A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE"

Átírás

1 A MÓRA FERENC MÚZEUM EVKÖNYVE Vörös Gabriella, Erdélyi István, K. Zoffmann Zsuzsanna, Kocsis S. Gábor Trogmayer Helga, ßartosiewicz László,* \ Tóth Ferenc, Szenti Tibor, Szilágyi Miklós, Szűcs Judit, Nagy Ibolya, Szigeti György, Halmágyi Pál, Huszka Laj Sipos József, Tóth István, Szelesi Zoltán, Sz. Kürti Katalin, Szuromi Pál, Csizmazia György Gaskó Béla, Kiss Tamás tanulmányával

2 A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1984/85 1 SZEGED 1986

3 JAHRBUCH DES MÓRA-FERENC-MUSEUMS, SZEGED (UNGARN) ANNALES DU MUSÉE FERENC MÓRA, SZEGED (HONGRIE) ЕЖЕГОДНИК МУЗЕЯ ИМ. ФЕРЕНЦ МОРА, СЕГЕД (ВЕНГРИЯ) Szerkesztő bizottság Вата László, Dömötör János, Juhász Antal, T. Knotiк Márta, Zombori István A szerkesztő bizottság elnöke TROGMAYER OTTÓ Szerkesztő JUHÁSZ ANTAL Technikai szerkesztő VARGA JÓZSEF A borítólap Mayer Gyula terve alapján készült..,, Kiadja a Móra Ferenc Múzeum Felelős kiadó: Dr. Trogmayer Ottó Példányszám: 625 Terjedelem 36 A/5 ív Készült monoszedéssel, íves magasnyomással, az MSZ és MSZ szabvány szerint Szegedi Nyomda Felelős vezető: Surányi Tibor igazgató

4 Régészet és határterületei TARTALOM Vörös Gabriella: V. századi leletek a kiskundorozsmai Kenyér váró dombról 11 Erdélyi István: Megjegyzések a nagyszentmiklósi kincsről 29 K. Zoffmann Zsuzsanna: Neue Anthropologische Funde der neolithischen Körösund Theiß-Kultur aus Ostungarn 39 Kocsis S. Gábor Trogmayer Helga: A fogak fejlődési rendellenességei Vésztő Mágorhalom újkőkori és rézkori temető embertani anyagában 65 BartosiewiczLászló: Az állatcsontok eloszlási rendszere avar temetkezésekben.. 77 Néprajz Tóth Ferenc: Melléképületek Makón a 18. század végén 99 Szenti Tibor: Tanyai istállók Hódmezővásárhelyen 109 Szilágyi Miklós: A mindszent algyői uradalom halászati szerződései ( ) 143 Szűcs Judit: A társadalmi rétegződés és a táplálkozás összefüggése Szentesen Nagy Ibolya: Végrendeletek és temetkezés Szentesen a 19. században 179 Szigeti György: Hagyományos népszokások Apátfalván II 193 Új- és legújabbkori történet Halmágyi Pál: A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma-részvénytársaság története 1900 és 1918 között 217 Huszka Lajos: A Szeged szatymazi Gazdakör története Sipos József: A Kisgazdapárt 1918 októberében 253 Tóth István: Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez ( ) 267 Művészettörténet \Szelesi Zoltán\: Műgyűjtés Szegeden Sz. Kürti Katalin: Vadász Endre szegedi kapcsolatai 325 Szuromi Pál: Dalol a tenger, dalol a múlt (Erdélyi Mihály művészetéről) 347 Természettudomány Csizmazia György Gaskó Béla: Beretzk Péter örökletéte 377 Kiss Tamás: Juvenilis és szeneszcens epiphyton zuzmók ammóniumion tartalmának összehasonlító vizsgálata 409

5 Archeology and its related branches CONTENT Gabriella Vörös: Artefacts of the Kenyérváró" Hill in Kiskundorozsma from the 5 th century 11 István Erdélyi: Remarks about the Nagyszentmiklós Treasure 29 Zsuzsanna К. Zoffmann: New Anthropological Artefacts about the Neolithic Civilization on the Rivers Körös-Tisza in Eastern Hungary 39 Gábor S. Kocsis Helga Trogmayer: AbnormaHty in the Growth of Teeth in the Anthropological Material of the Cemeteries of the Neolithic and Copper Ages in Vésztő Mágorhalom 65 László Bartosiewicz: The System of Distributing Animal Bones in the Avar Graves, 77 Ethnography Ferenc Tóth: Outbuildings in Makó at the End of the 18 th century 99 Tibor Szenti: Farm Stables and Cowsheds in Hódmezővásárhely 109 Miklós Szilágyi: Fishing Contracts of the Mindszent Algyó' Domain ( ) 143 Judit Szűcs: Relations between the Social Strata and nourishment in Szentes 167 Ibolya Nagy: Wills and Burials in Szentes in the 19 th century 179 György Szigeti: Traditional Folk Customs in Apátfalva II 193 Modern and contemporary History Pál Halmágyi: The History of the Makó Onion Association, afterwards Share Company between 1900 and Lajos Huszka: The History of the Szeged Szatymaz Farmer's Union József Sipos: The Small-holders' Party in October István Tóth: Contribution to the Culture in the Mother Language of the Slovaks living in Békés County ( ) 267 Art history \Zoltan Szelesi\: Collection of Works of Art in Szeged Katalin Sz. Kürti: Endre Vadász' Relations in Szeged 325 Pál Szuromi: The Sea Sings, the Past Sings (about Mihály Erdélyi's Art) 347 Natural sciences György Csizmazia Béla Gaskó: Péter Beretzk's Irrevocable Donations 377 Tamás Kiss: Comparative Examination of the Ammonium Content in Young Lichens and in Senescent Epiphytal Lichens 409 4

6 Die Archéologie und ihre Grenzgebiete INHALTSVERZEICHNIS Gabriella, Vörös: Funde aus dem 5. Jh. im Hügel Kenyérváró" bei Kiskundorozsma 11 István, Erdélyi: Anmerkungen zu dem Goldenschatz von Nagyszentmiklós 29 Zsuzsanna, ÉL Zoffmann: Neue anthropologische Funde der neolithischen Körösund Theijfl-Kultur aus Ostungarn 39 Gábor, S. Kocsis Helga, Trogmayer: Entwicklungsanomalien der Zähne im anthropologischen Material aus den Gräbern der neuen Steinzeit und der Kupferzeit von Vésztő Mágorhalom 65 László, Bartosiewicz: Verteilungssystem der Tierknochen bei den awarischen Leichenbestattungen 77 Volkskunde Ferenc, Tóth: Nebengebäude vom Ende des 18. Jh-s in der Stadt Makó 97 Tibor, Szenti: Ställe an den Gehöften von Hódmezővásárhely 109 Miklós, Szilágyi: Fischerei-Pachtverträge des Besitzgutes von Mindszent Algyő ( ) 143 Judit, Szücs: Zusammenhänge zwischen der gesellschaftlichen Schichtung und der Ernährung in der Stadt Szentes 167 Ibolya, Nagy: Testamente und Leichenbestattung des 19. Jh-s in der Stadt Szentes 179 György, Szigeti: Traditionsbewahrende Volksbräuche in Apátfalva, II 193 Die Geschichte der neueren und neuesten Zeit Pál, Halmágyi: Die Geschichte der Zwiebelgenossenschaft, späteren Zwiebel- Aktiengesellschaft zwischen 1900 und 1918 von Mako 217 Lajos, Huszka: Die Geschichte des Landwirtenvereins von Szeged Szatymaz, I. 235 József, Sipos: Die Partei der kleinen Landwirte zu Oktober István, Tóth: Beiträge zu der muttersprachlichen Bildung der Slowaken im Komitat Békés ( ) 267 Kunstgeschichte \Zoltan, Szelesi\: Kunstsammlerei in Szeged, Katalin, Sz. Kürti: Die Beziehungen von Endre Vadász zu Szeged 325 Pál, Szuromi: Singende Seen, singende Vergangene... (über die Kunst von Mihály Erdélyi) 347 Naturwissenschaft György, Csizmadia Béla, Gaskó: Das Erbdepositum von Péter Beretzk 377 Tamás, Kiss: Komparative Untersuchungen zum Ammoniumgehalt von juvenalischen und szeneszentschen epiphtonischen Moosen.. 409

7 Archéologie et ses branches reliées SOMMAIRE Gabriella Vörös: Trouvailles du 5 e siècle de la colline Kenyéryáró" à Kiskundorozsma. 11 István Erdélyi: Remarques du trésor de Nagyszentmiklós,, Zsuzsanna К. Zoffmann: Nouvelles trouvailles anthropologiques de la civilisation néolithique de Körös et Tisza à l'est de la Hongrie Gábor S. Kocsis Helga Trogmayer: Anomalie de la croissance des dents de la matière anthropologique des cimetières des âges néolithique et du cuivre à Vésztő Mágorhalom,,. 65 László Bartosiewicz: Système de distribution des os d'animaux dans les tombaux avares.. 77 Ethnographie.,-.'< Ferenc Tóth: Bâtiments accessoires à Makó à la fin du 18 e siècle 99 Tibor Szenti: Étables et écuries dans les hameaux de Hódmezővásárhely...,..., 109 Miklós Szilágyi: Contrats de pêche des biens dominaux à Mindszent Álgyő (1832 Í861)., -.,. ;:. -...; Judit Szűcs: Relations de la stratification sociale et l'alimentation à Szentes 167 Ibolya Nagy: Testaments et enterrements à Szentes au 19 e siècle György Szigeti: Les anciennes coutumes populaires à Apátfalva II 193 Histoire moderne et contemporaine.. '.... Pál Halmágyi: L'histoire de la Coopérative d'oignon, ensuite du Société Anonyme d'oignon de Makó entre 1900 et 1918,» Lajos Huszka: L'histoire du Cercle de Cultivateurs à Szeged Szatymaz I. 235 József Sipos: Le Parti des Petits Propriétaires au mois d'octobre István Tóth: Contribution pour la civilisation à la langue maternelle des Slovaques du Comitat Békés ( ) 267 Histoire des Beaux-arts \Zoltan Szelesi\: Collection d'objets d'art à Szeged I.,,., Katalin Sz. Kürti: Relations d'endre Vadász à Szeged Pál Szuromi: La mer chante, le passé chante (de l'art de Mihály Erdélyi). 347 Sciences naturelles György Csizmazia Béla Gaskó: Donations irrévocables de Péter Beretzk Tamás Kiss: Examination comparative du contenu d'ammonium déjeunes lichens et des lichens epiphytes sénéscents v......;

8 Археология и ее смежнъе области СОДЕРЖАНИЕ Габриелла, Ворош: Археологические находки из 5. столетия от кургана «Кенерваро» у Кишкундорожма 11 Иштван, Ердейи: Замечания о сакровища от Надьсентмиклош 29 Жужанна, К. Зоффманн: Новые антрогологические находки нейлитической восточно-венгерской Корош Тиса-культуры (по немецки) 39 Габор, Ш. Кочиш Хелга Трогмайер: Нарушения развития зуб в антропологическом материале кладбища из нового каменного и медного веков у Весто-Магорхалом 65 Ласло, Барпгосиевич: Система распределения животничьих костей при аварных погребений 77 Этнография Ференц, Тот: Хозяйственные постройки на конце 18-го века 99 Тибор, Сенти: Хлевы и конюшни на Ходмезовашархейе 109 Миклош, Слади: Договоры на праве ловки на имении Миндсент Алдё ( ) 143 Юдит, Сюч: Расслоение общественное и питание взаимодействия в городе Сентеш 167 Ибоя, Надь: Завещания и погребение в г-е Сентеш в 19-ом веке 179 Дёрдъ, Сигети: Старые народные обычаи в деревне Апатфалва, часть II. 193 История новых и новейших веков Пал, Халмади: История кооператива, позже акционерного общества лука от Мако между годами 1900 и Лайош, Хуска: История кружка хозяинов Сегед Сатмаза, Йожеф, Шипош: Партия мельких землевладельцев в октябре г-а Иштван, Тот: Данные к культуры радного языка словаков в комитате Бекеш ( ) 267 Искусствоведение \Золтан, Селеши\: Собрание художественных произведений Каталин, С. Кюрти: Связы Эндре Вадаса к городу Сегед 325 Пал, Суроми: Пает море, поет прощедшее... (Об исскустве Михайа Ердейи) 347 Естественная наука Дёрдъ Чизмадия Бела, Гашко: Вечный депозит Петера Берецка 377 Тамаш, Киш: Компаративное исследование содержания ионов аммонии ювенильных и сценесцентных эпипхтонных лишайников 409

9

10 Régészet és határterületei

11 V. SZÁZADI LELETEK A KISKUNDOROZSMAI KENYÉRVÁRÓ DOMBRÓL VÖRÖS GABRIELLA (Szentes, Koszta József Múzeum) A leletek, amelyeket az alábbiakban ismertetni fogok, 1961 és 1965 között kerültek be a szegedi Móra Ferenc Múzeumba 1. Előkerülésük körülményeiről, múzeumba jutásukról semmilyen adatot nem ismerünk. Lelőhelyükön kívül, a tárgyak alapján csak az a biztos, hogy sírokból kerültek elő. Szórvány jellegük miatt elsődleges célunk csupán közlésük volt. Ugyanakkor azonban a leletegyüttesben olyan típusok fordulnak elő, melyeknek már puszta megléte is fontos adalékot jelent a Duna-Tisza közének csak nagyon kevéssé ismert V. századi történetéhez. A lelőhely ma már nem létezik, mert a Kenyérváró dombot 1961-től kezdve folyamatosan elhordták. (1. kép) Maga a domb már a legkorábbi topográfiai térképeken is jelölve volt, mint a kiskunsági homokdűnék egyik legdélebbi tagja, mely a i. kép. A lelőhely topográfiai elhelyezése 1 A leletek a szegedi Móra Ferenc Múzeumban leltári számon megtalálhatók. 11

12 kiskundorozsmai Rózsa Széktó laposa fölé magaslik. A régészeti szakirodalom több mint félszáz éve ismeri 2, utoljára Trogmayer Ottó folytatott a területen leletmentő ásatást ben egy korai szarmata, valamint egy középkori temetó'részletet tárt fel 3. I. A leletek leírása 1. Borostyánból készült korong alakú, az egyik oldalán kúpos, másikon enyhén domború, kardmarkolathoz tartozó gomb, a közepén lyukkal. Átm: 3,6 cm m : 2,3 cm I. t kép Aranyozott ezüst csat. A csatkarika ovális, négy körkörös borda díszíti, a bordák között még látszik az erősen megkopott aranyozás nyoma. A háromszögátmetszetű, stilizált állatfejben végződő pecek a karikára hajlik. A kettős szíjszorító lemez közül az alsó a vékonyabb, szabálytalan rombusz formájúra vágták. A felső lemez vastagabb, jó megtartású, gondos munka : szimmetrikus kettős bevésett vonallal tagolták. A csatkarika felé eső végénél két sorban ékalakú poncolás díszíti. Az övre való rögzítését három félgömbös fejű szegeccsel oldották meg, melyek közül az egyik hiányzik. A csatkarika átm: 3,7 3,1 cm, a szíjszorító felső lemez h : 4,7 cm, sz:2,2 cm II. t kép Ezüstből öntött fülbevalópár oktaéder formájú tömör dísszel, átm: 2,0 cm III. t kép Háromtagú ezüst piperekészlet. Vékony ezüstdrótból formált, felcsavart végű, erősen kopott, deformálódott karikán függnek az eszközök: tordírozott nyelű kanál (h: 9,6 cm), trapézosan kiszélesedő végű csipesz, melynek mindkét oldalát egymást metsző, sűrűn rovátkolt vonalak hálózzák, rajta a rögzítést szolgáló pánt (h: 6,5 cm), tordírozott nyelű, enyhén ívelt, hegyes, görbe végű eszköz (h: 9,6 cm). IV. t kép 5. Oldalt lehajlított lábú, felsőhúros, egytagú, bronz lemezből készült fibula. A kengyelen hosszában párhuzamosan futó két bevésett vonal található, közöttük csúcsával szembeforduló kettős háromszög alakú poncolás. Enyhén deformálódott, hiányos, h: 5,5 cm II. t kép Vastárgy (kés?) töredéke. Egyenletes vastagságú, az egyik oldalán egyenes, másikon ívelt, tompa végű vastárgy, h : 9,0 cm, sz : 2,7 cm III kép Nyomott gömbformájú sötétkék pasztagyöngy. Átm: 13 cm I.t Halványzöld színű, kihajló peremű üvegpohár. Több darabból ragasztott. Alja homorúra benyomott. M : 6,7 cm, pá : 7,5 cm, fá : 3,2 cm V. t. 4 kép Fekete, korongolt, finom kidolgozású pohár. Pereme enyhén kihajlik, hasvonala hangsúlyozott. A hasvonala fölött a fényezés függőleges nyomai láthatók. Alja kiegészített. M : 8,9 cm, pá : 7,8 cm, fá : 4,9 cm. VI. t. 4. kép Téglavörös, korongon formált, finom kidolgozású félgömbös tál. Alján 0,8 cm széles, 6,0 cm külső átmérőjű kör a^akú besímítás található. Felülete simított, peremén repedt, csorbult. M : 6,1 cm, pá : lá,3 cm, fá : 6,0 cm VII. t. 3. kép Vasrozsda által konzervált textildarab. Mérete: 1,1 X0,9 cm kép Kürti B. 1976/ MFM Rég. Ad A szarmata temető anyaga leltári számon található.

13 2. kép. 1. borostyán kardgomb, 2 3. ezüst fülbevalók, 4. aranyozott ezüst csat, 5. textilmaradvány (erősen nagyítva), 6. bronz fibula, 7. vastárgy (kés?)

14 3. kép. 1. ezüst piperekészlet, 2. téglavörös tál

15 4. kép. 1. halványzöld üvegpohár, 2. fekete agyagpohár 15

16 II. À leletek értékelése A tárgyak közül a borostyángomb âz egyetlen, ami egyértelműen férfisírra utal. (I. t. 1.) Ezek a gombok vagy korongok kétélű, hosszú kardok tartozékai, díszei voltak. Anyaguk és formájuk nagyon sokféle, és Dél-Oroszországtól Nyugat-Európáig nagy területen elterjedt. 4 A mi leletünkhöz területileg és tipológiailag is a Szirmabesenyőn 5, illetve az Érmihályfalván 6 előkerült, mindkét esetben magányosan eltemetett férfiak sírjából származó kardgombok állnak a legközelebb. A Dunántúlról is kerültek elő hasonló típusúak : Lebenyben 7, Táskán 8, Pécs Üszögpusztán 9. E kardtípus használatának idejéhez fontos kronológiai fogódzópontot jelentenek a sírokban talált pénzek : az érmihályfalviban II. Theodosius 444-ből származó aranypénzének utánzata volt, a jakuszovicei kardot pedig Valentinianus arany solidusa keltezi 10. Ugyanilyen pénz került elő egy wolfsheimi sírból is, ahol szintén borostyánból készült karddíszt találtak, alig nagyobbat, mint a mi példányunk 11. A csat (II. t. 1.) legközelebbi párhuzama a Tápé Malajdok A temető területéről szórványként előkerült ezüstcsat, rombusz formájú szíjszorító lemezzel, és a karikára hajló pecekkel. A tiszalöki sír 13 csatjának elemzésekor Kovrig Ilona felvetette, hogy a malajdoki példány az V. századi gazdagon vésett és aranyozott csatok IV. század közepi elődjét jelenti 14. Ebben az esetben a dorozsmai tipológiai szempontból, szerény vésett díszével és kopott aranyozásával a két csoport között áll és így összekötő láncszemként értelmezhető. A karika alakja, kiképzése, bordázása a gepida csatokéra emlékeztet 15. A szíjszorító lemeze aránylag ritka, a rombuszt megközelítő formája, a sarkainál kiugró félkörös szegecsalappal a lemez, illetve a későbbi öntött fibulák lábformáját idézi fel bennünk. 16 Az öntött ezüst csatok közül a mienkhez legközelebb áll a mezőkászoni 17, a szécsényi 18 és a már említett tiszalöki 19 példány. Az oktaéderben végződő fülbevalók (III. t. 2 3.) különböző típusai (arany, ezüst, bronz, tömör illetve áttört, üveg- vagy kőberakású) az V. században széles 4 A kardokhoz tartozó gombokat J. Werner gyűjtötte össze: tábla 11. térkép, , 57. t. 1., 53. t. 4. A mienkhez tipológiailag nagyon közel áll a Wien-Leopoldau 3. sírjában lelt gomb. (18. t. 2.). Ritkán előfordul, hogy női sír tartozéka, mint fémkarikára erősített csüngő. Smolin, XXXII. sír J. Tejral , 28:6. 5 Megay G XXV. t. 1. с 6 Roska M kép Pusztai R ábra 7. 8 Bóna I kép 9 Első közleménye: Hampel J , 4a, 4c ábrák. Az üszögpusztai példány azért különleges, mert aranyrekeszes foglalatban almandin berakások vannak, és közepén kis fülecske is található. 10 László Gy XVIII. t. 2., 2a. 11 J. Werner t. За 3b., Párducz M. Korek J LXV. t Kovrig I Csallány D CILII. t A Tiszaderzs-Dűlődombról 1942-ben beküldött leletben egy olyan bronzcsat is szerepel, melynek a szíjszorító lemeze rombusz formájú és a csúcsain egy-egy köralakú, a nittszeg számára kialakított rész van. A leírás szerint három sarkán fejes szegecsek találhatók, de ez a képen nem látszik. Csallány D CXCVIH. t A lemezes fibulák körével, elterjedésének területével Kovrig Ilona foglalkozott behatóan: és lásd az ide tartozó jegyzeteket! 17 Lehoczky T , 2a. kép 18 Pintér S , la. kép 19 Kovrig I XLHI. t

17 I. tábla. I. borostyán kardgomb, 2. kék pasztagyöngy, 3. textilmaradvány 17

18 18 II. tábla. 1. aranyozott ezüst csat, 2. bronz fibula

19 III. tábla. 1. vastárgy (kés?), 2 3. ezüst fülbevalók J9

20 20 IV. tábla. Ezüst piperekészlet

21 V. tábla. Halványzöld üvegpohár 21

22 22 VI. tábla. Fekete agyagpohár

23 VII. tábla. Téglavörös tál 23

24 körben elterjedt, kedvelt ékszerek voltak 20. Távolabbi kapcsolataik a Fekete-tengerig mutatnak 21, de Kárpát-medencei példányok nagy száma mögött a kutatás inkább helyi (pl. pannóniai) fémműhelyeket sejt 22. Bóna István véleménye szerint ez az ékszertípus az oktaéderfejű tűből alakult ki, így egyértelműen római eredetre vezethető vissza 23. A dunántúli későrómai temetők sírjain kívül 24 a provincia területére különböző időpontokban betelepült barbárok temetkezéseiben is megtaláljuk 25. Az Alföldről kevés példányt ismerünk: a Csongrád Kenderföldek 34. sírjából, oldalaiban fehér üvegbetéttel 26, a Csongrád Kettőshalmi dűlőből, ahol ismeretlen körülmények között került elő egy pár fülbevaló, végein tömör fejjel 27, a Mohács mellett feltárt néhány sír közül az 5. gyermeksír melléklete volt egy pár oktaéder végű bronz fülbevaló 28, valamint Szentes Kökényzug lelőhellyel ismerünk egy példányt, mely ezüstből készült, kerek almandin betétekkel 29. A tömör fülbevalók elsősorban az V. század elejére jellemzőek, de miképpen az Intercisában előkerült kislány sírja bizonyítja, ez a típus a század közepéig használatban maradt. Pontosabb korhatározásra tehát nem ad lehetőséget 30. A piperekészlet (IV. t.) párhuzamainak összegyűjtése közben derült ki, hogy szinte mindegyik egyedi darab és külön típust képvisel. Nemcsak anyaguk, díszítésük különböző, hanem méretük, az egyes kis eszközök formája és száma is. A piperekészletek általában három vagy két darabból állnak: csipesz, kanál és hegyes végű kis piszkáló". Egyedüli kivétel a bácsordasi lelet, ahol két kanál, egy csipesz és egy negyedik eszköz is szerepel, de funkcióját nem ismerjük, mert csak a nyele maradt meg 31. Három részből áll és ilyen módon párhuzamként értékelhető a gávai 32, a Szentes-Nagyhegy 64. sírjából származó 33, valamint a rábapordányi piperekészlet 34. A hiányos", két részből álló készletekben vagy csipesz és kanálka (Zagyvarékas 35 ), vagy kanál és piszkáló (Sándorfalva-Eperjes 36 ), vagy csipesz és piszkáló szerepel (Szentes Jaksor 37 ). A csipesz a népvándorláskor egész időszakában a gepidáknál és az avaroknál is gyakori sírmelléklet. Most csak azokat gyűjtöttük össze, melyek tipológiailag egészen közel állnak a mi dorozsmai példányunkhoz. A gepidák például elsősorban vasból vagy bronzból készült, erősen kiszélesedő végű csipeszeket használtak 38, míg az alábbi példányok filigránabbak, sokszor díszítettek, nyújtottab- 20 A későrómai-hunkori fülbevaló típusokat az alábbi cikkben találtuk meg rendszerezve és összegyűjtve: Barkószi L. Salamon Á. 1974/ Párducz M és a hozzá tartozó jegyzetek 22 Párducz Mihály 65 db oktaédervégű fülbevalót ismer Kárpát-medencei lelőhellyel A fémműhelyekről a fibulák kapcsán Barkóczi L. Salamon Á , a fülbevalókhoz uo Bóna I /7. 24 Csákvár, Intercisa, Pilismarót: Barkóczi L. Salamon Á Intercisa: Visy Zs kép 4 5. Pilismarót: Kovrig III Szob: uo Párducz M VIII. t Csallány D CCXI. t Párducz M Csallány D XIV. t Visy Zs Csallány D CCLXXIV. t Hampel J Csallány D XXXVI. t Alföldi A X. t. 35 H. Vaday A. 1974/ t. 5., 27. t Vörös G VII. t Párducz M LIX. t Összegyűjtve: Csallány D

25 bak. Ide tartoznak a szobi 39, a miszlai 40, a gyöngyösapáti 41, a Szentes Sárgapart 32. sírjából eló'került példány 42, és a mohácsi hunkori házban lelt csipesz töredéke 43. Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy a dorozsmaihoz valamilyen szempontból közel álló pipereeszközök illetve készletek a gepida és avar koriakhoz képest külön csoportot alkotnak, és használatukat a szarmatáktól kezdve (Szentes Sárgapart, Szentes Jaksor) a késó'szarmata -hunkoron keresztül (ide sorolható a lelőhelyek többsége) a gepidákig (Szentes Nagyhegy) nyomon lehet követni. Az oldalt lehajlított lábú, egytagú bronz lemezfibulánk (II. t. 2.) legközelebbi és egyetlen hiteles körülmények között feltárt párhuzama a Csongrád Kaszárnya hunkori temető 127. sírjának fibulapárja 44. Méretre ugyan kisebbek a miénknél, de tipológiailag pontos megfeleló'i. Földrajzilag legközelebbi analógiái a Szeged-öthalmi szórványpéldány 45, valamint a Maros leién 1907-ben feltárt temető összekeveredett leletei között található fibula 46. Szabolcs megyei leló'hellyel ismerünk egy darabot, amely a mienkhez nagyon közeláll 47, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum anyagában szintén szórványként tartanak számon egy-egy ilyen fibulát Izsáról 48 és Tiszanagyfalu Telekpartról 49. Vaday Andrea véleménye szerint a dorozsmai fibula eredetét tekintve barbár gyártmány 50. Korhatározásában a csongrádi temetó' jelent nagyon fontos és jó támpontot. A zöld színű, kihajló peremű üvegpoharunk (V. t. ) pontos mását a Csongrád Laktanya 9, valamint 126. sírjában lelt példányokban találtuk meg 61. Nemcsak típusuk egyezik meg, hanem méretre is teljesen egyformák: a magasság és szájméretük között csupán 2 3 mm különbség van. Barkóczi László és Salamon Ágnes munkájának köszönhető', hogy ma már jól ismerjük a poháríípus körét, készítésének helyét és idejét 52. Nemcsak a magyarországi üvegleletekről szóló munkájuk fontos számunkra, hanem a pannóniai későrómai temetők folyamatos közlése és értékelése is, az Alföld IV. századvégi és V. századi történetéhez ugyanis számos fogódzópontot találhatunk bennük 53. A dorozsmai üvegpohárról kutatásaik eredményeképpen elmondhatjuk, hogy továbbélő későrómai, pannóniai üvegműhelyben készítették 54. Pontos párhu- 39 KovrigI , Szendrey Á VII. t Nemeskéri J XCVII. t Párducz M XXI. t Párducz M kép 44 Párducz M VII. t X. t Párducz M XXIX. t Párducz M XXX. t leltári szám alatt található fibula a nyíregyházi Jósa András Múzeumban. Az adatot Istvánovits Eszternek köszönöm. 48 Közöletlen fibula a Magyar Nemzeti Múzeumban, leltári száma: H. Vaday Andrea adatközlése. 49 Közöletlen lelet a Magyar Nemzeti Múzeumban, leltári száma: H. Vaday Andrea adatközlése. 50 Ezúton is köszönöm H. Vaday Andreának, hogy a fibula meghatározásában, párhuzamok keresésében segítségemre volt. 51 A 9. sír üvegpohara: Párducz M VII. t. 21., a 126. síré: Párducz M XI. t. 5. Itt kell megjegyeznünk, hogy a csongrádi hunkori temető lelőhelyeként két különböző elnevezést ismerünk: Kenderföldek (AH ) és Kaserne", azaz Kaszárnya illetve Laktanya (StudArch 1963.), ami a hivatkozásoknál nagyon megtévesztő is lehet! 62 Barkóczi L Salamon Á A mi szempontunkból különösen fontos Salamon Á. Barkóczi L , 1973., 1975., Barkóczi L Salamon A , továbbá u. ők

26 zamai a csákvári temetőben kerültek elő, ahová az V. század első felében még biztosan temetkeztek 55. A leletegyüttesben szereplő két kerámiatárgy: egy fekete korongolt pohár (VI. t.), valamint egy vörös, finom kidolgozású félgömbös tál (VII. t.) a jellegzetes hunkori típusok közé tartozik. Az agyagpohárnak enyhén hangsúlyozott hasvonala miatt különleges, ritka formája van. Egyetlen jó párhuzamát ismerjük bár ennek a pohárnak a színe vörös egy Szarvas környéki sírból 56. Poharunkat fekete színe és szépen fényezett felülete miatt biztonsággal sorolhatjuk a hunkoriak közé. Párducz Mihály ezt a kerámiatípust az ún. csongrádi csoportra tartja a legjellemzőbbnek és formailag az üvegpoharakra vezeti vissza 57. A tál legközelebbi párhuzama Szeged Alsótanyán, 1903-ban az I. sírból került elő 58. A temetkezésről azt tudjuk, hogy a domb keleti részén lelték, a váz háton fekvő volt és az edényke mellett ácskapocs alakú koporsóvasalások is kerültek elő 59. Párducz Mihály ezeket a tálkákat hunkori fémedényekkel, így pl. a Szilágysomlyón előkerült tálakkal hozza kapcsolatba 60. A dorozsmai tál mégis egyedi típusnak számít, mert az alábbi párhuzamok mindegyikénél peremük alatt bekarcolt vonal vagy kannelura is van és kivétel nélkül szürke, vagy fekete a színük : Szeged Bilisics 61, Szentes Nagyhegy 62 és Újverbász 63. A hunkorban sok egyedi, különleges edénytípust ismerünk, a mi két edényünket is ezekhez soroljuk. A leletegyütteshez tartoznak még az eddigieken kívül: egy nyomott gömbformájú kék pasztagyöngy (I. t. 2.), egy ismeretlen rendeltetésű vastárgy (III. 1.1.) és egy vasrozsda által konzervált textildarab (I. t. 3.) 64. Ezek a tárgyak az előzőekhez képest számunkra nem bírnak különleges jelentőséggel, róluk itt nem is szólunk részletesen. Ш. Összefoglalás A Kiskundorozsma Kenyérváró dombról előkerült szórványleletek három csoportba sorolhatók. Egy részük megtalálható a későrómai, illetve a provinciába betelepült barbárok sírjaiban (üvegpohár, fülbevaló). Kiderült, hogy e tárgyak a pannóniai későrómai, továbbélő fém,- illetve üvegmüvesség termékei. A leletek második csoportja (agyagpohár, tál, fibula) az alföldi műhelyekben készülhetett. A borostyán kardgomb és ezüstcsat párhuzamait olyan leletegyüttesekben találtuk meg, melyekről egyértelműen bizonyítható, hogy leghamarabb a IV. század as éveiben idegen népcsoportokkal kerültek az Alföldre. A leletek döntő többségének párhuzamai a Csongrád Laktanya hunkori temető mellékletei között vannak meg (fibula, üvegpohár, agyagpohár, fülbevalók). A temető 55 Barkóczi L. Salamon Á kép. 2. A későrómai temetők kronológiai helyzetéhez uo Párducz M CXXX. t Párducz M Abb Leírása: Tömörkény I Párducz M XVI. t Párducz M típus, 342. Abb Párducz M CXXI. t Párducz M LXVTI. t Párducz M CX. t A textil-maradványt T. Knotik Márta, a szegedi Móra Ferenc Múzeum főrestaurátora vizsgálta és határozta meg: konzervált, korrózióval átitatott 10X7 mm nagyságú textília két rétegben. A Z sodratú lánc- és vetülékfonalak anyaga növényi eredetű (a konzerválás miatt már nem vizsgálható). Szövése vászonkötésű, lánc- és vetüléksűrűsége 20 db centiméterenként. A vászon minősége a ma használatos lepedővászonhoz (Szeged régészeti adattár G minta) hasonló. 26

27 az V. század második negyedére korhatározható, tehát Attila-kori 66. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a borostyánkorong és az ezüstcsat párhuzamai alapján a temetőben lehettek a század második felébó'l való sírok is. A dorozsmai szórvány leleteket azért tesszük közzé, mert a Duna és Tisza közötti terület Attila-kori történetéhez újabb adatot jelentenek anélkül, hogy akár etnikai, történeti kérdések mélyebb boncolgatásába kezdenénk. Leleteink ugyanis szórvány jellegük és kis számuk miatt a fönti szerény következtetéseken túl meggyőzó'désünk szerint többre nem alkalmasak. 66 IRODALOM Alföldi András 1932 Leletek a hun korszakból és ethnikai szétválasztásuk. AH IX. Barkóczi László Salamon Ágnes 1968 IV. század végi és V. század eleji üvegleletek Magyarországról. AÉ /75 Das Gräberfeld von Szabadbattyán aus dem 5. Jahrhundert. MittArchlnst Bona István 1971 A népvándorlás kora Fejér megyében. Fejér megye története az őskortól a honfoglalásig Die Archäologische Denkmäler der Hunnen und Hunnenzeit in Ungarn im Spiegel der internationalen Hunnenforschung. In: Austellungskatalog des Vorareberger Laudesmuseums. Nibelunglied, Bregenz Csallány Dezső 1961 Archäologische Denkmäler der Gépiden im Mitteldonaubecken. AH XXXVIII. Hampel József 1900 Újabb hazai leletek az avar uralom korából. Lovas sír a pécs-üszögi pusztáról. AÉ A gávai sírlelet. AÉ Kovrig Ilona 1951 A tiszalöki és a mádi lelet. AÉ Nouvelles trouvailles de V e siècle découvertes en Hongrie. AAH X Kürti Béla 1978 Móra Ferenc ásatásai Dorozsmán. MFMÉ 1976/77 1. Szeged, László Gyula 1951 The Signifisance of the Hun golden Bow. AAH. I Lehoczky Tivadar 1897 A mezőkászoni gót sír. AÉ Megay Géza 1952 Hun-germán sírleletek a borsod-megyei Szirmabesenyőn. AÉ Nemeskéri János A gyöngyösapáti hunkori sír torzított koponyájának antropológiai vizsgálata. AÉ Párducz Mihály 1931 A nagy magyar Alföld rómaikori leletei. Dolg. VII Szarmatakori kardok Szeged környékén. AÉ 3. folyam 2. kötet Népvándorláskori ház Mohácson. AÉ A szarmatakor emlékei Magyarországon III. AH XXX Hunkori szarmata temető Szeged-öthalmon. MFMÉ Archäologische Beiträge zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn. AH XI Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn. StudArch I. Párducz Mihály Korek József Germán befolyás a Maros-Tisza-Körös-szög késő szarmata emlékanyagában. AÉ 3. folyam Pintér Sándor 1887 Nógrád vidéki régészeti kutatásokról. AÉ Pusztai Rezső 1966 A lébényi germán fejedelmi sír. Arrabona Párducz M , Barkóczi L. Salamon Á. 1974/ A cikket Nagy Margit lektorálta, hasznos észrevételeit és tanácsait ezúton is köszönöm. A grafikák Koncz Margit, a fényképek Nagy Czirok Anikó munkái. 27

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető

Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Straub Péter - Publikációs lista régészeti osztályvezető Tanulmányok 1. Avar kori tegezdíszítő csontlemezek. Motívumtipológia és kronológia. Awarenzeitliche Beinplatten als Verzierungen von Köchern. Typologie

Részletesebben

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2.

A Tápiószecsői Levente Egyesület zászlójának leírása 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.29.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának történelmi zászlóiról Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 1. Leltári szám 2014. 17. 1. 2. Megnevezés csavarítókendő - női fejviselet 4. Leírás, használat/tartalom Színes gyapjúfonalból (fehér, zöld, világoskék, barna, piros,

Részletesebben

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről

A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 39-56 Pécs, 2015 A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről K. Zoffmann Zsuzsanna H-1042 Budapest, Rózsa utca 36. e-mail:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1.

LEÍRÓKARTONOK. 1. Leltári szám 2014.1.1. LEÍRÓKARTONOK 1 Leltári szám 201411 2 Megnevezés Tál 4 Leírás, használat/tartalom Sárga alapszínű, korongozott, karcolt és írókás díszítésű díszedény Tükrében a mezőcsáti motívumvilágra jellemző karcolt,

Részletesebben

Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f

Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f Az árak változtatásának jogát fenntartjuk! Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák! Megnevezés kód bruttó ár A3 felíró tábla /hosszabbik oldalon a csíptető/ tolltartós,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy. A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye

A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy. A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy A MÉKISZ tanúsított minőség védjegy megjelenésére, felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye Készítette: Sárhelyi György Arteria Studio 2012 A védjegy elemei Felső

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL A törteli csodaszarvasok Dr. Erdei László Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület erdei@bio.u-szeged.hu Az ősi szarvasábrázolások és szarvas-mítoszok a nagyállattartó pusztai népek

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A Természettudományi Múzeum Embertani Tára történeti embertani gyűjteményének gyarapodása az 1950 1954. években

A Természettudományi Múzeum Embertani Tára történeti embertani gyűjteményének gyarapodása az 1950 1954. években A Természettudományi Múzeum Embertani Tára történeti embertani gyűjteményének gyarapodása az 95095. években írta : Nemeskéri János, Budapest Az 95095. években a Természettudományi Múzeum Embertani Tárának

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

A csákvári római sírok tanulságai.

A csákvári római sírok tanulságai. Marosi Arnold. A csákvári római sírok tanulságai. (Addig is, míg a csákvári ásatások teljes egészükben megjelenhetnek, jelen közlemény csak rövid tájékoztató kivan lenni azok értékes eredményéről.) Csákvár

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám 2014.29.1. 1 db Gyarapodási napló száma: 48/2014 Technika vászonszövés Használat helye: - Díszítmény: csíkszéki csíkos Használat ideje - A szövet-méteráru fekete-piros-kék-zöld csíkszéki sűrű

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082

Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082 RESTAURÁTOR MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE NÉPRAJZI MÚZEUM Szakmai beszámoló 2013. október 21. Pályázati azonosító: 3533/00082 A Néprajzi Múzeum az I/e altémára

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest 2003 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 5 A szerkesztők előszava 7 Lectori salutem 9 I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

SERLEG. fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül. Magasság9cm. kat oldal

SERLEG. fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül. Magasság9cm. kat oldal ÁRLISTA 2012 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK SERLEG PAPP DESIGN KFT 1156 Budapest, Nyírpalota út 6 Internet www.pappserleg.hu tel (+36 1) 415 00 00 mobil +36 30 9548 980 fax (+36 1) 410 58 13 E-mail info@pappserleg.hu

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft.

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft. Karakter 95 Építő és Szakipari Kft. Nyíregyháza N+DL System Kft. Kótaj Kácsor Ferenc Eger Út Finis Kft. Fót Mérték Építészeti Stúdió Kft. Budapest Nóra 97 Kft. Polgár Tiszántúli Református Egyházkerület

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Alumínium keretes ajtók

Alumínium keretes ajtók Alumínium rendszerek Vízvetők Lábazatok 2015 Alumínium keretes ajtók A 19 20,6 13,9 5,2 Szálcsiszolt inox Króm Fekete A18 4,3 18,3 Szálcsiszolt inox 19 B 20,6 5,2 Szálcsiszolt inox 19 C 13,2 20,6 5,3 6,3

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden BIZTONSÁG Valamennyi alsztallapot, asztalbakot, lábat és alsó vázat teszteltünk, és 50 kg súly teherbírására jóváhagytuk. Az edzett üveggel óvatosan kell bánni! Ha sérült a széle, vagy karcos a felülete,

Részletesebben

TA-200/80-S TA-180/80-K TA-200/80-K TA-200/100-S TA-260/100-S 744 1804 1004 TA-180/100-S TARTOZÉKOK SZINTEZÕTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TA-200/80-S TA-180/80-K TA-200/80-K TA-200/100-S TA-260/100-S 744 1804 1004 TA-180/100-S TARTOZÉKOK SZINTEZÕTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1804 804 TA-180/80-S 2004 804 TA-200/80-S OK 1804 804 TA-180/80-K 2004 804 TA-200/80-K OK 1804 1004 TA-180/100-S 2004 1004 TA-200/100-S 2604 1004 TA-260/100-S OK 1804 1004 TA-180/100-K 2004 1004 TA-200/100-K

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

CE-FE 80-3F-FA 2 DB 3 DB 85-1C/3F-FÉ. Bükk színazonos BÜ BÜ BÜ BÜ BÜ. Bükk - Fekete BÜ-FE BÜ FE FE BÜ. Világos dió színazonos VD VD VD VD VD

CE-FE 80-3F-FA 2 DB 3 DB 85-1C/3F-FÉ. Bükk színazonos BÜ BÜ BÜ BÜ BÜ. Bükk - Fekete BÜ-FE BÜ FE FE BÜ. Világos dió színazonos VD VD VD VD VD Té '96 Bt. Irodabútor és Irodaszék Stúdió 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 51. Telefon: 76/417-732; Fax: 76/506-897 E-mail: info@te96bt.hu KONTÉNEREK A konténerek méretbeli kialakítása lehetõvé teszi,

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében.

Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében. Gulyás András Gyoma és Endrőd története a régészeti leletek tükrében. (előadás) A neolitikum kezdetétől Gyomaendrőd környéke lakott volt. I. e. 6000-től nem volt olyan időszak, amikor ezen a rendkívül

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old.

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. Fagor edények Egészséges ételek gyorsan és biztonságosan elkészítve. 10 L 8 8 L 6 6 L 4 4 L 2 Egészséges ételek A Fagor

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

KITCHEN FACTORY Konyha- és Lakásfelszerelési Szaküzlet. Gyártó kód. 2010. július 13. 1 / 308 oldal

KITCHEN FACTORY Konyha- és Lakásfelszerelési Szaküzlet. Gyártó kód. 2010. július 13. 1 / 308 oldal LAPOS TÁNYÉROK VISTA ALEGRE ESTORIL TÁNYÉR 19CM VISTA ALEGRE LUNA LAPOS KEREK TÁNYÉR 30C VISTA ALEGRE LUNA TÁNYÉR 28CM VISTA ALEGRE LUNA TÁNYÉR 26CM VISTA ALEGRE LUNA DESSZERT TÁNYÉR 22CM VISTA ALEGRE

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati. rendeletével módosított

Hantos Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati. rendeletével módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeletével módosított 8 / 1996. (VII.09.) önkormányzati rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának

Részletesebben

MAGIC PARTY-BOX. Asztaldekoráció. 1. Dekorációs kavics. 5000 Szolnok, Abonyi u. 1/E. Telefon: 56/513-356 magic@magicpartybox.hu; www.magicpartybox.

MAGIC PARTY-BOX. Asztaldekoráció. 1. Dekorációs kavics. 5000 Szolnok, Abonyi u. 1/E. Telefon: 56/513-356 magic@magicpartybox.hu; www.magicpartybox. 1. Dekorációs kavics MAGIC PARTY-BOX Asztaldekoráció Kristály hatású Dekorációs kavics -50 db-os Mérete: 2,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm Anyaga: műanyag Áttetsző oac25-099 oac25-081 oac25-007 Levendula oac25-004

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok

Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok Fotó-stúdió elfekvő bútorai, mintabútorok 1. Vezetői íróasztal CHS 1db Asztallap: Juhar furnéros Váz: Platina metál Íves vonalú asztal design lábakkal, kábelcsatornával, kábelátvezetővel, bőr betéttel.

Részletesebben

A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész

A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész A nagyszlabosi és a fiumei papír vízjeleinek megkülönböztetése - II. rész A megjelenés előtt álló új illetékbélyeg-katalógus készítése során részletesen ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni kellett

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C

I. II. III. IV. A B C D B C D A C D A B D A B C Körbargello Előre szólok, hogy nem olyan nehéz és bonyolult ám, mint amilyennek első ránézésre tűnik, de azért igényel némi gyakorlatot és pontos szabást-varrást. A körcikkek kiszabásához természetesen

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(VIII. 24.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: 3560/00215

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: 3560/00215 NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 4. Téma Különösen veszélyeztetett múzeumi műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására és preparálására Kecskeméti Katona József Múzeum SZÓRAKATÉNUSZ

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

DÚZS KRISZTINA--SZATHMÁRI ILDIKÓ--T. BIRÓ KATALIN Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

DÚZS KRISZTINA--SZATHMÁRI ILDIKÓ--T. BIRÓ KATALIN Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 62 Abstract RÉGÉSZETI TÁRGYAK ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLATA DÚZS KRISZTINA--SZATHMÁRI ILDIKÓ--T. BIRÓ KATALIN Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest In connection with the modernisation of the Conservation Department

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Grátisz 3 600 Ft 4 572 Ft

Grátisz 3 600 Ft 4 572 Ft - 1 - A/1. Koporsók: Köztemetéshez MK 31 Köztem. 14 300 Ft 18 161 Ft MK 31 21 000 Ft 26 670 Ft Flóderos 28 400 Ft 36 068 Ft M-4 39 900 Ft 50 673 Ft M-9 39 900 Ft 50 673 Ft Zeusz 36 600 Ft 46 482 Ft Aranyos

Részletesebben

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők

Kiegészítő elemek. Talpak. Csövek. T-elemek. Egyéb kiegészítők Talpak Csövek T-elemek Egyéb kiegészítők 79 TALPAK Egyedi igényeinek és megvalósítási terveinek kivitelezése érdekében az alábbiakban bemutatjuk azokat az OEK elemeket, melyek a különféle alkalmazási módok

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban

Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban Kiállítás leírása A Múzeumi kincsek kiállítást a Thorma János Múzeum négy termében 2014. december 5. és 2015. június 22. között lehetett megtekinteni Gyarmati Andrea

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 2. fejezet: A roskadás

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) Üveg: különleges anyag Sajátos szerkezet: rövid távú rendezettség, röntgen-amorf, térhálós Oxigén atomok alkotják

Részletesebben