szerinti szakmai képviseleti szervezetek is bevonhatók. A Kkt. hatálya alá tartozó adatkezelők tevékenységüket - annak megkezdése előtt - kötelesek az adatvédelmi biztosnak bejelenteni. 6. Az állami nyilvántartások értékesítésének lehetőségei elektronikus szolgáltatások keretében Kutatásom egyik célja az volt, hogy bemutassam, milyen szolgáltatásokat kaphatnak a ügyfelek az állami nyilvántartásokra vonatkozóan, legyenek akár természetes- vagy jogi személyek. Másik célom, hogy bemutassam, léteznek-e a földügy területén ismert TakarNet szolgáltatásokhoz hasonló, magas szintű on-line szolgáltatások, esetleg van-e lehetőség elektronikus pénzügyi tranzakciókra. Amennyiben végigtekintünk a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyújtott szolgáltatások listáján, felemás érzésünk lehet. Egyfelől a hivatal weblapján a tájékoztatás teljes körű részletes leírásokat találhatunk az egyes ügymenetekről. 20 Másfelől e tájékoztatás a legtöbb esetben csak a hagyományos, személyes ügyintézésre vonatkozik. Az elektronikus ügyintézés menüpont alatt találhatunk ugyan információkat az Ügyfélkapuról illetve lehetőség van on-line időpontfoglalásra okmányirodai ügyekben, de magukról az nyilvántartásokhoz való hozzáférésről szó sem esik, melyek oka a már fent ismertetett vonatkozó jogi feltételrendszer. Többszöri megkeresésemre sem érkezett érdemi válasz a hivataltól arra kérdésemre, terveznek-e elektronikus tranzakciókat is lehetővé tevő szolgáltatásokat, illetve milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben. A weblapon a kiemelt projektek részben beszámolnak ugyan a fejlesztésekről, de sajnos itt sem láthatjuk nyomát az érintett iránynak. Ugyanakkor bíztató, hogy az olyan adatbázis lekérdezéseknél, ahol a jogszabályi környezet lehetővé teszi, és nincs szükség igazgatási díj fizetésére, meglepően könnyen használható és jól működő rendszereket találhatunk. Ilyen a KEK KH által működtetett, már fent említett Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartása 21, illetve az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közre- 20 Elérhető: https://www.nyilvantarto.hu - a letöltés időpontja április Elérhető: https://www.nyilvantarto.hu/evig/lekigazolvanyszamalapjan.action?view - a letöltés időpontja április 20.

18 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR működő Szolgálata 22, mely a cégbíróságok nyilvántartó rendszerére alapozva nyújt ingyenes céginformációs szolgáltatást. Munkámban ugyanakkor törekedtem arra, hogy elsősorban a közigazgatási szervezetrendszer által kezelt nyilvántartásokat vizsgáljam, így a (cég)bíróságok által vezetett adatok nem képezik e vizsgálat tárgyát. A KEK KH egyik dolgozója, bár név nélkül, de elmondta az eredménytelen kommunikáció egyik oka egyfelől az lehet, hogy bár voltak kezdeményezések az elektronikus adathozzáférések fejlesztésére, a háttérintézmények felelős pozícióban lévő hivatalnokai vonakodnak elkötelezni magukat egy-egy konkrétum mellett, - hiszen például a Takarnet24 projekt fizikai megvalósulása is a tervezett szeptember 30-ról június 30.-ra tolódott. 23 Másfelől az elektronikus tranzakciókat is támogató adatszolgáltatásokhoz komoly anyagi feltételek szükségesek, éppen ezért ezeket gyakran Európai Unió támogatásával tervezik megvalósítani, amely döntések viszont túlmutatnak a hivatalvezetők hatáskörén. Befejezésként úgy ítélem meg, a fenti szolgáltatásokra van igény a magyar piacgazdaság részéről; és egy jogszabályoknak megfelelő, könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer nemcsak a jelenleginél jelentősebb anyagi bevétellel szolgálna az igazgatási díjakból, de erősítené az állampolgároknak a szolgáltató közigazgatásba vetett hitét, miközben sikerrel oszlatná el a XX. századi, ósdi hivatalokról megrögzült képeket a letöltés időpontja április Ez a projekt nem a KEK KH-hoz kötődött.

19 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Felhasznált Irodalom és internetes források: - Magyar Közigazgatási Jog, Szerkesztette: Ficzere Lajos, Osiris Kiadó, Bp Nyilvántartási rendszerek és adatvédelem, Szerkesztette: Rytkó Emília - Belánszki Gyula, Magyar Közigazgatási Intézet, Bp Burszán Judit - Deményné Kertész Krisztina - Farkas Péterné: Útmutató a választók nyilvántartásának elkészítéséhez és továbbvezetéséhez. (Választási füzetek. 46.). Belügyminisztérium, Országos Választási Iroda. Bp Közigazgatási szakvizsga: Bel- és igazságügyi ágazat, Szerkesztette: Laborcné dr. Balogh Éva - Daróczy István Magyar Közigazgatási Intézet, Bp A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala weblapja: továbbá https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450021/450023/ a letöltés időpontja április 20.s - A Nemzeti Közigazgatási Intézet weblapja - a letöltés időpontja április Az Országos Választási Iroda weblapja: a letöltés időpontja április 20. Felhasznált jogszabályok: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről évi C. törvény a választási eljárásról évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 1999.évi LXXXIV. törvény közúti közlekedési nyilvántartásról 54/1999. (XII.25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről 58/1999. (XII.30.) BM rendelet az okmányirodák személyi és technikai feltételeiről.

20 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR /2000. (X. 27.) BM rendelet az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről 276/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről

Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről Magyarszentmiklós község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2001.(II.15.) számú Rendelete az adatvédelemről Magyarszentmiklós község Önkormányzatának Képviselő testülete a polgárok személyi adatainak

Részletesebben

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről

Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007. ( XI.29.) ÖKT rendelete az adatvédelemről Tetétlen községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás

Nyilvántartási és okmányigazgatás Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Az előadás fő részei 1. A polgárok személyi

Részletesebben

2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

T/7394. számú. törvényjavaslat. a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

T/7394. számú. törvényjavaslat. a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7394. számú törvényjavaslat a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8/2007. (VIII.16) ÖKT. rendelete. az adatvédelemről

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8/2007. (VIII.16) ÖKT. rendelete. az adatvédelemről Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8/2007. (VIII.16) ÖKT. rendelete az adatvédelemről Gáborján községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Dr. Jóri András (jori@mail.datanet.hu) (Megjelent: Napi Jogász, 2002/3., 27-28. o.) A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: FEB/03/390-1/2013. Ügyintéző: Rácskainé dr. Ács Beáta Tel.: 22/514-772 Valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére Székhelyén Tisztelt Jegyző

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ

ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ ÚTDÍJFIZETÉSI KOMPENZÁCIÓ A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1995. évi CXIX. törvény. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről. Általános rendelkezések

1995. évi CXIX. törvény. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon (2012.I.3) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXVI. törvény. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról Az Országgyűlés, az Alkotmánynak a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseire figyelemmel, a polgárok személyi

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása 9710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) A gondnokoltak és gondnokaik, támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes jognyilatkozatok nyilvántartását az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A Szabályzat célja

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. A Szabályzat célja Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete az adatvédelemrıl Balatonfőzfı önkormányzat képviselı-testülete a polgárok személyi adatainak és

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

16%'81Áo évi...törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó.

16%'81Áo évi...törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó. Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16%'81Áo 2015. évi....törvény Érkezett: 2015 DEC O Ó. egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetésér ől * I. Az illetékekróz

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20.

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez

Részletesebben

III. Ügyfélcentrum. Személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások. - Személyi adat- és lakcímnyilvántartás

III. Ügyfélcentrum. Személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások. - Személyi adat- és lakcímnyilvántartás III. Ügyfélcentrum Személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások - Személyi adat- és lakcímnyilvántartás Nyilvántartás jogszabályi alapja: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

25/2006. (V. 5.) BM rendelet

25/2006. (V. 5.) BM rendelet 25/2006. (V. 5.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő végrehajtásáról A választási eljárásról szóló 1997. évi C.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Dr. Zárdai Zoltán DM SZABÁLYOZÁS 2012. Direkt Marketing Agytágító - V. Nemzetközi Direkt Marketing Szövetsége. 1051 Budapest V. Arany János utca 10.

Dr. Zárdai Zoltán DM SZABÁLYOZÁS 2012. Direkt Marketing Agytágító - V. Nemzetközi Direkt Marketing Szövetsége. 1051 Budapest V. Arany János utca 10. Dr. Zárdai Zoltán DM SZABÁLYOZÁS 2012 Direkt Marketing Agytágító - V. Nemzetközi Direkt Marketing Szövetsége 1051 Budapest V. Arany János utca 10. Budapest, 2011.10.13. 1036 Budapest Lajos u. 74-76. telefon:

Részletesebben