A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 31. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. fejezet AZ INTÉZET RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI... 5 Az intézet rendeltetése... 5 Az intézet feladata... 6 III. fejezet AZ OKTATÓK, KUTATÓK, HALLGATÓK ÉS ALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA... 7 Az intézet oktatói... 7 Az intézet hallgatói... 7 A hallgatók jogai, kötelességei... 8 Az intézet alkalmazottai... 8 IV. fejezet AZ INTÉZET SZERVEZETE, TESTÜLETEI, TANÁCSAI ÉS VEZETŐI... 9 Az intézet szervezete... 9 Az intézet testületei és tanácsai... 9 Az Intézeti Tanács Az Igazgatói Tanács Az Intézeti Értekezlet Az intézetigazgató Az ÁSZKK igazgatóhelyettese és a BKNYK igazgatóhelyettese V. fejezet AZ INTÉZET OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSE, VEZETÉSE A szakcsoport A szakcsoport vezetése A Szakcsoport Értekezlet A szakcsoportvezető VI. fejezet AZ INTÉZET KAPCSOLATAI A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködés területei VII. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK VIII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 19

3 3 BEVEZETÉS A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Nyelvi Intézet (továbbiakban: intézet) nyelvi szakcsoportjai a társadalomban és a fegyveres erőknél bekövetkezett, jelenleg is folyó változásokból, a NATO-kompatibilitás igényéből kiindulva, az oktatási-kutatási gyakorlatukban meglévő tapasztalatokra támaszkodva és a jogszabályokban foglalt követelményekhez igazodva nyelvi intézeti szervezeti formában végzik feladataikat az egyetemen. Az intézet alaptevékenységéből fakadó fő feladata az egyetemen BSc és MSc alapképzésben nappali tagozaton tanuló, valamint a tanfolyami és a posztgraduális képzésben részvevő hallgatók katonai szakmai (ARMA vagy STANAG 6001) nyelvvizsgára való felkészítése; a közép- és felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkező hallgatók meglévő nyelvi ismereteinek frissítése, katonai szakanyaggal történő kiegészítése és speciális célú továbbfejlesztése; a NATO- és a békepartnerségi-tagországok fegyveres erői tagjainak tanfolyam rendszerű idegen nyelvi szakmai képzése, továbbképzése; a Magyar Honvédség, illetve a lehetőségek függvényében a békepartnerségi- és a mediterrán-dialógus partnerországok fegyveres erői tagjainak katonai szaknyelvi képzése, továbbképzése angol, francia és német nyelven. Az intézetben folyó képzés különböző időtartamú tanfolyamokon történik. Az intézet feladata továbbá a Magyar Honvédség nyelvképzést végző Regionális Nyelvtanfolyamok tevékenységének szakmai szempontú támogatása és igény szerinti ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed az Intézet oktatóira, nyelvtanáraira és más munkakört betöltő közalkalmazotti állományra. A rájuk vonatkozó mértékig kiterjed az oktató tevékenységben részt vevő, nem a Nyelvi Intézet állományához tartozó szakemberekre, továbbá a meghívott, oktató tevékenységet végző, nem magyar állampolgárságú személyekre.

4 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Neve: ZMNE Nyelvi Intézet Rövidítve: NYI Címe: 1101 Budapest, Hungária krt Létrehozási éve: 1996 Idegen nyelvű megnevezései: Angol: Language Institute vagy Institute for Foreign Language Studies Francia: Institut de Langues Német: Sprachinstitut Orosz: Институт иностранных языков Az intézet az oktatási rektorhelyettes alárendeltségében végzi feladatait. Az intézetet az intézetigazgató vezeti, akinek feladatait távolléte esetén az általa megbízott igazgatóhelyettes látja el. Az intézet integrálja az Általános és Szaknyelvi Képzési Központot (továbbiakban: ÁSZKK) és a Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központot (továbbiakban: BKNYK). Megszervezi és végrehajtja a karokon folyó, valamint a tanfolyami és posztgraduális nyelvképzést.. Összehangolja a közép- és felsőfokú katonai szaknyelvi tanfolyami nyelvképzés katonai tananyagának kidolgozását.

5 5 II. FEJEZET AZ INTÉZET RENDELTETÉSE ÉS FELADATAI 2. Az intézet rendeltetése Az intézet rendeltetése a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági, valamint más fegyveres szervek állománya igényeinek megfelelő katonai szakmai /világnyelveken és magyar, mint idegen nyelven folyó/ képzés, posztgraduális képzés, valamint a nyelvoktatással összefüggő kutatómunka végzése. Az egyetemre felvett, BSc és MSc szakokon nappali tagozaton tanuló hallgatói, és azon kiegészítő és levelező szakok hallgatói számára, akik képzési programjában nyelvoktatás szerepel, változó óraszámú nyelvképzés biztosítása, valamint különböző időtartamú intenzív és munka melletti tanfolyami, illetve posztgraduális szintentartó nyelvképzés folytatása. A Honvédelmi Minisztérium igényeinek megfelelően, a békepartnerségi és a mediterrán-dialógus partnerországok fegyveres erői tagjainak katonai szakanyaggal bővített angol, francia és német nyelvi szaktanfolyami képzés végrehajtása. A NATO-képzési rendszerében idegen nyelvi szaktanfolyamok szervezése, végzése. A különböző idejű tanfolyamok keretében katonai szaknyelvi (ARMA vagy STANAG 6001) nyelvvizsgára történő felkészítés. A nyelvképzéssel, az idegen nyelvi szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, rendezése.

6 6 3. Az intézet feladata az oktatási, számonkérési módszerek korszerűsítésének és a tapasztalatcsere, valamint a katonai szaknyelvoktatás speciális módszertani kérdései kutatásának elősegítése; a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott elvek érvényesítéséről való gondoskodás; a továbbképzés, a posztgraduális képzés feltételeinek biztosítása és az ezekkel összefüggő tevékenységek szervezése; oktatási segédanyagok kidolgozása; a hallgatók intézeti szintű közösségei képviselőivel való együttműködés; az oktató-nevelő munka feladatainak meghatározásába, ellenőrzésébe való bevonásuk; oktató- és tudományos munkájában szorosan együttműködik a hazai és külföldi, nyelvoktatást folytató intézményekkel; az intézet nyelvtudományi és a kapcsolódó tudományterületeken tervszerű tudományos munkát végez, figyelemmel kíséri és közreadja a nyelvtudomány új eredményeit. Alapvető feladatának tekinti a tananyagok folyamatos korszerűsítését; Az intézet az alapfunkción túl szervezett formában a) cél- és továbbképző nyelvtanfolyamok keretében végzi a NATO-békefenntartó és ENSZ-feladatokra, illetve a különböző NATO-beosztásokra kijelöltek idegen nyelvi felkészítését; b) egyéb oktatási és külön díjazás ellenében szolgáltató (fordítói, tolmács, tananyagfejlesztő) tevékenységet folytathat;

7 7 III. FEJEZET AZ OKTATÓK, KUTATÓK, HALLGATÓK ÉS ALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA 4. Az intézet oktatói (1) Az intézet oktatási feladatait az egyetemmel közalkalmazotti és szerződéses jogviszonyban álló nyelvtanárok látják el. (2) Az intézet oktatója, nyelvtanára az lehet, aki megfelel az egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer Szabályzatában foglaltaknak. (3) Az oktatói munkakörbe való kinevezés szabályait a Munkáltatói Jogok Gyakorlásának Rendje Szabályzat tartalmazza. (4) Az oktató, nyelvtanár jogait a jogállásról szóló törvény szabályozza, az oktató kötelességeit az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 5. Az intézet hallgatói (1) Az intézet hallgatói lehetnek azok a magyar, illetve külföldi hivatásos tisztek, tiszthelyettesek, köztisztviselők és közalkalmazottak, akik különböző időtartamú tanfolyami nyelvképzésben vesznek részt, valamint mindazok, akik a nyelvképzés speciális irányát (katonai szaknyelv) igénylik. (2) A nyelvtanfolyamokra felvehető hallgatók számát a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség személyügyi szervei, illetve az egyetem rektora határozza meg.

8 8 6. A hallgatók jogai, kötelességei A hallgatóknak joga van: a) az alapképzésben az elsajátítandó nyelvet az adott lehetőségeken belül megválasztani; b) az oktatók munkáját véleményezni; c) használni az intézet létesítményeit, eszközeit és berendezéseit; d) javaslatot tenni az intézet életével kapcsolatos bármely kérdésben és arra érdemi választ kérni. A hallgatók kötelessége: a) az intézet tanulmányi és fegyelmi rendjét betartani; b) óvni és rendeltetésszerűen használni a rájuk bízott eszközöket, illetve felszerelési tárgyakat; c) a foglalkozásokon az előírt öltözetben és a meghatározott felszereléssel megjelenni; d) tiszteletben tartani a többi hallgató emberi méltósághoz fűződő jogait. 7. Az intézet alkalmazottai (1) Más alkalmazottak (főelőadó, előadó), segítik az intézet oktatási tevékenységét, biztosítják az intézet zavartalan működésének ügyviteli, gazdasági és műszaki feltételeit.

9 9 IV. FEJEZET AZ INTÉZET SZERVEZETE, TESTÜLETEI, TANÁCSAI ÉS VEZETŐI 8. Az intézet szervezete (1) Az intézetet szakmai irányultságú központok alkotják. A központok idegen nyelvi szakcsoportokból állnak. Az ÁSZKK szakcsoportja: Alap szaknyelvképzési szakcsoport; - Tanfolyami szaknyelvképzési szakcsoport A BKNYK szakcsoportja: NATO és EU szaknyelvi tanfolyamok szakcsoport 9. Az intézet testületei és tanácsai (1) Az intézetet választott testületek és vezetők irányítják. (2) Az intézet választott testületei és tanácsai: a) Választott vezető testület: az Intézeti Tanács. b) Tanácsadó testület: az Igazgatói Tanács; c) Fórum: az Intézeti Értekezlet; (3) Az intézet testületeibe és tanácsaiba történő választás szabályait az egyetemi SZMSZ-ben foglaltak szabályozzák.

10 Az Intézeti Tanács (1) Az Intézeti Tanács az intézet vezető testülete; döntési, véleményezési, javaslattételi, valamint ellenőrzési jogokkal rendelkezik. (2) Az Intézeti Tanács tagjait 5 évre választják. Az Intézeti Tanács tagjainak létszáma: 9 fő. Az Intézeti Tanács elnöke az intézetigazgató. (3) Az Intézeti Tanács tagjai: a.) Betöltött tisztségük alapján (szavazati joggal: 3 fő): az intézetigazgató (a testület elnöke); az igazgatóhelyettesek. b.) Választott képviselőként (3 fő): oktatók, nyelvtanárok és egyéb dolgozók. c.) Betöltött tisztségük alapján meghívottként (szavazati jog nélkül): az oktatási rektorhelyettes; az Intézeti Tanácsba meg nem választott szakcsoportvezető. (4) Az Intézeti Tanács feladatai és hatásköre: meghatározza saját szervezetét és működési rendjét; kidolgozza és az Intézeti Értekezlet véleményezése alapján elfogadja az intézet SZMSZ-ét, és megbízza az intézetigazgatót, hogy terjessze fel elfogadásra a Szenátusnak; elfogadja a tanács munka- és üléstervét, az intézetben folyó munkáról szóló fontosabb jelentéseket, illetőleg az ezekről szóló tájékoztatókat; dönt az intézet rendelkezésére álló státusok optimális elosztásáról és az oktatásra biztosított keretekkel való gazdálkodásról; javaslatot tesz a bérfejlesztésre, jutalmazásra, kitüntetésre; kezdeményezi az oktatás érdekében más nyelvoktató intézményekkel való együttműködési formák kialakítását;

11 11 kezdeményezi a Szenátusnál az egyetemi tanári, docensi kinevezésekre vonatkozó javaslatokat. (5) Az Intézeti Tanács jogkörét az intézetigazgatóra vagy az Igazgatói Tanácsra átruházhatja a következő ügyekben: döntés az intézet rendelkezésére álló státusok optimális elosztásáról és az oktatásra biztosított keretekkel való gazdálkodásról; javaslattétel jutalmazásra, kitüntetésre; döntés az intézeti hatáskörbe tartozó kiszolgáló egységek (intézeti adminisztráció, nyelvlabor) működésével kapcsolatos kérdésekben. (6) Az Intézeti Tanács tagjainak választására, a tanácstagság meghosszabbítására, illetőleg megújítására vonatkozóan az egyetemi SZMSZ az irányadó. Az intézet valamennyi - teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója, nyelvtanára és más alkalmazottja választó és választható. Az Intézeti Tanácsot szükség szerint az intézetigazgató hívja össze; de indokolt esetben összehívható - nyolc napon belül - a tagok egyharmadának írásbeli kérésére is. Az ülést az intézetigazgató vezeti. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a testület tagjainak 2/3-a (6 fő) jelen van. Az ülés napirendjét és a testület határozatait a jelenlévők nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadják el. 11. Az Igazgatói Tanács (1) Az Igazgatói Tanács az intézetigazgató mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve az intézetigazgató munkáját segítő testület. (2) Feladata az intézeti oktató-, nevelő- és kutatómunka megszervezése, a nyelvi szakcsoportok tevékenységének összehangolása. Az Igazgatói Tanács hetente ülésezik, megtárgyalja az előző heti feladatok teljesítését, meghatározza a következő hét feladatait.

12 12 (3) Az Igazgatói Tanács tagjai: az intézetigazgató; az igazgatóhelyettesek; a szakcsoportvezetők. 12 Az Intézeti Értekezlet (1) Az intézet összes oktatójának, nyelvtanárának és más beosztású alkalmazottjának fóruma az Intézeti Értekezlet, amelyet szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal az intézet igazgatója hív össze. (2) Az Intézeti Értekezlet az Intézeti Tanács oktató, nyelvtanár és más beosztású dolgozó tagjainak választó testülete. (3) Az Intézeti Értekezleten kinevezéssel, felmentéssel és jutalmazással kapcsolatos személyi kérdésekben bejelentési, tájékoztatási kötelezettség van. (4) Az Intézeti Értekezlet véleményt nyilvánít: az intézeti SZMSZ-ről, az intézeti igazgatói pályázatokról, valamint az intézet tevékenységével összefüggő bármely tevékenységről, továbbá azokról a kérdésekről, melyeket az egyetem más testületei elé terjesztenek. (5) Az Intézeti Értekezlet beszámoltatási joga az intézet igazgatójára terjed ki, amelyet évente legalább 1 alkalommal gyakorol.

13 Az intézetigazgató (1) Az intézet igazgatója az intézet felelős vezetője. (2) Az intézetigazgatót az intézet egyetemi, főiskolai tanárai, docensei közül pályázati úton az Intézeti Tanács javaslatára, a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor bízza meg. Megbízása 5 évre szólhat, és pályázat útján megismételhető. (3) Az intézetigazgató feladatai: kialakítja az intézet rövid-, közép- és hosszútávra szóló stratégiáját; irányítja és összehangolja az intézetben folyó oktató-nevelő munkát, módszertani, tananyag-kidolgozó és tudományos tevékenységet, személyzeti és gazdálkodási munkát, dönt az ezzel kapcsolatos operatív kérdésekben; gondoskodik az intézet részére biztosított költségvetési előirányzatok gazdálkodási szabályok szerinti felhasználásáról; irányítja, koordinálja az igazgatóhelyettesek munkáját, javaslatot tesz a velük kapcsolatos személyi ügyekben; gondoskodik a jogszabályok és rendeletek, valamint az egyetemi előírások betartásáról; gondoskodik az oktatói, nyelvtanári állomány rendszeres szakmai és módszertani továbbképzéséről; képviseli az intézetet, és annak nevében kiadmányozási jogot gyakorol; véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az intézet hatáskörébe tartozó minden kérdésben a magasabb egyetemi testület és vezetők felé; gondoskodik az Intézeti Tanács, az oktatói, nyelvtanári és az intézet hatáskörébe tartozó hallgatói közösségek működéséről; operatívan szervezi a tanács döntéseinek előkészítését, döntési jogkörrel biztosítja ezek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését; dönt, illetve javaslatot tesz azokban a hallgatói ügyekben, amelyeket a különböző szabályzatok az intézetigazgató hatáskörébe utalnak; (4) Az intézetigazgató az igazgatóhelyettesek közreműködésével végzi munkáját.

14 Az ÁSZKK igazgatóhelyettese és a BKNYK igazgatóhelyettese (1) A központok igazgatóhelyettesei a központok felelős vezetői. (2) A központok igazgatóhelyetteseit az intézet oktatói, nyelvtanárai közül az intézetigazgató javaslatára az Intézeti Értekezlet véleményének figyelembevételével a rektor bízza meg. A megbízás határozott időre szól. (3) A központ igazgatóhelyettes feladatai irányítja és összehangolja a központban folyó oktató-nevelő munkát, módszertani, tananyag-kidolgozó és tudományos tevékenységet; irányítja, koordinálja a szakcsoportvezetők munkáját, javaslatot tesz a velük kapcsolatos személyi ügyekben; gondoskodik a jogszabályok és rendeletek, valamint az egyetemi előírások betartásáról; gondoskodik az oktatói, nyelvtanári állomány rendszeres szakmai és módszertani továbbképzéséről; képviseli a központot a különböző rendezvényeken; véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a központ hatáskörébe tartozó minden kérdésben az intézeti testületek és vezetők felé; dönt, illetve javaslatot tesz azokban a hallgatói ügyekben, amelyeket a különböző szabályzatok a központ igazgatóhelyettes hatáskörébe utalnak; A központ igazgatóhelyettes a szakcsoportvezetők közreműködésével végzi munkáját.

15 15 V. FEJEZET AZ INTÉZET OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSE, VEZETÉSE 15. A szakcsoport (1) A nyelvi szakcsoportok a központok keretei között működnek. (2) A szakcsoport feladatai: a szaktárgyi oktatás végzése, korszerűsítése; a szakági képzés fejlesztésének kezdeményezése; az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; az egyetemen folyó alapképzés részét képező nyelvoktatás, a tanfolyami és egyéb nyelvoktatás feladatainak magas szakmai színvonalú ellátása; az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek szervezése, folyamatos ellenőrzése; az egyetem nevelési célkitűzéseinek képviselete és megvalósításának elősegítése; a katonai szaknyelvi oktatás és kutatás szervezése és művelése; a kutatási kapacitások, kutatási eredmények hasznosításának és a hallgatók tudományos munkájának elősegítése; az oktatók, nyelvtanárok szakmai fejlődésének segítése, javaslattétel az oktatói, nyelvtanári utánpótlásra; az oktatói, nyelvtanári követelményrendszer érvényesítése és a teljesítésükhöz szükséges feltételek megteremtése; a központ által használt helyiségek, berendezések, eszközök szakszerű üzemeltetése, a munka-, a tűz, a baleset- és a vagyonvédelmi előírások betartatása és az előírások betartásának ellenőrzése.

16 A szakcsoport vezetése (1) A szakcsoport vezetésével kapcsolatos feladatokat a szakcsoportvezető látja el. Az egyetem kihelyezett bázisain oktató nyelvtanárok szakmai irányítását az intézet szakmai irányultság alapján szervezett nyelvi szakcsoportjainak vezetői végzik a bázison megbízott vezetők bevonásával. 17. A Szakcsoport Értekezlet (1) A Szakcsoport Értekezlet a szakcsoport oktatóinak, nyelvtanárainak fóruma, amelyet a szakcsoportvezető hív össze havonta. (2) A Szakcsoport Értekezlet hatáskörébe tartozik: a szakcsoport tevékenysége elveinek meghatározása, illetőleg jóváhagyása; a szakcsoport SZMSZ-ének megalkotása; az oktatók, nyelvtanárok munkaköri leírásainak jóváhagyása; a tantárgyi programok megalkotása; a szakcsoportvezető megbízásának, illetve felmentésének véleményezése. 18. A szakcsoportvezető (1) A szakcsoportvezetőt az intézet tanárai közül a szakmai tudás, tapasztalat, hozzáértés alapján a rektor bízza meg határozott időre. (2) A szakcsoportvezető feladata:

17 17 képviseli a szakcsoportot és eljár a szakcsoport nevében, javaslatot tesz a szakcsoportot, a szakcsoport dolgozóit érintő minden ügyben; szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakcsoport oktató-nevelő munkáját és más (külső megbízásos) tevékenységét; szervezi és nyilvántartja a szakcsoport oktatóinak tudományos tevékenységét; javaslatot tesz személyi ügyekben; a munkakörének megfelelő feladatokkal kapcsolatban javaslattevő, illetve véleményező joggal rendelkezik; elősegíti a hallgatók bevonását a tudományos munkába, biztosítja a tudományos diákköri munka feltételeit; biztosítja a jogszabályok, hatósági előírások, egyetemi határozatok és szabályzatok előírásainak végrehajtását; irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakcsoport vagyoni, munka-, és tűzvédelmi tevékenységét, gondoskodik a hiányosságok megszüntetéséről; végrehajtja és végrehajtatja a központ igazgatóhelyettesének utasításait.

18 18 VI. FEJEZET AZ INTÉZET KAPCSOLATAI 19. (1) A Felsőoktatási törvény és az erre vonatkozó jogszabályok alapján az intézet - autonómiájából eredően - jogosult kapcsolatokat tartani. (2) Az intézet igazgatója konzultációt folytat a fegyveres szervek országos hatáskörű vezetőinek képviselőivel a nyelvi felkészítés irányairól, tapasztalatairól, az ezzel kapcsolatos igényekről, továbbá az idegennyelvi-lektorok bevonásáról. (3) Az intézet igazgatója konzultációt folytat a nyelvvizsgáztatást végző Nyelvvizsga Központ igazgatójával a vizsgáztatás kérdéseiről. (4) Az intézet kapcsolattartása más bel- és külföldi polgári és katonai felsőoktatási intézménnyel az egyetemi SZMSZ alapján történik. (5) Az intézetnél tanuló külföldi hallgatók jogállását és juttatásait a Honvédelmi Minisztérium által megkötött államközi szerződések tartalmazzák. 20. A felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködés területei (1) Nyelvoktatási terület: konzultációk és információcsere, nyelvoktatási konferenciák, publikációs tevékenység. (2) Pedagógiai terület: az oktatók, nyelvtanárok tanulmányútjai, tananyagok cseréje, illetve közös kiadása; pedagógiai-módszertani munkában való részvétel.

19 19 VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 21. (1) Az intézetben szigorúan titkos és titkos minősítésű iratokat nem készítenek, nem minősítenek és nem kiadmányoznak. (2) Az intézet funkcióinak eredményesebb ellátása érdekében pályázati kiírásokon vehet részt, és alapítványt hozhat létre. (3) Az intézet azon dolgozóira és hallgatóira, akik egyben a fegyveres szervek tényleges állományába is tartoznak, az SZMSZ mellett a fegyveres szervezet szabályzatai is vonatkoznak. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) Jelen Szabályzatot a Szenátus október 25-ei ülésén megtárgyalta, elfogadta és az egyetemi SZMSZ mellékleteként jóváhagyásra javasolta. (2) Ez a Szabályzat jóváhagyás után lép hatályba. Budapest, október 25-n Készült: 2 példányban Egy példány: 19 lap Itsz.: Ügyintéző ( ): Dr. Kovácsné dr. Nábrádi Márta (29-103) Kapja: 1.sz.: Levéltár 2.sz.: Irattár Prof. Dr. Szabó János DSc s. k. rektor

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 31. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 31. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 31. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A NYELVI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

NEMZETVÉDELMI EGYETEM

NEMZETVÉDELMI EGYETEM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 32. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NYELVVIZSGAKÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - Bevezetés

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/../2014. IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) Az Idegen Nyelvi Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. december 6, hatályba lép: 2016. december 8-án A Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Tanácsa a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével a

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar A Kari Tanács Működési Rendje A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Szervezeti és Működési Rendje 19/B. 2017 TÖRTÉNETISÉG A Kaposvári Egyetem 2004. július

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pécs 2013 TARTALOM Preambulum I. Az Intézetre vonatkozó általános rendelkezések

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 5. függelék 4. verzió A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE 1. Az Intézet neve: 1. Általános rendelkezések Környezettudományi Intézet (rövidítése: KTI, a továbbiakban

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok. 1. fejezet. Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok

Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok. 1. fejezet. Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok Kivonat a PTE SZMSZ 4 számú mellékletéből Az oktatókra, kutatókra és tanárokra vonatkozó különös szabályok 1. fejezet Az oktatói munkakör létesítése Általános szabályok 56. (1) Az Egyetemen oktatói feladat

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 25. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 B E V E Z E T É S Az Egyetemi Kollégium Szervezeti

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZET

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZET A Környezettudományi és Műszaki Intézet Ügyrendje I. Preambulum Az intézet definíciója az Nftv. 108. szakasza szerint Intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje

Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje Az SZTE TTIK Biológia Intézet ügyrendje Az Intézet neve: SZTE TTIK Biológia Intézet Rövidített neve: SZTE TTIK BI Székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 52. I. Az Intézet feladata 1. A TTIK képzési programjának

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben